Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Foto: KE. Grafisk design: TMF GRAFISK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012. Foto: KE. Grafisk design: TMF GRAFISK"

Transkript

1 Vandforsyningsplan

2 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012 Foto: KE Grafisk design: TMF GRAFISK

3 FORORD 3 Drikkevand er en livsnødvendig ressource og levnedsmiddel, som vi måske ikke skænker så mange tanker i det daglige. Alligevel er det en af Københavns Kommunes fornemste opgaver at sikre, at københavnerne også i fremtiden får adgang til nok rent og godt vand. Det skal denne nye vandforsyningsplan være med til at sikre. Mange steder i udlandet må drikkevand købes på flaske. Det er ret enestående, at vi i Danmark og København kan levere vand af meget høj kvalitet til borgerne og virksomhederne. Vand, der kommer fra undergrunden og blot kræver en simpel vandbehandling, inden det kan leveres til byen. I København står Københavns Energi for produktionen af drikkevand, leverancen i byen og overvågningen af vand kvaliteten. Det sker inden for de rammer, som bl.a. kommunens vandforsyningsplaner udstikker. Leverancen af vand til København sker fra store dele af Sjælland, og vi er derfor afhængige af det gode samarbejde, der er mellem kommunerne, hvor vandet hentes, Københavns Energi og Københavns Kommune, for at københavnerne også fremover har godt og rigeligt vand i hanerne. Da grundvandsressourcen er under pres, både hvad angår tilgængelige vandmængder og kvaliteten af vandet, er det vigtigt, at arbejdet med at beskytte grundvandet fortsætter. Det er vigtigt, at Københavns Kommune arbejder for at sikre tilstrækkelige sprøjtefri beskyttelseszoner omkring vandboringerne. Det er den bedste måde at sikre, at vi også i fremtiden kan basere vores vandforsyning på grundvand af høj kvalitet. Med dette forslag til ny vandforsyningsplan sætter vi fokus på den høje vandkvalitet, københavnerne har adgang til, blot de åbner hanerne. Denne kvalitet betyder, at vi ikke skal affinde os med vand, der er tilsat klor, eller er tvunget til at købe drikkevand på flasker. Der vil også i fremtiden være behov for intensiv overvågning af vandkvaliteten, så drikkevandsforureninger undgås. Vi skal også have fokus på bæredygtige løsninger, der skåner miljøet mest muligt. Det er derfor vigtigt, at vi fortsat fokuserer på at reducere vandforbruget. Den hidtidige besparelsesindsats har bragt det gennemsnitlige husholdningsforbrug ned på under 110 liter pr. indbygger pr. døgn. I denne nye vandforsyningsplan er det ambitiøse mål at komme ned på 100 liter pr. indbygger pr. døgn i Da københavnerne er både miljøbevidste, villige til at gøre en indsats og værdsætter det drikkevand, vi har, er jeg sikker på, at vi nok skal nå de mål, der udstikkes i denne plan. Ayfer Baykal Teknik- og Miljøborgmester

4 4 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 7 Historisk baggrund 8 Generelt om vandstømme 9 2. Rammer og Forudsætninger 11 Lovgrundlag og statslige planer 11 Kommunale planer mm. 16 Myndighedsforhold Status: Forsyningsstruktur, Mål-opfyldelse og initiativer 27 Forsyningsstruktur 27 Ledningsnettet 35 Supplerende vandforsyning 39 Vandforbrug og vandbesparelser 43 Vandkvalitet 47 Forsyningssikkerhed 51 Kundeservice 56 Information 57 Vandprisen 58 Miljøbekyttelse og grundvandsressourcen Plan: Fremtidig vandforsyning, mål og initiativer 65 Rapportering og opfølgning 65 Fremtidige forsyningsforhold 66 Etablering, renovering og sløjfning af anlæg 67 Ledningsnettet 68 Vandkvalitet 71 Forsyningssikkerhed 73 Fremskrivning af vandforbruget 74 Supplerende vandforsyning 77 Den potentielle Miljøgevinst 79

5 bilagsfortegnelse 5 1. Anlægsbeskrivelser for Vandværker og kildepladser 83 Slangerup Vandværk og tilhørende kildepladser 83 Søndersø Vandværk og tilhørende kildepladser 88 Islevbro Vandværk og tilhørende kildepladser 93 Thorsbro Vandværk og tilhørende kildepladser 98 Marbjerg Vandværk og tilhørende kildepladser 103 Lejre Vandværk og tilhørende kildepladser 108 Regnemark Vandværk og tilhørende kildepladser Beskrivelse af KE s beholderanlæg og trykregulering 117 Trykregulering 118 Tinghøj beholderanlæg og Islevbro boosterstation 118 Bellahøj og Åkandevej pumpestationer og boosterpumper 119 Valby boosterstation Byledningsnettet 121 Hovedledninger 121 Forsyningsledninger 123 Stikledninger 124 Bygværker mm Forureningslukkede boringer mv. 126 Fund af miljøfremmede stoffer 128

6 6

7 1. INDLEDNING 7 Vandforsyningsplan 2012 erstatter Vandforsyningsplan 2006 og udgør fjerde generation af Københavns Kommunes vandforsyningsplaner. Planen fastlægger rammerne for vandforsyningen af Københavns Kommune. Planperioden er 4-årig ( ), mens planens samlede tidshorisont ikke er endelig, fordi vandforsyningsplaner ikke har tvungen gyldighedsperiode hhv. planperiode. Der er dog angivet en prognose for vandbehovet for år 2025, ud fra fremskrivningen af befolkningstallet for Københavns Kommune. Vandforsyningsbranchens udvikling taget i betragtning, er en regelmæssig revidering af vandforsyningsplanen hensigtsmæssig. Vandforsyningsplan 2012 har følgende hovedformål: at give et opdateret og samlet overblik over vandforsyningen af Københavns Kommune. at give et administrationsgrundlag for kommunens vandforsyning, hvor forsyningsformål og områder fastsættes. Perspektivet anlægges bredt for at give et godt fundament for forståelsen af de mange og forskellige forhold omkring vandforsyningen af kommunen, til gavn for borgerne, kommunen samt en række samarbejds- og interesseparter. Planen skal desuden angive, hvilke anvendelsesformål, der skal opfyldes og fra hvilke forsyninger anvendelsen kan/skal dækkes. Planen danner ikke administrationsgrundlag i forhold til grundvandsressourcen, altså hvilke dele af kommunens grundvand, der må udnyttes i et givent omfang. Administrationsgrundlaget for grundvandsressourcen er fastlagt i kommunens grundvandsplan, som vil blive afløst af bl.a. kommunens handleplan i forhold til de statslige vandplaner, hvilket sker i Ifølge vandforsyningsloven skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for, hvorledes vandforsyningen af kommunen skal tilrettelægges. Dette omfatter bl.a. hvilke anlæg vandforsyningen omfatter, samt hvilke forsyningsområder og forsyningsformål de enkelte anlæg har. Al almen drikkevandsforsyning i Københavns Kommune leveres af Københavns Energis vandforsyningsselskab KE Vand A/S (herefter vil både Københavns Energi og KE Vand A/S blive forkortet til KE). Derudover har en række andre anlæg (enkeltindvindere) tilladelse til at indvinde vand til toiletskyl og Udover drikkevandsforsyningen leverer en række andre anlæg/forsyninger vand til kommunen, til sekundære anvendelsesformål. KE er den eneste almene vandforsyning i Københavns Kommune. KE forsyner herudover en lang række andre vandforsyningsselskaber i kommuner på Sjælland med drikkevand. Indvindingen af vandet til KE s produktion af drikkevand er spredt over en lang række kommuner. De mange interessenter og myndigheder, der berøres af KE s vandforsyningsvirksomhed, giver specielle udfordringer for Københavns Kommune og KE, specielt på myndighedsområdet og i forhold til forsyningssvigt. Med virkning fra 1. januar 2005 blev KE omdannet til et 100 % kommunalt ejet aktieselskab. De første to vandforsyningsplaner blev udarbejdet af KE, mens den tredje vandforsyningsplan blev udarbejdet af Center for Miljø i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, i samarbejde med KE. Vandforsyningsplan 2012 er ligeledes udarbejdet af Center for Miljø, i samarbejde med KE.

8 8 Aktuelt er otte kommuner ved at danne et nyt selskab, hvor KE vil indgå. Yderligere seks kommuner aftager vand fra det nye selskab, udover at være observatører i bestyrelsen i det nye selskab. Det nye forsyningsselskab vil ikke fremover hedde Københavns Energi. Indstillingen om det nye selskab blev politisk behandlet i henholdsvis Økonomiudvalget den 20. marts 2012 og i Borgerrepræsentationen den 29. marts Det vil sige efter den offentlige høring af denne plan, som foregik i perioden 21. november februar Denne plan vil gælde for det selskab, der leverer vand til Københavns Kommune. I Københavns Kommune er skellet mellem kommunal vandforsyningsmyndighed (Teknik- og Miljøforvaltningen) og det regionale forsyningsselskab (KE) blevet meget mere klart siden sidste vandforsyningsplan. Forsyningens og myndighedens roller er nu relativt klare og afgrænsede. Vandforsyningsplan 2012 er i højere grad end Vandforsyningsplan 2006 tilpasset den situation, hvor myndighed og drift er adskilt. Det betyder bl.a. at planens fremadrettede del er ændret i forhold til de tidligere planer. Vandforsyningsplan 2012 fortsætter dog i omtrent samme spor som de tidligere planer, hvad angår mål. Myndigheden på området har også ændret sig siden den seneste vandforsyningsplan: Amterne er blevet nedlagt, kommuner er blevet slået sammen og statslige miljøcentre er blevet etableret. Specielt myndighedsforhold vedrørende indvindingstilladelser mv. er blevet påvirket af strukturreformen og af implementeringen af miljømålsloven. Vandforsyningsplan 2012 består af tre hovedelementer; en beskrivelse af rammer og forudsætninger, en statusredegørelse, samt en beskrivelse af de fremtidige forsyningsforhold, mål mv. HISTORISK BAGGRUND Det første skridt til en fælles vandforsyning i København blev taget i årene af Frederik II, der lod føre en ledning fra Emdrup sø gennem Nørreport til tre springvand, hhv. på Gammeltorv, Amagertorv og Købmagergade. I løbet af det 17. århundrede blev yderligere springvandsledninger etableret fra Emdrup sø og pumpevandsrender fra Peblinge og Sortedams søerne. Fra disse render blev vandet fordelt til participanternes gårde i byen. Renderne hørte under forskellige vandkompagnier. I 1812 blev alle vandkompagnier ophævet, og alle render, offentlige såvel som private, blev afgivet til stadens vandvæsen. Dette indbefattede alle søer, åløb, hovedrender mv., der blev indordnet under den i 1805 oprettede, såkaldte kgl. vandkommission. Vandforsyningen var dog fortsat utilfredsstillende, hvilket førte til, at kommunalbestyrelsen foranledigede etableringen af det første egentlige vandværk, som blev taget i brug den 9. august Vandværket lå umiddelbart uden for den indre bys volde, og vandet, der kom fra Harrestrup Å og kilder langs denne, blev filtreret gennem sandfiltre og pumpet ind til byen gennem ledninger af støbejern. Værket havde en kapacitet på ca m³ pr. døgn, eller det dobbelte af det beregnede forbrug under den ældre vandforsyning.

9 GENERELT OM VANDSTRØMME I dag er situationen den, at der transporteres store mængder vand fra Sjælland til København, hvor det forbruges og efterfølgende ledes til rensningsanlæg og videre ud i havet. Det er ikke p.t. realistisk, at der kan skabes et vandkredsløb, hvor vandressourcen dannes, indvindes og forbruges samme sted, men der kan godt være perspektiver ved i langt højere grad at målrette planlægningen på at etablere et samlet vandkredsløb i København, hvor der opnås højest mulig synergi mellem vand- og spildevandsplanlægningen. 9 Det er derfor vigtigt for Københavns Kommune, at sektorplanlægningen på vand- og spildevandsområdet fremadrettet er baseret på visionen om en bæredygtig storby og et samlet vandkredsløb. Det kan være vanskeligt at holde styr på de forskellige vandstrømme eller vandleverancer, som ofte omtales i forbindelse med vandforsyningen af Københavns Kommune. Da vandforsyningen af Københavns Kommune hovedsageligt bygger på import af vand og da der herudover findes en række andre vandleverancer i forbindelse med vandforsyning af kommunen, er det relevant at begynde med et overblik over disse vandleverancer. Vandleverancerne opgøres eller illustreres ikke konkret her, men er kun symboliseret på figur 1. kommunegrænse Import af drikkevand til københavn kommune leverancer til frederiksberg og tårnby kommuner Vandtab på ledningsnettet brug af havnevand/havvand til sekundære forbrugsbehov Lokal indvinding af grundvand til husholdningsbrug mv. Lokal indvinding af grundvand til sekundære forbrugsformål genanvendt vand til sekundære forbrugsformål, herunder regnvand Figur 1 Vandflow i forbindelse med vandforsyningen af Københavns Kommune. Dette enkle billede af vandforsyningen af Københavns Kommune kan give en baggrund for læsningen af de kommende kapitler. De begreber, som fremgår af ovenstående bliver omtalt specielt i kapitel 3 og 4.

10 10

11 2. RAMMER OG FORUDSÆTNINGER 11 Rammerne for udarbejdelsen af vandforsyningsplanen udgøres af de lovmæssige krav til planens udformning og udarbejdelse samt de gældende planer, som berører vandforsyningsområdet direkte og indirekte. Inden for disse rammer kan kommunen opstille konkrete politiske mål for de områder, som vandforsyningsplanen omfatter herunder en prioritering og finansiering af indsatsen. I Københavns Kommune vedtager Borgerrepræsentationen vandforsyningsplanerne. Selve administrationen af vandforsyningsplanen foretages af Center for Miljø i Teknik- og Miljøforvaltningen. Vandforsyningsplan 2012 er udarbejdet i samarbejde med KE, som er det eneste almene forsyningsselskab, som forsyner Københavns Kommune. Herudover er Københavns Kommunes drikkevands-, grundvands- og spildevandsplanlægningsmyndighed hørt internt forud for den offentlige høring af planudkastet. Rammerne og forudsætningerne for udarbejdelsen af planen er beskrevet i afsnit 2.1 og 2.2. Rammerne og forudsætningerne for myndighedsadministrationen i forhold til vandforsyning er beskrevet under i afsnit 2.3. Rammerne og forudsætningerne udgør sammen med erfaringerne fra den hidtidige indsats grundlaget for opstilling af de konkrete mål i Vandforsyningsplan Fastsættelsen af målene er primært funderet i: Forsyningssikkerhed. God drikkevandskvalitet. Reduktion i vandforbruget af importeret drikkevand. En økonomisk optimal tilrettelæggelse af investeringer og drift samt hensynet til de begrænsede grundvandsressourcer og andre miljøhensyn spiller ligeledes en vigtig rolle. LOVGRUNDLAG OG STATSLIGE PLANER Et omfattende lovmateriale berører vandforsyningsplanlægning. I det følgende gives et kort indblik i de væsentligste overordnede lovmæssige elementer, som berører Vandforsyningsplan Vandforsyningslov mv. Udarbejdelsen af vandforsyningsplanen sker i henhold til 14 i af lov om vandforsyning mv., LBK nr. 635 af , samt bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, BEK nr af Heraf fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde planer for, hvorledes vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have. Vandforsyningsloven har til formål at sikre, at udnyttelsen af vandforekomster sker efter en samlet planlægning og en helhedsvurdering. Endvidere skal loven sikre en samordning af den eksisterende vandforsyning med henblik på en hensigtsmæssig anvendelse af vandforekomsterne samt en planmæssig udbygning og drift af en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning.

12 12 Følgende retningslinjer for vandforsyningsplanens udformning og indhold er foreskrevet: 1. Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen, fordelt på forskellige forbrugergrupper (husholdning, institutioner mv., industri- og håndværksvirksomheder, landbrug, herunder markvanding og gartneri samt dambrug). 2. Angivelse af placeringen, ydeevnen og kvaliteten af de eksisterende vandforsyningsanlæg med tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg samt i øvrigt anlæggenes kapacitet, tekniske tilstand og vedligeholdelsestilstand. 3. Angivelse af, hvilke dele af kommunen, der påregnes forsynet med vand fra indvindingsanlæg på de enkelte ejendomme eller fra andre ikke almene anlæg, og hvilke dele af kommunen, der straks eller senere påregnes forsynet fra almene anlæg. 4. Angivelse af de bestående almene vandforsyningsanlæg, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres ejerforhold, og af beliggenheden og udformningen af fremtidige almene vandforsyningsanlæg. 5. Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen. 6. Angivelse af om kommunen har behov for tilførsel af vand udefra, eller om der fra kommunen kan leveres vand til forbrug uden for kommunen. 7. Angivelse af ledningsnettet for de almene anlæg i kommunen, herunder eventuelle forbindelsesledninger mellem anlæggene. 8. Opstilling af en tidsfølge for renovering, etablering og udbygning af almene vandforsyningsanlæg, herunder af ledningsnettet. Miljømålslov Miljømålsloven (Lov om miljømål mv. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr. 932 af ) implementerer EU s vandrammedirektiv og habitatdirektiv i dansk lovgivning. Loven har til formål at fastlægge rammerne for beskyttelsen af overfladevand og grundvand samt for planlægning inden for de internationale naturbeskyttelsesområder. Ifølge loven skal der for de 13 udpegede vanddistrikter i Danmark udarbejdes planer, som skal sikre et godt vandmiljø. Miljømålsloven forventes implementeret i 2012, hvor de statslige vandplaner skal udmøntes i kommunale handleplaner. Forslagene til de statslige vandplaner tager udgangspunkt i en fuldstændig målopfyldelse. Det betyder eksempelvis, at målsætningen for Kagsåen og den nedre del af Harrestrup Å-systemet er god økologisk tilstand, hvor den i de nuværende vandområdeplaner er lempet (påvirket af spildevand, vandindvinding mm.). Undtagelsesbestemmelser vil dog kunne indarbejdes i de endelige planer efter den offentlige høring af de statslige vandplaner. Miljømålsloven indebærer skærpede dokumentationskrav i forbindelse med vandindvinding herunder for påvirkningen af overfladevand og grundvand. Hertil kommer, at forureningslukning af flere indvindingsboringer har indsnævret mulighederne for at omfordele vandindvindingen på KEs eksisterende kildepladser. Det betyder, at der fremover vil blive stillet større krav til dokumentation, herunder vurdering og afvejning af alternativer for vandindvinding og -behandling, i forbindelse med fornyelse af gældende indvindingstilladelser. En stor del af KE s gældende indvindingstilladelser udløb i Fristen kolliderede imidlertid med processen for implementeringen af miljømålsloven, altså udarbejdelsen af statslige vand- og naturplaner samt udmøntningen af disse i kommunale handleplaner. Denne proces forventes at være afsluttet i Derfor blev det vedtaget ved lov, at de eksisterende indvindingstilladelser blev forlænget indtil ét år efter, at de statslige vand- og naturplaner er vedtaget.

13 Selv om miljømålsloven først og fremmest berører indvindingssiden, er der også en vigtig kobling til byledningsnettet og vandforbruget, idet en reduktion i vandforbruget og en reduktion af vandtabet i ledningsnettet bidrager til at mindske presset på vandressourcerne i indvindingsområderne. Det er således væsentligt, at såvel vandforsyningerne som de relevante myndigheder kan dokumentere, at der gøres en effektiv indsats for at reducere vandforbrug og tab i ledningsnettet. Også en øget erstatning af det importerede drikkevand med andre vandressourcer vil mindske presset på vandressourcerne i indvindingsområderne. Andre vandressourcer kan eksempelvis være havvand, regnvand eller grundvandet i Københavns Kommune, som kunne bruges til proceskøling eller andre sekundære formål. 13 Forud for igangsættelsen af processen omkring implementering af miljømålsloven har den daværende myndighed på vandindvindingsområdet Hovedstadens Udviklingsråd, HUR truffet afgørelse om, at de regionale vandindvindinger er underlagt VVM-pligt i henhold til planlovens bestemmelser herom, altså at der skal laves en redegørelse for, hvordan indvindingen vil påvirke det omgivende miljø (VVM står for vurdering af virkninger for miljøet). Samtidig blev det besluttet, at VVM-processen skal afvente de statslige vandplaner og disses udmøntning i kommunale handleplaner. De statslige vandplaner og VVM-processen giver en række udfordringer for vandhåndteringen i de kommende år, herunder i forhold til den nødvendige indvinding af grundvand til Københavns Kommunes (og hele hovedstadsområdets) vandforsyning. Vandsektorlov Vandsektorloven (Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov nr. 469 af ) indeholder en række bestemmelser, som har betydning for vandforsyningsplanlægningen, og er rettet mod alle større vand- og spildevandsforsyninger. Vandsektorloven skal ses i sammenhæng med konsekvensloven, (lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love, lov nr. 460 af ). Her er der tale om en række lovændringer, der tager hånd om selskabsgørelsen af forsyningerne, herunder adskillelsen af drift og myndighed. Vandsektorloven præsenterer et nyt begreb nemlig vandselskaber. Der er tale om selskaber (inkl. 60-selskaber, foreninger, fonde mm.), som udøver vand- og/eller spildevandsaktiviteter. Vandaktiviteter dækker over indvinding, behandling, transport og/eller levering i forhold til vandforsyning. Mens spildevandsaktiviteter angår transport, behandling eller afledning af spildevand. Hermed er forudsætningen for den gældende vandforsyningsstruktur i Danmark ændret markant. Loven har været undervejs i en årrække, og debatten om reorganisering af vandsektoren fik Københavns Kommune til at udskille sin vandforsyning (blandt andre forsyninger) allerede tilbage i Fra og med 2005 var KE således blevet til et privat aktieselskab, dog fortsat under kommunens kontrol, fordi Københavns Kommune ejer 100 % af selskabet. Vandsektorloven har følgende hovedelementer (hvor to elementer er uddybet): Adskillelse mellem myndighed og drift dvs. selskabsgørelse af de kommunale vand- og spildevandsforsyninger: Sideløbende med effektiviseringen af den danske vandsektor, var adskillelsen af myndighed og drift et fremtrædende argument i forbindelse med lovgivningens tilblivelse. Adskillelsen hang sammen med, at der mange steder havde været for meget sammenblanding hhv. samkøring af rollerne. Adskillelsen af myndighed og drift vil mange steder føre til ressourcemæssige udfordringer for myndighedsvaretagelsen. De fleste tidligere kommunale forsyningsmedarbejdere blev flyttet over i det udskilte forsyningsselskab, hvormed den faglige kompetence på området også flyttede med. I kommunernes miljømyndighedsafdelinger er der opstået behov for flere ressourcer og faglig viden i forbindelse med myndighedsopgaven på vandforsyningsområdet. Det

14 14 er også erfaringen i Københavns Kommune, hvor en klar rollefordeling, ressourcetildeling mm. ikke var helt på plads med selskabsudskillelsen tilbage i Prisloft for vandselskaber på forsyningsartsniveau (vand hhv. spildevand): Med vandsektorloven og bekendtgørelse om prisloft (Bekendtgørelse om prisloftregulering mv. af vandsektoren, BEK nr. 173 af ) har man indført en ny og væsentlig regulering, nemlig prisloftreguleringen. I korte træk betyder denne regulering, at Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen melder et prisloft ud til de enkelte forsyningsselskaber som en samlet kubikmeterpris for drikkevand hhv. spildevandsafledning. Denne kubikmeterpris er forsyningsselskabets ramme for den maksimale primære indtægt det efterfølgende år. Prisloftet fastsættes på basis af historiske priser, omkostningsudvikling og effektiviseringskrav fastlagt på grundlag af benchmarking af de enkelte forsyningsselskaber. Det første prisloft, som Forsyningssekretariatet har meldt ud til forsyningerne, gældende for 2011, er baseret på forsyningsselskabets gennemsnitlige driftsomkostninger i årene , korrigeret for prisudvikling og fratrukket et generelt effektiviseringskrav. Hertil er lagt tillæg for bl.a. driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Miljø- og servicemålene er vedtaget for at reducere det samlede vandforbrug og for at øge forsyningssikkerheden. Pligt til at deltage i benchmarking for de selskaber, der skal have fastsat et prisloft. Dannelse af Forsyningssekretariatet, der er ansvarlig for gennemførelse af benchmarking og fastsættelse af prisloft. Muligheder for tilknyttede aktiviteter. Oprettelse af Teknologifonden med statslig støtte de første 3 år. Vandsektorloven mm. har haft en markant indflydelse på vandsektoren i Danmark, hvad angår bl.a. selskabsorganisering, den økonomiske drift, og myndighedsopgaverne i relation til drikkevands- og spildevandsforsyning. Enkelte afgørende elementer er dog uforandret, som fx at hvile-i-sig-selv-princippet fortsat gælder for fastsættelsen af vandtaksten ved siden af prisloftreguleringen, og at kommunerne fortsat er tilsynsog planlægningsmyndighed på området. Drikkevandshandlingsplan Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten for blev udsendt af Miljøministeriet, i december Drikkevandshandlingsplanen er ikke lovgrundlag, men et statsligt initiativ. For Københavns Kommunes vandforsyningsplan er det relevant at se på den nye vision for drikkevandet i Danmark, som handlingsplanen beskriver: I Danmark skal alle borgere have adgang til rent og godt drikkevand, der er baseret på grundvand af god kvalitet. Det gælder uanset, om vi bor i byen eller på landet, om vi er på arbejde eller hjemme. Vandindvindingen skal være bæredygtig, så der også er rent vand til kommende generationer og så vandløb og vådområder beskyttes. Energibesparelser skal også være et naturligt tiltag for vandforsyningerne. Samtidig skal vandforsyningssektoren have gode muligheder for at deltage i udviklingen af dansk miljøteknologi. Visionen er derfor, at vi skal have: Rent og godt drikkevand leveret gennem en bæredygtig vandindvinding af en innovativ vandforsyningssektor

15 Handlingsplanen peger på tre fokusområder i forhold til visionen: Sikkerhed, ressourcebevidsthed og teknologi. 15 Sikkerhed: Når man åbner for vandhanen, skal vandet altid være rent og godt. Derfor skal der særligt fokus på sikkerheden, så man undgår forurening af drikkevandet. Ressourcebevidsthed: Viden er både vigtig for ressourcebevidstheden og for at fastholde tilliden til det danske drikkevand. Danskerne skal vide, hvorfor det er fornuftigt at spare på vandet, og danskerne bør have adgang til mere viden om kvaliteten af drikkevandet. Ressourcebevidstheden i forhold til energiforbrug skal derudover være et naturligt tiltag for vandforsyningerne. Teknologi: Fra forebyggelsen til man åbner vandhanen med det rene vand spiller teknologien en vigtig rolle. Danmark har allerede vandteknologi af høj standard, men der er brug for endnu mere innovation og teknologiudvikling for at forbedre behandling, overvågning, energibesparelser og forsyningssikkerhed. Københavns Kommunes vandforsyningsplans overordnede fokusområder er vandforbrug, vandkvalitet og forsyningssikkerhed stort set tilsvarende statens ovenstående fokusområder.

16 16 KOMMUNALE PLANER MM. En række kommunale planer, først og fremmest den tidligere vandforsyningsplan, danner grundlag for Vandforsyningsplan 2012 eller berører denne. I det følgende gives et kort indblik i disse planer mv. spildevands- PLAN CO2-neutral KBH 2025 Vandforsyningsplan 2006 GREEN CITIESsamarbejdet Kommuneplan Vandforsyningsplan 2012 KLIMATILPAS- NINGSPLAN Den kommunale vandhandleplan om grundvand københavns miljøregnskab agenda 21-plan Vandforsyningsplan 2006 Kommunens nuværende vandforsyningsplan (Vandforsyningsplan 2006) har en væsentlig indflydelse på forslaget til ny vandforsyningsplan, fordi en række af målene og initiativerne fra Vandforsyningsplan 2006 overføres eller afsluttes. Vandforsyningsplan 2012 s statusafsnit behandler målene og initiativerne fra Vandforsyningsplan Den kommunale vandhandleplan om grundvand Den kommunale vandhandleplan er Københavns Kommunes udmøntning af de statslige vandplaner. Vandhandleplanen om grundvand indeholder bl.a. mål og retninger for udnyttelse af grundvandsressourcen samt en beskrivelse af kommunens indsatser.

17 Københavns Kommune har i den kommende planperiode særligt fokus på udnyttelse af sekundavand. Det er kommunens politik at bevæge sig mod øget bæredygtighed. Hvis en udnyttelse af de lokale vand- og grundvandsressourcer kan bidrage til dette, så vil Københavns Kommune forsøge at fremme initiativer på området. 17 Visionen er at: øget brug af sekundavand vil kunne medvirke til, at vi når kommunens mål om at begrænse import af drikkevand grundvandsressourcen kan indgå som ressource på køle- og varme området for energibesparelser og for reduceret CO2-belasting På varme/ køleområdet foretager KE selvstændigt undersøgelser af mulighederne for supplere de eksisterende fjernkøletilbud med køling baseret på grundvand. Københavns Kommune foretager i forbindelse med den kommunale vandplanlægning en opdatering af ressourcevurdering og prioritering med henblik på at kunne håndtere dette og andre tilsvarende mindre projekter. Kommuneplan Hvilke forventninger er der til Københavns fremtidige udvikling, og hvor meget areal skal der bruges til byudviklingen? Hvor skal virksomheder, boliger, institutioner og større tekniske anlæg placeres? Er der områder i byen, som skal have særlige byudviklingsformål? Hvilken miljøkvalitet skal der være i Københavns byområder? Planloven stiller krav om, at Kommuneplanen giver svar på disse grundlæggende spørgsmål, og at det skal ske med en række retningslinjer for de kommende års byudvikling i København. I Kommuneplan 2009 fastslås, at grundvandet under byen skal beskyttes mod forringelser, og at udnyttelsen af grundvandet skal ske under hensyntagen til det samlede vandkredsløb. Ved bygge- og anlægsprojekter skal vandpåvirkningen minimeres, og muligheden for anvendelse af sekundavand skal tænkes ind. Bæredygtig udnyttelse af grundvand, der ikke umiddelbart indgår i drikkevandsforsyning, skal fremmes. I Kommuneplan 2011 er en af retningslinjerne, at vi vil fjerne eller minimere virkninger af forurenet jord for borgernes sundhed og for grundvandet. CO2-neutral KBH 2025 Københavns Kommunes klimaplan indeholder en række mål og initiativer, som har betydning for vandforsyningsområdet. Det er initiativer, der retter sig mod en reduktion af CO2 og klimatilpasning. Målet er, at København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad i KBH 2025 Klimahandlingsplanen for, hvordan København bliver CO2-neutral i 2025, bliver politisk behandlet i 2012, hvorefter implementering kan igangsættes. Indsatsen vil ske inden for fire områder: Energiforbrug Energiproduktion Transport Københavns Kommune KBH 2025 Klimahandlingsplanen sætter ikke konkrete rammer for Vandforsyningsplan 2012, men danner en snitflade i forhold til reduktion af forbrug, hhv. CO2 og drikkevand, som indvindes og transporteres. I forbindelse med vandforsyningen er der potentiale for CO2-reduktion, men det væsentlige er ressourcebeskyttelsen. Klimahensyn og CO2-reduktion indgår derfor i et vist omfang i vandforsyningsplanen. Klimatilpasningsplan Klimatilpasningsplanen fra 2011 er en strategi, der har til formål at sikre København nu og i fremtiden

18 18 mod de udfordringer, klimaforandringer giver samtidigt med, at man udnytter de muligheder som tilpasningen giver til at skabe højere livskvalitet for københavnerne. I planen beskrives 26 projekter, der skal danne rammen for det videre arbejde med at klimatilpasse København. Planen beskriver både konkrete initiativer og behov for udredninger før iværksættelse af klimatilpasningsinitiativer. Klimatilpasningsplanen har flere snitflader til Vandforsyningsplan Den væsentligste er snitfladen i forhold til vandkredsløbet, vandforbruget og spildevandsafledningen. Der er ingen konkrete initiativer i Klimatilpasningsplanen, der sætter rammer for Vandforsyningsplan Spildevandsplan Den gældende spildevandsplan i Københavns Kommune er Spildevandsplan En ny plan er undervejs og forventes forelagt Borgerrepræsentationen i Københavns spildevandsplanlægning har som overordnet mål at sørge for en sikker bortskaffelse af byens spildevand og regnvand på en sådan måde, at menneskers sundhed og miljøet ikke udsættes for skadelige påvirkninger, at bæredygtighed efterleves i videst muligt omfang samt at der ikke opstår risiko for kloakarbejdernes eller borgernes sundhed. For at det overordnede mål kan overholdes, er der fortsat behov for store investeringer i kloaksystemet. Spildevandsplan 2008 følger den kurs, der er blevet udstukket og fulgt med de foregående spildevandsplaner. Med Spildevandsplan 2008 er der taget højde for, at der i de kommende år forventes en fortsat høj byggeaktivitet i København, med deraf følgende behov for nykloakeringer. Spildevandsplan 2008 indeholder mange mål og initiativer blandt andet til nyttiggørelse af rent regnvand til rekreative formål, til en alternativ afledning via nedsivning samt til at imødegå nedbørsændringer som følge af eksempelvis klimaændringer. Spildevandsplan 2008 fortsætter det langsigtede træk med optimering og udbygning af kloaksystemet for at hindre overløb til søer, vandløb, havnen og kystområder. Indsatsen begyndte i 90erne. Af det politisk vedtagne idéoplæg til Spildevandsplan 2012 fremgår det, at emner og tidligere fokusområder i den nuværende spildevandsplan fortsættes uændrede. Desuden er der udarbejdet fire nye fokusområder, som adskiller sig fra den hidtidige planlægning. De fire nye fokuspunkter er: Spildevandsplan for hele kommunen, vandplaner, klimatilpasning samt fleksibilitet i spildevandsplanens tids- og investeringsplan. Af disse punkter er det især klimatilpasning, der giver anledning til nye initiativer i form af Lokal Afledning af Regnvand (LAR) og sikring af byen mod oversvømmelser. Den endelige planlægning for afkobling af regnvand i hele kommunen vil først ske til næste planrevision i Green Cities-samarbejdet Green Cities er et samarbejde mellem kommuner, der gør en ekstraordinær indsats for miljøet ved at skabe bæredygtig lokal handling og udvikling. Samarbejdet bygger på en række fælles mål, herunder mål for vandforbruget, som de deltagende kommuner forpligter sig til at søge opfyldt. Hvert år offentliggør Green Cities kommunerne en status for udviklingen frem mod målene. Målene kan ses på Agenda 21-plan Det er kommunes vision at sætte en ny standard for Agenda 21-arbejdet i 2012, som er 20-året for Verdenstopmødet i Rio i Ifølge planloven skal Københavns Kommune vedtage en strategi for Lokal Agenda 21 hvert 4. år. Den nuværende plan dækker perioden Den 20. juni 2011 traf Teknik- og Miljøudvalget beslutning om, at forvaltningen i den kommende Agenda 21- plan skulle inddrage borgere, brugere og virksomheder i løsningen af en række udvalgte miljø- og klima-

19 mål i Københavns Kommune i en borgerdrevet innovationsproces. Agenda 21-planen stiller skarpt på at fjerne eksisterende barrierer for borgerne og på at udvikle københavnernes handlemuligheder og på den måde understøtte målet om at skabe CO2 neutralitet og grøn vækst i København. Agenda 21-planens aktiviteter formuleres inden for forskellige temaer, herunder CO2-reduktion, transport, affald og affaldsminimering, støj, renhold og den grønne by. 19 Planen skaber mulighed for at sætte forstærket politisk fokus på borgernes handlemuligheder og på borgerinddragelse i miljø- og klimaarbejdet. Herudover bygger Agenda 21-plan videre på de ambitiøse visioner og mål, der allerede er politisk besluttet og på eksisterende aktiviteter og samarbejdsplatforme inden for miljø, sundhed og frivillighedsarbejdet i Københavns Kommune. Hen over vinteren 2011/2012 er lokaludvalgene og andre aktører blevet inddraget i forberedelserne af planen. Planforslaget er formuleret i begyndelsen af 2012 og forelægges Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2012, hvorefter der gennemføres en offentlig høring af planforslaget. På baggrund af høringssvar og planforslag udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen en plan for perioden , der forelægges til endelig politisk godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen i efteråret Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab giver overblik over, hvordan det går med at nå kommunens mange mål på miljøområdet. Miljøregnskabet fortæller med nøgletal, grafer og tekst om udviklingen frem mod målene. Miljøregnskabet henvender sig til miljøinteresserede københavnere, politikere og ansatte i Københavns Kommunes forvaltninger samt fagfolk, der arbejder med miljø. En række mål på vandforsyningsområdet er med i miljøregnskabet, og man kan via regnskabet også følge med i, hvordan det går med at nå disse mål på vandforsyningsområdet. Miljøregnskabet findes på

20 20 myndighedsforhold I forbindelse med vandforsyningen følger der en lang række myndighedsopgaver, især for kommunerne. I forhold til vandforsyningen af Københavns Kommune gælder der herudover, at der er tale om en regional forsyning via KE, som tilmed er landets største vandforsyningsselskab. De kommunale myndighedsopgaver på vandforsyningsområdet i relation til Københavns Kommunes vandforsyning og KE er meget omfattende og under stadig udvikling. Hertil kommer det komplicerende forhold, at kommunernes myndighedskompetence og -ansvar varierer. I det følgende gives et overblik over de myndighedsopgaver, som berører vandforsyningen af Københavns Kommune. Københavns Kommune har en vejledning til håndtering af vand ved byggeri og anlæg, Miljø i byggeri og anlæg 2010, som kan findes på kommunens hjemmeside. Københavns Kommune giver i vejledningen en oversigt over de lovgivningsmæssige forhold, der skal tages hensyn til ved bygge- og anlægsprojekter, hvor forhold vedrørende overfladevand, grundvand, regnvand og/eller spildevand berøres enten midlertidigt eller permanent. Vejledningen giver en oversigt over nødvendige kommunale tilladelser, og har til hensigt, at give bygherren, entreprenøren eller rådgiveren som arbejder med et konkret projekt, en samlet indgang til informationer om, hvilke aktiviteter der kræver tilladelse, hvilke generelle retningslinjer der gælder for området, hvordan en tilladelse opnås mm. Myndighedsaktører I forhold til vandforsyningen af Københavns Kommune er det relevant at give et kort overblik over relevante myndighedsaktører: Kommunerne: Kommunalbestyrelserne er tilladelsesmyndighed og tilsynsmyndighed på vandforsyningsområdet. Myndighedsopgaverne strækker sig fra indvindingstilladelser over tilsyn med drikkevandskvaliteten hen til legalitetskontrol af vandforsyningers takster og leveringsbestemmelser. Hvad angår vandforsyningen af Københavns Kommune er myndighedsfordelingen kompliceret, fordi vandet indvindes i en række kommuner og forbruges i op mod 20 kommuner. Alle kommuner, der giver indvindingstilladelser til KE og som aftager vand fra KE er således myndighedsaktører med varierende myndighedsforpligtigelser i forhold til Københavns Kommunes vandforsyning. I de efterfølgende afsnit beskrives en række myndighedsopgaver og den respektive ansvarsfordeling nærmere. Embedslægeinstitutionerne i Sundhedsstyrelsen er udtalelses- eller høringspart i forhold til drikkevandskvalitet og tilladelser til etablering af drikkevandsanlæg. GEUS under Klima- og Energiministeriet er ansvarlig for håndtering af grundvands- og drikkevandsdata. Hertil bruger GEUS den såkaldte JUPITER-database. Naturstyrelsen i Miljøministeriet er den overordnede myndighed på vandforsyningsområdet, herunder i forhold til vandforsyningsloven. Erhvervsstyrelsen varetager (sammen med ETA-Danmark) den overordnede myndighed på vandinstallationsområdet. Regionerne varetager bl.a. den offentlige afværgeindsats overfor jord- og grundvandsforurening. Afværgeindsatsen prioriteres bl.a. under hensynstagen til drikkevandsinteresser, herunder i OSDområder og indvindingsoplande. Herudover er Regionerne høringspart i forhold til tilladelser til byggeri og anlægsarbejder på forurenet grund i offentlige indsatsområder, som omfatter OSD-områder og indvindingsoplande. Aftaleforhold vedrørende tilsyn med KE s vandforsyning I henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (BEK nr af oprindeligt BEK nr. 6 af ) anføres det, at tilsyn med vandforsyningsanlæg skal føres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor anlæggets vand forbruges. Hvis anlæggets vand forbruges i flere kommuner, skal det afgøres ved aftale mellem de pågældende kommunalbestyrelser, hvorledes det offentlige tilsyn skal føres på kommunalbestyrelsernes vegne.

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40 VANDFORSYNINGSPLAN FOR GENTOFTE KOMMUNE 2011 INDHOLD Forord...3 Indledning...5 3. Sammenfatning af planmål...6 3.1 Forsyningsstruktur og vandforsyningens drift...7 3.2 Grundvandsressourcer...8 3.3 Ledningsnet...8

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Indledning....5 Målsætninger og retningslinier...7 Forsyningsstruktur....8 Vandkvalitet....11 Kommunens tilsyn....12 Grundvandsressource

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Maj 2011 Center for Teknik og Miljø Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Plandel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 2 1.2 Offentlig høring 2 2. Vandforsyningen

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata

Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata By- og Landskabsstyrelsen, November 2010 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG BAGGRUND 4 1.2 INDHOLD 4 1.3 SIKRING AF OFFENTLIGHEDENS

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S Ejerstrategi Vejen Forsyning A/S 08.10.2013 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Bestyrelsen i selskaberne... 3 3. Mål for selskaberne... 4 4. Værdier... 4 5. Forsyningssikkerhed... 5 6. Miljøhensyn... 5 7. Energieffektivisering...

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K

Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 1. oktober 2015 Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Journalnummer 65-651- 6506 Høringssvar fra Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning Fastsættelse af takster for vand Vejledning Titel: Fastsættelse af takster for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Tlf.:

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS

Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS Målsætning intelligente, billigere og smukkere løsninger PAGE 12 Hvordan får vi optimeret samspil

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Kravspecifikation til opgaven

Kravspecifikation til opgaven NOTAT Bilag 1 Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. Torkil, BoJen Den 15. februar 2013 Kravspecifikation til opgaven Evaluering af vandsektorloven Formål Det overordnede formål

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 1. maj 2015 CEL/KBJ Vedr.: Udredning vedr. aftale om ny vandsektorlov DANVA giver med dette notat sine medlemmer en foreløbig udredning

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Vandforsyningsplan 2009-2021

Vandforsyningsplan 2009-2021 Vandforsyningsplan 2009-2021 Forfatter og udgiver Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Jørgen Fibigersgade 20 9850 Hirtshals Rapport titel Vandforsyningsplan 2009-2021, Hjørring Kommune Dato 12. august

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

OPLÆG VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALISERING AF VESTHIMMERLANDS VAND INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 1.1 Baggrund 2

OPLÆG VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALISERING AF VESTHIMMERLANDS VAND INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 1.1 Baggrund 2 VESTHIMMERLANDS VAND OPLÆG VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALISERING AF VESTHIMMERLANDS VAND ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere:

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere: Referat Dato: 07.11.2011 Sagsnr.: 2010-40854 Dok. nr.: 2010-337789 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: JØ/LDN/LTB Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere