Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø"

Transkript

1 Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø

2 Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox København V E-mai: Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade København V Teefon: Teefax: E-mai: Arbejdsgiversekretariat DI H.C. Andersens Bouevard København V Teefon: Teefax: E-mai: Henvendeser rettes ti partssekretariaterne. Materiaer fra Industriens Branchearbejdsmijøråd kan fås ved henvendese ti organisationer ne og kan downoades på eer de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmijø, Arbejdsmijøbutikken, tf Bestiingsnummer: Tekst: Aectia Foto: René Duevang Brandt og Aectia Nordisk Svanemærke Layout og tryk: Rosendahs-Schutz Grafisk a/s / Opag:1200 Marts 2012 ISBN

3 Vejedning om gode øsninger i aboratorier og procesindustri Denne vejedning angiver det niveau og den gode praksis, som branchens parter ønsker i aboratorier og i procesindustrien. Vejedningen kan både anvendes ved nybyggeri og ved forbedringer af eksisterende forhod. Vejedningen indehoder øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø og beskriver 19 forskeige arbejdsmijøprobemer fra 9 virksomheder. Ae øsninger fungerer i dagigdagen og angt de feste har endvidere medført øget produktivitet, igesom fere øsninger har øget kvaiteten af arbejdet. Der er tae om meget forskeigartede øsninger både i forhod ti, hvor krævende de er at indføre og deres pris. De feste af øsningerne omhander materie eer indretning, mens en håndfud behander organiseringen af arbejdet. Løsningerne sigter generet mod et højt forebyggesesniveau i forhod ti nedsidning og skader. Enkete øsninger har som hovedformå at reducere uykker. Karakteristisk for fere øsninger er, at de er tipasset den konkrete opgave. Løsningerne i vejedningen kan ikke atid direkte overføres ti andre situationer i industriens brancher, men forskeige tipasninger af øsningerne kan bidrage ti, at der skabes nye øsninger med en ordentig arbejdsmijøkvaitet. Arbejdstisynet har haft vejedningen ti gennemsyn og finder indhodet i overensstemmese med Arbejdsmijøoven. Arbejdstisynet har aene vurderet vejedningen, som den foreigger, og har ikke taget stiing ti, om den dækker samtige reevante emner inden for det pågædende område. Vejedningen indehoder føgende afsnit: 1. Gode øsninger hvornår og hvordan? Ergonomi a Simpe armstøtte afaster skuder/nakke b Afastning af nakke ved at hæve eer skråtstie emner i aboratorier c Pakning af hættegas ved et særigt konstrueret hæve/sænkebord d Uddeegering af EGA e Et kursus i ergonomi ved mikroskopering f Teknisk hjæpemidde ti øft af tunge råvarer i produktionen g Sækkemassør h Optima arbejdshøjde 2 paer i Loftkran erstatter tunge øft j Miniift ti øft af tunge byrder i opvasken k Miniift ti håndtering af tromer ved vask Miniift ombygges ti en tabeteevator, så arbejdsstiingerne forbedres Lys a Ændret yssætning og indretning gav bedre synsforhod b Ny beysning i pakkeri c God arbejdsbeysning på værkstedsmaskiner Uykkesforebyggese og risikovurdering a Håndbog i sikre arbejdsfunktioner b Adskiese af gående og kørende trafik c Afskærmning af roterende akse hindrer uykke Psykisk arbejdsmijø a. Skema ti ugentig snak om psykisk arbejdsmijø...37 Henvisninger

4 1 Gode øsninger hvornår og hvordan? Gode øsninger findes i et samarbejde meem de personer, der har den reevante kompetence: edere, brugere, eksperter m.m. Gode øsninger er ofte ettest og biigst at gennemføre fra starten. Der er såedes god mening og økonomi i, at øsningerne er gennemtænkt og vagt ved ny/ombygning eer ændring i arbejdsfunktioner. Se rapporten Arbejdsmijø set med virksomhedsøkonomiske brier udarbejdet af COWI. Omvendt er det også en kendsgerning, at den gode øsning tit først udvikes efter at fx en APV, risikovurdering eer en personskade har vist det nødvendigt at forbedre eksisterende forhod. Endeig viser erfaringen, at besøg på andre arbejdspadser, personig erfaringsudveksing, netværksmøder eer anden information om brugbare øsninger inspirerer ti at forbedre arbejdsmijøet. Yderigere inspiration ti god praksis findes b.a. i IBAR-vejedning om EBA i aboratorier. Arbejdsmijøoven stier krav ti rådgivere og producenter/everandører og støtter vag af gode øsninger. Er der tae om udstyr eer hjæpemider, har både producent, everandør og rådgiver ansvar for deres produkt/rådgivning, mens arbejdsgiveren har ansvaret for en sikker anvendese af øsningen når den er i brug. Lovgivningen sikrer, at der sties krav ti en række produkter og tekniske hjæpemider om et minimumssikkerhedsniveau og/eer en brugsanvisning (CE-mærkning og everandørbrugsanvisning). Virksomheder kan med forde indføje de vigtigste konkrete arbejdsmijøkrav i deres aftaer både ved indkøb af materie og ved indretning af okaer. Ved at bede sæger om dokumentation for CE-mærkning (enten typegodkendese eer overensstemmeseserkæring) biver det ettere at gøre everandør/producent ansvarig i forhod ti købeoven. Dokumentation i forhod ti sikkerhed og sundhed kan endvidere være et godt suppement ti fx en brugsanvisning eer et CEmærke, da disse emner erfaringsmæssigt kan rumme en række manger. Virksomhedens arbejdsmijøorganisation (AMO) spier en centra roe i panægning og ændring af arbejdets udførese samt indførese af ny teknoogi og ignende. AMO ska detage i/høres om sikkerhed og sundhed, og det vi ofte være hensigtsmæssigt, at edese og AMO inddrager reevante medarbejdere. Hvad enten øsningen ska impementeres i nye eer eksisterende omgiveser, er det afgørende at reevante arbejdsmijøforhod vurderes i forhod ti: det dagige arbejde den dagige rengøring og hovedrengøring drift og vedigehod andre aktører, fx håndværkere, chauffører, gæster, studerende m.m. Er der tae om materie (udstyr/hjæpemidde) kan dette fx gøres ved at fremstie en mode (prototype), gennemgå brugsanvisninger eer få den pågædende øsning på prøve. Betænkeige arbejdsmijøforhod ved en ændret indretning kan tydeiggøres ved en gennemgang af byggeprojektet med særig fokus på tegninger samt vurdering af fow af materie og personer. Padsforhod, funktionaitet m.m. kan endvidere karægges ved at afprøve øsningen i en mode af den færdige øsning (mockup/try storming). Denne metode anskueiggør både eventuee probemer, men motiverer også ti at gennemføre justeringer for at optimere øsningen. Se IBAR-vejedning om panægning af nye arbejdspadser. 4

5 Når en øsning ska testes, er det en god idé at foretage en systematisk gennemgang, hvor reevante aktører afprøver og udfordrer øsningen. Denne proces behøver ikke at tage ang tid eer være ressourcekrævende, man kommer angt med fx havhøje skievægge, håndterbare pader og rueborde. Processen inspirerer ti at se muigheder og forstå de forskeige aktørers vikår og udfordringer. Efter en øsning er vagt igger der et arbejde i at instruere i brugen af øsningen. Den mundtige instruktion kan med forde supperes med pancher eer skriftige vejedninger (fx i Standard Operating Procedure), som eventuet gemmes sammen med brugsvejedningen. Det er afgørende, at medarbejderen forstår og bruger øsningen som den er tænkt. Når øsningen har været i brug i en periode, er det gavnigt at evauere øsningen. Det sker desværre at for ofte, at øsningen ikke udnyttes optimat, bruges forkert eer set ikke bruges. Det kan fx være en ie ændring, der ska ti for at øsningen fungerer og benyttes. Systematisk arbejde med APV efter ibrugtagning af en øsning er med ti at sikre rigtig brug, bringe æring ind i organisationen og højne det strategiske arbejdsmijøarbejde. 2 Ergonomi Bevægese og variation i arbejdsstiinger er afgørende for, at kroppen fungerer godt. Indehoder det dagige arbejde uhensigtsmæssige arbejdsstiinger og ensidigt, gentaget arbejde samt tunge øft, skub og træk, er der risiko for akutte skader og nedsidning. 2.1 Arbejdsstiinger Beastende arbejdsstiinger og -bevægeser er fx arbejde med foroverbøjet eer drejet ryg, øftede arme, arbejde med hånded og abuer i yderstiinger. Beastningen stiger når arbejdsstiingen ska hodes i ængere tid og når bevægeser gentages hyppigere. Endvidere stiger beastningen, når der er krav om større kraftanvendese. Arbejde i beastede arbejdsstiinger medfører risiko for smerter i musker, sener og ed samt fysisk nedsidning på ængere sigt. Dårige arbejdsstiinger og akavede bevægeser hænger ofte sammen med dårig indretning eer uhensigtsmæssig tiretteægning af arbejdet. En god arbejdspads ska: have tifredsstiende padsforhod på arbejdspadsen, bag padsen og ti benene kunne indsties ti den enkete, både med hensyn ti arbejdsborde, stoe og redskaber bruges af ansatte, der har fået konkret instruktion og vejedning i arbejdsteknik Ved ængerevarende arbejde fx pipettering eer mikroskopering er det nødvendigt at arbejde tæt ved kroppen med muighed for understøttese af underarm/hånd og med muighed for at optimere synsforhodene fx ved at øfte eer skråtstie det man arbejder med. Arbejde med hænder ska fortrinsvis foregå i det normae arbejdsområde, som er 17 cm fra kroppen uden armstøtte og 29 cm med støtte. Området uden for maksimat område er ti opbevaring af ting, som ikke bruges ti den aktuee arbejdsopgave. Grænsen for det maksimae arbejdsområde er 41 cm fra kroppen i siddende og 45 cm i stående stiing. 5

6 Iustrationen viser Arbejdstisynets retningsinjer. Se At-vejedning A.1.15 om arbejdspadsens indretning og inventar. Løsninger ti at forbedre arbejdsstiingerne findes i eksempe 2.a, 2.b og 2.c. 2.2 Ensidigt, gentaget arbejde Ved ensidigt, gentaget arbejde (EGA) gentages den samme arbejdsoperation eer arbejdsbevægese med stor hyppighed en væsentig de af arbejdsdagen. EGA giver ofte anedning ti avorige fysiske og psykiske gener. Forhod eer kombinationer af forhod som gør dette arbejde særdees beastende: opgaver med korte cykustider, hvor operationer eer bevægeser gentages hyppigt faståst arbejdsstiing med anvendese af samme musker og ed ringe variation i og meem arbejdsoperationer højt og/eer styret arbejdstempo højt synskrav, fx ti at se farveforskee høje krav ti præcision, koordination, fingerfærdighed og koncentration væsentig kraftanvendese ringe indfydese på arbejdstiretteæggese og udførese I aboratorier og procesindustrien forekommer EGA fx ved pipettering, kontro og pakning. For at minimere omfanget af EGA ska arbejdet organiseres på en anden måde. Ændret organisering af arbejdet kan ske ved: jobrotation, hvor der skiftes meem job med ens kvaifikationskrav jobberigese, hvor arbejdet tiføres funktioner med andre kvaifikationskrav gruppeorganiseret arbejde, hvor et team biver mere sevstyrende Sådanne ændringer virker kun, hvis de ansatte trives med det og hvis der vekses meem arbejdsfunktioner, der reet beaster kroppen forskeigt. For at opnå ree variation kan man eksperimentere meem de job, man roterer meem. 6

7 Kan EGA ikke undgås er det nødvendigt at sikre rigtige arbejdsstiinger, indrette arbejdspadsen bedre og indføre tekniske hjæpemider. Endeig kan man skabe variation fx med øveser, der gavner kroppen. Se jobogkrop.dk Løsninger ti at reducere EGA findes i eksempe 2.d og 2.e. 2.3 Løft Manue håndtering af fx råvarer, gasvarer og kasser i aboratorier og procesindustrien kan give skader på kroppen, især ryggen. Speciet store, hyppige, uventede og angvarige beastninger af kroppen giver probemer. Ligesom beastningen af ryggen under et øft stiger med stigende vægt af byrden, såedes stiger også rygbeastningen jo ængere fra kroppen byrden hodes. Iustrationen viser Arbejdstisynets retningsinjer for øft. Mere information fås i Atvejedning D.3.1 om øft, træk og skub. Det røde område, hvor byrden er tung eer hvor byrdens afstand ti kroppen er ang, vurderes som sundhedsskadeigt, mens øft i det grønne område normat ikke vurderes som sundhedsskadeige. Det gue område igger imeem de to andre, og her er det speciet vigtigt at forhode sig ti arbejdsstiinger og højder, hyppigheden og varigheden af øftet, byrdens håndterbarhed og om der er fere personer om øftet. Man kan forebygge mange tifæde af arbejdsskader og nedsidning, hvis arbejdet panægges og udføres, så beastende øft og bæring minimeres eer undgås. Dette kan ske ved at bruge egnede tekniske hjæpemider fx vakuumsug, kraner, rueborde og miniifte. For at opnå en god ergonomisk øsning kan det være nødvendigt at optimere designet af eksisterende hjæpemider. Kan beastende arbejde ikke undgås, er det en god idé at skifte meem beastende og mindre beastende opgaver i øbet af arbejdsdagen. 7

8 At have et godt ergonomisk arbejdsmijø i aboratorier og procesindustrien, hvor medarbejderne ikke nedsides af tungt øftearbejde, EGA eer uhensigtsmæssige arbejdsstiinger, kræver, at man ser og arbejder med disse udfordringer. Her kan et kursus eer en workshop om ergonomi hjæpe med at sætte fokus på, hvike muigheder der er for at optimere forhodene og nedsætte risikoen for beastninger. Øget viden om fx arbejdsteknikker, hjæperedskaber og indretning gør medarbejderne i stand ti ettere at finde gode øsninger på de ergonomiske udfordringer de støder på i det dagige arbejde. Løsninger ti at reducere tungt arbejde og manuee øft findes i eksempe 2.f ti 2.. Henvisninger: At-vejedning A.1.9 om faste arbejdssteders indretning At-vejedning A.1.15 om arbejdspadsens indretning og inventar At-vejedning D.3.1 om øft, træk og skub At-vejedning D.3.2 om ensidigt, beastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde At-vejedning D.3.4 om arbejdsreateret muske- og skeetbesvær At-meddeese nr om vurdering af arbejdsstiinger og arbejdsbevægeser IBAR-vejedning om instruktion, opæring og tisyn IBAR-vejedning om mikroskoper IBAR-vejedning om EGA og monotont arbejde IBAR-vejedning om arbejde i stinkskabe 8

9 2.a Simpe armstøtte afaster skuder/nakke Virksomhed og produktion Dako Denmark A/S udviker antistoffer, kit ti diagnosticering af brystkræft og udstyr og software ti forskning og diagnosticering af kræft. Probem: Nakke- og skuderbeastning ved stiesiddende præcisionsarbejde Stiesiddende og præcisionskrævende arbejde fx mikroskopering eer pipettering uden understøttese af armene medfører en stor ergonomisk beastning af skuder- og nakkeregionen. Denne ergonomiske probemstiing er bandt de hyppigst forekommende i aboratoriefaget/-branchen. Løsning En særig underarmsstøtte, der et kan af- og påmonteres på bordet, giver god understøttese af underarmen og dermed afastning af skuder- og nakkeregionen. Underarmsstøtten er postret med en ie skummåtte som giver et behageigt bødt underag. Underarmsstøtten anvendes i mange brancher og er fx set benyttet af produktionsassistenter, som syner hættegas, i eektronikbranchen, hvor man odder små etaver, samt ved administrative arbejdspadser, hvor man benytter pc. For at montere armstøtten kræver det, at bordet eer paden armstøtten ska sidde på ikke er for tyk eer der ikke er nogen sarg/ramme, der fyder under bordet. Mere information: Dako Denmark A/S Produktionsvej Gostrup &

10 2.b Afastning af nakke ved at hæve eer skråtstie emner i aboratorier Virksomhed og produktion Dako Denmark A/S udviker antistoffer, kit ti diagnosticering af brystkræft og udstyr og software ti forskning og diagnosticering af kræft. Probem: Arbejde med øftede arme og bøjet nakke beaster nakke og skudre Præcisionskrævende arbejde i aboratorier medfører øftede arme og foroverbøjet nakke. Disse arbejdsstiinger er beastende og kan medføre smerter i skudre/arm og nakke, særigt hvis arbejdsopgaverne er tidskrævende og arbejdet ikke afvekses af andet ikke-præcisionskrævende arbejde. Løsning Ved at hæve eer skråtstie det man arbejder med er det muigt ofte med få mider at forbedre arbejdsstiingerne. Man kan fx hæve det rack reagensgassene er paceret i, såedes at man ikke behøver at sidde så foroverbøjet. Emnerne kommer samtidig tættere på ens synsfet. Man kan eksempevis bruge et ekstra reagensgasstativ ti at hæve emnerne med eer et særigt niveaubord, der kan regueres i højden. Ved at skråtstie de emner, der arbejdes med, fx reagensgas, mindskes foroverbøjning af nakken. På Panum Instituttet (Københavns Universitet) har man designet en sort hoder, som emner kan sties på. Det mest optimae er, at redskabet, der ska bruges ti skråstiing, kan regueres i hædningen, så det kan tipasses forskeige personer og emner. I mange af bedre kan man i første omgang bruge en gamme pipettehoder. Skråstiing kræver at emnerne kan tåe denne behanding. Optima indretning kræver endvidere muighed for armstøtte. Mere information: Dako Denmark A/S Produktionsvej Gostrup &

11 2.c Pakning af hættegas ved et særigt hæve/sænkebord ti 2 personer Virksomhed og produktion LEO Pharma udviker og producerer ægemider ti behanding af dermatoogiske ideser og bodpropper. Probem: Beastning af kroppen som føge af forkert arbejdshøjde I steriproduktionen stod to medarbejdere ved samme ikke-højdereguerbare bord og pukkede hættegas, hvorefter de bev agt i en æske. Dette sker i forbindese med automatisk syning af hættegas, der har ti formå at finde fej i gassene eer urenheder i medicinen. Arbejdet er en de af en procesinje. De to personer stod over for hinanden ved bordet. Den mangende muighed for reguering i højden betød mangende muighed for individue tipasning ti medarbejderne. Dette medførte uhensigtsmæssige beastninger af bevægeapparatet i form af foroverbøjning af ryg eer højt øftede arme afhængigt af personens kropsdimensioner. Derudover hindrede bordets ste fri benpads. Dette betød, at der ikke kunne arbejdes tæt på bordet, hviket medførte unødvendig ang rækkeafstand. Samtidig kunne man et støde skinnebenene på bordets tværstang. Løsning I dag benyttes et særigt todet hæve/sænkebord, så begge medarbejdere et og uafhængigt af hinanden kan indstie bordet efter ønsket arbejdshøjde. Rækkeafstanden er reduceret og der arbejdes i en mere hensigtsmæssig arbejdsstiing. Bordets ste sikrer fri benpads. Bordet er tirettet arbejdsprocessen i et samarbejde meem brugere og everandøren. Bordet evaueres øbende af brugerne for at optimere funktionaiteten både i forhod ti medarbejderne og integrationen i procesinjen. For at få det optimae ud af hæve/sænkebordets funktion instrueres brugerne i gode arbejdsstiinger og betjening af bordet. Hæve/sænkeborde er generet veegnede ti pakning af mindre emner og montagearbejde. Mere information: LEO Pharma A/S Industriparken Baerup &

12 2.d Uddeegering af EGA gennem panægning og nyindretning Virksomhed og produktion LEO Pharma udviker og producerer ægemider ti behanding af dermatoogiske ideser og bodpropper. Probem: Langvarigt koncentrationskrævende arbejde beaster nakke og skudre Syning af sutembaage fx hættegas kræver, at hvert eneste gas øftes op fra en bakke, rystes forsigtigt i hånden og synes. Dette syns-, præcisions- og koncentrationskrævende arbejde medførte faståste arbejdsstiinger. Arbejdet bev udført af forhodsvis få medarbejdere, der derfor bev uhensigtsmæssigt beastet med gener i skuder/nakke ti føge. Denne mikrobioogiske overvågning foregår i virksomhedens sterie færdigvareproduktion. Her gennemføres særige test, hvor der doseres mikrobioogisk næringsmedium i sutembaagen, eksempevis hættegas. De mange gas, der kommer ud af en sådan test, inkuberes ved fastagte temperaturer/tider og synes efterføgende manuet for tegn på mikrobie vækst. Hvert gas ska synes. Løsning I dag er væsentig fere af afdeingens medarbejdere bevet trænet ti at udføre denne syning. Arbejdet er veorganiseret; ae biver i god tid varset om behovet for deres assistance. Hver enket medarbejder syner højst i 1½ time/dag og i få sammenhængende dage. Der er indrettet 4 særige syningsarbejdspadser med hæve/sænkeborde samt god og feksibe yssætning. Ae medarbejdere får 1 x årigt kontroeret deres syn. Er der behov for særige syningsbrier, biver disse anskaffet. Som en vigtig sidegevinst er risikoen for fejafæsning pga. træthed/ubehag væsentig reduceret. Denne øsning forudsætter, at fere medarbejdere uddannes ti at udføre syning, samt en ændring af arbejdets organisering. Endvidere kræver det indretning af særige arbejdspadser og årig kontro af synet af fere medarbejdere. Mere information: LEO Pharma A/S Industriparken Baerup &

13 2.e Et kursus i ergonomi ved mikroskopering Virksomhed og produktion Dako Denmark A/S udviker antistoffer, kit ti diagnosticering af brystkræft og udstyr og software ti forskning og diagnosticering af kræft. Probem: Faståste arbejdsstiinger beaster kroppen Intensiv mikroskopering, som er synskrævende, ensformigt præcisionsarbejde og er trættende for hee kroppen, foretages i forbindese med udviking og test af produkt ti diagnosticering af brystcancer. Arbejdsstiingerne var ofte akavede og faståste. Tit bev mikroskoparbejdet supperet med andre tisvarende præcisionskrævende opgaver såsom afpipettering eer pc-arbejde. Når kroppen beastes ensidigt over ængere tid nedsides den, og der kan udvikes gener i bevægeapparatet, som kan føre ti øget sygefravær. Det intensive og koncentrerede mikroskopiarbejde medførte endvidere en større forekomst af fej samt nedsat effektivitet. Løsning For at sætte fokus på probemet bev der afhodt kurser i ergonomi og mikroskopi. Kurserne indehoder både information om ergonomi, anatomi/fysioogi, arbejdsstiinger, indretning, EGA, tekniske hjæpemider etc. men også en drøftese af muige øsninger ud fra noge konkrete bieder af medarbejdere, der mikroskoperer. For eksempe medførte kurset, at mikroskoperne bev anbragt i nærheden af aboratorierne/ kontorerne, så det er nemmere at vekse meem forskeige arbejdsopgaver. Der er bevet sat en max. tid på, hvor ænge man må mikroskopere, og der uddannes øbende fere medarbejdere, som kan varetage de kompicerede mikroskopiopgaver, såedes at arbejdet nu fordees på fere personer. Indretningen af mikroskopiarbejdspadserne er forbedret med indkøb af underarmsstøtter, så den statiske beastning af armene reduceres. Der er desuden anskaffet okuarer, der kan vippes og derved tipasses forskeige kropsdimensioner. I samarbejde med medarbejderne er mikroskopirum ændret. Overfødigt inventar er fjernet så dagsyset i højere grad kan udnyttes. Omvendt sikrer mørkægningsgardiner, at dagsyset hodes ude når det er påkrævet. Der er opsat nye beysningsarmaturer i oftet, der benyttes en god asymmetrisk ysende arbejdsampe, og væggene er bevet nymaet. En de af væggen er maet i en ys grøn pastefarve der virker roig på øjnene, når man mikroskoperer. De synsergonomiske forhod ved mikroskopiarbejdspadserne er såedes bevet væsentigt forbedret. Ergonomikurser, der tager udgangspunkt i detagernes dagige arbejdsopgaver, har givet så gode resutater, at man har vagt at konceptgøre dem og benytter dem nu ti andre arbejdsområder, fx arbejdsstiinger i produktionen. Generet er det nødvendigt med opbakning fra edesen samt motivation fra medarbejderne ti at vie forbedre det ergonomiske arbejdsmijø. Processen ska øbende evaueres, så man kan fortsætte med at tænke i forbedringer og ikke fader tibage ti game vaner. Mere information: Dako Denmark A/S Produktionsvej Gostrup &

14 2.f Teknisk hjæpemidde ti øft af tunge råvarer i produktionen Virksomhed og produktion Dako Denmark A/S udviker antistoffer, kit ti diagnosticering af brystkræft og udstyr og software ti forskning og diagnosticering af kræft. Probem: Løft af tunge sække beaster arme, skudre og ænderyg Tunge øft og manue håndtering på guvet af fx råvarer i kg sække forekom tidigere i den afdeing, der fremstier større mængder væsker ti brug i produktionen. Råvarer bev hædt fra en tønde ud på guvet og herefter øftedes de tunge poser op på et bord. Dette medførte beastninger særigt i arme, skudre og ænderyg. Særigt håndteringer i guvhøjde beaster ryggen. Der var desuden risiko for at tabe sækkene, når disse skue trækkes ud af embaagen. Løsning I dag benyttes et teknisk hjæpemidde i form af en vakuumøfter. Vægten der håndteres er såedes væsentigt reduceret og det tunge øft er eimineret. Håndteringerne i guvhøjde er igeedes fjernet, idet vakuumøfteren øfter sækken direkte op af embaagen uden at sækken ska vippes ud på guvet. Vakuumøfteren har fere forskeige gribeaggregater, der kan benyttes ti forskeige typer embaage, fx poser og kasser. Der er tifredshed med øsningen, der har betydet en væsentig ergonomisk forbedring og mere effektivt arbejde. Brug af vakuumøfter kræver opæring af medarbejderen så hjæpemidet indarbejdes i den dagige rutine. Mere information: Dako Denmark A/S Produktionsvej Gostrup &

15 2.g Sækkemassør knuser hårde kumper i sække Virksomhed og produktion LEO Pharma udviker og producerer ægemider ti behanding af dermatoogiske ideser og bodpropper. Probem: Beastning af kroppen ved tungt og kraftfydt arbejde Når råvaren ska afvejes eer benyttes i produktionen, er der ofte kumper i 25 kg sækkene. Tidigere måtte medarbejderne i ageret knuse indhodet med en hammer eer ignende. Metoden udgjorde en stor beastning for skudre, arme og ænd. Det var en arbejdsmetode som medarbejderne opevede som tung og bøvet med risiko for store gener i bevægeapparatet. Udover afvejninger af råvarer ti forskeige afdeinger i virksomheden er der på ageret også opbevaring af råvarer. Løsning I dag har man udviket en særig maskine, der kades sækkemassøren som mekanisk knuser kumperne i sækkene. Sækkene paceres på et transportbånd med en vakuumøfter og føres automatisk ind i maskinen, hvorefter sækkene masseres af hju, inden de igen kommer ud på et transportbånd. Medarbejderne på råvareageret er rigtig gade for øsningen. Maskinen bev udviket i tæt samarbejde med brugerne samt med LEO Pharmas ingeniører. Seve knusningen går ikke hurtigere, men afvejningerne foregår hurtigere og er mere nøjagtige. Samet set er arbejdsprocessen effektiviseret og beastningen af bevægeapparatet reduceret kraftigt, idet der ikke forekommer manuee øft ængere. For at maskinen ska knuse kumperne ordentigt ska der være god pads i sækken; den må ikke være het fydt. Herved undgås også at sækkene i værste fad går i stykker. Beært heraf er vægten i 25 kg sække reduceret ti 17,5 kg. Mere information: LEO Pharma A/S Industriparken Baerup &

16 2.h Optima arbejdshøjde 2 paer Virksomhed og produktion LEO Pharma udviker og producerer ægemider ti behanding af dermatoogiske ideser og bodpropper. Probem: Lave øft beaster ryg og skudre I steriproduktionen håndteres ågene ti hættegassene i ca. 7 kg tunge pastkasser på paer, der er paceret på guvet. Når der pukkes fra de nederste kasser, foregår dette øft under knæhøjde, hviket udgør en beastning særigt for ænderyg og skuder. Denne opgave med påfydning af åg i påfydningsapparatet er en af de få manuee håndteringer i steriproduktionen. Her foretages også vask samt såve manue som automatisk syning af produkterne. Løsning For at undgå øft under knæhøjde, når der pukkes fra de nederste kasser på paerne, har man i dag sat en ekstra pae oven på den eksisterende, såedes at den nederste gribehøjde øges. Dette betyder, at øftet i dag foregår over knæhøjde, hviket anbefaes for at skåne ryggen. Den mest optimae øsning er dog at benytte en automatisk paeøfter. Derfor har afdeingen tiretteagt arbejdet såedes, at der netop benyttes en automatisk paeøfter de steder, hvor de hyppigste puk- og pakkeopgaver foregår. Denne simpe forbedring af de ergonomiske forhod er generet anvendeig på agre og i depoter i produktionsvirksomheder. Man ska sevføgeig være opmærksom på, at den ekstra pae ikke medfører, at de øverste kassers gribehøjde hæves ti over skuderhøjde, da dette medfører beastning af skudrene. Gribehøjden ska være imeem knæ og skuder. Mere information: LEO Pharma A/S Industriparken Baerup &

17 2.i Loftkran erstatter tunge øft Virksomhed og produktion Novo Nordisk A/S i Gentofte er en farmaceutisk virksomhed, der udviker og producerer ægemider. Probem: Beastning af kroppen ved håndtering af tunge og uhåndterige byrder Som en de af produktionen foregik påfydning af råvarer i tankene manuet, såedes bev sække på kg øftet og hædt op i tankene. Det var angt over den vægtgrænse man i dag tiader. Løftene medførte en stor beastning af skuder, nakke, arme og ryg. Der var stor risiko for uykker og på sigt nedsidning på grund af de tunge og uhåndterige byrder. Løsning I dag everes råvarerne i big bags med en vægt på ca. 325 kg. Fra råvareageret hentes en big bag på truck og køres hen ti en kran. Kranen øfter big bag en ti en tragt. Big bag ens studs åbnes manuet og via tragt og rørsystem gider råvarerne ned i tanken. Der arbejdes i højden på fere patforme, hvorti der er nem adgang via trapper. De tunge og uhåndterige øft er het eimineret og håndteringen foregår i gode arbejdshøjder. Brugen af big bags har effektiviseret processen og reduceret embaagemængden. En anden øsning afdeingen benytter ti fremstiingsprocessen er at suge råvaren direkte op i tanken ved hjæp af rør. Sække køres med en miniift hen ti et særigt bygget skab og sættes ind på en hoder, der er forsynet med 2 bøjer. Hoderen sikrer, at sækken ikke væter. Bøjerne er aftageige så sækken kan trækkes direkte fra miniiften ind på hoderen. Løsningen er udviket af afdeingen sev. Rørene sænkes ned i sækken hvorefter indhodet suges op. Løsningerne fordrer instruktion i brugen af truck og håndtering af studsen i big bag samt betjening af automatikken ti kran og sugeskab. Mere information: Novo Nordisk A/S Novo Aé 2880 Bagsværd &

18 2.j Miniift ti øft af tunge byrder i opvasken Virksomhed og produktion Xeia er en farmaceutisk virksomhed, der producerer ægemider og aktive farmaceutiske ingredienser (API) og har speciaiseret sig i fermenteret antibiotika og injicerbare færdigvarer. Probem: Høje tunge øft beaster skuder og ryg I Xeias serviceafdeing forekom der førhen tunge øft af bakker med gasvarer ti og fra opvaskemaskinen. Bakkerne kunne veje op ti kg. To personer i afdeingen stod for at vaske og pakke gasvarer ti forskeige aboratorier. Når opvaskemaskinen var færdig øftede man enten hee bakken over på et bord eer tog/pukkede enkete gasvarer direkte fra opvaskemaskinen. Arbejdshøjden medførte at armene skue øftes i eer over skuderhøjde, hviket er en stor beastning for særig skuder og ryg. Personaet havde tit ondt i skudrene. Der var desuden risiko for, at man kunne tabe hee bakken med gasvarer, hvis guvet eksempevis var vådt og gat. Løsning I dag benyttes en miniift så øft af opvaskebakker het undgås. Miniiften kan tipasses den enkete medarbejders højde, såedes at opvaskebakken kan trækkes ud på miniiften og regueres i højden, hvorefter der kan pukkes fra bakken i en passende højde, fx abuehøjde. Medarbejderne er bevet mere effektive og opever endvidere et forbedret psykisk arbejdsmijø, da deres probemer bev taget seriøst. Miniiften biver desuden brugt ti at pacere de tunge dunke med opvaskemidde ti opvaskemaskinerne, når der ska fydes op i de tomme behodere, så man undgår tunge øft. Mere information: Xeia Pharmaceuticas ApS Dasandsgade København S & Miniiften er meget enke at anvende. Den ades op ca. en gang ugentigt. Den er everet med transporthju, hviket betyder, at bakkerne ettere trækkes af og på. Man erfarede imidertid, at der var større risiko for at bakken fadt af ved transport. Miniiften har derfor fået påmonteret en krog, der hoder bakken fast under transport. Generet er miniift et nemt og feksibet hjæpeværktøj som kan benyttes i mange situationer i industrien. Databade med brugsanvisning ska findes ved miniiften. 18

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker Fra UPS til OBS Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence Hvad er fremtiden for amen praksis? Læs disse personers bud på side 6. Hvorfor så hurtigt hjem? Ta et par ifige dråber i foyeren k. 15.45, og vend ugens indtryk. FREDAG Den 14. november 2014 Udgivet af

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Indledning Regler Arbejdsmiljøproblemer

Indledning Regler Arbejdsmiljøproblemer Indledning Denne vejledning omhandler arbejdsmiljøet i fiskeindustrien og udtrykker det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker at fremme ved arbejde i fiskeindustrien. Med Arbejdstilsynets planlagte

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Hvem går op i mangfoldighed?

Hvem går op i mangfoldighed? WWW.PURMO.DK Hvem går op i mangfodighed? Produktkataog Purmo, Rettig Varme Aps, Rosengade 1, DK-6600 Vejen Tf +45 75 55 56 11, Fax +45 75 55 56 22, www.thewarmsociety.com Produktkataog 11.2007 / DK 002

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

Arbejdsmiljø. på lagre og vareterminaler. 10 gode historier fra det virkelige liv. Aldi Marked. Arla Foods amba HOCO. Carlsberg Danmark A/S

Arbejdsmiljø. på lagre og vareterminaler. 10 gode historier fra det virkelige liv. Aldi Marked. Arla Foods amba HOCO. Carlsberg Danmark A/S Arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for transport og en gros på lagre og vareterminaler 10 gode historier fra det virkelige liv Rigtig mange virksomheder, der har et lager eller en vareterminal, har

Læs mere

Tunge løft. Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Tunge løft. Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Tunge løft Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere