Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø"

Transkript

1 Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø

2 Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox København V E-mai: Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade København V Teefon: Teefax: E-mai: Arbejdsgiversekretariat DI H.C. Andersens Bouevard København V Teefon: Teefax: E-mai: Henvendeser rettes ti partssekretariaterne. Materiaer fra Industriens Branchearbejdsmijøråd kan fås ved henvendese ti organisationer ne og kan downoades på eer de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmijø, Arbejdsmijøbutikken, tf Bestiingsnummer: Tekst: Aectia Foto: René Duevang Brandt og Aectia Nordisk Svanemærke Layout og tryk: Rosendahs-Schutz Grafisk a/s / Opag:1200 Marts 2012 ISBN

3 Vejedning om gode øsninger i aboratorier og procesindustri Denne vejedning angiver det niveau og den gode praksis, som branchens parter ønsker i aboratorier og i procesindustrien. Vejedningen kan både anvendes ved nybyggeri og ved forbedringer af eksisterende forhod. Vejedningen indehoder øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø og beskriver 19 forskeige arbejdsmijøprobemer fra 9 virksomheder. Ae øsninger fungerer i dagigdagen og angt de feste har endvidere medført øget produktivitet, igesom fere øsninger har øget kvaiteten af arbejdet. Der er tae om meget forskeigartede øsninger både i forhod ti, hvor krævende de er at indføre og deres pris. De feste af øsningerne omhander materie eer indretning, mens en håndfud behander organiseringen af arbejdet. Løsningerne sigter generet mod et højt forebyggesesniveau i forhod ti nedsidning og skader. Enkete øsninger har som hovedformå at reducere uykker. Karakteristisk for fere øsninger er, at de er tipasset den konkrete opgave. Løsningerne i vejedningen kan ikke atid direkte overføres ti andre situationer i industriens brancher, men forskeige tipasninger af øsningerne kan bidrage ti, at der skabes nye øsninger med en ordentig arbejdsmijøkvaitet. Arbejdstisynet har haft vejedningen ti gennemsyn og finder indhodet i overensstemmese med Arbejdsmijøoven. Arbejdstisynet har aene vurderet vejedningen, som den foreigger, og har ikke taget stiing ti, om den dækker samtige reevante emner inden for det pågædende område. Vejedningen indehoder føgende afsnit: 1. Gode øsninger hvornår og hvordan? Ergonomi a Simpe armstøtte afaster skuder/nakke b Afastning af nakke ved at hæve eer skråtstie emner i aboratorier c Pakning af hættegas ved et særigt konstrueret hæve/sænkebord d Uddeegering af EGA e Et kursus i ergonomi ved mikroskopering f Teknisk hjæpemidde ti øft af tunge råvarer i produktionen g Sækkemassør h Optima arbejdshøjde 2 paer i Loftkran erstatter tunge øft j Miniift ti øft af tunge byrder i opvasken k Miniift ti håndtering af tromer ved vask Miniift ombygges ti en tabeteevator, så arbejdsstiingerne forbedres Lys a Ændret yssætning og indretning gav bedre synsforhod b Ny beysning i pakkeri c God arbejdsbeysning på værkstedsmaskiner Uykkesforebyggese og risikovurdering a Håndbog i sikre arbejdsfunktioner b Adskiese af gående og kørende trafik c Afskærmning af roterende akse hindrer uykke Psykisk arbejdsmijø a. Skema ti ugentig snak om psykisk arbejdsmijø...37 Henvisninger

4 1 Gode øsninger hvornår og hvordan? Gode øsninger findes i et samarbejde meem de personer, der har den reevante kompetence: edere, brugere, eksperter m.m. Gode øsninger er ofte ettest og biigst at gennemføre fra starten. Der er såedes god mening og økonomi i, at øsningerne er gennemtænkt og vagt ved ny/ombygning eer ændring i arbejdsfunktioner. Se rapporten Arbejdsmijø set med virksomhedsøkonomiske brier udarbejdet af COWI. Omvendt er det også en kendsgerning, at den gode øsning tit først udvikes efter at fx en APV, risikovurdering eer en personskade har vist det nødvendigt at forbedre eksisterende forhod. Endeig viser erfaringen, at besøg på andre arbejdspadser, personig erfaringsudveksing, netværksmøder eer anden information om brugbare øsninger inspirerer ti at forbedre arbejdsmijøet. Yderigere inspiration ti god praksis findes b.a. i IBAR-vejedning om EBA i aboratorier. Arbejdsmijøoven stier krav ti rådgivere og producenter/everandører og støtter vag af gode øsninger. Er der tae om udstyr eer hjæpemider, har både producent, everandør og rådgiver ansvar for deres produkt/rådgivning, mens arbejdsgiveren har ansvaret for en sikker anvendese af øsningen når den er i brug. Lovgivningen sikrer, at der sties krav ti en række produkter og tekniske hjæpemider om et minimumssikkerhedsniveau og/eer en brugsanvisning (CE-mærkning og everandørbrugsanvisning). Virksomheder kan med forde indføje de vigtigste konkrete arbejdsmijøkrav i deres aftaer både ved indkøb af materie og ved indretning af okaer. Ved at bede sæger om dokumentation for CE-mærkning (enten typegodkendese eer overensstemmeseserkæring) biver det ettere at gøre everandør/producent ansvarig i forhod ti købeoven. Dokumentation i forhod ti sikkerhed og sundhed kan endvidere være et godt suppement ti fx en brugsanvisning eer et CEmærke, da disse emner erfaringsmæssigt kan rumme en række manger. Virksomhedens arbejdsmijøorganisation (AMO) spier en centra roe i panægning og ændring af arbejdets udførese samt indførese af ny teknoogi og ignende. AMO ska detage i/høres om sikkerhed og sundhed, og det vi ofte være hensigtsmæssigt, at edese og AMO inddrager reevante medarbejdere. Hvad enten øsningen ska impementeres i nye eer eksisterende omgiveser, er det afgørende at reevante arbejdsmijøforhod vurderes i forhod ti: det dagige arbejde den dagige rengøring og hovedrengøring drift og vedigehod andre aktører, fx håndværkere, chauffører, gæster, studerende m.m. Er der tae om materie (udstyr/hjæpemidde) kan dette fx gøres ved at fremstie en mode (prototype), gennemgå brugsanvisninger eer få den pågædende øsning på prøve. Betænkeige arbejdsmijøforhod ved en ændret indretning kan tydeiggøres ved en gennemgang af byggeprojektet med særig fokus på tegninger samt vurdering af fow af materie og personer. Padsforhod, funktionaitet m.m. kan endvidere karægges ved at afprøve øsningen i en mode af den færdige øsning (mockup/try storming). Denne metode anskueiggør både eventuee probemer, men motiverer også ti at gennemføre justeringer for at optimere øsningen. Se IBAR-vejedning om panægning af nye arbejdspadser. 4

5 Når en øsning ska testes, er det en god idé at foretage en systematisk gennemgang, hvor reevante aktører afprøver og udfordrer øsningen. Denne proces behøver ikke at tage ang tid eer være ressourcekrævende, man kommer angt med fx havhøje skievægge, håndterbare pader og rueborde. Processen inspirerer ti at se muigheder og forstå de forskeige aktørers vikår og udfordringer. Efter en øsning er vagt igger der et arbejde i at instruere i brugen af øsningen. Den mundtige instruktion kan med forde supperes med pancher eer skriftige vejedninger (fx i Standard Operating Procedure), som eventuet gemmes sammen med brugsvejedningen. Det er afgørende, at medarbejderen forstår og bruger øsningen som den er tænkt. Når øsningen har været i brug i en periode, er det gavnigt at evauere øsningen. Det sker desværre at for ofte, at øsningen ikke udnyttes optimat, bruges forkert eer set ikke bruges. Det kan fx være en ie ændring, der ska ti for at øsningen fungerer og benyttes. Systematisk arbejde med APV efter ibrugtagning af en øsning er med ti at sikre rigtig brug, bringe æring ind i organisationen og højne det strategiske arbejdsmijøarbejde. 2 Ergonomi Bevægese og variation i arbejdsstiinger er afgørende for, at kroppen fungerer godt. Indehoder det dagige arbejde uhensigtsmæssige arbejdsstiinger og ensidigt, gentaget arbejde samt tunge øft, skub og træk, er der risiko for akutte skader og nedsidning. 2.1 Arbejdsstiinger Beastende arbejdsstiinger og -bevægeser er fx arbejde med foroverbøjet eer drejet ryg, øftede arme, arbejde med hånded og abuer i yderstiinger. Beastningen stiger når arbejdsstiingen ska hodes i ængere tid og når bevægeser gentages hyppigere. Endvidere stiger beastningen, når der er krav om større kraftanvendese. Arbejde i beastede arbejdsstiinger medfører risiko for smerter i musker, sener og ed samt fysisk nedsidning på ængere sigt. Dårige arbejdsstiinger og akavede bevægeser hænger ofte sammen med dårig indretning eer uhensigtsmæssig tiretteægning af arbejdet. En god arbejdspads ska: have tifredsstiende padsforhod på arbejdspadsen, bag padsen og ti benene kunne indsties ti den enkete, både med hensyn ti arbejdsborde, stoe og redskaber bruges af ansatte, der har fået konkret instruktion og vejedning i arbejdsteknik Ved ængerevarende arbejde fx pipettering eer mikroskopering er det nødvendigt at arbejde tæt ved kroppen med muighed for understøttese af underarm/hånd og med muighed for at optimere synsforhodene fx ved at øfte eer skråtstie det man arbejder med. Arbejde med hænder ska fortrinsvis foregå i det normae arbejdsområde, som er 17 cm fra kroppen uden armstøtte og 29 cm med støtte. Området uden for maksimat område er ti opbevaring af ting, som ikke bruges ti den aktuee arbejdsopgave. Grænsen for det maksimae arbejdsområde er 41 cm fra kroppen i siddende og 45 cm i stående stiing. 5

6 Iustrationen viser Arbejdstisynets retningsinjer. Se At-vejedning A.1.15 om arbejdspadsens indretning og inventar. Løsninger ti at forbedre arbejdsstiingerne findes i eksempe 2.a, 2.b og 2.c. 2.2 Ensidigt, gentaget arbejde Ved ensidigt, gentaget arbejde (EGA) gentages den samme arbejdsoperation eer arbejdsbevægese med stor hyppighed en væsentig de af arbejdsdagen. EGA giver ofte anedning ti avorige fysiske og psykiske gener. Forhod eer kombinationer af forhod som gør dette arbejde særdees beastende: opgaver med korte cykustider, hvor operationer eer bevægeser gentages hyppigt faståst arbejdsstiing med anvendese af samme musker og ed ringe variation i og meem arbejdsoperationer højt og/eer styret arbejdstempo højt synskrav, fx ti at se farveforskee høje krav ti præcision, koordination, fingerfærdighed og koncentration væsentig kraftanvendese ringe indfydese på arbejdstiretteæggese og udførese I aboratorier og procesindustrien forekommer EGA fx ved pipettering, kontro og pakning. For at minimere omfanget af EGA ska arbejdet organiseres på en anden måde. Ændret organisering af arbejdet kan ske ved: jobrotation, hvor der skiftes meem job med ens kvaifikationskrav jobberigese, hvor arbejdet tiføres funktioner med andre kvaifikationskrav gruppeorganiseret arbejde, hvor et team biver mere sevstyrende Sådanne ændringer virker kun, hvis de ansatte trives med det og hvis der vekses meem arbejdsfunktioner, der reet beaster kroppen forskeigt. For at opnå ree variation kan man eksperimentere meem de job, man roterer meem. 6

7 Kan EGA ikke undgås er det nødvendigt at sikre rigtige arbejdsstiinger, indrette arbejdspadsen bedre og indføre tekniske hjæpemider. Endeig kan man skabe variation fx med øveser, der gavner kroppen. Se jobogkrop.dk Løsninger ti at reducere EGA findes i eksempe 2.d og 2.e. 2.3 Løft Manue håndtering af fx råvarer, gasvarer og kasser i aboratorier og procesindustrien kan give skader på kroppen, især ryggen. Speciet store, hyppige, uventede og angvarige beastninger af kroppen giver probemer. Ligesom beastningen af ryggen under et øft stiger med stigende vægt af byrden, såedes stiger også rygbeastningen jo ængere fra kroppen byrden hodes. Iustrationen viser Arbejdstisynets retningsinjer for øft. Mere information fås i Atvejedning D.3.1 om øft, træk og skub. Det røde område, hvor byrden er tung eer hvor byrdens afstand ti kroppen er ang, vurderes som sundhedsskadeigt, mens øft i det grønne område normat ikke vurderes som sundhedsskadeige. Det gue område igger imeem de to andre, og her er det speciet vigtigt at forhode sig ti arbejdsstiinger og højder, hyppigheden og varigheden af øftet, byrdens håndterbarhed og om der er fere personer om øftet. Man kan forebygge mange tifæde af arbejdsskader og nedsidning, hvis arbejdet panægges og udføres, så beastende øft og bæring minimeres eer undgås. Dette kan ske ved at bruge egnede tekniske hjæpemider fx vakuumsug, kraner, rueborde og miniifte. For at opnå en god ergonomisk øsning kan det være nødvendigt at optimere designet af eksisterende hjæpemider. Kan beastende arbejde ikke undgås, er det en god idé at skifte meem beastende og mindre beastende opgaver i øbet af arbejdsdagen. 7

8 At have et godt ergonomisk arbejdsmijø i aboratorier og procesindustrien, hvor medarbejderne ikke nedsides af tungt øftearbejde, EGA eer uhensigtsmæssige arbejdsstiinger, kræver, at man ser og arbejder med disse udfordringer. Her kan et kursus eer en workshop om ergonomi hjæpe med at sætte fokus på, hvike muigheder der er for at optimere forhodene og nedsætte risikoen for beastninger. Øget viden om fx arbejdsteknikker, hjæperedskaber og indretning gør medarbejderne i stand ti ettere at finde gode øsninger på de ergonomiske udfordringer de støder på i det dagige arbejde. Løsninger ti at reducere tungt arbejde og manuee øft findes i eksempe 2.f ti 2.. Henvisninger: At-vejedning A.1.9 om faste arbejdssteders indretning At-vejedning A.1.15 om arbejdspadsens indretning og inventar At-vejedning D.3.1 om øft, træk og skub At-vejedning D.3.2 om ensidigt, beastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde At-vejedning D.3.4 om arbejdsreateret muske- og skeetbesvær At-meddeese nr om vurdering af arbejdsstiinger og arbejdsbevægeser IBAR-vejedning om instruktion, opæring og tisyn IBAR-vejedning om mikroskoper IBAR-vejedning om EGA og monotont arbejde IBAR-vejedning om arbejde i stinkskabe 8

9 2.a Simpe armstøtte afaster skuder/nakke Virksomhed og produktion Dako Denmark A/S udviker antistoffer, kit ti diagnosticering af brystkræft og udstyr og software ti forskning og diagnosticering af kræft. Probem: Nakke- og skuderbeastning ved stiesiddende præcisionsarbejde Stiesiddende og præcisionskrævende arbejde fx mikroskopering eer pipettering uden understøttese af armene medfører en stor ergonomisk beastning af skuder- og nakkeregionen. Denne ergonomiske probemstiing er bandt de hyppigst forekommende i aboratoriefaget/-branchen. Løsning En særig underarmsstøtte, der et kan af- og påmonteres på bordet, giver god understøttese af underarmen og dermed afastning af skuder- og nakkeregionen. Underarmsstøtten er postret med en ie skummåtte som giver et behageigt bødt underag. Underarmsstøtten anvendes i mange brancher og er fx set benyttet af produktionsassistenter, som syner hættegas, i eektronikbranchen, hvor man odder små etaver, samt ved administrative arbejdspadser, hvor man benytter pc. For at montere armstøtten kræver det, at bordet eer paden armstøtten ska sidde på ikke er for tyk eer der ikke er nogen sarg/ramme, der fyder under bordet. Mere information: Dako Denmark A/S Produktionsvej Gostrup &

10 2.b Afastning af nakke ved at hæve eer skråtstie emner i aboratorier Virksomhed og produktion Dako Denmark A/S udviker antistoffer, kit ti diagnosticering af brystkræft og udstyr og software ti forskning og diagnosticering af kræft. Probem: Arbejde med øftede arme og bøjet nakke beaster nakke og skudre Præcisionskrævende arbejde i aboratorier medfører øftede arme og foroverbøjet nakke. Disse arbejdsstiinger er beastende og kan medføre smerter i skudre/arm og nakke, særigt hvis arbejdsopgaverne er tidskrævende og arbejdet ikke afvekses af andet ikke-præcisionskrævende arbejde. Løsning Ved at hæve eer skråtstie det man arbejder med er det muigt ofte med få mider at forbedre arbejdsstiingerne. Man kan fx hæve det rack reagensgassene er paceret i, såedes at man ikke behøver at sidde så foroverbøjet. Emnerne kommer samtidig tættere på ens synsfet. Man kan eksempevis bruge et ekstra reagensgasstativ ti at hæve emnerne med eer et særigt niveaubord, der kan regueres i højden. Ved at skråtstie de emner, der arbejdes med, fx reagensgas, mindskes foroverbøjning af nakken. På Panum Instituttet (Københavns Universitet) har man designet en sort hoder, som emner kan sties på. Det mest optimae er, at redskabet, der ska bruges ti skråstiing, kan regueres i hædningen, så det kan tipasses forskeige personer og emner. I mange af bedre kan man i første omgang bruge en gamme pipettehoder. Skråstiing kræver at emnerne kan tåe denne behanding. Optima indretning kræver endvidere muighed for armstøtte. Mere information: Dako Denmark A/S Produktionsvej Gostrup &

11 2.c Pakning af hættegas ved et særigt hæve/sænkebord ti 2 personer Virksomhed og produktion LEO Pharma udviker og producerer ægemider ti behanding af dermatoogiske ideser og bodpropper. Probem: Beastning af kroppen som føge af forkert arbejdshøjde I steriproduktionen stod to medarbejdere ved samme ikke-højdereguerbare bord og pukkede hættegas, hvorefter de bev agt i en æske. Dette sker i forbindese med automatisk syning af hættegas, der har ti formå at finde fej i gassene eer urenheder i medicinen. Arbejdet er en de af en procesinje. De to personer stod over for hinanden ved bordet. Den mangende muighed for reguering i højden betød mangende muighed for individue tipasning ti medarbejderne. Dette medførte uhensigtsmæssige beastninger af bevægeapparatet i form af foroverbøjning af ryg eer højt øftede arme afhængigt af personens kropsdimensioner. Derudover hindrede bordets ste fri benpads. Dette betød, at der ikke kunne arbejdes tæt på bordet, hviket medførte unødvendig ang rækkeafstand. Samtidig kunne man et støde skinnebenene på bordets tværstang. Løsning I dag benyttes et særigt todet hæve/sænkebord, så begge medarbejdere et og uafhængigt af hinanden kan indstie bordet efter ønsket arbejdshøjde. Rækkeafstanden er reduceret og der arbejdes i en mere hensigtsmæssig arbejdsstiing. Bordets ste sikrer fri benpads. Bordet er tirettet arbejdsprocessen i et samarbejde meem brugere og everandøren. Bordet evaueres øbende af brugerne for at optimere funktionaiteten både i forhod ti medarbejderne og integrationen i procesinjen. For at få det optimae ud af hæve/sænkebordets funktion instrueres brugerne i gode arbejdsstiinger og betjening af bordet. Hæve/sænkeborde er generet veegnede ti pakning af mindre emner og montagearbejde. Mere information: LEO Pharma A/S Industriparken Baerup &

12 2.d Uddeegering af EGA gennem panægning og nyindretning Virksomhed og produktion LEO Pharma udviker og producerer ægemider ti behanding af dermatoogiske ideser og bodpropper. Probem: Langvarigt koncentrationskrævende arbejde beaster nakke og skudre Syning af sutembaage fx hættegas kræver, at hvert eneste gas øftes op fra en bakke, rystes forsigtigt i hånden og synes. Dette syns-, præcisions- og koncentrationskrævende arbejde medførte faståste arbejdsstiinger. Arbejdet bev udført af forhodsvis få medarbejdere, der derfor bev uhensigtsmæssigt beastet med gener i skuder/nakke ti føge. Denne mikrobioogiske overvågning foregår i virksomhedens sterie færdigvareproduktion. Her gennemføres særige test, hvor der doseres mikrobioogisk næringsmedium i sutembaagen, eksempevis hættegas. De mange gas, der kommer ud af en sådan test, inkuberes ved fastagte temperaturer/tider og synes efterføgende manuet for tegn på mikrobie vækst. Hvert gas ska synes. Løsning I dag er væsentig fere af afdeingens medarbejdere bevet trænet ti at udføre denne syning. Arbejdet er veorganiseret; ae biver i god tid varset om behovet for deres assistance. Hver enket medarbejder syner højst i 1½ time/dag og i få sammenhængende dage. Der er indrettet 4 særige syningsarbejdspadser med hæve/sænkeborde samt god og feksibe yssætning. Ae medarbejdere får 1 x årigt kontroeret deres syn. Er der behov for særige syningsbrier, biver disse anskaffet. Som en vigtig sidegevinst er risikoen for fejafæsning pga. træthed/ubehag væsentig reduceret. Denne øsning forudsætter, at fere medarbejdere uddannes ti at udføre syning, samt en ændring af arbejdets organisering. Endvidere kræver det indretning af særige arbejdspadser og årig kontro af synet af fere medarbejdere. Mere information: LEO Pharma A/S Industriparken Baerup &

13 2.e Et kursus i ergonomi ved mikroskopering Virksomhed og produktion Dako Denmark A/S udviker antistoffer, kit ti diagnosticering af brystkræft og udstyr og software ti forskning og diagnosticering af kræft. Probem: Faståste arbejdsstiinger beaster kroppen Intensiv mikroskopering, som er synskrævende, ensformigt præcisionsarbejde og er trættende for hee kroppen, foretages i forbindese med udviking og test af produkt ti diagnosticering af brystcancer. Arbejdsstiingerne var ofte akavede og faståste. Tit bev mikroskoparbejdet supperet med andre tisvarende præcisionskrævende opgaver såsom afpipettering eer pc-arbejde. Når kroppen beastes ensidigt over ængere tid nedsides den, og der kan udvikes gener i bevægeapparatet, som kan føre ti øget sygefravær. Det intensive og koncentrerede mikroskopiarbejde medførte endvidere en større forekomst af fej samt nedsat effektivitet. Løsning For at sætte fokus på probemet bev der afhodt kurser i ergonomi og mikroskopi. Kurserne indehoder både information om ergonomi, anatomi/fysioogi, arbejdsstiinger, indretning, EGA, tekniske hjæpemider etc. men også en drøftese af muige øsninger ud fra noge konkrete bieder af medarbejdere, der mikroskoperer. For eksempe medførte kurset, at mikroskoperne bev anbragt i nærheden af aboratorierne/ kontorerne, så det er nemmere at vekse meem forskeige arbejdsopgaver. Der er bevet sat en max. tid på, hvor ænge man må mikroskopere, og der uddannes øbende fere medarbejdere, som kan varetage de kompicerede mikroskopiopgaver, såedes at arbejdet nu fordees på fere personer. Indretningen af mikroskopiarbejdspadserne er forbedret med indkøb af underarmsstøtter, så den statiske beastning af armene reduceres. Der er desuden anskaffet okuarer, der kan vippes og derved tipasses forskeige kropsdimensioner. I samarbejde med medarbejderne er mikroskopirum ændret. Overfødigt inventar er fjernet så dagsyset i højere grad kan udnyttes. Omvendt sikrer mørkægningsgardiner, at dagsyset hodes ude når det er påkrævet. Der er opsat nye beysningsarmaturer i oftet, der benyttes en god asymmetrisk ysende arbejdsampe, og væggene er bevet nymaet. En de af væggen er maet i en ys grøn pastefarve der virker roig på øjnene, når man mikroskoperer. De synsergonomiske forhod ved mikroskopiarbejdspadserne er såedes bevet væsentigt forbedret. Ergonomikurser, der tager udgangspunkt i detagernes dagige arbejdsopgaver, har givet så gode resutater, at man har vagt at konceptgøre dem og benytter dem nu ti andre arbejdsområder, fx arbejdsstiinger i produktionen. Generet er det nødvendigt med opbakning fra edesen samt motivation fra medarbejderne ti at vie forbedre det ergonomiske arbejdsmijø. Processen ska øbende evaueres, så man kan fortsætte med at tænke i forbedringer og ikke fader tibage ti game vaner. Mere information: Dako Denmark A/S Produktionsvej Gostrup &

14 2.f Teknisk hjæpemidde ti øft af tunge råvarer i produktionen Virksomhed og produktion Dako Denmark A/S udviker antistoffer, kit ti diagnosticering af brystkræft og udstyr og software ti forskning og diagnosticering af kræft. Probem: Løft af tunge sække beaster arme, skudre og ænderyg Tunge øft og manue håndtering på guvet af fx råvarer i kg sække forekom tidigere i den afdeing, der fremstier større mængder væsker ti brug i produktionen. Råvarer bev hædt fra en tønde ud på guvet og herefter øftedes de tunge poser op på et bord. Dette medførte beastninger særigt i arme, skudre og ænderyg. Særigt håndteringer i guvhøjde beaster ryggen. Der var desuden risiko for at tabe sækkene, når disse skue trækkes ud af embaagen. Løsning I dag benyttes et teknisk hjæpemidde i form af en vakuumøfter. Vægten der håndteres er såedes væsentigt reduceret og det tunge øft er eimineret. Håndteringerne i guvhøjde er igeedes fjernet, idet vakuumøfteren øfter sækken direkte op af embaagen uden at sækken ska vippes ud på guvet. Vakuumøfteren har fere forskeige gribeaggregater, der kan benyttes ti forskeige typer embaage, fx poser og kasser. Der er tifredshed med øsningen, der har betydet en væsentig ergonomisk forbedring og mere effektivt arbejde. Brug af vakuumøfter kræver opæring af medarbejderen så hjæpemidet indarbejdes i den dagige rutine. Mere information: Dako Denmark A/S Produktionsvej Gostrup &

15 2.g Sækkemassør knuser hårde kumper i sække Virksomhed og produktion LEO Pharma udviker og producerer ægemider ti behanding af dermatoogiske ideser og bodpropper. Probem: Beastning af kroppen ved tungt og kraftfydt arbejde Når råvaren ska afvejes eer benyttes i produktionen, er der ofte kumper i 25 kg sækkene. Tidigere måtte medarbejderne i ageret knuse indhodet med en hammer eer ignende. Metoden udgjorde en stor beastning for skudre, arme og ænd. Det var en arbejdsmetode som medarbejderne opevede som tung og bøvet med risiko for store gener i bevægeapparatet. Udover afvejninger af råvarer ti forskeige afdeinger i virksomheden er der på ageret også opbevaring af råvarer. Løsning I dag har man udviket en særig maskine, der kades sækkemassøren som mekanisk knuser kumperne i sækkene. Sækkene paceres på et transportbånd med en vakuumøfter og føres automatisk ind i maskinen, hvorefter sækkene masseres af hju, inden de igen kommer ud på et transportbånd. Medarbejderne på råvareageret er rigtig gade for øsningen. Maskinen bev udviket i tæt samarbejde med brugerne samt med LEO Pharmas ingeniører. Seve knusningen går ikke hurtigere, men afvejningerne foregår hurtigere og er mere nøjagtige. Samet set er arbejdsprocessen effektiviseret og beastningen af bevægeapparatet reduceret kraftigt, idet der ikke forekommer manuee øft ængere. For at maskinen ska knuse kumperne ordentigt ska der være god pads i sækken; den må ikke være het fydt. Herved undgås også at sækkene i værste fad går i stykker. Beært heraf er vægten i 25 kg sække reduceret ti 17,5 kg. Mere information: LEO Pharma A/S Industriparken Baerup &

16 2.h Optima arbejdshøjde 2 paer Virksomhed og produktion LEO Pharma udviker og producerer ægemider ti behanding af dermatoogiske ideser og bodpropper. Probem: Lave øft beaster ryg og skudre I steriproduktionen håndteres ågene ti hættegassene i ca. 7 kg tunge pastkasser på paer, der er paceret på guvet. Når der pukkes fra de nederste kasser, foregår dette øft under knæhøjde, hviket udgør en beastning særigt for ænderyg og skuder. Denne opgave med påfydning af åg i påfydningsapparatet er en af de få manuee håndteringer i steriproduktionen. Her foretages også vask samt såve manue som automatisk syning af produkterne. Løsning For at undgå øft under knæhøjde, når der pukkes fra de nederste kasser på paerne, har man i dag sat en ekstra pae oven på den eksisterende, såedes at den nederste gribehøjde øges. Dette betyder, at øftet i dag foregår over knæhøjde, hviket anbefaes for at skåne ryggen. Den mest optimae øsning er dog at benytte en automatisk paeøfter. Derfor har afdeingen tiretteagt arbejdet såedes, at der netop benyttes en automatisk paeøfter de steder, hvor de hyppigste puk- og pakkeopgaver foregår. Denne simpe forbedring af de ergonomiske forhod er generet anvendeig på agre og i depoter i produktionsvirksomheder. Man ska sevføgeig være opmærksom på, at den ekstra pae ikke medfører, at de øverste kassers gribehøjde hæves ti over skuderhøjde, da dette medfører beastning af skudrene. Gribehøjden ska være imeem knæ og skuder. Mere information: LEO Pharma A/S Industriparken Baerup &

17 2.i Loftkran erstatter tunge øft Virksomhed og produktion Novo Nordisk A/S i Gentofte er en farmaceutisk virksomhed, der udviker og producerer ægemider. Probem: Beastning af kroppen ved håndtering af tunge og uhåndterige byrder Som en de af produktionen foregik påfydning af råvarer i tankene manuet, såedes bev sække på kg øftet og hædt op i tankene. Det var angt over den vægtgrænse man i dag tiader. Løftene medførte en stor beastning af skuder, nakke, arme og ryg. Der var stor risiko for uykker og på sigt nedsidning på grund af de tunge og uhåndterige byrder. Løsning I dag everes råvarerne i big bags med en vægt på ca. 325 kg. Fra råvareageret hentes en big bag på truck og køres hen ti en kran. Kranen øfter big bag en ti en tragt. Big bag ens studs åbnes manuet og via tragt og rørsystem gider råvarerne ned i tanken. Der arbejdes i højden på fere patforme, hvorti der er nem adgang via trapper. De tunge og uhåndterige øft er het eimineret og håndteringen foregår i gode arbejdshøjder. Brugen af big bags har effektiviseret processen og reduceret embaagemængden. En anden øsning afdeingen benytter ti fremstiingsprocessen er at suge råvaren direkte op i tanken ved hjæp af rør. Sække køres med en miniift hen ti et særigt bygget skab og sættes ind på en hoder, der er forsynet med 2 bøjer. Hoderen sikrer, at sækken ikke væter. Bøjerne er aftageige så sækken kan trækkes direkte fra miniiften ind på hoderen. Løsningen er udviket af afdeingen sev. Rørene sænkes ned i sækken hvorefter indhodet suges op. Løsningerne fordrer instruktion i brugen af truck og håndtering af studsen i big bag samt betjening af automatikken ti kran og sugeskab. Mere information: Novo Nordisk A/S Novo Aé 2880 Bagsværd &

18 2.j Miniift ti øft af tunge byrder i opvasken Virksomhed og produktion Xeia er en farmaceutisk virksomhed, der producerer ægemider og aktive farmaceutiske ingredienser (API) og har speciaiseret sig i fermenteret antibiotika og injicerbare færdigvarer. Probem: Høje tunge øft beaster skuder og ryg I Xeias serviceafdeing forekom der førhen tunge øft af bakker med gasvarer ti og fra opvaskemaskinen. Bakkerne kunne veje op ti kg. To personer i afdeingen stod for at vaske og pakke gasvarer ti forskeige aboratorier. Når opvaskemaskinen var færdig øftede man enten hee bakken over på et bord eer tog/pukkede enkete gasvarer direkte fra opvaskemaskinen. Arbejdshøjden medførte at armene skue øftes i eer over skuderhøjde, hviket er en stor beastning for særig skuder og ryg. Personaet havde tit ondt i skudrene. Der var desuden risiko for, at man kunne tabe hee bakken med gasvarer, hvis guvet eksempevis var vådt og gat. Løsning I dag benyttes en miniift så øft af opvaskebakker het undgås. Miniiften kan tipasses den enkete medarbejders højde, såedes at opvaskebakken kan trækkes ud på miniiften og regueres i højden, hvorefter der kan pukkes fra bakken i en passende højde, fx abuehøjde. Medarbejderne er bevet mere effektive og opever endvidere et forbedret psykisk arbejdsmijø, da deres probemer bev taget seriøst. Miniiften biver desuden brugt ti at pacere de tunge dunke med opvaskemidde ti opvaskemaskinerne, når der ska fydes op i de tomme behodere, så man undgår tunge øft. Mere information: Xeia Pharmaceuticas ApS Dasandsgade København S & Miniiften er meget enke at anvende. Den ades op ca. en gang ugentigt. Den er everet med transporthju, hviket betyder, at bakkerne ettere trækkes af og på. Man erfarede imidertid, at der var større risiko for at bakken fadt af ved transport. Miniiften har derfor fået påmonteret en krog, der hoder bakken fast under transport. Generet er miniift et nemt og feksibet hjæpeværktøj som kan benyttes i mange situationer i industrien. Databade med brugsanvisning ska findes ved miniiften. 18

19 2.k Miniift ti håndtering af tromer ved vask Virksomhed og produktion Dako Denmark A/S udviker antistoffer, kit ti diagnosticering af brystkræft og udstyr og software ti forskning og diagnosticering af kræft. Probem: Tunge uhåndterige byrder beaster ryg, skudre og nakke I forbindese med produktionen anvendes b.a. store 100 iters tromer i past, som tidigere bev rengjort manuet. Tromerne bev kørt ned i vaskerummet, hvorefter de bev spuet indvendigt og udvendigt med en vandsange. Afsutningsvis bev tromerne tippet på hovedet, så vandet kunne sive ud. Tromerne vejer ca. 20 kg og er store og uhåndterige. De manuee håndteringer medførte beastninger i skuder og nakkeregion samt i ænderyggen. Der var desuden risiko for uykker ved denne håndtering. Løsning I dag benyttes en miniift med greb, der kan tage fat om tromen og dreje den 180 grader. Tromerne sættes af på en vogn, der køres direkte ind i en stor vaskemaskine. Miniiften er nem og stabi at køre med. Løsningen har betydet, at den manuee beastende håndtering og uykkesrisici i forbindese med den samede håndtering er eimineret. Løsningen fordrer instruktion af medarbejderne i brugen af miniiften. Det er en god idé, hvis brugsanvisningen er paceret på miniiften. Miniifte kan fås med en række forskeigt standardudstyr, fx ruebaner, kranarm, gaffe og drejedorn og kan derfor være en ergonomisk hjæp i ae industriens brancher. Mere information: Dako Denmark A/S Produktionsvej Gostrup &

20 2. Miniift ombygges ti en tabeteevator, så arbejdsstiingerne forbedres Virksomhed og produktion Scanpharm A/S er en farmaceutisk virksomhed, der udviker og producerer ægemider og hesekostprodukter. Probem: Bæring og høje øft på begrænset pads beaster kroppen I en de af produktionen bev tabetter påfydt manuet ved at en sæk med ca. 7 kg bev båret fra en pae op på en patform via en trappe. Medarbejderne hædte herfra tabetterne ned i behoderen ti bisterpakkemaskinen. Denne håndtering medførte uhensigtsmæssige beastninger i form af bæring, øft over skuderhøjde og arbejde på begrænset pads, da der ikke var meget pads imeem behoderens tragt og oftet. Løsning I dag anvender man en miniift, der har gennemgået en mindre designændring. Nu skubbes tabetterne ud på miniiftens bærepade, der er i samme niveau som sækken, hvorefter miniiften køres hen ti tragten og paden hæves. Via en manuet betjent stang ved siden af miniiften skråtsties paden og tabetterne overføres ti behoderen. Ændringen er udført i samarbejde med everandøren på baggrund af medarbejdernes observationer og kravspecifikationer. Tipasninger ti specifikke opgaver kan være en god øsning i procesvirksomheder. Ændringerne af miniiften fordrer imidertid en risikovurdering i forhod ti maskindirektivet og krav ti CE-mærkning. Databade med brugsanvisning ska findes ved miniiften. Den ændrede arbejdsgang har medført, at man undgår tunge øft af sække, bæring af sække op ad trapper samt ophædning over skuderhøjde under trange padsforhod. Risiko for en arbejdsuykke og på sigt nedsidning er såedes reduceret væsentigt. Mere information: Scanpharm A/S Topstykket Birkerød &

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi tibyder soekare fordee med maksimat udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i mere

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/87-888-100 info@hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderigere

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Mikroskoper Vejledning om mikroskop og lup

Mikroskoper Vejledning om mikroskop og lup Mikroskoper Vejledning om mikroskop og lup Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund07 2010 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 Nye stade trods krise 4-7 grobund 2 GROBUND Grobund nr. 07 2010 INDHOLD Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: 5664 0075 Teefon: 5664 0070 Fax.: 5664 0090 www.danai.dk GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C,

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Fygt propeer pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Hvor rent er vandet du ska pumpe? Hvor rent er væsken du ska pumpe? Er det het fri for pantevækst, fibre, stykker af pastik eer tøj og kude? Har du

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Aktiv brug af mockup-laboratorium. Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp

Aktiv brug af mockup-laboratorium. Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp Aktiv brug af mockup-laboratorium Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp Aktiv brug af mockup-laboratorium & Erfaringer med brug af mockup på virksomheder Lotte Finsen (ALECTIA)

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER PROFF guide DANA LIM A/S Københavnsvej 2 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk ACRYL FUGEMASSER Anvendese Hærdesyste Tisat fungicid

Læs mere

Smart udskrivning. Fremragende farver.

Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Designet ti din trave arbejdsgruppe: Lexmark C950de indehoder A3- farveudskrivning i professione kvaitet,

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Regnskab for året 1996

Regnskab for året 1996 Jeg esker de grønne unde Jeg esker de grønne unde med tonernes vuggende fad; jeg esker de banke sunde med sejernes tusindta. Jeg esker hver da, hver banke, med kornets bøgende fugt, hvor fittige hænder

Læs mere

FUGEMASSER. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk MSPOLYMER FUGEMASSER Produkt Anvendese Hærdesyste

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere