RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009"

Transkript

1 RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009 Rapporten er udarbejdet af projektgruppen: Anne Holst, Bente Østergaard, Birgitte Blichfeldt, Jane Rasmussen, Kenth Nielsen, Susanne Linton og Ulla Eltang Sylvestersen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND BRUGERUNDERSØGELSEN MÅLGRUPPE FORM DATAFANGST GENNEMGANG AF RESULTATERNE FYSISK INDRETNING Om fysisk indretning i brugerundersøgelsen Resultater Konklusion LÆSEPLADSER Om læsepladser i brugerundersøgelsen Resultater Konklusion ÅBNINGSTID Om åbningstid i brugerundersøgelsen Resultater Konklusion FORPLEJNING Om forplejning i brugerundersøgelsen Resultater Konklusion IT FACILITETER Om it udstyr i undersøgelsen Resultater Konklusion INFORMATION & SKILTNING Om information & skiltning i undersøgelsen Resultater Konklusion PERSONALE Om personale i undersøgelsen Resultater Konklusion KONKLUSION...16 BILAG Bilag 1 Spørgeskema til net brugere Bilag 2 Spørgeskema til ikke brugere Bilag 3 Spørgsmål til fremmødte brugere Bilag 4 Svar fra nettet Bilag 5 Svar fra ikke brugere Bilag 6 Svar fra fremmødte brugere 2

3 1. BAGGRUND Projekt Summende Aktivitet har til opgave at sikre 'summende aktivitet på Statsbiblioteket. Dette skal gøres ved udarbejdelse af oplæg vedrørende f.eks. justeret åbningstid og aktiviteter, der understøtter Statsbibliotekets vision om at skabe attraktive rum, forbedret studiemiljø m.v. Statsbiblioteket skal være det naturlige biblioteksvalg for studerende og forskere tilknyttet Aarhus Universitet og dermed medvirke til en positiv udvikling i Statsbibliotekets markedsandel. Med disse mål for øje udarbejdede og gennemførte projektgruppen i maj 2009 en brugerundersøgelse for at inddrage brugere og ikke brugere, og for at undersøge deres holdning til Statsbiblioteket som en attraktiv studie og arbejdsplads. 2. BRUGERUNDERSØGELSEN 2.1 MÅLGRUPPE Undersøgelsen har dækket såvel brugere på hjemmesiden, den fremmødte bruger og ikkebrugere fundet på et par kollegier. Det skal påpeges, at brugerundersøgelsens ikke brugere repræsenterer en meget smal gruppe, da de adspurgte 17 respondenter primært er mænd i alderen år, der enten læser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet eller Det Humanistiske Fakultet. 2.2 FORM Brugerundersøgelsen retter sig mod tre forskellige grupper: brugere på nettet, fremmødte brugere og ikke brugere. Netundersøgelse En spørgeundersøgelse i Survey Xact lå på Statsbibliotekets hjemmeside i perioden 2. juni til 16. juni Hver bruger blev kun præsenteret for undersøgelsen én gang i løbet af denne periode. I undersøgelsen på nettet var det muligt at komme med kommentarer til følgende tre åbne spørgsmål: Har du konkrete forslag til forbedring af Statsbiblioteket som arbejdssted? Hvad synes du, der er det bedste ved Statsbiblioteket? Hvad savner du mest ved Statsbiblioteket? (angiv de to vigtigste ting) Svarene på disse spørgsmål er behandlet og kategoriseret. På flere af spørgsmålene i netundersøgelsen var det desuden muligt at sætte flere krydser. 3

4 Interview med fremmødte brugere 19 fremmødte brugere blev adspurgt på forskellige tidspunkter i løbet af dagen og interviewet om deres brug af Statsbibliotekets fysiske faciliteter. De adspurgte benyttede forskellige lokaliteter. Dette for at differentiere billedet. Spørgeundersøgelse blandt ikke brugere 17 ikke brugere svarede på uddelte spørgeskemaer. Undersøgelsen foregik på Skjoldhøj og Børglum Kollegierne. Blandt alle besvarelserne på nettet og ikke brugerne blev der trukket lod om fem gavekort á 200 kr. til Bog & Idé. De fremmødte brugere fik et stykke chokolade som tak for hjælpen. 3. DATAFANGST Der kom mange besvarelser på brugerundersøgelsen, og svarene fordeler sig således: 3270 besvarelser via netundersøgelsen, 19 svar fra fremmødte brugere og 17 ikke brugere. I undersøgelsen på nettet blev der spurgt til forskellige emner. Gennemgangen af svarene er delt op i emner, men procenterne bygger alle på det samlede antal svar indenfor hvert spørgsmål. Ved de åbne spørgsmål ser fordelingen af kommentarer således ud: Har du konkrete forslag til forbedring af Statsbiblioteket som arbejdssted? 816 kommentarer Hvad synes du, der er det bedste ved Statsbiblioteket? 2557 kommentarer Hvad savner du mest ved Statsbiblioteket? 2065 kommentarer Svarene til de åbne spørgsmål er opstillet i prioriteret rækkefølge efter hvilke områder/emner, der har fået flest kommentarer. På flere spørgsmål kunne respondenterne sætte flere krydser, der er derfor steder med flere svar end respondenter. For hvert afsnit er i øvrigt udvalgt guldkorn, der kan inspirere, og som er udvalgt blandt svarene på de åbne spørgsmål. 4. GENNEMGANG AF RESULTATERNE Respondenternes svar er for overblikkets skyld blevet opdelt i syv afsnit; fysisk indretning, læsepladser, åbningstid, forplejning, it faciliteter, information & skiltning samt personale. Dette afsnit gennemgår de væsentligste output under nævnte overskrifter. 4

5 4.1 FYSISK INDRETNING Om fysisk indretning i brugerundersøgelsen I brugerundersøgelsen lå en stor del af vægten på indretning. Formålet var at afkode såvel brugeres som ikke brugeres ønsker til det fysiske rum, primært i forbindelse med studiemiljø og arbejdspladser Resultater I netundersøgelsen stilles spørgsmålet: Hvilke services benytter du, når du er på Statsbiblioteket? Her har 2269 svaret. Størstedelen svarede, at de kommer for at hente og aflevere materiale (2138) og for at bestille bøger i biblioteksbasen (1246). Til samme spørgsmål relaterer følgende svar sig til den fysiske indretning: 1041 kommer for at arbejde alene (46 %) 468 kommer for at arbejde i grupper (20 %) 538 kommer for at mødes socialt (24 %) 493 kommer for at læse aviser og få nyheder (22 %) På spørgsmålet: Hvilke services har betydning for dig, når du benytter Statsbiblioteket? har 2261 svaret. Herunder er udtrukket de svar, der retter sig mod emnet indretning: 1623 svarer arbejdsro (72 %) 1375 svarer god atmosfære (61 %) 632 svarer, at de bruger Statsbiblioteket som mødested (28 %) 425 svarer muligheden for at reservere grupperum (19 %) 370 svarer muligheden for at reservere pladser (16 %) Til spørgsmålet: Hvad synes du, der er det bedste ved Statsbiblioteket? har 2557 en kommentar. Nedenstående er de vigtigste kommentarer i prioriteret rækkefølge: indbydende atmosfære arbejdsro god læsesal godt med forskellige typer arbejdspladser godt socialt og neutralt mødested i Universitetsparken På spørgsmålet: Hvad savner du mest ved Statsbiblioteket? svarer 2065: mere arbejdsro loungeområder med bløde stole opdeling i klare zoner (stillearbejde/gruppearbejde/mobil) bedre forhold ved avisscannere Blandt svarene var desuden disse forslag. Der er tale om udvalgte forslag, der har relevans for indretningen af og komforten ved brug af Statsbiblioteket. dankortautomat ved køb i opstillede automater udenfor kantinens åbningstid bedre parkeringsforhold for cykler og biler 5

6 mulighed for at låse computeren fast ved læsepladsen opbevaringsbokse el. lign. ved læsepladser kaffeautomat på 2. sal justerbare borde og stole et rum til fysisk udfoldelse hvilepladser forbedret indgang for handicappede Derudover er der en del kommentarer, der går på generelt bedre indeklima, udluftning og bedre lysforhold i Statsbibliotekets forhal. Fra de tre undersøgelser er der i alt 816 konkrete forslag til forbedringer, der kan gøre Statsbiblioteket bedre som arbejds /studiested og sted for socialt netværk. Topscorer blandt besvarelserne, der har med indretningen at gøre, ses nedenfor: flere læsepladser flere gruppearbejdspladser og grupperum klar og synlig opdeling i stille og gruppezoner loungeområde med bløde study lounge møbler flere garderobeskabe til udlån Derudover er der følgende, interessante kommentarer, der er relateret til indretningen og det fysiske rum: mulighed for at reservere læsepladser via hjemmesiden opbevaringsbokse i nærheden af læsepladser bedre borde og stole med indstillingsmulighed indretning af kun læse zone på Læsesalen, hvor computer ikke er tilladt mere ro og bedre lysforhold ved avisscannere flere borde i kantinegården bedre borde, stole og lysforhold på Læsesalen handicapparkering ved Ringgadeindgangen De 17 ikke brugere, der svarer på spørgsmålet: Hvad betyder mest for dig, når du arbejder? prioriterer således: 15 prioriterer arbejdsro 8 prioriterer gode fysiske forhold 7 prioriterer godt miljø 6 prioriterer mulighed for netværk med andre 2 prioriterer en sofa eller god stol 2 prioriterer trådløst netværk De 17 ikke brugere, der svarer på spørgsmålet: Hvilken type arbejdsplads/studieplads foretrækker du? prioriterer således: 9 prioriterer enkeltbord i sammenhæng med andre borde, men med fleksibel privatsfære 8 prioriterer meget stille læsesal 6

7 5 prioriterer bord i åbent rum til gruppearbejde, men med fleksibel privatsfære 4 prioriterer mindre stille læsesal 4 prioriterer enkeltbord i sammenhæng med andre borde 2 prioriterer sofaarrangement 1 prioriterer grupperum Konklusion Undersøgelsen blandt ikke brugerne giver en god indikation af, at Statsbiblioteket faktisk er på rette vej. At disse studerende ikke bruger Statsbiblioteket, skyldes derfor formentlig ikke de fysiske forhold, men snarere markedsføring eller mangel på samme. En anden forklaring kan være, at behovet opfyldes af eget studiested eller lignende. At kun 324 foretrækker sofaarrangement kan skyldes, at der på Statsbiblioteket i maj 2009 ikke var mange bløde møbler af den slags til rådighed, hvilket tydeligt indikerer et ønske om flere lounge områder. Øvrige guldkorn blandt kommentarerne Flyt kantinen til 17. etage og indret læsepladser i kantinen! 4.2 LÆSEPLADSER Om læsepladser i brugerundersøgelsen Både i undersøgelsen på nettet og i den til de fremmødte brugere er der spurgt direkte om, hvordan brugerne foretrækker, at deres læsepladser er indrettet. Mange af besvarelserne af de åbne spørgsmål omhandler læsepladserne Resultater I Netundersøgelsen er der to spørgsmål, der direkte omhandler arbejdspladser. I begge tilfælde har 2269 svaret. Følgende spørgsmål er besvaret således: Hvis du bruger Statsbiblioteket som arbejdssted, hvordan arbejder du så? 2051 arbejder alene (90,4 %) 591 arbejder i grupper (26 %) Her skal det bemærkes, at 373 dermed arbejder både alene og i grupper. Hvilken type arbejdsplads / studieplads foretrækker du? 486 ønsker grupperum (21,4 %) 274 ønsker åbent rum til gruppearbejde (12,1 %) 715 ønsker åbent rum til gruppearbejde, men med privatsfære (31,5 %) 324 efterspørger sofaarrangement (14,3 %) 364 ønsker enkeltbord i sammenhæng med andre borde (16 %) 1410 Enkeltbord i sammenhæng med andre borde, men med privatsfære (62,1 %) Igen er der flere, der foretrækker at arbejde både alene og i grupper, hvis det er muligt. 7

8 Det kan desuden anføres, at interviews med fremmødte brugere bekræfter denne tendens. Af kommentarerne ses det i øvrigt, at størstedelen af respondenterne ønsker tydelig opdeling i zoner, fx stillearbejde/gruppearbejde/mobilfri zone, således at der er en form for afgrænsning, der kan skabe velegnede rammer, alt efter arbejdsform. Herunder ses de svar, der forekommer oftest blandt svarene på de åbne spørgsmål. Svarene er opstillet efter, hvad brugerne har prioriteret højest. Hvad savner du mest ved Statsbiblioteket? læsepladser gruppepladser arbejdsro en læsesal med ro, mulighed for at medbringe vand og tasker Hvad synes du, der er det bedste ved Statsbiblioteket? mulighed for arbejdsro læsesalen forskellige typer læsepladser Har du konkrete forslag til forbedring af Statsbiblioteket som arbejdssted? flere læsepladser flere gruppearbejdspladser Konklusion Svarene viser, at respondenterne sætter stor pris på Statsbiblioteket som studiested. Det er især de forskellige muligheder, der spænder lige fra den helt stille læsesal over rolige steder til gruppearbejdspladser. Fælles for alle besvarelserne er, at brugerne ønsker flere læsepladser af alle slags. Fordelingen af, hvad respondenterne vælger som arbejdssted, fordeler sig med fire gange så mange på individuelle pladser, som på gruppepladser, hvorimod lige mange foretrækker at arbejde individuelt og i grupper. Derfor konkluderes det, at hvis Statsbiblioteket tilbyder flere gruppearbejdspladser, vil de være eftertragtede. Brugerne sætter stor pris på, at der er mulighed for flere forskellige former for arbejdspladser, dvs. at der er mulighed for differentieret arbejdsro. De ønsker en klar opdeling i zoner (stillearbejde / gruppearbejde / mobiltelefon) samtidig med, at de ønsker flere arbejdspladser, gruppearbejdspladser gerne med mulighed for reservation, og bedre stole og borde med indstillingsmuligheder. Brugernes besvarelser på de tre åbne spørgsmål giver stort set det samme billede af ønsker. Mange sætter også stor pris på læsepladser med mulighed for at medbringe vand og egne tasker. 8

9 Øvrige guldkorn blandt kommentarerne: Skab bedre/flere grupperum eller arbejdsområder, som er tydeligt adskilt fra de sociale områder Det kan af og til være svært at finde et egnet sted for et gruppemøde der er for meget larm i kantinen, og grupperummet er ofte reserveret. Så flere muligheder for grupperum, tak. Det gør ikke noget, at de er åbne for flere grupper samtidigt bare de er gode at arbejde i, (med privatsfære) Mindsk gruppearbejdsdelen på 1.sal, således at samtlige læsepladser omkring disse borde ikke bliver generet af gruppearbejdet. Gør alle borde til enkeltborde, da det klart er det, der er mest kamp om, når man møder om morgenen. Bogreolerne mellem læsepladserne er et hit de giver ro og privatsfære Det nederste rum kunne gøres mindre rodet, hvis der kom nogle firkantede borde i stedet for de runde, der i øvrigt ofte vipper 4.3 ÅBNINGSTID Om åbningstid i brugerundersøgelsen Mange respondenter har kommenteret på Statsbibliotekets åbningstid, som noget der kunne ændres. Derfor fremhæves disse besvarelser også. I de tre undersøgelser spørges brugerne ikke direkte om, hvordan åbningstiden skal være på Statsbiblioteket. Brugerne har i forbindelse med de åbne spørgsmål på eget initiativ kommenteret åbningstiden og er kommet med forslag Resultater Herunder ses de svar, der forekommer oftest blandt svarene på de åbne spørgsmål. Svarene er opstillet efter, hvad brugerne har prioriteret højest. Hvad savner du mest ved Statsbiblioteket? Respondenterne savner følgende mest: udvidet åbningstid weekendåbent morgenåbent (kl. 8 på hverdage) Har du konkrete forslag til forbedring af Statsbiblioteket som arbejdssted? Respondenternes forslag til forbedringer i prioriteret rækkefølge: udvidet åbningstid morgenåbent (fra kl. 8 på hverdage) weekendåbent + åbent på helligdage længere åbent på hverdage adgangskort til Statsbiblioteket, så man altid kan komme ind 9

10 Desuden er der kommet følgende konkrete forslag i forbindelse med åbningstiden: holde ekstra åbent i begrænsede områder, fx på læsesalen holde ekstra åbent omkring eksamensperioder anvende et personligt adgangskort for at have adgang til læsesalen mulighed for at afhente bøgerne udenfor åbningstid længere åbningstid for læsepladser (ikke for betjening) studerende ansættes til at varetage betjeningen i ydertidspunkterne Konklusion Der ses blandt respondenterne et stort ønske om udvidet åbningstid for at forbedre Statsbiblioteket som arbejdssted. Ønsket om udvidet åbningstid går hovedsagligt på at åbne tidligere om morgenen på hverdage (kl. 8), længere åbningstid om aftenen i hverdagen, weekendåbent eller åbent på helligdage. Samtidigt behøver en udvidet åbningstid ikke nødvendigvis at betyde, at betjeningen følger med. Endvidere mener mange, at en udvidelse af åbningstiderne på Statsbiblioteket både vil tilgodese de studerende, men også folk udenfor Campus. Det skal påpeges, at 40 respondenter uopfordret forslår, at Statsbiblioteket udvider åbningstiden. Øvrige guldkorn blandt kommentarerne Støt forskningen hold åbent! Åbningstiderne er håbløst indskrænkede. Da jeg læste i England benyttede jeg ofte biblioteket om aftenen og i weekenderne Til hverdag er mange studerende indstillet på at arbejde fra kl Måske længere åbningstid i læseferierne Længere åbningstider og længere åbningstider Anden åbningstid for "det arbejdende folk" f.eks. et par aftener og søndag eftermiddag 4.4 FORPLEJNING Om forplejning i brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen havde ingen spørgsmål specifikt rettet mod kantinen. Respondenterne har dog kommenteret i stor stil, og de mange udsagn og tilkendegivelser er opstået på brugernes eget initiativ. Der kommenteres både på mad, kantine og automater Resultater Svarene på de åbne spørgsmål fordeler sig på nogle få hovedkategorier. Under rubrikkerne Hvad savner du mest og Konkrete forslag til Statsbiblioteket som arbejdssted er følgende tilkendegivelser markante. Svarene er opstillet efter hvad brugerne har prioriteret højest: længere åbningstid i kantinen andet/bedre/sundere mad i kantinen for høje priser i kantinen 10

11 at kunne medbringe drikkevarer på læsesalen Under rubrikken Hvad synes du, er det bedste ved Statsbiblioteket fik kantinen og forplejning specifikke tilkendegivelser, svarene er opstillet efter hvad brugerne har prioriteret højest: kantinen kagerne adgang til mad og drikke kantinepersonalet Øvrige guldkorn blandt kommentarerne: Minikantine eller café med mindre udvalg i yder tiderne Flytte kantinen op i tårnet, så man kan nyde udsigten Aftensmad Mulighed for næringsrigtig mad efter lukketid i automater f.eks. Gratis varmt vand til kaffe Vandautomater Gratis frugt Gratis kaffe Kokken er et dejligt farverigt indslag Overraske med [gratis] kage i eksamenstiden Konklusion Det er en forudsætning for at tiltrække og ikke mindst fastholde brugere, at der er adgang til forplejning, og svarene viser, at der er et udbredt ønske om ændrede forhold vedrørende kantinen, herunder åbningstid, udbud og priser. Endvidere ønskes et sundere alternativ i automaterne i forhallen, ligesom der også generelt ønskes flere automater. I forhold til forplejning udtrykker mange også et ønske om muligheden for at medbringe vand på læsesalen. Det skal understreges, at på trods af, at der ikke spørges direkte til kantinen, går 105 af samtlige kommentarer på ønsket om længere åbningstid i kantinen, ligesom 70 af kommentarerne går på ønsket om bedre og sundere mad i kantinen. 4.5 IT FACILITETER Om it udstyr i undersøgelsen Undersøgelsens spørgsmål om it udstyr dækker: Statsbibliotekets computere, printmuligheder, kopiering, trådløst netværk og internetressourcer. Der er ikke spurgt direkte til kvaliteten af it udstyret men mere kvantitativt om, hvor meget brugeren anvender de forskellige muligheder. Dog har 104 uopfordret skrevet, at de ønsker en 11

12 mere overskuelig og stabil hjemmeside, mens 23 ønsker flere forsider og indholdsfortegnelser i posterne i søgegrænsefladen Resultater Som udgangspunkt er der stor anvendelse af it udstyr på Statsbiblioteket, hvilket ikke er nogen overraskelse: over 40 % af respondenterne tilkendegiver, at de bruger bibliotekets internetadgang bl.a. til bestilling af materialer i databasen over 30 % af respondenterne anvender bibliotekets adgang til elektroniske tidsskrifter og databaser over 35 % benytter sig af print og kopieringsmulighed, når de er på biblioteket Når brugerne spørges, om de anvender Statsbibliotekets egne stationære computere eller medbringer egen bærbar, ses det tydeligt, at de private bærbare computere er populære. Dog svarer over 30 % af de adspurgte, at de anvender Statsbibliotekets computere. Til spørgsmålet om: Har du konkrete forslag til, hvad der kan forbedre Statsbiblioteket som arbejdssted og sted for socialt netværk? er der 816 besvarelser. En del af disse besvarelser fokuserer på it udstyr, og udsagn og ønsker går på: bedre computere og internet (hastighed) bedre trådløst netværk mulighed for tekstbehandling flere printere og kopimaskiner mulighed for skanning Svar fra ikke brugere Et par ikke brugere påpeger, at det er vigtigt med trådløst netværk, der hvor de studerer. Desuden er adgang til og mulighed for print/kopi/skanning en vigtig faktor, hvis de skal benytte Statsbiblioteket i fremtiden. Svar fra de fremmødte brugere I interviewene med de fremmødte brugere er der kun ganske lidt fokus på it udstyret, der må ses som en nødvendighed i forhold til studieforberedelse. En påpeger, at grunden til, at vedkommende kommer og arbejder på Statsbiblioteket, er adgangen til computere, og en anden hæfter sig ved vigtigheden af det trådløse net. To adspurgte brugere påpeger også problemer ved, at Officepakken ikke er installeret, og en enkelt ser et problem i ikke at kunne anvende sit USB memorystik på Statsbiblioteket. Øvrige guldkorn blandt besvarelserne: Man er nødt til at printe andre steder, fordi printet ser forkert ud på Statsbiblioteket. [Da Statsbiblioteket ikke har Officepakken installeret på bruger pc er] computere på læsesal samt grupperum, [kan] reserveres online. 12

13 .. dejligt med nogle af de der nymodens skærme til læsning af e bøger [Fordi det trætter øjnene at læse for meget på en almindelig skærm] Konklusion It udstyret på Statsbiblioteket var langt fra det vigtigste område i undersøgelsen. Da biblioteket i høj grad er afhængig af netadgang i forhold til de forskellige services, biblioteket giver brugerne adgang til, er det relevant at vide, hvor meget de anvender it udstyret, og hvordan det opfattes. 40 % af de fremmødte brugere anvender internettet og 30 % bibliotekets adgang til elektroniske tidsskrifter og andre databaser. Disse funktioner er afhængige af hurtige computere og et godt og stabilt netværk. Specielt Fagsalen har de seneste år haft problemer med forældet hardware, der ikke kan følge med i forhold til visning af elektroniske tidsskrifter og databaser. Det gælder også almindelige internettjenester og vores egen søgedatabase. Disse problemer ses også tydeligt i besvarelserne, hvor kvaliteten af pc erne og netværket kommenteres og bemærkes af respondenterne. Trådløst internet er også en væsentlig faktor for mange af brugerne, hvilket hænger sammen med den store brug af bærbare computere, og trådløst netværk er en af de services, der har rigtig stor betydning i mange af besvarelserne. It ressourcerne og udstyret er som udgangspunkt meget vigtige for et bibliotek, derfor er det væsentligt, at maskinerne er opdaterede, hurtige og har de funktioner, som brugerne efterspørger. 4.6 INFORMATION & SKILTNING Om information & skiltning i undersøgelsen I brugerundersøgelsen er der kun ét spørgsmål, der direkte angår brugerens benyttelse af informationskanaler. Til gengæld er brugerne blevet spurgt mere indirekte om deres brug: De er dels blevet spurgt, om de har tilstrækkelig viden om Statsbibliotekets services, og de er blevet spurgt om deres kontakt til personalet. Svarene på disse spørgsmål er også en indikator på vores evne til at formidle væsentlig information til brugerne Resultater Over 90 % benytter statsbiblioteket.dk, hvilket gør det til den primære informationskanal for de brugere, der har besvaret spørgsmål på nettet. Man kan ikke sige, at dette er overraskende, da brugerne jo netop har fundet undersøgelsen på vores web. På spørgsmålet Hvor finder du information om Statsbibliotekets services? svarer 2582 personer har fundet information om Statsbiblioteket på statsbiblioteket.dk (94,1 %) 774 oplyser, at de har spurgt Statsbibliotekets personale (30 %) 762 har fået information via andre (mund til mund) (29,5 %) 420 oplyser, at de har brugt bibliotekets info skærme (16,3 %) 13

14 81 mener ikke, at de har haft brug for at søge info (3,1 %) 79 peger på nyhedsbreve fra biblioteket (3 %) Et andet spørgsmål, der har relation til, hvor oplyste brugerne er, er spørgsmålet; Hvordan vil du vurdere dit kendskab til Statsbibliotekets services? De adspurgte kunne svare i tre kategorier, og personer svarer. 299 finder det fuldt tilstrækkeligt; (11,6 %) finder det tilstrækkeligt (58,6 %) 765 ikke fuldt tilstrækkeligt (29 %) På spørgsmålet Det savner jeg mest efterlyser 121 mere information om service til brugerne Konklusion Man kan roligt konstatere, at her skal vi selv finde de vises sten; brugerne har ikke særlig mange input til dette punkt. Nettet er vores primære kanal. Derfor skal der naturligvis være et godt serviceniveau på statsbiblioteket.dk. Det faktum, at ingen andre kanaler (dvs. skiltning, personale m.v.) genererer over 30 % af adspurgte brugere, er mere tankevækkende, men dette kan ligeledes skyldes, at mange netop kun er netbrugere uden det store behov for at benytte f.eks. infoskærme, når de møder op og afhenter /leverer materialer fysisk. Det kan være svært at få en entydig opklaring af dette spørgsmål, da brugerne ikke er blevet bedt om at forholde sig til, hvad netbrugen betyder for deres benyttelse af det fysiske bibliotek. Knap 30 % svarer, at de ikke selv føler, at de har tilstrækkeligt kendskab til vores services. At møde dette behov og dermed markedsføre sig yderligere må være et klart potentiale. For når en bruger fx ønsker rum med klaver så noder, der ikke kan hjemlånes, kan gennemgås, så er der jo reelt tale om, at vedkommende ikke er bekendt med alle stedets faciliteter. Nogle af de få adspurgte ikke brugere peger på Facebook som en oplagt informationskanal. 4.7 PERSONALE Om personale i undersøgelsen Både i undersøgelsen på nettet og i spørgsmålene til ikke brugerne, spørges der direkte om personalets betydning for brugerens oplevelse, når de benytter Statsbiblioteket. I det ene af de tre åbne spørgsmål i netundersøgelsen, kommer en del brugere af sig selv ind på personalet og den service, der ydes. I netundersøgelsen spørges der til hvilke servicetilbud, brugerne benytter og hvilke tilbud, der har betydning for dem, når de kommer på Statsbiblioteket. Der spørges desuden til, hvilke af bibliotekets funktioner og typer af medarbejdere, brugerne benytter. 14

15 I spørgsmålene til ikke brugere spørges der til, hvilke servicetilbud, der ville have betydning for deres benyttelse af Statsbiblioteket Resultater I netundersøgelsen svarer 37 % af de adspurgte (841 brugere), at de benytter muligheden for at få vejledning hos personalet (i informationssøgning m.m.). For 56 % (1276 brugere) har muligheden for at få vejledning betydning. For 13 % (287 brugere) har tilbuddet om opgavevejledning / coaching betydning. Det er også disse to tilbud, der ville have betydning for de brugere, der ellers kun benytter Statsbiblioteket via internettet. Her svarer 26 % (176 brugere), at muligheden for vejledning er vigtig og 12 % (80 brugere), at tilbuddet om opgavevejledning / coaching ville have betydning, hvis de skulle vælge at benytte Statsbiblioteket. Netundersøgelsen gav brugerne mulighed for at krydse af, hvilke funktioner / medarbejdere, de benytter: 1582 benytter serviceområdet (afhentning/aflevering) (64 %) 1070 benytter Informationen (43 %) 821 bruger Faglig vejledning (33 %) 319 benytter Læsesalen (13 %) I netundersøgelsen svarer 18 % (442 brugere), at de ikke benytter Statsbibliotekets medarbejdere: 71 % (279 brugeres) føler ikke, at de har brug for hjælp, 24 % (94 brugere) ved ikke, hvad de skal spørge om og 9 % (37 brugere) oplever, at det er svært at vide, hvem de skal spørge. I det åbne spørgsmål Hvad synes du, er det bedste ved Statsbiblioteket? omhandler 14 % af svarene personalet. De er fordelt på følgende måde: 221 omtaler personalet som venligt og dygtigt 138 nævner fag referenterne og nem adgang til vejledning Ikke brugere I undersøgelsen af ikke brugere anfører to, at muligheden for vejledning (studie, projekt, materiale etc.) vil have betydning, hvis de skulle benytte Statsbiblioteket. Tilbud om opgavevejledning / coaching anføres også af betydning for en enkelt ikke bruger. Øvrige guldkorn blandt besvarelserne: Det bedste er selvfølgelig tilgangen til viden. Det er afgørende, at bibliotekets medarbejdere er professionelle og serviceorienterede. At de er glade for at arbejde med viden og tilgang til viden og at de bringer den glæde ud til brugerne. Personalet frem for alt den venlige og tålmodige service fra personalet og den faglige dygtighed. Imødekommenhed og varme. Det er et godt sted at komme. Det faglige niveau højt både med hensyn til materialer og udformning af de nye internetsider. Storsind. Det handler om at gøre viden tilgængelig, ikke om at opkræve bøder og vifte om sig med forbud, og det er dejligt. Faglig atmosfære med søde og kompetente medarbejdere, der signalerer, at det er deres job at hjælpe. 15

16 Det er så sejt at have sådan en service udenlandske kolleger er ved at dø, når de ser vores forhold, så thumbs up!!! Konklusion Brugerne udtrykker helt overordnet stor tilfredshed med personalet på Statsbiblioteket. Som det fremgår af 361 svar i netundersøgelsen, nævnes personalet som det bedste ved Statsbiblioteket. Det høje serviceniveau fremhæves i brugernes kommentarer, og medarbejderne beskrives som imødekommende, engagerede og kompetente. Det er let og hurtigt at spørge om hjælp og få kvalificeret, faglig vejledning både fra bibliotekarer og fagreferenter, og det foregår i en professionel atmosfære. 5. KONKLUSION Undersøgelsen viser, at Statsbiblioteket har engagerede brugere, der gerne involverer sig aktivt, når vi spørger dem om den service og de rammer, vi tilbyder. Rigtig mange har svaret. Det er også værd at hæfte sig ved, at de få ikke brugere, der er blevet spurgt, efterspørger services, som vi rent faktisk allerede tilbyder. Dette gælder også en del brugere, hvilket bekræfter, at vi selv aktivt har et kort at spille i forhold til øget markedsføring. Størstedelen af brugernes ønsker fra undersøgelsen kan opsummeres i nedenstående, men se i øvrigt de enkelte afsnit for mere specifikke detaljer under hvert punkt. Fysisk indretning Områder med loungemøbler Indeklimaet skal forbedres Forbedrede lys og lydforhold i Forhallen Læsepladser Øget antal læsepladser (både individuelle og grupper) Mulighed for at medbringe tasker i læsesalen Åbningstid Udvidet åbningstid (ikke nødvendigvis med bemanding i kundeservicearealet) Forplejning Tillade vand på læsesalen Ændrede forhold i Kantinen, herunder udvidet åbningstid, andet og sundere sortiment Flere automater med sundere udvalg Kaffe og vand på 2. sal It faciliteter Forbedre it udstyret, som minimum med Officepakken og mulighed for brug af USB stick Gode muligheder for print, skanning og kopiering Stabilt og hurtigt trådløst netværk 16

17 Information & skiltning Bedre markedsføring. Både overfor brugere og ikke brugere Tydelig opdeling af zoner (stille, gruppe og mobilzoner) Markedsføring via Facebook Personale Sikre en fortsat høj grad af faglighed og professionalisme blandt medarbejderne Prioritering og annoncering af faglig vejledning / coaching i informationssøgning og opgaveskrivning fra fagreferenter og vejledningspersonale Andre forslag Server gratis kaffe Overrask ved at servere gratis kage en dag i eksamenstiden Århus d. 24. september 2009 Ulla Eltang Sylvestersen Projektleder 17

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6%

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6% Datasæt for Ejby: Bilag 1 (2.del) Frekvenstabeller Tabel E1 Ejby bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og hyggelig

Læs mere

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV.

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. HØJESTERET 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen er gennemført i

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende.

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. 2, Hvilken uddannelse er du tilmeldt? - Sygeplejerskeuddannelsen = 32 % - Grundforløbet = 0 - Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Virtuel vejledning og undervisning på Cand.cur

Virtuel vejledning og undervisning på Cand.cur DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Virtuel vejledning og undervisning på Cand.cur præsen TATION Projekt Virtuel Vejledning: Vision At skabe en digital vejlednings- og undervisningsportal

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse November 2008 Microsoft Danmark Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup www.microsoft.dk The Nielsen Company ACNielsen Denmark Strandvejen 70 2900 Hellerup

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Velkommen til Campus Aarhus N

Velkommen til Campus Aarhus N Velkommen til Campus Aarhus N version 1.7 27. august 2012 Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Bachelor s Degree Programme in Global

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Professionel rengøring og serviceydelser

Professionel rengøring og serviceydelser Professionel rengøring og serviceydelser Hvad kan vi tilbyde? Renice service er et rengøringsfirma der tilbyder serviceydelser til alle former for virksomheder. Vores kunder skal opleve os som en stabil,

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere