Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ"

Transkript

1 1: Afbud fra IB fraværende. 2: Godkendelse af referat fra sidste MR-møde 2. I punkt 8A er datoen forkert: Der står 30/6 men det skulle være d. 12/6. 3: Godkendelse af dagsorden 3. 4: Siden sidst Evaluering af arrangementer m.m. Se bilag 4a. 4a. Vellykket arrangement med kirkegårdsvandring. Vellykket festlig gudstjeneste ved indsættelse af DIF. Vellykket grillaften for børnefamilier m.fl. Vellykket arrangement med deltagelse i gudstjenesten af Danmission og efterfølgende frokost. Velbesøgt opstillings- og orienteringsmøde. 5: Tilbagemeldinger a. Budgetsamråd d (HT) b. Benyttelse af lokaler i sognegården (VH) forretningsgangen vedr. brug af lokaler kalenderen i sognegården c. Bramdrup kirkekontor stiller kontorfaciliteter til rådighed for Vester Nebel kirke er aftalen herom helt på plads? (Se MR pkt 8.e) 6: Meddelelser a. Formand Lørdag d Intro-kursus for nye menighedsrådsmedlemmer. b. Præster DF har undersøgt diverse muligheder for madlevering m.m. udefra til arrangementerne i sognegården. Fremlæggelse og kort tilkendegivelse af om der skal arbejdes videre med denne idé. Se mail fra fra DF c. Kirkeværge / kontaktperson GIAS - Nyt administrationssystem vedr. legataftaler om vedligeholdelse af gravsteder 5a. Der blev refereret fra budgetsamråd. 5b. Man skal normalt henvende sig til kirkekontoret. I tvivlstilfælde kontaktes kirkeværgen. Kalenderen holdes á jour af kordegnen. 5c. Aftalen om husleje på 625,00 om måneden er på plads. 6a. Den 20. september indbydes til konference på Kolding Uddannelsescenter om Menneskerettigheder i Mellemøsten, kl b. Onsdag den 30/ inviteres i samarbejde med Harte til et foredrag om Søren Kierkegaard. Det foreslås, at indsamlingsformål i kirken tages op til drøftelse i det nye menighedsråd. Det foreslås, at det kommende menighedsråd tager spørgsmålet op omkring hjælp til diverse arrangementer. Forslaget om kaffeautomat er bortfaldet. 6c. Der bliver sendt informationsbrev til gravstedsejere om omlægning af betalingsterminer. Ligeledes sendes informationsbrev til de berørte vedrørende renovering af dele af kirkegården. 1

2 Tilstandsrapport vedr. kirkens murværk Fællesindkøb Rapporten vedlægges en ansøgning til provstiudvalget med henblik på bevilling af midler til renovering af tårnet. GN og PR undersøger muligheder for nemmere og billigere indkøb. Sidste nyt fra medarbejdermødet d. Udvalg 6d. Der planlægges en syng-sammen-aften onsdag den 27/ a. Revision af kirkegårdsvedtægten Se pkt 7.a MR Forslag til ændring af kirkegårdsvedtægterne. Ifølge den gældende vedtægt skal hækbeplantning udføres med Tuja hække. Det foreslås, at man ved kommende omlægninger og renovering af gravsteder går over til at beplante med Taks hække, der er mere robuste og kan klippes tættere, uden de bliver brune. Endvidere foreslås, at der ikke plantes i forside af gravsteder. I stedet anlægges forside med brosten på skrå, som giver et smukt anlæg. Omlægningen kan foretages i etaper i takt med, at hække udskiftes. Med henblik på at få en mere ensartet belægning på gravsteder (i modsætning til det virvar af forskellige grus og skærvebelægninger man ser i dag) foreslås, at man kun tillader følgende belægning: Den gamle del af kirkegården: Forkanter udføres af brosten på skrå. Ved gravsteder, som vedligeholdes af kirkegården, anvendes udelukkende en lys blanding af perlegrus. På gangene lægges den gule blanding af perlegrus som hidtil. Under gruset skal lægges et passende lag stenmel som underlag for at hindre vækst af ukrudt. Filtunderlag må ikke benyttes. Den nye del af kirkegården: Forkanter udføres af tilhuggede granitkantsten som ved de nye urnegrave. Ved gravsteder, som vedligeholdes af kirkegården, anvendes grå granitskærver i størrelse 4/8 mm som på de nyanlagte urnegravsteder. Under skærverne skal lægges et passende lag stenmel som underlag for at hindre vækst af ukrudt. Filtunderlag må ikke benyttes. Hele kirkegården: Afgrænsninger for blomsterkummer mm. udføres med chaussesten eller mosaiksten i en mørk farve, en lys farve eller en rød farve efter brugernes ønske. Trædesten tilbydes i samme farver. Granitvaser kan sættes i de samme tre farver. Dette gælder for de gravsteder, som kirken vedligeholder, hvilket gælder ca. 75%. Hvis der er tale om gravsteder, som gravstedsejere selv anlægger og vedligeholder, kan man henstille, at de køber materialerne hos os i de nævnte farver og stenstørrelse. Hvis gravstedsvedligeholdelsen overdrages til kirkegården, skal belægningen udskiftes til den gældende type for gravstedsafsnittet, for gravstedsejerens regning. Med de ovenfor nævnte belægningsvarianter vil man kunne tilbyde brugerne en passende variation af stentyper, samtidig med, at kirkegården vil virke mere harmonisk. Samtidig vil opbevaring af materialer være nemmere i materialegården og indkøbspriserne vil være lavere, hvis der kan indkøbes i større mængder ad gangen. Bestemmelserne træder i kraft ved godkendelse af kirkegårdsvedtægtsændringen og gælder for fremtidige anlæg. 2

3 Det foreslås at ovennævnte indføjes i en beskrivelse for anlæg af gravsteder, og at der i kirkegårdsvedtægten blot henvises til beskrivelsen, som jo så kan udleveres til brugerne Besluttet som indstillet. b. LV foreslår, at der tages en beslutning om, at aktivitetsudvalget fremover planlægger to sogneaftener hvert efterår og hvert forår. Aktiviteter i foråret 2013 tages op i aktivitetsudvalget i samarbejde med præster og organist. Punktet tages op på næste MR-møde (Se pkt 7.c MR ) Udvalget orienterer Foråret 2013 er planlagt. en om aktivitetsniveau fremover overlades til det kommende menighedsråd. c. Forespørgsel fra organisten om dækning af underskud i forbindelse med en planlagt koncertrække i foråret 2013 Se pkt 7.b MR Organisten oplyser at der ansøgt ca ,00 kr. ved Kolding kommune (Kulturfonden). Det indstilles at der afventes svar fra Kolding kommune inden der kan tages stilling til ovenstående forespørgsel. Det blev besluttet at udsætte projektet, indtil vi ved, om der kan samarbejdes med andre sogne om det, og om der kan skaffes nødvendige midler fra henholdsvis Kolding kommune og deltagende sogne. Projektet foreslås afholdt til efteråret d. Studietur for MR og medarbejdere Forslag om afsluttende studietur for MR og medarbejdere. Følgende forslag er fremkommet fra HT og DF: 1. Christianskirken og Den sidste nadver i Fredericia. 2. Tyrstrup kirke til en gennemgang af det nye indre. 3. Esbjerg-evangeliet. 4. Nørup kirke, Skulpturpark i Tørskind, Bindeballe Købmandsgård, Hopballe Mølle. Der afsluttes med middag et passende sted. Der foreslås at datoen skal findes sidst i oktober eller først i november altså i slutningen af regeringsperioden. 3

4 Fastsættelse af tid og sted Onsdag den 7. november. Ågård Kro kl Tilmelding senest på oktobermødet. a. Status Se bilag pkt. 8.a status og Bilag 2 pkt. 8.a budget formål b. Budget 2013 Driftsrammen bliver forhåbentlig udmeldt den 12. september, hvis den gør det vil kassereren rette budgettet til og udsende enten den 12. eller tidligt den 13. Det er en temmelig kort tidsfrist til at sætte sig ind i det, derfor vil det endelige budget blive vist på storskærm på selve mødet, inden det til slut skal godkendes. Alternativt vil der komme et ekstra rådsmøde alene for at godkende budgettet. Endeligt budget 2013 blev godkendt. c. Præsterne har snakket om, hvorvidt det ville være gavnligt at aftale en økonomisk ramme indenfor hvilken, de frit kan købe bøger til arbejdet. Se bilag 8.c En økonomisk ramme på i alt kr pr. år blev aftalt. d. Pkt 8.c fra MR genoptages (Ansøgning fra LV om tilskud til master studiet) Se bilag 8.d med svar fra provst og biskop Kassereren har på provstiets hjemmeside læst i referatet fra provstiudvalgsmødet at provstiet har bevilget de lovede kr til LVs Master. Skal der bruges yderligere legatpenge? 4

5 Da provsti og stift tilsammen har bevilget kr , dækkes de resterende kr.af Rønnings legat. e. Tilladelse til, at ophæve Rønnings legat pr Hvordan skal det resterende beløb bruges? Kassereren orienterer Rønnings legat ophæves, og det foreslås, at bruge de resterende ca kr. til flisebelægning ud for konfirmandlokalerne. f. Godkendelse af regnskabet for 2011, samt underskrivelse af revisionsprotokol. Menighedsrådet tager revisionsrapporten til efterretning med følgende bemærkninger: Den forkert beregnede moms vil blive berigtiget og afregnet i forbindelse med førstkommende afregning til SKAT (punkt 4.2). PU-midlerne vil blive korrigeret som foreslået (punkt 4.3). De frie midler vil ligeledes blive korrigeret som foreslået som en primopostering (punkt 4.4). g. Organisten søger om midler til afholdelse af workshop for koret lørdag d kl. 10 til 16. Pris ca. 5000,00 kr. Det er den årlige workshop for koret og afholdes som tidligere år i sognegården med deltagelse af en instruktør udefra Ansøgning bevilget. h. Drøftelse af medarbejdernes mediepakke (mobil, pc, m.m.) Rådet er positiv overfor en drøftelse af mobiltelefon-løsning, hvis medarbejderne ønsker det. 5

6 9: Fremtidig anvendelse af præstebolig - en scannet kopi af hustegningen vedlægges som bilag 9.a. Medarbejdere og MR har haft mulighed for til aftenens møde at komme med deres idéer til den fremtidige anvendelse af præsteboligen. Se bilag 9.b + 9c. Desuden har formanden modtaget diverse tilkendegivelser. De indkomne forslag drøftes. Der ønskes en stillingtagen til, hvordan præsteboligen fremover skal anvendes, samt en tilkendegivelse af hvordan MR skal gribe sagen an. Forslagene blev drøftet, og der udarbejdes endelige forslag af forretningsudvalget til beslutning på næste rådsmøde. 10: Drøftelse af rammer for lønforhandlinger i lukket møde. (Særskilt dagsorden) 11: Eventuelt Næste møde Torsdag d kl. 19:00 Bramdrup, den Underskrifter 6

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet. Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege

Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet. Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege a. Mødeadministration a1. Forplejning Før mødet blev der serveret

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen.

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen. Referat for: Skads Provstiudvalg PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg Afbud: Hans Jeppe Andersen. Mødepunkt 1 Stamkort til Per Hedevang Jensen På lukket dagsorden 2

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 29. august 2013 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere