3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Økonomiudvalget"

Transkript

1 3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Økonomiudvalget Prognosen indeholder følgende elementer: a) 1. Opfølgning på budgettet for 2009 for de enkelte udvalgs politikområder. 2. Konsekvensberegning for budget 2010 til 2013 af opfølgningen på budgettet for samt b) 3. Forslag fra direktøren til udvalgets bidrag til budget Skatter, tilskud og udligning Administration m.v. Administration m.v., - lønpuljer Redningsberedskab Borgerinformation Køb og salg Renter Øvrige finansforskydninger Optagne lån Afdrag på lån

2 Anvendte farvemarkeringer Budgetkorrektion Demografi Tvunget budgetudvidelse Lov og cirkulæreprogram Budgetudvidelser Øvrige

3 Tilbage til indholdsfortegnelsen Forslag til budgetændringer - Skatter, tilskud og udligning kr. Budgetændringer 1 Forskudsbeløb Skrå skatteloft Reguleringer tidligere år Selskabsskat Grundslyld Dækningsafgift Tilskud og udligning Grundbidrag, sundhedsvæsnet Udligning, udlændinge Kvalitetsfonden Særlige tilskud læs mere Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) Heraf anlæg (A) Vedtaget budget 2009, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Budgetændringer Budgetprognose

4 Tilbage til forsiden Nedenfor er ændringen i skatter og tilskud vist i poster som er mere oplysende end i foregående opstilling. Færre skatteydere Efter den nyeste befolkningsprognose kan der forventes færre skatteydere end forudsat i budget 2009 Nye pris- og lønskøn Der forventes nu en lavere pris og lønudvikling end da budget 2009 blev udarbejdet. Provenuet heraf inddrager staten via balancetilskuddet. Selskabsskat incl. udligning Kommunen vil modtage flere indtægter fra selskaber i 2010 (vedrører skatteåret 2007). Til gengæld forventes færre indtægter i efterfølende år. Grundskyld og dækningsafgift Ejendomsværdierne på især erhvervsejendomme et steget mere end forudsat. Kvalitetsfonden I økonomiaftalen for 2010 har regeringen fremrykket tilskud til anlægsprojekter på borgernære områder, således at i 2010 medtager 11,6 mio. kr. mere end forudsat. Særlige tilskud I 2010 vil kommunen modtage et tilskud på 2,3 mio. kr. til madordninger i daginstituioner. Fra 2011 er dette tilskud indarbejdet i bliktilskuddet. Skatter, tilskud og udligning I 2009 modtager kommunen en midvejsregulering på 14,3 mio. kr. begrundet i højere udgifter til overførsler end forudsat i økonomiaftalen for Ændringen i efterfølgende år udtrykket forhøjelse af bloktilskuddet primært til finansiering af overførselsi I alt

5 Tilbage til indholdsfortegnelsen Forslag til budgetudvidelser - Administrationen m.v kr. Budgetudvidelser Udvalgsbevillinger: 1 Markedsføring D Politisk organisation - Tilpasning af budget til D forbrug 3 Valg - Europaparlamentet + Tronfølgeloven. D Korrigeret i forhold til 2. budgetprognose 4 Valg - Kommunalvalg D Valg - Folketingsvalg - Ajourføring af budget D Nyt Byråd - Opstart - kurser m.v. Korrigeret i forhold til 2. budgetprognose. Budgetudvidelsen flyttet fra 2009 til 2010 udgår i D Nyt Byråd IT-Drift - læs mere... D 8 Nyt Byråd Øvrig drift (Aviser). Korrigeret i forhold D til 2. budgetprognose. Budgetudvidelsen udgår i Administrationsbidrag forsyning i forhold til D selskabsdannelsen af de brugerfinansierede områder 10 Opdatering af genopretningsplaner - læs mere A Opdatering af vedligeholdelsesplaner - læs mere D Uprioriterede IT-investeringer - læs mere... D Risikostyring - læs mere D Kantinedrift - læs mere... D Gebyr på landbrugsbyggeri - læs mere... D Manglende reklameindtægter biler D Styrkelse af administration af de specialiserede D områder 18 Tilpasning af sagsbehandlere i Børne- og D familieafdelingen til sagsmængden 19 Borgerservice - 1 medarbejder D Kontanthjælp - læs mere 20 Borgerservice - ½ medarbejder D Pensionsområdet - læs mere 21 Borgerservice - ½ medarbejder D Enkeltydelser - læs mere Borgerservice - IT-formidler - læs mere D Borgerservice - Eksterne udfordringer D pas m.v. - læs mere 24 Borgerservice - Indretning - læs mere D Jobcenter, Statsdel - læs mere D Jobcenter - 1 medarbejder Sygedagpenge - læs D mere 27 Jobcenter - 2 medarbejdere Kontanthjælp - læs D mere 28 Jobcenter - ombygning D Fast kontaktperson i hjemmeplejen NY - læs D mere 30 Finansiering af adgang til sundhedsnettet NY - D læs mere Regulering af afgift til drikkevandsbeskyttelse D m.v. NY - læs mere 32 Camperplads - har været på økonomiudvalget - A -350 udskudt til budgetarbejdet 33 Camperplads - har været på økonomiudvalget - D udskudt til budgetarbejdet 34 Visionsarbejde - byens identitet og branding D -400

6 Tilbage til indholdsfortegnelsen Forslag til budgetudvidelser - Administrationen m.v kr. 35 Markedsføring - m.h.p. salg af erhvervsjord og D byggegrunde 36 Ringsted ambassadører - læs mere D Anlæg af stier - sammenbinding af stier til et A stisystem. Skal ikke gå til skiltning og projektering alene. Forslaget er medtaget under Vej og Park. Derfor udgår forslag om kr. årligt. 38 Iværksætterhuset: Den kreative matrikel - D kommunal medfinansiering 39 Jul i Ringsted og stop36. Tilskud til D -300 arrangemeneter og markedsføring 40 Julelys. Omlægning til ledlys og lovliggørelse af D HFI-anlæg 41 Tilførsel af midler til den lokale aktionsgruppe - D LAG Ringsted 42 2 socialrådgivere: Voksen handicapområdet (DS D anbefaler sager pr. medarbejder. hvis vi regner med et sagsantal på 100 pr. medarbejder vil det kræve 5 medarbejdere. Der er kun afsat midler til 3 medarbejdere) 43 ½ medarbejder som følge af fodterapeutstrejken D 44 Forskønnelse af udenomsarealer ved Borgerservice 45 Grund til tvillingeinstitution FLYTTET FRA DAGTILBUD FOR BØRN A -110 A Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) Heraf anlæg (A) Vedtaget budget 2009, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Budgetprognose Vedtaget budget 2009, anlæg Opsparing Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser

7 Tilbage til indholdsfortegnelsen Forslag til budgetudvidelser - Administrationen m.v kr. Budgetprognose Opsparing drift primo Note 0 0 NB: I vedtaget budget 2009 forudsat besparelse på 1,8 mio. kr. fra Besparelsen er pt. ikke udmøntet. 28 til 44 - Nye punkter

8 Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Nyt Byråd - drift Beløbene er medtaget under Uprioriterede IT-investeringer. IT-afdelingens Brutto-liste

9 Tilbage til forsiden Dokument Alle beløb er optaget under Administration mv. under Økonomiudvalget.

10 Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Uprioriterede IT-investeringer Korrigeret i forhold til 2. budgetprognose

11 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Risikostyring Med henblik på fortsat at kunne holde forsikringsudgifterne på et så lavt niveau som muligt, etableres en samlet funktion for varetagelse af overblik, afrapportering og koordinering af såvel den praktiske daglige drift af forsikringsområdet som en igangsætning af den forebyggende indsats på arbejdsmiljøområdet via diverse sikringstiltag. Denne funktion har hele tiden været en del af tankerne omkring overgang til selvforsikring, men etableres først nu. Funktionen etableres i teknisk forvaltning i nær tilknytning til funktionen "Kommunale Ejendomme" og skal gennem dette samarbejde, samt samarbejdet med den eksisterende risikogruppe sikre en tværgående indsats og fokus.

12 Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Kantinedrift Der er ansat 3 personer på Rådhuset, Nørregade 100 samt Hækkerupsvej til at servicere personalet samt administrative møder og politiske møder. Heraf er 2 stillinger på fuld tid, mens 1 stilling er på 17,5 time. De årlige lønudgifter udgør 0,9 mio. kr. I forhold til 2008 er lønudgifterne steget med 0,15 mio. kr., idet deltidsstillingen tidligere blev varetaget af en fleksjobber, som var finansieret af den centrale pulje. Det vurderes, at der er brug for denne basisbemanding, uafhængig af mødeaktiviteten. Der er øvrige driftsudgifter til kaffeautomater, engangsservice, the, udgifter til beklædning. Det nyeste skøn for 2009 giver således en forventet budgetafvigelse på 0,2 mio. kr. Beløbet derfor korrigeret i forhold til 2. budgetprognose. Herudover er tilagt kr. vedrørende kantinedrift på Zahlesvej 18.

13 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Bygningsgebyr på landbrugsbyggeri Med henblik på øget brugerbetaling foreslås der indført gebyr på landbrugsbyggeri. Der foreslås indført gebyr på ukompliceret landbrugbyggeri (maskinhaller, læskure, siloer o.lign) behandlet i henhold til de nye regler for byggesagsbehandling. Det skønnes at kunne indbring 0,1 mio. kr. årligt. Andet område er øvrigt landsbrugsbyggeri, der omfatter stalde og stutterier m.v. Her skønnes en årlig indtægt på 0,15 mio. kr. I alt 0,25 mio. kr..

14 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Borgerservice - 1 medarbjeder til kontanthjælp Borgerservice kan nu for alvor mærke virkningerne af den finansielle krise. Antallet af borgere der ansøger om kontanthjælp er steget markant gennem de sidste måneder. Alene fra marts til april måned var der en stigning på ca. 15%, stigningen kan naturligvis også læses gennem forbrugsoversigten. Herudover er der mange henvendelser fra borgere, der ikke er berettigede til kontanthjælp, men som ønsker råd og vejledning. Stigningen i kontanthjælpssagerne betyder, at ventetiden for borgerne ofte er 45 til 60 min., ventetiden har ikke kun betydning for området med kontanthjælp, det har også afsmittende effekt på de andre sagsområder der arbejdes med i fronten. Ventetiden giver utilfredshed hos borgerne og presser medarbejderne. Der er også kommet flere lovændringer på området inden for det sidste år, blandt andet ny lovgivning vedr. betaling af børnebidrag, dette skal nu fratrækkes kontanthjælpen, dette giver mere administration. Der er lige nu og her behov for at der ansættes en person yderligere til at behandle ansøgninger om kontanthjælp, og behovet vil være der indtil den økonomiske krise er overstået og arbejdsmarkedet igen efterspørger arbejdskraft. (bør indregnes i den budgetregulering der er foretaget for og fremefter.)

15 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Borgerservice - ½ medarbejder til pensionsområdet Der er pt pensionister, antallet er vokset med 800 pensionister over de sidste 3 år. Antallet af henvendelser er stigende, især fra personer med anden etnisk baggrund og psykisk syge, disse henvendelser er tids- og ressourcekrævende, samtidig kan vi konstatere en kraftig stigning i enkeltansøgninger og personlige tillæg. Der er ca. 125 pensionister som administreres med alt fra husleje, el og vand til ugentlige udbetalinger, her er der en stigning på 25 målt over det sidste år. Her må der påregnes et øget antal administrationssager efter der er vedtaget en ny lov, hvor kommunerne skal gå ind og påtage sig administrationen, hvis borgeren ikke får betalt huslejen til tiden. Tilgangen af førtidspension har ændret sig gennem de sidste år fra ca i juni 2007 til 1610 i maj måned 2009, der er en forventning om at antallet af førtidspensionister vil stige med ca. 80 personer resten af 2009 og herefter med ca. 100 pr. år. Tilgangen af førtidspensionister med anden etnisk baggrund er opadgående, lige som antallet af psykisk syge stiger. Tendensen vil formentlig fortsætte, da Jobcenteret qua den nye lovgivning på deres område, skal styrke indsatsen for at få afklaret borgerne. Henvendelser sker som oftest personligt, da det kan være svært for begge målgrupper at forstå og omsætte skriftlige meddelelser sagsbehandlingen er meget tidskrævende, dette sammenholdt med de dokumentationskrav som kræves i henhold til lovgivningen, betyder at der vil være behov for at styrke ressourcerne på området. Der er i dag afsat 3 personer til dette område, hvilket er i underkanten. Med den fortsatte stigning bør der tilføres 0,5 stilling. (bør indregnes i den budgetregulering der er foretaget for og fremefter.) Antal førtidspensionister i alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

16 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Borgerservice - ½ medarbejder til enkeltydelser På samme måde er antallet af borgere der søger om enkeltydelser steget. Blandt andet er der mange af de personer der har mistet deres arbejde som henvender sig for at høre, hvilke muligheder de har for at søge hjælp til at klare deres løbende udgifter. Her må der også regnes med et øget antal administrationssager efter den ny lov, hvor kommunerne skal gå ind og påtage sig administrationen, hvis borgeren ikke får betalt huslejen til tiden. Ansøgninger kommer både fra pensionister, kontanthjælpsmodtagere samt borgere der ellers ikke får ydelser fra kommunen. (der ansøges om alt fra indbo, briller, tandlægebehandling osv.) Behandlingen af enkeltansøgninger er tidskrævende og det skal sikres at vi ikke udbetaler ydelser på forkert grundlag. For at kunne opretholde en rimelig svarfrist og sikre kvaliteten bør der tilføres 0,5 stilling. (bør indregnes i den budgetregulering der er foretaget for og fremefter.)

17 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Borgerservice - IT-formidler Til efteråret kommer der ny digital signatur og her får kommunerne en opgave med udstedelsen af signatur til borgerne. Dette bør vi udnytte til også at undervise borgerne i at betjene sig selv på nettet, således at de i fremtiden først prøver at betjene sig selv inden de henvender sig. Det vil betyde, at de borgere som henvender sig i Borgerservice, og hvor man vurderer at de kan betjene sig selv vil få hjælp til at gøre dette. Blandt andet vil mange kunne ordne skattesager selv ligesom de vil kunne foretage adresseændring, udfylde diverse ansøgningsblanketter. Sikre viden om offentlige selvbetjeningsydelser også til andre ansatte, deltage i kampagner f.eks. sammen med Biblioteket for at synliggøre de itløsninger der findes. Det må forventes, at der frigives dut-midler til den del af opgaven der vedr. udstedelse af digital signatur.det må forventes, at der frigives DUT-midler til den del af opgaven der vedr. udstedelse af digital signatur. Disse DUT-midler foreslås at finansiere 1 medarbejder dedikeret til oplæring af borgerne så de på sigt kan betjene sig selv tidsbegrænset i 2 år. Økonomi: I 2009 vil der skulle tilføres til ansættelse af 1 medarbejder yderligere. I 2010 og 2011 vil der skulle tilføres hhv kr. og kr. Økonomi: I 2009 vil der skulle tilføres til ansættelse af 1 medarbejder yderligere. I 2010 og 2011 vil der skulle tilføres hhv kr. og kr.

18 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Borgerservice - Eksterne udfordringer, pas mv. Der bruges pt. meget tid på at behandle ansøgninger fra de mange arbejdere der er kommet til Danmark fra Polen, det vedr. sygesikring, børneydelser med mere. Skat lukker dørene for borgerhenvendelser fra årsskiftet, og borgerne henvender sig i stigende grad til borgerservice med skattespørgsmål og har væsentlig flere ændringer af skattekort Der kommer en ny pas-løsning i slutningen af 2010 starten af 2011, vi ved allerede nu, at det bliver langsommere at arbejde med og vi skal blandt andet sørge for at der bliver taget billede, fingeraftryk med mere. Vi ved endnu ikke hvor meget udstyr (pas-kiosker) vi får, men som minimum skal der bruges 2 kiosker.

19 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: -125 I alt drift Indretning fornyelse af borger-venteplads og skranke Der er behov for at der afsættes midler til fornyelse af venterummet f.eks. opsætning af storskærm hvor der blandt andet kan informeres om aktuelle selvbetjeningsløsninger (har du husket rejsesygesikringskort har du en digital signatur m.m.) Pt. står vi overfor udvidelse af skrankepladserne for at kunne betjene det stigende antal borgere.

20 Tilbage til forsiden Drift I alt drift Jobcenter, Statsdel Kommunerne overtager den 1. januar 2010 driften af de statslige dele af jobcentrene i hele landet. Samtidigt overtager de udgifterne til administration af jobcentrene. Kompensationen skal dække udgifter til tre overordnede elementer; administration af jobcentrene, administrative opgaver hos anden aktør og besparelse som arbejdsgiver som følge af harmonisering af løntilskud. IT ved kommunaliseringen er medtaget her. Var ikke med i 2. budgetprognose.

21 Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Jobcenter - Sygedagpengeområdet En nærmere undersøgelse af sagsantallet pr. medarbejder i hhv. juni 2008 og maj 2009 viser ikke den store stigning i sagsantallet pr. medarbejder. I dag er tallet sager pr. medarbejder mod sager i Derimod opleves sagerne som mere tunge end for bare 1 år siden. Baggrunden for at sagerne er blevet tungere er at: - Flere er kommet ud i beskæftigelse. - Svagere grupper er kommet ud på arbejdsmarkedet herunder fleksjobbere og personer i løntilskud. Disse grupper har tendens til at være hyppigere syge og mange kan være meget svære at få hjulpet tilbage til arbejdsmarkedet - Tempoet på arbejdsmarkedet er stigende - Der er en stigning i antallet af sygemeldinger fra gravide - Grænsen for hvornår man sygemelder sig har ændret sig - De psykiske lidelser er den langt hyppigste årsag til sygemelding, hvor det tidligere var bevægeapparatsproblemer som toppede Der er pt. ingen tegn på, at færre borgere vil sygemelde sig, og det kan vi ikke forhindre! En anden væsentlig faktor i forhold til behovet for udvidelse af kapaciteten i sygedagpengeteamet i Jobcentret er Regeringens nye plan for nedbringelse af sygefraværet. Lovforslaget vil bl.a. medføre væsentlige mere administrativt arbejde for sagsbehandlere i forhold til den enkelte sygemeldte: AKTIVE TILBUD FRA 9. UGE: Så mange sygedagpengemodtagere som overhovedet muligt skal ud i et aktivt tilbud fra 9. uge. Såfremt dette tiltag ikke sættes i værk, vil der være store økonomiske konsekvenser, idet kommunen ved aktivering vil modtage 65% refusion i modsat fald 35%. FLERE PERSONLIGE SAMTALER: Alle sygemeldte skal som hovedregel fremover indkaldes til en personlig samtale og alle løbende opfølgningssamtaler skal foregå personligt. Dette er en ændring i forhold til nu hvor kat. 1 og kat. 3 sagerne i udstrakt grad foregår telefonisk hver 8. uge. Selvom opfølgningen for de 2 nævnte kat. i stedet skal foregå hver 3. måned, vil de personlige samtaler komme til at fylde meget i kalendere. For kat. 2 sager som pt. skal følges op hver 4. uge og med mulighed for hver anden gang at foretage opfølgningen telefonisk, skal dette ifølge lovforslaget hver gang foregå ved personlig samtale. - KONTAKT TIL ARBEJDSPLADSEN VED FØRSTE SAMTALE: Ved første opfølgningssamtale senest 8. uge skal sagsbehandleren tage kontakt til arbejdspladsen og indgå i en dialog om arbejdspladsens mulighed for at den sygemeldte helt eller gradvist kan vende tilbage til arbejdspladsen. Dette initiativ er også indbygget i nuværende lovgivning, men pt. er der ikke krav om, at kontakten skal tages ved første samtale. Der skønnes behov for opnormering med 1 fuldtidsstilling på området. Der må forventes tilført DUT-midler ifm. lovændringen. Var ikke med i 2. budgetprognose. Udgår under administration da kompensation er indeholdt i punkt 9 under beskæftigelsesindsatsen.

22 Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Jobcenter - Dagpengeområdet Det gennemsnitlige antal kontanthjælpsmodtagere har i år til dato i gennemsnit været på 734, hvor det for de samme 4 måneder i 2008 var på 696, hvilket på nuværende tidspunkt er en stigning på 36 borgere i forhold til året før. Der er ikke grund til at antage, at antallet og tilgangen vil falde i den kommende tid. I 2008 var målet, at det samlede antal modtagere af både aktive og passive kontanthjælpsmodtagere ikke måtte overstige 734 og i 2009 er måltallet hævet til 784, hvilket i sig selv indikerer, at der i indeværende år forventes en generel stigning i forhold til året før. Antallet af kontanthjælpsmodtagere kan ikke alene sige noget om belastningen i Jobcentret, men det kan vise nogle tendenser idet det er Jobcentrets opgave at sikre, at kontanthjælpsmodtagere står til rådighed for arbejdsmarkedet via reglerne i gældende lovgivning, som omfatter kontakt- og jobsamtaler, vurdering af rådighed mv., og sikre at borgeren enten kommer på arbejdsmarkedet eller bringes tættere på arbejdsmarkedet. Den finansielle krise gør arbejdsmarkedet mindre rummeligt. Det betyder, at det er vanskeligere at få kontanthjælpsmodtagerne i arbejde igen og at det derfor kræver flere ressourcer fra Jobcentrets side. Der er behov for tilførsel af ressourcer til: Team 2, der varetager rådgivningen overfor kontakthjælpsmodtagere med 1 fuldtidsstilling Team 4 med 1 fuldtidsstilling der beskæftiger sig med fleksjob, ledighedsydelser og pensioner, så de kommunale udgifter på dette område kan nedbringes. Denne ressourcetilførsel vil sikre, at der fortsat kan arbejdes med en effektivisering af arbejdsgangene. Var ikke med i 2. budgetprognose.

23 Tilbage til forsiden Drift I alt drift Fast kontaktperson i hjemmeplejen Lovændringen indebærer, at alle borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp efter 83 i serviceloven, skal have udpeget en fast kontaktperson på myndighedsniveau. Den faste kontaktperson skal være borgeren behjælpelig med at få svar på sine spørgsmål, f.eks. ved at oplyse borgeren om de rettigheder, der er forbundet med hjælpen, leverandørens forpligtelser i forbindelse med leveringen af hjælpen eller om, hvem der kan hjælpe borgeren med en konkret problemstilling. Var ikke med i 2. budgetprognose.

24 Tilbage til forsiden Drift I alt drift Finansiering af adgang til sundhedsnettet Kommunerne betaler et beløb pr. indbygger (pt. 30 øre) for at være koblet på sundhedsdatanettet. Opkoblingen til sundhedsdatanettet er nødvendig for at have adgang til bl.a. E-sundhed, hvor kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering opgøres. Sundhedsdatanettet kan imidlertid også bruges til anden elektronisk kommunikation på sundhedsområdet, fx børnedatabasen og hjemmesygeplejens medicinkort. Var ikke med i 2. budgetprognose.

25 Tilbage til forsiden Drift I alt drift Regulering af afgift til drikkevandsbeskyttelse m.v. I forbindelse med kommunalreformen blev den tidligere amtslige opgave vedr. kortlægning af grundvandet og udarbejdelse af indsatsplaner herfor delt mellem staten og kommunerne. Denne opgave er reguleret i vandforsyningslovens 13. Den kommunale opgave vedrører indsatsplanlægningen, og opgaven er hidtil blevet finansieret via et gebyr opkrævet af kommunen. Fremover sker finansieringen dog gennem en grundvandsafgift, som ejere af vandindvindingsanlæg betaler til SKAT. De kommunale udgifter til opgaven med indsatsplanerne finansieres over bloktilskuddet med 52,4 mio. kr. årligt (i 2009-pl) frem til 2017, hvor opgaven forudsættes afsluttet. De økonomiske konsekvenser i forbindelse med loven er dog behæftet med usikkerhed. Det er derfor aftalt, at kompensationen til kommunerne efterreguleres på lov- og cirkulæreprogrammet for 2012/2013. Var ikke med i 2. budgetprognose.

26 Tilbage til forsiden Drift: -300 I alt drift Ringsted ambassadører Et antal rigtige personer og virksomheder der med egne ord fortæller hvem de er og hvorfor de har valgt f.eks. 5 virksomheder der er flyttet hertil 5 familier/personer der er flyttet hertil 3 shoppingbesøgende 3 kulturbesøgende (en eller flere med overnatning) Laves til brug på hjemmesiden(lille tekst videoklip på 45 sek?) og hvis det ønskes kan det også bruges som tv-reklame

27 Tilbage til indholdsfortegnelsen Forslag til budgetudvidelser - Administrationen m.v., Lønpuljer kr. Budgetudvidelser 1 Barselspulje. Ajourføring af budgettet i forhold til forventede udgifter (forbrug 2008) 2 AKUT-midler til lokalforsøgsordning jfr. KTOforliget O.08 (1 øre pr. ATP-pligtig time for medarbejdere) 3 Lokal løndannelse (forhåndsudtaget af den generelle udvikling i løn) D D D Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) Heraf anlæg (A) Vedtaget budget 2009, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Budgetprognose Vedtaget budget 2009, anlæg Opsparing Tillægsbevillinger Omplaceringer Budgetudvidelser Budgetprognose Opsparing drift primo

28 Tilbage til indholdsfortegnelsen Forslag til budgetudvidelser - Redningsberedskab kr. Budgetudvidelser 1 Leasing af nye køretøjer - læs mere... D Genopretning af brandstation Køgevej - Tag - A læs mere... 3 Genopretning af brandstation Køgevej - A Facaderenovering - læs mere... 4 Genopretning af udenomsareal - Rønnedevej - A læs mere... 5 Etablering af vaske og serviceværksted på A Rønnedevej 11 - læs mere... 6 Rønnedevej - Tagrenovering af lagerhal A -400 Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) Heraf anlæg (A) Vedtaget budget 2009, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Budgetprognose Vedtaget budget 2009, anlæg Opsparing Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Budgetprognose Opsparing drift primo Punkt 2 og 3 udgået da de er indeholdt i genopretnings- og vedligeholdelsesplaner under administrationen 0 0

29 Redningsberedskab Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Køretøjer Ny tanksprøjte I forbindelse med plan for risikobaseret dimensionering, har der været peget på, at udskiftning af tankvogn i fremtiden med fordel kan gennem anskaffelse af en tanksprøjte med den fornødne vandkapacitet, altså ca l vand som eksisterende tankvogn rummer. Der er ikke truffet endelig beslutning om dette køretøj, men der er arbejdet med planer om hvordan et sådant køretøj kan indpasses i en fremtidig udrykningsplan, således at køretøjerne bliver ensartet belastet.(udnyttet) Flere og flere brandvæsener anskaffer nu tanksprøjter, som udover en stor vandkapacitet også kan fremføre mere mandskab. Tankvogn T2 fra 1985, skal efter det udbudsmateriale som har udarbejdet i sommeren 2008, udskiftes i Der skal derfor afsættes et beløb på ca kr. til ny tankvogn/tanksprøjte. Brand & Redning har peget på, at dette evt. kan finansieres gennem en leasingaftale, som flere af landets brandvæsener gør. Stigvogn eller lift I forbindelse med plan for risikobaseret dimensionering, har der været peget på, at der specielt med s udvikling i tankerne er behov for udskiftning af brandvæsenets gamle 18 m efterløberstige S18 fra 1979, til en m stigevogn eller lift. Der er i den senere tid udarbejdet flere lokalplaner, der rummer mulighed for at bygge i højden, og i disse tilfælde er tiden løbet fra en ældre håndbetjent stige, ligesom en stigevogn vil kunne anvendes til en lang række andre fleksible opgaver der samtidig forbedrer redningsmuligheder og arbejdsmiljøet for brandmandskabet. Flere og flere brandvæsener skifter i forbindelse med kommunalreformen det gamle materiel ud med mere tidssvarende udstyr, hvilket er baggrunden for at beredskabet endnu engang peger på nødvendigheden af at få det med i anlægsinvesteringsplanen. Anlægsudgiften til en stige eller lift ligger i størrelsen kr., som man foreslår anskaffet henover 2 finansår, alternativt gennem en leasingaftale. Indkøb af ny slangevogn Når man ser på alderen af den eksisterende slangevogn, ST3 fra 1989, vil denne stå for udskiftning i 2014 Anskaffelse af slangevogn udgør en beskeden anlægsudgift på ca kr. Indkøb af ny pionervogn Når man ser på alderen af den eksisterende pionervogn, P2 fra 1996, vil denne stå for udskiftning i 2016, såfremt man for pionervogn fastsætter en maksimal levetid på 20 år. Med hensyn til pionervogn, vil man anbefale at man fremskynder udskiftningen af denne, da dette køretøj netop står overfor en enorm udvikling, idet brandvæsenet pr. juli 2008, har fået en ekstra opgave mere med en hidtil, nemlig redningsopgaven i forbindelse med frigørelse af fastklemte m.v. Anskaffelse af pionervogn forslås derfor fremrykket til 2015, og udgør en anlægsudgift på ca kr. I forbindelse med udbud af brandslukning i 2008 og på baggrund af den risikobaserede dimensionering, har Brand & Redning foreslået at driftsbudgettet udvides i størrelsesordenen afhængig af det serviceniveau man vælger, således at alle større køretøjer fremadrettet anskaffes gennem Kommuneleasing, ligesom store dele af landets beredskaber gør. Leasing af brandkøretøjer er normalt ikke problematiske, da de har en lang levetid.

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Forslag til årsbudget 2015

Forslag til årsbudget 2015 Forslag til årsbudget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Byrådets møde den 16. september 2014 1. behandling af budgetforslaget Indholdsfortegnelse Side GENEREL DEL Økonomisk redegørelse... 7 Økonomisk politik...

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af indhold i publikationen... 1 En storby med ambitioner... 4 Byrådets effektblomst... 7 Perspektiver for budgetlægning 2016-2019...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8 BUDGET 2013 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 8 Børne- og kulturområdet 11 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 15 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere