3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Økonomiudvalget"

Transkript

1 3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Økonomiudvalget Prognosen indeholder følgende elementer: a) 1. Opfølgning på budgettet for 2009 for de enkelte udvalgs politikområder. 2. Konsekvensberegning for budget 2010 til 2013 af opfølgningen på budgettet for samt b) 3. Forslag fra direktøren til udvalgets bidrag til budget Skatter, tilskud og udligning Administration m.v. Administration m.v., - lønpuljer Redningsberedskab Borgerinformation Køb og salg Renter Øvrige finansforskydninger Optagne lån Afdrag på lån

2 Anvendte farvemarkeringer Budgetkorrektion Demografi Tvunget budgetudvidelse Lov og cirkulæreprogram Budgetudvidelser Øvrige

3 Tilbage til indholdsfortegnelsen Forslag til budgetændringer - Skatter, tilskud og udligning kr. Budgetændringer 1 Forskudsbeløb Skrå skatteloft Reguleringer tidligere år Selskabsskat Grundslyld Dækningsafgift Tilskud og udligning Grundbidrag, sundhedsvæsnet Udligning, udlændinge Kvalitetsfonden Særlige tilskud læs mere Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) Heraf anlæg (A) Vedtaget budget 2009, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Budgetændringer Budgetprognose

4 Tilbage til forsiden Nedenfor er ændringen i skatter og tilskud vist i poster som er mere oplysende end i foregående opstilling. Færre skatteydere Efter den nyeste befolkningsprognose kan der forventes færre skatteydere end forudsat i budget 2009 Nye pris- og lønskøn Der forventes nu en lavere pris og lønudvikling end da budget 2009 blev udarbejdet. Provenuet heraf inddrager staten via balancetilskuddet. Selskabsskat incl. udligning Kommunen vil modtage flere indtægter fra selskaber i 2010 (vedrører skatteåret 2007). Til gengæld forventes færre indtægter i efterfølende år. Grundskyld og dækningsafgift Ejendomsværdierne på især erhvervsejendomme et steget mere end forudsat. Kvalitetsfonden I økonomiaftalen for 2010 har regeringen fremrykket tilskud til anlægsprojekter på borgernære områder, således at i 2010 medtager 11,6 mio. kr. mere end forudsat. Særlige tilskud I 2010 vil kommunen modtage et tilskud på 2,3 mio. kr. til madordninger i daginstituioner. Fra 2011 er dette tilskud indarbejdet i bliktilskuddet. Skatter, tilskud og udligning I 2009 modtager kommunen en midvejsregulering på 14,3 mio. kr. begrundet i højere udgifter til overførsler end forudsat i økonomiaftalen for Ændringen i efterfølgende år udtrykket forhøjelse af bloktilskuddet primært til finansiering af overførselsi I alt

5 Tilbage til indholdsfortegnelsen Forslag til budgetudvidelser - Administrationen m.v kr. Budgetudvidelser Udvalgsbevillinger: 1 Markedsføring D Politisk organisation - Tilpasning af budget til D forbrug 3 Valg - Europaparlamentet + Tronfølgeloven. D Korrigeret i forhold til 2. budgetprognose 4 Valg - Kommunalvalg D Valg - Folketingsvalg - Ajourføring af budget D Nyt Byråd - Opstart - kurser m.v. Korrigeret i forhold til 2. budgetprognose. Budgetudvidelsen flyttet fra 2009 til 2010 udgår i D Nyt Byråd IT-Drift - læs mere... D 8 Nyt Byråd Øvrig drift (Aviser). Korrigeret i forhold D til 2. budgetprognose. Budgetudvidelsen udgår i Administrationsbidrag forsyning i forhold til D selskabsdannelsen af de brugerfinansierede områder 10 Opdatering af genopretningsplaner - læs mere A Opdatering af vedligeholdelsesplaner - læs mere D Uprioriterede IT-investeringer - læs mere... D Risikostyring - læs mere D Kantinedrift - læs mere... D Gebyr på landbrugsbyggeri - læs mere... D Manglende reklameindtægter biler D Styrkelse af administration af de specialiserede D områder 18 Tilpasning af sagsbehandlere i Børne- og D familieafdelingen til sagsmængden 19 Borgerservice - 1 medarbejder D Kontanthjælp - læs mere 20 Borgerservice - ½ medarbejder D Pensionsområdet - læs mere 21 Borgerservice - ½ medarbejder D Enkeltydelser - læs mere Borgerservice - IT-formidler - læs mere D Borgerservice - Eksterne udfordringer D pas m.v. - læs mere 24 Borgerservice - Indretning - læs mere D Jobcenter, Statsdel - læs mere D Jobcenter - 1 medarbejder Sygedagpenge - læs D mere 27 Jobcenter - 2 medarbejdere Kontanthjælp - læs D mere 28 Jobcenter - ombygning D Fast kontaktperson i hjemmeplejen NY - læs D mere 30 Finansiering af adgang til sundhedsnettet NY - D læs mere Regulering af afgift til drikkevandsbeskyttelse D m.v. NY - læs mere 32 Camperplads - har været på økonomiudvalget - A -350 udskudt til budgetarbejdet 33 Camperplads - har været på økonomiudvalget - D udskudt til budgetarbejdet 34 Visionsarbejde - byens identitet og branding D -400

6 Tilbage til indholdsfortegnelsen Forslag til budgetudvidelser - Administrationen m.v kr. 35 Markedsføring - m.h.p. salg af erhvervsjord og D byggegrunde 36 Ringsted ambassadører - læs mere D Anlæg af stier - sammenbinding af stier til et A stisystem. Skal ikke gå til skiltning og projektering alene. Forslaget er medtaget under Vej og Park. Derfor udgår forslag om kr. årligt. 38 Iværksætterhuset: Den kreative matrikel - D kommunal medfinansiering 39 Jul i Ringsted og stop36. Tilskud til D -300 arrangemeneter og markedsføring 40 Julelys. Omlægning til ledlys og lovliggørelse af D HFI-anlæg 41 Tilførsel af midler til den lokale aktionsgruppe - D LAG Ringsted 42 2 socialrådgivere: Voksen handicapområdet (DS D anbefaler sager pr. medarbejder. hvis vi regner med et sagsantal på 100 pr. medarbejder vil det kræve 5 medarbejdere. Der er kun afsat midler til 3 medarbejdere) 43 ½ medarbejder som følge af fodterapeutstrejken D 44 Forskønnelse af udenomsarealer ved Borgerservice 45 Grund til tvillingeinstitution FLYTTET FRA DAGTILBUD FOR BØRN A -110 A Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) Heraf anlæg (A) Vedtaget budget 2009, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Budgetprognose Vedtaget budget 2009, anlæg Opsparing Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser

7 Tilbage til indholdsfortegnelsen Forslag til budgetudvidelser - Administrationen m.v kr. Budgetprognose Opsparing drift primo Note 0 0 NB: I vedtaget budget 2009 forudsat besparelse på 1,8 mio. kr. fra Besparelsen er pt. ikke udmøntet. 28 til 44 - Nye punkter

8 Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Nyt Byråd - drift Beløbene er medtaget under Uprioriterede IT-investeringer. IT-afdelingens Brutto-liste

9 Tilbage til forsiden Dokument Alle beløb er optaget under Administration mv. under Økonomiudvalget.

10 Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Uprioriterede IT-investeringer Korrigeret i forhold til 2. budgetprognose

11 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Risikostyring Med henblik på fortsat at kunne holde forsikringsudgifterne på et så lavt niveau som muligt, etableres en samlet funktion for varetagelse af overblik, afrapportering og koordinering af såvel den praktiske daglige drift af forsikringsområdet som en igangsætning af den forebyggende indsats på arbejdsmiljøområdet via diverse sikringstiltag. Denne funktion har hele tiden været en del af tankerne omkring overgang til selvforsikring, men etableres først nu. Funktionen etableres i teknisk forvaltning i nær tilknytning til funktionen "Kommunale Ejendomme" og skal gennem dette samarbejde, samt samarbejdet med den eksisterende risikogruppe sikre en tværgående indsats og fokus.

12 Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Kantinedrift Der er ansat 3 personer på Rådhuset, Nørregade 100 samt Hækkerupsvej til at servicere personalet samt administrative møder og politiske møder. Heraf er 2 stillinger på fuld tid, mens 1 stilling er på 17,5 time. De årlige lønudgifter udgør 0,9 mio. kr. I forhold til 2008 er lønudgifterne steget med 0,15 mio. kr., idet deltidsstillingen tidligere blev varetaget af en fleksjobber, som var finansieret af den centrale pulje. Det vurderes, at der er brug for denne basisbemanding, uafhængig af mødeaktiviteten. Der er øvrige driftsudgifter til kaffeautomater, engangsservice, the, udgifter til beklædning. Det nyeste skøn for 2009 giver således en forventet budgetafvigelse på 0,2 mio. kr. Beløbet derfor korrigeret i forhold til 2. budgetprognose. Herudover er tilagt kr. vedrørende kantinedrift på Zahlesvej 18.

13 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Bygningsgebyr på landbrugsbyggeri Med henblik på øget brugerbetaling foreslås der indført gebyr på landbrugsbyggeri. Der foreslås indført gebyr på ukompliceret landbrugbyggeri (maskinhaller, læskure, siloer o.lign) behandlet i henhold til de nye regler for byggesagsbehandling. Det skønnes at kunne indbring 0,1 mio. kr. årligt. Andet område er øvrigt landsbrugsbyggeri, der omfatter stalde og stutterier m.v. Her skønnes en årlig indtægt på 0,15 mio. kr. I alt 0,25 mio. kr..

14 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Borgerservice - 1 medarbjeder til kontanthjælp Borgerservice kan nu for alvor mærke virkningerne af den finansielle krise. Antallet af borgere der ansøger om kontanthjælp er steget markant gennem de sidste måneder. Alene fra marts til april måned var der en stigning på ca. 15%, stigningen kan naturligvis også læses gennem forbrugsoversigten. Herudover er der mange henvendelser fra borgere, der ikke er berettigede til kontanthjælp, men som ønsker råd og vejledning. Stigningen i kontanthjælpssagerne betyder, at ventetiden for borgerne ofte er 45 til 60 min., ventetiden har ikke kun betydning for området med kontanthjælp, det har også afsmittende effekt på de andre sagsområder der arbejdes med i fronten. Ventetiden giver utilfredshed hos borgerne og presser medarbejderne. Der er også kommet flere lovændringer på området inden for det sidste år, blandt andet ny lovgivning vedr. betaling af børnebidrag, dette skal nu fratrækkes kontanthjælpen, dette giver mere administration. Der er lige nu og her behov for at der ansættes en person yderligere til at behandle ansøgninger om kontanthjælp, og behovet vil være der indtil den økonomiske krise er overstået og arbejdsmarkedet igen efterspørger arbejdskraft. (bør indregnes i den budgetregulering der er foretaget for og fremefter.)

15 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Borgerservice - ½ medarbejder til pensionsområdet Der er pt pensionister, antallet er vokset med 800 pensionister over de sidste 3 år. Antallet af henvendelser er stigende, især fra personer med anden etnisk baggrund og psykisk syge, disse henvendelser er tids- og ressourcekrævende, samtidig kan vi konstatere en kraftig stigning i enkeltansøgninger og personlige tillæg. Der er ca. 125 pensionister som administreres med alt fra husleje, el og vand til ugentlige udbetalinger, her er der en stigning på 25 målt over det sidste år. Her må der påregnes et øget antal administrationssager efter der er vedtaget en ny lov, hvor kommunerne skal gå ind og påtage sig administrationen, hvis borgeren ikke får betalt huslejen til tiden. Tilgangen af førtidspension har ændret sig gennem de sidste år fra ca i juni 2007 til 1610 i maj måned 2009, der er en forventning om at antallet af førtidspensionister vil stige med ca. 80 personer resten af 2009 og herefter med ca. 100 pr. år. Tilgangen af førtidspensionister med anden etnisk baggrund er opadgående, lige som antallet af psykisk syge stiger. Tendensen vil formentlig fortsætte, da Jobcenteret qua den nye lovgivning på deres område, skal styrke indsatsen for at få afklaret borgerne. Henvendelser sker som oftest personligt, da det kan være svært for begge målgrupper at forstå og omsætte skriftlige meddelelser sagsbehandlingen er meget tidskrævende, dette sammenholdt med de dokumentationskrav som kræves i henhold til lovgivningen, betyder at der vil være behov for at styrke ressourcerne på området. Der er i dag afsat 3 personer til dette område, hvilket er i underkanten. Med den fortsatte stigning bør der tilføres 0,5 stilling. (bør indregnes i den budgetregulering der er foretaget for og fremefter.) Antal førtidspensionister i alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

16 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Borgerservice - ½ medarbejder til enkeltydelser På samme måde er antallet af borgere der søger om enkeltydelser steget. Blandt andet er der mange af de personer der har mistet deres arbejde som henvender sig for at høre, hvilke muligheder de har for at søge hjælp til at klare deres løbende udgifter. Her må der også regnes med et øget antal administrationssager efter den ny lov, hvor kommunerne skal gå ind og påtage sig administrationen, hvis borgeren ikke får betalt huslejen til tiden. Ansøgninger kommer både fra pensionister, kontanthjælpsmodtagere samt borgere der ellers ikke får ydelser fra kommunen. (der ansøges om alt fra indbo, briller, tandlægebehandling osv.) Behandlingen af enkeltansøgninger er tidskrævende og det skal sikres at vi ikke udbetaler ydelser på forkert grundlag. For at kunne opretholde en rimelig svarfrist og sikre kvaliteten bør der tilføres 0,5 stilling. (bør indregnes i den budgetregulering der er foretaget for og fremefter.)

17 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Borgerservice - IT-formidler Til efteråret kommer der ny digital signatur og her får kommunerne en opgave med udstedelsen af signatur til borgerne. Dette bør vi udnytte til også at undervise borgerne i at betjene sig selv på nettet, således at de i fremtiden først prøver at betjene sig selv inden de henvender sig. Det vil betyde, at de borgere som henvender sig i Borgerservice, og hvor man vurderer at de kan betjene sig selv vil få hjælp til at gøre dette. Blandt andet vil mange kunne ordne skattesager selv ligesom de vil kunne foretage adresseændring, udfylde diverse ansøgningsblanketter. Sikre viden om offentlige selvbetjeningsydelser også til andre ansatte, deltage i kampagner f.eks. sammen med Biblioteket for at synliggøre de itløsninger der findes. Det må forventes, at der frigives dut-midler til den del af opgaven der vedr. udstedelse af digital signatur.det må forventes, at der frigives DUT-midler til den del af opgaven der vedr. udstedelse af digital signatur. Disse DUT-midler foreslås at finansiere 1 medarbejder dedikeret til oplæring af borgerne så de på sigt kan betjene sig selv tidsbegrænset i 2 år. Økonomi: I 2009 vil der skulle tilføres til ansættelse af 1 medarbejder yderligere. I 2010 og 2011 vil der skulle tilføres hhv kr. og kr. Økonomi: I 2009 vil der skulle tilføres til ansættelse af 1 medarbejder yderligere. I 2010 og 2011 vil der skulle tilføres hhv kr. og kr.

18 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Borgerservice - Eksterne udfordringer, pas mv. Der bruges pt. meget tid på at behandle ansøgninger fra de mange arbejdere der er kommet til Danmark fra Polen, det vedr. sygesikring, børneydelser med mere. Skat lukker dørene for borgerhenvendelser fra årsskiftet, og borgerne henvender sig i stigende grad til borgerservice med skattespørgsmål og har væsentlig flere ændringer af skattekort Der kommer en ny pas-løsning i slutningen af 2010 starten af 2011, vi ved allerede nu, at det bliver langsommere at arbejde med og vi skal blandt andet sørge for at der bliver taget billede, fingeraftryk med mere. Vi ved endnu ikke hvor meget udstyr (pas-kiosker) vi får, men som minimum skal der bruges 2 kiosker.

19 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: -125 I alt drift Indretning fornyelse af borger-venteplads og skranke Der er behov for at der afsættes midler til fornyelse af venterummet f.eks. opsætning af storskærm hvor der blandt andet kan informeres om aktuelle selvbetjeningsløsninger (har du husket rejsesygesikringskort har du en digital signatur m.m.) Pt. står vi overfor udvidelse af skrankepladserne for at kunne betjene det stigende antal borgere.

20 Tilbage til forsiden Drift I alt drift Jobcenter, Statsdel Kommunerne overtager den 1. januar 2010 driften af de statslige dele af jobcentrene i hele landet. Samtidigt overtager de udgifterne til administration af jobcentrene. Kompensationen skal dække udgifter til tre overordnede elementer; administration af jobcentrene, administrative opgaver hos anden aktør og besparelse som arbejdsgiver som følge af harmonisering af løntilskud. IT ved kommunaliseringen er medtaget her. Var ikke med i 2. budgetprognose.

21 Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Jobcenter - Sygedagpengeområdet En nærmere undersøgelse af sagsantallet pr. medarbejder i hhv. juni 2008 og maj 2009 viser ikke den store stigning i sagsantallet pr. medarbejder. I dag er tallet sager pr. medarbejder mod sager i Derimod opleves sagerne som mere tunge end for bare 1 år siden. Baggrunden for at sagerne er blevet tungere er at: - Flere er kommet ud i beskæftigelse. - Svagere grupper er kommet ud på arbejdsmarkedet herunder fleksjobbere og personer i løntilskud. Disse grupper har tendens til at være hyppigere syge og mange kan være meget svære at få hjulpet tilbage til arbejdsmarkedet - Tempoet på arbejdsmarkedet er stigende - Der er en stigning i antallet af sygemeldinger fra gravide - Grænsen for hvornår man sygemelder sig har ændret sig - De psykiske lidelser er den langt hyppigste årsag til sygemelding, hvor det tidligere var bevægeapparatsproblemer som toppede Der er pt. ingen tegn på, at færre borgere vil sygemelde sig, og det kan vi ikke forhindre! En anden væsentlig faktor i forhold til behovet for udvidelse af kapaciteten i sygedagpengeteamet i Jobcentret er Regeringens nye plan for nedbringelse af sygefraværet. Lovforslaget vil bl.a. medføre væsentlige mere administrativt arbejde for sagsbehandlere i forhold til den enkelte sygemeldte: AKTIVE TILBUD FRA 9. UGE: Så mange sygedagpengemodtagere som overhovedet muligt skal ud i et aktivt tilbud fra 9. uge. Såfremt dette tiltag ikke sættes i værk, vil der være store økonomiske konsekvenser, idet kommunen ved aktivering vil modtage 65% refusion i modsat fald 35%. FLERE PERSONLIGE SAMTALER: Alle sygemeldte skal som hovedregel fremover indkaldes til en personlig samtale og alle løbende opfølgningssamtaler skal foregå personligt. Dette er en ændring i forhold til nu hvor kat. 1 og kat. 3 sagerne i udstrakt grad foregår telefonisk hver 8. uge. Selvom opfølgningen for de 2 nævnte kat. i stedet skal foregå hver 3. måned, vil de personlige samtaler komme til at fylde meget i kalendere. For kat. 2 sager som pt. skal følges op hver 4. uge og med mulighed for hver anden gang at foretage opfølgningen telefonisk, skal dette ifølge lovforslaget hver gang foregå ved personlig samtale. - KONTAKT TIL ARBEJDSPLADSEN VED FØRSTE SAMTALE: Ved første opfølgningssamtale senest 8. uge skal sagsbehandleren tage kontakt til arbejdspladsen og indgå i en dialog om arbejdspladsens mulighed for at den sygemeldte helt eller gradvist kan vende tilbage til arbejdspladsen. Dette initiativ er også indbygget i nuværende lovgivning, men pt. er der ikke krav om, at kontakten skal tages ved første samtale. Der skønnes behov for opnormering med 1 fuldtidsstilling på området. Der må forventes tilført DUT-midler ifm. lovændringen. Var ikke med i 2. budgetprognose. Udgår under administration da kompensation er indeholdt i punkt 9 under beskæftigelsesindsatsen.

22 Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Jobcenter - Dagpengeområdet Det gennemsnitlige antal kontanthjælpsmodtagere har i år til dato i gennemsnit været på 734, hvor det for de samme 4 måneder i 2008 var på 696, hvilket på nuværende tidspunkt er en stigning på 36 borgere i forhold til året før. Der er ikke grund til at antage, at antallet og tilgangen vil falde i den kommende tid. I 2008 var målet, at det samlede antal modtagere af både aktive og passive kontanthjælpsmodtagere ikke måtte overstige 734 og i 2009 er måltallet hævet til 784, hvilket i sig selv indikerer, at der i indeværende år forventes en generel stigning i forhold til året før. Antallet af kontanthjælpsmodtagere kan ikke alene sige noget om belastningen i Jobcentret, men det kan vise nogle tendenser idet det er Jobcentrets opgave at sikre, at kontanthjælpsmodtagere står til rådighed for arbejdsmarkedet via reglerne i gældende lovgivning, som omfatter kontakt- og jobsamtaler, vurdering af rådighed mv., og sikre at borgeren enten kommer på arbejdsmarkedet eller bringes tættere på arbejdsmarkedet. Den finansielle krise gør arbejdsmarkedet mindre rummeligt. Det betyder, at det er vanskeligere at få kontanthjælpsmodtagerne i arbejde igen og at det derfor kræver flere ressourcer fra Jobcentrets side. Der er behov for tilførsel af ressourcer til: Team 2, der varetager rådgivningen overfor kontakthjælpsmodtagere med 1 fuldtidsstilling Team 4 med 1 fuldtidsstilling der beskæftiger sig med fleksjob, ledighedsydelser og pensioner, så de kommunale udgifter på dette område kan nedbringes. Denne ressourcetilførsel vil sikre, at der fortsat kan arbejdes med en effektivisering af arbejdsgangene. Var ikke med i 2. budgetprognose.

23 Tilbage til forsiden Drift I alt drift Fast kontaktperson i hjemmeplejen Lovændringen indebærer, at alle borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp efter 83 i serviceloven, skal have udpeget en fast kontaktperson på myndighedsniveau. Den faste kontaktperson skal være borgeren behjælpelig med at få svar på sine spørgsmål, f.eks. ved at oplyse borgeren om de rettigheder, der er forbundet med hjælpen, leverandørens forpligtelser i forbindelse med leveringen af hjælpen eller om, hvem der kan hjælpe borgeren med en konkret problemstilling. Var ikke med i 2. budgetprognose.

24 Tilbage til forsiden Drift I alt drift Finansiering af adgang til sundhedsnettet Kommunerne betaler et beløb pr. indbygger (pt. 30 øre) for at være koblet på sundhedsdatanettet. Opkoblingen til sundhedsdatanettet er nødvendig for at have adgang til bl.a. E-sundhed, hvor kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering opgøres. Sundhedsdatanettet kan imidlertid også bruges til anden elektronisk kommunikation på sundhedsområdet, fx børnedatabasen og hjemmesygeplejens medicinkort. Var ikke med i 2. budgetprognose.

25 Tilbage til forsiden Drift I alt drift Regulering af afgift til drikkevandsbeskyttelse m.v. I forbindelse med kommunalreformen blev den tidligere amtslige opgave vedr. kortlægning af grundvandet og udarbejdelse af indsatsplaner herfor delt mellem staten og kommunerne. Denne opgave er reguleret i vandforsyningslovens 13. Den kommunale opgave vedrører indsatsplanlægningen, og opgaven er hidtil blevet finansieret via et gebyr opkrævet af kommunen. Fremover sker finansieringen dog gennem en grundvandsafgift, som ejere af vandindvindingsanlæg betaler til SKAT. De kommunale udgifter til opgaven med indsatsplanerne finansieres over bloktilskuddet med 52,4 mio. kr. årligt (i 2009-pl) frem til 2017, hvor opgaven forudsættes afsluttet. De økonomiske konsekvenser i forbindelse med loven er dog behæftet med usikkerhed. Det er derfor aftalt, at kompensationen til kommunerne efterreguleres på lov- og cirkulæreprogrammet for 2012/2013. Var ikke med i 2. budgetprognose.

26 Tilbage til forsiden Drift: -300 I alt drift Ringsted ambassadører Et antal rigtige personer og virksomheder der med egne ord fortæller hvem de er og hvorfor de har valgt f.eks. 5 virksomheder der er flyttet hertil 5 familier/personer der er flyttet hertil 3 shoppingbesøgende 3 kulturbesøgende (en eller flere med overnatning) Laves til brug på hjemmesiden(lille tekst videoklip på 45 sek?) og hvis det ønskes kan det også bruges som tv-reklame

27 Tilbage til indholdsfortegnelsen Forslag til budgetudvidelser - Administrationen m.v., Lønpuljer kr. Budgetudvidelser 1 Barselspulje. Ajourføring af budgettet i forhold til forventede udgifter (forbrug 2008) 2 AKUT-midler til lokalforsøgsordning jfr. KTOforliget O.08 (1 øre pr. ATP-pligtig time for medarbejdere) 3 Lokal løndannelse (forhåndsudtaget af den generelle udvikling i løn) D D D Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) Heraf anlæg (A) Vedtaget budget 2009, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Budgetprognose Vedtaget budget 2009, anlæg Opsparing Tillægsbevillinger Omplaceringer Budgetudvidelser Budgetprognose Opsparing drift primo

28 Tilbage til indholdsfortegnelsen Forslag til budgetudvidelser - Redningsberedskab kr. Budgetudvidelser 1 Leasing af nye køretøjer - læs mere... D Genopretning af brandstation Køgevej - Tag - A læs mere... 3 Genopretning af brandstation Køgevej - A Facaderenovering - læs mere... 4 Genopretning af udenomsareal - Rønnedevej - A læs mere... 5 Etablering af vaske og serviceværksted på A Rønnedevej 11 - læs mere... 6 Rønnedevej - Tagrenovering af lagerhal A -400 Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) Heraf anlæg (A) Vedtaget budget 2009, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Budgetprognose Vedtaget budget 2009, anlæg Opsparing Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Budgetprognose Opsparing drift primo Punkt 2 og 3 udgået da de er indeholdt i genopretnings- og vedligeholdelsesplaner under administrationen 0 0

29 Redningsberedskab Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Køretøjer Ny tanksprøjte I forbindelse med plan for risikobaseret dimensionering, har der været peget på, at udskiftning af tankvogn i fremtiden med fordel kan gennem anskaffelse af en tanksprøjte med den fornødne vandkapacitet, altså ca l vand som eksisterende tankvogn rummer. Der er ikke truffet endelig beslutning om dette køretøj, men der er arbejdet med planer om hvordan et sådant køretøj kan indpasses i en fremtidig udrykningsplan, således at køretøjerne bliver ensartet belastet.(udnyttet) Flere og flere brandvæsener anskaffer nu tanksprøjter, som udover en stor vandkapacitet også kan fremføre mere mandskab. Tankvogn T2 fra 1985, skal efter det udbudsmateriale som har udarbejdet i sommeren 2008, udskiftes i Der skal derfor afsættes et beløb på ca kr. til ny tankvogn/tanksprøjte. Brand & Redning har peget på, at dette evt. kan finansieres gennem en leasingaftale, som flere af landets brandvæsener gør. Stigvogn eller lift I forbindelse med plan for risikobaseret dimensionering, har der været peget på, at der specielt med s udvikling i tankerne er behov for udskiftning af brandvæsenets gamle 18 m efterløberstige S18 fra 1979, til en m stigevogn eller lift. Der er i den senere tid udarbejdet flere lokalplaner, der rummer mulighed for at bygge i højden, og i disse tilfælde er tiden løbet fra en ældre håndbetjent stige, ligesom en stigevogn vil kunne anvendes til en lang række andre fleksible opgaver der samtidig forbedrer redningsmuligheder og arbejdsmiljøet for brandmandskabet. Flere og flere brandvæsener skifter i forbindelse med kommunalreformen det gamle materiel ud med mere tidssvarende udstyr, hvilket er baggrunden for at beredskabet endnu engang peger på nødvendigheden af at få det med i anlægsinvesteringsplanen. Anlægsudgiften til en stige eller lift ligger i størrelsen kr., som man foreslår anskaffet henover 2 finansår, alternativt gennem en leasingaftale. Indkøb af ny slangevogn Når man ser på alderen af den eksisterende slangevogn, ST3 fra 1989, vil denne stå for udskiftning i 2014 Anskaffelse af slangevogn udgør en beskeden anlægsudgift på ca kr. Indkøb af ny pionervogn Når man ser på alderen af den eksisterende pionervogn, P2 fra 1996, vil denne stå for udskiftning i 2016, såfremt man for pionervogn fastsætter en maksimal levetid på 20 år. Med hensyn til pionervogn, vil man anbefale at man fremskynder udskiftningen af denne, da dette køretøj netop står overfor en enorm udvikling, idet brandvæsenet pr. juli 2008, har fået en ekstra opgave mere med en hidtil, nemlig redningsopgaven i forbindelse med frigørelse af fastklemte m.v. Anskaffelse af pionervogn forslås derfor fremrykket til 2015, og udgør en anlægsudgift på ca kr. I forbindelse med udbud af brandslukning i 2008 og på baggrund af den risikobaserede dimensionering, har Brand & Redning foreslået at driftsbudgettet udvides i størrelsesordenen afhængig af det serviceniveau man vælger, således at alle større køretøjer fremadrettet anskaffes gennem Kommuneleasing, ligesom store dele af landets beredskaber gør. Leasing af brandkøretøjer er normalt ikke problematiske, da de har en lang levetid.

Forslag til budgetændringer - Økonomiudvalget 1.000 kr. (-=udgifter) 2011 2012 2013 2014

Forslag til budgetændringer - Økonomiudvalget 1.000 kr. (-=udgifter) 2011 2012 2013 2014 Forslag til budgetændringer - 1.000 kr. (-=udgifter) Budgetændringer: Administrationen Andet 1. Lag D -733-733 -733-733 2. Central ejendomsfunktion D 500 1.000 1.000 1.000 3. Landskabskarakterkortlægning

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget Forslag til effektivisering eller omlægning, budget 2017 2020 Budgetområde Titel Udskiftning af KMS-sygedagpenge med KSD (Kommunernes SygeDagpengesystem) Beskrivelse af effektiviseringsforslaget (herunder

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Til direktionen På grund af finanskrisen har der siden slutningen af 2008 været en stor stigning i antallet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Spørgsmål 35 Offentligt Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere