3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Økonomiudvalget"

Transkript

1 3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Økonomiudvalget Prognosen indeholder følgende elementer: a) 1. Opfølgning på budgettet for 2009 for de enkelte udvalgs politikområder. 2. Konsekvensberegning for budget 2010 til 2013 af opfølgningen på budgettet for samt b) 3. Forslag fra direktøren til udvalgets bidrag til budget Skatter, tilskud og udligning Administration m.v. Administration m.v., - lønpuljer Redningsberedskab Borgerinformation Køb og salg Renter Øvrige finansforskydninger Optagne lån Afdrag på lån

2 Anvendte farvemarkeringer Budgetkorrektion Demografi Tvunget budgetudvidelse Lov og cirkulæreprogram Budgetudvidelser Øvrige

3 Tilbage til indholdsfortegnelsen Forslag til budgetændringer - Skatter, tilskud og udligning kr. Budgetændringer 1 Forskudsbeløb Skrå skatteloft Reguleringer tidligere år Selskabsskat Grundslyld Dækningsafgift Tilskud og udligning Grundbidrag, sundhedsvæsnet Udligning, udlændinge Kvalitetsfonden Særlige tilskud læs mere Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) Heraf anlæg (A) Vedtaget budget 2009, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Budgetændringer Budgetprognose

4 Tilbage til forsiden Nedenfor er ændringen i skatter og tilskud vist i poster som er mere oplysende end i foregående opstilling. Færre skatteydere Efter den nyeste befolkningsprognose kan der forventes færre skatteydere end forudsat i budget 2009 Nye pris- og lønskøn Der forventes nu en lavere pris og lønudvikling end da budget 2009 blev udarbejdet. Provenuet heraf inddrager staten via balancetilskuddet. Selskabsskat incl. udligning Kommunen vil modtage flere indtægter fra selskaber i 2010 (vedrører skatteåret 2007). Til gengæld forventes færre indtægter i efterfølende år. Grundskyld og dækningsafgift Ejendomsværdierne på især erhvervsejendomme et steget mere end forudsat. Kvalitetsfonden I økonomiaftalen for 2010 har regeringen fremrykket tilskud til anlægsprojekter på borgernære områder, således at i 2010 medtager 11,6 mio. kr. mere end forudsat. Særlige tilskud I 2010 vil kommunen modtage et tilskud på 2,3 mio. kr. til madordninger i daginstituioner. Fra 2011 er dette tilskud indarbejdet i bliktilskuddet. Skatter, tilskud og udligning I 2009 modtager kommunen en midvejsregulering på 14,3 mio. kr. begrundet i højere udgifter til overførsler end forudsat i økonomiaftalen for Ændringen i efterfølgende år udtrykket forhøjelse af bloktilskuddet primært til finansiering af overførselsi I alt

5 Tilbage til indholdsfortegnelsen Forslag til budgetudvidelser - Administrationen m.v kr. Budgetudvidelser Udvalgsbevillinger: 1 Markedsføring D Politisk organisation - Tilpasning af budget til D forbrug 3 Valg - Europaparlamentet + Tronfølgeloven. D Korrigeret i forhold til 2. budgetprognose 4 Valg - Kommunalvalg D Valg - Folketingsvalg - Ajourføring af budget D Nyt Byråd - Opstart - kurser m.v. Korrigeret i forhold til 2. budgetprognose. Budgetudvidelsen flyttet fra 2009 til 2010 udgår i D Nyt Byråd IT-Drift - læs mere... D 8 Nyt Byråd Øvrig drift (Aviser). Korrigeret i forhold D til 2. budgetprognose. Budgetudvidelsen udgår i Administrationsbidrag forsyning i forhold til D selskabsdannelsen af de brugerfinansierede områder 10 Opdatering af genopretningsplaner - læs mere A Opdatering af vedligeholdelsesplaner - læs mere D Uprioriterede IT-investeringer - læs mere... D Risikostyring - læs mere D Kantinedrift - læs mere... D Gebyr på landbrugsbyggeri - læs mere... D Manglende reklameindtægter biler D Styrkelse af administration af de specialiserede D områder 18 Tilpasning af sagsbehandlere i Børne- og D familieafdelingen til sagsmængden 19 Borgerservice - 1 medarbejder D Kontanthjælp - læs mere 20 Borgerservice - ½ medarbejder D Pensionsområdet - læs mere 21 Borgerservice - ½ medarbejder D Enkeltydelser - læs mere Borgerservice - IT-formidler - læs mere D Borgerservice - Eksterne udfordringer D pas m.v. - læs mere 24 Borgerservice - Indretning - læs mere D Jobcenter, Statsdel - læs mere D Jobcenter - 1 medarbejder Sygedagpenge - læs D mere 27 Jobcenter - 2 medarbejdere Kontanthjælp - læs D mere 28 Jobcenter - ombygning D Fast kontaktperson i hjemmeplejen NY - læs D mere 30 Finansiering af adgang til sundhedsnettet NY - D læs mere Regulering af afgift til drikkevandsbeskyttelse D m.v. NY - læs mere 32 Camperplads - har været på økonomiudvalget - A -350 udskudt til budgetarbejdet 33 Camperplads - har været på økonomiudvalget - D udskudt til budgetarbejdet 34 Visionsarbejde - byens identitet og branding D -400

6 Tilbage til indholdsfortegnelsen Forslag til budgetudvidelser - Administrationen m.v kr. 35 Markedsføring - m.h.p. salg af erhvervsjord og D byggegrunde 36 Ringsted ambassadører - læs mere D Anlæg af stier - sammenbinding af stier til et A stisystem. Skal ikke gå til skiltning og projektering alene. Forslaget er medtaget under Vej og Park. Derfor udgår forslag om kr. årligt. 38 Iværksætterhuset: Den kreative matrikel - D kommunal medfinansiering 39 Jul i Ringsted og stop36. Tilskud til D -300 arrangemeneter og markedsføring 40 Julelys. Omlægning til ledlys og lovliggørelse af D HFI-anlæg 41 Tilførsel af midler til den lokale aktionsgruppe - D LAG Ringsted 42 2 socialrådgivere: Voksen handicapområdet (DS D anbefaler sager pr. medarbejder. hvis vi regner med et sagsantal på 100 pr. medarbejder vil det kræve 5 medarbejdere. Der er kun afsat midler til 3 medarbejdere) 43 ½ medarbejder som følge af fodterapeutstrejken D 44 Forskønnelse af udenomsarealer ved Borgerservice 45 Grund til tvillingeinstitution FLYTTET FRA DAGTILBUD FOR BØRN A -110 A Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) Heraf anlæg (A) Vedtaget budget 2009, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Budgetprognose Vedtaget budget 2009, anlæg Opsparing Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser

7 Tilbage til indholdsfortegnelsen Forslag til budgetudvidelser - Administrationen m.v kr. Budgetprognose Opsparing drift primo Note 0 0 NB: I vedtaget budget 2009 forudsat besparelse på 1,8 mio. kr. fra Besparelsen er pt. ikke udmøntet. 28 til 44 - Nye punkter

8 Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Nyt Byråd - drift Beløbene er medtaget under Uprioriterede IT-investeringer. IT-afdelingens Brutto-liste

9 Tilbage til forsiden Dokument Alle beløb er optaget under Administration mv. under Økonomiudvalget.

10 Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Uprioriterede IT-investeringer Korrigeret i forhold til 2. budgetprognose

11 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Risikostyring Med henblik på fortsat at kunne holde forsikringsudgifterne på et så lavt niveau som muligt, etableres en samlet funktion for varetagelse af overblik, afrapportering og koordinering af såvel den praktiske daglige drift af forsikringsområdet som en igangsætning af den forebyggende indsats på arbejdsmiljøområdet via diverse sikringstiltag. Denne funktion har hele tiden været en del af tankerne omkring overgang til selvforsikring, men etableres først nu. Funktionen etableres i teknisk forvaltning i nær tilknytning til funktionen "Kommunale Ejendomme" og skal gennem dette samarbejde, samt samarbejdet med den eksisterende risikogruppe sikre en tværgående indsats og fokus.

12 Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Kantinedrift Der er ansat 3 personer på Rådhuset, Nørregade 100 samt Hækkerupsvej til at servicere personalet samt administrative møder og politiske møder. Heraf er 2 stillinger på fuld tid, mens 1 stilling er på 17,5 time. De årlige lønudgifter udgør 0,9 mio. kr. I forhold til 2008 er lønudgifterne steget med 0,15 mio. kr., idet deltidsstillingen tidligere blev varetaget af en fleksjobber, som var finansieret af den centrale pulje. Det vurderes, at der er brug for denne basisbemanding, uafhængig af mødeaktiviteten. Der er øvrige driftsudgifter til kaffeautomater, engangsservice, the, udgifter til beklædning. Det nyeste skøn for 2009 giver således en forventet budgetafvigelse på 0,2 mio. kr. Beløbet derfor korrigeret i forhold til 2. budgetprognose. Herudover er tilagt kr. vedrørende kantinedrift på Zahlesvej 18.

13 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Bygningsgebyr på landbrugsbyggeri Med henblik på øget brugerbetaling foreslås der indført gebyr på landbrugsbyggeri. Der foreslås indført gebyr på ukompliceret landbrugbyggeri (maskinhaller, læskure, siloer o.lign) behandlet i henhold til de nye regler for byggesagsbehandling. Det skønnes at kunne indbring 0,1 mio. kr. årligt. Andet område er øvrigt landsbrugsbyggeri, der omfatter stalde og stutterier m.v. Her skønnes en årlig indtægt på 0,15 mio. kr. I alt 0,25 mio. kr..

14 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Borgerservice - 1 medarbjeder til kontanthjælp Borgerservice kan nu for alvor mærke virkningerne af den finansielle krise. Antallet af borgere der ansøger om kontanthjælp er steget markant gennem de sidste måneder. Alene fra marts til april måned var der en stigning på ca. 15%, stigningen kan naturligvis også læses gennem forbrugsoversigten. Herudover er der mange henvendelser fra borgere, der ikke er berettigede til kontanthjælp, men som ønsker råd og vejledning. Stigningen i kontanthjælpssagerne betyder, at ventetiden for borgerne ofte er 45 til 60 min., ventetiden har ikke kun betydning for området med kontanthjælp, det har også afsmittende effekt på de andre sagsområder der arbejdes med i fronten. Ventetiden giver utilfredshed hos borgerne og presser medarbejderne. Der er også kommet flere lovændringer på området inden for det sidste år, blandt andet ny lovgivning vedr. betaling af børnebidrag, dette skal nu fratrækkes kontanthjælpen, dette giver mere administration. Der er lige nu og her behov for at der ansættes en person yderligere til at behandle ansøgninger om kontanthjælp, og behovet vil være der indtil den økonomiske krise er overstået og arbejdsmarkedet igen efterspørger arbejdskraft. (bør indregnes i den budgetregulering der er foretaget for og fremefter.)

15 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Borgerservice - ½ medarbejder til pensionsområdet Der er pt pensionister, antallet er vokset med 800 pensionister over de sidste 3 år. Antallet af henvendelser er stigende, især fra personer med anden etnisk baggrund og psykisk syge, disse henvendelser er tids- og ressourcekrævende, samtidig kan vi konstatere en kraftig stigning i enkeltansøgninger og personlige tillæg. Der er ca. 125 pensionister som administreres med alt fra husleje, el og vand til ugentlige udbetalinger, her er der en stigning på 25 målt over det sidste år. Her må der påregnes et øget antal administrationssager efter der er vedtaget en ny lov, hvor kommunerne skal gå ind og påtage sig administrationen, hvis borgeren ikke får betalt huslejen til tiden. Tilgangen af førtidspension har ændret sig gennem de sidste år fra ca i juni 2007 til 1610 i maj måned 2009, der er en forventning om at antallet af førtidspensionister vil stige med ca. 80 personer resten af 2009 og herefter med ca. 100 pr. år. Tilgangen af førtidspensionister med anden etnisk baggrund er opadgående, lige som antallet af psykisk syge stiger. Tendensen vil formentlig fortsætte, da Jobcenteret qua den nye lovgivning på deres område, skal styrke indsatsen for at få afklaret borgerne. Henvendelser sker som oftest personligt, da det kan være svært for begge målgrupper at forstå og omsætte skriftlige meddelelser sagsbehandlingen er meget tidskrævende, dette sammenholdt med de dokumentationskrav som kræves i henhold til lovgivningen, betyder at der vil være behov for at styrke ressourcerne på området. Der er i dag afsat 3 personer til dette område, hvilket er i underkanten. Med den fortsatte stigning bør der tilføres 0,5 stilling. (bør indregnes i den budgetregulering der er foretaget for og fremefter.) Antal førtidspensionister i alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

16 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Borgerservice - ½ medarbejder til enkeltydelser På samme måde er antallet af borgere der søger om enkeltydelser steget. Blandt andet er der mange af de personer der har mistet deres arbejde som henvender sig for at høre, hvilke muligheder de har for at søge hjælp til at klare deres løbende udgifter. Her må der også regnes med et øget antal administrationssager efter den ny lov, hvor kommunerne skal gå ind og påtage sig administrationen, hvis borgeren ikke får betalt huslejen til tiden. Ansøgninger kommer både fra pensionister, kontanthjælpsmodtagere samt borgere der ellers ikke får ydelser fra kommunen. (der ansøges om alt fra indbo, briller, tandlægebehandling osv.) Behandlingen af enkeltansøgninger er tidskrævende og det skal sikres at vi ikke udbetaler ydelser på forkert grundlag. For at kunne opretholde en rimelig svarfrist og sikre kvaliteten bør der tilføres 0,5 stilling. (bør indregnes i den budgetregulering der er foretaget for og fremefter.)

17 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Borgerservice - IT-formidler Til efteråret kommer der ny digital signatur og her får kommunerne en opgave med udstedelsen af signatur til borgerne. Dette bør vi udnytte til også at undervise borgerne i at betjene sig selv på nettet, således at de i fremtiden først prøver at betjene sig selv inden de henvender sig. Det vil betyde, at de borgere som henvender sig i Borgerservice, og hvor man vurderer at de kan betjene sig selv vil få hjælp til at gøre dette. Blandt andet vil mange kunne ordne skattesager selv ligesom de vil kunne foretage adresseændring, udfylde diverse ansøgningsblanketter. Sikre viden om offentlige selvbetjeningsydelser også til andre ansatte, deltage i kampagner f.eks. sammen med Biblioteket for at synliggøre de itløsninger der findes. Det må forventes, at der frigives dut-midler til den del af opgaven der vedr. udstedelse af digital signatur.det må forventes, at der frigives DUT-midler til den del af opgaven der vedr. udstedelse af digital signatur. Disse DUT-midler foreslås at finansiere 1 medarbejder dedikeret til oplæring af borgerne så de på sigt kan betjene sig selv tidsbegrænset i 2 år. Økonomi: I 2009 vil der skulle tilføres til ansættelse af 1 medarbejder yderligere. I 2010 og 2011 vil der skulle tilføres hhv kr. og kr. Økonomi: I 2009 vil der skulle tilføres til ansættelse af 1 medarbejder yderligere. I 2010 og 2011 vil der skulle tilføres hhv kr. og kr.

18 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Borgerservice - Eksterne udfordringer, pas mv. Der bruges pt. meget tid på at behandle ansøgninger fra de mange arbejdere der er kommet til Danmark fra Polen, det vedr. sygesikring, børneydelser med mere. Skat lukker dørene for borgerhenvendelser fra årsskiftet, og borgerne henvender sig i stigende grad til borgerservice med skattespørgsmål og har væsentlig flere ændringer af skattekort Der kommer en ny pas-løsning i slutningen af 2010 starten af 2011, vi ved allerede nu, at det bliver langsommere at arbejde med og vi skal blandt andet sørge for at der bliver taget billede, fingeraftryk med mere. Vi ved endnu ikke hvor meget udstyr (pas-kiosker) vi får, men som minimum skal der bruges 2 kiosker.

19 Administrationen Tilbage til forsiden Drift: -125 I alt drift Indretning fornyelse af borger-venteplads og skranke Der er behov for at der afsættes midler til fornyelse af venterummet f.eks. opsætning af storskærm hvor der blandt andet kan informeres om aktuelle selvbetjeningsløsninger (har du husket rejsesygesikringskort har du en digital signatur m.m.) Pt. står vi overfor udvidelse af skrankepladserne for at kunne betjene det stigende antal borgere.

20 Tilbage til forsiden Drift I alt drift Jobcenter, Statsdel Kommunerne overtager den 1. januar 2010 driften af de statslige dele af jobcentrene i hele landet. Samtidigt overtager de udgifterne til administration af jobcentrene. Kompensationen skal dække udgifter til tre overordnede elementer; administration af jobcentrene, administrative opgaver hos anden aktør og besparelse som arbejdsgiver som følge af harmonisering af løntilskud. IT ved kommunaliseringen er medtaget her. Var ikke med i 2. budgetprognose.

21 Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Jobcenter - Sygedagpengeområdet En nærmere undersøgelse af sagsantallet pr. medarbejder i hhv. juni 2008 og maj 2009 viser ikke den store stigning i sagsantallet pr. medarbejder. I dag er tallet sager pr. medarbejder mod sager i Derimod opleves sagerne som mere tunge end for bare 1 år siden. Baggrunden for at sagerne er blevet tungere er at: - Flere er kommet ud i beskæftigelse. - Svagere grupper er kommet ud på arbejdsmarkedet herunder fleksjobbere og personer i løntilskud. Disse grupper har tendens til at være hyppigere syge og mange kan være meget svære at få hjulpet tilbage til arbejdsmarkedet - Tempoet på arbejdsmarkedet er stigende - Der er en stigning i antallet af sygemeldinger fra gravide - Grænsen for hvornår man sygemelder sig har ændret sig - De psykiske lidelser er den langt hyppigste årsag til sygemelding, hvor det tidligere var bevægeapparatsproblemer som toppede Der er pt. ingen tegn på, at færre borgere vil sygemelde sig, og det kan vi ikke forhindre! En anden væsentlig faktor i forhold til behovet for udvidelse af kapaciteten i sygedagpengeteamet i Jobcentret er Regeringens nye plan for nedbringelse af sygefraværet. Lovforslaget vil bl.a. medføre væsentlige mere administrativt arbejde for sagsbehandlere i forhold til den enkelte sygemeldte: AKTIVE TILBUD FRA 9. UGE: Så mange sygedagpengemodtagere som overhovedet muligt skal ud i et aktivt tilbud fra 9. uge. Såfremt dette tiltag ikke sættes i værk, vil der være store økonomiske konsekvenser, idet kommunen ved aktivering vil modtage 65% refusion i modsat fald 35%. FLERE PERSONLIGE SAMTALER: Alle sygemeldte skal som hovedregel fremover indkaldes til en personlig samtale og alle løbende opfølgningssamtaler skal foregå personligt. Dette er en ændring i forhold til nu hvor kat. 1 og kat. 3 sagerne i udstrakt grad foregår telefonisk hver 8. uge. Selvom opfølgningen for de 2 nævnte kat. i stedet skal foregå hver 3. måned, vil de personlige samtaler komme til at fylde meget i kalendere. For kat. 2 sager som pt. skal følges op hver 4. uge og med mulighed for hver anden gang at foretage opfølgningen telefonisk, skal dette ifølge lovforslaget hver gang foregå ved personlig samtale. - KONTAKT TIL ARBEJDSPLADSEN VED FØRSTE SAMTALE: Ved første opfølgningssamtale senest 8. uge skal sagsbehandleren tage kontakt til arbejdspladsen og indgå i en dialog om arbejdspladsens mulighed for at den sygemeldte helt eller gradvist kan vende tilbage til arbejdspladsen. Dette initiativ er også indbygget i nuværende lovgivning, men pt. er der ikke krav om, at kontakten skal tages ved første samtale. Der skønnes behov for opnormering med 1 fuldtidsstilling på området. Der må forventes tilført DUT-midler ifm. lovændringen. Var ikke med i 2. budgetprognose. Udgår under administration da kompensation er indeholdt i punkt 9 under beskæftigelsesindsatsen.

22 Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Jobcenter - Dagpengeområdet Det gennemsnitlige antal kontanthjælpsmodtagere har i år til dato i gennemsnit været på 734, hvor det for de samme 4 måneder i 2008 var på 696, hvilket på nuværende tidspunkt er en stigning på 36 borgere i forhold til året før. Der er ikke grund til at antage, at antallet og tilgangen vil falde i den kommende tid. I 2008 var målet, at det samlede antal modtagere af både aktive og passive kontanthjælpsmodtagere ikke måtte overstige 734 og i 2009 er måltallet hævet til 784, hvilket i sig selv indikerer, at der i indeværende år forventes en generel stigning i forhold til året før. Antallet af kontanthjælpsmodtagere kan ikke alene sige noget om belastningen i Jobcentret, men det kan vise nogle tendenser idet det er Jobcentrets opgave at sikre, at kontanthjælpsmodtagere står til rådighed for arbejdsmarkedet via reglerne i gældende lovgivning, som omfatter kontakt- og jobsamtaler, vurdering af rådighed mv., og sikre at borgeren enten kommer på arbejdsmarkedet eller bringes tættere på arbejdsmarkedet. Den finansielle krise gør arbejdsmarkedet mindre rummeligt. Det betyder, at det er vanskeligere at få kontanthjælpsmodtagerne i arbejde igen og at det derfor kræver flere ressourcer fra Jobcentrets side. Der er behov for tilførsel af ressourcer til: Team 2, der varetager rådgivningen overfor kontakthjælpsmodtagere med 1 fuldtidsstilling Team 4 med 1 fuldtidsstilling der beskæftiger sig med fleksjob, ledighedsydelser og pensioner, så de kommunale udgifter på dette område kan nedbringes. Denne ressourcetilførsel vil sikre, at der fortsat kan arbejdes med en effektivisering af arbejdsgangene. Var ikke med i 2. budgetprognose.

23 Tilbage til forsiden Drift I alt drift Fast kontaktperson i hjemmeplejen Lovændringen indebærer, at alle borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp efter 83 i serviceloven, skal have udpeget en fast kontaktperson på myndighedsniveau. Den faste kontaktperson skal være borgeren behjælpelig med at få svar på sine spørgsmål, f.eks. ved at oplyse borgeren om de rettigheder, der er forbundet med hjælpen, leverandørens forpligtelser i forbindelse med leveringen af hjælpen eller om, hvem der kan hjælpe borgeren med en konkret problemstilling. Var ikke med i 2. budgetprognose.

24 Tilbage til forsiden Drift I alt drift Finansiering af adgang til sundhedsnettet Kommunerne betaler et beløb pr. indbygger (pt. 30 øre) for at være koblet på sundhedsdatanettet. Opkoblingen til sundhedsdatanettet er nødvendig for at have adgang til bl.a. E-sundhed, hvor kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering opgøres. Sundhedsdatanettet kan imidlertid også bruges til anden elektronisk kommunikation på sundhedsområdet, fx børnedatabasen og hjemmesygeplejens medicinkort. Var ikke med i 2. budgetprognose.

25 Tilbage til forsiden Drift I alt drift Regulering af afgift til drikkevandsbeskyttelse m.v. I forbindelse med kommunalreformen blev den tidligere amtslige opgave vedr. kortlægning af grundvandet og udarbejdelse af indsatsplaner herfor delt mellem staten og kommunerne. Denne opgave er reguleret i vandforsyningslovens 13. Den kommunale opgave vedrører indsatsplanlægningen, og opgaven er hidtil blevet finansieret via et gebyr opkrævet af kommunen. Fremover sker finansieringen dog gennem en grundvandsafgift, som ejere af vandindvindingsanlæg betaler til SKAT. De kommunale udgifter til opgaven med indsatsplanerne finansieres over bloktilskuddet med 52,4 mio. kr. årligt (i 2009-pl) frem til 2017, hvor opgaven forudsættes afsluttet. De økonomiske konsekvenser i forbindelse med loven er dog behæftet med usikkerhed. Det er derfor aftalt, at kompensationen til kommunerne efterreguleres på lov- og cirkulæreprogrammet for 2012/2013. Var ikke med i 2. budgetprognose.

26 Tilbage til forsiden Drift: -300 I alt drift Ringsted ambassadører Et antal rigtige personer og virksomheder der med egne ord fortæller hvem de er og hvorfor de har valgt f.eks. 5 virksomheder der er flyttet hertil 5 familier/personer der er flyttet hertil 3 shoppingbesøgende 3 kulturbesøgende (en eller flere med overnatning) Laves til brug på hjemmesiden(lille tekst videoklip på 45 sek?) og hvis det ønskes kan det også bruges som tv-reklame

27 Tilbage til indholdsfortegnelsen Forslag til budgetudvidelser - Administrationen m.v., Lønpuljer kr. Budgetudvidelser 1 Barselspulje. Ajourføring af budgettet i forhold til forventede udgifter (forbrug 2008) 2 AKUT-midler til lokalforsøgsordning jfr. KTOforliget O.08 (1 øre pr. ATP-pligtig time for medarbejdere) 3 Lokal løndannelse (forhåndsudtaget af den generelle udvikling i løn) D D D Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) Heraf anlæg (A) Vedtaget budget 2009, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Budgetprognose Vedtaget budget 2009, anlæg Opsparing Tillægsbevillinger Omplaceringer Budgetudvidelser Budgetprognose Opsparing drift primo

28 Tilbage til indholdsfortegnelsen Forslag til budgetudvidelser - Redningsberedskab kr. Budgetudvidelser 1 Leasing af nye køretøjer - læs mere... D Genopretning af brandstation Køgevej - Tag - A læs mere... 3 Genopretning af brandstation Køgevej - A Facaderenovering - læs mere... 4 Genopretning af udenomsareal - Rønnedevej - A læs mere... 5 Etablering af vaske og serviceværksted på A Rønnedevej 11 - læs mere... 6 Rønnedevej - Tagrenovering af lagerhal A -400 Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) Heraf anlæg (A) Vedtaget budget 2009, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Budgetprognose Vedtaget budget 2009, anlæg Opsparing Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Budgetprognose Opsparing drift primo Punkt 2 og 3 udgået da de er indeholdt i genopretnings- og vedligeholdelsesplaner under administrationen 0 0

29 Redningsberedskab Tilbage til forsiden Drift: I alt drift Køretøjer Ny tanksprøjte I forbindelse med plan for risikobaseret dimensionering, har der været peget på, at udskiftning af tankvogn i fremtiden med fordel kan gennem anskaffelse af en tanksprøjte med den fornødne vandkapacitet, altså ca l vand som eksisterende tankvogn rummer. Der er ikke truffet endelig beslutning om dette køretøj, men der er arbejdet med planer om hvordan et sådant køretøj kan indpasses i en fremtidig udrykningsplan, således at køretøjerne bliver ensartet belastet.(udnyttet) Flere og flere brandvæsener anskaffer nu tanksprøjter, som udover en stor vandkapacitet også kan fremføre mere mandskab. Tankvogn T2 fra 1985, skal efter det udbudsmateriale som har udarbejdet i sommeren 2008, udskiftes i Der skal derfor afsættes et beløb på ca kr. til ny tankvogn/tanksprøjte. Brand & Redning har peget på, at dette evt. kan finansieres gennem en leasingaftale, som flere af landets brandvæsener gør. Stigvogn eller lift I forbindelse med plan for risikobaseret dimensionering, har der været peget på, at der specielt med s udvikling i tankerne er behov for udskiftning af brandvæsenets gamle 18 m efterløberstige S18 fra 1979, til en m stigevogn eller lift. Der er i den senere tid udarbejdet flere lokalplaner, der rummer mulighed for at bygge i højden, og i disse tilfælde er tiden løbet fra en ældre håndbetjent stige, ligesom en stigevogn vil kunne anvendes til en lang række andre fleksible opgaver der samtidig forbedrer redningsmuligheder og arbejdsmiljøet for brandmandskabet. Flere og flere brandvæsener skifter i forbindelse med kommunalreformen det gamle materiel ud med mere tidssvarende udstyr, hvilket er baggrunden for at beredskabet endnu engang peger på nødvendigheden af at få det med i anlægsinvesteringsplanen. Anlægsudgiften til en stige eller lift ligger i størrelsen kr., som man foreslår anskaffet henover 2 finansår, alternativt gennem en leasingaftale. Indkøb af ny slangevogn Når man ser på alderen af den eksisterende slangevogn, ST3 fra 1989, vil denne stå for udskiftning i 2014 Anskaffelse af slangevogn udgør en beskeden anlægsudgift på ca kr. Indkøb af ny pionervogn Når man ser på alderen af den eksisterende pionervogn, P2 fra 1996, vil denne stå for udskiftning i 2016, såfremt man for pionervogn fastsætter en maksimal levetid på 20 år. Med hensyn til pionervogn, vil man anbefale at man fremskynder udskiftningen af denne, da dette køretøj netop står overfor en enorm udvikling, idet brandvæsenet pr. juli 2008, har fået en ekstra opgave mere med en hidtil, nemlig redningsopgaven i forbindelse med frigørelse af fastklemte m.v. Anskaffelse af pionervogn forslås derfor fremrykket til 2015, og udgør en anlægsudgift på ca kr. I forbindelse med udbud af brandslukning i 2008 og på baggrund af den risikobaserede dimensionering, har Brand & Redning foreslået at driftsbudgettet udvides i størrelsesordenen afhængig af det serviceniveau man vælger, således at alle større køretøjer fremadrettet anskaffes gennem Kommuneleasing, ligesom store dele af landets beredskaber gør. Leasing af brandkøretøjer er normalt ikke problematiske, da de har en lang levetid.

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere