NORDDJURS GOLFKLUB. Årsrapport for perioden 1. oktober september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDDJURS GOLFKLUB. Årsrapport for perioden 1. oktober 2013 30. september 2014"

Transkript

1 NORDDJURS GOLFKLUB Årsrapport for perioden 1. oktober september 2014 Resultatbudget for perioden 1. oktober september

2 Indholdsfortegnelse: side Indholdsfortegnelse 2 Ledelsens regnskabserklæring/påtegning 3-4 Revisorpåtegning 5 Økonomiberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 1/ / Balance pr. 30/ Noter til årsrapporten Oplysninger om pantsætning og eventualforpligtelser 15 Forslag til regulering af priser 2014/

3 3

4 4

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVIEWERKLÆRING Til ledelsen i Norddjurs Golfklub Vi har udført review af årsregnskabet for Norddjurs Golfklub for regnskabsåret 1. oktober september 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurderinger af det opnåede bevis. Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for for regnskabsåret 1. oktober september 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetning Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vores review har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har gennemlæst ledelsesberetningen med henblik på at konstatere om der er overensstemmelse med årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Allingåbro, den. 29. oktober 2014 National Revision Registrerede Revisorer a/s Michael Møller Registreret revisor 5

6 ØKONOMIBERETNING Nyindmeldelser- og udmeldelser i regnskabsåret 2013/2014 medlemstal pr total 829 Total antal nyindmeldte 67 Heraf udmeldt igen i året 2 Antal nyindmeldte netto Antal udmeldte aktive/passive -90 medlemstal pr total 804 Udvikling i medlemstal Status Nettoændring Fuldtid Hverdag samt Flex 1 og Flex Long Distance Aktive Begynder-Prøvemedlem Passiv/ Par Total Medlemstallet i NDG er faldende. Som vist i skemaet, er der i forhold til sidste år en nettotilbagegang på 25 medlemmer - fordelt på alle medlemskategorier. Heraf er de fleste fuldtidsmedlemmer, hvilket påvirker vores kontingentindtægter i særlig grad. Vi har p.t. 17 begyndere i begynderforløb, hvoraf vi selvfølgelig håber, at en stor del af disse bliver medlemmer i klubben efter endt forløb. Indtægter a. Korrektioner i periodiseringen påvirker regnskabet negativt med kr. 55 t. I forhold til foregående år b. Fordeling greenfee/varesalg er ikke korrekt i året 2012/13. Omkostninger a. Mængden af ledningsført vand har i året 12/13 været betydeligt større end foregående år, hvilket påvirker regnskabet 13/14 negativt med netto kr. 37 t. i forhold til året 12/13 og knap kr. 47 t. i forhold til 11/12. b. Det har i året været nødvendigt at gøde mere end sidste år. I kr. betyder det en øget omkostning på kr. 34 t. c. Sidste år øgede vi afviklingen af vores bankgæld væsentligt og fik på det grundlag en rentenedsættelse, hvilket samlet har medført en betydelig rentebesparelse på kr. 54 t. d. Vi har i samråd med revisoren ændret vores afskrivningsprincip for bygninger, hvilket betyder, at disse fremover afskrives over 50 år, hvor der tidligere er afskrevet over 30 år. Dette anses for forsvarligt, da bygningerne vedligeholdes særdeles godt. Dette medfører for indeværende regnskabsår, at afskrivninger er kr. 90 t. mindre end sidste år. Driftsresultat Driftsresultatet er på niveau med budget, hvis man korrigerer for periodisering samt den ændrede afskrivningsmetode Regnskabs- og budgetopfølgning Regnskab i 13/14 er nøje fulgt med månedlig budgetopfølgning, periodiseringer samt drøftelser af afvigelser. Ligeledes er likviditetsbudget fulgt månedligt med samme hensyn til afvigelser 6

7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlag Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. Dog er afskrivningsprincippet ændret i regnskabsåret 2013/2014 på klubhuset. Brugstiden er ændret fra 25 år til 50 år. Ændringen har medført en forbedring af resultatet på DKK GENERELT Skatter Foreningen er ikke skattepligtig. RESULTATOPGØRELSEN Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt. Indtægtskriterium Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering af værdipapirer og amortisering af realkreditlån. BALANCEN Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Driftsmidler, der består af maskiner, inventar og biler - herunder leasingaktiver, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger. Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med efterfølgende afskrivningsprincipper og -år: Nyt klubhus/gl. klubhus Øvrige ejendomme mv. Baneanlæg Maskiner og driftsmateriel Vandingsanlæg Inventar Golfbiler 50 år 25 år 25 år 5 år 10 år 5 år 5 år Varebeholdninger Handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer mv. indregnes til kostpris eller nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere. Lageret er værdiansat efter FIFO-princippet, der medfører, at de senest erhvervede varer anses for værende i behold. Samtlige ukurante og langsomt omsættelige lagervarer nedskrives til forventet nettorealisationsværdi. Tilgodehavender Der foretages individuel vurdering af debitorerne og hensættelser til tab finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet. Gæld til realkreditinstitutter Gæld til realkreditinstitutter måles til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende måles gæld til realkreditinstitutter til nominel værdi. Gældsforpligtelser i øvrigt Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. 7

8 Resultatopgørelse Regnskab Budget Regnskab Budget Beløb i kroner. Note 2013/ / / /15 INDTÆGTER Kontingenter Indmeldelsesgebyrer Bagskabe m.v Greenfee Varesalg kantine m.m Sponsorindtægter Golfskole/Træning Turneringsindtægter Øvrige indtægter INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER Varekøb kantine m.m Personaleomkostninger Administration m.m Medlemsomkostninger m.m Drift klubhus Drift golfbane Drift/vedligehold materiel Drift maskinhus/øvr. bygninger Leasingomkostninger Golfbøger og regelbøger Turneringsomkostninger Sponsoromkostninger Salgsomkostninger VAREKØB OG OMKOSTNINGER I ALT RESULTAT FØR AFSKRIV- NINGER OG RENTER Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Renter RESULTAT

9 Balance pr Beløb i kroner. Note Regnskab Regnskab AKTIVER 2013/ /13 Materielle anlægsaktiver Jord og baneanlæg Klubhus Øvrige bygninger, vejanlæg m.v Maskiner og vandingsanlæg Inventar Materielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdning Debitorer Diverse tilgodehavender Moms og afgifter PBS-tilgodehavende - kreditkort Omsætningsaktiver Djurslands Bank. KK i kredit Sparekassen Djursland, KK i kredit Kassebeholdning Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Egenkapital primo Arets resultat Egenkapital ultimo i alt Langfristet gæld Realkredit Danmark Djurslands Bank, klubhus Sparekassen Djursland, klubhus Sparekassen Djursland, lån Skyldig jordleje Håndværker-/Borgerforeningen Langfristet gæld i alt Anden gæld Skyldig A-skat m.v Skyldige feriepenge Skyldige omkostninger Hensat feriepengeforpligtelse Anden gæld, i alt Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter PASSIVER I ALT

10 Noter - Beløb i kroner. Regnskab Regnskab 2013/ /13 1. KANTINE OG GOLFTILBEHØR Varesalg Varekøb Kantine og golftilbehør, i alt ØVRIGE INDTÆGTER Salg af bøger Salg træ Gebyrindtægter Diverse indtægter Øvrige indtægter i alt PERSONALEOMKOSTNINGER Lønninger Feriepenge & SH Arbejdstøj Dataløn gebyrer Pensioner, arbejdsgiver Kursus personale AER/AES ATP FIB DA/LO Barsel.dk - ATP KM-penge Personaleomkostninger Feriepengeforpligtelse, reg Løntilskud / Lønrefusion Syge-/barseldagpengerefusion Personaleomkostninger, i alt

11 Noter - Beløb i kroner. Regnskab Regnskab 2013/ /13 4 ADMINISTRATION Telefon, internet m.v Porto Kontorartikler, tryksager Tidsskrifter Omkostninger EDB Forsikringer, andre Kontingent andre Mødeomkostninger Repræsentation og gaver Generalforsamling og møder Regnskabsassistance Bankgebyrer m.m Service kontormaskiner Diverse Småanskaffelser kontor Vedligeholdelse inventar EDB-software og internet Administration i alt MEDLEMSOMKOSTNINGER M.V. Kontingent DGU Forsikringer, kollektive DIF/DGU Elite Juniorer Kredsturnering Juniorer Juniorlejr Regionsgolf Danmark Mødeomkostninger m.v Kursusudgifter Trykning Scorekort Greenfeekuverter, -artikler m.v Tryksager leveret via sponsoraftale Udgifter sponsorer DGU-kort Medlemsomkostninger m.v. i alt

12 Noter - Beløb i kroner. Regnskab Regnskab 2013/ /13 6. DRIFT KLUBHUS Drift køkken Leje m.v. kaffeautomat Drift m.v. sandwichautomat Drift øvrige automater Vedligeholdelse Småanskaffelser Drift klublokaler El, varme Rengøring Kloakrens, dagrenovation m.v Alarm Offentlige afgifter uden moms Forsikringspræmier Drift klubhus i alt BANEOMKOSTNINGER Gødning Bekæmpelsesmidler Græsfrø/beplantning Sand Topdressing Andre baneudgifter Baneudstyr Vandafgift Ejendomsskat Beregnet delmoms Baneomkostninger i alt DRIFT OG VEDL. MATERIEL Småanskaffelser Håndværktøj Vedligeholdelse Olie og benzin Forsikringer Drift og vedl. i alt TURNERINGSOMKOSTNINGER Udgifter præmier Udgifter turneringer Udgifter klubmesterskaber Turneringsgebyrer Turneringsomkostninger i øvrigt Diverse Turneringsomkostninger i alt

13 Noter - Beløb i kroner. Regnskab Regnskab 2013/ /13 10 SALGSOMKOSTNINGER Aktiv Danmark Dansk Golf-TV Åbent hus med mere Diverse arrangementer Repræsentation Salgsomkostninger i alt RENTEUDGIFTER Renteudgift driftskreditter og lån Renteudgift klubhus Renteudgift anden gæld Garantiprovision Renteudgift Realkredit Danmark Renteudgifter i alt

14 Noter - Beløb i kroner. Regnskab Regnskab 2013/ / Jord og baneanlæg, primo Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Jord og baneanlæg, ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivninger Akkumulerede afskrivninger ultimo Jord og baneanlæg, i alt Klubhus, primo Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Klubhus, ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivninger Akkumulerede afskrivninger ultimo Klubhus, i alt Øvrige bygninger og vejanlæg, primo Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Øvrige bygninger og vejanlæg, ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivninger Akkumulerede afskrivninger ultimo Øvrige bygninger, vejanlæg i alt Maskiner, driftsmidler, primo Tilgang Afgang Maskiner, driftsmidler, ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger afhændede maskiner 0 0 Akkumulerede afskrivninger ultimo Maskiner, driftsmidler, i alt

15 Noter - Beløb i kroner. Regnskab Regnskab 2013/ / Inventar, automater m.v. primo Tilgang Afgang 0 0 Inventar, automater m.v. ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivninger Akkumulerede afskrivninger ultimo Inventar ultimo, i alt Materielle anlægsaktiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut DKK er der givet pant i klubbens ejendomme hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2014 udgør DKK Der er ligeledes tinglyst ejerpantebreve på hhv. DKK og DKK overfor Djurslands Bank og Sparekassen Djursland. Banken har stillet sikkerhed overfor tredjemand på DKK Eventualforpligtelser Foreningen har indgået aftale om leasing af driftsmidler. Leasingaftalen er uopsigelig indtil De resterende leasingydelser udgør DKK Momsreguleringsforpligtelsen pr vedr. klubhusbyggeri udgør DKK

16 Forslag til regulering af priser Forslag til budget til det kommende regnskabsår er vist på side 8 Budgettet for er på samme måde som sidste år behæftet med usikkerhed især om udviklingen i vort medlemstal. Det vanskeliggør naturligvis budgettering af kontingenter. Begrundet i klubbens indtægts- og omkostningsudvikling, har bestyrelsen fundet det nødvendigt at reducere vores personaleomkostninger, hvilket blandt andet på trænersiden har betydet ændringer i ansættelsesforholdet fra 12 måneder til 9 måneders ansættelse af træneren. Forslag til kontingentstigning er en mindre pristalsregulering. Leasingaftalen på nogle af vores maskiner udløber ved udgangen af juni 2015 til indfrielse af restsum, hvilket der er taget hensyn til i budgettet. Klubbens likviditet er tilstrækkelig til indfrielse. Forslag til kontingentstigning pr. 1/ Kontingentkategori / kr. pr. år. Nuværende kontingent Nyt kontingent ½- årligt Senior 5.300, , ,00 Seniorægtefælle 5.300, , ,00 Hverdag 4.100, , ,00 Ungsenior 3.200, , ,00 Junior 1.700, ,00 875,00 Barn 750,00 780,00 390,00 Passive/Par 3 750,00 780,00 390,00 Langdistance 3.200, ,00 * Flex 1-2 greenfeebilletter 1.300, ,00 * Flex 2-8 greenfeebilletter 2.700, ,00 Indmeldelsesgebyr Nuværende Betaling ved indmeldelse Betaling ved 8 x rate ½ årligt Indmeldelsesgebyr (4000) * Greenfeebilletter ved flexmedlemskab kan benyttes i det kalenderår, de er udstedt. 16

17 17

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT Ttf: 89 307800 aarhustobdo.dk MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på klubbens generalforsam ling, den / 2014 Dirigent CVR. NR. 16 46 04 00 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger..

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Årsrapport pr. 31. 12. 2014 Sønderjyllands Golfklub Ledelsesberetning for sæsonen 2014. Foreningens regnskabsår er 1.1. 31.12. Hovedaktivitet

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kro A/S Rougsøvej 118 8950 Ørsted Internt regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18 CVR-nr. 66 21 11 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage, 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2012 21. regnskabsår Godkendt på generalforsamling

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere