EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar"

Transkript

1 EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar

2 photos: Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*): (*) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til numre eller tager betaling for sådanne opkald. Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europa-serveren (http://europa.eu) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2009 ISBN: DOI: /10385 De Europæiske Fællesskaber, 2009 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in BELGIUM Trykt på ikke -klorbleget papir

3 Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF)

4 1 FORORD Det er mig en glæde at præsentere denne publikation, som markerer, at det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder RASFF har eksisteret i 30 år. Fødevaresikkerhed har betydning både nationalt og internationalt. Den berører alle lande og har stor indflydelse på både folkesundheden og den økonomiske aktivitet. De europæiske forbrugere forventer med rette det højeste sikkerhedsniveau, hvad angår den mad, de spiser. RASFF, der har fungeret siden 1979, er en af de store succeser for EU s integrerede tilgang til fødevaresikkerhed, som viser, hvor stor betydning kommunikation og samarbejde har. Som et system til hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemslandene og samordning af reaktioner på trusler mod fødevaresikkerheden er det blevet et uundværligt redskab til beskyttelse og beroligelse af de europæiske forbrugere. Kommissionen arbejder sammen med de lande og organisationer, der er medlemmer af RASFF ihærdigt videre med at udvikle dette vigtige redskab, som bidrager til høje standarder for fødevaresikkerhed i EU, hindrer farlige fødevarer eller foder i at nå ud til forbrugerne og gør det muligt hurtigt at fjerne den slags produkter fra markedet. 2

5 RASFF er nået langt, siden det blev oprettet i Antallet af meddelelser vil vedblive med at stige i fremtiden, og systemet kommer til at omfatte nye områder og nye dele af verden. Internationalt samarbejde bliver sandsynligvis et af de prioriterede indsatsområder, f.eks. samarbejde med andre systemer såsom Verdenssundhedsorganisationens system INFOSAN. I de kommende år vil RASFF og dets arbejde desuden blive mere formaliseret, fordi dets praksis og regler bliver lovfæstet, hvilket gør systemet mere gennemsigtigt. I den nærmeste fremtid åbnes den splinternye RASFF-portal, hvor borgerne kan få adgang til en RASFFdatabase, der kan søges i. Jeg vil benytte lejligheden til at takke RASFF s medlemslande for at have bidraget til at gøre RASFF til det effektive redskab, det er i dag. Jeg takker også Kommissionens delegationer verden over, som letter transmissionen af meddelelser til tredjelande, så problemer hidrørende fra disse lande kan løses. RASFF-systemet fungerer kun godt takket være det løbende og glimrende samarbejde mellem offentlige myndigheder, forbrugere og virksomhedsledere. Informationsudveksling er et af vores bedste midler mod fødevaresikkerhedsrisici. Dermed viser RASFF, hvordan vi udveksler oplysninger mest effektivt for at løse problemer forbundet med fødevaresikkerhed og beskytte forbrugerne. Jeg glæder mig til at se, hvordan RASFF udvikler sig og bliver stærkere i løbet af de næste 30 år. Androulla Vassiliou Kommissær for sundhed 3

6 2 HVAD ER RASFF? Det er ingen overraskelse, at forbrugerne gerne vil være forvissede om, at de fødevarer, de spiser, er sikre. Offentligheden er meget optaget af fødevare- og fodersikkerhed. Men fødevarekriser som dem, der drejede sig om melamin og dioxin, svækker de europæiske borgeres tillid til fødevareindustriens evne til at levere sikre fødevarer. Desuden er handelen med og distributionen af fødevarer og foder blevet mere international, og EU er nu verdens største fødevareimportør og en af de største fødevareeksportører. Denne udvikling skaber nye udfordringer i bestræbelserne på at sikre forbrugernes fødevaresikkerhed i EU. 4

7 RASFF s hovedformål er at sikre borgerne. Det er altid vores højeste prioritet i forbindelse med fødevare- og foderkriser José Luis De Felipe Gardón, sektionschef RASFF, Europa-Kommissionen (1997 i dag) Ikke desto mindre har EU et af de højeste niveauer for fødevaresikkerhed i verden i stor udstrækning på grund af den omfattende EU-lovgivning, som garanterer, at fødevarer og foder er sikre. Især bygger EU s strategi for fødevaresikkerhed på, at fødevaresikkerheden begynder på det enkelte landbrug. Reglerne gælder fra jord til bord, uanset om fødevarerne produceres i EU eller importeres fra andre dele af verden. Nulrisiko eksisterer ikke, men EU gør med en omfattende strategi for fødevaresikkerhed sit yderste for at minimere risiciene ved hjælp af moderne fødevare- og hygiejnestandarder, som afspejler den mest avancerede videnskabelige viden. Derfor fokuserer Kommissionen og medlemsstaterne først og fremmest på at fastholde dette høje sikkerhedsniveau og sikre hurtige reaktioner på alle trusler, der opstår. Et vigtigt redskab, der anvendes til at reagere hurtigt på fødevare- og fodersikkerhedskriser og -begivenheder, er det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, RASFF. RASFF sikrer, at oplysninger hurtigt og effektivt udveksles mellem fødevare- og foderkontrolmyndigheder i medlemsstaterne og Kommissionen, når der er konstateret en sundhedsrisiko. På den måde kan landene handle hurtigt og samordnet for at forhindre fødevaresikkerhedsrisici, før de når at skade forbrugerne. Alle EU s 27 medlemsstater er medlem af RASFF sammen med Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). Island, Liechtenstein og Norge er også fuldgyldige medlemmer af RASFF i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Schweiz, som har indført EU s veterinære grænsekontroller i 2009, er med i RASFF, hvad angår grænsekontrol af animalske produkter. 5

8 I 2009 har RASFF eksisteret i 30 år, og det markeres med denne pjece, hvor der redegøres for, hvad RASFF har opnået, og for, hvordan systemet konkret har haft indflydelse på EU-borgernes hverdag. Hele systemets historie gennemgås, og der gives et bud på, hvordan det vil udvikle sig i de kommende år. Systemet i praksis Når et RASFF-medlem har fået oplysninger om en alvorlig sundhedsrisiko på grund af fødevarer eller foder, skal medlemmet omgående underrette Kommissionen via RASFF. RASFF-medlemmer skal navnlig underrette Kommissionen, når de trækker eller kalder fødevarer eller foder tilbage fra markedet for at beskytte forbrugernes sundhed, og når det er nødvendigt at gribe hurtigt ind. De skal også underrette Kommissionen, hvis de sammen med den ansvarlige virksomhedsleder har besluttet, at en fødevare eller et foder ikke bør markedsføres, hvis foranstaltningen er truffet som følge af en alvorlig risiko. Det samme gælder, når det pågældende produkt markedsføres på visse betingelser. Medlemmer af RASFF Delvise medlemmer af RASFF 6

9 Meddelelsestyper RASFF-meddelelser er inddelt i fire typer: Det medlem, der afgiver meddelelsen, anvender en meddelelsesformular for at give alle de nødvendige oplysninger om resultater og trufne foranstaltninger og vedlægger alle relevante dokumenter såsom regninger, fortegnelser over virksomheder, der har modtaget produkterne, analyserapporter osv. Kommissionen kontrollerer og samler disse oplysninger og viderebringer dem dernæst omgående til alle RASFF-medlemmer. Alertnotifikationer afgives, når en fødevare eller et foder, der udgør en alvorlig sundhedsrisiko, er på markedet, og det er RASFF ALERT nødvendigt at gribe hurtigt ind. Det RASFF-medlem, der konstaterer problemet og træffer de relevante foranstaltninger (f.eks. tilbagetrækning af produktet), iværksætter varslingen. Målet med meddelelsen er at give alle RASFF-medlemmer oplysninger, der gør det muligt at konstatere, om det pågældende produkt er på deres marked, så de også kan træffe de nødvendige foranstaltninger. Borderrejections vedrører fødevare- og foderpartier, der er blevet kontrolleret og afvist ved EU s (og EØS ) ydre grænser, når der er konstateret en sundhedsrisiko. Meddelelserne sendes til alle EØS-grænsekontrolsteder for at skærpe kontrollerne og sikre, at det afviste produkt ikke indføres i EU ved et andet grænsekontrolsted. Informationsnotifikationer anvendes, når der er konstateret en risiko vedrørende markedsførte fødevarer eller foder, men det ikke er nødvendigt, at de øvrige medlemmer griber hurtigt ind. Det skyldes, at produktet ikke er nået ud på deres marked eller ikke længere findes på det, eller at risikoens art betyder, at det ikke er nødvendigt at gribe hurtigt ind. RASFF INFOR- MATION Alle oplysninger vedrørende fødevarers og foders sikkerhed, RASFF som ikke er blevet meddelt som NEWS en varslingsmeddelelse eller en oplysningsmeddelelse, men skønnes værdifuld for kontrolmyndighederne, viderebringes til medlemmerne under overskriften»news«. 7

10 Kommissionen skal informere et tredjeland, der ikke er medlem af RASFF, hvis et produkt, hvorom der er afgivet en meddelelse, er blevet eksporteret til landet, eller hvis der er afgivet meddelelse om et produkt fra det pågældende land. På den måde kan landet træffe korrigerende foranstaltninger og således undgå, at der opstår et lignende problem i fremtiden. Systemet består af en række klart identificerede kontaktpunkter i Kommissionen og i alle RASFFmedlemsorganisationer, som udveksler oplysninger klart og hurtigt. 8

11 RASFF-medlemmer har en døgnservice, der sikrer, at hastemeddelelser bliver sendt, modtaget og behandlet hurtigst muligt. Systemet har ikke til formål at hænge virksomheder ud, men skaber en balance mellem åbenhed og beskyttelse af forretningsoplysninger. Selv om den kompetente myndighed får oplyst varebetegnelser og de enkelte virksomheders identitet, bliver disse oplysninger derfor ikke offentliggjort. Alligevel indebærer en RASFF-meddelelse, at der er blevet eller bliver truffet foranstaltninger, og dermed at forbrugerne bliver beskyttet mod den potentielle trussel. Når beskyttelsen af menneskers sundhed kræver større gennemsigtighed, sørger medlemsstaterne og Kommissionen i de enkelte tilfælde for, at forbrugerne får de nødvendige oplysninger. 9

12 3 DE FØRSTE ÅR Nye medlemmer af RASFF 1979: Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Det Forenede Kongerige 1981: Grækenland 1986: Portugal og Spanien Det var en hændelse med appelsiner, der fik EU s medlemsstater til at oprette et system til gensidig information i tilfælde af en sundhedsrisiko for mennesker som følge af problemer forbundet med fødevarer. Begivenheden skabte panik i og uden for Europa, fordi den viste sig at være resultatet af politisk terrorisme. 10

13 , I begyndelsen var systemet meget begrænset. Der var kun 1-2 personer fra medlemsstaterne og tre fra Kommissionen. Vi var et effektivt team. Olga Demine, tidligere medlem af RASFF-teamet, Europa-Kommissionen ( ) 1994 Appelsinterrorisme I 1978 blev der i Maastricht (Nederlandene) fundet små, sølvfarvede perler senere identificeret som kviksølv i appelsiner fra Israel. De nederlandske sundhedsmyndigheder indledte en landsomfattende undersøgelse, og en uge efter blev det fastslået, at der var sprøjtet kviksølv ind i 25 appelsiner fra Israel. Der blev fundet flere i ni byer i det daværende Vesttyskland. En ekstremistisk gruppe, der kaldte sig Arab Revolutionary Army-Palestine Command, erklærede, at den havde forgiftet frugterne for at skade Israels økonomi. Begivenhedens økonomiske virkning var mærkbar i Vesttyskland, som årligt importerede 140 mio. t citrusprodukter fra Israel, og hvor alt salg af appelsiner blev indstillet, mens frugterne blev undersøgt. Desuden skabte det stor bekymring i offentligheden over, hvor sikre fødevarerne var. Som følge af denne begivenhed mødtes medlemsstaternes fødevarekontrolmyndigheder den 13. februar 1979, og de foreslog, at der blev indført et hurtigt varslingssystem. Myndighederne ville ikke vente, til der kunne vedtages formel lovgivning, og derfor indgik Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Det Forenede Kongerige en gentlemanaftale om at oprette et system. Målet med dette redskab var at informere hinanden, når der opstod en sundhedsrisiko for mennesker som følge af et fødevareproblem. Idéen var at fokusere på tilfælde, hvor der var reel risiko for, at forbrugernes sundhed kunne bringes i fare. RASFF s grundlæggere ønskede et system, der kunne håndtere alle sager og havde en vis fleksibilitet og frihed i forhold til formaliserede regler. 11

14 Oprettelsen af systemet Hvad betød det i praksis? For medlemmerne af det nye system betød det, at de skulle have en national fødevaresikkerhedsmyndighed. Regler og standarder for fødevarer var også en forudsætning for systemet. Hvordan kunne man vide, hvad der krævede en meddelelse, hvis man ikke vidste, hvad der var sikkert, og hvad der ikke var det? Det betød også, at der skulle oprettes laboratorier til fødevarekontrol. Desuden skulle der både på nationalt plan og i Kommissionen oprettes kontaktpunkter med ansvar for at overføre og modtage meddelelser til og fra Kommissionen. 12

15 Når en inspektør for 30 år siden tog analyseprøver, og der blev konstateret en sundhedsrisiko, kunne han frivilligt vælge at træffe foranstaltninger. Hans tiltag var uafhængige og isolerede, og oplysningerne blev ikke altid sendt til kolleger eller til en central myndighed med henblik på at træffe yderligere foranstaltninger. For at gennemføre RASFF måtte medlemsstaterne derfor hurtigt oprette et system til indsamling af oplysninger på området og til indbyrdes udveksling af disse oplysninger. Nogle lande havde yderligere interne udfordringer at overvinde i bestræbelserne på at etablere et velfungerende system. F.eks. findes der i nogle medlemsstater en række administrative niveauer fra nationalstat til føderal stat osv. med regioner, der har varierende kompetence og uafhængighed. Derfor var det nødvendigt at opnå accept på alle niveauer. I 1979 udløste fordærvet blæksprutte den første meddelelse. Kommissionen ringede til kontaktpunkterne i de enkelte medlemsstater for at orientere dem og informere dem om, hvilke foranstaltninger der var truffet for at beskytte forbrugerne. Fordi al kommunikation foregik pr. telefon, findes der ikke længere nogen dokumenter, der kan give nærmere oplysninger. LOVGIVNING I 1979 blev det første skridt til et retsgrundlag for RASFF taget gennem et forslag til Rådets beslutning (KOM/79/725) om et fællesskabssystem for hurtig udveksling af oplysninger om farerne i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder, herunder fødevarer. På det tidspunkt var fødevarer og andre forbrugsgoder samlet under ét. I dag derimod fungerer RAPEX som EU s hurtige varslingssystem for alle farlige forbrugsgoder undtagen fødevarer, lægemidler og medicinsk udstyr. Dette forslag blev efterfulgt af et ændret forslag i 1982 (EFT C 321 af , s. 7) og Rådets beslutning 84/133/EØF to år senere. 13

16 RASFF i sin vorden I begyndelsen blev RASFF brugt som et kortsigtet overvågnings- og alarmsystem til håndtering af alvorlige og umiddelbare farer med andre ord omfattede det kun forbrugsgoder, der udgjorde en alvorlig og umiddelbar trussel mod forbrugernes sundhed. Definitionen af en»alvorlig og umiddelbar fare«indgik ikke i lovgivningen og blev bevidst holdt fleksibel. Dermed kunne systemet håndtere alle opståede problemer. På det tidspunkt var hovedformålet med det hurtige varslingssystem at informere de kompetente myndigheder for at beskytte forbrugerne, men også for at begrænse unødvendig kommerciel skade eller handelshindringer. Det skal forstås ud fra den måde, hvorpå Kommissionen var organiseret på det tidspunkt: Der var endnu ikke oprettet et generaldirektorat for sundhed og forbrugere, og forberedelserne til oprettelse af det indre marked var så småt ved at gå i gang. wikipedia.com 14

17 Fødevaresikkerhed på stedet Et eksempel på RASFF i praksis i begyndelsen: Den 15. juni 1981 kl ringede det britiske sundhedsministerium til Kommissionen og sagde, at Verdenssundhedsorganisationen havde meddelt dem, at de schweiziske sundhedsmyndigheder havde fundet bakterien Clostridium botulinum type E i glas med skruelåg indeholdende en pasta af hvide bønner med chili fremstillet i Hongkong. Clostridium botulinum danner nervegiften botulin, som medfører muskellammelse. De schweiziske myndigheder havde beordret dette produkt fjernet fra deres hjemmemarked. Kl samme dag var kontaktpunkterne i Nederlandene, Frankrig, Luxembourg og Irland blevet informeret. Men da al kommunikation foregik telefonisk, kunne oplysningerne kun viderebringes, hvis der var nogen på kontoret til at tage telefonen. Derfor blev de øvrige landes kontaktpunkter først informeret den følgende dag. De første kommunikationsmetoder Kontaktpunkterne i de enkelte medlemsstater brugte en»rød telefon«en direkte linje til Kommissionens relevante fødevaretjeneste og faxens forgænger telexen til at sende oplysninger direkte til Kommissionen. Dernæst vurderede Kommissionen de modtagne oplysninger, og meddelelsen kunne videresendes automatisk til de øvrige kontaktpunkter. Meddelelserne blev behandlet meget forskelligt i de enkelte medlemsstater alt efter de kompetente myndigheders ansvarsområder, beføjelser og strukturer. I 1980 blev telexen den mest anvendte kommunikationsmetode. Senere blev det muligt at lagre telexer elektronisk, hvilket førte til et netværk, der gjorde det mindre tidskrævende at genindtaste meddelelser og sende og modtage oplysninger. Der blev brugt standardformularer som modeller for kommunikation af data, hvilket lettede informationsudvekslingen. 15

18 Vinsvindel I 1985 tilsatte nogle østrigske hvidvinsproducenter den organiske forbindelse diethylenglycol også kaldet kølervæske for at forbedre vinenes»mundfølelse«. Glycoler forekommer naturligt i vin. De får vinen til at virke tykkere, så der afsættes små dråber op ad glasset. Diethylenglycolen blev tilsyneladende tilsat for at omdanne tørre vine til søde vine det er dyrere at producere søde vine, og sukkertilsætning er lettere at spore. Heldigvis viste det sig, at stoffets akutte toksicitet er forholdsvis lav. Svindelen forvoldte i flere år alvorlig økonomisk skade på alle østrigske vinproducenter både dem, der havde forfalsket vinen, og resten af branchen. Selv om Østrig endnu ikke var medlem af EU, samarbejdede de østrigske myndigheder aktivt for at identificere og spore kilden til de forskellige vinmærker. Der var tale om flere millioner liter vin. Informationshåndteringsproblemet var enormt og blev mindsket betydeligt gennem RASFF. Knap forskellige mærker blev identificeret, og da oplysningerne om de enkelte partier blev sendt til Bruxelles, skulle de efterfølgende videresendes til medlemsstaterne. Dette førte til en væsentlig forbedring af systemet til videresendelse af data via telex. De indkommende telexer blev lagret på hulstrimler, så de kunne videresendes automatisk efter kontrol. I 1986 var der et langt alvorligere tilfælde af vinforfalskning, hvor 23 mennesker døde i Italien, fordi en svigagtig italiensk vinproducent tilsatte giftig methanol til sine vine for at øge deres alkoholindhold. Dette tilfælde blev indberettet sent om aftenen, og omgående viderebringelse gennem det hurtige varslingssystem betød, at de franske myndigheder næste dag kunne beslaglægge store mængder af denne vin og dermed forhindre flere dødsfald. 16

19 Dæmpning af Tjernobyls virkninger Den 26. april 1986 skete Tjernobylkatastrofen en ulykke på kernekraftværket Tjernobyl i Ukraine, som på det tidspunkt var en del af Sovjetunionen. Den førte til et alvorligt udslip af radioaktivitet i miljøet. To mennesker døde ved den indledende dampeksplosion, men størstedelen af de skønnede dødsfald som følge af ulykken blev tilskrevet stråling. Den 30. april sendte det danske kontaktpunkt en telex via RASFF om, at afgrøder var blevet forurenet af radioaktivt nedfald fra Tjernobyl. Samme dag udstedte Kommissionens RASFF-ansvarlige et varsel og indkaldte alle medlemsstaternes eksperter til et møde i Bruxelles den 5. maj. For at få kontrol med situationen og tilvejebringe et retsgrundlag for handling udarbejdede Kommissionen et forslag om midlertidigt forbud mod indførsel af fødevarer fra Østeuropa, der var direkte berørt af katastrofen, som Rådet vedtog den 12. maj. Det blev efterfulgt af en forordning med grænseværdier for radioaktiv forurening af fødevarer, der havde til formål at give det indre marked mulighed for at fungere og fastsætte betingelserne for genoptagelse af importen. Indførelsen af de forbedrede dataoverførselssystemer i 1985 var helt afgørende for håndteringen af varslingen efter Tjernobylulykken. I dette tilfælde var systemet hele tiden i drift, hvilket betød, at oplysninger fra minut til minut kunne sendes rundt mellem medlemsstaterne. Der blev også udvekslet oplysninger med lande i den tidligere østblok og med lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA). Mange mennesker var med til at indsamle oplysninger fra hele Europa. 17

20 Et fleksibelt system bliver stærkere LOVGIVNING I slutningen af 1980 erne var fødevarenetværket stadig kendetegnet ved dets store fleksibilitet. Gennem årene skabte det sammenhæng mellem de forskellige kontaktpunkter og en ansvarsfølelse, der lidt efter lidt førte til, at udvekslingerne blev hyppigere. Kontakterne blev også brugt til bilaterale udvekslinger, når der ikke var behov for en formel RASFF-meddelelse. Netværket gav mulighed for et kollegialt samarbejde, der gik langt videre end nøje gennemførelse af en retsakt, og det muliggjorde gensidig hjælp. Efter at Rådets beslutning 84/133/EØF havde været gældende i fire år, forelagde Kommissionen en rapport om dens funktion for Rådet. Det blev besluttet af videreføre systemet, hvilket førte til Rådets beslutning 89/45/EØF af 21. december 1988 om et fællesskabssystem for hurtig udveksling af oplysninger om farer i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder. GENERAL INFORMATION: 1 Notification type: 2 Notifying country: 3 Contact point reference n : 4 Basis for the notification: 5 Related RASFF notification n : 6 Date of notification: 7 Countries flagged for action: HAZARDS: 8 Hazard category: RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED REGULATION (EC) N : 178/2002 Art. 50 MARKET NOTIFICATION other: 9 Hazards found: 10 Results of the tests: / / / / / analytical units 11 Counter analysis: : / / analytical units 12 Sampling dates: / / / / / 13 n of samples: 14 method: Laboratory: place: 17 Analysis sample treatment/ analytical matrix: Persons affected: method of analysis: 20 Type of illness/symptoms: other/name: Antallet af meddelelser steg langsomt i takt med, at opmærksomheden på og forståelsen af processen steg blandt embedsmændene i forskellige ministerier. Alligevel var antallet af meddelelser i 1992 stadig ca. 10 pr. år, og Kommissionen tilskyndede fortsat medlemsstaterne til at oplyse om alle problemer forbundet med fødevarer. I 1992 blev EU s indre marked oprettet. Tidligere havde der ikke været nogen grund til at afgive en meddelelse, hvis et problem vedrørende fødevaresikkerhed var lokalt, men med det nye indre marked skulle oplysningerne udveksles, så andre nationale kontrolmyndigheder kunne gribe ind. Meddelelsesformular, side 1 18 PRODUCT: 21 Product category: other: 22 Product relation to the product notified in linked notification: other/more info: 23 Product name (on label):

21 Indførelsen af telexen var en vigtig nyskabelse og lagde grunden til faxen og faxnetværket, som gjorde vores arbejde meget lettere. Paul Gray, tidligere kontorchef RASFF, Europa-Kommissionen ( ) LOVGIVNING Faxens indførelse I 1992 afløste faxen telexen som forsendelsesredskab. Det havde stor betydning for systemets effektivitet, for i forbindelse med sporing af produkter med en potentiel sundhedsrisiko er muligheden for at beskrive og identificere etiketten afgørende. Før faxen blev indført, måtte der udarbejdes lange beskrivelser af emballagen og etiketterne. Indførelsen af faxen betød, at det nu var muligt at sende et billede af selve etiketten, hvilket lettede identifikationen. I 1992 indgik det hurtige varslingssystem for fødevarer for første gang i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed (Rådets direktiv 92/59/ EØF) sammen med det hurtige varslingssystem for andre forbrugsvarer (nu betegnet RAPEX). Det opfyldte imidlertid ikke parametrene for, hvad fødevarer krævede. Især blev der kun lagt vægt på fremstillingen af et produkt, men med fødevarer kan det gå galt i alle led fra produktion over tilvirkning til levering. Der var modvilje mod at formalisere regler om fødevarer med meget streng lovgivning, fordi man frygtede, at diversiteten som er en af EU s vigtigste egenskaber ville gå tabt, hvis fødevarer blev harmoniseret. 19

22 RASFF s VÆKST: UDFORDRINGER OG ÆNDRINGER Nye medlemmer af RASFF 1994: Island, Norge og Liechtenstein bliver medlemmer af RASFF inden for rammerne af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 1995: Østrig, Finland og Sverige Mange begivenheder fik indflydelse på RASFF s vækst og udvikling i midten af 1990 erne. EU stod over for flere kriser, der formede og ændrede ikke blot RASFF s, men også selve Kommissionens funktion. Denne udvikling bidrog til at styrke RASFF og gøre det til et endnu bedre redskab til varetagelse af borgernes sikkerhed og sundhed. 20

23 Fra grænse til grænse Samtidig med at RASFF arbejder for at sikre borgerne mod forurenede produkter fra lande i EU, arbejder det også for at forhindre forurenede produkter i at komme ind i EU fra tredjelande. Det 2001 har udviklet et system af grænsemeddelelser, der betyder, at når et produkt er afvist ved et grænsekontrolsted, er alle andre grænsekontrolsteder klar over det. BSE og omstruktureringen af Kommissionen En af de største udfordringer, som EU stod over for i denne periode, var bovin spongiform encefalopati (BSE) eller kogalskab en krise, der ramte Det Forenede Kongerige i På det tidspunkt omfattede RASFF ikke levende dyr og foder, så det var ikke direkte involveret i krisen. Ikke desto mindre havde BSE stor indflydelse på Kommissionen og var en af årsagerne til, at den blev omstruktureret. Omstruktureringen af Kommissionen gav RASFF mulighed for at blive det, det er i dag, da alle tjenestegrene, der beskæftigede sig med forbrugersundhed og -sikkerhed, i 1997 blev samlet i et nyoprettet generaldirektorat med det knap så spændende navn»gd24«, som to år senere blev omdøbt til»gd for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse«også kaldet DG SANCO. Det nye DG SANCO fik til opgave at kontrollere, at den hurtigt voksende mængde af lovgivning om fødevaresikkerhed blev gennemført korrekt. Det oprettede en ny afdeling med inspektører, nemlig Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO), der har hjemsted i Irland. Det var tilfældet, da et skib lastet med forurenede fødevarer ankom til Tyskland. De tyske myndigheder inspicerede lasten, konstaterede forureningen og afviste lasten. De underrettede omgående RASFF, og der blev udsendt et grænsevarsel. Det var årsagen til, at italienske inspektører to uger senere, da det samme skib gik i havn i Italien, omgående kunne afvise det og dermed forhindrede, at forurenede varer blev indført i EU, og varetog de europæiske borgeres sikkerhed. 21

24 Bedre kommunikation, et mere effektivt RASFF I slutningen af 1990 erne blev både meddelelserne og systemet bedre. Medlemsstaterne blev mere og mere fortrolige med systemets funktion og udnyttede dets fordele bedre. Pistacienøddesagen I 1998 fandt nogle inspektører store mængder aflatoksin i pistacienødder importeret fra Iran. Aflatoksiner er toksiner dannet af en naturligt forekommende, men meget farlig svamp, der kan inficere fødevarer og forvolde stor skade, hvis de indtages af mennesker. RASFF blev informeret om, at importører indførte forurenede pistacienødder i EU. Så snart det var klar over situationen, sendte det en meddelelse til alle medlemmerne med oplysninger herom. Nye partier af nødder blev analyseret og nægtet adgang til EU, hvis de indeholdt forurenede pistacienødder. Dernæst rejste inspektører fra Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret til Iran for at finde frem til forureningskilden. Inspektørerne forelagde deres rapport for Kommissionen, så den kunne træffe afgørelse om det bedste handlingsforløb. På grundlag af rapporten udstedte Kommissionen med omgående virkning et forbud mod import af iranske pistacienødder i tre måneder. Efter de tre måneders forløb havde Kommissionen udarbejdet en retlig foranstaltning, og importen blev genoptaget, forudsat at alle nødder blev underkastet en dobbelt kontrolprocedure ved ankomsten til EU s grænse, og det blev bekræftet, at de var aflatoksinfri. Denne foranstaltning er stadig gældende. De nationale kontaktpunkter betød, at RASFF kun skulle kontakte en enkelt kompetent organisation i tilfælde af en alvorlig RASFF-varsling, hvilket gjorde det langt mindre tidskrævende at håndtere den type varslinger. De nationale kontaktpunkter var en vigtig udvikling for RASFF i denne periode. De nationale kontaktpunkter udviklede sammen med de nationale regeringer og Kommissionen prioriteringer og funktionsmetoder for RASFF. Det var helt nødvendigt, at medlemsstaterne og deres kontaktpunkter harmoniserede måden, hvorpå de udsendte varslinger og reagerede på alvorlige trusler. Der blev udarbejdet et RASFF-vademecum for at sikre, at de nationale kontaktpunkter havde de fornødne midler til at vurdere RASFF-meddelelser, og at meddelelserne blev sendt til de rette personer i de enkelte medlemsstater. 22

25 Dioxiner i Belgien En af de største kriser, som RASFF håndterede i denne vækstperiode, var dioxinkrisen i Belgien i Kyllinger i dele af Belgien og Nederlandene begyndte at blive syge og dø. Det blev til sidst påvist, at disse dyr var blevet inficeret med dioxiner gennem forurenet foder. RASFF blev først gjort opmærksom på problemet forholdsvis sent i krisen. Det skyldtes, at foder på det tidspunkt ikke var omfattet af systemet. Derfor blev RASFF først underrettet, da der blev fundet dioxiner i kødet, ikke da dyrene blev syge. Som følge heraf forstod man ikke problemets omfang, før krisen havde bredt sig, og ca. 6 mio. kyllinger måtte derfor aflives. Denne krise blev et vendepunkt for RASFF. Den viste medlemsstaternes manglende forståelse af RASFF s rolle og funktion og var et kraftigt alarmsignal for RASFF-teamet. For at råde bod på det intensiverede Kommissionen bestræbelserne på at kommunikere med medlemsstaterne og deres kontaktpunkter, og den indførte bedre procedurer, der forklarede, hvornår og hvordan RASFF skulle underrettes. Den arrangerede flere uddannelsesforløb og arbejdede for at fremme RASFF s synlighed. Disse bestræbelser og nye procedurer forbedrede RASFF s funktion væsentligt og skabte en bedre og mere konkret funktionsmetode. Krisen var ikke blot et vendepunkt for RASFF, men også for hele EU s fødevaresikkerhedspolitik. Inden længe blev arbejdet med Kommissionens hvidbog om fødevaresikkerhed indledt, og det kom til at omfatte en helt ny tilgang om»sikkerhed i fødevarekæden«i det nye årtusind. Der blev udarbejdet et nyt regelsæt nogle af de vigtigste retsakter er nævnt nedenfor hvormed EU s nu velkendte slogan for fødevaresikkerhed»fra jord til bord«blev indført. Kommissionen gjorde meget for at fremme den gensidige tillid ved ofte at holde møder med kontaktpunkterne. Klaus Holch, kontorchef for det danske kontaktpunkt ( ) 23

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først INDBLIK I EU-POLITIK Forbrugere Forbrugeren kommer først Beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og rettigheder er en prioritet i alle EU s politikker. INDHOLD 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik?.. 3 2. Sådan

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge 1 Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*):

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

DA 2014. Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi

DA 2014. Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi DA 2014 nr. 15 Særberetning Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten?

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Henrik Jedig Jørgensen Henrik Ø. Breitenbauch Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Oktober 2008 Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Dansk Institut for Militære Studier Oktober 2008 Abstract Denne

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere