EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar"

Transkript

1 EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar

2 photos: Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*): (*) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til numre eller tager betaling for sådanne opkald. Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europa-serveren ( Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2009 ISBN: DOI: /10385 De Europæiske Fællesskaber, 2009 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in BELGIUM Trykt på ikke -klorbleget papir

3 Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF)

4 1 FORORD Det er mig en glæde at præsentere denne publikation, som markerer, at det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder RASFF har eksisteret i 30 år. Fødevaresikkerhed har betydning både nationalt og internationalt. Den berører alle lande og har stor indflydelse på både folkesundheden og den økonomiske aktivitet. De europæiske forbrugere forventer med rette det højeste sikkerhedsniveau, hvad angår den mad, de spiser. RASFF, der har fungeret siden 1979, er en af de store succeser for EU s integrerede tilgang til fødevaresikkerhed, som viser, hvor stor betydning kommunikation og samarbejde har. Som et system til hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemslandene og samordning af reaktioner på trusler mod fødevaresikkerheden er det blevet et uundværligt redskab til beskyttelse og beroligelse af de europæiske forbrugere. Kommissionen arbejder sammen med de lande og organisationer, der er medlemmer af RASFF ihærdigt videre med at udvikle dette vigtige redskab, som bidrager til høje standarder for fødevaresikkerhed i EU, hindrer farlige fødevarer eller foder i at nå ud til forbrugerne og gør det muligt hurtigt at fjerne den slags produkter fra markedet. 2

5 RASFF er nået langt, siden det blev oprettet i Antallet af meddelelser vil vedblive med at stige i fremtiden, og systemet kommer til at omfatte nye områder og nye dele af verden. Internationalt samarbejde bliver sandsynligvis et af de prioriterede indsatsområder, f.eks. samarbejde med andre systemer såsom Verdenssundhedsorganisationens system INFOSAN. I de kommende år vil RASFF og dets arbejde desuden blive mere formaliseret, fordi dets praksis og regler bliver lovfæstet, hvilket gør systemet mere gennemsigtigt. I den nærmeste fremtid åbnes den splinternye RASFF-portal, hvor borgerne kan få adgang til en RASFFdatabase, der kan søges i. Jeg vil benytte lejligheden til at takke RASFF s medlemslande for at have bidraget til at gøre RASFF til det effektive redskab, det er i dag. Jeg takker også Kommissionens delegationer verden over, som letter transmissionen af meddelelser til tredjelande, så problemer hidrørende fra disse lande kan løses. RASFF-systemet fungerer kun godt takket være det løbende og glimrende samarbejde mellem offentlige myndigheder, forbrugere og virksomhedsledere. Informationsudveksling er et af vores bedste midler mod fødevaresikkerhedsrisici. Dermed viser RASFF, hvordan vi udveksler oplysninger mest effektivt for at løse problemer forbundet med fødevaresikkerhed og beskytte forbrugerne. Jeg glæder mig til at se, hvordan RASFF udvikler sig og bliver stærkere i løbet af de næste 30 år. Androulla Vassiliou Kommissær for sundhed 3

6 2 HVAD ER RASFF? Det er ingen overraskelse, at forbrugerne gerne vil være forvissede om, at de fødevarer, de spiser, er sikre. Offentligheden er meget optaget af fødevare- og fodersikkerhed. Men fødevarekriser som dem, der drejede sig om melamin og dioxin, svækker de europæiske borgeres tillid til fødevareindustriens evne til at levere sikre fødevarer. Desuden er handelen med og distributionen af fødevarer og foder blevet mere international, og EU er nu verdens største fødevareimportør og en af de største fødevareeksportører. Denne udvikling skaber nye udfordringer i bestræbelserne på at sikre forbrugernes fødevaresikkerhed i EU. 4

7 RASFF s hovedformål er at sikre borgerne. Det er altid vores højeste prioritet i forbindelse med fødevare- og foderkriser José Luis De Felipe Gardón, sektionschef RASFF, Europa-Kommissionen (1997 i dag) Ikke desto mindre har EU et af de højeste niveauer for fødevaresikkerhed i verden i stor udstrækning på grund af den omfattende EU-lovgivning, som garanterer, at fødevarer og foder er sikre. Især bygger EU s strategi for fødevaresikkerhed på, at fødevaresikkerheden begynder på det enkelte landbrug. Reglerne gælder fra jord til bord, uanset om fødevarerne produceres i EU eller importeres fra andre dele af verden. Nulrisiko eksisterer ikke, men EU gør med en omfattende strategi for fødevaresikkerhed sit yderste for at minimere risiciene ved hjælp af moderne fødevare- og hygiejnestandarder, som afspejler den mest avancerede videnskabelige viden. Derfor fokuserer Kommissionen og medlemsstaterne først og fremmest på at fastholde dette høje sikkerhedsniveau og sikre hurtige reaktioner på alle trusler, der opstår. Et vigtigt redskab, der anvendes til at reagere hurtigt på fødevare- og fodersikkerhedskriser og -begivenheder, er det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, RASFF. RASFF sikrer, at oplysninger hurtigt og effektivt udveksles mellem fødevare- og foderkontrolmyndigheder i medlemsstaterne og Kommissionen, når der er konstateret en sundhedsrisiko. På den måde kan landene handle hurtigt og samordnet for at forhindre fødevaresikkerhedsrisici, før de når at skade forbrugerne. Alle EU s 27 medlemsstater er medlem af RASFF sammen med Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). Island, Liechtenstein og Norge er også fuldgyldige medlemmer af RASFF i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Schweiz, som har indført EU s veterinære grænsekontroller i 2009, er med i RASFF, hvad angår grænsekontrol af animalske produkter. 5

8 I 2009 har RASFF eksisteret i 30 år, og det markeres med denne pjece, hvor der redegøres for, hvad RASFF har opnået, og for, hvordan systemet konkret har haft indflydelse på EU-borgernes hverdag. Hele systemets historie gennemgås, og der gives et bud på, hvordan det vil udvikle sig i de kommende år. Systemet i praksis Når et RASFF-medlem har fået oplysninger om en alvorlig sundhedsrisiko på grund af fødevarer eller foder, skal medlemmet omgående underrette Kommissionen via RASFF. RASFF-medlemmer skal navnlig underrette Kommissionen, når de trækker eller kalder fødevarer eller foder tilbage fra markedet for at beskytte forbrugernes sundhed, og når det er nødvendigt at gribe hurtigt ind. De skal også underrette Kommissionen, hvis de sammen med den ansvarlige virksomhedsleder har besluttet, at en fødevare eller et foder ikke bør markedsføres, hvis foranstaltningen er truffet som følge af en alvorlig risiko. Det samme gælder, når det pågældende produkt markedsføres på visse betingelser. Medlemmer af RASFF Delvise medlemmer af RASFF 6

9 Meddelelsestyper RASFF-meddelelser er inddelt i fire typer: Det medlem, der afgiver meddelelsen, anvender en meddelelsesformular for at give alle de nødvendige oplysninger om resultater og trufne foranstaltninger og vedlægger alle relevante dokumenter såsom regninger, fortegnelser over virksomheder, der har modtaget produkterne, analyserapporter osv. Kommissionen kontrollerer og samler disse oplysninger og viderebringer dem dernæst omgående til alle RASFF-medlemmer. Alertnotifikationer afgives, når en fødevare eller et foder, der udgør en alvorlig sundhedsrisiko, er på markedet, og det er RASFF ALERT nødvendigt at gribe hurtigt ind. Det RASFF-medlem, der konstaterer problemet og træffer de relevante foranstaltninger (f.eks. tilbagetrækning af produktet), iværksætter varslingen. Målet med meddelelsen er at give alle RASFF-medlemmer oplysninger, der gør det muligt at konstatere, om det pågældende produkt er på deres marked, så de også kan træffe de nødvendige foranstaltninger. Borderrejections vedrører fødevare- og foderpartier, der er blevet kontrolleret og afvist ved EU s (og EØS ) ydre grænser, når der er konstateret en sundhedsrisiko. Meddelelserne sendes til alle EØS-grænsekontrolsteder for at skærpe kontrollerne og sikre, at det afviste produkt ikke indføres i EU ved et andet grænsekontrolsted. Informationsnotifikationer anvendes, når der er konstateret en risiko vedrørende markedsførte fødevarer eller foder, men det ikke er nødvendigt, at de øvrige medlemmer griber hurtigt ind. Det skyldes, at produktet ikke er nået ud på deres marked eller ikke længere findes på det, eller at risikoens art betyder, at det ikke er nødvendigt at gribe hurtigt ind. RASFF INFOR- MATION Alle oplysninger vedrørende fødevarers og foders sikkerhed, RASFF som ikke er blevet meddelt som NEWS en varslingsmeddelelse eller en oplysningsmeddelelse, men skønnes værdifuld for kontrolmyndighederne, viderebringes til medlemmerne under overskriften»news«. 7

10 Kommissionen skal informere et tredjeland, der ikke er medlem af RASFF, hvis et produkt, hvorom der er afgivet en meddelelse, er blevet eksporteret til landet, eller hvis der er afgivet meddelelse om et produkt fra det pågældende land. På den måde kan landet træffe korrigerende foranstaltninger og således undgå, at der opstår et lignende problem i fremtiden. Systemet består af en række klart identificerede kontaktpunkter i Kommissionen og i alle RASFFmedlemsorganisationer, som udveksler oplysninger klart og hurtigt. 8

11 RASFF-medlemmer har en døgnservice, der sikrer, at hastemeddelelser bliver sendt, modtaget og behandlet hurtigst muligt. Systemet har ikke til formål at hænge virksomheder ud, men skaber en balance mellem åbenhed og beskyttelse af forretningsoplysninger. Selv om den kompetente myndighed får oplyst varebetegnelser og de enkelte virksomheders identitet, bliver disse oplysninger derfor ikke offentliggjort. Alligevel indebærer en RASFF-meddelelse, at der er blevet eller bliver truffet foranstaltninger, og dermed at forbrugerne bliver beskyttet mod den potentielle trussel. Når beskyttelsen af menneskers sundhed kræver større gennemsigtighed, sørger medlemsstaterne og Kommissionen i de enkelte tilfælde for, at forbrugerne får de nødvendige oplysninger. 9

12 3 DE FØRSTE ÅR Nye medlemmer af RASFF 1979: Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Det Forenede Kongerige 1981: Grækenland 1986: Portugal og Spanien Det var en hændelse med appelsiner, der fik EU s medlemsstater til at oprette et system til gensidig information i tilfælde af en sundhedsrisiko for mennesker som følge af problemer forbundet med fødevarer. Begivenheden skabte panik i og uden for Europa, fordi den viste sig at være resultatet af politisk terrorisme. 10

13 , I begyndelsen var systemet meget begrænset. Der var kun 1-2 personer fra medlemsstaterne og tre fra Kommissionen. Vi var et effektivt team. Olga Demine, tidligere medlem af RASFF-teamet, Europa-Kommissionen ( ) 1994 Appelsinterrorisme I 1978 blev der i Maastricht (Nederlandene) fundet små, sølvfarvede perler senere identificeret som kviksølv i appelsiner fra Israel. De nederlandske sundhedsmyndigheder indledte en landsomfattende undersøgelse, og en uge efter blev det fastslået, at der var sprøjtet kviksølv ind i 25 appelsiner fra Israel. Der blev fundet flere i ni byer i det daværende Vesttyskland. En ekstremistisk gruppe, der kaldte sig Arab Revolutionary Army-Palestine Command, erklærede, at den havde forgiftet frugterne for at skade Israels økonomi. Begivenhedens økonomiske virkning var mærkbar i Vesttyskland, som årligt importerede 140 mio. t citrusprodukter fra Israel, og hvor alt salg af appelsiner blev indstillet, mens frugterne blev undersøgt. Desuden skabte det stor bekymring i offentligheden over, hvor sikre fødevarerne var. Som følge af denne begivenhed mødtes medlemsstaternes fødevarekontrolmyndigheder den 13. februar 1979, og de foreslog, at der blev indført et hurtigt varslingssystem. Myndighederne ville ikke vente, til der kunne vedtages formel lovgivning, og derfor indgik Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Det Forenede Kongerige en gentlemanaftale om at oprette et system. Målet med dette redskab var at informere hinanden, når der opstod en sundhedsrisiko for mennesker som følge af et fødevareproblem. Idéen var at fokusere på tilfælde, hvor der var reel risiko for, at forbrugernes sundhed kunne bringes i fare. RASFF s grundlæggere ønskede et system, der kunne håndtere alle sager og havde en vis fleksibilitet og frihed i forhold til formaliserede regler. 11

14 Oprettelsen af systemet Hvad betød det i praksis? For medlemmerne af det nye system betød det, at de skulle have en national fødevaresikkerhedsmyndighed. Regler og standarder for fødevarer var også en forudsætning for systemet. Hvordan kunne man vide, hvad der krævede en meddelelse, hvis man ikke vidste, hvad der var sikkert, og hvad der ikke var det? Det betød også, at der skulle oprettes laboratorier til fødevarekontrol. Desuden skulle der både på nationalt plan og i Kommissionen oprettes kontaktpunkter med ansvar for at overføre og modtage meddelelser til og fra Kommissionen. 12

15 Når en inspektør for 30 år siden tog analyseprøver, og der blev konstateret en sundhedsrisiko, kunne han frivilligt vælge at træffe foranstaltninger. Hans tiltag var uafhængige og isolerede, og oplysningerne blev ikke altid sendt til kolleger eller til en central myndighed med henblik på at træffe yderligere foranstaltninger. For at gennemføre RASFF måtte medlemsstaterne derfor hurtigt oprette et system til indsamling af oplysninger på området og til indbyrdes udveksling af disse oplysninger. Nogle lande havde yderligere interne udfordringer at overvinde i bestræbelserne på at etablere et velfungerende system. F.eks. findes der i nogle medlemsstater en række administrative niveauer fra nationalstat til føderal stat osv. med regioner, der har varierende kompetence og uafhængighed. Derfor var det nødvendigt at opnå accept på alle niveauer. I 1979 udløste fordærvet blæksprutte den første meddelelse. Kommissionen ringede til kontaktpunkterne i de enkelte medlemsstater for at orientere dem og informere dem om, hvilke foranstaltninger der var truffet for at beskytte forbrugerne. Fordi al kommunikation foregik pr. telefon, findes der ikke længere nogen dokumenter, der kan give nærmere oplysninger. LOVGIVNING I 1979 blev det første skridt til et retsgrundlag for RASFF taget gennem et forslag til Rådets beslutning (KOM/79/725) om et fællesskabssystem for hurtig udveksling af oplysninger om farerne i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder, herunder fødevarer. På det tidspunkt var fødevarer og andre forbrugsgoder samlet under ét. I dag derimod fungerer RAPEX som EU s hurtige varslingssystem for alle farlige forbrugsgoder undtagen fødevarer, lægemidler og medicinsk udstyr. Dette forslag blev efterfulgt af et ændret forslag i 1982 (EFT C 321 af , s. 7) og Rådets beslutning 84/133/EØF to år senere. 13

16 RASFF i sin vorden I begyndelsen blev RASFF brugt som et kortsigtet overvågnings- og alarmsystem til håndtering af alvorlige og umiddelbare farer med andre ord omfattede det kun forbrugsgoder, der udgjorde en alvorlig og umiddelbar trussel mod forbrugernes sundhed. Definitionen af en»alvorlig og umiddelbar fare«indgik ikke i lovgivningen og blev bevidst holdt fleksibel. Dermed kunne systemet håndtere alle opståede problemer. På det tidspunkt var hovedformålet med det hurtige varslingssystem at informere de kompetente myndigheder for at beskytte forbrugerne, men også for at begrænse unødvendig kommerciel skade eller handelshindringer. Det skal forstås ud fra den måde, hvorpå Kommissionen var organiseret på det tidspunkt: Der var endnu ikke oprettet et generaldirektorat for sundhed og forbrugere, og forberedelserne til oprettelse af det indre marked var så småt ved at gå i gang. wikipedia.com 14

17 Fødevaresikkerhed på stedet Et eksempel på RASFF i praksis i begyndelsen: Den 15. juni 1981 kl ringede det britiske sundhedsministerium til Kommissionen og sagde, at Verdenssundhedsorganisationen havde meddelt dem, at de schweiziske sundhedsmyndigheder havde fundet bakterien Clostridium botulinum type E i glas med skruelåg indeholdende en pasta af hvide bønner med chili fremstillet i Hongkong. Clostridium botulinum danner nervegiften botulin, som medfører muskellammelse. De schweiziske myndigheder havde beordret dette produkt fjernet fra deres hjemmemarked. Kl samme dag var kontaktpunkterne i Nederlandene, Frankrig, Luxembourg og Irland blevet informeret. Men da al kommunikation foregik telefonisk, kunne oplysningerne kun viderebringes, hvis der var nogen på kontoret til at tage telefonen. Derfor blev de øvrige landes kontaktpunkter først informeret den følgende dag. De første kommunikationsmetoder Kontaktpunkterne i de enkelte medlemsstater brugte en»rød telefon«en direkte linje til Kommissionens relevante fødevaretjeneste og faxens forgænger telexen til at sende oplysninger direkte til Kommissionen. Dernæst vurderede Kommissionen de modtagne oplysninger, og meddelelsen kunne videresendes automatisk til de øvrige kontaktpunkter. Meddelelserne blev behandlet meget forskelligt i de enkelte medlemsstater alt efter de kompetente myndigheders ansvarsområder, beføjelser og strukturer. I 1980 blev telexen den mest anvendte kommunikationsmetode. Senere blev det muligt at lagre telexer elektronisk, hvilket førte til et netværk, der gjorde det mindre tidskrævende at genindtaste meddelelser og sende og modtage oplysninger. Der blev brugt standardformularer som modeller for kommunikation af data, hvilket lettede informationsudvekslingen. 15

18 Vinsvindel I 1985 tilsatte nogle østrigske hvidvinsproducenter den organiske forbindelse diethylenglycol også kaldet kølervæske for at forbedre vinenes»mundfølelse«. Glycoler forekommer naturligt i vin. De får vinen til at virke tykkere, så der afsættes små dråber op ad glasset. Diethylenglycolen blev tilsyneladende tilsat for at omdanne tørre vine til søde vine det er dyrere at producere søde vine, og sukkertilsætning er lettere at spore. Heldigvis viste det sig, at stoffets akutte toksicitet er forholdsvis lav. Svindelen forvoldte i flere år alvorlig økonomisk skade på alle østrigske vinproducenter både dem, der havde forfalsket vinen, og resten af branchen. Selv om Østrig endnu ikke var medlem af EU, samarbejdede de østrigske myndigheder aktivt for at identificere og spore kilden til de forskellige vinmærker. Der var tale om flere millioner liter vin. Informationshåndteringsproblemet var enormt og blev mindsket betydeligt gennem RASFF. Knap forskellige mærker blev identificeret, og da oplysningerne om de enkelte partier blev sendt til Bruxelles, skulle de efterfølgende videresendes til medlemsstaterne. Dette førte til en væsentlig forbedring af systemet til videresendelse af data via telex. De indkommende telexer blev lagret på hulstrimler, så de kunne videresendes automatisk efter kontrol. I 1986 var der et langt alvorligere tilfælde af vinforfalskning, hvor 23 mennesker døde i Italien, fordi en svigagtig italiensk vinproducent tilsatte giftig methanol til sine vine for at øge deres alkoholindhold. Dette tilfælde blev indberettet sent om aftenen, og omgående viderebringelse gennem det hurtige varslingssystem betød, at de franske myndigheder næste dag kunne beslaglægge store mængder af denne vin og dermed forhindre flere dødsfald. 16

19 Dæmpning af Tjernobyls virkninger Den 26. april 1986 skete Tjernobylkatastrofen en ulykke på kernekraftværket Tjernobyl i Ukraine, som på det tidspunkt var en del af Sovjetunionen. Den førte til et alvorligt udslip af radioaktivitet i miljøet. To mennesker døde ved den indledende dampeksplosion, men størstedelen af de skønnede dødsfald som følge af ulykken blev tilskrevet stråling. Den 30. april sendte det danske kontaktpunkt en telex via RASFF om, at afgrøder var blevet forurenet af radioaktivt nedfald fra Tjernobyl. Samme dag udstedte Kommissionens RASFF-ansvarlige et varsel og indkaldte alle medlemsstaternes eksperter til et møde i Bruxelles den 5. maj. For at få kontrol med situationen og tilvejebringe et retsgrundlag for handling udarbejdede Kommissionen et forslag om midlertidigt forbud mod indførsel af fødevarer fra Østeuropa, der var direkte berørt af katastrofen, som Rådet vedtog den 12. maj. Det blev efterfulgt af en forordning med grænseværdier for radioaktiv forurening af fødevarer, der havde til formål at give det indre marked mulighed for at fungere og fastsætte betingelserne for genoptagelse af importen. Indførelsen af de forbedrede dataoverførselssystemer i 1985 var helt afgørende for håndteringen af varslingen efter Tjernobylulykken. I dette tilfælde var systemet hele tiden i drift, hvilket betød, at oplysninger fra minut til minut kunne sendes rundt mellem medlemsstaterne. Der blev også udvekslet oplysninger med lande i den tidligere østblok og med lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA). Mange mennesker var med til at indsamle oplysninger fra hele Europa. 17

20 Et fleksibelt system bliver stærkere LOVGIVNING I slutningen af 1980 erne var fødevarenetværket stadig kendetegnet ved dets store fleksibilitet. Gennem årene skabte det sammenhæng mellem de forskellige kontaktpunkter og en ansvarsfølelse, der lidt efter lidt førte til, at udvekslingerne blev hyppigere. Kontakterne blev også brugt til bilaterale udvekslinger, når der ikke var behov for en formel RASFF-meddelelse. Netværket gav mulighed for et kollegialt samarbejde, der gik langt videre end nøje gennemførelse af en retsakt, og det muliggjorde gensidig hjælp. Efter at Rådets beslutning 84/133/EØF havde været gældende i fire år, forelagde Kommissionen en rapport om dens funktion for Rådet. Det blev besluttet af videreføre systemet, hvilket førte til Rådets beslutning 89/45/EØF af 21. december 1988 om et fællesskabssystem for hurtig udveksling af oplysninger om farer i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder. GENERAL INFORMATION: 1 Notification type: 2 Notifying country: 3 Contact point reference n : 4 Basis for the notification: 5 Related RASFF notification n : 6 Date of notification: 7 Countries flagged for action: HAZARDS: 8 Hazard category: RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED REGULATION (EC) N : 178/2002 Art. 50 MARKET NOTIFICATION other: 9 Hazards found: 10 Results of the tests: / / / / / analytical units 11 Counter analysis: : / / analytical units 12 Sampling dates: / / / / / 13 n of samples: 14 method: Laboratory: place: 17 Analysis sample treatment/ analytical matrix: Persons affected: method of analysis: 20 Type of illness/symptoms: other/name: Antallet af meddelelser steg langsomt i takt med, at opmærksomheden på og forståelsen af processen steg blandt embedsmændene i forskellige ministerier. Alligevel var antallet af meddelelser i 1992 stadig ca. 10 pr. år, og Kommissionen tilskyndede fortsat medlemsstaterne til at oplyse om alle problemer forbundet med fødevarer. I 1992 blev EU s indre marked oprettet. Tidligere havde der ikke været nogen grund til at afgive en meddelelse, hvis et problem vedrørende fødevaresikkerhed var lokalt, men med det nye indre marked skulle oplysningerne udveksles, så andre nationale kontrolmyndigheder kunne gribe ind. Meddelelsesformular, side 1 18 PRODUCT: 21 Product category: other: 22 Product relation to the product notified in linked notification: other/more info: 23 Product name (on label):

21 Indførelsen af telexen var en vigtig nyskabelse og lagde grunden til faxen og faxnetværket, som gjorde vores arbejde meget lettere. Paul Gray, tidligere kontorchef RASFF, Europa-Kommissionen ( ) LOVGIVNING Faxens indførelse I 1992 afløste faxen telexen som forsendelsesredskab. Det havde stor betydning for systemets effektivitet, for i forbindelse med sporing af produkter med en potentiel sundhedsrisiko er muligheden for at beskrive og identificere etiketten afgørende. Før faxen blev indført, måtte der udarbejdes lange beskrivelser af emballagen og etiketterne. Indførelsen af faxen betød, at det nu var muligt at sende et billede af selve etiketten, hvilket lettede identifikationen. I 1992 indgik det hurtige varslingssystem for fødevarer for første gang i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed (Rådets direktiv 92/59/ EØF) sammen med det hurtige varslingssystem for andre forbrugsvarer (nu betegnet RAPEX). Det opfyldte imidlertid ikke parametrene for, hvad fødevarer krævede. Især blev der kun lagt vægt på fremstillingen af et produkt, men med fødevarer kan det gå galt i alle led fra produktion over tilvirkning til levering. Der var modvilje mod at formalisere regler om fødevarer med meget streng lovgivning, fordi man frygtede, at diversiteten som er en af EU s vigtigste egenskaber ville gå tabt, hvis fødevarer blev harmoniseret. 19

22 RASFF s VÆKST: UDFORDRINGER OG ÆNDRINGER Nye medlemmer af RASFF 1994: Island, Norge og Liechtenstein bliver medlemmer af RASFF inden for rammerne af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 1995: Østrig, Finland og Sverige Mange begivenheder fik indflydelse på RASFF s vækst og udvikling i midten af 1990 erne. EU stod over for flere kriser, der formede og ændrede ikke blot RASFF s, men også selve Kommissionens funktion. Denne udvikling bidrog til at styrke RASFF og gøre det til et endnu bedre redskab til varetagelse af borgernes sikkerhed og sundhed. 20

23 Fra grænse til grænse Samtidig med at RASFF arbejder for at sikre borgerne mod forurenede produkter fra lande i EU, arbejder det også for at forhindre forurenede produkter i at komme ind i EU fra tredjelande. Det 2001 har udviklet et system af grænsemeddelelser, der betyder, at når et produkt er afvist ved et grænsekontrolsted, er alle andre grænsekontrolsteder klar over det. BSE og omstruktureringen af Kommissionen En af de største udfordringer, som EU stod over for i denne periode, var bovin spongiform encefalopati (BSE) eller kogalskab en krise, der ramte Det Forenede Kongerige i På det tidspunkt omfattede RASFF ikke levende dyr og foder, så det var ikke direkte involveret i krisen. Ikke desto mindre havde BSE stor indflydelse på Kommissionen og var en af årsagerne til, at den blev omstruktureret. Omstruktureringen af Kommissionen gav RASFF mulighed for at blive det, det er i dag, da alle tjenestegrene, der beskæftigede sig med forbrugersundhed og -sikkerhed, i 1997 blev samlet i et nyoprettet generaldirektorat med det knap så spændende navn»gd24«, som to år senere blev omdøbt til»gd for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse«også kaldet DG SANCO. Det nye DG SANCO fik til opgave at kontrollere, at den hurtigt voksende mængde af lovgivning om fødevaresikkerhed blev gennemført korrekt. Det oprettede en ny afdeling med inspektører, nemlig Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO), der har hjemsted i Irland. Det var tilfældet, da et skib lastet med forurenede fødevarer ankom til Tyskland. De tyske myndigheder inspicerede lasten, konstaterede forureningen og afviste lasten. De underrettede omgående RASFF, og der blev udsendt et grænsevarsel. Det var årsagen til, at italienske inspektører to uger senere, da det samme skib gik i havn i Italien, omgående kunne afvise det og dermed forhindrede, at forurenede varer blev indført i EU, og varetog de europæiske borgeres sikkerhed. 21

24 Bedre kommunikation, et mere effektivt RASFF I slutningen af 1990 erne blev både meddelelserne og systemet bedre. Medlemsstaterne blev mere og mere fortrolige med systemets funktion og udnyttede dets fordele bedre. Pistacienøddesagen I 1998 fandt nogle inspektører store mængder aflatoksin i pistacienødder importeret fra Iran. Aflatoksiner er toksiner dannet af en naturligt forekommende, men meget farlig svamp, der kan inficere fødevarer og forvolde stor skade, hvis de indtages af mennesker. RASFF blev informeret om, at importører indførte forurenede pistacienødder i EU. Så snart det var klar over situationen, sendte det en meddelelse til alle medlemmerne med oplysninger herom. Nye partier af nødder blev analyseret og nægtet adgang til EU, hvis de indeholdt forurenede pistacienødder. Dernæst rejste inspektører fra Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret til Iran for at finde frem til forureningskilden. Inspektørerne forelagde deres rapport for Kommissionen, så den kunne træffe afgørelse om det bedste handlingsforløb. På grundlag af rapporten udstedte Kommissionen med omgående virkning et forbud mod import af iranske pistacienødder i tre måneder. Efter de tre måneders forløb havde Kommissionen udarbejdet en retlig foranstaltning, og importen blev genoptaget, forudsat at alle nødder blev underkastet en dobbelt kontrolprocedure ved ankomsten til EU s grænse, og det blev bekræftet, at de var aflatoksinfri. Denne foranstaltning er stadig gældende. De nationale kontaktpunkter betød, at RASFF kun skulle kontakte en enkelt kompetent organisation i tilfælde af en alvorlig RASFF-varsling, hvilket gjorde det langt mindre tidskrævende at håndtere den type varslinger. De nationale kontaktpunkter var en vigtig udvikling for RASFF i denne periode. De nationale kontaktpunkter udviklede sammen med de nationale regeringer og Kommissionen prioriteringer og funktionsmetoder for RASFF. Det var helt nødvendigt, at medlemsstaterne og deres kontaktpunkter harmoniserede måden, hvorpå de udsendte varslinger og reagerede på alvorlige trusler. Der blev udarbejdet et RASFF-vademecum for at sikre, at de nationale kontaktpunkter havde de fornødne midler til at vurdere RASFF-meddelelser, og at meddelelserne blev sendt til de rette personer i de enkelte medlemsstater. 22

25 Dioxiner i Belgien En af de største kriser, som RASFF håndterede i denne vækstperiode, var dioxinkrisen i Belgien i Kyllinger i dele af Belgien og Nederlandene begyndte at blive syge og dø. Det blev til sidst påvist, at disse dyr var blevet inficeret med dioxiner gennem forurenet foder. RASFF blev først gjort opmærksom på problemet forholdsvis sent i krisen. Det skyldtes, at foder på det tidspunkt ikke var omfattet af systemet. Derfor blev RASFF først underrettet, da der blev fundet dioxiner i kødet, ikke da dyrene blev syge. Som følge heraf forstod man ikke problemets omfang, før krisen havde bredt sig, og ca. 6 mio. kyllinger måtte derfor aflives. Denne krise blev et vendepunkt for RASFF. Den viste medlemsstaternes manglende forståelse af RASFF s rolle og funktion og var et kraftigt alarmsignal for RASFF-teamet. For at råde bod på det intensiverede Kommissionen bestræbelserne på at kommunikere med medlemsstaterne og deres kontaktpunkter, og den indførte bedre procedurer, der forklarede, hvornår og hvordan RASFF skulle underrettes. Den arrangerede flere uddannelsesforløb og arbejdede for at fremme RASFF s synlighed. Disse bestræbelser og nye procedurer forbedrede RASFF s funktion væsentligt og skabte en bedre og mere konkret funktionsmetode. Krisen var ikke blot et vendepunkt for RASFF, men også for hele EU s fødevaresikkerhedspolitik. Inden længe blev arbejdet med Kommissionens hvidbog om fødevaresikkerhed indledt, og det kom til at omfatte en helt ny tilgang om»sikkerhed i fødevarekæden«i det nye årtusind. Der blev udarbejdet et nyt regelsæt nogle af de vigtigste retsakter er nævnt nedenfor hvormed EU s nu velkendte slogan for fødevaresikkerhed»fra jord til bord«blev indført. Kommissionen gjorde meget for at fremme den gensidige tillid ved ofte at holde møder med kontaktpunkterne. Klaus Holch, kontorchef for det danske kontaktpunkt ( ) 23

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/International Handel Sagsnr.: 2013-30-221-01603/Dep. sagsnr. 18663 Den 10. januar 2013 FVM 106 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 81 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 5. kt/dep. 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 2431 Den 10. november 2010 FVM 818 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af Kommissions

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN Page 1 sur 10 Vælg sprog Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Velkommen til webstedet for Dedicateds online undersøgelse. Den webbaserede metodologi garanterer fortroligheden

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 6. juni 2011 FVM 896 SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Nye Fødevarer. Sundhed og fødevaresikkerhed

Nye Fødevarer. Sundhed og fødevaresikkerhed Nye Fødevarer Sundhed og fødevaresikkerhed Indledning Definition En ny fødevare eller novel food er en fødevare eller fødevareingrediens, som ikke eller stort set ikke blev anvendt som fødevarer i EU før

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002),

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002), P5_TA(2002)0594 Beskyttelse af forsøgsdyr Europa-Parlamentets beslutning om Rådets direktiv 86/609/EØF om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (200/2259(INI)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2010 KOM(2009)708 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET on anvendelsen

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Certificering af frø under den kommende EU-frølov. Merete Buus

Certificering af frø under den kommende EU-frølov. Merete Buus Certificering af frø under den kommende EU-frølov Merete Buus Certificering af frø hvorfor det? Certificering af frø under den kommende EU-frølov / Merete Buus 2 Certificering af frø hvorfor det? Garanti

Læs mere

Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv

Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 13. juli 2012 Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv Hvad indeholder den nye trafiksikkerhedspakke? Trafiksikkerhedspakken

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00327/11/DA WP 180 Udtalelse 9/2011 om industriens reviderede forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1)

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1) BEK nr 1429 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt NOTAT Oktober 2016 Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (maj 2015 december 2015) Resumé Europa-Kommissionen

Læs mere