Klagenævnet for Udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud Årsberetning 2014

2

3 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Forord Klagenævnet for Udbud Lovgrundlag og etablering Klagenævnet for Udbuds sammensætning Klagenævnet for Udbuds sekretariat Klagenævnet for Udbuds opgaver, herunder klagenævnets reaktions og sanktionsmuligheder Nævns og formandsafgørelser Betingelserne for at klage og klagevejledning Sagens forberedelse og afgørelse. Sagsomkostninger Aktindsigtssager efter offentlighedsloven Kendelser på udvalgte områder Udvalgte delkendelser og kendelser Klageadgang Kendelse af 28. april 2014, Henning Larsen Architects A/S mod Region Syddanmark Kendelse af 29. april 2014, Scandinavian Air Ambulance Holding AB og Scandinavian MediCopter AB mod Region Midtjylland Udbudspligt Kendelser af 10. februar og 25. juni 2014, Sønderborg Affald A/S mod Affaldsregion Nord I/S Kendelse af 24. februar 2014, Cafax Gruppen A/S mod DONG ENERGY Oil & Gas A/S Kendelse af 7. august 2014, Roche Diagnostics A/S mod Region Sjælland Kendelse af 16. december 2014, Handicare Auto A/S mod Ringkøbing Skjern Kommune Udskiftning af ansøger/tilbudsgiver ved konkurs Kendelser af 28. januar og 18. august 2014, MT Højgaard A/S og Züblin A/S mod Banedanmark Kendelse af 21. marts 2014, Dansk Byggeri mod Viborg Kommune Tilbuds konditionsmæssighed og tilbudsforbehold Kendelse af 31. januar 2014, Avaleo ApS mod Vejle Kommune Kendelser af 3. juli 2014 og 29. oktober 2014, HHM A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen Kendelse af 8. december 2014, Konsortiet 1. NCC Construction Danmark A/S og 2. Krüger A/S mod Hillerød Spildevand A/S Øvrige procedureregler m.v Kendelse af 24. februar 2014, Cafax Gruppen A/S mod DONG ENERGY Oil & Gas A/S Kendelser af 11. marts og 4. november 2014, HSHansen A/S mod Bygningsstyrelsen Kendelse af 19. december 2014, GEO mod Vejdirektoratet Udbudsbetingelsers indhold og lovlighed Kendelse af 24. februar 2014, Cafax Gruppen A/S mod DONG ENERGY Oil & Gas A/S... 27

4 KLAGENÆVNET FOR UDBUD Evaluering, herunder valg og offentliggørelse af evalueringsmodel Kendelse af 29. april 2014, Scandinavian Air Ambulance Holding AB og Scandinavian Medicopter AB mod Region Midtjylland Kendelse af 1. juli 2014, Havnens Skibsreparationer A/S og Nettobådene A/S mod Trafikselskabet Movia Begrundelseskrav ved kontrakttildeling Kendelse af 1. april 2014, Damasec IAG JV mod Udenrigsministeriet Kendelse af 2. maj 2014, Eurographic Danmark A/S mod Ministeriet for Børn og Undervisning Håndhævelsesloven, herunder klagenævnets sanktioner Kendelser af 10. februar og 25. juni 2014, begge Sønderborg Affald A/S mod Affaldsregion Nord I/S Kendelse af 20. maj 2014, Maxys A/S og Solid Software Development ApS mod Region Sjælland Kendelse af 15. december 2014, BSN Medical AB mod Region Sjælland Præjudiciel forelæggelse for EU Domstolen Kendelser af 28. januar og 18. august 2014, MT Højgaard A/S og Züblin A/S mod Banedanmark Aktindsigt Kendelse af 5. maj 2014, Dansk Byggeri mod Sønderborg Kommune Kendelse af 8. juli 2014, Computerworld Denmark mod Statens It Danske domme Domstolenes behandling af klagenævnets kendelser Retten i Lyngbys dom af 15. maj 2014, Rent A/S mod Rudersdal Kommune, jf. klagenævnets kendelse af 1. juli Højesterets kendelse af 27. november 2014, Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation, jf. klagenævnets kendelse af 3. november Klagenævnet for Udbuds virksomhed i Indkomne klager Standstill sager og andre sager vedrørende opsættende virkning Nævnsbehandling på skriftligt grundlag eller med afholdelse af møde Afgjorte sager samt udfaldet heraf Afsagte erstatningskendelser Gennemsnitlig sagsbehandlingstid Sagsbehandlingstid i antal måneder for klagesager (procentvis fordeling) Sagsbehandlingstid i antal måneder for klagesager (vist procentvist kumulativt) Sagsbehandlingstid i antal måneder for materielle kendelser (procentvis fordeling) Sagsbehandlingstid i antal måneder for materielle kendelser (vist procentvist kumulativt) Andre aktiviteter i klagenævnet... 43

5 ÅRSBERETNING 2014 Ͱ FORORD Klagenævnet for Udbud udgiver hermed sin anden årsberetning, der i overensstemmelse med klagenævnsbekendtgørelsen skal formidle indholdet af klagenævnets principielle kendelser. Årsberetningens kapitel 1 indeholder en redegørelse for klagenævnets lovgrundlag og etablering og for klagenævnets sammensætning, herunder formandskabet, der nu består af 5 landsdommere og 3 byretsdommere, klagenævnets sagkyndige og sekretariat. Kriterierne for udvælgelsen af de kendelser, der behandles i kapitel 2, er, om kendelserne må anses for principielle eller i øvrigt af særlig interesse. Det er ved omtalen tilstræbt at tilkendegive, hvilke aspekter klagenævnet har fundet særligt interessante. Klagenævnets kendelser offentliggøres i øvrigt løbende på nævnets hjemmeside, www. klfu.dk. Årsberetningens kapitel 3 indeholder statistiske oplysninger om klagenævnets virksomhed og kommentarer hertil. Klagenævnet modtog i klager. Det var udtryk for en beskeden stigning i forhold til 2013, hvor antallet af klager var 107. Sagsantallet har således stabiliseret sig på et markant lavere niveau end i 2010, 2011 og 2012, hvor nævnet modtog 182, 178 og 161 klager. Faldet må som anført i årsberetningen for 2013 kædes sammen med ændringer i regelsættet. Ændringerne indebar bl.a. en væsentlig forhøjelse af klagegebyret i de fleste sager til kr. og en forøget procesrisiko for klagerne, der nu risikerer at blive pålagt at betale sagsomkostninger til den indklagede myndighed. Sagsbehandlingstiden i klagenævnet har udviklet sig positivt og er således nedbragt yderligere i % af alle sager blev i 2014 sluttet i løbet af den første måned efter modtagelsen af klagen. I løbet af de første to måneder efter klagens modtagelse blev ca. 54 % af alle sager sluttet, medens 60 % af alle sager blev sluttet i løbet af tre måneder fra klagens modtagelse. Klagenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 2014 er opgjort til fem måneder mod syv måneder i Med det fremsatte lovforslag til en ny dansk udbudslov baseret på Udbudslovsudvalgets arbejde med implementering af udbudsdirektivet får klagenævnet en ny lov at håndhæve. Der er endvidere lagt op til visse ændringer af håndhævelsesloven, og lovens titel ændres samtidig til Lov om Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet ser frem til at arbejde med de nye regler, der ifølge lovforslaget skal træde i kraft den 1. oktober Michael Ellehauge Klagenævnet for Udbud, formand København, maj 2015

6 ͱ KLAGENÆVNET FOR UDBUD 1. KLAGENÆVNET FOR UDBUD 1.1 Lovgrundlag og etablering Klagenævnet for Udbud er et domstolslignende klagenævn. Klagenævnet blev etableret i 1992 med det formål at opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til kontroldirektiverne (direktiv 89/665/EØF og direktiv 92/13/EØF). I 2007 blev der vedtaget et ændringsdirektiv (direktiv 2007/66/EF) til kontroldirektiverne. Ændringsdirektivet blev implementeret i 2010 med vedtagelsen af håndhævelsesloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.). Håndhævelsesloven er efterfølgende ændret ved lov nr af 21. december 2010, lov nr. 618 af 14. juni 2011, lov nr af 18. december 2012 og lov nr. 511 af 27. maj Det blev i 2011 endvidere fastsat, at håndhævelsesloven også skal anvendes i forhold til udbud vedrørende forsvars og sikkerhedsdirektivet, jf. bekendtgørelse nr. 892 af 17. august Håndhævelsesloven indeholder reglerne om klagenævnets kompetence og virksomhed. Til loven knytter sig bekendtgørelse nr. 887 af 11. august 2011 om Klagenævnet for Udbud, der er ændret ved bekendtgørelse nr. 550 af 29. maj Klagenævnsbekendtgørelsen indeholder bl.a. reglerne for indgivelse af klager og klagenævnets sagsbehandling. Erhvervs og vækstminister Henrik Sass Larsen har den 18. marts 2015 fremsat forslag til en udbudslov (lovforslag L 164), der skal implementere det nye udbudsdirektiv (direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014). Lovforslaget fastsætter procedureregler for alle offentlige indkøb og ændrer håndhævelsesloven, der herefter får titlen Lov om Klagenævnet for Udbud. Loven skal ifølge lovforslaget træde i kraft den 1. oktober Klagenævnets høringssvar, der også nævner spørgsmålet om implementering af det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv og det nye koncessionsdirektiv, kan ses på klagenævnets hjemmeside. 1.2 Klagenævnet for Udbuds sammensætning Klagenævnets organisation er fastlagt i håndhævelseslovens 9 og klagenævnsbekendtgørelsens 1. Klagenævnet består af en formand og et antal næstformænd (formandskabet) samt et antal sagkyndige medlemmer. Formandskabet og de sagkyndige medlemmer udpeges af erhvervs og vækstministeren for en periode på op til 4 år. Der er mulighed for genudpegning. Formandskabet består af 5 landsdommere og 3 byretsdommere. Formanden tilrettelægger arbejdet i klagenævnet og dets sekretariat og udpeger en formand i den enkelte sag blandt formandskabets medlemmer. Formanden i den enkelte sag udpeger herefter den sagkyndige, der skal deltage i sagens behandling. Klagenævnets formand kan i særlige tilfælde beslutte at udvide antallet af medlemmer fra formandskabet og sagkyndige medlemmer, som skal deltage i afgørelsen af sagen. Herom henvises til punkt 1.5 nedenfor. Klagenævnets sagkyndige medlemmer udpeges blandt personer, der har kendskab til bl.a. bygge og anlægsvirksomhed, offentlig indkøbsvirksomhed, transportvirksomhed, forsyningsvirksomhed eller

7 ÅRSBERETNING 2014 Ͳ har juridisk sagkundskab. Klagenævnets 20 sagkyndige medlemmer er udpeget efter indstilling fra de ministerier og organisationer, der er tillagt indstillingsret i klagenævnsbekendtgørelsen. De sagkyndige medlemmer er uafhængige i deres hverv som sagkyndige i klagenævnet og er således hverken undergivet instruktionsbeføjelse eller tilsyn fra den myndighed eller organisation, hvor de har deres hovedbeskæftigelse, eller fra den indstillingsberettigede myndighed eller organisation. Klagenævnets formandskab har i 2014 været sammensat af følgende dommere: Formand for Klagenævnet for Udbud: Landsdommer, ph.d. Michael Ellehauge Klagenævnets øvrige formandskab: Landsdommer Kirsten Thorup Byretsdommer Niels Feilberg Jørgensen Landsdommer Erik P. Bentzen Landsdommer Nikolaj Aarø Hansen Landsdommer, LL.M. Katja Høegh Byretsdommer Poul Holm Byretsdommer Mette Langborg Landsdommer Michael Kistrup (indtil 27. august 2014) Klagenævnets sagkyndige medlemmer var i 2014: Kontorchef Helle Bøjen Larsen Kontorchef Trine Heidemann Garde Adm. direktør Knud Erik Busk Chefkonsulent Michael Jacobsen Chefkonsulent Vibeke Steenberg Indkøbschef Allan Åge Christensen Head of Legal Competition & Tender Law, Senior Manager Pernille Hollerup Juridisk chef Anne Mette Udsen Chefkonsulent Erik Bøgward Christiansen Direktør Erik Stensig Poulsen Projektdirektør Henrik Fausing Underdirektør Jan Eske Schmidt Adm. direktør, advokat Kirsten Thøgersen Bygherrerådgiver, cand.jur., mediator Lene Ravnholt Chefjurist Preben Dahl Politisk økonomisk konsulent Sidse Buch Professor, ph.d. Steen Treumer Advokat Stephan Falsner Advokat Helle Carlsen Adm. direktør Birgitte Dam Kræmmergaard (en del af 2014)

8 ͳ KLAGENÆVNET FOR UDBUD Legal Manager Palle Skaarup (en del af 2014) 1.3 Klagenævnet for Udbuds sekretariat Klagenævnets sekretariat er placeret i Erhvervsstyrelsen under Erhvervs og Vækstministeriet. Klagenævnets formand er faglig leder af sekretariatet, der består af 3 juridiske fuldmægtige, 1 sekretær og 2 studenter. Klagenævnets fuldmægtige forbereder sagerne og bistår i udvalgte sager den pågældende formand med at udarbejde kendelsesudkast. Herudover bistår fuldmægtigene klagenævnets formand med en række ledelsesmæssige opgaver. Klagenævnets sekretær deltager i sagsforberedelsen og udarbejder åbningsskrivelsen i de enkelte sager. Derudover varetager sekretæren en række administrative opgaver og yder telefonisk klagevejledning. Sekretariatet bestod i 2014 af følgende medarbejdere: Fuldmægtig Nancy Elbouridi (advokatuddannet) Fuldmægtig, cand.jur. Christina Kønig Mejl Fuldmægtig Kristian Aagaard Bach Mortensen (advokatuddannet) Sekretær Joan Bach (fra 1. maj 2014) Stud.jur. Anita Carrelo (fra 27. november 2014) Sekretær Thomas Schapiro (indtil 30. april 2014) Studerende Asta Marie Wellejus (indtil 19. december 2014) 1.4 Klagenævnet for Udbuds opgaver, herunder klagenævnets reaktions og sanktionsmuligheder Klagenævnet træffer efter håndhævelseslovens 10, stk. 1, 1. pkt., afgørelse om, hvorvidt en ordregiver har overtrådt de regler, der er nævnt i lovens 1, stk. 2 og 3. Klagenævnet behandler således primært klager over overtrædelser af: EU s udbudsdirektiver og lovgivningen om direktivernes gennemførelse i dansk ret Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (EUF traktaten) og de heraf afledte principper om ligebehandling og gennemsigtighed m.v. i relation til indgåelse af offentlige kontrakter Tilbudsloven Klagenævnet er endvidere efter offentlighedslovens 37 klageinstans for andre myndigheders afgørelser om aktindsigt i udbudssager. Der henvises til afsnit 1.8 for en kortfattet beskrivelse af denne del af klagenævnets opgaver. Hovedparten af de sager, der behandles af klagenævnet, angår EU udbudsreglerne, mens der alene behandles et mindre antal sager vedrørende tilbudsloven. Klagenævnets hovedopgave er at træffe konkrete afgørelser i konkrete klagesager. Når klagenævnet undertiden afsiger principielle kendelser, kommer dette ofte til udtryk på den måde, at klagenævnet

9 ÅRSBERETNING 2014 ʹ fremkommer med nogle generelle udtalelser om retsreglernes nærmere indhold. Der kan være grund til at advare imod overfortolkning af klagenævnets kendelser og imod, at disse tages som udtryk for at være af vidererækkende betydning, uden at der er dækning herfor i den pågældende kendelse. Der henvises herved til artiklen i Ugeskrift for Retsvæsen 2013 B, side 241 ff. (U.2013B.241, Michael Ellehauge: Erfaringer med håndhævelsen af EU s udbudsregler, punkt 1). Klagenævnets kendelser er som retskilde underordnet domme fra de danske domstole og fra EU Domstolen. Klagenævnets praksis siden 1992 og navnlig kendelser afsagt inden for de seneste 10 år må imidlertid anses for en vigtig retskilde ved anvendelsen af udbudsreglerne i Danmark. Endvidere har klagenævnet den fordel at kunne agere hurtigere end domstolene. Klagenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid for udbudssager var således i 2014 på 5 måneder, hvortil kommer bl.a., at 60 % af sagerne færdigbehandles i løbet af de første 3 måneder, efter at klagen er modtaget. Der henvises til årsberetningens kapitel 4. Klagenævnets reaktions og sanktionsmuligheder Klagenævnet er i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v og samt 24, stk. 2, tillagt en række sanktionsbeføjelser for at kunne sikre en effektiv håndhævelse af udbudsreglerne. Opsættende virkning Klagenævnet kan i standstill sager (håndhævelseslovens 12, stk. 2 og 3) og i andre sager efter anmodning (håndhævelseslovens 12, stk. 1) tillægge en klage opsættende virkning, hvis særlige grunde taler derfor. Betingelserne for at tillægge en klage opsættende virkning er efter klagenævnets faste praksis: 1. En umiddelbar vurdering af klagen skal føre til, at klagen har noget på sig ( fumus boni juris ). Hvis klagen umiddelbart synes udsigtsløs, er betingelsen ikke opfyldt. 2. Der skal foreligge uopsættelighed. Det vil sige, at opsættende virkning skal være nødvendig for at afværge et alvorligt og uopretteligt tab for klageren. 3. En interesseafvejning skal tale for opsættende virkning. Klagerens interesse i, at klagenævnet tillægger klagen opsættende virkning, skal veje tungere end indklagedes interesse i det modsatte. Der henvises til artiklen herom i Ugeskrift for Retsvæsen 2010 B, side 303 ff. (U.2010B.303, Mette Frimodt Hansen og Kirsten Thorup: Standstill og opsættende virkning i udbudsretten). Når klagenævnet vurderer, om en klage skal tillægges opsættende virkning, er der tale om en foreløbig vurdering på skriftligt grundlag af, om de 3 betingelser er opfyldt. De anførte betingelser er kumulative, og der vil således ikke blive truffet bestemmelse om opsættende virkning, såfremt en af betingelserne ikke er opfyldt. Afgørelsen af spørgsmålet om opsættende virkning præjudicerer ikke den endelige afgørelse i sagen.

10 KLAGENÆVNET FOR UDBUD I klagenævnets praksis er der en lang række eksempler på, at der gives en udførlig begrundelse i relation til den første betingelse om fumus boni juris. Formålet er at give klageren og indklagede en tilkendegivelse om, at der på det foreliggende grundlag 1) ikke er begået kvalificerede overtrædelser af udbudsreglerne, og at klageren ikke har udsigt til at få medhold, medmindre der fremkommer væsentlige nye oplysninger, eller 2) er begået overtrædelser, som efter omstændighederne medfører, at indklagede kan/bør overveje at annullere udbudsforretningen eller omgøre sin tildelingsbeslutning. Uanset at en afgørelse om opsættende virkning ikke indeholder en endelig vurdering og dermed en materiel afgørelse i sagen, vil klagenævnets fumus kendelse således ofte i praksis tjene til at vejlede den part, som kendelsen går imod, om, at sagen skal tilføres noget nyt, hvis parten skal have en chance for at få medhold i klagenævnets senere materielle kendelse i sagen. Årsberetningen indeholder i kapitel 4 oplysning om antallet af delkendelser vedrørende opsættende virkning afsagt i I sagen Roche Diagnostics A/S mod Region Sjælland, hvor klagenævnet har afsagt kendelse den 7. august 2014, har klagenævnet tillagt en klage opsættende virkning. Kendelsen er omtalt i kapitel 2 under emneordet Udbudspligt. Det forekommer, at der anmodes om opsættende virkning på trods af, at der er indgået kontrakt. Udbuddet er i sådanne tilfælde afsluttet, og opsættende virkning savner derfor mening, medmindre der er spørgsmål om at erklære den indgåede kontrakt for uden virkning. Hvis klagenævnet vurderer, at en sag kan afgøres på det foreliggende grundlag, kan klagenævnet i stedet for beslutte at afgøre selve sagen, således at klagenævnet ikke træffer afgørelse om opsættende virkning. Parterne vil i den anledning få lejlighed til at fremkomme med supplerende processkrifter. Der er i 2014 afsagt 4 sådanne kendelser. Øvrige sanktionsmuligheder Når der er konstateret en overtrædelse af udbudsreglerne, kan klagenævnet efter påstand fra klageren (håndhævelseslovens og 16 19) bl.a. suspendere ordregiverens udbudsprocedure eller beslutninger i forbindelse med en udbudsforretning annullere ordregiverens ulovlige beslutninger eller en udbudsforretning erklære en kontrakt for uden virkning og udstede påbud om, at kontrakten bringes til ophør pålægge ordregiveren en alternativ sanktion pålægge ordregiveren at betale erstatning Blandt disse sanktioner er uden virkning i kombination med reglerne om alternative sanktioner de mest vidtrækkende. Uden virkning finder alene anvendelse på de groveste overtrædelser af udbudsreglerne og navnlig ved direkte tildeling af kontrakter og indgåelse af en kontrakt i standstillperioden eller i en periode, hvor klagenævnet har tillagt klagen opsættende virkning.

11 ÅRSBERETNING 2014 Er ordregiveren ikke en del af den offentlige forvaltning og dermed ikke omfattet af lovens 19, stk. 1, pålægger klagenævnet ikke en økonomisk sanktion. I stedet indgiver klagenævnet politianmeldelse, når ordregiveren i medfør af lovens 18, stk. 3, skal pålægges en alternativ sanktion i form af bøde. Der henvises herved til klagenævnets kendelse af 20. august 2012, Intego A/S mod NRGi Net A/S, hvor klagenævnet indgav politianmeldelse. Den praksisoversigt, der findes på klagenævnets hjemmeside i tilknytning til årsberetningen, indeholder en række andre eksempler fra klagenævnets praksis på anvendelsen af håndhævelseslovens sanktioner. 1.5 Nævns og formandsafgørelser Reglerne om klagenævnets sammensætning i den enkelte sag findes i håndhævelseslovens 10, stk. 4 og 6. Nævnsafgørelser Når klagenævnet træffer afgørelse i en sag, er klagenævnet sammensat af 1 medlem af formandskabet og 1 sagkyndigt medlem. Formanden for klagenævnet udpeger formanden i den enkelte sag. I særlige tilfælde kan formanden for klagenævnet som nævnt ovenfor i afsnit 1.2 beslutte at udvide antallet af medlemmer fra formandskabet og dermed antallet af sagkyndige medlemmer, der skal træffe afgørelse i en sag. Beføjelsen kan anvendes i principielle eller særligt omfattende eller komplekse sager, således at besætningen øges til 2 medlemmer fra formandskabet og 2 sagkyndige medlemmer. I 2014 er muligheden for en udvidet besætning anvendt i 1 sag, MT Højgaard A/S og Züblin A/S mod Banedanmark. I sagen, der udspringer af E. Phil & Søn A/S konkurs, blev der afsagt delkendelse om opsættende virkning den 28. januar 2014 og den 18. august 2014 kendelse om præjudiciel forelæggelse for EU Domstolen. Kendelsen er omtalt i kapitel 2 under emneordet Udskiftning af ansøger/tilbudsgiver ved konkurs og Præjudiciel forelæggelse for EU Domstolen. Formandsafgørelser I sager, der kan afgøres på skriftligt grundlag, og som ikke er af principiel karakter, kan formanden i den enkelte sag beslutte at træffe afgørelse uden medvirken af en sagkyndig. Denne mulighed er ikke ofte benyttet, da de sagkyndige medlemmers medvirken er af afgørende betydning. I 2014 er der således kun afsagt 2 materielle kendelser uden deltagelse af et sagkyndigt medlem: Kendelse af 18. juli 2014, Kontech A/S og ES Stålindustri ApS mod Boligorganisationen Tårnbyhuse, og kendelse af 6. august 2014, Mermaid A/S mod Midttrafik. Formanden i den enkelte sag kan desuden træffe afgørelse uden medvirken af en sagkyndig ved afgørelsen af processuelle spørgsmål. Hertil hører blandt andet afgørelser om opsættende virkning og aktindsigt samt afvisning af klager som følge af manglende klageadgang.

12 KLAGENÆVNET FOR UDBUD 1.6 Betingelserne for at klage og klagevejledning Betingelserne for klageadgang er fastsat i håndhævelseslovens 6 7 og 10 samt i klagenævnsbekendtgørelsens 4 5. Det er sekretariatets opgave i samarbejde med formanden i den enkelte sag at påse, at klageren opfylder de formelle krav til at klage. På klagenævnets hjemmeside, er offentliggjort en klagevejledning, der gennemgår kravene til en klage, og som navnlig henvender sig til de klagere, der ikke er repræsenteret ved advokat eller anden professionel rådgiver. Derudover yder sekretariatet telefonisk vejledning om indgivelse af klager. En klage til klagenævnet skal indgives skriftligt. Samtidig med indgivelsen af en klage skal klageren underrette ordregiveren skriftligt om klagen og oplyse, om klagen er indgivet i standstill perioden. Er klagen ikke indgivet i standstill perioden, skal klageren i underretningen oplyse, om der er anmodet om opsættende virkning efter håndhævelseslovens 12, stk. 1. Klageren skal vedlægge klagen en kopi af denne underretning. Ved klage over overtrædelser af EU s udbudsdirektiver skal der betales et gebyr på kr., mens der ved klage over overtrædelser af tilbudsloven skal betales et gebyr på kr. Indbetales gebyret ikke inden udløbet af en frist, som klagenævnet har fastsat, afvises klagen. Klagen skal indeholde påstande, der præcist beskriver de overtrædelser, som klagenævnet skal tage stilling til. Klagenævnet er bundet af parternes påstande og anbringender (argumenter) og kan således ikke tilkende en part mere, end parten har påstået, eller tage hensyn til argumenter, som ikke er anført (håndhævelseslovens 10, stk. 1). Klagenævnet kan derfor ikke bistå med formulering af brugbare påstande, men klagenævnet kan vejlede klageren herom. Hvis påstandene efter en sådan vejledning fortsat er uegnede som grundlag for behandling af sagen, afviser klagenævnet de pågældende påstande eller klagen i sin helhed. Det er yderligere en betingelse for at klage, at klageren har retlig interesse. Klageberettigede er virksomheder, der har haft interesse i at opnå en bestemt kontrakt, og som mener at have lidt et tab som følge af en overtrædelse af udbudsreglerne. Typisk vil klageren have ansøgt om prækvalifikation eller have afgivet tilbud, men også virksomheder, som reelt ville have kunnet ansøge om prækvalifikation eller ville have kunnet afgive tilbud (potentielle ansøgere/tilbudsgivere) kan have retlig interesse. Kan klageren ikke sandsynliggøre at have retlig interesse i sagen, afvises klagen. Klagenævnet har truffet en række afgørelser, der belyser kravet om retlig interesse. Nogle af disse afgørelser er omtalt i kapitel 2 under emneordet Klageadgang og i den praksisoversigt, der findes på klagenævnets hjemmeside i tilknytning til årsberetningen. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt visse organisationer og offentlige myndigheder, der er nævnt i bilaget til klagenævnsbekendtgørelsen, er særskilt tillagt klageadgang. Klageren skal endvidere overholde de klagefrister, der er fastsat i håndhævelsesloven. Klagefristerne for klager omfattet af tilbudsloven begynder først at løbe, såfremt underretningen fra ordregiveren indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

13 ÅRSBERETNING 2014 Klagefristerne er i hovedtræk: Klagefristen for ikke at være blevet prækvalificeret: 20 kalenderdage Klagefristen for kontrakter baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem: 30 kalenderdage (gælder kun klager over EU udbud) Klagefristen for almindelige kontrakter : 45 kalenderdage Klagefristen for rammeaftaler: 6 måneder Klagefristen for direkte tildelte kontrakter, hvor 4 proceduren er fulgt (profylaksebekendtgørelse): 30 kalenderdage (gælder kun klager over EU udbud) For Konkurrence og Forbrugerstyrelsen gælder en særlig klagefrist på 2 år regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om, at der er indgået kontrakt, er offentliggjort Ved beregning af fristerne efter håndhævelsesloven finder fristberegningsforordningen (rådets forordning nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter) anvendelse. 1.7 Sagens forberedelse og afgørelse. Sagsomkostninger Reglerne om sagens forberedelse og afgørelse er fastsat i håndhævelseslovens 6 og og klagenævnsbekendtgørelsens 6 9. Klagenævnets sekretariat forbereder sagerne i samarbejde med formanden i den enkelte sag. Sagsforberedelsen består i, at parterne udveksler processkrifter, ligesom klagenævnet kan søge at få bestemte aspekter af sagen yderligere belyst. Klagenævnet anmoder således efter den indledende gennemgang af, om klagen/klageskriftet opfylder de nødvendige betingelser, jf. afsnit 1.6, indklagede om at afgive en redegørelse for sagens faktiske og retlige omstændigheder samt fremsende sagens bilag inden for en fastsat frist (svarskrift). Derefter udveksles som udgangspunkt yderligere processkrifter (replik og duplik m.v.) mellem parterne. Omfanget af denne del af sagsbehandlingen afhænger af sagens karakter og omfang. Klagenævnet afgør som led i sagsbehandlingen eventuelle tvister mellem parterne om omfanget af klagerens ret til aktindsigt som part. Sådanne afgørelser træffes efter forvaltningslovens regler herom. Klageren får normalt mulighed for at afgive yderligere indlæg, når klagenævnet har afgjort spørgsmålet om klagerens aktindsigt, og inden klagenævnet træffer den materielle afgørelse i sagen. Klagenævnet vil under alle omstændigheder og således uanset klagerens eventuelt begrænsede aktindsigt have adgang til hele materialet og vil kunne inddrage dette ved bedømmelsen af, om der er sket overtrædelser.

14 KLAGENÆVNET FOR UDBUD Klagenævnet kan tillade, at en tredjemand indtræder (intervenerer) i sagen til fordel for klageren eller ordregiveren (håndhævelseslovens 6, stk. 3, og hvis der er spørgsmål om uden virkning 6, stk. 5, ). Det er en betingelse for intervention, at sagen har væsentlig betydning for den, der ønsker at intervenere. Intervention efter håndhævelsesloven svarer til biintervention efter retsplejelovens regler, og intervenienten kan således ikke nedlægge selvstændige påstande og fremføre egne anbringender. Spørgsmålet om intervention indgik i kendelse af 29. november 2013, Kinnarps A/S anmodning om genoptagelse og tilladelse til intervention i sagen EFG Bondo A/S mod Region Hovedstaden. Det er klagenævnets ansvar, at sagen er tilstrækkeligt oplyst. Klagenævnet kan anmode klageren, indklagede eller en tredjemand, der er indtrådt i sagen som intervenient, om at tilvejebringe oplysninger, som skønnes at have betydning for sagen (klagenævnsbekendtgørelsens 6, stk. 2). Klagenævnet er derimod afskåret fra af egen drift at tage spørgsmål om fejl op til behandling, idet parternes påstande og argumenter udgør rammen for klagenævnets prøvelse (håndhævelseslovens 10, stk. 1). Når skriftvekslingen er afsluttet, er det udgangspunktet, at sagen afgøres på skriftligt grundlag, medmindre formanden i sagen beslutter at afholde mundtlig forhandling, hvilket kun sker i et mindre antal sager. En mundtlig forhandling forløber typisk således, at parternes påstande og sagens centrale dokumenter gennemgås. Det er muligt at supplere oplysningsgrundlaget med forklaringer, der afgives under mødet, men det vil som regel være mest hensigtsmæssigt, at der i stedet afgives skriftlige erklæringer til klagenævnet. Mødet afsluttes med, at parterne eller deres advokater fremkommer med deres afsluttende bemærkninger (procedure), hvorefter sagen optages til afgørelse. Voteringen påbegyndes normalt umiddelbart derefter. I nogle tilfælde anser klagenævnet den indledende præsentation af sagens dokumenter m.v. for unødvendig. Klagenævnet vil i så fald meddele, at klagenævnet har sat sig ind i sagens dokumenter og parternes synspunkter i processkrifterne. Klagenævnet kan eventuelt ønske forskellige afklarende spørgsmål besvaret. Herefter kan parternes advokater gå direkte til proceduren. De mundtlige forhandlinger i klagenævnet har typisk en varighed på 4 5 timer, mens varigheden i de største sager er 1 2 dage. Der har i 2014 været afholdt møde i 4 sager, mens 67 sager er afgjort på skriftligt grundlag. Der henvises i øvrigt til oversigten over nævnsbehandling på skriftligt grundlag eller møde i kapitel 4. Klagenævnet træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Foreligger der stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende. Ved den materielle kendelse og ved en kendelse om erstatning tager klagenævnet stilling til spørgsmålet om sagsomkostninger. Klagenævnet kan bestemme, at den tabende part skal betale modparten et beløb til hel eller delvis dækning af dennes omkostninger ved klagesagen. I vurderingen, som er ganske konkret, indgår elementer som sagens karakter, omfang og forløb. Sagsomkostningerne kan som udgangspunkt maksimalt udgøre kr. Klagenævnet kan dog pålægge den indklagede at betale et større beløb, hvis der er tale om en større sag defineret efter kontraktstørrelse, eller hvis særlige forhold måtte tale for det.

15 ÅRSBERETNING 2014 Ͱ Foruden den votering i sagen, der finder sted med deltagelse af formanden i den pågældende sag og den sagkyndige, drøftes klagenævnets kendelsesudkast internt i formandskredsen, forinden kendelsen afsiges. Dette gælder særligt, hvis sagen indeholder principielle aspekter. Sagens parter modtager den afsagte kendelse to dage før, at den offentliggøres på Klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt parterne. I sager med spørgsmål om erstatning opdeler klagenævnet sagen i en materiel del og en erstatningsdel. Fristen for at indbringe den materielle kendelse for domstolene løber fra det tidspunkt, hvor afgørelsen om erstatningsspørgsmålet er meddelt parterne. Klagenævnets kendelse har retskraft for parterne, hvis den ikke indbringes for domstolene inden for lovens frist. 1.8 Aktindsigtssager efter offentlighedsloven Klagenævnets aktindsigtssager efter offentlighedsloven omfatter: Klager over en ordregivende myndigheds afslag på aktindsigt i et udbud, dvs. sager, hvor klagenævnet er rekursinstans efter offentlighedslovens 37. Sager hvor en tredjemand f.eks. en journalist anmoder om aktindsigt efter offentlighedsloven i dokumenter modtaget i en klagesag, der verserer eller har verseret for klagenævnet. I disse tilfælde er det klagenævnet og ikke i første omgang den indklagede ordregiver, der træffer afgørelsen om aktindsigt. Da de pågældende dokumenter selvsagt også findes hos den indklagede myndighed, vil der normalt i stedet kunne søges om aktindsigt direkte hos denne myndighed. Sagerne om aktindsigt efter offentlighedsloven adskiller sig væsentligt fra de sager om overtrædelser af udbudsreglerne, der efter håndhævelsesloven skal afgøres af klagenævnet. Der er således typisk tale om afgørelser af sagsbehandlingsmæssig karakter, og sagerne afgøres derfor normalt uden afsigelse af kendelse, men sluttes med en afgørelse i brevform. Der medvirker ikke sagkyndige ved disse afgørelser. Afgørelsen vil ofte blive truffet af en juridisk fuldmægtig i klagenævnets sekretariat efter bemyndigelse fra klagenævnets formand.

16 ͱ KLAGENÆVNET FOR UDBUD 2. KENDELSER PÅ UDVALGTE OMRÅDER Alle materielle kendelser og erstatningskendelser offentliggøres på klagenævnets hjemmeside, Endvidere offentliggøres delkendelser vedrørende opsættende virkning og aktindsigtsafgørelser, hvis de har almen interesse. I det følgende omtales en række kendelser fra 2014, som alle er offentliggjort på Nogle af kendelserne har egentlig principiel karakter. Andre vedrører problemstillinger, som uanset deres konkrete karakter må antages at være af interesse for en bredere kreds. Kendelserne er kategoriseret under følgende udvalgte emneord: Klageadgang Udbudspligt Udskiftning af ansøger/tilbudsgiver ved konkurs Tilbuds konditionsmæssighed og tilbudsforbehold Øvrige procedureregler m.v. Udbudsbetingelsers indhold og lovlighed Evaluering, herunder valg og offentliggørelse af evalueringsmodel Begrundelseskrav ved kontraktstildeling Håndhævelsesloven, herunder klagenævnets sanktioner Præjudiciel forelæggelse for EU Domstolen Aktindsigt 2.1 Udvalgte delkendelser og kendelser Klageadgang Kendelse af 28. april 2014, Henning Larsen Architects A/S mod Region Syddanmark Sagen drejer sig om, hvorvidt en underleverandør, Henning Larsen Architects A/S, til et tilbudsgiverkonsortium var klageberettiget efter håndhævelseslovens 6, stk. 1, nr. 1, (kravet om retlig interesse). Konsortiet havde deltaget i og afgivet endeligt og bindende tilbud i en konkurrencepræget dialog efter udbudsdirektivet om en OPP opgave om etablering og drift af en sygehusafdeling. Klagen fra arkitektfirmaet drejede sig om tildelingsbeslutningen, hvor en anden virksomhed end det konsortium, som arkitektfirmaet skulle være underleverandør til, havde fået kontrakten tildelt. Klagenævnet udtalte, at efter lovens 6, stk. 1, nr. 1, kan enhver, der har retlig interesse, indgive klage. Navnlig tilbudsgivere og ansøgere om prækvalifikation eller potentielle tilbudsgivere og potentielle ansøgere om prækvalifikation har den fornødne retlige interesse. Det følger i øvrigt af klagenævnets praksis, at begrebet retlig interesse ikke bør fortolkes snævert. Det kræves imidlertid, at klageren har en konkret og direkte interesse i at få klagenævnets stillingtagen til, om udbudsreglerne er tilsidesat. Potentielle underleverandører til tilbudsgivere har som udgangspunkt ikke en sådan konkret retlig interesse, at de har selvstændig adgang til at klage til klagenævnet. En underleverandør, som det på forhånd er fastlagt skal anvendes, kan dog have en tilstrækkelig retlig interesse til at

17 ÅRSBERETNING 2014 Ͳ være klageberettiget. Arkitektfirmaet var ikke angivet som "fast underleverandør" i tilbuddet, og klagenævnet fandt det på den baggrund ikke godtgjort, at Henning Larsen Architects A/S havde en så tilstrækkelig klar og direkte interesse i klagen, at arkitektfirmaet var klageberettiget efter håndhævelseslovens 6, stk. 1, nr. 1. Klagen blev derfor afvist. Kendelsen bør sammenholdes med klagenævnets kendelse af 29. april 2014, Scandinavian Air Ambulance Holding AB og Scandinavian MediCopter AB mod Region Midtjylland (se nedenfor), hvor en underleverandør blev anset for klageberettiget. Kendelse af 29. april 2014, Scandinavian Air Ambulance Holding AB og Scandinavian MediCopter AB mod Region Midtjylland I sagen var spørgsmålet indledningsvis, om klagen havde automatisk opsættende virkning efter håndhævelseslovens 12, stk. 2. Klagen var fremsendt til Region Midtjylland inden standstill fristens udløb, men først til klagenævnet efter fristens udløb. Klagenævnet anså ikke klagen for omfattet af håndhævelseslovens 12, stk. 2. Om den omvendte situation, hvor klagen var indleveret rettidig til klagenævnet, men ikke sendt i kopi til indklagede, se klagenævnet kendelse af 6. januar 2014, KMD A/S mod Aalborg Kommune. Sagens første hovedspørgsmål var herefter, om Scandinavian Air Ambulance Holding AB (SAA) og Scandinavian MediCopter AB (SMC) havde en tilstrækkelig konkret og direkte interesse i at få klagenævnets stillingtagen til, om udbudsreglerne var tilsidesat, idet klagen ikke var indgivet af det selskab, der var blevet prækvalificeret og havde afgivet tilbud. Den ene klager (SAA) ejede 50 % af kapitalen i det selskab, der afgav tilbud. Den anden klager (SMC) var ejet af SAA. SMC var væsentlig underleverandør til det selskab, der havde afgivet tilbud. Klagenævnet vurderede, at ejerskab til henholdsvis tilbudsgiveren og en underleverandør ikke var tilstrækkeligt til, at SAA havde retlig interesse i klagen, og klagen fra SAA blev derfor afvist. Det kunne konkret lægges til grund, at SMC var en væsentlig underleverandør. Det var en forudsætning for tilbudsgiveren, at denne baserede sig på underleverandører. Det var endelig et krav fra regionen, at en underleverandør ikke blev udskiftet uden regionens accept. Klagenævnet vurderede, at SMC under disse omstændigheder havde retlig interesse i klagen. Fra klagenævnets praksis vedrørende retlig interesse og klageadgang kan i øvrigt nævnes bl.a. klagenævnets kendelse af 28. april 2014, Henning Larsen Architects A/S mod Region Syddanmark (omtalt ovenfor), kendelse af 8. januar 2014, Kinnarps A/S mod Region Hovedstaden, kendelse af 31. januar 2013, Easy Climb ApS mod Trafikselskabet Movia, kendelse af 8. november 2011, Gregers Juel mod Nyborg Kommune, og kendelse af 3. november 2011, Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet, SINEsekretariatet. Sagens andet hovedspørgsmål var herefter, om regionen havde anvendt en uegnet evalueringsmodel i forhold til underkriteriet Økonomi. Regionen havde anvendt en pointmodel, hvorefter tilbud med en tilbudspris på mio. kr. blev tildelt 1 point, tilbud med en tilbudspis på 600 mio. kr. blev tildelt 10 point, og pointene mellem disse yderpunkter blev tildelt ved lineær interpolation. Det fremgik imidlertid af udbudsbetingelserne, at tilbud med en tilbudspris over regionens budgetramme på 850

18 ͳ KLAGENÆVNET FOR UDBUD mio. kr. ville blive erklæret ukonditionsmæssige. Indklagedes fastsættelse af den maksimale pris, der kunne tildeles 1 point, til et beløb på mio. kr. ville således medføre, at den nederste del af indklagedes pointskala i relation til underkriteriet Økonomi var uden realitet, da denne del af skalaen var reserveret til ukonditionsmæssige tilbud. Klagen blev derfor taget til følge. Afgørelsen er indbragt for domstolene Udbudspligt Kendelser af 10. februar og 25. juni 2014, Sønderborg Affald A/S mod Affaldsregion Nord I/S Kendelsen af 10. februar 2014 drejede sig om etablering af et samarbejde mellem to fælleskommunale selskaber med hensyn til håndtering af forbrændingsegnet affald. Hovedspørgsmålet i sagen var, om betingelserne for at indgå aftale uden udbud var opfyldt. Kendelsen af 25. juni 2014 drejede sig om, hvorvidt klagenævnet kunne ændre den tidligere kendelse for så vidt angår det tidspunkt, hvor aftalen skulle være bragt til ophør. Klagenævnet udtalte indledningsvis, at det forhold, at begge parter i aftalen var offentligretlige organer, ikke i sig selv førte til, at aftalen ikke var udbudspligtig, jf. bl.a. EU Domstolens dom af 18. november 1999 i sag C 107/98, Teckal, præmis 51. Parterne i aftalen var to parallelle fælleskommunale selskaber, og spørgsmålet var derfor, om betingelserne for at anvende undtagelsen om horisontale aftaler var opfyldt. Ved horisontale aftaler forstås aftaler, hvorved der oprettes et samarbejde mellem offentlige enheder, der har til formål at sikre gennemførelse af en fælles public service opgave. Betingelserne for at anvende undtagelsen om horisontale aftaler var, da kendelsen blev afsagt, alene reguleret i retspraksis fra EU Domstolen, jf. bl.a. dom af 9. juni 2009 i sag C 480/06, Kommissionen mod Tyskland, dom af 19. december 2012 i sag C 159/11, di Lecce, og dom af 13. juni 2013 i sag C 386/11, Piepenbrock. Den konkrete aftale indgik i en flerhed af aftaler og skulle sikre, at den ene part i aftalen kunne bortskaffe forbrændingsegnet affald, som parten ikke selv havde kapacitet til at bortskaffe. Aftalen forpligtede ikke parterne gensidigt til at afhjælpe kapacitetsproblemer hos hinanden, og der var heller ikke andre forpligtelser ud over den rene levering af affald til bortskaffelse mod betaling. Efter en konkret vurdering af aftalen fandt klagenævnet, at der ikke forelå et gensidigt samarbejde om en fælles public service opgave. Klagen blev derfor taget til følge. Aftalen blev i konsekvens heraf erklæret for uden virkning, idet der ikke var udsendt en profylaksebekendtgørelse, og idet der ikke i øvrigt var tilstrækkeligt grundlag for at anvende undtagelsesbestemmelsen i håndhævelseslovens 17, stk. 3. Kontrakten blev erklæret for uden virkning fra den 1. juli 2014, idet der samtidig blev fastsat en alternativ sanktion på kr., jf. håndhævelseslovens 18, stk. 2, nr. 3. Affaldsregion Nord I/S tog klagenævnets kendelse af 10. februar 2014 til efterretning og iværksatte et offentligt udbud af aftalen efter udbudsdirektivet. Ved tilbudsfristens udløb konstaterede Affaldsregion Nord I/S, at der var fejl i udbuddet, der derfor blev annulleret, men straks efter genudbudt. Tidsplanen i det nye udbud medførte, at aftale først kunne forventes indgået den 1. september Affaldsregion Nord I/S anmodede derfor klagenævnet om at genoptage sagen med henblik på at ændre det tidspunkt, hvor aftalen skulle være uden virkning, fra den 1. juli 2014 til den 1. september 2014.

19 ÅRSBERETNING 2014 ʹ Ved kendelsen af 25. juni 2014 traf klagenævnet afgørelse i anledning af Affaldsregion Nord I/S anmodning. Efter en samlet vurdering, hvori indgik, at Sønderborg Affald A/S ikke protesterede mod en forlængelse, at Affaldsregion Nord I/S ved at iværksætte et udbud loyalt havde søgt at efterleve klagenævnets kendelse af 10. februar 2014, og at væsentlige samfundsmæssige interesser af ikkeøkonomisk karakter talte for forlængelsen, tog klagenævnet ved kendelsen anmodningen til følge således, at kontrakten skulle være uden virkning fra den 1. september Der blev samtidig fastsat en supplerende økonomisk sanktion på kr. Fra klagenævnets praksis vedrørende genoptagelse kan i øvrigt nævnes bl.a. kendelse af 31. januar 2012, Noe Net A/S mod Sikkerhedsstyrelsen, kendelse af 29. november 2013, Kinnarps A/S mod Region Hovedstaden, og kendelse af 8. maj 2012, PH Byg Faaborg A/S mod Faaborg Menighedsråd. I ingen af sagerne, der alle angik anmodning om genoptagelse med henblik på, at der kunne nedlægges nye påstande, blev anmodningen taget til følge. Kendelse af 24. februar 2014, Cafax Gruppen A/S mod DONG ENERGY Oil & Gas A/S (se afsnit nedenfor) Kendelse af 7. august 2014, Roche Diagnostics A/S mod Region Sjælland En regions patologiafdelinger blev pr. 1. april 2014 slået sammen, forventeligt med fysisk sammenlægning på et af regionens hospitaler i løbet af Regionen indrykkede en profylaksebekendtgørelse i medfør af håndhævelseslovens 4 om, at regionen påtænkte at indgå kontrakt med en virksomhed vedrørende immunhistokemisk analyseudstyr i henhold til proceduren udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse i medfør af udbudsdirektivets artikel 31, stk. 2, litra b. En konkurrent til virksomheden indgav klage med påstand om, at regionen ved beslutningen om kontrakttildeling havde handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 28. Klageren nedlagde tillige en påstand om annullation af tildelingsbeslutningen og anmodede klagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning. Regionen begrundede proceduren med, at et leverandørskifte på grund af teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse, jf. udbudsdirektivet art. 31, stk. 2, litra b. Regionen gjorde gældende, at de påtænkte indkøb ville være supplerende køb til udvidelse af allerede foretagne indkøb. Klagenævnet udtalte om anmodningen om opsættende virkning, der var indgivet efter udløbet af standstill perioden, men inden kontraktindgåelsen, at ordregivere efter udbudsdirektivets artikel 28 alene i de tilfælde og under de omstændigheder, der udtrykkeligt er nævnt i artikel 31, kan anvende udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Klagenævnet fremhævede, at undtagelsesbestemmelsen i artikel 31 skal fortolkes indskrænkende, og at det er ordregiveren, der har bevisbyrden for, at bestemmelsens betingelser er opfyldt. Klagenævnet henviste i denne forbindelse til EU Domstolens dom af 8. april 2008 i sag C 337/05, Kommissionen mod Italien, præmis 57 og 58. Klagenævnet vurderede vedrørende fumus boni juris, at regionen i forbindelse med sin beslutning snarere end at foretage supplerende leveringer var i færd med at foretage et systemvalg på tværs af regionens hospitaler. Det var derfor umiddelbart klagenævnets vurdering, at påstanden om, at udbudsdirektivets artikel 28 var overtrådt, ville blive taget til følge, og at

20 KLAGENÆVNET FOR UDBUD tildelingsbeslutningen ville blive annulleret. Klagenævnet vurderede vedrørende uopsættelighed, at også denne betingelse var opfyldt, idet skadevirkningen ved, at indklagede ikke havde udbudt kontrakten, ikke kunne afhjælpes ved erstatning. Vedrørende betingelsen om interesseafvejning bemærkede klagenævnet, at klagerens interesse i, at klagen tillægges opsættende virkning, vejer tungere end indklagedes interesse i at kunne fortsætte den proces, indklagede har iværksat med henblik på, at der indgås kontrakt. Denne betingelse var derfor også opfyldt, og klagenævnet tillagde herefter klagen opsættende virkning. Efter denne afgørelse tog regionen bekræftende til genmæle overfor de i klageskriftet indeholdte påstande. Klageren fortsatte således ikke sagen, men anmodede klagenævnet om at træffe afgørelse om tildeling af sagsomkostninger. Klagenævnet besluttede, at regionen skulle betale kr. i sagsomkostninger til klageren. Kendelse af 16. december 2014, Handicare Auto A/S mod Ringkøbing Skjern Kommune Ringkøbing Skjern Kommune udbød som offentligt udbud efter udbudsdirektivet en rammeaftale om køb af handicapbiler og indretning heraf. Tildelingskriteriet var fastsat til laveste pris. En forbigået tilbudsgiver påstod kommunens tildelingsbeslutning annulleret under henvisning til, at ordregiveren havde tilsidesat ligebehandlingsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2, subsidiært i henhold til EUFtraktaten, ved ikke at have afvist tilbuddet fra den vindende tilbudsgiver. Klagenævnet tog ikke påstandene til følge, da de nævnte regler ikke fandt anvendelse på aftalen. Klagenævnet gentog indledningsvis under henvisning til klagenævnets kendelse af 21. august 2013, Bandagist Centret A/S m.fl. mod Haderslev Kommune m.fl., og den deri anførte retspraksis fra EU Domstolen, at det er en betingelse for at anse en aftale for at være gensidigt bebyrdende, jf. udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, litra a, at den ordregivende myndighed får leveret en ydelse, som myndigheden har en direkte økonomisk interesse i, mod at betale et vederlag. Den udbudte kontrakt angik efter såvel udbudsbekendtgørelsen som udbudsbetingelserne kun køb efter bevilling efter servicelovens 114. Det fremgik endvidere i overensstemmelse med servicelovgivningens regler at støtte til køb af bil ydes som et rentefrit lån, som ansøgeren kan anvende til køb af bil efter servicelovens 114. Borgerne kunne dermed frit vælge at købe en bil fra en anden leverandør mod selv at betale en eventuel merpris. Klagenævnet konstaterede på den baggrund, at det var de støtteberettigede borgere, der skulle indgå konkrete købsaftaler, og at borgerne blev ejere af de indkøbte biler. Kommunen blev ikke ved den ydede støtte frigjort fra andre forpligtelser end pligten til at yde støtte som lån. Kommunen havde i henhold til servicelovgivningens regler som kreditor alene en vis indirekte interesse i bilens værdi i de tilfælde, hvor støttemodtageren afgik ved døden eller ansøgte om en ny handicapbil. Kommunens udbetaling af støtte i form af et lån var herefter ikke betaling af en modydelse. Da kommunens aftale med den vindende tilbudsgiver herefter ikke angik indkøb af biler til kommunen, var den uanset at den udtrykkeligt var udbudt i henhold til udbudsdirektivet ikke omfattet af reglerne i dette direktiv, hvorfor klagenævnet ikke tog påstandene herom til følge. Henset til den accessoriske karakter, som kommunens aftale med den vindende tilbudsgiver havde i forhold til de aftaler, som de støtteberettigede borgere eventuelt selv måtte indgå med den vindende tilbudsgiver, var der endvidere ikke grundlag for at antage, at denne aftale skulle have selvstændig grænseoverskridende interesse. Klagenævnet fandt allerede derfor heller ikke grundlag for at tage påstanden om overtrædelse af EUF traktatens ligebehandlingsprincip til følge.

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 K E N D E L S E Flex Cap v/lars Henrik Hirsch og JV Bilen v/jørgen Vork (advokat Nikolaj Nikolajsen, Randers) mod Nordjyllands

Læs mere

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) LOV nr 492 af 12/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-8800-0020 Senere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1 LBK nr 593 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/04480 Senere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 8. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 8. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036176 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 8. januar 2014 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Hovedstaden (advokat Henning Biil, København)

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026852 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 K E N D E L S E Rail & Road Protec GmbH (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod DSB Vedligehold A/S og DSB S-tog

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juni Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud juni Nr. 593.

Lovtidende A Udgivet den 4. juni Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud juni Nr. 593. Lovtidende A 2016 Udgivet den 4. juni 2016 2. juni 2016. Nr. 593. Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1 Herved bekendtgøres lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer

Læs mere

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier Nyt fra udbudsretten H.P. Rosenmeier Indledning 2 I den begrænsede tid, jeg har fået, har jeg tænkt mig at omtale følgende afgørelser i prioriteret rækkefølge: 1. Klagenævnets kendelse af 4. maj 2016,

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013 K E N D E L S E Easy-Climb ApS (advokat Niels Thestrup, København) mod Trafikselskabet Movia (advokat Lotte Hummelshøj,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET Der er følgende nyheder på udbudsområdet: Domme fra De Europæiske Fællesskabers Domstol 29. januar 2014, T-158/12, European Dynamics Belgium SA, Europeans Dynamics Luxembourg SA,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012 K E N D E L S E PH-Byg Faaborg A/S (advokat Jan Hollmén Olesen, Odense) mod Faaborg Menighedsråd

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Pointmodel ikke ok på grund af stor pointforskel ved lille prisforskel

Pointmodel ikke ok på grund af stor pointforskel ved lille prisforskel Resumeer af samtlige, offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden juli 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven

Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven Landsdommer Kirsten Thorup, næstformand Landsdommer, ph.d., Michael Ellehauge, formand Klagenævnet for Udbud Dansk Forening for Udbudsret 27. januar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Leverandørjura Siden sidst Sune Troels Poulsen Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist 6. Manglende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 K E N D E L S E Mathis Værft A/S (advokat Emil Sepstrup Reventlow, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og

Læs mere

Aktuel udbudsretlig praksis

Aktuel udbudsretlig praksis Aktuel udbudsretlig praksis 1 Aktuel udbudsretlig praksis Udvalgte emner 1 Opsættende virkning 2 Udbudspligtige (tillægs-)kontrakter Anvendelse af profylakse-bekendtgørelse 3 Forudgående offentliggørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud Årsberetning 2013 2 KLAGENÆVNET FOR UDBUD ÅRSBERETNING 2013 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 1. Klagenævnet for Udbud... 6 1.1 Lovgrundlag og etablering...6 1.2 Klagenævnet for Udbuds

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014452 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008 K E N D E L S E LSI Metro Gruppen (advokat Andreas Christensen, København) mod Metroselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Agenda I. Baggrund arbejdsgruppen om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud II.

Læs mere

Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet

Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet Tirsdag den 30. oktober 2012 Kl. 13.00 16.00 Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere

Statistik fra Klagenævnet for Udbud (årsberetning 2014)

Statistik fra Klagenævnet for Udbud (årsberetning 2014) IKA Indkøbsjura 2015 n sidst - med den seneste nye praksis Sune Troels Poulsen, advokat, partner, Andersen Partners 1 Statistik fra Klagenævnet for Udbud (årsberetning 2014) Klagenævnets kendelser har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas (selv) Den 25. november 2013

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 K E N D E L S E Oticon A/S (advokat Jeppe Lefevre Olsen, København) mod Kommunernes Landsforening (advokat Vibeke Fabricius Nordlander,

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11998 (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 K E N D E L S E Cale Danmark A/S (selv) mod Køge Kommune (advokat Lars Korterman) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 K E N D E L S E Dubex A/S (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Danske Spil A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

UDBUDSRETLIGT NYHEDSBREV

UDBUDSRETLIGT NYHEDSBREV NR. 3, ÅRGANG 3, JUNI 2014 UDBUDSRETLIGT NYHEDSBREV Nedenfor får du et hurtigt overblik over de mest interessante domme og kendelser i den seneste udbudsretlige praksis for EU-domstolen og Klagenævnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den xx. februar 2013 af erhvervs- og vækstminister (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere