Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

2 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 134. Orientering fra formanden Forvaltningen orienterer Budgetopfølgning på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet september Status på anvendelse af de lukkede skoler Fælles musikbooking og udgivelse af kulturblad i Jammerbugt Tilbud om deltagelse i projekt Smart Sport Internat for Landdistriktsrådet Punkter på lukket møde: 141. Genoptagelse af indstilling om frivillig nedrivning af faldefærdig og skæmmende ejendom Afbud: Ib Nellemann (V)

3 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Orientering fra formanden / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra formanden. Sagsbeskrivelse Formanden vil bl.a. orientere om: Indstilling Udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Formanden orienterede om den nye kulturaftale. Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

4 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Forvaltningen orienterer / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra forvaltningen. Sagsbeskrivelse Forvaltningen vil bl.a. orientere om: Kampagne for årets ildsjæl Indstilling Udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

5 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Budgetopfølgning på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet september / Noël Mignon Beslutningstema Drøftelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 for Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalgets områder. Sagsbeskrivelse Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 30. juni Budgetopfølgningen har til formål at give et skøn over det endelige forbrug i 2012 i forhold til det korrigerede budget. Budgetopfølgningen er udarbejdet jævnfør Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Det fremgår af økonomistyringsprincipperne, at udvalgene har en forpligtelse til at anvise finansieringsmuligheder, hvis det viser sig, at der er udsigt til merforbrug. Budgetopfølgningen pr. 30. juni er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder og afrapporteres på udvalgsniveau herunder på de enkelte politikområder. Budgetopfølgningen på Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalgets område udviser et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på i alt 2,625 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører følgende områder: Aabybro Hallen. Der forventes et underskud på ca. 2,3 mio kr. Underskuddet er akkumuleret over de seneste år bl.a. på grund af manglende indtægter. Underskuddet kan ikke overføres til det kommende år, men skal dækkes via kassen, da hallen overdrages til DGI pr 1/ Folkebiblioteker. Der forventes et underskud på ca kr., da de tidligere besluttede besparelser ikke er fuldt realiseret endnu. Området er omfattet af reglerne fra decentral økonomi, hvilket betyder at overskud og underskud overføres til efterfølgende år. Kulturskolen. Der forventes et underskud på ca kr. Det skyldes hovedsageligt restancer fra Brovst Pigegarde. Aftale er under udarbejdelse. Området er omfattet af reglerne fra decentral økonomi, hvilket betyder at overskud og underskud overføres til efterfølgende år. Salg af grunde. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012, blev det

6 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 6 besluttet, at der skulle sælges grunde for kr. til at medfinansiere Skrotordningen. Det forventes realiseret. Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Direktionen tager stilling til, hvorvidt der skal søges tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen præsenteres for kommunalbestyrelsen på temamødet den 30. august Økonomiudvalget behandler den samlede budgetopfølgning på deres møde den 12. september Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Økonomi og finansiering Se sagsbeskrivelsen. Høring/borger- og brugerinvolvering - Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder, og at udvalget indstiller til økonomiudvalget hvilke opfølgningstiltag, budgetopfølgningen giver anledning til. Bilag: Budgetopfølgning Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og indstiller til Økonomiudvalget, at der findes en løsning vedr. Aabybro Hallen i forbindelse med budgetopfølgning 3. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

7 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Status på anvendelse af de lukkede skoler / Ida Rytter Jensen Beslutningstema Status på de fem lukkede skoler ét år efter skolelukning. Sagsbeskrivelse I starten af 2011 blev det besluttet at ændre skolestrukturen og lukke fem folkeskoler. På de fem skoler blev der gennemført dialogprocesser med repræsentanter for lokalsamfundene med henblik på at afklare lokalsamfundenes interesse i at anvende lokaler på de tidligere skoler. I august 2011 var de fem skoler tømt for inventar, og lokalsamfundene stod i forskelligt omfang klar til at tage over. Overordnet blev anvendelsen følgende: Ingstrup Skole anvendes til friskole, en institution for 0-5 årige og den gamle skole fra 1934 ønskes på sigt anvendt til bogcafe, foreningsbase. Moseby Skole anvendes af boldklub, en institution for 0-5 årige, taletilbud (PPR) fra oktober 2012 og en judoklub. Langeslund Skole anvendes af Arentsminde Kulturcenter, der med reviderede vedtægter nu også rummer legerum, historisk arkiv mv. SFO en er delvist nedrevet, udstykket og afhændet til privat beboelse. Øland Skole anvendes af Netværk Øland, der med revideret vedtægter arrangerer aftenskole, judo, bogcafé mv. SFO en er fra april 2012 udlejet til en nyoprettet privat børneinstitution. Hjortdal Skole er fra 2012 overtaget af Krabben, som vil indrette et dagtilbud for Krabbens beboere og brugere. Lokale foreninger kan anvende skolen som hidtil. I Ingstrup er der lavet en lejekontrakt med Ingstrup Trivselsskole for hovedparten af skolen. Friskolen har udvidet elevtallet fra ca. 30 det første år til nu 46 elever ved skolestart. I den kommunale børneinstitution er der i dag et børnetal på ca. 28, og det betyder, at børneinstitutionen nu kun i begrænset omfang benytter den tidligere SFO-bygning. Aftalen med friskolen, der ikke er tidsbegrænset, er afhængig af, at den kommunale børnegruppe er til stede i bygningerne og driver legepladsen. Friskolen passer til gengæld adgangsarealer og skolegård. Der er endnu ikke lavet lejekontrakt for den gamle skole fra 1934, men der foreligger et udkast til aftale, som afventer afklaring af spørgsmålet om adgang til toiletter for den gamle skoles brugere.

8 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 8 Den gamle skole er det seneste år alene anvendt til musikskole og bibliotek, da der ikke er toiletter i bygningen. Bygningssagkyndige i afdelingen for kommunale ejendomme har udarbejdet et overslag og tilbud for indretning af toiletter på Ingstrup Skole, som med frivillig arbejdskraft vil koste ca kr. at etablere. Det har været på tale at flytte en klub fra Præstegårdsvej 34 (gammelt kommunekontor) til den gamle skole, så der årligt kan spares ca kr. til elevatordrift. Da børneinstitutionen kun i begrænset omfang anvender den tidligere SFO med både toilet og køkken, vurderes det, at der er mulighed for at finde en brugbar løsning i løbet af de kommende måneder. Der kan blive tale om mindre bygningsmæssige ændringer, så der kan indgås en lejeaftale om brug af den gamle skole i Ingstrup. Udviklingsafdelingen anbefaler, at der i dialog med børneinstitution, borgergruppe og friskole findes en løsning på adgang til toiletter og at der kan indgås en længere varende driftsaftale for den gamle skole, så flere aktiviteter kan flyttes til skolen. I Moseby er der lavet aftale med Moseby Boldklub om brug af omklædningsfaciliteter, og fra oktober 2012 tages lokaler tæt ved børneinstitutionen i brug til et nyt taletilbud under PPR. Taletilbuddet etableres med en vis samdrift med børneinstitutionen for 0-5 årige. Den resterende del af skolen er endnu ikke omfattet af lejeaftaler, men Borgerforeningen er interesseret i at anvende det tidligere bibliotek til mødeaktivitet og mindre arrangementer. Moseby Skole vil med aftalerne være opdelt i flere enheder med forskellig ledelse og afregningsformer. En kompliceret opdeling af varmeforsyningen, og de administrative udfordringer ved mange enheder på samme adresse har betydet, at det har været nødvendigt at opsætte særskilte målere, så afregning af energiforbrug kan ske til de forskellige enheder. Omkostningen ved denne ændring har været på ca kr. I lange perioder, hvor der ikke har været lejeaftaler for store dele af skolen, har børneinstitutionen og beboerforeningen været behjælpelig med nøgleadministration, styring af varme og tilsyn med de tekniske installationer. Der har dog også været nødvendig at bestille ekstra grøn pleje af lejeplads og udbedre andre skader. Et legetårn og andet udtjent lejepladsinventar er fjernet med hjælp fra arbejdsmarkedsområdet og Vej og Park. Bygningssagkyndige i afdelingen for kommunale ejendomme har udarbejdet flere overslag for ombygning af Moseby Skole. I 2011 blev der lavet overslag på at nedrive gymnastiksal og ombygge den oprindelige skole til et nyt forsamlingshus med større samlingslokale og nye toiletter og køkken. En ombygning til 1,8 mio. kr.

9 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 9 Senere blev ideen med indretning af gymnastiksalen til judoklub drøftet, og der foreligger nu oplæg til at energirenovere og istandsætte den gamle gymnastiksal, og foretage en mindre tilbygning for i alt ca kr. Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget har behandlet en særskilt sag herom i august. (Sag nr ) Judoklubben vil efter om- og tilbygning kunne bruge skolens gymnastiksal og nogle klasseværelser, mens den resterende del af skolen kan anvendes af eksempelvis beboerforeningen. Brugen af Moseby tidligere skole er afhængig af, at institutionerne til 0-5 årige og taletilbuddet er til stede i bygningerne og medvirker til dagligt opsyn, administration af nøgler og varmeforsyning. Der har været afholdt mange møder på Moseby Skole om skolens fremtidige anvendelse. På grund af formandsskifte og det faktum, at der ikke er én paraplyforening i området, som repræsenterer alle interesser, er det ikke lykkedes at få formaliseret anvendelsen i lejeaftaler for hele skolen. Udviklingsafdelingen anbefaler, at kommunen indgår driftsaftaler for idrætsfaciliteterne med boldklub og judoklub, idet aftaler med judoklub og boldklub foreslås udformet som lejeaftaler for 10 år, og at der arbejdes videre på at indgå aftaler for brug af den resterende del af skolen med områdets øvrige foreninger. I Arentsminde er der udarbejdet en lejekontrakt med Arentsminde Kulturcenter, som med reviderede vedtægter nu repræsenterer flere foreninger i området. Aftalen omfatter hele den gamle skole og den nyere tilbygning som blev opført omkring Der er indrettet et større køkken i den tidligere børnehaveklasse, lokalhistorisk arkiv har fået bedre rammer, og der er indrettet et rum til småbørn, som kan bruges af områdets dagplejere og børnegrupper. Endvidere er der arbejdet med at udvide parkeringspladsen. Arentsminde har med mindre ændringer i vedtægter haft en egnet organisatorisk enhed, der hurtigt har kunnet gå ind i en dialog med kommunen. Driftsmidlerne bliver anvendt til en lang række foreningsaktiviteter, som kommunen kun i mindre grad er involveret i. SFO en ved Langeslund Skole er udstykket og tilbygningen med en pavillon ved SFO en er nedrevet før salg til privat beboelse. Lejekontrakten er udarbejdet for ét år, og Arentsminde Kulturcenter har givet udtryk for, at de gerne ser mere længerevarende kontrakter, så deres frivillige arbejde med indvendig vedligeholdelse og fremskaffelse af inventar er sikret for mere end ét år frem i tiden. Udviklingsafdelingen anbefaler,

10 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 10 at den nuværende ét årige lejekontrakt ændres til en 10 årig aftale. På Øland er der som i Arentsminde indgået en ét årig lejeaftale for hovedparten af skolen. SFO en er ombygget og udlejet til en ny privat institution for småbørn. I lejeaftalen har der været en reservation til en kommunal institution, da et enkeltmandstilbud tidligere var på tale på Øland Skole. Det er nu besluttet at placere tilbuddet i Klim, og det er vurderet, at kommunens behov for at placere nye institutioner på Øland er begrænset. Det skyldes bl.a. at ombygning medfører flere følgeomkostninger, hvis det ikke er hele skolen som kan benyttes af en kommunal institution. Det er på Øland drøftet at nedrive en garage, et cykelskur og sløjd lokale for at reducere bygningsmassen. Placering af tekniske installationer og oprettelse af en ny privat institution i den tidligere SFO betyder dog, at der ikke umiddelbart er behov for nedrivning på nuværende tidspunkt. På Øland har der som i Arentsminde været et stort engagement og en egnet paraply -forening, som med mindre ændringer i vedtægter udgjorde en egnet organisatorisk enhed, der hurtigt har kunnet gå ind i en dialog med kommunen. Midlerne bliver også her anvendt til en lang række foreningsaktiviteter, som kommunen kun i mindre grad er involveret i, jf. vedhæftede beretning. Endvidere har netværket skaffet flere eksterne midler til nyt inventar og indvendig vedligehold. Som i Arentsminde ønsker også Netværk Øland en længerevarende lejeaftale. Udviklingsafdelingen anbefaler, at lejeaftalen ændres fra en ét årig aftale til en 10 årig aftale, og at forbeholdet for anvendelse af skolen til en anden kommunal institution udgår i lejeaftalen. I Hjortdal var muligheden med Krabbens brug af skolen den bedste løsning i dette område. Det sikrer aktivitet i dagtimerne og tilfredsstiller lokalsamfundets brug af samlingslokaler i aftentimer. Der har været drøftelser omkring indretning af legeplads og hegning af udearealer, hvor både beboerforening, småbørnsinstitutionen, kommunens afdeling for kommunale ejendomme og Vej og Park har været inddraget. Beboerforeningen i Hjortdal har fået egne lokaler på skolen, og deltager i et brugerråd om fremtidige ændringer på skolen. Driften af den tidligere skole i Hjortdal varetages fra starten af 2012 af Krabben under social- og sundhedsudvalget, som fremadrettet administrerer alt vedrørende ejendommen. Generelt har processen vist, at der naturligvis er forskellige ressourcer i

11 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 11 områderne, og at evnen til at mobilisere disse og få dem til at spille sammen om ét fælles mål - et nyt multihus - ikke kan lykkedes i løbet af ét år. Der har været enkelte uforudsete omkostninger i forhold til det forventede, især på de skoler som har stået tomme i en længere periode, eksempelvis udgifter til ekstra grøn pleje samt udbedring efter indbrud og brand (i affaldscontainer). Driftsmidlerne på 45% er foruden energiudgifter i det første år anvendt til etableringsomkostninger, herunder målere og udbedring af uforudsete omkostninger. I alle tilfælde har institutioner, tidligere personale, beboerforeninger og serviceleder fra nærliggende institutioner været til stor hjælp, så der hurtigt er fundet løsninger på pludselige opståede udfordringer. De opstillede modeller for fremtidig drift af skolerne er dog sårbare for ændringer, eksempelvis hvis de kommunale institutioner på skolerne nedlægges igen. Med udgangspunkt i erfaringer med drift af skolerne i det første år anbefales generelt: - at de nuværende lejeaftaler ændres fra ét årige til 10 årige lejeaftaler - at der arbejdes videre med mulighederne for at indgå nye 10 årige formelle lejeaftaler og - at der hvert år laves en aktivitetsoversigt og opgørelse af forbrug på hhv. Ingstrup, Moseby, Arentsminde og Øland. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi og finansiering Foreløbig opgørelse af forbruget på de enkelte skoler i 2012 og de fremsatte ønsker til nye investeringer vurderes at kunne rummes inden for de afsatte midler. Afregning af energiforbrug følger ikke de nuværende lejekontakter, og på den baggrund er der endnu ikke grundlag for at vurdere, om de bevilgede midler på 45% af den hidtidige drift er tilstrækkelige. En mere retvisende opgørelse vil først kunne udarbejdes i løbet af næste kalenderår. Det foreslås, at der hvert år udarbejdes en opgørelse til økonomiudvalget med status på aktiviteter og forbrug på de lukkede skoler. Nye aftaler for 10 år foreslås indgået, så driftsbeløbet kan reguleres hvert år af økonomiudvalget. Det har det første år været muligt at anvende ubrugte midler til nye målere på Moseby Skole, fordi der har været længere perioder, hvor der ikke har været aktivitet på de lukkede skoler. I takt med at skolerne anvendes i større grad af foreninger og nye institutioner, vil udgifter til energi, renholdelse og indvendig vedligehold stige. Der er således ikke midler til finansiere flere anlæg og andre ønsker fra brugere.

12 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 12 Høring/borger- og brugerinvolvering Der har været afholdt dialogmøder og opfølgningsmøder med inddragelse af en bred kreds af foreninger og borgere i hvert lokalsamfund berørt af skolelukning. I løbet af september-oktober måned vil der blive afholdt møder i hvert område for opfølgning på hidtidige aftaler. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender at der på Ingstrup Skole findes en løsning på indretning af toiletter ved den gamle skole, og at der snarest indgås en 10 årig lejeaftale for den gamle skole som beskrevet ovenfor at der på Moseby Skole indgås 10 årige aftaler med boldklub og judoklub om brug af idrætsfaciliteter og klasseværelser - samt at der også arbejdes i retning af en aftale om brug af den resterende del af skolen som beskrevet ovenfor at der på Arentsminde og Øland skoler sker en ændring af de nu ét årige kontrakter til 10 årige kontrakter som beskrevet ovenfor, at uforbrugte driftsmidler kan anvendes til etableringsomkostninger, eksempelvis om- og tilbygning af gymnastiksal på Moseby skole og adgang til toiletter på Ingstrup skole og at der hvert år udarbejdes en oversigt til økonomiudvalget på aktiviteter på skolerne og hvad de bevilge midler er anvendt til. Bilag: Beretning fra Netværk Øland om brug af Øland tidl. skole i Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

13 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Fælles musikbooking og udgivelse af kulturblad i Jammerbugt / Ulla Tjell Beslutningstema Fælles musikbooking og udgivelse af kulturblad i Jammerbugt Kommune Sagsbeskrivelse På augustmødet i Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget blev det i forbindelse med sagen om Mediecentret besluttet, at der skulle arbejdes videre med den del, der handler om fælles booker samt fælles kulturmagasin/kalender. På møde i juni 2012 med kommunens spillesteder blev fælles booking, markedsføring og administration drøftet. Alle spillesteder er interesserede i noget fællesskab især omkring markedsføring (et fælles husstandsomdelt kulturblad a la det, som findes i Rebild. Se eventuelt og administration (Conventus). Booking af musik er Brovst Musikforsyning, Nordjyllands Mediecenter og Spillestedet i Pandrup interesserede i et samarbejde omkring. De øvrige spillesteder (Munken i Løkken og Musikcompagniet i Fjerritslev) er ikke afvisende, men ønsker først og fremmest at tage fat i markedsførings- og administrationsdelen. Strandgaarden, Tranum Strand deltog ikke i mødet, men ønsker at deltage i spillestedsnetværket fremover. Som Strandgaardens aktiviteter er pt., er bookerfunktionen ikke interessant, men fælles markedsføring er. Der kan tænkes i supplerende finansiering af en bookerfunktion fra spillestederne, hvilket man er indstillet på, hvis Jammerbugt Kommune også går ind i projektet. Direktørstillingen på Nordjyllands Mediecenter udløber til nytår og det kunne være oplagt fysisk at placere bookerfunktionen på Nordjyllands Mediecenter og samtidig pålægge bookeren daglige ledelsesfunktioner i forhold til Nordjyllands Mediecenter. Man kan således tænke i oprettelsen af en kombinationsstilling, hvor indsatsen fordeles mellem booking for de interesserede spillesteder (Spillestedet, Nordjyllands Mediecenter og Brovst Musikforsyning), daglig ledelse af Nordjyllands Mediecenter samt koordination / redaktion af et kulturblad (kulturbladet layoutes i Udviklingsafdelingen). Der skal i givet fald laves en praktisk aftale for fordelingen af indsatsen.

14 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 14 Konkrete opgaver: Booking af kunstnere til konkrete aktiviteter på spillestederne dette sker i tæt samarbejde med de enkelte spillesteder Daglig ledelse af Nordjyllands Mediecenter Redaktion af kulturblad skrive tekster, indsamle information om arrangementer og skaffe reklameindtægter til bladet Kulturbladet tænkes at udkomme 5-6 gange årligt i ca eksemplarer, (24 sider, A4 farvetryk) der husstandsomdeles samt lægges frem diverse steder, eksempelvis biblioteker, haller, forretninger etc. Konkret lægger foreningerne deres arrangementer ind på den allerede eksisterende elektroniske kalender og herfra tages informationerne til bladet. Således gives også mere liv til den elektroniske kalender. Der vil være deadline på 1 måned i praksis 1-3 måneder fra arrangementet lægges på den elektroniske kalender til det afholdes. Retsgrundlag Økonomi og finansiering En fælles booker koster ca kr. årligt for en fuldtidsstilling. Der kan evt. tænkes i en deltidsstilling, men med opmærksomhed på, at det er en omfattende opgave at booke og særligt for flere spillesteder med hver sin profil. Udgivelsen af Kulturblad på de skitserede vilkår koster ca kr. årligt. De deltagende spillesteder er villige til at indgå i finansieringen af en booker, der også har forpligtelse til daglig ledelse af Nordjyllands Mediecenter samt redaktion af kulturblad. Der er ikke midler på budgettet, men en model kunne være som nedenstående: Kombinationsstilling og Kulturblad Udgifter Indtægter Løn Udgivelse og distribution Kulturblad Nordjyllands Mediecenter 3 spillesteder (Brovst Musikforsyning, Spillestedet og Nordjyllands Mediecenter) Jammerbugt Kommune Reklamer i Kulturblad Foreningsbidrag til Kulturblad kr kr kr kr kr kr kr. I alt kr kr. Det foreslås, at Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget finansierer de kr. til kulturbladet indenfor deres 2013 budget, og at de kr.

15 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 15 til bookerfunktionen fremsættes som et budgetønske i forbindelse med Budget Høring/borger- og brugerinvolvering Ønsket om fælles musikbooking og fælles markedsføring / Kulturblad kommer fra spillestederne Indstilling Udviklingschefen indstiller, til Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget, at at Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget i 2013 og fremover finder kr. på eget budget til kulturblad der indgives budgetønske på kr. årligt til finansiering af oprettelse af kombinationsstilling Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

16 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Tilbud om deltagelse i projekt Smart Sport / Mette Ankjær Jensen Beslutningstema Stillingtagen til om Jammerbugt Kommune skal deltage i projekt SMART Sport og i så fald i hvilket omfang og med hvilken finansiering. Sagsbeskrivelse Jammerbugt Kommune har via Pandrup Gymnastik og Ungdomsforening fået en henvendelse fra DGI Nordvest, som tilbyder kommunen at deltage i projekt SMART Sport. Projektet er udviklet af DGI Nordvest og har som formål at udvikle nye motionsformer indenfor dansk idræt, som er kendetegnet ved at koble den nyeste tilgængelige teknologi (f.eks. SMART phones) sammen udendørsaktiviteter for at imødekomme den øgede interesse for motion i uderummet blandt børn og unge. (Citeret fra oplæg fra DGI Nordvest.) DGI Nordvest har skabt projektet i et forsøg på at imødekomme flere behov / forhold: Efterspørgsel efter moderne og fleksible idræts- og motionstilbud Kortlægning og aktiv benyttelse af den megen uudnyttede natur i landdistrikterne bl.a. for derigennem at sætte fokus på breddeidræt og motion frem for præstation Modvirke affolkning af landdistrikterne ved at igangsætte en proces, som kan medvirke til at børn og unge føler tilknytning til området og ønsker at vende tilbage efter endt uddannelse Deltagerfokus i stedet for fokus på præstation skal imødekomme problematikken med at aktivere inaktive og overvægtige børn og unge (som er ifølge ansøger er overrepræsenterede i landdistrikterne). Det gennemgående ved SMART sport aktiviteterne er at Aktiviteterne foregår i naturen fx kano, havkajak, klatring, mountainbike, vandreture, løb, surf, slack-line, geo-caching, orienteringsløb, udendørsskydning, stærkmands-lege m.fl. Alle aktiviteterne skal kunne trackes på en SMART-sport-log eller facebook-profil, så man kan følge sin egen og andres udvikling og resultater. Aktiviteterne kan altid kobles sammen med nyeste teknologi, fx smartphones, GPS, interaktive legepladser mv. Aktiviteterne skal være grænsesøgende, kræve mod og være selvtillidsopbyggende blot ved gennemførsel Aktiviteterne skal kunne dyrkes alene og på hold.

17 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 17 Målgruppen for aktiviteterne er de 3-20 årige, dvs. børn og unge. I det omfang ressourcerne tillader det, vil der også være fokus på aktiviteter for forældrene. Som koncept er SMART sport fleksibelt i forhold til den enkelte samarbejdskommunens behov og ressourcer, og den konkrete planlægning vil skulle ske i samarbejde med kommunen. Projekt SMART sport er sammensat af en række indsatser, som hver især er prissat: Aktivitetsdage (kl. 8-16) med SMART sport aktiviteter på institutioner skole/børnehaver for i alt 6500 børn og unge i løbet af 2012/2013 (eller som events andre steder). Hver aktivitetsdag kommer til at antage en værdi af kr. og dækker over materialeforbrug, instruktørudgifter, opsætning, nedpilning, udlån af SMART phones samt forberedelse. Hver dag kan der aktiveres ca. 2 x 50 børn, hvilket betyder en deltagerpris på 120 kr. pr barn for 3½ timers innovativ aktivitetsoplevelse i det fri. Uddannelse af SMART sport instruktører fra lokale foreninger i kommunen. Dermed skabes forudsætningen for, at børn og unge efter projektperiodens udløb fortsat kan inspireres til at bruge naturen og teknologien til motion, samt at aktiviteterne forankres i foreningslivet i kommunen. SMART sport instruktørerne deltager på 2 kursusdage a 7 timer. Prisen for begge kursusdage antager en værdi a ca kr. Aktivitetsudvikling i foreningerne og events. Oprettelse af nye foreninger eller afdelinger i allerede eksisterende foreninger med aktiviteter indenfor SMART-sport-paletten. Konsulenthjælp til foreningsseminar med henblik på uddannelse af foreningsledere i det nye idrætsbillede og potentialerne i udendørsmotion. En konsulenttime antager en værdi a kr. og kan også bruges til at planlægge/afvikle et stort SMART sport event. Udvikling af kommunens brug af naturen i idrætspolitikken. Ydelse; Der bliver sat fokus og handling på naturens potentiale i forhold til motion, bevægelse og sundhed for lokalbefolkningen i kommunen. Bl.a. kan kommunen hyre en projektkonsulent til at udvikle SMART-sport-event i jeres kommune. En konsulenttime antager en værdi a kr. Overblik og øget tilgængelighed vedr. kommunens, foreningernes og andre institutioners faciliteter og udstyr til SMART sport aktiviteter. Indsamling af fakta og data om alle interessenternes udstyr og muligheder for at øge tilgængeligheden og dermed brugen af dette udstyr. Dette ville bl.a. muliggøre at turister og lokalbefolkning i fremtiden lettere kan få adgang til aktivitetsudstyret. En koordinatortime antager en værdi a kr. Prisen for Jammerbugt Kommune for at deltage i projektet, vil afhænge af hvilke indsatser, der ønskes gennemført og i hvilket omfang. Forvaltningen har modtaget følgende forslag fra DGI Nordvest: Forslag 1: Aktivitetsdage

18 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Aktivitetscamps Uddannelse af instruktører Foreningsudvikling, konsulenttimer Politik, events og planlægning, konsulenttimer Oplevelsesøkonomi, tilgængelighed og sparring, koordinatortimer I alt Pris for Jammerbugt kommune Forslag 2: Aktivitetsdage Aktivitetscamps Uddannelse af instruktører Foreningsudvikling, konsulenttimer Politik, events og planlægning, konsulenttimer Oplevelsesøkonomi, tilgængelighed og sparring, koordinatortimer I alt Pris for Jammerbugt kommune Forslag 3 Aktivitetsdage Aktivitetscamps Uddannelse af instruktører Foreningsudvikling, konsulenttimer Politik, events og planlægning, konsulenttimer Oplevelsesøkonomi, tilgængelighed og sparring, koordinatortimer I alt Pris for Jammerbugt kommune DGI Nordvest har oplyst, at aktivitetscamps er en slags udvidede aktivitetsdage, hvor deltagerne får mulighed for at gå i dybden med en aktivitet. Tilrettelæggelsen af et SMART sport projekt i Jammerbugt Kommune vil tage udgangspunkt i lokale forhold, fx: Hvilke naturområder er tilgængelige? Hvilke foreninger indgår som samarbejdspartnere? Hvilken profil skal projektet have fx forebyggende sundhedsprofil, synliggørelse af faciliteter/naturområder? Hvem er målgruppen skoler, sfo er eller? En af hensigterne med projektet er, at aktiviteter udviklet under projekt SMART sport skal forankres i lokale foreninger, så aktiviteterne fortsat vil eksistere i foreningsregi efter projektperiodens udløb. Projektet skal være gennemført inden juli 2013.

19 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 19 Forvaltningen bemærker, at projektets samlede budget er på 2,2 mio. kr. DGI Nordvest har tilsagn om 50% fra NaturErhvervsstyrelsen, som kræver medfinansiering for et tilsvarende beløb. Jammerbugt Kommunes betaling for deltagelse vil indgå som en del af denne medfinansiering. Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af projektet vil udover kontant betaling kræve medarbejderressourcer i form af en kommunal tovholder i et ikke nærmere defineret omfang. Dette arbejde vil ikke kunne omregnes til medfinansiering. Forvaltningen bemærker yderligere, at tilrettelæggelsen af en eventuel deltagelse kan besværliggøres af, at skolerne allerede har planlagt skoleåret Forvaltningen bemærker derudover, at projektets målsætninger og aktiviteter stemmer fint overens med Jammerbugt Kommunes Kultur- og Fritidspolitik samt Sundhedspolitik. Retsgrundlag Økonomi og finansiering DGI Nordvest har foreslået 3 mulige scenarier til hhv kr., kr. og kr. Der er ikke afsat midler til deltagelse i projektet. Eventuel deltagelse vil skulle finansieres over Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets budget evt. med bidrag fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje. På Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets budget resterer i kr. til landdistriktsudvikling mm. til forventet disponering den 27. sept i forbindelse med ansøgningsrunde. Af Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje 2012 resterer kr. til forventet disponering på møde 25. oktober 2012 i forbindelse med ansøgningsrunde. Høring/borger- og brugerinvolvering Behandling på Folkeoplysningsudvalgsmøde den 27. august Hvis Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget ønsker at deltage i og finansiere projektet, forelægges det skolelederne på næstkommende skoleledermøde med henblik på at få interessetilkendegivelser. Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter og indstiller til

20 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 20 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, om Jammerbugt Kommune skal deltage i projekt SMART sport og i givet fald forholder sig til finansieringen. Folkeoplysningsudvalget den FOU sympatiserer med de principper og ideer, der ligger i forslaget, og indstiller til KFL, at der arbejdes videre med den del, der handler om at få uddannet lokale instruktører i foreninger i outdoor motion med inddragelse af nye teknologier. Hensigten er, at instruktørerne efterfølgende kan iværksætte aktiviteter tilpasset lokale forhold i samarbejde med foreningerne og andre interessenter. Fraværende: Afbud Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Indstillingen fra Folkeoplysningsudvalget godkendes under forudsætning af, at Folkeoplysningsudvalget finder finansieringen. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat tillægsdagsorden Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssal, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 31. Tilbud om deltagelse i projekt

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 29.11.2012 kl. 08:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 29.11.2012 Punkter på tillægsdagsorden

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 DIREKTIONEN udvidet direktionsmøde tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 Referat: 1) Befolkningsprognose skal på ØKU her i april 2) Orientering om status efter dialogmøder på Ingstrup, Moseby,

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 09.06.2011 kl. 15:00 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentege Punkter på tillægsdagsorden

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 28. Lukket punkt: Indstilling om køb og nedrivning 01.11.38-G00-4-13/ Boe Pickering Beslutningstema Indstilling

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Email: LKB@dgi.dk. Projektets titel: SMART sport natur, teknologi & bevægelse i skøn forening

Email: LKB@dgi.dk. Projektets titel: SMART sport natur, teknologi & bevægelse i skøn forening Projektansvarlig: DGI Nordvest & Vestjylland Kontakt person(er): Louise Kjærsgaard Bertelsen, projektafdelingsleder Email: LKB@dgi.dk Tlf: 79 40 42 02 Mobil: 30 57 23 76 Adresse: H.C. Ørstedvej 2D, 7900

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 132. Vurdering af indkomne tilbud på udbudt areal. Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat tillægsdagsorden Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Lokale 77, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 10. Ansøgning om støtte til Maratonløb

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren.

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Referat Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 FORSLAG OM KURSUS FOR ILDSJÆLE OG KVARTALSMØDER...

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat tillægsdagsorden Folkeoplysningsudvalget 04.02.2010 kl. 17:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget 04.02.2010 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 9. Ansøgning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 142. Orientering fra formanden

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet. 1. juni kl. 17:00 - Rådhuset Aabybro. Afbud bedes meddelt lah@jammerbugt.dk senest den 1. juni kl.

Referat. Landdistriktsrådet. 1. juni kl. 17:00 - Rådhuset Aabybro. Afbud bedes meddelt lah@jammerbugt.dk senest den 1. juni kl. Referat Landdistriktsrådet 1. juni kl. 17:00 - Rådhuset Aabybro Afbud bedes meddelt lah@jammerbugt.dk senest den 1. juni kl. 12:00 Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMANDEN... 2 2 BEHANDLING AF ANSØGNINGER TIL

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Fjerritslev Rådhus lokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 141. Indledende budgetdrøftelser...1 142. Status på tilpasning

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet:

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet: 2009-23605/ Henning Josefsen Beslutningstema Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen har på et temamøde den 18. februar 2010 drøftet, hvordan den med sine beslutninger

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 15:00 Jammerbugt Rådhus, lokale 83 Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 219. Orientering fra formanden

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Stig Andersen, Flemming Gjelstrup, Jens Peter Jensen, Jens Rasch, Per Svendsen ved afbud.

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Referat Landdistriktsrådet. Den 29. september kl. 19:00 Rådhuset Aabybro

Referat Landdistriktsrådet. Den 29. september kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet Den 29. september kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 INTERNAT... 2 3 DET FREMTIDIGE ARBEJDE I LANDDISTRIKTSRÅDET... 3 4 OPLÆG FRA BONDERUP OG

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

Anbefalinger til forsamlingshusdrift Anbefalinger til forsamlingshusdrift Sagsnr.: 15/3387 De kommunale forsamlingshuse i dag Hvordan husene drives Alle fire huse bestyres og drives af en form for bestyrelser, der repræsenterer brugerne af

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Referat. Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 KURSUS I BRUG AF FACEBOOK... 3 3 KALENDER FOR 2016... 4 4 NY RESSOURCE I VÆKST... 5 5 PRIORITERING

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

Dagsorden. Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2017 Dragør rådhus, Havnestuen kl

Dagsorden. Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2017 Dragør rådhus, Havnestuen kl Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2017 Dragør rådhus, Havnestuen kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 2 3. Konstituering af udvalget... 3 4. Tilskudsregler

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Referat. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 ANSØGNINGER... 3 3 MØDER I LOKALOMRÅDERNE... 4 4 NY LANDDISTRIKTSPOLITIK... 5 5 BOSÆTNING... 6 6

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 7 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 27. juni 2005 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Karl Henrik Hansen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af en

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 10.05.2012 kl. 14:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 10.05.2012 Punkter på åbent møde: 62. Orientering

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Dagsorden til mødet den 29. november 2011 kl. 14:00 i mødelokale A. Medlemmer: Ole Christensen Jørgen Østerby Pedersen Peter Sørensen Elsebeth Nielsen Ida Pedersen INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00. Rådhuset Aabybro. Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim).

Referat. Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00. Rådhuset Aabybro. Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim). Referat Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim). Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 VÆKST OG UDVIKLING... 2 3 PLANSTRATEGI FOR

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 106. Kondemnering af ejendom... 2 107. Kondemnering af Ejendom... 3 Afbud: Aage Toftegaard

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Tønder Kommune Folkeoplysningsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Folkeoplysningsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 20. juni 2016 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Projekt Foreningsudvikling

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

HÅNDBOG. 16. marts 2014 2. udgave

HÅNDBOG. 16. marts 2014 2. udgave HÅNDBOG 16. marts 2014 2. udgave Indholdsfortegnelse. 1. INDLEDNING 2. FORMÅL 3. ANVENDELSE 4. LEDELSE OG STYRING. 4.1. Brugermøder. 5. MULTIHUSETS DRIFT 5.1. Frivillig i Multihuset. 5.2. Åbningstider

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Dagsorden. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Dagsorden. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Dagsorden Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 ANSØGNINGER... 3 3 MØDER I LOKALOMRÅDERNE... 4 4 NY LANDDISTRIKTSPOLITIK... 5 5 BOSÆTNING... 6

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 10. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 11. Plan for kurser og Temaforløb

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere