Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

2 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 134. Orientering fra formanden Forvaltningen orienterer Budgetopfølgning på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet september Status på anvendelse af de lukkede skoler Fælles musikbooking og udgivelse af kulturblad i Jammerbugt Tilbud om deltagelse i projekt Smart Sport Internat for Landdistriktsrådet Punkter på lukket møde: 141. Genoptagelse af indstilling om frivillig nedrivning af faldefærdig og skæmmende ejendom Afbud: Ib Nellemann (V)

3 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Orientering fra formanden / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra formanden. Sagsbeskrivelse Formanden vil bl.a. orientere om: Indstilling Udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Formanden orienterede om den nye kulturaftale. Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

4 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Forvaltningen orienterer / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra forvaltningen. Sagsbeskrivelse Forvaltningen vil bl.a. orientere om: Kampagne for årets ildsjæl Indstilling Udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

5 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Budgetopfølgning på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet september / Noël Mignon Beslutningstema Drøftelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 for Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalgets områder. Sagsbeskrivelse Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 30. juni Budgetopfølgningen har til formål at give et skøn over det endelige forbrug i 2012 i forhold til det korrigerede budget. Budgetopfølgningen er udarbejdet jævnfør Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Det fremgår af økonomistyringsprincipperne, at udvalgene har en forpligtelse til at anvise finansieringsmuligheder, hvis det viser sig, at der er udsigt til merforbrug. Budgetopfølgningen pr. 30. juni er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder og afrapporteres på udvalgsniveau herunder på de enkelte politikområder. Budgetopfølgningen på Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalgets område udviser et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på i alt 2,625 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører følgende områder: Aabybro Hallen. Der forventes et underskud på ca. 2,3 mio kr. Underskuddet er akkumuleret over de seneste år bl.a. på grund af manglende indtægter. Underskuddet kan ikke overføres til det kommende år, men skal dækkes via kassen, da hallen overdrages til DGI pr 1/ Folkebiblioteker. Der forventes et underskud på ca kr., da de tidligere besluttede besparelser ikke er fuldt realiseret endnu. Området er omfattet af reglerne fra decentral økonomi, hvilket betyder at overskud og underskud overføres til efterfølgende år. Kulturskolen. Der forventes et underskud på ca kr. Det skyldes hovedsageligt restancer fra Brovst Pigegarde. Aftale er under udarbejdelse. Området er omfattet af reglerne fra decentral økonomi, hvilket betyder at overskud og underskud overføres til efterfølgende år. Salg af grunde. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012, blev det

6 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 6 besluttet, at der skulle sælges grunde for kr. til at medfinansiere Skrotordningen. Det forventes realiseret. Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Direktionen tager stilling til, hvorvidt der skal søges tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen præsenteres for kommunalbestyrelsen på temamødet den 30. august Økonomiudvalget behandler den samlede budgetopfølgning på deres møde den 12. september Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Økonomi og finansiering Se sagsbeskrivelsen. Høring/borger- og brugerinvolvering - Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder, og at udvalget indstiller til økonomiudvalget hvilke opfølgningstiltag, budgetopfølgningen giver anledning til. Bilag: Budgetopfølgning Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og indstiller til Økonomiudvalget, at der findes en løsning vedr. Aabybro Hallen i forbindelse med budgetopfølgning 3. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

7 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Status på anvendelse af de lukkede skoler / Ida Rytter Jensen Beslutningstema Status på de fem lukkede skoler ét år efter skolelukning. Sagsbeskrivelse I starten af 2011 blev det besluttet at ændre skolestrukturen og lukke fem folkeskoler. På de fem skoler blev der gennemført dialogprocesser med repræsentanter for lokalsamfundene med henblik på at afklare lokalsamfundenes interesse i at anvende lokaler på de tidligere skoler. I august 2011 var de fem skoler tømt for inventar, og lokalsamfundene stod i forskelligt omfang klar til at tage over. Overordnet blev anvendelsen følgende: Ingstrup Skole anvendes til friskole, en institution for 0-5 årige og den gamle skole fra 1934 ønskes på sigt anvendt til bogcafe, foreningsbase. Moseby Skole anvendes af boldklub, en institution for 0-5 årige, taletilbud (PPR) fra oktober 2012 og en judoklub. Langeslund Skole anvendes af Arentsminde Kulturcenter, der med reviderede vedtægter nu også rummer legerum, historisk arkiv mv. SFO en er delvist nedrevet, udstykket og afhændet til privat beboelse. Øland Skole anvendes af Netværk Øland, der med revideret vedtægter arrangerer aftenskole, judo, bogcafé mv. SFO en er fra april 2012 udlejet til en nyoprettet privat børneinstitution. Hjortdal Skole er fra 2012 overtaget af Krabben, som vil indrette et dagtilbud for Krabbens beboere og brugere. Lokale foreninger kan anvende skolen som hidtil. I Ingstrup er der lavet en lejekontrakt med Ingstrup Trivselsskole for hovedparten af skolen. Friskolen har udvidet elevtallet fra ca. 30 det første år til nu 46 elever ved skolestart. I den kommunale børneinstitution er der i dag et børnetal på ca. 28, og det betyder, at børneinstitutionen nu kun i begrænset omfang benytter den tidligere SFO-bygning. Aftalen med friskolen, der ikke er tidsbegrænset, er afhængig af, at den kommunale børnegruppe er til stede i bygningerne og driver legepladsen. Friskolen passer til gengæld adgangsarealer og skolegård. Der er endnu ikke lavet lejekontrakt for den gamle skole fra 1934, men der foreligger et udkast til aftale, som afventer afklaring af spørgsmålet om adgang til toiletter for den gamle skoles brugere.

8 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 8 Den gamle skole er det seneste år alene anvendt til musikskole og bibliotek, da der ikke er toiletter i bygningen. Bygningssagkyndige i afdelingen for kommunale ejendomme har udarbejdet et overslag og tilbud for indretning af toiletter på Ingstrup Skole, som med frivillig arbejdskraft vil koste ca kr. at etablere. Det har været på tale at flytte en klub fra Præstegårdsvej 34 (gammelt kommunekontor) til den gamle skole, så der årligt kan spares ca kr. til elevatordrift. Da børneinstitutionen kun i begrænset omfang anvender den tidligere SFO med både toilet og køkken, vurderes det, at der er mulighed for at finde en brugbar løsning i løbet af de kommende måneder. Der kan blive tale om mindre bygningsmæssige ændringer, så der kan indgås en lejeaftale om brug af den gamle skole i Ingstrup. Udviklingsafdelingen anbefaler, at der i dialog med børneinstitution, borgergruppe og friskole findes en løsning på adgang til toiletter og at der kan indgås en længere varende driftsaftale for den gamle skole, så flere aktiviteter kan flyttes til skolen. I Moseby er der lavet aftale med Moseby Boldklub om brug af omklædningsfaciliteter, og fra oktober 2012 tages lokaler tæt ved børneinstitutionen i brug til et nyt taletilbud under PPR. Taletilbuddet etableres med en vis samdrift med børneinstitutionen for 0-5 årige. Den resterende del af skolen er endnu ikke omfattet af lejeaftaler, men Borgerforeningen er interesseret i at anvende det tidligere bibliotek til mødeaktivitet og mindre arrangementer. Moseby Skole vil med aftalerne være opdelt i flere enheder med forskellig ledelse og afregningsformer. En kompliceret opdeling af varmeforsyningen, og de administrative udfordringer ved mange enheder på samme adresse har betydet, at det har været nødvendigt at opsætte særskilte målere, så afregning af energiforbrug kan ske til de forskellige enheder. Omkostningen ved denne ændring har været på ca kr. I lange perioder, hvor der ikke har været lejeaftaler for store dele af skolen, har børneinstitutionen og beboerforeningen været behjælpelig med nøgleadministration, styring af varme og tilsyn med de tekniske installationer. Der har dog også været nødvendig at bestille ekstra grøn pleje af lejeplads og udbedre andre skader. Et legetårn og andet udtjent lejepladsinventar er fjernet med hjælp fra arbejdsmarkedsområdet og Vej og Park. Bygningssagkyndige i afdelingen for kommunale ejendomme har udarbejdet flere overslag for ombygning af Moseby Skole. I 2011 blev der lavet overslag på at nedrive gymnastiksal og ombygge den oprindelige skole til et nyt forsamlingshus med større samlingslokale og nye toiletter og køkken. En ombygning til 1,8 mio. kr.

9 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 9 Senere blev ideen med indretning af gymnastiksalen til judoklub drøftet, og der foreligger nu oplæg til at energirenovere og istandsætte den gamle gymnastiksal, og foretage en mindre tilbygning for i alt ca kr. Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget har behandlet en særskilt sag herom i august. (Sag nr ) Judoklubben vil efter om- og tilbygning kunne bruge skolens gymnastiksal og nogle klasseværelser, mens den resterende del af skolen kan anvendes af eksempelvis beboerforeningen. Brugen af Moseby tidligere skole er afhængig af, at institutionerne til 0-5 årige og taletilbuddet er til stede i bygningerne og medvirker til dagligt opsyn, administration af nøgler og varmeforsyning. Der har været afholdt mange møder på Moseby Skole om skolens fremtidige anvendelse. På grund af formandsskifte og det faktum, at der ikke er én paraplyforening i området, som repræsenterer alle interesser, er det ikke lykkedes at få formaliseret anvendelsen i lejeaftaler for hele skolen. Udviklingsafdelingen anbefaler, at kommunen indgår driftsaftaler for idrætsfaciliteterne med boldklub og judoklub, idet aftaler med judoklub og boldklub foreslås udformet som lejeaftaler for 10 år, og at der arbejdes videre på at indgå aftaler for brug af den resterende del af skolen med områdets øvrige foreninger. I Arentsminde er der udarbejdet en lejekontrakt med Arentsminde Kulturcenter, som med reviderede vedtægter nu repræsenterer flere foreninger i området. Aftalen omfatter hele den gamle skole og den nyere tilbygning som blev opført omkring Der er indrettet et større køkken i den tidligere børnehaveklasse, lokalhistorisk arkiv har fået bedre rammer, og der er indrettet et rum til småbørn, som kan bruges af områdets dagplejere og børnegrupper. Endvidere er der arbejdet med at udvide parkeringspladsen. Arentsminde har med mindre ændringer i vedtægter haft en egnet organisatorisk enhed, der hurtigt har kunnet gå ind i en dialog med kommunen. Driftsmidlerne bliver anvendt til en lang række foreningsaktiviteter, som kommunen kun i mindre grad er involveret i. SFO en ved Langeslund Skole er udstykket og tilbygningen med en pavillon ved SFO en er nedrevet før salg til privat beboelse. Lejekontrakten er udarbejdet for ét år, og Arentsminde Kulturcenter har givet udtryk for, at de gerne ser mere længerevarende kontrakter, så deres frivillige arbejde med indvendig vedligeholdelse og fremskaffelse af inventar er sikret for mere end ét år frem i tiden. Udviklingsafdelingen anbefaler,

10 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 10 at den nuværende ét årige lejekontrakt ændres til en 10 årig aftale. På Øland er der som i Arentsminde indgået en ét årig lejeaftale for hovedparten af skolen. SFO en er ombygget og udlejet til en ny privat institution for småbørn. I lejeaftalen har der været en reservation til en kommunal institution, da et enkeltmandstilbud tidligere var på tale på Øland Skole. Det er nu besluttet at placere tilbuddet i Klim, og det er vurderet, at kommunens behov for at placere nye institutioner på Øland er begrænset. Det skyldes bl.a. at ombygning medfører flere følgeomkostninger, hvis det ikke er hele skolen som kan benyttes af en kommunal institution. Det er på Øland drøftet at nedrive en garage, et cykelskur og sløjd lokale for at reducere bygningsmassen. Placering af tekniske installationer og oprettelse af en ny privat institution i den tidligere SFO betyder dog, at der ikke umiddelbart er behov for nedrivning på nuværende tidspunkt. På Øland har der som i Arentsminde været et stort engagement og en egnet paraply -forening, som med mindre ændringer i vedtægter udgjorde en egnet organisatorisk enhed, der hurtigt har kunnet gå ind i en dialog med kommunen. Midlerne bliver også her anvendt til en lang række foreningsaktiviteter, som kommunen kun i mindre grad er involveret i, jf. vedhæftede beretning. Endvidere har netværket skaffet flere eksterne midler til nyt inventar og indvendig vedligehold. Som i Arentsminde ønsker også Netværk Øland en længerevarende lejeaftale. Udviklingsafdelingen anbefaler, at lejeaftalen ændres fra en ét årig aftale til en 10 årig aftale, og at forbeholdet for anvendelse af skolen til en anden kommunal institution udgår i lejeaftalen. I Hjortdal var muligheden med Krabbens brug af skolen den bedste løsning i dette område. Det sikrer aktivitet i dagtimerne og tilfredsstiller lokalsamfundets brug af samlingslokaler i aftentimer. Der har været drøftelser omkring indretning af legeplads og hegning af udearealer, hvor både beboerforening, småbørnsinstitutionen, kommunens afdeling for kommunale ejendomme og Vej og Park har været inddraget. Beboerforeningen i Hjortdal har fået egne lokaler på skolen, og deltager i et brugerråd om fremtidige ændringer på skolen. Driften af den tidligere skole i Hjortdal varetages fra starten af 2012 af Krabben under social- og sundhedsudvalget, som fremadrettet administrerer alt vedrørende ejendommen. Generelt har processen vist, at der naturligvis er forskellige ressourcer i

11 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 11 områderne, og at evnen til at mobilisere disse og få dem til at spille sammen om ét fælles mål - et nyt multihus - ikke kan lykkedes i løbet af ét år. Der har været enkelte uforudsete omkostninger i forhold til det forventede, især på de skoler som har stået tomme i en længere periode, eksempelvis udgifter til ekstra grøn pleje samt udbedring efter indbrud og brand (i affaldscontainer). Driftsmidlerne på 45% er foruden energiudgifter i det første år anvendt til etableringsomkostninger, herunder målere og udbedring af uforudsete omkostninger. I alle tilfælde har institutioner, tidligere personale, beboerforeninger og serviceleder fra nærliggende institutioner været til stor hjælp, så der hurtigt er fundet løsninger på pludselige opståede udfordringer. De opstillede modeller for fremtidig drift af skolerne er dog sårbare for ændringer, eksempelvis hvis de kommunale institutioner på skolerne nedlægges igen. Med udgangspunkt i erfaringer med drift af skolerne i det første år anbefales generelt: - at de nuværende lejeaftaler ændres fra ét årige til 10 årige lejeaftaler - at der arbejdes videre med mulighederne for at indgå nye 10 årige formelle lejeaftaler og - at der hvert år laves en aktivitetsoversigt og opgørelse af forbrug på hhv. Ingstrup, Moseby, Arentsminde og Øland. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi og finansiering Foreløbig opgørelse af forbruget på de enkelte skoler i 2012 og de fremsatte ønsker til nye investeringer vurderes at kunne rummes inden for de afsatte midler. Afregning af energiforbrug følger ikke de nuværende lejekontakter, og på den baggrund er der endnu ikke grundlag for at vurdere, om de bevilgede midler på 45% af den hidtidige drift er tilstrækkelige. En mere retvisende opgørelse vil først kunne udarbejdes i løbet af næste kalenderår. Det foreslås, at der hvert år udarbejdes en opgørelse til økonomiudvalget med status på aktiviteter og forbrug på de lukkede skoler. Nye aftaler for 10 år foreslås indgået, så driftsbeløbet kan reguleres hvert år af økonomiudvalget. Det har det første år været muligt at anvende ubrugte midler til nye målere på Moseby Skole, fordi der har været længere perioder, hvor der ikke har været aktivitet på de lukkede skoler. I takt med at skolerne anvendes i større grad af foreninger og nye institutioner, vil udgifter til energi, renholdelse og indvendig vedligehold stige. Der er således ikke midler til finansiere flere anlæg og andre ønsker fra brugere.

12 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 12 Høring/borger- og brugerinvolvering Der har været afholdt dialogmøder og opfølgningsmøder med inddragelse af en bred kreds af foreninger og borgere i hvert lokalsamfund berørt af skolelukning. I løbet af september-oktober måned vil der blive afholdt møder i hvert område for opfølgning på hidtidige aftaler. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender at der på Ingstrup Skole findes en løsning på indretning af toiletter ved den gamle skole, og at der snarest indgås en 10 årig lejeaftale for den gamle skole som beskrevet ovenfor at der på Moseby Skole indgås 10 årige aftaler med boldklub og judoklub om brug af idrætsfaciliteter og klasseværelser - samt at der også arbejdes i retning af en aftale om brug af den resterende del af skolen som beskrevet ovenfor at der på Arentsminde og Øland skoler sker en ændring af de nu ét årige kontrakter til 10 årige kontrakter som beskrevet ovenfor, at uforbrugte driftsmidler kan anvendes til etableringsomkostninger, eksempelvis om- og tilbygning af gymnastiksal på Moseby skole og adgang til toiletter på Ingstrup skole og at der hvert år udarbejdes en oversigt til økonomiudvalget på aktiviteter på skolerne og hvad de bevilge midler er anvendt til. Bilag: Beretning fra Netværk Øland om brug af Øland tidl. skole i Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

13 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Fælles musikbooking og udgivelse af kulturblad i Jammerbugt / Ulla Tjell Beslutningstema Fælles musikbooking og udgivelse af kulturblad i Jammerbugt Kommune Sagsbeskrivelse På augustmødet i Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget blev det i forbindelse med sagen om Mediecentret besluttet, at der skulle arbejdes videre med den del, der handler om fælles booker samt fælles kulturmagasin/kalender. På møde i juni 2012 med kommunens spillesteder blev fælles booking, markedsføring og administration drøftet. Alle spillesteder er interesserede i noget fællesskab især omkring markedsføring (et fælles husstandsomdelt kulturblad a la det, som findes i Rebild. Se eventuelt og administration (Conventus). Booking af musik er Brovst Musikforsyning, Nordjyllands Mediecenter og Spillestedet i Pandrup interesserede i et samarbejde omkring. De øvrige spillesteder (Munken i Løkken og Musikcompagniet i Fjerritslev) er ikke afvisende, men ønsker først og fremmest at tage fat i markedsførings- og administrationsdelen. Strandgaarden, Tranum Strand deltog ikke i mødet, men ønsker at deltage i spillestedsnetværket fremover. Som Strandgaardens aktiviteter er pt., er bookerfunktionen ikke interessant, men fælles markedsføring er. Der kan tænkes i supplerende finansiering af en bookerfunktion fra spillestederne, hvilket man er indstillet på, hvis Jammerbugt Kommune også går ind i projektet. Direktørstillingen på Nordjyllands Mediecenter udløber til nytår og det kunne være oplagt fysisk at placere bookerfunktionen på Nordjyllands Mediecenter og samtidig pålægge bookeren daglige ledelsesfunktioner i forhold til Nordjyllands Mediecenter. Man kan således tænke i oprettelsen af en kombinationsstilling, hvor indsatsen fordeles mellem booking for de interesserede spillesteder (Spillestedet, Nordjyllands Mediecenter og Brovst Musikforsyning), daglig ledelse af Nordjyllands Mediecenter samt koordination / redaktion af et kulturblad (kulturbladet layoutes i Udviklingsafdelingen). Der skal i givet fald laves en praktisk aftale for fordelingen af indsatsen.

14 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 14 Konkrete opgaver: Booking af kunstnere til konkrete aktiviteter på spillestederne dette sker i tæt samarbejde med de enkelte spillesteder Daglig ledelse af Nordjyllands Mediecenter Redaktion af kulturblad skrive tekster, indsamle information om arrangementer og skaffe reklameindtægter til bladet Kulturbladet tænkes at udkomme 5-6 gange årligt i ca eksemplarer, (24 sider, A4 farvetryk) der husstandsomdeles samt lægges frem diverse steder, eksempelvis biblioteker, haller, forretninger etc. Konkret lægger foreningerne deres arrangementer ind på den allerede eksisterende elektroniske kalender og herfra tages informationerne til bladet. Således gives også mere liv til den elektroniske kalender. Der vil være deadline på 1 måned i praksis 1-3 måneder fra arrangementet lægges på den elektroniske kalender til det afholdes. Retsgrundlag Økonomi og finansiering En fælles booker koster ca kr. årligt for en fuldtidsstilling. Der kan evt. tænkes i en deltidsstilling, men med opmærksomhed på, at det er en omfattende opgave at booke og særligt for flere spillesteder med hver sin profil. Udgivelsen af Kulturblad på de skitserede vilkår koster ca kr. årligt. De deltagende spillesteder er villige til at indgå i finansieringen af en booker, der også har forpligtelse til daglig ledelse af Nordjyllands Mediecenter samt redaktion af kulturblad. Der er ikke midler på budgettet, men en model kunne være som nedenstående: Kombinationsstilling og Kulturblad Udgifter Indtægter Løn Udgivelse og distribution Kulturblad Nordjyllands Mediecenter 3 spillesteder (Brovst Musikforsyning, Spillestedet og Nordjyllands Mediecenter) Jammerbugt Kommune Reklamer i Kulturblad Foreningsbidrag til Kulturblad kr kr kr kr kr kr kr. I alt kr kr. Det foreslås, at Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget finansierer de kr. til kulturbladet indenfor deres 2013 budget, og at de kr.

15 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 15 til bookerfunktionen fremsættes som et budgetønske i forbindelse med Budget Høring/borger- og brugerinvolvering Ønsket om fælles musikbooking og fælles markedsføring / Kulturblad kommer fra spillestederne Indstilling Udviklingschefen indstiller, til Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget, at at Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget i 2013 og fremover finder kr. på eget budget til kulturblad der indgives budgetønske på kr. årligt til finansiering af oprettelse af kombinationsstilling Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

16 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Tilbud om deltagelse i projekt Smart Sport / Mette Ankjær Jensen Beslutningstema Stillingtagen til om Jammerbugt Kommune skal deltage i projekt SMART Sport og i så fald i hvilket omfang og med hvilken finansiering. Sagsbeskrivelse Jammerbugt Kommune har via Pandrup Gymnastik og Ungdomsforening fået en henvendelse fra DGI Nordvest, som tilbyder kommunen at deltage i projekt SMART Sport. Projektet er udviklet af DGI Nordvest og har som formål at udvikle nye motionsformer indenfor dansk idræt, som er kendetegnet ved at koble den nyeste tilgængelige teknologi (f.eks. SMART phones) sammen udendørsaktiviteter for at imødekomme den øgede interesse for motion i uderummet blandt børn og unge. (Citeret fra oplæg fra DGI Nordvest.) DGI Nordvest har skabt projektet i et forsøg på at imødekomme flere behov / forhold: Efterspørgsel efter moderne og fleksible idræts- og motionstilbud Kortlægning og aktiv benyttelse af den megen uudnyttede natur i landdistrikterne bl.a. for derigennem at sætte fokus på breddeidræt og motion frem for præstation Modvirke affolkning af landdistrikterne ved at igangsætte en proces, som kan medvirke til at børn og unge føler tilknytning til området og ønsker at vende tilbage efter endt uddannelse Deltagerfokus i stedet for fokus på præstation skal imødekomme problematikken med at aktivere inaktive og overvægtige børn og unge (som er ifølge ansøger er overrepræsenterede i landdistrikterne). Det gennemgående ved SMART sport aktiviteterne er at Aktiviteterne foregår i naturen fx kano, havkajak, klatring, mountainbike, vandreture, løb, surf, slack-line, geo-caching, orienteringsløb, udendørsskydning, stærkmands-lege m.fl. Alle aktiviteterne skal kunne trackes på en SMART-sport-log eller facebook-profil, så man kan følge sin egen og andres udvikling og resultater. Aktiviteterne kan altid kobles sammen med nyeste teknologi, fx smartphones, GPS, interaktive legepladser mv. Aktiviteterne skal være grænsesøgende, kræve mod og være selvtillidsopbyggende blot ved gennemførsel Aktiviteterne skal kunne dyrkes alene og på hold.

17 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 17 Målgruppen for aktiviteterne er de 3-20 årige, dvs. børn og unge. I det omfang ressourcerne tillader det, vil der også være fokus på aktiviteter for forældrene. Som koncept er SMART sport fleksibelt i forhold til den enkelte samarbejdskommunens behov og ressourcer, og den konkrete planlægning vil skulle ske i samarbejde med kommunen. Projekt SMART sport er sammensat af en række indsatser, som hver især er prissat: Aktivitetsdage (kl. 8-16) med SMART sport aktiviteter på institutioner skole/børnehaver for i alt 6500 børn og unge i løbet af 2012/2013 (eller som events andre steder). Hver aktivitetsdag kommer til at antage en værdi af kr. og dækker over materialeforbrug, instruktørudgifter, opsætning, nedpilning, udlån af SMART phones samt forberedelse. Hver dag kan der aktiveres ca. 2 x 50 børn, hvilket betyder en deltagerpris på 120 kr. pr barn for 3½ timers innovativ aktivitetsoplevelse i det fri. Uddannelse af SMART sport instruktører fra lokale foreninger i kommunen. Dermed skabes forudsætningen for, at børn og unge efter projektperiodens udløb fortsat kan inspireres til at bruge naturen og teknologien til motion, samt at aktiviteterne forankres i foreningslivet i kommunen. SMART sport instruktørerne deltager på 2 kursusdage a 7 timer. Prisen for begge kursusdage antager en værdi a ca kr. Aktivitetsudvikling i foreningerne og events. Oprettelse af nye foreninger eller afdelinger i allerede eksisterende foreninger med aktiviteter indenfor SMART-sport-paletten. Konsulenthjælp til foreningsseminar med henblik på uddannelse af foreningsledere i det nye idrætsbillede og potentialerne i udendørsmotion. En konsulenttime antager en værdi a kr. og kan også bruges til at planlægge/afvikle et stort SMART sport event. Udvikling af kommunens brug af naturen i idrætspolitikken. Ydelse; Der bliver sat fokus og handling på naturens potentiale i forhold til motion, bevægelse og sundhed for lokalbefolkningen i kommunen. Bl.a. kan kommunen hyre en projektkonsulent til at udvikle SMART-sport-event i jeres kommune. En konsulenttime antager en værdi a kr. Overblik og øget tilgængelighed vedr. kommunens, foreningernes og andre institutioners faciliteter og udstyr til SMART sport aktiviteter. Indsamling af fakta og data om alle interessenternes udstyr og muligheder for at øge tilgængeligheden og dermed brugen af dette udstyr. Dette ville bl.a. muliggøre at turister og lokalbefolkning i fremtiden lettere kan få adgang til aktivitetsudstyret. En koordinatortime antager en værdi a kr. Prisen for Jammerbugt Kommune for at deltage i projektet, vil afhænge af hvilke indsatser, der ønskes gennemført og i hvilket omfang. Forvaltningen har modtaget følgende forslag fra DGI Nordvest: Forslag 1: Aktivitetsdage

18 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Aktivitetscamps Uddannelse af instruktører Foreningsudvikling, konsulenttimer Politik, events og planlægning, konsulenttimer Oplevelsesøkonomi, tilgængelighed og sparring, koordinatortimer I alt Pris for Jammerbugt kommune Forslag 2: Aktivitetsdage Aktivitetscamps Uddannelse af instruktører Foreningsudvikling, konsulenttimer Politik, events og planlægning, konsulenttimer Oplevelsesøkonomi, tilgængelighed og sparring, koordinatortimer I alt Pris for Jammerbugt kommune Forslag 3 Aktivitetsdage Aktivitetscamps Uddannelse af instruktører Foreningsudvikling, konsulenttimer Politik, events og planlægning, konsulenttimer Oplevelsesøkonomi, tilgængelighed og sparring, koordinatortimer I alt Pris for Jammerbugt kommune DGI Nordvest har oplyst, at aktivitetscamps er en slags udvidede aktivitetsdage, hvor deltagerne får mulighed for at gå i dybden med en aktivitet. Tilrettelæggelsen af et SMART sport projekt i Jammerbugt Kommune vil tage udgangspunkt i lokale forhold, fx: Hvilke naturområder er tilgængelige? Hvilke foreninger indgår som samarbejdspartnere? Hvilken profil skal projektet have fx forebyggende sundhedsprofil, synliggørelse af faciliteter/naturområder? Hvem er målgruppen skoler, sfo er eller? En af hensigterne med projektet er, at aktiviteter udviklet under projekt SMART sport skal forankres i lokale foreninger, så aktiviteterne fortsat vil eksistere i foreningsregi efter projektperiodens udløb. Projektet skal være gennemført inden juli 2013.

19 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 19 Forvaltningen bemærker, at projektets samlede budget er på 2,2 mio. kr. DGI Nordvest har tilsagn om 50% fra NaturErhvervsstyrelsen, som kræver medfinansiering for et tilsvarende beløb. Jammerbugt Kommunes betaling for deltagelse vil indgå som en del af denne medfinansiering. Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af projektet vil udover kontant betaling kræve medarbejderressourcer i form af en kommunal tovholder i et ikke nærmere defineret omfang. Dette arbejde vil ikke kunne omregnes til medfinansiering. Forvaltningen bemærker yderligere, at tilrettelæggelsen af en eventuel deltagelse kan besværliggøres af, at skolerne allerede har planlagt skoleåret Forvaltningen bemærker derudover, at projektets målsætninger og aktiviteter stemmer fint overens med Jammerbugt Kommunes Kultur- og Fritidspolitik samt Sundhedspolitik. Retsgrundlag Økonomi og finansiering DGI Nordvest har foreslået 3 mulige scenarier til hhv kr., kr. og kr. Der er ikke afsat midler til deltagelse i projektet. Eventuel deltagelse vil skulle finansieres over Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets budget evt. med bidrag fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje. På Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets budget resterer i kr. til landdistriktsudvikling mm. til forventet disponering den 27. sept i forbindelse med ansøgningsrunde. Af Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje 2012 resterer kr. til forventet disponering på møde 25. oktober 2012 i forbindelse med ansøgningsrunde. Høring/borger- og brugerinvolvering Behandling på Folkeoplysningsudvalgsmøde den 27. august Hvis Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget ønsker at deltage i og finansiere projektet, forelægges det skolelederne på næstkommende skoleledermøde med henblik på at få interessetilkendegivelser. Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter og indstiller til

20 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 20 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, om Jammerbugt Kommune skal deltage i projekt SMART sport og i givet fald forholder sig til finansieringen. Folkeoplysningsudvalget den FOU sympatiserer med de principper og ideer, der ligger i forslaget, og indstiller til KFL, at der arbejdes videre med den del, der handler om at få uddannet lokale instruktører i foreninger i outdoor motion med inddragelse af nye teknologier. Hensigten er, at instruktørerne efterfølgende kan iværksætte aktiviteter tilpasset lokale forhold i samarbejde med foreningerne og andre interessenter. Fraværende: Afbud Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Indstillingen fra Folkeoplysningsudvalget godkendes under forudsætning af, at Folkeoplysningsudvalget finder finansieringen. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Bonderup Forsamlingshus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 152. Orientering fra formanden 1

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget 13.05.2009 Punkter på åbent møde: 69. Kriterier for prioritering af midler til renovering af skoler i 2009 1 70. Godkendelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 08-05-2014 kl. 08:30 Sophienholm Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Til mødet deltager

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 63. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til 2008 - sager udtaget til senere godkendelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Ansøgning om midler til kreative

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere