Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016"

Transkript

1 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for

2 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og 15 miljøforanstaltninger Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder my. 20 Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur 21 Hovedkonto 3, Undervisning og kultur 24 Hovedkonto 4, Sundhedsomrdet 37 Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskftigeise my. 40 Hovedkonto 6, FIlesudgifter og administration my. 71 Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udigning, skatter, 83 balanceforskydninger my. Tvrgende artsoversigt 89 Investeringsoversigt (kommunens anigsvirksomhed) 93 Takstoversigt 99 BeviIingsniveau, DRIFT 109 Resultatopgørelse 113 De specielle bemrkninger til Budget 2013 kan ses pa Struer Kommunes hjemmeside.

3 F J

4 CD CD -I CD 3 ID CD -I

5 4 Generelle bemrkninger Forslag ti budget for 2013 og budgetoversiag for 2014, 2015 og 2016 er udar bejdet perioden fra marts til september Forsiaget er udsendt til Byrdets medlemmer den 7. september Byrdets budgetbehand linger er fastlagt sledes: 1. behandling 18. september behandling 9. oktober 2012 Budgettet bygger p følgende generelle forudstninger: L Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2012 var der indbyggere i Struer Kommune. P grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i marts 2012 forventes kommu nens indbyggertal I perioden at udvikie sig sledes: 1. januar januar januar januar januar januar Regeringsaftalen om den kommunale Okonomi Regeringen og KL indgik den 10. juni 2012 en aftale om kommunernes økonomi for Aftalen kan ses p kommunens hjemmeside.

6 V V: V V, V V VV V, VV V 2015 V 5 3. Driftsbudgettet DrlftsbUdgettet er fremkommet säledes kr Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2013 I henhold til budgettet (I 2012 priser) Pris- og Iønstigning fra 2011/2012 til 2013 henhold til KL s budgetvejledning Budgetndringer I henhold til Budgetdirektiv 2013: Serviceudgifter Udgifter defineret sam overførsler 119 Brugerbetalte omrder og fileskommunale omrder 132 Konsekvens af forventede ndringer i folketallet Budgetndringer i øvrigt 103 IEndringer efter Byrdets budgetseminar den august Netto driftsudglfter AnIgsbudgettet AnIbuiIqettet for 2013 omfatter kr AnIgsudgifter Indtgter - grundsaig, anigstiiskud my Netto anigsudgifter Budgettet for jordforsyning er baseret følgende til boliger og erhverv: p, at der af kommunen byggemodnes 2014: V 2016 Boliggrunde (parcel- og rkkehuse) Antal hektar erhvervsgrunde Byggemodningens omfang - for boliggrunde sam erhvervsgrunde - vii løbende blive afpasset efter den aktuelte efterspørgsel grunde. svel p dog

7 - 6. Generelle tilskud my. Byfornyelse Arealerhvervelser Investeringer p kvalitetsfondsomrderne (skoler, dagpasning og Idre) Ln lay likviditet Energibesparende foranstaitninger Kommunale almene plejeboliger Der regnes med lneoptagelse til følgende formi: Budgettet er baseret p maksimal udnyttelse af kommunens lneadgang henhold til lnebekendtgør&sen samt modtagne dispensationer. 5. Optagelse af Ian Budgettet er baseret p et netto kasseforbrug p 113,3 mb. kr. over den kom mende 4-rs budgetperiode, heraf 14,7 mb. kr Forbrug af Iikvide aktiver ningsgrundlag. For rene 2014, 2015 og 2016 er indregnet provenu af selvbudgetteret udskriv grundlaget for det provenu, der er indregnet budget I forhold til 2012 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 187 mb. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.232,1 mb. kr., er Budgettet er baseret p en udskrivningsprocent p 24,9 og en grundskyldspro UI satserne mule p 21,25 svarende 7. Skatter Ealt r- Betaling til Regionen: Srlige tilskud: Udligning og tilskud vedrørende udlridinge Udligning selskabsskat BeskftigeIsestilskud, efterregulering vedr Uclviklingsbidrag Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Det srlige ldretiiskud (generelt løft) Det srlige tilskud til ldre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Beskftigelsestilskud Ti!skud vedrørende kvalitetsfondsomrderne Tilskud til bedre dagtilbud Uciligning og generelle tilskud: kr. ret sledes i 2013: Tilskuddet, der er baseret p statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgette 6

8 - entrepreriør Budgetoverslagsârene Budgettet er baseret p en undret beskatningsprocent og grundskyldspromille forhold til Anvendte skøn over pris- og Iønudviklingen Gennemsnitlig stigning I pct.: Løn 1,44 2. Varer (ekskl energi) 1,54 3. Fremmede tjenesteydelser: og hndvrker ydelser - øvrige tjenesteydelser 1,90 4. Energi (ei/varme/olie/benzin) 1,10 5. Tilskud og overførsler 1,60 Sammenvejet p115- og Iønstlgnlng 1,50 1,80 1,80 1, Skatteforudstninger my Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 3.232, , , , og selvbudgetteret udskrivnings grundlag fra 2014 (mb. kr.) Udskrivningsprocent 24,9 24,9 24,9 24,9 Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.) Budgetteret grundvrdi (1.000 kr.) Landbrugsjord øvrige Grundskyldspromille: Landbrugsjord 6,450 6,450 6,450 6,450 Øvrbge 21,250 21,250 21,250 21,250 Budgetteret grundskyld (1.000 kr.)

9 8 12. Forventet Iikviditet Beløb ii. 000 kr Forventet kassebehoidning ved arets 13. Kommunens gid, omfang 09 udvikling BelØb i kr Forventet gid ved rets start LneoptageIse Afdrag / kursregulering I alt Heraf udgør Ian til ldreboli ger/plejeboliger - hvor ydelseme betales af beboere og staten 14. MeIIemverende med kommunale forsyningsvirksom heder Med udgangspunkt i budget forventes kommunens mellemvrende med forsyningsvirksomhederne at udvikie sig sledes: Vedâretsslutning beløbi kr Spildevandsanlg Genbrugsordning øvrig affaldshandtering I alt Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirk somhed. Spildevandsomrdet er selskabsgjort pr. 1. januar Det betyder at omrdet fremover ikke indg& i kommunens budget. Kommunens tilgodehavende afvikles over 10 r.

10 Hovedoversigt til budget Summen af posterne A tip E finansieres under et af post F. F. Finansiering C. Renter E. Afdrag p In D. Balanceforskydninger B. AnIgsvirksomhed A. Driftsvirksomhed Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: getvedtageisen at f et summarisk overblik over de over den aktivitetsmssige og finansielle udvikling i de kommende r samt medvirke til Iøsningen af oplys ningsopgaven over for borgerne og p den anden side at den ene side at give politikerne et summarisk overblik give staten mulighed for umiddelbart efter bud Hovedoversigt til budget, der er fler&ig, bar til formi p kommunale budgetter. 9

11 V Sundhedsomrdet Heraf refusion Heraf refusion Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Forsyningsvlrksomheder m.v. VV Byudv., bolig- og miljøforanstaltninger Udgifter Indtgter Udgiftér Indtgter Hele kr Hovedoversigt til budgetforsag BALANCE Finansiering I alt Optagne ln ( Skatter ( ) ) Tilskud og udligning ( ) 121 V: Refusion af købsmoms ( ) Forbrug af likvide aktiver ( ) 0 : SUM (A + B + C E) øvrige balanceforskydninger FORPLIGTELSER ( ) E. AFDRAG PA LAN OG LEASING Balanceforskydninger i alt Forøgelse I Iikvide aktlver ( ) C. RENTER PRIS-/L0N-STIGNINGER Anlgsvirksomhed i alt Fllesudgifter og administration Sundhedsomrdet Transport og infrastruktur Undervisning og kultur V 5. Sociale opgaver og beskftlgelse Forsyningsvirksomheder my. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion 6. Fllesudgifter og administration Herafrefusion Sociale opgaver og beskftigelse

12 4. Sundhedsomrdet Heraf refusion 3. Undervisning og kultur 1. Forsyningsvirksomheder m.v. Heraf refusion 0. Byudv., bolig- og miljøforanstaltninger 2. Transport og infrastruktur 5. Sociale opgaver og beskftigelse liele kr. Udgifter Hovedoversigt til budgetforsiag Indtgter Udgifter Indtgter BALANCE Finansiering i alt Optagne ln ( ) Skatter ( ) Tilskud og udligning ( ) Forbrug af likvide aktiver ( ) Refusion af købsmoms ( ) 0 0 SUM (A + B + C + D + E) FORPLIGTELSER ( ) E. AFDRAG PA LAN OG LEASING Balanceforskydninger I alt øvrige balanceforskydninger Forøgelse i Iikvide aktlver ( ) C. RENTER PRIS-/L0N-STIGNINGER Anlgsvirksomhed i alt Sociale opgaver og beskftigeise 4. Sundhedsomrdet 1. Forsyningsvirksomheder my. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 6. Fllesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Fllesudgifter og administration Heraf refusion Heraf refuslon

13 zi

14 Bevillingsoversigt priser aits I rets prisniveau. Taflene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist I Iøbende 2012 prisniveau. For s vidt ang& hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist I Positive tal er udgifter og negative tal er indtgter. 13

15 I,

16 Kommunal Teknisk øvrige Øvrige 15 Hele kr. - i 2013 priser 00 B udviklin g b09 Ii 0 4rii miljøforanstaltninger r. Budget- Budget- Budget- Budget forslaq overslag oversiag overslag Jordforsyning Ubestemte formal økonomiafdelingen opgaver Area ler Struer by XG Peter Bangs Vej 102 XG Peter Bangs Vej 102 XG PeterBangsVejlo2uden overfersel xg Teknisk Drift og Anlg - gvrlge opgaver Landbrugsjord XG Landbrugsjord vedligeholdelse XG Landbrugsjord leje XG Diverse jordleje XG Faste ejendomme FIlesformàI Teknisk Driftog Anlg - øvrige opgaver Vedligeholdelse af kommunale ejendomme XG Vedligeholdelsesarbejder XG Energikontrakter/foranstaltninger XG Energikontrakter/foranstaltninger XG ndret bygningsdrift - XG rammebesparelse Yderligere effektivisering bygn.drift XG Toiletter 09 bygninger XG Fast ejendom XG Drift aftoiletter XG Tilskud til toiletter- Jegindo Havn XG Teknisk Drift og Anlg - øvrige opgaver Admlnistrationsudgifter Tek.drift - Flles Bygninger Grundeogbygninger Budgetregulering Tek.drift - Service, Adm Personale Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Beboelse økonomiafdelingen - opgaver i. i Boliger Struer by XG Gimsinghovedvej 6 XG Dnftsudgifter- og indtgter XG l-ljermvej 67 XG Driftsudgifter- 09 indtgter XG Nerregade 25 XG Driftsudgifter- 09 indtgter XG Skolegadel6 XG Driftsudgifter-og indtgter XG Boliger Asp/Linde XG Langhøjvej 29b XG

17 BofIIesskabet Øvrige øvrige 16 Budget- Budget- Hele kr. - i 2013 priser Budget- Budget forsiag oversiag oversiag oversiag Driftsudgifter- og indtgter XG Boliger vedr. flygtninge Boligertil midl.boiigpac.flygtn. XG Udg.Iejetab og garanti flygtninge XG Betaling midl.boligerflygtninge XG Refusion flygtn. lejetab 09 garariti XG Tek.drift-BofIIesskabetNarregade Grundeogbygninger Tek.drift - Skolegade Grundeogbygninger Erhvervsejendomme økonomiafdelingen - opgaver Peter Bangs Vej 104 XG Helsehuset XG Andre faste ejendomme økonomiafdelingen - opgaver Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Driftsudgifterog indtgter XG Sønderlandsgade 5 Hvidbjerg XG Driftsudgifterog ndtgter XG Skolegade5Aog5B XG Vedligeholdelse XG Varme, el 09 vand XG Renovation XG l1 11 It Forsikringer my. XG Rengøring XG Alarmer, skat my. XG Gimsinglundvej 3 XG Gimsinglundvej 3 XG Slettet XG Forsikringer my. XG øvrige omkostninger XG Rengøring XG Opvarmning, el og vand XG Vedligeholdelse XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Rosenvnget 2 (tidl. Borneh. Solsikken) XG Driftsudgifterog indtgter XG Valmuevej 2 (tidl. Bømeh. Dyrefryd) XG O Duiftsudgifterog indtgter XG Skrnten 4 (Aalkjrsminde) 671/XG Driftsudgifter 09 indtgter XG Driftsudgifterog indtgter XG lndbetaft a conto energiforbrug XG : Fabriksvej 13-toldmoms Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Leasingydelser XG Skattecentrets andel XG Drift til fordeling jf. aftale XG Ejendomsvedligeholdelse XG Snerydning XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Energiforbrug XG Betaling for varme XG

18 KulturhusetThyholm Skolegade øvrige avrige 17 Hele kr. - i 2013 priser Forsikringer XG Ejendomsskatter XG Betaling for ejendomsskatter u/moms XG Betaling for ejendomsskatter rn/moms XG Administration og teknisk bistand XG Budget- Budget- Budget forsiag oversiag oversiag Budget oversiag Betaling for adm./teknisk bistand XG Betaling fra Skattecentret Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) Leasingydelser Leasingydelser vedr. ombygning Udv. vedligeholdelse og installationer Udv. vedligeholdelse og installationer Betaling fra SKAT, Midtjylland Vedligeholdelse af ejendom Forsikringer my. Ejendomsskatter my. Administration og teknisk bistand Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG XG XG XG-l XG XG XG XG XG XG XG XG XG Tek.drift-Aktiviteternes Hus 11 Diverse 8 Grunde og bygninger Tek.drift - 26 Grunde 09 bygninger Tek.drift - 5A/B (Borgerskole) 443 Diverse 11 Grunde og bygninger Byfornyelse økonomiafdelingen - opgaver 384 Udgiftertil byfomyelse XG Dnftssikring af boligbyggeri økonomiafdelingen - opgaver 495 Statte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab pa garantier realkreditlàn - XG Fritidsomráder Granne omráder og naturpladser Wi Teknisk Sekretariat Drittaudgifter og indtgter - uden moms XG Park Vej drift Hullet XD Teknisk Drift og AnIg - øvrige opgaver Grundejerforeningslegepladser XG Fritidsfaciliteter e Stadion og idrtsanig

19 Hele kr. - i 2013 priser Budget- Budget- Budget- Budget forslag oversiag oversiag overslag Fritidsomrádet Hjerm Hallen XG Langhojhallen XG Toftum Hallen XG StruerHallerne XG Vejrum Fritidscenter XG MidtpunktetThyholm XG FritidscenterStruer, afledt drift XG StruerSvømmehal StruerSvømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter Bremdal Aktivitetscenter XG Park Vej drift , , Idrtsparken XD Bygninger og omkidningsrum XD Pleje af gras og beplantning XD Opkridtning XD øvrige Struer XD Pleje af gras og beplantning XD Opkridtning XD Thyhoim XD Pleje af gras og beplantning XD Opkridtning XD Andre fritidsfaciliteter Fritidsomradet , OmkIdningsbygninger XG OmkIdningsrum Hjerm Sportsplads XG OmkIdningsrum Toftom Hallen XG OmkIdningsrum Hovvej 4 XG Diverse vedr. kommunale 41 XG omkidningsrum TekniskDriftogAnIg-avrige opgaver Forsikringer XG øvrige drtftsudgifter XG Naturbesk tteise Naturforvaltningsprojekter NaturogMiljø Naturforvaltningsprojekter XG Naturplejemm. XG Diverse materialer XG Formidling, konsulentbistand mm. XG Natura NaturogMilja Natura 2000 XG Pleje af Natura 2000-arealer XG Diverse materialer XG Konsulentbistand XG ,.,. :,trt S VandIebsvsen e Vedligeholdelse af vandleb Naturog MiIjø Oprensning XG Prøvetagning my. XG Konsulentbistand XG

20 Toldmoms Hele kr. - i 2013 priser Kanalen mellem Kilen og Struer bugt XG Budget- Budget- Budget- Budget forsiag oversiag oversiag oversiag Regulativer, afmrkning af vandlob XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Naturog Miljø Benkjr Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG Miljebeskyttelse mv Jordforurening NaturogMiljø Jordforurening XG Brbare batterier Brbare batterier Indsamling mm. (betaling til NVR) XG Indsamling mm. (betaling til NVR) XG Driftsadministration (NVR) XG Personaleforbrug (Genbrugsstationen) XG Administrationsudgifter XG Miljetilsyn - virksomheder Naturog Miljø Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG øvrig pianigning, undersegelser, tilsyn mv NaturogMiljø PIanIgning, undersøgelser my. Forureningsundersegelser Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Konsulentbistand Beta ling til Miøcenter Vestjylland Indfang fling af vilde katte Danmarks Miljeportal XG XG XG XG XG XG XG Natur og MiIjø Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Afgiftsbelagte kommunale opgaver XG XG Diverse udgifter og indtgter SkadedyrsbekmpeIse Teknfsk Sekretariat RottebekmpeIse Administration Indtgter. XG XG XG ?tZl%.P 44rj.j fl 4bGRWtW154PS&th Redningsberedskab Redningsberedskab Redningsberedskab Betaling tip Faicks Redningskorps XG Faick, betaling vedr. SINE XG

21 22 20 Hele kr. - i 2013 prlser Kommandocentral, off.beskytt.anlg Budget- Budget- Budget- Budget forsiag oversiag oversiag oversiag XG Forebyggelse XG Srydelser XG Forurening XG Faicks Redningskorps, kommuneabonnement XG Redningsberedskab Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse 7, Forsyningsvirksomheder mv _Ipr Affaldshãndtering Generel administration Natur og Miljø - Toldmoms , - Administrative opgaver XG Erhverv XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning XG NVRaffald i/s XG ,66 66 National regulativ- 09 affaldsdatabase XG Tiltag, affaldsplan XG Gebyrfra erhverv XG Private husstande XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning XG NVRaffald ifs XG National regulativ- Og affaldsdatabase XG Gebyrfra private husstande XG Ordninger for dagrenovation restaffald Naturog MiIjø -Toldmoms Betaling til NVRaffald I/S XG Betaling til NVRaffald I/S XG Administrationsudgifter XG Renter af meliemvrende XG øvrige indtgter XG Renovationsafgifter XG Ekstra skke XG SaIg af ekstra skke XG Ordningerforstorskrald 09 haveaffald 0 a Genbrugsstation - toldmoms Indsamling storskrald og haveaffald XG Indsamling storskrald Og haveaffald XG Affaldsbortskaffelse XG Affaldsbortskaffelse XG Gebyrforgenanvendelsesordninger XG Resultatudligning forrige àr XG Administrationsudgifter XG Renter af meliemvrende XG Ordninger for glas, papirog pap Genbrugsstation - toldmoms Indsamling af glas, flasker my. XG Indsamling af pap, papir, aviser my. XG

22 -5 21 Hele kr. - i 2013 priser Budget- Budget forsiag oversiag Budget oversiag 2015 Budget oversiag 2016 PJCiJyI Vi Oi 0, VOl PUCIVOVUIUI lii lci XG Emballagebeholdere XG Driftsudgifter Containere papir, metal XG Administrationsudgifter XG Genbrugsstationer Genbrugsstation - toidmoms Containere Bortskaffelse afjord XG XG Losseplads- 09 forbrndingsafgift XG Losseplads- 09 forbrndingsafgift XG Information Farligt affald Statsafgift Administrationsudgifter Administrationsudgifter Renter af mellemvrende XG XG XG XG XG XG ; , Gebyr for genanvendelsesordninger XG SaIg af genanvendelige materialer Diverse saig Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG XG XG Genbrugsstation - toldmoms Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger , øvrige ordninger 09 anlg Genbrugsstation - toidmoms Genbrugsbutikken Genbwgsbutikken Genbrugsøer ved boligforeninger XG XG XG , 112 Genbrugsøer ved boligforeninger XG Gebyr for øvrige ordrjinger Erhvervsaffald Erhvervsaffaldsgebyrer Genbrugsplad Sd rift erhverv Renter af mellemvrende erhvervsaffald Renter af mellemvrende XG XG XG XG XG XG XG f transport og infrastruktur Flles funktioner FIles formal ParkVejdrift Mandskab med overforsel XD Forsikring my uden overførs. (Mandskab) XD Sygdom XD Park Vej drift , Personale Administrationsudgifter Park og vej vrksted

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet 7c p z III C m C 0 LD CD 0 CD (I) -h 0 - C UJJ C 0 CD rr M C w C 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling,

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Orientering om 25. omgang rettelsessider vedr. Budget-

Orientering om 25. omgang rettelsessider vedr. Budget- Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W oim.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: 5. juli 2012 Enhed: Administrationspolitik Sagsbeh.: depswle Sags nr.: 1204838

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 BEVILLINGSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 18 Ejendomme og administrationsbygninger... 18 Politisk organisation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere