Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016"

Transkript

1 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for

2 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og 15 miljøforanstaltninger Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder my. 20 Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur 21 Hovedkonto 3, Undervisning og kultur 24 Hovedkonto 4, Sundhedsomrdet 37 Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskftigeise my. 40 Hovedkonto 6, FIlesudgifter og administration my. 71 Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udigning, skatter, 83 balanceforskydninger my. Tvrgende artsoversigt 89 Investeringsoversigt (kommunens anigsvirksomhed) 93 Takstoversigt 99 BeviIingsniveau, DRIFT 109 Resultatopgørelse 113 De specielle bemrkninger til Budget 2013 kan ses pa Struer Kommunes hjemmeside.

3 F J

4 CD CD -I CD 3 ID CD -I

5 4 Generelle bemrkninger Forslag ti budget for 2013 og budgetoversiag for 2014, 2015 og 2016 er udar bejdet perioden fra marts til september Forsiaget er udsendt til Byrdets medlemmer den 7. september Byrdets budgetbehand linger er fastlagt sledes: 1. behandling 18. september behandling 9. oktober 2012 Budgettet bygger p følgende generelle forudstninger: L Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2012 var der indbyggere i Struer Kommune. P grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i marts 2012 forventes kommu nens indbyggertal I perioden at udvikie sig sledes: 1. januar januar januar januar januar januar Regeringsaftalen om den kommunale Okonomi Regeringen og KL indgik den 10. juni 2012 en aftale om kommunernes økonomi for Aftalen kan ses p kommunens hjemmeside.

6 V V: V V, V V VV V, VV V 2015 V 5 3. Driftsbudgettet DrlftsbUdgettet er fremkommet säledes kr Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2013 I henhold til budgettet (I 2012 priser) Pris- og Iønstigning fra 2011/2012 til 2013 henhold til KL s budgetvejledning Budgetndringer I henhold til Budgetdirektiv 2013: Serviceudgifter Udgifter defineret sam overførsler 119 Brugerbetalte omrder og fileskommunale omrder 132 Konsekvens af forventede ndringer i folketallet Budgetndringer i øvrigt 103 IEndringer efter Byrdets budgetseminar den august Netto driftsudglfter AnIgsbudgettet AnIbuiIqettet for 2013 omfatter kr AnIgsudgifter Indtgter - grundsaig, anigstiiskud my Netto anigsudgifter Budgettet for jordforsyning er baseret følgende til boliger og erhverv: p, at der af kommunen byggemodnes 2014: V 2016 Boliggrunde (parcel- og rkkehuse) Antal hektar erhvervsgrunde Byggemodningens omfang - for boliggrunde sam erhvervsgrunde - vii løbende blive afpasset efter den aktuelte efterspørgsel grunde. svel p dog

7 - 6. Generelle tilskud my. Byfornyelse Arealerhvervelser Investeringer p kvalitetsfondsomrderne (skoler, dagpasning og Idre) Ln lay likviditet Energibesparende foranstaitninger Kommunale almene plejeboliger Der regnes med lneoptagelse til følgende formi: Budgettet er baseret p maksimal udnyttelse af kommunens lneadgang henhold til lnebekendtgør&sen samt modtagne dispensationer. 5. Optagelse af Ian Budgettet er baseret p et netto kasseforbrug p 113,3 mb. kr. over den kom mende 4-rs budgetperiode, heraf 14,7 mb. kr Forbrug af Iikvide aktiver ningsgrundlag. For rene 2014, 2015 og 2016 er indregnet provenu af selvbudgetteret udskriv grundlaget for det provenu, der er indregnet budget I forhold til 2012 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 187 mb. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.232,1 mb. kr., er Budgettet er baseret p en udskrivningsprocent p 24,9 og en grundskyldspro UI satserne mule p 21,25 svarende 7. Skatter Ealt r- Betaling til Regionen: Srlige tilskud: Udligning og tilskud vedrørende udlridinge Udligning selskabsskat BeskftigeIsestilskud, efterregulering vedr Uclviklingsbidrag Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Det srlige ldretiiskud (generelt løft) Det srlige tilskud til ldre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Beskftigelsestilskud Ti!skud vedrørende kvalitetsfondsomrderne Tilskud til bedre dagtilbud Uciligning og generelle tilskud: kr. ret sledes i 2013: Tilskuddet, der er baseret p statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgette 6

8 - entrepreriør Budgetoverslagsârene Budgettet er baseret p en undret beskatningsprocent og grundskyldspromille forhold til Anvendte skøn over pris- og Iønudviklingen Gennemsnitlig stigning I pct.: Løn 1,44 2. Varer (ekskl energi) 1,54 3. Fremmede tjenesteydelser: og hndvrker ydelser - øvrige tjenesteydelser 1,90 4. Energi (ei/varme/olie/benzin) 1,10 5. Tilskud og overførsler 1,60 Sammenvejet p115- og Iønstlgnlng 1,50 1,80 1,80 1, Skatteforudstninger my Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 3.232, , , , og selvbudgetteret udskrivnings grundlag fra 2014 (mb. kr.) Udskrivningsprocent 24,9 24,9 24,9 24,9 Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.) Budgetteret grundvrdi (1.000 kr.) Landbrugsjord øvrige Grundskyldspromille: Landbrugsjord 6,450 6,450 6,450 6,450 Øvrbge 21,250 21,250 21,250 21,250 Budgetteret grundskyld (1.000 kr.)

9 8 12. Forventet Iikviditet Beløb ii. 000 kr Forventet kassebehoidning ved arets 13. Kommunens gid, omfang 09 udvikling BelØb i kr Forventet gid ved rets start LneoptageIse Afdrag / kursregulering I alt Heraf udgør Ian til ldreboli ger/plejeboliger - hvor ydelseme betales af beboere og staten 14. MeIIemverende med kommunale forsyningsvirksom heder Med udgangspunkt i budget forventes kommunens mellemvrende med forsyningsvirksomhederne at udvikie sig sledes: Vedâretsslutning beløbi kr Spildevandsanlg Genbrugsordning øvrig affaldshandtering I alt Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirk somhed. Spildevandsomrdet er selskabsgjort pr. 1. januar Det betyder at omrdet fremover ikke indg& i kommunens budget. Kommunens tilgodehavende afvikles over 10 r.

10 Hovedoversigt til budget Summen af posterne A tip E finansieres under et af post F. F. Finansiering C. Renter E. Afdrag p In D. Balanceforskydninger B. AnIgsvirksomhed A. Driftsvirksomhed Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: getvedtageisen at f et summarisk overblik over de over den aktivitetsmssige og finansielle udvikling i de kommende r samt medvirke til Iøsningen af oplys ningsopgaven over for borgerne og p den anden side at den ene side at give politikerne et summarisk overblik give staten mulighed for umiddelbart efter bud Hovedoversigt til budget, der er fler&ig, bar til formi p kommunale budgetter. 9

11 V Sundhedsomrdet Heraf refusion Heraf refusion Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Forsyningsvlrksomheder m.v. VV Byudv., bolig- og miljøforanstaltninger Udgifter Indtgter Udgiftér Indtgter Hele kr Hovedoversigt til budgetforsag BALANCE Finansiering I alt Optagne ln ( Skatter ( ) ) Tilskud og udligning ( ) 121 V: Refusion af købsmoms ( ) Forbrug af likvide aktiver ( ) 0 : SUM (A + B + C E) øvrige balanceforskydninger FORPLIGTELSER ( ) E. AFDRAG PA LAN OG LEASING Balanceforskydninger i alt Forøgelse I Iikvide aktlver ( ) C. RENTER PRIS-/L0N-STIGNINGER Anlgsvirksomhed i alt Fllesudgifter og administration Sundhedsomrdet Transport og infrastruktur Undervisning og kultur V 5. Sociale opgaver og beskftlgelse Forsyningsvirksomheder my. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion 6. Fllesudgifter og administration Herafrefusion Sociale opgaver og beskftigelse

12 4. Sundhedsomrdet Heraf refusion 3. Undervisning og kultur 1. Forsyningsvirksomheder m.v. Heraf refusion 0. Byudv., bolig- og miljøforanstaltninger 2. Transport og infrastruktur 5. Sociale opgaver og beskftigelse liele kr. Udgifter Hovedoversigt til budgetforsiag Indtgter Udgifter Indtgter BALANCE Finansiering i alt Optagne ln ( ) Skatter ( ) Tilskud og udligning ( ) Forbrug af likvide aktiver ( ) Refusion af købsmoms ( ) 0 0 SUM (A + B + C + D + E) FORPLIGTELSER ( ) E. AFDRAG PA LAN OG LEASING Balanceforskydninger I alt øvrige balanceforskydninger Forøgelse i Iikvide aktlver ( ) C. RENTER PRIS-/L0N-STIGNINGER Anlgsvirksomhed i alt Sociale opgaver og beskftigeise 4. Sundhedsomrdet 1. Forsyningsvirksomheder my. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 6. Fllesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Fllesudgifter og administration Heraf refusion Heraf refuslon

13 zi

14 Bevillingsoversigt priser aits I rets prisniveau. Taflene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist I Iøbende 2012 prisniveau. For s vidt ang& hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist I Positive tal er udgifter og negative tal er indtgter. 13

15 I,

16 Kommunal Teknisk øvrige Øvrige 15 Hele kr. - i 2013 priser 00 B udviklin g b09 Ii 0 4rii miljøforanstaltninger r. Budget- Budget- Budget- Budget forslaq overslag oversiag overslag Jordforsyning Ubestemte formal økonomiafdelingen opgaver Area ler Struer by XG Peter Bangs Vej 102 XG Peter Bangs Vej 102 XG PeterBangsVejlo2uden overfersel xg Teknisk Drift og Anlg - gvrlge opgaver Landbrugsjord XG Landbrugsjord vedligeholdelse XG Landbrugsjord leje XG Diverse jordleje XG Faste ejendomme FIlesformàI Teknisk Driftog Anlg - øvrige opgaver Vedligeholdelse af kommunale ejendomme XG Vedligeholdelsesarbejder XG Energikontrakter/foranstaltninger XG Energikontrakter/foranstaltninger XG ndret bygningsdrift - XG rammebesparelse Yderligere effektivisering bygn.drift XG Toiletter 09 bygninger XG Fast ejendom XG Drift aftoiletter XG Tilskud til toiletter- Jegindo Havn XG Teknisk Drift og Anlg - øvrige opgaver Admlnistrationsudgifter Tek.drift - Flles Bygninger Grundeogbygninger Budgetregulering Tek.drift - Service, Adm Personale Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Beboelse økonomiafdelingen - opgaver i. i Boliger Struer by XG Gimsinghovedvej 6 XG Dnftsudgifter- og indtgter XG l-ljermvej 67 XG Driftsudgifter- 09 indtgter XG Nerregade 25 XG Driftsudgifter- 09 indtgter XG Skolegadel6 XG Driftsudgifter-og indtgter XG Boliger Asp/Linde XG Langhøjvej 29b XG

17 BofIIesskabet Øvrige øvrige 16 Budget- Budget- Hele kr. - i 2013 priser Budget- Budget forsiag oversiag oversiag oversiag Driftsudgifter- og indtgter XG Boliger vedr. flygtninge Boligertil midl.boiigpac.flygtn. XG Udg.Iejetab og garanti flygtninge XG Betaling midl.boligerflygtninge XG Refusion flygtn. lejetab 09 garariti XG Tek.drift-BofIIesskabetNarregade Grundeogbygninger Tek.drift - Skolegade Grundeogbygninger Erhvervsejendomme økonomiafdelingen - opgaver Peter Bangs Vej 104 XG Helsehuset XG Andre faste ejendomme økonomiafdelingen - opgaver Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Driftsudgifterog indtgter XG Sønderlandsgade 5 Hvidbjerg XG Driftsudgifterog ndtgter XG Skolegade5Aog5B XG Vedligeholdelse XG Varme, el 09 vand XG Renovation XG l1 11 It Forsikringer my. XG Rengøring XG Alarmer, skat my. XG Gimsinglundvej 3 XG Gimsinglundvej 3 XG Slettet XG Forsikringer my. XG øvrige omkostninger XG Rengøring XG Opvarmning, el og vand XG Vedligeholdelse XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Rosenvnget 2 (tidl. Borneh. Solsikken) XG Driftsudgifterog indtgter XG Valmuevej 2 (tidl. Bømeh. Dyrefryd) XG O Duiftsudgifterog indtgter XG Skrnten 4 (Aalkjrsminde) 671/XG Driftsudgifter 09 indtgter XG Driftsudgifterog indtgter XG lndbetaft a conto energiforbrug XG : Fabriksvej 13-toldmoms Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Leasingydelser XG Skattecentrets andel XG Drift til fordeling jf. aftale XG Ejendomsvedligeholdelse XG Snerydning XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Energiforbrug XG Betaling for varme XG

18 KulturhusetThyholm Skolegade øvrige avrige 17 Hele kr. - i 2013 priser Forsikringer XG Ejendomsskatter XG Betaling for ejendomsskatter u/moms XG Betaling for ejendomsskatter rn/moms XG Administration og teknisk bistand XG Budget- Budget- Budget forsiag oversiag oversiag Budget oversiag Betaling for adm./teknisk bistand XG Betaling fra Skattecentret Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) Leasingydelser Leasingydelser vedr. ombygning Udv. vedligeholdelse og installationer Udv. vedligeholdelse og installationer Betaling fra SKAT, Midtjylland Vedligeholdelse af ejendom Forsikringer my. Ejendomsskatter my. Administration og teknisk bistand Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG XG XG XG-l XG XG XG XG XG XG XG XG XG Tek.drift-Aktiviteternes Hus 11 Diverse 8 Grunde og bygninger Tek.drift - 26 Grunde 09 bygninger Tek.drift - 5A/B (Borgerskole) 443 Diverse 11 Grunde og bygninger Byfornyelse økonomiafdelingen - opgaver 384 Udgiftertil byfomyelse XG Dnftssikring af boligbyggeri økonomiafdelingen - opgaver 495 Statte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab pa garantier realkreditlàn - XG Fritidsomráder Granne omráder og naturpladser Wi Teknisk Sekretariat Drittaudgifter og indtgter - uden moms XG Park Vej drift Hullet XD Teknisk Drift og AnIg - øvrige opgaver Grundejerforeningslegepladser XG Fritidsfaciliteter e Stadion og idrtsanig

19 Hele kr. - i 2013 priser Budget- Budget- Budget- Budget forslag oversiag oversiag overslag Fritidsomrádet Hjerm Hallen XG Langhojhallen XG Toftum Hallen XG StruerHallerne XG Vejrum Fritidscenter XG MidtpunktetThyholm XG FritidscenterStruer, afledt drift XG StruerSvømmehal StruerSvømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter Bremdal Aktivitetscenter XG Park Vej drift , , Idrtsparken XD Bygninger og omkidningsrum XD Pleje af gras og beplantning XD Opkridtning XD øvrige Struer XD Pleje af gras og beplantning XD Opkridtning XD Thyhoim XD Pleje af gras og beplantning XD Opkridtning XD Andre fritidsfaciliteter Fritidsomradet , OmkIdningsbygninger XG OmkIdningsrum Hjerm Sportsplads XG OmkIdningsrum Toftom Hallen XG OmkIdningsrum Hovvej 4 XG Diverse vedr. kommunale 41 XG omkidningsrum TekniskDriftogAnIg-avrige opgaver Forsikringer XG øvrige drtftsudgifter XG Naturbesk tteise Naturforvaltningsprojekter NaturogMiljø Naturforvaltningsprojekter XG Naturplejemm. XG Diverse materialer XG Formidling, konsulentbistand mm. XG Natura NaturogMilja Natura 2000 XG Pleje af Natura 2000-arealer XG Diverse materialer XG Konsulentbistand XG ,.,. :,trt S VandIebsvsen e Vedligeholdelse af vandleb Naturog MiIjø Oprensning XG Prøvetagning my. XG Konsulentbistand XG

20 Toldmoms Hele kr. - i 2013 priser Kanalen mellem Kilen og Struer bugt XG Budget- Budget- Budget- Budget forsiag oversiag oversiag oversiag Regulativer, afmrkning af vandlob XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Naturog Miljø Benkjr Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG Miljebeskyttelse mv Jordforurening NaturogMiljø Jordforurening XG Brbare batterier Brbare batterier Indsamling mm. (betaling til NVR) XG Indsamling mm. (betaling til NVR) XG Driftsadministration (NVR) XG Personaleforbrug (Genbrugsstationen) XG Administrationsudgifter XG Miljetilsyn - virksomheder Naturog Miljø Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG øvrig pianigning, undersegelser, tilsyn mv NaturogMiljø PIanIgning, undersøgelser my. Forureningsundersegelser Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Konsulentbistand Beta ling til Miøcenter Vestjylland Indfang fling af vilde katte Danmarks Miljeportal XG XG XG XG XG XG XG Natur og MiIjø Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Afgiftsbelagte kommunale opgaver XG XG Diverse udgifter og indtgter SkadedyrsbekmpeIse Teknfsk Sekretariat RottebekmpeIse Administration Indtgter. XG XG XG ?tZl%.P 44rj.j fl 4bGRWtW154PS&th Redningsberedskab Redningsberedskab Redningsberedskab Betaling tip Faicks Redningskorps XG Faick, betaling vedr. SINE XG

21 22 20 Hele kr. - i 2013 prlser Kommandocentral, off.beskytt.anlg Budget- Budget- Budget- Budget forsiag oversiag oversiag oversiag XG Forebyggelse XG Srydelser XG Forurening XG Faicks Redningskorps, kommuneabonnement XG Redningsberedskab Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse 7, Forsyningsvirksomheder mv _Ipr Affaldshãndtering Generel administration Natur og Miljø - Toldmoms , - Administrative opgaver XG Erhverv XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning XG NVRaffald i/s XG ,66 66 National regulativ- 09 affaldsdatabase XG Tiltag, affaldsplan XG Gebyrfra erhverv XG Private husstande XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning XG NVRaffald ifs XG National regulativ- Og affaldsdatabase XG Gebyrfra private husstande XG Ordninger for dagrenovation restaffald Naturog MiIjø -Toldmoms Betaling til NVRaffald I/S XG Betaling til NVRaffald I/S XG Administrationsudgifter XG Renter af meliemvrende XG øvrige indtgter XG Renovationsafgifter XG Ekstra skke XG SaIg af ekstra skke XG Ordningerforstorskrald 09 haveaffald 0 a Genbrugsstation - toldmoms Indsamling storskrald og haveaffald XG Indsamling storskrald Og haveaffald XG Affaldsbortskaffelse XG Affaldsbortskaffelse XG Gebyrforgenanvendelsesordninger XG Resultatudligning forrige àr XG Administrationsudgifter XG Renter af meliemvrende XG Ordninger for glas, papirog pap Genbrugsstation - toldmoms Indsamling af glas, flasker my. XG Indsamling af pap, papir, aviser my. XG

22 -5 21 Hele kr. - i 2013 priser Budget- Budget forsiag oversiag Budget oversiag 2015 Budget oversiag 2016 PJCiJyI Vi Oi 0, VOl PUCIVOVUIUI lii lci XG Emballagebeholdere XG Driftsudgifter Containere papir, metal XG Administrationsudgifter XG Genbrugsstationer Genbrugsstation - toidmoms Containere Bortskaffelse afjord XG XG Losseplads- 09 forbrndingsafgift XG Losseplads- 09 forbrndingsafgift XG Information Farligt affald Statsafgift Administrationsudgifter Administrationsudgifter Renter af mellemvrende XG XG XG XG XG XG ; , Gebyr for genanvendelsesordninger XG SaIg af genanvendelige materialer Diverse saig Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG XG XG Genbrugsstation - toldmoms Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger , øvrige ordninger 09 anlg Genbrugsstation - toidmoms Genbrugsbutikken Genbwgsbutikken Genbrugsøer ved boligforeninger XG XG XG , 112 Genbrugsøer ved boligforeninger XG Gebyr for øvrige ordrjinger Erhvervsaffald Erhvervsaffaldsgebyrer Genbrugsplad Sd rift erhverv Renter af mellemvrende erhvervsaffald Renter af mellemvrende XG XG XG XG XG XG XG f transport og infrastruktur Flles funktioner FIles formal ParkVejdrift Mandskab med overforsel XD Forsikring my uden overførs. (Mandskab) XD Sygdom XD Park Vej drift , Personale Administrationsudgifter Park og vej vrksted

Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015

Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015 Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet 7c p z III C m C 0 LD CD 0 CD (I) -h 0 - C UJJ C 0 CD rr M C w C 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling,

Læs mere

Budgetforslag 2016 Budgetoverslag for 2017-2019

Budgetforslag 2016 Budgetoverslag for 2017-2019 2016 for 2017-2019 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab z III C m tjj ci) (0 (n FU CD (j 0) 0 7c 1J U CD C p Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 Regnskabsoversigt 7 Statusbalance 89 Ejendomsfortegnelse 103 AnIgsarbejder: 111 AnIgsregnskaber afsluttet

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Regnskab 2013. Bilagshæfte

Regnskab 2013. Bilagshæfte 2013 Bilagshæfte Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 101 Ejendomsfortegnelse 117 oversigt 125 AnIgsarbejder: 133 AnIgsregnskaber afsluttet I 2013 134 Igangvrende anigsarbejder

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015 Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bilag 1 Kultur- og fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 serviceudgifter

Bilag 1 Kultur- og fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 serviceudgifter rammeaftalen Bilag 1 Kultur- og fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 serviceudgifter A. Tilpasning af budgettet A.1. I forhold til nuvrende serviceniveau Kr. I 2016 - prisniveau

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Bilag 1. Budget. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017. serviceudgifter

Bilag 1. Budget. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017. serviceudgifter høreapparater Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017 - serviceudgifter Bilag 1. Budget Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb merudgifter Kr. i 2014

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2003 Skoler Kulturelle bygninger Struer Renseanlæg Daginstitutioner Plejehjem Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004 Grønt regnskab 2003 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

J 3. Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig. økonomiafdelingenhik!1 9-06-2013

J 3. Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig. økonomiafdelingenhik!1 9-06-2013 J 3 Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig Kr. i 2014 - prisriiveau 2014 2015 2016 2017 Drift: Demografi, ldreomrdet, beløb pr. indbygger over 5.32 65 r nedsttes fra 70% til 5Q%, svarende

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudg ifter

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudg ifter Bilag 1 Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20152018 serviceudg ifter Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb = merudgifter Kr. i 2015 prisniveau 2015 2016 2017 2018 A. Tilpasning

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2011 2012 2013 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,4 25,3 25,7 Norddjurs Kommune 24,6 25,1 25,1 Favrskov Kommune 25,7 25,7

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Specifikationer til. Årsberetning 2011

Specifikationer til. Årsberetning 2011 Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau

Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau El, administration økonomi 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 20152018 Administration my. serviceudgifter Bilag Negative beløb = mindreudgifter Ki. i 2015 prisniveau 2015

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere