Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016"

Transkript

1 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for

2 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og 15 miljøforanstaltninger Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder my. 20 Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur 21 Hovedkonto 3, Undervisning og kultur 24 Hovedkonto 4, Sundhedsomrdet 37 Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskftigeise my. 40 Hovedkonto 6, FIlesudgifter og administration my. 71 Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udigning, skatter, 83 balanceforskydninger my. Tvrgende artsoversigt 89 Investeringsoversigt (kommunens anigsvirksomhed) 93 Takstoversigt 99 BeviIingsniveau, DRIFT 109 Resultatopgørelse 113 De specielle bemrkninger til Budget 2013 kan ses pa Struer Kommunes hjemmeside.

3 F J

4 CD CD -I CD 3 ID CD -I

5 4 Generelle bemrkninger Forslag ti budget for 2013 og budgetoversiag for 2014, 2015 og 2016 er udar bejdet perioden fra marts til september Forsiaget er udsendt til Byrdets medlemmer den 7. september Byrdets budgetbehand linger er fastlagt sledes: 1. behandling 18. september behandling 9. oktober 2012 Budgettet bygger p følgende generelle forudstninger: L Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2012 var der indbyggere i Struer Kommune. P grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i marts 2012 forventes kommu nens indbyggertal I perioden at udvikie sig sledes: 1. januar januar januar januar januar januar Regeringsaftalen om den kommunale Okonomi Regeringen og KL indgik den 10. juni 2012 en aftale om kommunernes økonomi for Aftalen kan ses p kommunens hjemmeside.

6 V V: V V, V V VV V, VV V 2015 V 5 3. Driftsbudgettet DrlftsbUdgettet er fremkommet säledes kr Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2013 I henhold til budgettet (I 2012 priser) Pris- og Iønstigning fra 2011/2012 til 2013 henhold til KL s budgetvejledning Budgetndringer I henhold til Budgetdirektiv 2013: Serviceudgifter Udgifter defineret sam overførsler 119 Brugerbetalte omrder og fileskommunale omrder 132 Konsekvens af forventede ndringer i folketallet Budgetndringer i øvrigt 103 IEndringer efter Byrdets budgetseminar den august Netto driftsudglfter AnIgsbudgettet AnIbuiIqettet for 2013 omfatter kr AnIgsudgifter Indtgter - grundsaig, anigstiiskud my Netto anigsudgifter Budgettet for jordforsyning er baseret følgende til boliger og erhverv: p, at der af kommunen byggemodnes 2014: V 2016 Boliggrunde (parcel- og rkkehuse) Antal hektar erhvervsgrunde Byggemodningens omfang - for boliggrunde sam erhvervsgrunde - vii løbende blive afpasset efter den aktuelte efterspørgsel grunde. svel p dog

7 - 6. Generelle tilskud my. Byfornyelse Arealerhvervelser Investeringer p kvalitetsfondsomrderne (skoler, dagpasning og Idre) Ln lay likviditet Energibesparende foranstaitninger Kommunale almene plejeboliger Der regnes med lneoptagelse til følgende formi: Budgettet er baseret p maksimal udnyttelse af kommunens lneadgang henhold til lnebekendtgør&sen samt modtagne dispensationer. 5. Optagelse af Ian Budgettet er baseret p et netto kasseforbrug p 113,3 mb. kr. over den kom mende 4-rs budgetperiode, heraf 14,7 mb. kr Forbrug af Iikvide aktiver ningsgrundlag. For rene 2014, 2015 og 2016 er indregnet provenu af selvbudgetteret udskriv grundlaget for det provenu, der er indregnet budget I forhold til 2012 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 187 mb. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.232,1 mb. kr., er Budgettet er baseret p en udskrivningsprocent p 24,9 og en grundskyldspro UI satserne mule p 21,25 svarende 7. Skatter Ealt r- Betaling til Regionen: Srlige tilskud: Udligning og tilskud vedrørende udlridinge Udligning selskabsskat BeskftigeIsestilskud, efterregulering vedr Uclviklingsbidrag Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Det srlige ldretiiskud (generelt løft) Det srlige tilskud til ldre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Beskftigelsestilskud Ti!skud vedrørende kvalitetsfondsomrderne Tilskud til bedre dagtilbud Uciligning og generelle tilskud: kr. ret sledes i 2013: Tilskuddet, der er baseret p statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgette 6

8 - entrepreriør Budgetoverslagsârene Budgettet er baseret p en undret beskatningsprocent og grundskyldspromille forhold til Anvendte skøn over pris- og Iønudviklingen Gennemsnitlig stigning I pct.: Løn 1,44 2. Varer (ekskl energi) 1,54 3. Fremmede tjenesteydelser: og hndvrker ydelser - øvrige tjenesteydelser 1,90 4. Energi (ei/varme/olie/benzin) 1,10 5. Tilskud og overførsler 1,60 Sammenvejet p115- og Iønstlgnlng 1,50 1,80 1,80 1, Skatteforudstninger my Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 3.232, , , , og selvbudgetteret udskrivnings grundlag fra 2014 (mb. kr.) Udskrivningsprocent 24,9 24,9 24,9 24,9 Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.) Budgetteret grundvrdi (1.000 kr.) Landbrugsjord øvrige Grundskyldspromille: Landbrugsjord 6,450 6,450 6,450 6,450 Øvrbge 21,250 21,250 21,250 21,250 Budgetteret grundskyld (1.000 kr.)

9 8 12. Forventet Iikviditet Beløb ii. 000 kr Forventet kassebehoidning ved arets 13. Kommunens gid, omfang 09 udvikling BelØb i kr Forventet gid ved rets start LneoptageIse Afdrag / kursregulering I alt Heraf udgør Ian til ldreboli ger/plejeboliger - hvor ydelseme betales af beboere og staten 14. MeIIemverende med kommunale forsyningsvirksom heder Med udgangspunkt i budget forventes kommunens mellemvrende med forsyningsvirksomhederne at udvikie sig sledes: Vedâretsslutning beløbi kr Spildevandsanlg Genbrugsordning øvrig affaldshandtering I alt Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirk somhed. Spildevandsomrdet er selskabsgjort pr. 1. januar Det betyder at omrdet fremover ikke indg& i kommunens budget. Kommunens tilgodehavende afvikles over 10 r.

10 Hovedoversigt til budget Summen af posterne A tip E finansieres under et af post F. F. Finansiering C. Renter E. Afdrag p In D. Balanceforskydninger B. AnIgsvirksomhed A. Driftsvirksomhed Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: getvedtageisen at f et summarisk overblik over de over den aktivitetsmssige og finansielle udvikling i de kommende r samt medvirke til Iøsningen af oplys ningsopgaven over for borgerne og p den anden side at den ene side at give politikerne et summarisk overblik give staten mulighed for umiddelbart efter bud Hovedoversigt til budget, der er fler&ig, bar til formi p kommunale budgetter. 9

11 V Sundhedsomrdet Heraf refusion Heraf refusion Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Forsyningsvlrksomheder m.v. VV Byudv., bolig- og miljøforanstaltninger Udgifter Indtgter Udgiftér Indtgter Hele kr Hovedoversigt til budgetforsag BALANCE Finansiering I alt Optagne ln ( Skatter ( ) ) Tilskud og udligning ( ) 121 V: Refusion af købsmoms ( ) Forbrug af likvide aktiver ( ) 0 : SUM (A + B + C E) øvrige balanceforskydninger FORPLIGTELSER ( ) E. AFDRAG PA LAN OG LEASING Balanceforskydninger i alt Forøgelse I Iikvide aktlver ( ) C. RENTER PRIS-/L0N-STIGNINGER Anlgsvirksomhed i alt Fllesudgifter og administration Sundhedsomrdet Transport og infrastruktur Undervisning og kultur V 5. Sociale opgaver og beskftlgelse Forsyningsvirksomheder my. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion 6. Fllesudgifter og administration Herafrefusion Sociale opgaver og beskftigelse

12 4. Sundhedsomrdet Heraf refusion 3. Undervisning og kultur 1. Forsyningsvirksomheder m.v. Heraf refusion 0. Byudv., bolig- og miljøforanstaltninger 2. Transport og infrastruktur 5. Sociale opgaver og beskftigelse liele kr. Udgifter Hovedoversigt til budgetforsiag Indtgter Udgifter Indtgter BALANCE Finansiering i alt Optagne ln ( ) Skatter ( ) Tilskud og udligning ( ) Forbrug af likvide aktiver ( ) Refusion af købsmoms ( ) 0 0 SUM (A + B + C + D + E) FORPLIGTELSER ( ) E. AFDRAG PA LAN OG LEASING Balanceforskydninger I alt øvrige balanceforskydninger Forøgelse i Iikvide aktlver ( ) C. RENTER PRIS-/L0N-STIGNINGER Anlgsvirksomhed i alt Sociale opgaver og beskftigeise 4. Sundhedsomrdet 1. Forsyningsvirksomheder my. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 6. Fllesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Fllesudgifter og administration Heraf refusion Heraf refuslon

13 zi

14 Bevillingsoversigt priser aits I rets prisniveau. Taflene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist I Iøbende 2012 prisniveau. For s vidt ang& hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist I Positive tal er udgifter og negative tal er indtgter. 13

15 I,

16 Kommunal Teknisk øvrige Øvrige 15 Hele kr. - i 2013 priser 00 B udviklin g b09 Ii 0 4rii miljøforanstaltninger r. Budget- Budget- Budget- Budget forslaq overslag oversiag overslag Jordforsyning Ubestemte formal økonomiafdelingen opgaver Area ler Struer by XG Peter Bangs Vej 102 XG Peter Bangs Vej 102 XG PeterBangsVejlo2uden overfersel xg Teknisk Drift og Anlg - gvrlge opgaver Landbrugsjord XG Landbrugsjord vedligeholdelse XG Landbrugsjord leje XG Diverse jordleje XG Faste ejendomme FIlesformàI Teknisk Driftog Anlg - øvrige opgaver Vedligeholdelse af kommunale ejendomme XG Vedligeholdelsesarbejder XG Energikontrakter/foranstaltninger XG Energikontrakter/foranstaltninger XG ndret bygningsdrift - XG rammebesparelse Yderligere effektivisering bygn.drift XG Toiletter 09 bygninger XG Fast ejendom XG Drift aftoiletter XG Tilskud til toiletter- Jegindo Havn XG Teknisk Drift og Anlg - øvrige opgaver Admlnistrationsudgifter Tek.drift - Flles Bygninger Grundeogbygninger Budgetregulering Tek.drift - Service, Adm Personale Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Beboelse økonomiafdelingen - opgaver i. i Boliger Struer by XG Gimsinghovedvej 6 XG Dnftsudgifter- og indtgter XG l-ljermvej 67 XG Driftsudgifter- 09 indtgter XG Nerregade 25 XG Driftsudgifter- 09 indtgter XG Skolegadel6 XG Driftsudgifter-og indtgter XG Boliger Asp/Linde XG Langhøjvej 29b XG

17 BofIIesskabet Øvrige øvrige 16 Budget- Budget- Hele kr. - i 2013 priser Budget- Budget forsiag oversiag oversiag oversiag Driftsudgifter- og indtgter XG Boliger vedr. flygtninge Boligertil midl.boiigpac.flygtn. XG Udg.Iejetab og garanti flygtninge XG Betaling midl.boligerflygtninge XG Refusion flygtn. lejetab 09 garariti XG Tek.drift-BofIIesskabetNarregade Grundeogbygninger Tek.drift - Skolegade Grundeogbygninger Erhvervsejendomme økonomiafdelingen - opgaver Peter Bangs Vej 104 XG Helsehuset XG Andre faste ejendomme økonomiafdelingen - opgaver Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Driftsudgifterog indtgter XG Sønderlandsgade 5 Hvidbjerg XG Driftsudgifterog ndtgter XG Skolegade5Aog5B XG Vedligeholdelse XG Varme, el 09 vand XG Renovation XG l1 11 It Forsikringer my. XG Rengøring XG Alarmer, skat my. XG Gimsinglundvej 3 XG Gimsinglundvej 3 XG Slettet XG Forsikringer my. XG øvrige omkostninger XG Rengøring XG Opvarmning, el og vand XG Vedligeholdelse XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Rosenvnget 2 (tidl. Borneh. Solsikken) XG Driftsudgifterog indtgter XG Valmuevej 2 (tidl. Bømeh. Dyrefryd) XG O Duiftsudgifterog indtgter XG Skrnten 4 (Aalkjrsminde) 671/XG Driftsudgifter 09 indtgter XG Driftsudgifterog indtgter XG lndbetaft a conto energiforbrug XG : Fabriksvej 13-toldmoms Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Leasingydelser XG Skattecentrets andel XG Drift til fordeling jf. aftale XG Ejendomsvedligeholdelse XG Snerydning XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Energiforbrug XG Betaling for varme XG

18 KulturhusetThyholm Skolegade øvrige avrige 17 Hele kr. - i 2013 priser Forsikringer XG Ejendomsskatter XG Betaling for ejendomsskatter u/moms XG Betaling for ejendomsskatter rn/moms XG Administration og teknisk bistand XG Budget- Budget- Budget forsiag oversiag oversiag Budget oversiag Betaling for adm./teknisk bistand XG Betaling fra Skattecentret Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) Leasingydelser Leasingydelser vedr. ombygning Udv. vedligeholdelse og installationer Udv. vedligeholdelse og installationer Betaling fra SKAT, Midtjylland Vedligeholdelse af ejendom Forsikringer my. Ejendomsskatter my. Administration og teknisk bistand Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG XG XG XG-l XG XG XG XG XG XG XG XG XG Tek.drift-Aktiviteternes Hus 11 Diverse 8 Grunde og bygninger Tek.drift - 26 Grunde 09 bygninger Tek.drift - 5A/B (Borgerskole) 443 Diverse 11 Grunde og bygninger Byfornyelse økonomiafdelingen - opgaver 384 Udgiftertil byfomyelse XG Dnftssikring af boligbyggeri økonomiafdelingen - opgaver 495 Statte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab pa garantier realkreditlàn - XG Fritidsomráder Granne omráder og naturpladser Wi Teknisk Sekretariat Drittaudgifter og indtgter - uden moms XG Park Vej drift Hullet XD Teknisk Drift og AnIg - øvrige opgaver Grundejerforeningslegepladser XG Fritidsfaciliteter e Stadion og idrtsanig

19 Hele kr. - i 2013 priser Budget- Budget- Budget- Budget forslag oversiag oversiag overslag Fritidsomrádet Hjerm Hallen XG Langhojhallen XG Toftum Hallen XG StruerHallerne XG Vejrum Fritidscenter XG MidtpunktetThyholm XG FritidscenterStruer, afledt drift XG StruerSvømmehal StruerSvømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter Bremdal Aktivitetscenter XG Park Vej drift , , Idrtsparken XD Bygninger og omkidningsrum XD Pleje af gras og beplantning XD Opkridtning XD øvrige Struer XD Pleje af gras og beplantning XD Opkridtning XD Thyhoim XD Pleje af gras og beplantning XD Opkridtning XD Andre fritidsfaciliteter Fritidsomradet , OmkIdningsbygninger XG OmkIdningsrum Hjerm Sportsplads XG OmkIdningsrum Toftom Hallen XG OmkIdningsrum Hovvej 4 XG Diverse vedr. kommunale 41 XG omkidningsrum TekniskDriftogAnIg-avrige opgaver Forsikringer XG øvrige drtftsudgifter XG Naturbesk tteise Naturforvaltningsprojekter NaturogMiljø Naturforvaltningsprojekter XG Naturplejemm. XG Diverse materialer XG Formidling, konsulentbistand mm. XG Natura NaturogMilja Natura 2000 XG Pleje af Natura 2000-arealer XG Diverse materialer XG Konsulentbistand XG ,.,. :,trt S VandIebsvsen e Vedligeholdelse af vandleb Naturog MiIjø Oprensning XG Prøvetagning my. XG Konsulentbistand XG

20 Toldmoms Hele kr. - i 2013 priser Kanalen mellem Kilen og Struer bugt XG Budget- Budget- Budget- Budget forsiag oversiag oversiag oversiag Regulativer, afmrkning af vandlob XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Naturog Miljø Benkjr Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG Miljebeskyttelse mv Jordforurening NaturogMiljø Jordforurening XG Brbare batterier Brbare batterier Indsamling mm. (betaling til NVR) XG Indsamling mm. (betaling til NVR) XG Driftsadministration (NVR) XG Personaleforbrug (Genbrugsstationen) XG Administrationsudgifter XG Miljetilsyn - virksomheder Naturog Miljø Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG øvrig pianigning, undersegelser, tilsyn mv NaturogMiljø PIanIgning, undersøgelser my. Forureningsundersegelser Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Konsulentbistand Beta ling til Miøcenter Vestjylland Indfang fling af vilde katte Danmarks Miljeportal XG XG XG XG XG XG XG Natur og MiIjø Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Afgiftsbelagte kommunale opgaver XG XG Diverse udgifter og indtgter SkadedyrsbekmpeIse Teknfsk Sekretariat RottebekmpeIse Administration Indtgter. XG XG XG ?tZl%.P 44rj.j fl 4bGRWtW154PS&th Redningsberedskab Redningsberedskab Redningsberedskab Betaling tip Faicks Redningskorps XG Faick, betaling vedr. SINE XG

21 22 20 Hele kr. - i 2013 prlser Kommandocentral, off.beskytt.anlg Budget- Budget- Budget- Budget forsiag oversiag oversiag oversiag XG Forebyggelse XG Srydelser XG Forurening XG Faicks Redningskorps, kommuneabonnement XG Redningsberedskab Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse 7, Forsyningsvirksomheder mv _Ipr Affaldshãndtering Generel administration Natur og Miljø - Toldmoms , - Administrative opgaver XG Erhverv XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning XG NVRaffald i/s XG ,66 66 National regulativ- 09 affaldsdatabase XG Tiltag, affaldsplan XG Gebyrfra erhverv XG Private husstande XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning XG NVRaffald ifs XG National regulativ- Og affaldsdatabase XG Gebyrfra private husstande XG Ordninger for dagrenovation restaffald Naturog MiIjø -Toldmoms Betaling til NVRaffald I/S XG Betaling til NVRaffald I/S XG Administrationsudgifter XG Renter af meliemvrende XG øvrige indtgter XG Renovationsafgifter XG Ekstra skke XG SaIg af ekstra skke XG Ordningerforstorskrald 09 haveaffald 0 a Genbrugsstation - toldmoms Indsamling storskrald og haveaffald XG Indsamling storskrald Og haveaffald XG Affaldsbortskaffelse XG Affaldsbortskaffelse XG Gebyrforgenanvendelsesordninger XG Resultatudligning forrige àr XG Administrationsudgifter XG Renter af meliemvrende XG Ordninger for glas, papirog pap Genbrugsstation - toldmoms Indsamling af glas, flasker my. XG Indsamling af pap, papir, aviser my. XG

22 -5 21 Hele kr. - i 2013 priser Budget- Budget forsiag oversiag Budget oversiag 2015 Budget oversiag 2016 PJCiJyI Vi Oi 0, VOl PUCIVOVUIUI lii lci XG Emballagebeholdere XG Driftsudgifter Containere papir, metal XG Administrationsudgifter XG Genbrugsstationer Genbrugsstation - toidmoms Containere Bortskaffelse afjord XG XG Losseplads- 09 forbrndingsafgift XG Losseplads- 09 forbrndingsafgift XG Information Farligt affald Statsafgift Administrationsudgifter Administrationsudgifter Renter af mellemvrende XG XG XG XG XG XG ; , Gebyr for genanvendelsesordninger XG SaIg af genanvendelige materialer Diverse saig Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG XG XG Genbrugsstation - toldmoms Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger , øvrige ordninger 09 anlg Genbrugsstation - toidmoms Genbrugsbutikken Genbwgsbutikken Genbrugsøer ved boligforeninger XG XG XG , 112 Genbrugsøer ved boligforeninger XG Gebyr for øvrige ordrjinger Erhvervsaffald Erhvervsaffaldsgebyrer Genbrugsplad Sd rift erhverv Renter af mellemvrende erhvervsaffald Renter af mellemvrende XG XG XG XG XG XG XG f transport og infrastruktur Flles funktioner FIles formal ParkVejdrift Mandskab med overforsel XD Forsikring my uden overførs. (Mandskab) XD Sygdom XD Park Vej drift , Personale Administrationsudgifter Park og vej vrksted

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017

Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 2014 for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017

Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Børne- og Uddannelsesudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindreudgift Udgifter uden overførselsadgang Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Folkeskolen 18.883.557 35.570.720 16.687.163

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015

Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015 Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Budgetforslag 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budgetforslag 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet 7c p z III C m C 0 LD CD 0 CD (I) -h 0 - C UJJ C 0 CD rr M C w C 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling,

Læs mere

Budgetforslag 2016 Budgetoverslag for 2017-2019

Budgetforslag 2016 Budgetoverslag for 2017-2019 2016 for 2017-2019 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Personaleoversigt 2012

Personaleoversigt 2012 Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002510 Fælles formål 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 0,45 38 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune 16,73 5.170 2510080103

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab z III C m tjj ci) (0 (n FU CD (j 0) 0 7c 1J U CD C p Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 Regnskabsoversigt 7 Statusbalance 89 Ejendomsfortegnelse 103 AnIgsarbejder: 111 AnIgsregnskaber afsluttet

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

Indhold. Side. 137 afsluttet i 2014 138 139 140 Garantiforpligtelser 141 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 143

Indhold. Side. 137 afsluttet i 2014 138 139 140 Garantiforpligtelser 141 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 143 p U z III U I C m U, CD CD (D Cr) 0 N) C Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 105 Ejendomsfortegnelse 121 oversigt 129 AnIgsarbejder: AnIgsregnskaber Igangvrende anigsarbejder

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt 1.000 kr. Positiv beløb = mindre udgift Kultur- og sudvalget Kultur 34.861 35.966 35.003 142-734 34.861 35.966 35.003 142-734 003231 Stadion og idrætsanlæg

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Økonomi og Løn/ /hs 1

Økonomi og Løn/ /hs 1 Korr. Sundhedsudvalget Sygehusbehandling og genoptræning 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 108.374 105.391 110.212 1.838 4.927 84.785 80.378 80.826-3.958-16 74.179 70.842 70.842-3.337

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv.

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv. Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2016

Budgetopfølgning pr. 1. april 2016 regnskab 2016 Struer Kommune i alt Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget i alt Administration og planlægning 726.097.947 18.308.530 118.539.341 547.891 116.170.523 547.891 064242 Kommissioner, råd og nævn

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budget 2016 Budgetoverslag for

Budget 2016 Budgetoverslag for 2016 for 2017-2019 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Regnskab 2013. Bilagshæfte

Regnskab 2013. Bilagshæfte 2013 Bilagshæfte Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 101 Ejendomsfortegnelse 117 oversigt 125 AnIgsarbejder: 133 AnIgsregnskaber afsluttet I 2013 134 Igangvrende anigsarbejder

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Sundhedsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 - serviceudgifter

Sundhedsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 - serviceudgifter leje Bilag 1 Sundhedsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 - serviceudgifter A. Tilpasning af budgettet Al. I forhold til nuvrende serviceniveau Kr. I Negative beløb = mindreudgifter

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold... 108 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

Socialudvalget, overforselsudgifter - udenfor servicerammen

Socialudvalget, overforselsudgifter - udenfor servicerammen se Socialudvalget, overforselsudgifter - udenfor servicerammen 2 Oversigt over ndringer til budget -2017 Kr. i - prisniveau 2015 2016 2017 Den centrale refusionsordning vedr. sriige dyre 5.07 enkeltsager

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere