Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område"

Transkript

1 Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst. Formålet er endvidere, at præsentere deltageren for coachingteknikker og samtalemodeller således, at deltageren kan anvende coaching som begreb og metode med henblik på at skabe læring og udvikling. Coaching som metode og coaching i praksis i organisatorisk kontekst Kommunikationsteori og forståelse Rollen som coach Etik og moral i coaching i organisationer Den organisatoriske kontekst Kompetenceudvikling og læring hos fokuspersonen og hos coachen Eksamen: Mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et kort projekt, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

2 Personalejura Formålet er, at deltageren opnår kompetence til at medvirke ved forebyggelse og løsning af arbejdsretlige problemstillinger mellem virksomhed og medarbejdere. Kollektiv arbejdsret Individuel arbejdsret Dansk arbejdsret i et internationalt perspektiv Juridisk metode og informationssøgning 4 timers skriftlig prøve på baggrund af en opgave udarbejdet af den til faget hørende opgavekommission, med ekstern censur efter 7-trinsskalaen. Human Resource Management Deltageren opnår en kompetence til at varetage Human Ressource opgaver og processer i en organisation med henblik på at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. Human Resource Management i strategisk perspektiv Tiltrækning og rekruttering af medarbejdere Udvikling og fastholdelse af medarbejdere Afvikling af medarbejdere HRM i Global og lokal perspektiv Udvikling af HRM processer i forbindelse med ovenstående punkter Mundtlig prøve med baggrund i en synopsis, med ekstern censur og bedømmelse efter 7- trinsskalaen.

3 Lean ledelse i praksis Deltageren kvalificeres til at kunne arbejde med Lean lederskab, Lean tænkning, kommunikation af Lean samt anvende de vigtigste Lean værktøjer. Forståelse for Lean ledelse som ledelsesfilosofi, der leder hen på praksisnære teorier/værktøjer/stile der anvendes i dag og i den nærmeste fremtid Teamledelse som ledelsesværktøj til inddragelse af medarbejderne i driften af Lean Kommunikationsrutiner som fx tavlemøder til visualisering, formidling af resultat-mål og udvikling af Lean processen Arbejdsmiljømæssige forholdsregler og påvirkninger ved implementering af Lean Lean værktøjer og metoder Forandringsledelse Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase, med ekstern censur og bedømmelse efter 7- trinsskalaen. Projektstyring i praksis Deltageren opnår en kompetence i at udvikle, gennemføre, afslutte projekter i organisationen Grundelementer og sammenhæng i forbindelse med initiering/ udvikling og gennem-førelse af et projekt Projektlederens kommunikation- proces- og ledelsesopgaver Projektetableringen og mandat samt evaluering Projektværktøjer Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med ekstern censur og bedømmelse efter 7- trinsskalaen.

4 Forandringsledelse Deltageren får såvel teoretisk som praktisk viden til at kunne analysere og lede forandrings- og udviklingsprocesser i organisationer. Indhold Forandringsmodeller og teorier Kommunikation som forandringsværktøj Ledelse af forandring- samt udviklingsprocesser Forandringspsykologien Værktøjer til planlægning og gennemførsel af forandringer/ gennemførelse af forandringsprocesser Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Coaching og Konflikthåndtering ECTS point: 10 Formål Deltageren udvikler sin ledelseskompetence med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces. Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching indgår. Desuden indgår som et væsentlig element følelsesmæssig intelligens så individets relationer i forbindelse med konflikthåndtering udvikles optimalt. Teorier / modeller/ værktøjer til konflikthåndtering og løsning på individ/gruppe og organisatorisk niveau hvor organisationen er i højeste kontekst Teori og modeller omkring coaching som et af værktøjerne til konflikthåndtering på individ/afdeling / teamniveau Kommunikationsteori og modeller der knytter sig til organisatorisk konflikt/opløsning/ løsning De organisatoriske rammer og processerne omkring konfliktsituationerne Psykologien mindsettet og de ledelsesmæssige /medarbejdermæssige kompetencer der knytter sig til området Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

5 Mediation ECTS point: 10 Deltageren opnår teoretisk og praktisk viden til at kunne fungere som mediator i konflikter mellem to eller flere parter. Teori, værktøjer, processer inden for mediationsområdet generelt og når organisationen er i højeste kontekst Psykologiteorien der er knyttet til området konflikter Kommunikationen der er knyttet til området Leder og medarbejder stile og profiler Facilitering og faciliteringsprocesser i organisatorisk kontekst Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen Filosofi i ledelse ECTS point: 10 Deltageren får gennem arbejdet med anskuelser og strømninger forståelse for den filosofiske udviklingsproces. Deltageren skal kunne beskrive, forklare og sammenholde filosofiske idéer, deres virkelighedsopfattelser og samfundssyn. Deltageren skal kunne transformere ledelsesfilosofi fra dette årtusinde samt fra de klassiske filosoffer til egen ledelsesmæssige praksis. Teori, værktøjer, processer inden for moderne ledelsesfilosofi Ledelsesparadigmer der knyttes til nutidens og fremtiden ledelses filosofi Klassisk ledelsesfilosofi og dens betydning for nutidens ledelse Kommunikationen og kommunikationsprocesserne der knytter sig til forskellige former for ledelsesfilosofi Triangulering af klassisk og moderne ledelsesfilosofi med egen lederudvikling Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt, med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

6 Arbejdsmiljø ECTS 10 Deltageren opnår en kompetence, som bygger på forståelse af regulering af arbejdsmiljøområdet og for arbejdsmiljøforhold i virksomheden, således at den studerende vil kunne tage professionel del i planlægningen og udførelsen af tiltag i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøreguleringen i Danmark, herunder udviklingen siden arbejdsmiljølovens vedtagelse i Arbejdsmiljøområdet aktørers roller og funktion. Arbejdsmiljøorganisationens og arbejdsmiljørepræsentantens roller og ansvar. Arbejdspladsvurdering, regler og metoder. Herunder risikovurdering og forståelse. Hvad er sikkerhedskultur og hvordan kan der arbejdes med sikkerhedskultur og ulykkesforebyggelsesmetoder? Psykisk arbejdsmiljø i forhold til faktorer, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø Metoder til måling og forebyggelse af det psykiske arbejdsmiljø Mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt, med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Arbejdsmiljøledelse ECTS 10 Deltageren opnår en kompetence, som bygger på forståelse af ledelse af processer og resultater inden for arbejdsmiljøområdet og for arbejdsmiljøforhold i virksomheden, således at den studerende vil kunne tage professionel del i ledelse af planlægningen og udførelsen af tiltag og processer. Ledelse af systematisk arbejdsmiljøarbejde metoder og processer Ledelse af de forebyggende processer herunder risikovurdering, principper og anvendelse for kendskab til forebyggelsesprincipper inden for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø Ledelses af processer i virksomheden Arbejdsmiljøstandarder Mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt, med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

7 Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser ECTS 10 Deltageren opnår en kompetence i at agere ledelsesmæssigt interkulturelt kompetent, herunder kunne kommunikere interkulturelt adækvat i relation til en globaliseret verden afstemt efter såvel organisationens internationale/nationale/lokale identitet/profil. Global national identitet- og kulturforståelse Interkulturel ledelses-og kommunikationsprocesser og modeller Kulturkontekstuel konflikthåndtering Magt og beslutningsprocesser i interkulturelle konstellationer Kulturel mangfoldighedsfacilitering Mundtlig prøve med udgangspunkt i individuelt kort projekt (8 normalsider), med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Ledelse der skaber social kapital Deltageren bliver i stand til at kombinere ledelse af opgaver og ledelse, der skaber social kapital. Deltageren lærer at se social kapital som en vigtig ressource, når ledelsen skal takle nye udfordringer om krav om innovation, samarbejde, selvledelse og omstillingsparathed. Sammenhængen mellem social kapital og virksomhedens performance Social kapital som en ressource og en produktiv kraft, der giver synergi i organisationen Mundtlig prøve med udgangspunkt i en individuel synopsis (4 sider), med intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Synopsen tæller ikke med i karakteret men er udelukkende et oplæg til eksaminationen. Lederens forretningsforståelse ECTS 10 Deltageren udvikler forståelse for virksomhedens økonomiske sammenhænge og anvendelse af økonomiske data i ledelsesmæssige beslutninger. Lederens behov for økonomisk information Resultatopgørelse, balance og likviditet Nøgletal og anvendelse af disse Likviditetsanalyser Likviditetsstyring og planlægning

8 Investerings- og finansieringsanalyser Udvikling af egen læring og egen praksis Metodeteori med fokus på problemformulering og metode Mundtlig prøve med udgangspunkt i en individuel synopsis (4 sider), med intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Synopsen tæller ikke med i karakteret men er udelukkende et oplæg til eksaminationen. Positiv psykologi i ledelse Deltageren får styrket sin ledelsesmæssige handlekraft ved at udvikle evnen til at forstå, hvad der gør, at mennesker trives og præsterer optimalt. Deltageren får endvidere kendskab til, hvordan styrkebaseret medarbejderudvikling fremmer udvikling, trivsel og engagement på arbejdspladsen. Personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med anvendelsen af positiv psykologi, så det giver positiv mening Hvordan ledelse, der fokuseret på og fremelsker egne, medarbejdernes og organisationens styrker, er med til at skabe resultater på både den økonomiske og den menneskelige bundlinje. Mundtlig prøve med udgangspunkt i en individuel synopsis (4 sider), med intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Synopsen tæller ikke med i karakteret men er udelukkende et oplæg til eksaminationen. Positiv psykologi i organisationen Deltageren opnår kompetence til at omsætte mål til konkrete og realistiske udviklingsprocesser, der skaber følgeskab og bidrager til sammenhængskraften i organisationen. Endvidere forstår deltageren, hvordan principperne bag positiv psykologi kan være medvirkende til at bringe organisationer hurtigere og bedre fra A til B i forandringsprocesser. Hvordan kobler man positiv psykologi til forretningen og oversætter det til resultater på bundlinjen? Udvikling processen, der bruger positiv psykologi til at skabe vækst og engagement samt giver mening og handling hos medarbejdere og ledere i organisationen. Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase (2 sider eller kort videooplæg), med intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

9 Strategi i juridisk perspektiv Deltageren får teoretisk og praktisk viden til allerede i den strategiske planlægning at tænke juraen ind og hermed styrke sin evne til at kunne træffe ledelsesmæssige og forretningsmæssige beslutninger med inddragelse af forebyggelse og risikoafvejninger ud fra et juridisk perspektiv. Ud fra en strategisk tilgang til emnet have overblik over lovgivning, der regulerer virksomheden, herunder kendskab til de kontraktretlige bestemmelser som f.eks. forpligtelser, opsigelse, annullering mv. Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase (2 sider eller kort videooplæg), med intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. Procesfacilitering Deltageren udvikler sin kompetence i at facilitere mindre og større grupper med særligt fokus på at kunne facilitere i organisatorisk kontekst. Deltageren præsenteres for faciliteringsteknikker og faciliteringsmodeller og kan således anvende facilitering som begreb og metode med henblik på at skabe læring og udvikling. Facilitering som metode og facilitering i praksis i organisatorisk kontekst Interpersonel kommunikation og udviklende feedback Rollen som facilitator Teoretisk og praktisk forståelse for de vigtigste discipliner og kernekompetencer i facilitering Etik og moral i facilitering i organisationer Gruppepsykologisk forståelse Beslutningsprocesser, koncensusdannelse og konflikthåndtering Effektfulde værktøjer til facilitering af grupper Mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et kort projekt (8 sider), med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår som en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

10 Teamledelse Deltageren udvikler sin kompetence til at etablere, udvikle og lede teams samt at opbygge en teambaseret kultur med tværgående tænkning, helhedsforståelse med feedback som centrale elementer. Teamledelse som metode og teamledelse i praksis i organisatorisk kontekst Gruppedynamik og processer Teamets udviklingsfaser Rollen som teamleder Etik og moral i teamledelse i organisationer Den organisatoriske kontekst for teamledelse Kompetenceudvikling og teamledelse Mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et kort projekt (8 sider), med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår som en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Erhvervsakademi Dania, Randers. Forårskurser

Erhvervsakademi Dania, Randers. Forårskurser Erhvervsakademi Dania, Randers 2014 Forårskurser INDHOLD International handel og markedsføring Afsætningsstrategi...side 4 Erhvervsret...side 5 International markedsføring og analyse...side 6 Markedsføring

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis AKADEMIFAG 1. halvår 2015 Organisation og arbejdspsykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG. KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE EFTERÅR 2010 Metode Modulet er et tilbud til de studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse, der ikke har et grundlæggende kendskab til videnskabsteori

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Revideret 01.04.2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Revideret 01.08.11 Side 1 af 23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsen titel...

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I HR (VVU)

AKADEMIUDDANNELSE I HR (VVU) STUDIEORDNING 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...4 3. Generelle retningslinjer...5 3.1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 5 3.2. Uddannelsens formål... 5 3.3. Målbeskrivelse...

Læs mere

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse Styrk dine kompetencer med en efteruddannelse fra Erhvervsakademi Sjælland www.easj.dk 2 Friheden til at vælge I dit arbejdsliv, også i skiftet fra ét job til et andet, kan du

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Februar 2011. Udarbejdet af Danmarks Erhvervsakademier. 20BStudieordning for. 21BAkademiuddannelsen (AU) i. 22BLedelse

Februar 2011. Udarbejdet af Danmarks Erhvervsakademier. 20BStudieordning for. 21BAkademiuddannelsen (AU) i. 22BLedelse Februar 2011 20BStudieordning for 21BAkademiuddannelsen (AU) i 22BLedelse Udarbejdet af Danmarks Erhvervsakademier Indholdsfortegnelse U1 ForordU... 2 U2 IndledningU... 3 U3 Fælles regler og retningslinjer

Læs mere

Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse

Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Gældende fra august 2014 03-12-2013 Indholdsfortegnelse Del I... 3 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab ApS 03-06-2012 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: reflektere over dine egne

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere