EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen"

Transkript

1 EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013

2 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner i enhver virksomhed/organisation. Uddannelsen er normeret til en heltidsstuderendes arbejde i et år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Uddannelsen, der er modulopbygget, udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, der sammen med mindst 2 års relevant erhvervserfaring, svarer til et niveau som en kort videregående uddannelse på 120 ECTS-point. Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser. Uddannelsen består af en 1. og en 2. del, der begge indeholder 3 moduler. De 6 moduler har hvert et omfang på 10 ECTS-point. Bestemmelser vedr. eksamen findes i: Undervisningsministeriets bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet Bekendtgørelse nr af 14/12/2007 om videregående voksenudddannelse inden for det merkantile område (Merkonom og AU) Bekendtgørelse nr af 14/12/2005 om videregående voksenuddannelse indenfor det tekniske område. Bekendtgørelse nr. 766 af 26/06/2007 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse, som angiver bedømmelsesgrundlag og metode for prøvers og eksameners vedkommende (Karakterbekendtgørelsen)

3 Eksamensvarighed og form: Fag Varighed Form HR 30 min. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i synopis Organisation og arbejdspsykologi 30 min. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i Ledelse i praksis 30 min. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i Det strategiske lederskab 30 min. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i Coaching i 30 min. Mundtlig eksamen på baggrund af kort projekt organisationer Forandringsledelse 30 min. Mundtlig eksamen kombineret med erhvervscase Lean ledelse i praksis 30 min. Mundtlig eksamen kombineret med erhvervscase Projektstyring i praksis 30 min. Mundtlig eksamen kombineret med erhvervscase Produktionsoptimering 30 min Mundtlig eksamen med udgangspunkt i langt projekt Kommunikation i praksis 30 min. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i Personalejura 4 timer Skriftlig eksamen Afsætning 4 timer Skriftlig eksamen Erhvervsret 4 timer Skriftlig eksamen Erhvervsøkonomi 4 timer Skriftlig eksamen Global Økonomi 4 timer Skriftlig eksamen Statistik 4 timer Skriftlig eksamen Økonomistyring i praksis 30 min. Mundtlig eksamen kombineret med erhvervscase 2. Eksamen Hvert fag afsluttes med en prøve. Den enkelte prøve bedømmes individuelt efter 7-skalaen hvor karakteren 2 er kravet for at bestå. 2.1 Eksamensplan. Ved brev meddeles den studerende følgende: Fag med skriftlig eksamen: Eksamensdatoer og tidspunkter Eksamens varighed Fag med mundtlig eksamen: Eksamensdatoer og starttidspunkt Den enkelte eksaminations varighed

4 2.2 For alle eksamener gælder følgende: Snyderi, forsøg på snyderi og andre uregelmæssigheder medfører bortvisning fra skolen. Den studerende må under ingen omstændigheder have kontakt med andre end lærere, tilsyn eller censorer. Lokalet kan kun forlades efter aftale med tilsynsførende. Hvis den studerende ved skriftlig eksamen går før tiden, må eksamensopgaven ikke tages med. Mobiltelefoner må ikke anvendes i eksamenslokalet eller til forberedelsen. Specielle forhold ved indskrivning i hånden ved skriftlig eksamen: Hvis du ikke anvender PC til eksamensbesvarelsen afleverer du blot opgaven i et eksemplar. Kladdepapir, indskrivningspapir og eksamensomslag skal være forsynet med navn, cpr.nr., fag og eksamenstermin (eks. jun 2012) Bemærk formkrav til besvarelsen, der måtte være anført på eksamensopgaven. Hvis ikke andet er meddelt eller påført eksamensopgaven, skal besvarelsen skrives med kuglepen (eller blæk). Når opgaveløsningen er afsluttet, skal besvarelsen lægges i eksamensomslaget. Siderne, der ønskes bedømt, skal forsynes med sidenummer. Hvis ikke hele besvarelsen er renskrevet, og kladde ønskes bedømt, skal de pågældende kladdesider lægges i eksamensomslaget, der påføres: Kladde til bedømmelse. Kladdepapirer, der ikke ønskes bedømt, påføres navn, cpr.nr, fag. Disse kladdepapirer afleveres separat til tilsynspersonalet. Specielle forhold ved anvendelse af IT ved skriftlig eksamen: Ifølge erhvervsskolens retningslinier for anvendelse af edb ved skriftlig eksamen, er det den enkelte skole, der afgør hvilke kursister, der skal tilbydes mulighed for at bruge edb. Nedenstående er en præcisering og fortolkning af de regler, der i øvrigt er gældende på området! Den enkelte kursist afgør selv, om man afslår eller modtager tilbuddet om brug af edb ved skriftlig eksamen. Uanset at der anvendes edb ved en eksamen, gælder alle almindelige centrale og lokale bestemmelser vedrørende denne eksamen.

5 Den enkelte eksaminand underskriver før skriftlig eksamen en aftale, hvor vilkårene de almindelige eksamensbetingelser accepteres. Ved den skriftlige eksamen kan anvendes skolens eget EDB-udstyr, eller EDB-udstyr, som skolen ved lån eller leje disponerer over. Det forudsattes at eksaminanden har kendskab til tekstbehandlingssystemet Word. Under eksamen kan anvendes stavekontrol, samt evt. andre opslagsværker svarende til dem, der normalt er tilladelse til at anvende i manuel udgave under den pågældende eksamen. Skolen har dog ikke mulighed for at stille opslagsværker m.m. til rådighed. Eksaminanderne får mulighed for udprintning under eksamen, men skal anmode tilsynet om at bringe udskrifter fra printer til eksamenspladsen. Det er eksaminandens eget ansvar, at dokumentet er forsynet med navn på hver side, inden det sendes til udskrift. Printerne står i lokalet, så der må påregnes mindre støjgener. Vis hensyn og print kun det nødvendigste. Da der printes via en fælles printer kan der opstå en printerkø og der kan blive tale om ventetid før udskrifterne kommer. Vedrørende tekniske problemer med edb-udstyret: Der vil være en vagt fra systemadministrationen, som kan tilkaldes med henblik på hurtig teknisk bistand. Opstår der under eksamen strømsvigt eller andre tekniske problemer med edb-udstyret, der ikke umiddelbart kan afhjælpes, fortsætter eksamen uden anvendelse af edb. Husk derfor at gemme opgaveløsningen med jævne mellemrum på P-drevet (det personlige drev) med max. 8 tegn når du gemmer filen. Skolen tager derefter sikkerhedskopi af det login nr. du har brugt.

6 Mundtlig eksamen generelt: Eksamen er begyndt, når eksaminanden er kommet ind i eksamenslokalet. Den mundtlige prøve gennemføres som en dialog mellem eksaminanden faglærer (eksaminator), og kan omfatte selvstændig fremlæggelse og besvarelse af spørgsmål. Der medvirker normalt en censor, der i forståelse med eksaminator kan stille supplerende spørgsmål Eksaminanden skal møde op senest 10 min før eksaminationen er planlagt påbegyndt. Der er normalt udsendt eksamensplan med angivet rækkefølge fra skolen. Faglærer og censor skal være tilstede under hele eksaminationen. 2.3 Bedømmelse af prøven Lærer og censor konfererer de enkelte besvarelser og bliver enige om en bedømmelse. Ved skriftlige prøver er det skolens intention, at deltageren får svar senest 6 uger efter prøvens afholdelse. Karakteren for den mundtlige prøve meddeles eksaminanden umiddelbart efter eksamens afholdelse. 2.4 Klager En eksaminand kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden to uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Ved en evt. klage har eksaminanden ret til at få udleveret kopi af egne skriftlige opgavebesvarelser og af det ved mundtlig prøve tildelte eksamensspørgsmål. Ved modtagelse af evt. klage, udsender skolen, sammen med bekræftelse på modtagelsen en klageprocedure, der beskriver forløbet af en klagesag.

7 2.5 Muligheder for omprøve/reeksamination/ sygeeksamen Deltageren, der ved en prøve har fået en bedømmelse under bestågrænsen, kan deltage i en prøve på ny. Eksaminanden kan deltage indtil 3 gange i samme prøve. Bliver en eksaminand syg, tilrettelægger skolen en sygeeksamen. Lægeerklæring fremsendes til skolen senest 3 dage efter prøvens afholdelse. Sygeeksamen i fag med skriftlig eksamen afholdes normalt ved næste ordinære eksamenstermin, hvor den studerende deltager i eksamen sammen med studerende på ordinære hold. 3. Eksamensbevis Skolen udsteder enkeltfagsbevis for hver bestået eksamen. Uddannelsen er afsluttet, når fagene på henholdsvis 1. og 2. del er gennemført. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen et samlet eksamensbevis.

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi August 2006 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 2013-2015 Revideret 05. december 2013 Version 1.0 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning... 3 3 Fælles regler og retningslinjer

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere