Samfundsansvar i DSB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsansvar i DSB"

Transkript

1 Samfundsansvar i DSB

2 Indholdsfortegnelse Vores samfundsansvar 1 DSBs organisatoriske profil Arbejdet med vores samfundsansvar 4 Om rapporten 5 Menneskerettigheder Princip 1 & 2 6 Arbejdstagers rettigheder Princip, 4, 5 & 6 8 Klima og miljø Princip 7, 8 & 9 10 Antikorruption Princip Oversigt over GRI indikatorer 1 DSB s virksomhedsoplysninger Adresse DSB Sølvgade København K Tlf CVR nr Ejerforhold DSB er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Transportministeriet Hjemstedskommune København Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Rigsrevisionen Bank Nordea

3 Vores samfundsansvar Dette er den første afrapportering efter DSB i 2009 tilsluttede sig UN Global Compact, og dermed forpligtede os til at implementere og udbrede de 10 grundliggende principper. Vi har valgt en ydmyg tilgang til arbejdet med implementeringen, da vi er meget opmærksomme på, at det tager tid at få alle elementer integreret i forretningen. Vores fokus har først og fremmest været på arbejdstagerrettigheder og miljø, da dette i særlig grad er væsentlige forhold for DSB. Som dansk virksomhed tages mange forhold umiddelbart for givet grundet kulturen og lovgivningen, og vi er da også langt fremme sammenlignet med andre lande, specielt uden for Europa. I DSB ønsker vi en systematisk tilgang til principperne. Vi skal hele tiden forbedre vores egen performance, og blive bedre end vi var i går. Derfor finder vi principperne ganske ambitiøse. For at sikre en systematisk tilgang til vores rapportering er retningslinjerne fra Global Reporting Initiative (GRI) anvendt. Vi har valgt anvendelsesniveau C. Tabellen sidst i dokumentet viser det samlede overblik over GRI anvendelsen i denne rapport. Det er DSB s ambition, at bæredygtige, kollektive rejseformer skal være danskernes naturlige valg. I vores vision kalder vi det Rejse med omtanke. Omtanke for samfundet og for den enkelte kunde Nærvær, fokus og handlekraft er løftestangen for vores fælles indsats Vi vil anerkendes både herhjemme og ude i verdenen for, hvad vi kan præstere Rejse med omtanke Gennem nærvær, fokus og handlekraft vil vi vise omverdenen hvordan bæredygtige kollektive rejseformer gøres til kundernes naturlige valg Vi vil være kundens naturlige valg, når en travl hverdag skal hænge sammen Vi vil skabe en bæredygtig virksomhed gennem bæredygtige løsninger for klimaet, miljøet og samfundet DSB har hver eneste dag ansvaret for hundredtusinder af kunder, der vælger at rejse med os. Men ansvaret rækker langt videre. Det omfatter også et socialt, etisk og miljømæssigt ansvar for vores medarbejdere, samarbejdspartnere og øvrige omverden. Det indebærer, at vi ikke blot ser os som en transportvirksomhed, men at vi tager kunden i hånden på hele rejsen med omtanke for kunder, klima, miljø, sikkerhed og samfund. I 2009 modtog vi Climate Cup s strategipris, som uddeles på Nordeuropas største klimakonference, Nordic Climate Solutions. Tildelingen af prisen blev begrundet med, at DSB har en strategi, hvor klimaforandringer er drivkraften for virksomhedens handlinger, engagement og villighed til at påvirke kundernes adfærd. DSB s klimastrategi Klimapåvirkningen er 50 procent lavere pr. personkilometer i 2020 end i 2005 (beregnet som CO2). DSB er CO2- neutral i 200. Energiforbruget er 20 procent lavere pr. personkilometer i 2020 end i 2005 (10 procent fra energibesparelser og 10 procent fra højere belægning). Samfundsansvar I DSB 2009 side 1 af 1

4 Et særligt fokusområde indenfor DSB s sociale ansvar er klimastrategien (se figur side 1). DSB har gennem de seneste 20 år arbejdet målrettet på at kortlægge og mindske klima- og miljøbelastningen. Selvom toget er født med miljø-fordele, arbejder DSB til stadighed på at blive endnu bedre til at håndtere miljøudfordringerne og skabe langsigtede, bæredygtige løsninger. DSB vil således halvere klimapåvirkningen fra CO2 allerede i 2020, og være C02 neutrale i 200. Et så ambitiøst mål kan DSB ikke løfte alene, og DSBs interessenter er derfor vitale deltagere for at nå målet. DSB har eksempelvis indgået i et strategisk partnerskab med DONG, der har til formål at identificere potentielle besparelser i vores bygningsmasse, kørestrømsforbrug og mulighederne for at få energi der er baseret på vedvarende energikilder. DSB s primære udfordring for de kommende år vil være at kommunikere togets fordele for at øge antallet af kunder og dermed flytte transporten fra vejene til skinnerne. Udover eksisterende fordele vil der med afsæt i forandrings-programmet Sporskifte2010 igangsættes en række aktiviteter hvoraf mange er målrettet kunderne. Eksempelvis gratis cykel med S-toget, forbedring af de digitale salgskanaler, øget tryghed, endnu bedre rengøring samt forbedret trafikinformation. Alt sammen tiltag der skal sikre at kollektive rejseformer gøres til kunderne naturlige valg. At have tilsluttet sig UN Global Compact har for DSB været med til at holde fokus på at drive vores virksomhed ansvarligt og implementeringen af de 10 principper ser vi som en kontinuerlig proces Der er altid muligheder for forbedringer. Vi tror at ambitionsniveauet for at opfylde de 10 principper løbende hæves, dels på grund af omverdenens påvirkninger, dels fordi nye nuancer hele tiden dukker op ved det systematiske arbejde med principperne. Vi vil gøre vores bedste for at være på forkant med principperne. //Søren Eriksen, Adm. Dir. DSB Samfundsansvar I DSB 2009 side 2 af 1

5 DSBs organisatoriske profil DSB er en Selvstændig Offentlig Virksomhed (SOV) og dermed fuldt statsejet. Det er transportministeren, der udfylder DSB s ejerrolle. DSB har et to-strenget ledelsessystem, hvor bestyrelsen overvåger virksomhedens resultater, ledelse og organisation på vegne af transportministeren, mens direktionen har det daglige ansvar for driften. Valget af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen sikrer at medarbejderne effektivt kan komme med anbefalinger direkte til bestyrelsen. Der er ikke personsammenfald mellem bestyrelse og direktion. DSBs hovedsæde ligger i Sølvgade i København, men grundet togproduktets geografiske udstrækning er DSB repræsenteret i det meste af landet på stationerne, der dækker en meget stor del af Danmark. DSB er organiseret i 5 hovedområder; Fjern & Regionaltog, S-tog, Kommerciel, HR & Organisation samt Økonomi. Hvert område drives af en direktør. Hertil kommer udvalgte stabsfunktioner. Organiseringen afspejler de to primære forretningsområder som er DSB S-tog, Fjern & Regionaltog. DSB S-tog A/S har ansvaret for S-toget, der sikrer hundredetusindevis af pendlere hurtig og let transport i hovedstadsområdet. Fjern og Regionaltog har ansvaret for regional- og intercity tog i Danmark, mens Kommerciel har ansvaret for DSBs aktiviteter i Sverige og Tyskland - hvor DSB især er store på det svenske marked. De udenlandske aktiviteter drives sammen med udenlandske partnere, hvorfor DSBs forskellige strategiske initiativer ikke omfatter disse i fuldt omfang. DSB drives mere og mere på kommercielle vilkår. Transportministeriet har indgået 10-årige aftaler med DSB om levering af personbefordring i fjern- og regionaltogstrafikken og i S-togstrafikken. Aftalerne løber til udgangen af Det kontraktlige grundlag udgør en væsentlig del af DSB s samlede indtægtsgrundlag, der er en kombination af en fast betaling og billetindtægter (kontraktbetaling udgør for ,5 mia. dkk.). Den tætte tilknytning til staten gør, at DSB ofte er omdrejningspunkt for politiske diskussioner, som DSB er uden indflydelse på. DSB er måske den virksomhed i Danmark med størst kontaktflade til kunderne. Dette gør kunderne til vores væsentligste interessent, og der er derfor flere forskellige interessegrupper, hvor kunderne og DSB er i tæt dialog. Dette gælder for eksempel pendlerne. Af øvrige væsentlige interessenter kan nævnes fagforeningerne, folketingspolitikerne, samt en række NGO er. Sidstnævnte er en gruppe, som vi vil øge fokus på i de kommende år. Facts om DSB Nettoomsætning, mio. dkk Årets resultat, mio. dkk Antal medarbejdere Antal togrejser (tusinde rejser) Antal togkilometer (tusinde togkilometer) Samfundsansvar I DSB 2009 side af 1

6 Arbejdet med vores samfundsansvar Ansvaret for at koordinere og udvikle CSR hos DSB ligger hos CSR Chefen, som refererer til direktøren for HR & Organisation. En gang i kvartalet afholder CSR Chefen møde med DSB s CSR board, der består af DSBs koncernledelse med administrerende direktør Søren Eriksen som formand. Hver måned mødes CSR Chefen med de decentrale CSR ansvarlige i organisationen, i et operationelt forum, hvor en række væsentlige funktioner i DSB er repræsenteret. Fast punkt på dagsordenen i begge fora er en diskussion af fremskridt i CSRporteføljen, som er alle projekter med en væsentlig samfundsinteresse. Denne struktur mener vi sikrer en løbende udvikling og resultatskabelse af CSR arbejdet Grundlaget for arbejdet defineres ud fra 5 dimensioner defineret af CSR funktionen. Det drejer sig om: Kunder Medarbejdere Miljø Leverandører Samfund/Etik I de fleste projekter er samfundsinteressen direkte afledt af driftsmæssige betragtninger, men DSB iværksætter også en række projekter med samfundsansvar som eneste prioritet. Sidstnævnte kan gennemføres, idet samfundsansvar er en væsentlig del af DSB s vision. Læs mere om denne del i vores årsrapport 2009 på Omdrejningspunktet for DSB s arbejde med CSR er CSR-visionen: Vi vil udvikle de økonomiske, sociale, etiske og miljømæssige aspekter af vores aktiviteter, så de i tråd med vores værdier fremmer langsigtet vækst for den kollektive trafik til gavn for mennesker og miljø: Vi vil skabe et bedre miljø for alle ved at tilbyde attraktive transportløsninger og ved at reducere miljøbelastningen af vores aktiviteter. Vi vil være en attraktiv og social ansvarlig arbejdsplads. Det betyder for os et fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø, balance mellem arbejdsliv og privatliv, og at vi ser mulighederne i forskellighed og en mangfoldig medarbejdersammensætning. Udover CSR visionen har vi en række politikker, der generelt afspejler vores vision. Det er naturligvis DSB s handlinger, der tæller, men visionen og politikkerne udstikker retningslinjerne og bidrager til at vise, hvad vi mener med samfundsansvar. CSR er integreret i bl.a. vores Miljøpolitik, Personalepolitik, Arbejdsmiljøpolitik, Indkøbspolitik og Kommunikationspolitik. Samfundsansvar I DSB 2009 side 4 af 1

7 Om rapporten Denne COP rapport vedrører kalenderåret 2009, som er sammenfaldende med DSB s regnskabsår. Fremover vil rapportering af COP en tidsmæssigt følge DSB s årsrapport som udkommer i april måned hvert år. COP for kalenderåret 2010 vil dermed være tilgængelig i april DSB s CSR arbejde dækker DSB og 100 % ejede datterselskaber. Det er de organisatoriske rammer denne rapport dækker. Data dækker som udgangspunkt ovenstående virksomheder i koncernen. Nogle data opgøres dog efter principperne til DSB s årsregnskab, hvorfor der vil være data, der er opgjort i forhold til bestemmelserne i årsregnskabsloven. Det vil være nævnt specifikt, såfremt dette er tilfældet. Som den første rapportering skal denne COP rapport være grundlag for erfaringer med formkravene fra FN, samt GRI. Idet rapporteringsåret 2009 allerede er uddybende beskrevet i DSBs årsrapport samt Miljøregnskab, er denne rapport udarbejdet med disse som udgangspunkt. Rapporten skal ses som et supplement til disse. Den store forskel fra dem til denne COP rapport er anvendelsen af GRI, hvorfor der er tilføjet en del informationer. Fokus har i første omgang været Arbejdstagerrettigheder/Menneskerettigheder og Klima & Miljø, fordi det er de mest væsentlige forhold for DSB. På grundlag af erfaringerne fra 2009 rapporten og det fortsat strategiske arbejde siden 2009, forventes 2010 rapporten at være yderligere udbygget for så vidt angår de øvrige områder. For teknisk beskrivelse af opgørelsesmetoder etc. henvises til DSB Årsrapport og DSB Miljørapport, der begge er tilgængelige på I tilfælde af spørgsmål eller kommentarer til rapporten ret venligst henvendelse til DSB, CSR Chef Malene Kingo Christensen på mail Samfundsansvar I DSB 2009 side 5 af 1

8 Menneskerettigheder Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde og Princip 2: sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. Hvordan vi er engageret Overholdelse af menneskerettigheder er en integreret del af den danske kultur. Derfor falder det helt naturligt for DSB at overholde menneskerettighederne i relation til alle DSBs interessenter. Det betyder, at vi selv overholder menneskerettighederne overfor vores kunder og medarbejdere. Med Code of Conduct stiller vi krav om, at vores leverandører overholder menneskerettighederne. Hvordan vi har systematiseret det Kunder Alle borgere i Danmark har lige mulighed for offentlig transport uafhængigt af handicaps, etnisk oprindelse, hudfarve, køn o.l. For at sikre, at alle oplever lige mulighed for offentlig transport har DSB samarbejdet med en række interesseorganisationer som fx handicaporganisationer, skoler og pendlerklubber. Fx sikrer Handicappanelet, at spørgsmål og anliggender omkring tilgang til toget, services og personlig assistance for handicappede drøftes og løses proaktivt, så handicappede har de samme muligheder for at rejse som ikke handicappede. Politikken fremgår af Lige til for handicappede. Leverandører DSB stiller krav om, at vores leverandører overholder alle internationale konventioner og national lovgivning, dermed også menneskerettigheder. Det fremgår af vores Code of Conduct. Heraf fremgår også at DSB har tilsluttet sig UN Global Compact, og at vi opfordrer vores leverandører til at gøre det samme. Medarbejdere DSB er en meget alsidig virksomhed. Vi har mange forskellige arbejdspladser, arbejdsfunktioner og mangfoldighed blandt medarbejderne. Vi har en række politikker, der tager hånd om medarbejdernes rettigheder. Det er for eksempel: Arbejdsmiljøpolitik Personalepolitik Fraværspolitik Misbrugspolitik Sikkerhedspolitik Seniorpolitik Sundhedspolitik DSB har en Arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljø varetages af Arbejdsmiljørådet, som består af repræsentanter fra arbejdsgiver siden og arbejdstagersiden. Direktøren for HR & Organisation er formand for rådet. Alle medarbejdere er repræsenteret i formelle arbejdsmiljø- og sikkerhedsudvalg med ledelse og arbejdstagere, som skal bidrage til overvågning og rådgivning om arbejdsmiljøprogrammer. Samfundsansvar I DSB 2009 side 6 af 1

9 De aktiviteter vi har gennemført, og resultater der er opnået Leverandører DSB er i færd med en systematisk kortlægning af vores leverandører med henblik på at identificere dem, der eventuelt ikke lever op til vores CSR krav. Sideløbende udvikler vi en proces for opfølgning over for disse leverandører. Processen iværksættes i løbet af Medarbejderne DSB har for første gang i 2009 udarbejdet et medarbejderregnskab. I 2009 var 70 % af de ansatte i DSB mænd og 0 % kvinder havde 6,9 % af de ansatte i DSB ikke en dansk baggrund. var % af de ansatte i DSB ansat under Socialt kapitel dvs. 56 Sygdom, Fleksjob, Skånejob og Delvis syge I 2009 var Fremføring, Togvedligehold og On board service arbejdsmiljøcertificeret. I 2010 igangsætter DSB et omfattende arbejdsmiljøprogram. Formålet er at få arbejdsmiljøcertificeret hele DSB, dog bortset fra Kort & Godt som kommer med i I programmet indgår også formulering af krav til vores leverandører om deres lokale arbejdsmiljø. En arbejdsmiljøproblematik er fx vold og trusler. DSBs medarbejdere udsættes løbende for vold og trusler fra kunder og ikke kunder. Det kan give mange arbejdsskader og som følge heraf et højt sygefravær. Problemet har været stigende og i 2009 er registreret 467 tilfælde i DSB. En stor andel af medarbejderne i de kundevendte enheder har derfor gennemgået træning i konflikthåndtering, og vi forventer derfor en faldende tendens. DSB tilbyder helbredsforsikring til alle ansatte og deres familier. DSB vil gerne have sunde medarbejdere. Derfor tilbydes alle medarbejder sundhedstjek af en læge hvert 2. år. I 2009 tog personer, hvilket svarer til ca. 17 % imod tilbuddet om sundshedstjek. Hvert 2. år måles på medarbejdernes tilfredshed. Medarbejdertilfredshedsmålinger viser at medarbejderne er mere tilfredse i 2009 end i Den samlede tilfredshed er således steget fra 68 til 74 i perioden 2007 til 2009 (Målt på en scala fra 1-100). Til sammenligning var udviklingen i Dansk Medarbejder Indeks i samme periode en stigning fra 70 til 72. Ud over muligheden for benchmark giver målingen os mulighed for at evaluere forskellige initiativer, idet der kan måles direkte på om den ønskede effekt er opnået. En negativ udvikling i medarbejdertilfredsheden vil foranledige en nærmere analyse af nødvendige indsatser. Arbejdsglæden stiger DSB + 6 % Dansk medarbejderindex I årets undersøgelse af medarbejdertilfredsheden er arbejdsglæden steget med seks point siden sidste undersøgelse i Det er den største fremgang, siden DSB begyndte at måle medarbejdertilfredsheden i 200. Arbejdsglæden ligger hermed for første gang siden 2004 højere end på arbejdsmarkedet generelt. Den primære årsag til den øgede arbejdsglæde er, at medarbejderne vurderer DSB s omdømme markant højere. Også troskaben mod DSB har taget et stort hop opad. Med en stigning på 10 point ligger troskaben på det højeste niveau nogensinde og markant højere end på det generelle arbejdsmarked. Også medarbejdernes vurdering af DSB s ledelse er også steget, særligt af den øverste ledelse. Samfundsansvar I DSB 2009 side 7 af 1

10 Arbejdstagers rettigheder Princip : Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling, Princip 4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde Princip 5: støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og Princip 6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Hvordan vi er engageret I Danmark er der organisationsfrihed. Det betyder, at det er frit for enhver at være medlem af en faglig organisation. Medarbejderne bestemmer selv, om de ønsker at være organiseret i en fagforening og hvilken faglig organisation, de ønsker at være medlem af. I DSB er der tradition for, at forskellige faggrupper er medlem af passende fagforbund. Fx er de fleste lokomotivførere organiseret i Dansk Jernbaneforbund og akademikerne er organiseret i Akademikernes Centralorganisation. DSB har et hovedsamarbejdsudvalg (HSU). Udvalget består af koncernledelsen og underdirektøren for HR, som repræsenterer arbejdstagersiden og repræsentanter fra de væsentlige faglige organisationer som repræsenterer arbejdstagersiden. Formanden for udvalget er DSBs administrerende direktør Søren Eriksen. HSU tager hånd om vigtige forhold som strategi og mål, personalepolitik, budget, rationaliserings- og omstillingsprojekter samt kompetenceudvikling. Under HSU er en række lokale og område Arbejdsmiljø og samarbejdsudvalg. HSU OAMSU Central OAMSU HR & Organisation OAMSU Økonomi OSU Kommerciel OSU Fjern- & Regionaltog OSU S-tog AAMSU HR EAMSU Ejendomme ESU Kort & Godt EAMSU IC4 Programmet og Sekretariatet ESU Økonomi Sikkerhed Sekretariat AAMSU IT ESU International Forretningsudvilking ESU Togproduktion ESU Produktion Marketing Design Rejsekort Økonomi & Sekretariat ESU Togvedligeholdelse ESU Salg ESU Salg ESU Teknik & Vedligehold ESU Onboard Service ASU Trafik Foruden den formelle samarbejdsstruktur har hver faglig organisation udvalg som medarbejderne kan deltage i. Her orienteres blandt andet om, hvad der sker på samarbejdsudvalgsmøderne. Der holdes 4-6 årlige møder i HSU. I 2009 blev der holdt 6 møder. Referaterne fra HSU er tilgængelige for alle medarbejdere på DSBs intranet. Mangfoldighed er vigtigt for DSB af flere årsager. Dels har vi i forbindelse med den daglige drift stor berøringsflade med vores kunder, og det er derfor vigtigt for os, at vores med- Samfundsansvar I DSB 2009 side 8 af 1

11 arbejderstabs sammensætning matcher vores kunder. Derudover ønsker vi som en stor statslig virksomhed at være ansvarlig og give alle en fair chance. Gennem det store samarbejde med de faglige organisationer sikrer DSB, at vi ikke selv anvender børne- eller tvangsarbejde. Den største risiko for DSB er dermed risikoen tilknyttet vores leverandører. Alle leverandører forpligter sig ved samhandel med DSB til at overholde vores Code of Conduct, som baserer sig på vores tilslutning til Global Compact. Der arbejdes i DSB på hvordan opfølgning på dette kan ske, og vi forventer at have en plan for audits af væsentlige leverandører i Hvordan vi har systematiseret det DSB er en overenskomstdækket virksomhed, hvor kun medarbejdere i højere stillinger ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst. Alle overenskomster bliver forhandlet med faglige organisationer. Overenskomsterne dækker de forskellige arbejdsområder, hvilket sikrer at alle medarbejdere inden for samme arbejdsområde er ligestillet, uafhængig af om de er medlem af den forhandlingsberettigede faglige organisation eller er medlem af en anden faglig organisation eller har valgt ikke at være medlem af en organisation. Når DSBs overenskomster bliver indgået, aftales det hvornår overenskomsten kan opsiges. Vores nuværende overenskomster blev indgået i 2008, og skal genforhandles i I overenskomstens løbeperiode er der fredspligt, mens der er strejkeret i de perioder, hvor overenskomsterne genforhandles. Herved sikres der ro på arbejdsmarkedet i overenskomsternes løbeperiode, samtidig med at parterne anerkender retten til genforhandling. I DSB er der tradition for at størstedelen af medarbejderne er medlem af en faglig organisation, og DSB har dagligt et tæt samarbejde med de faglige organisationer. I forbindelse med at varetage medarbejdernes tarv har DSB specialiseret stabspersonale, der skal sikre medarbejdernes rettigheder. Der er således dedikerede HR konsulenter til at varetage eksempelvis fysisk- og psykisk arbejdsmiljø samt mangfoldighed, ligesom der er ansat socialrådgivere til at yde støtte til medarbejderne, når dette er nødvendigt. De aktiviteter vi har gennemført, og resultater der er opnået 99% af DSBs medarbejdere er overenskomstansatte og deres løn og arbejdsvilkår følger de overenskomst staten har indgået med de faglige organisationer.derudover sikrer det formaliserede samarbejde med de faglige organisationer i HSU, at medarbejderrepræsentanter involveres i væsentlige beslutninger. Dette skete således også da vi i december 2009 måtte gennemføre en afskedigelses runde blandt de administrative funktioner. Samfundsansvar I DSB 2009 side 9 af 1

12 Klima og miljø Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer Princip 8: tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og Princip 9: tilskynde udvikling og spredning af miljømæssige teknologier Hvordan vi er engageret Togets energiforbrug og CO2 udledning pr. transporteret person er mindre end andre transportformers. Bilen belaster klimaet med tre-fem gange så meget CO2 som toget. I myldretidstrafikken er det op til 10 gange så meget. Da den samlede persontrafik i Danmark forventes at stige med gennemsnitlig mere end % om året, er der store CO2 besparelser at hente, hvis toget står for trafikvæksten. Miljø og klima har i mange år været vigtige områder for DSB, og det er DSB s mål at udnytte jernbanens fordele som miljøvenlig transportform. Vores miljøpolitik er: DSB vil aktivt bidrage til, at transportsektorens miljøbelastning pr. personkilometer bliver mindre. Det vil vi gøre ved at tilbyde konkurrencedygtig transport med mindst mulig miljøbelastning. Vi vil sikre, at alle aktiviteter, der er tilknyttet DSB s drift, planlægges og gennemføres skånsomt for mennesker og miljø. DSB har siden 1997 udgivet en miljørapport med status på året indsats og resultater. Rapporten indeholder en lang række data og dækker udvalgte GRI miljøindikatorerne. Se Miljøregnskabet 2009 på Hvordan vi har systematiseret det DSB har gennem et gennemgribende analysearbejde udpeget de væsentligste fokusområder for miljøarbejdet til at være, energiforbrug, støj, affald, jordforurening, kemikalie- og råvareforbrug og grønne indkøb. For alle fokusområder er der Miljøteams, der arbejder i forhold til årlige aktivitetsplaner. Miljøteams er ledet af medarbejdere fra Miljøkontoret og har desuden medlemmer fra hele organisationen. DSB har en miljøstyregruppe bestående af en række centralt placerede chefer, der har ansvaret for at følge op på mål og fremdriften af miljøarbejdet. Miljøstyregruppen får hvert kvartal en status fra miljøteams, På hvert møde tager Miljøstyregruppen relevante temaer op, og behandler indstillinger og forskellige emner fra miljøteams. DSB har en række støtteværktøjer til miljøarbejdet bl.a. for at sikre en ensartet og valid dataregistrering og for at overvåge energiforbrug, kemikalieforbrug og jordforurening. De aktiviteter vi har og de mål vi har opnået Transportsektorens store bidrag til verdens samlede CO2 udledning og togets vigtige rolle som en del af løsningen gjorde COP 15 til et naturligt fokusområde i Det betød, at DSB havde en lang række kommunikative tiltag i efteråret 2009 og støttede en række klimaprojekter. I hele december 2009 donerede Hovedstadsområdets trafikselskaber 2 kroner til et klimaprojekt i Vietnam for hver solgt SMS billet. For hver billet plantede den internationale hjælpeorganisation CARE to mangrovetræer på Vietnams østkyst, hvor tyfoner og oversvømmelser rammer hårdere og oftere end tidligere på grund af klimaforandringer. DSB har i 2008 og 2009 deltaget i Miljøministeriets kampagne 1 ton mindre. Vores hovedbudskab var Tag toget nedsæt dit CO2 -udslip. DSB har underskrevet en kurveknækkeraftale med Elsparefonden, og dermed har vi forpligtet os til at spare på elforbruget. Vores mål er en besparelse på 10 % pr. personkilometer fra 2006 til I 2009 havde vi nået en 7 % besparelse på el. I 2009 har DSB bestilt emissionskit til 21 ME Lokomotiver. Emissionskittet medfører en reduktion af udledningen af hhv. NOx og partikler på 4 % og 7 %. Kittet bliver monteret i Samfundsansvar I DSB 2009 side 10 af 1

13 Et forbedret datagrundlag om S-togenes energiforbrug har identificeret et besparelsespotentiale på -4 % af kørestrømsforbruget. Det kræver en software ændring at kunne høste besparelsen og denne forventes gennemført i Erfaringer med en mindre elsparekampagne i 2008 viste, at der var et potentiale for besparelser. I sidste del af 2009 gennemførte vi en større elsparekampagne vendt mod de administrative medarbejdere. Konkret blev der monteret elspareskinner, tænd/slukure på kaffeautomater, gamle køleskabe blev erstattet med mere energirigtige, og der blev opsat bevægelsesfølere på udvalgte lokaliteter. Besparelserne forventes først at kunne ses i 2010, men en rundspørge blandt medarbejderne vidste, at andelen af medarbejdere der tilkendegiver at de har en god miljømæssig adfærd steg med 19 %, så der nu er 86 % af de administrative medarbejdere, der i deres dagligdag udviser miljømæssig adfærd. I forbindelse med renovering af en række S-togsstationer har DSB opsat solceller og udskiftet belysningen til LED belysning. Udskiftningen til LED belysning betyder mindst en halvering af elforbruget til belysning. I 2009 indgik vi Partnerskabsaftaler med Albertslund kommune; om at gøre Albertslund station til den første grønne station Better Place; for at fremme dør til dør bæredygtig transport for danskerne Dong Energy; for at skabe klima og energieffektiviseringer Udvalgte tal for energiforbrug og udledninger for DSB 2009 Indeks Direkte energiforbrug (EN) Forbrug Enhed ift Energiforbrug til togkørsel, total inkl datterselskaber Diesel Liter 100 Energiforbrug til biler og varevogne (ekskl. DSBFirst og Roslagståg) Diesel Liter 10 Benzin Liter 57 Varme, total (alle forbrug er graddagekorrigeret) Fyringsolie 648 mwh 7 Gas mwh 95 Indirekte energiforbrug (EN4) El i tog mwh 127 El i bygninger mwh 94 Fjernvarme inkl. damp mwh 106 Udledning (EN16) Tog i alt (ekskl. rangering, positions- og testkørsel) Ton CO 2 61 Brændstof biler og varevogne 791 Ton CO 2 88 El- og varmeforbrug, faste anlæg Ton CO 2 28 For øvrige resultater på miljøområdet henvises til miljøregnskabet 2009 på Samfundsansvar I DSB 2009 side 11 af 1

14 Antikorruption Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Hvordan vi er engageret Korruption er meget sjældent i DSBs markeder Danmark og Sverige. I en international undersøgelse fra 2009 af korruption kommer Danmark ind på en 1 plads som det mindst korrupte land I verden. Sverige kommer ind på en fjerde plads.* DSB tager afstand fra korruption i alle sine former. Siden 2007 har DSB haft en Code of Conduct. I Code of Conduct fra 2009 gør DSB sine leverandører opmærksom på, at korruption ikke er accepteret forretning: For at handle med DSB skal leverandøren naturligvis overholde alle internationale konventioner og national lovgivning, som gælder i det land, hvor arbejdet eller serviceydelsen udføres. DSB har tilsluttet sig FN s Global Compact, og vi forventer, at vore leverandører - uanset om de har tilsluttet sig eller ej - også handler i overensstemmelse med disse grundlæggende principper Af DSBs indkøbspolitik fremgår det entydigt: Det er ikke tilladt at modtage gaver, tilskud eller lignende fra leverandører, såfremt de går over kutymemæssige gaver ved særlige lejligheder eller består af småting, der distribueres med rent reklamemæssigt formål. Det betyder bl.a. også, at det ikke er tilladt for DSBs medarbejdere at deltage i konferencer betalt af leverandører. Hvis medarbejderne deltager betaler DSB selv omkostningerne. Hvordan vi har systematiseret det I blev der udarbejdet en rapport for at kortlægge risici for besvigelser. Rapporten mundede ud i 7 anbefalinger, der siden er arbejdet videre med. Der er nedsat en projektgruppe som i løbet af 2010 skal udarbejde et sæt af etiske regler for DSBs medarbejdere. Formålet er at samle op på, samt udvide, eksisterende politikker på området. Reglerne specificerer eksempelvis, hvordan DSBs medarbejdere skal forholde sig overfor gaver. Reglerne skal godkendes i CSR boardet og drøftes i samarbejdsudvalget. Herefter kommunikeres reglerne til alle medarbejdere. De aktiviteter vi har gennemført, og resultater der er opnået Med baggrund i et øget fokus både nationalt og globalt på etisk og ansvarlig virksomhedsledelse, har DSBs ledelse besluttet, at mulighederne for at oprette en Whistle Blower funktion skal undersøges i * Samfundsansvar I DSB 2009 side 12 af 1

15 Oversigt over GRI indikatorer Betegnelse Beskrivelse COP'en side 1.1 Erklæring fra organisationens højestplacerede ansvarlige beslutningstager (f.eks. Administrerende direktør, bestyrelsesformand eller lignende stilling) om relevansen af bæredygtighed for organisationen. 2.1 Organisationens navn. Forside 2.2 Primære mærker, produkter og/eller tjenesteydelser. 2. Organisationens driftsmæssige struktur, inkl. hovedafdelinger, driftsvirksomheder, datterselskaber og joint ventures. 2.4 Placering af organisationens hovedkontor. 2.5 Antallet af lande, hvor organisationen har aktiviteter, og navne på lande med enten større aktiviteter, eller som er særligt relevante for bæredygtighedsspørgsmål, og som er inkluderet i rapporten. 2.6 Ejerskabets art og juridiske form. 2.7 Markeder (inkl. geografisk inddeling, brancher, og kundetyper/modtagere). 2.8 Omfanget af den rapporterende organisation Væsentligste ændringer i løbet af rapporteringsperioden vedrørende størrelse, struktur eller ejerskab, 2.10 Priser vundet i rapporteringsperioden. 1.1 Rapporteringsperioden (f.eks. regnskabs/kalenderåret) for de anførte oplysninger. 5.2 Dato for den seneste rapport (hvis der har været en). N/A. Rapporteringsfrekvens (årlig, halvårlig osv.) 5.4 Kontaktperson for spørgsmål vedrørende rapporten og dens indhold. 5.5 Proces for definition af rapportens indhold 5.6 Afgrænsning af rapporten (f.eks. lande, afdelinger, dattervirksomheder, lejede faciliteter, joint ventures, leverandører). Jf. GRI s afgrænsningsprotokol for mere vejledning..7 Anfør eventuelle særlige begrænsninger i rapportens omfang eller afgrænsning. Såfremt afgrænsning og omfang ikke fokuserer på organisationens fuldstændige antal vigtige økonomiske, miljømæssige og sociale påvirkninger, anføres strategien og den projekterede tidsplan for fuldstændig dækning..8 Grundlag for rapportering om joint ventures, dattervirksomheder, lejede faciliteter, outsourcede driftsaktiviteter og andre enheder, der kan påvirke sammenligneligheden fra den ene periode til den anden væsentligt, og/eller mellem organisationer..10 Forklaring af effekten ved enhver justering af information fremsat i tidligere rapporter og årsagerne til sådanne justeringer (f.eks. fusioner/overtagelser, ændring af basisår/perioder, forretningens art, målingsmetoder)..11 Væsentlige ændringer i tidligere rapporteringsperioder inden for rapportens omfang, afgrænsning eller målingsmetoder..12 Tabel der identificerer hvor standardoplysningerne kan findes i rapporten. Denne tabel 4.1 Organisationens ledelsesstruktur, herunder udvalg under bestyrelsen, som er ansvarlig for særlige opgaver, som f.eks. fastlæggelse af strategi eller tilsyn med organisationen. 4.2 Anfør hvorvidt formanden for bestyrelsen også er administrerende direktør/udfylder en ledende stilling 4. Organisationer med en enhedsstruktureret bestyrelse skal anføre antallet af uafhængige bestyrelsesmedlemmer og/eller medlemmer der ikke er medlem af direktionen. 4.4 Måder hvorpå aktionærer og medarbejdere, som kan komme med anbefalinger eller vejledning til bestyrelsen Liste over interessentgrupper der er involveret i organisationen Grundlaget for identificering og udvælgelse af de for organisationen relevante interessenter. EN Direkte energiforbrug fordelt på primær energikilde. 11 EN4 Indirekte energiforbrug fordelt på primær energikilde. 11 EN16 Samlede direkte og indirekte drivhusgasudledninger fordelt på vægt. 11 EC2 Økonomiske implikationer og andre risici og muligheder for organisationens aktiviteter grundet klimaforandringer N/A N/A EC4 Væsentlig økonomisk støtte fra staten. LA4 Procentdel af medarbejdere, der er omfattet af kollektive overenskomster. 10 LA8 HR6 HR7 SO5 Uddannelse og træning, rådgivning, forebyggelse og risikokontrolprogrammer fastlagt med henblik på at hjælpe medlemmer af arbejdsstyrken, deres familie eller medlemmer af lokalsamfundet med hensyn til alvorlige sygdomme. Aktiviteter, der indebærer betydelig risiko for at involvere børnearbejde samt initiativer iværksat med henblik på at støtte afskaffelsen af børnearbejde. Aktiviteter, der indebærer betydelig risiko for at involvere tvungent eller pligtmæssigt arbejde, samt iværksatte initiativer til støtte af afskaffelsen af tvungent eller pligtmæssigt arbejde. Offentlige politiske udmeldinger samt deltagelse i udviklingen af og lobbyarbejde i forhold til regeringens politik. SO4 Iværksatte tiltag som reaktion på tilfælde af korruption Samfundsansvar I DSB 2009 side 1 af 1

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

FN Global Compact 2014. Fremskridtsrapport

FN Global Compact 2014. Fremskridtsrapport FN Global Compact 2014 Fremskridtsrapport Indholdsfortegnelse 1 Om By & Havn... 2 2 Redegørelse for fortsat støtte til UN Global Compact... 3 3 Aktiviteter og resultater... 4 3.1 Fokus på Menneskerettigheder,

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

Communication on Progress 2013

Communication on Progress 2013 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S Ejerstrategi Vejen Forsyning A/S 08.10.2013 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Bestyrelsen i selskaberne... 3 3. Mål for selskaberne... 4 4. Værdier... 4 5. Forsyningssikkerhed... 5 6. Miljøhensyn... 5 7. Energieffektivisering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere