Modulområdet Vandindvinding. Modulområdet_Vandindvinding_v60_1udg,pdf.doc Antal sider: 188 Udskrevet d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulområdet Vandindvinding. Modulområdet_Vandindvinding_v60_1udg,pdf.doc Antal sider: 188 Udskrevet d. 13-06-06"

Transkript

1 Modulområdet Vandindvinding Modulområdet_Vandindvinding_v60_1udg,pdf.doc Antal sider: 188 Udskrevet d

2 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...9 Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9 Introduktion til modulområdet Vandindvinding...10 Modulområdets historie...10 Modulområdets anvendelsesområde...10 Opstart af modulet...11 Modulets opbygning...11 Stamdata Datastruktur og datalagring...12 Datalagring i modulet Rapporter...13 Søgning...13 Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding...14 Hoveddata vinduet...14 Hoveddata vinduets felter og knapper Central ændring af sagsbehandler Tilknyttede fotos og litteraturkilder Almindelig GeoEnviron søgning Oversigtsvinduets resultatliste efter en søgning...16 Smart skift mellem resultatlistens lokaliteter Fanebladene...18 Hovedfanen Indvindingsanlæg...18 Fanen Anlæg Fanen Tilladelser for anlæg Fanen Kildepladser Fanen Tilladelser for kildepladser Fanen Oversigt over tilladelser Fanen Virksomhedstyper Fanen Noter Fanen Adresser Fanerne Ejend.-Ejeropl. og Tidl.Ejer Hovedfanen Boringer...27 Hovedfanen Prøver...28 Hovedfanen Parametre udgave, juni

3 GeoEnviron 6.0 Indhold Hovedfanen Teknik...29 Fanen Prøvetagningssteder Fanen Matrikler Fanen Kortblade Fanen Behandlingsanlæg Fanen Forsyningsanlæg Hovedfanen Indberetning...34 Fanen Oppumpet Underfanen Anlæg Underfanen Kildepladser Underfanen Boringer Fanen Eksport/Import Fanen Værker Fanen Enkeltanlæg Fanen Gebyr Underfanen Forpagtning Underfanen Gebyr oversigt Hovedfanen Sag/Tilsyn...43 Fanen Sag Underfanen Dokument Underfanen Tekstbehandling Fanen Sagsspecifikation Fanen Sagsoversigt Fanen Relaterede sager Fanen Sagsforløb Fanen Sagsnoter Fanen Tilsyn Fanen Opfølgning Tilføjelse af periodiske tilsyn og kontroller Fanen Håndhævelse Fanen Tilsynskommentar Datavinduer og felter i modulet Boring...60 Hoveddata vinduet...61 Fanebladene...63 Hovedfanen Arrangement...63 Fanen Vandindvinding...63 Fanen Arealer Fanen Tilladelser Fanen Oppumpet Fanen Pejlinger...67 Fanen Pejlinger Fanen Pejlemålingspunkt udgave, juni

4 GeoEnviron 6.0 Indhold Fanen Prøver...70 Fanen Analyser...70 Fanen Boreteknik...72 Fanen Teknik Fanen Forerør og Filtre Fanen Gruskastning / Pakning Fanen Prøvepumpninger Fanen Indtag Fanen Kortblade...78 Fanen Noter...79 Fanen Boredata...80 Fanen Feltundersøgelser...81 Hovedfanen Geologi...81 Fanen Lithologi...81 Fanen Dannelsesmiljø...85 Fanen Klimatostratigrafi...85 Fanen Lithostratigrafi...86 Fanen Kronostratigrafi...86 Fanen Biostratigrafi...87 Fanen Jordprøver...87 Fanen Målinger...88 Datavinduer og felter i modulet Prøve/Analyse...89 Hoveddata vinduet...90 Fanen Prøveegenskaber...92 Fanen Udtagning...94 Registrering af Analyseresultater...95 Automatisk tilføjelse af et analyseprograms parametre Fanen Analyser...97 Fanen Analyser, oversigt...98 Farveangivelsen på fanen Fanen Kortblade Fanen Noter Fanen Feltundersøgelser Modulområdets stamdata Om stamdata Redigering af stamdata Tilføjelse af koder udgave, juni

5 GeoEnviron 6.0 Indhold Ændring af koder Sletning af koder Fælles stamdata Definition af sagsbehandlere / sagsmedarbejdere Generelt om modulområdets stamdata Stamdata for modulet Vandindvinding Anlægstyper Anlægsstatus Vandtyper Gebyr parametre Stamdata for modulet Boring Stamdata tabeller under hovedområdet Boring Typer Pakkematerialer Brøndborer Jordprøvetyper Stamdata tabeller under hovedområdet Geologi DGU Bjergartssymboler Farveskala Analyse Type Stamdata for modulet Prøve/Analyse Laboratorier Parametre Stofgrupper Lugt Farve Smag Klarhed Basisfunktioner på modulområdets data Fotos Kildehenvisninger Udskrivning fra datavinduer Rapportudskrivning Modulområdets rapporter Generelt om rapporterne Generering og udskrivning af rapporter Rapporternes kodefelter Rapporter, der kaldes fra modulet Rapporten: Udvalgte vandindvindingsanlæg, boringer eller prøver udgave, juni

6 GeoEnviron 6.0 Indhold Rapporter under menuen Rapporter Rapporten: Analyseparameter pr. boring Rapporten: Analyseparameter pr. lokalitet Rapporten: Analyser pr. boring Rapporten: Analyser pr. lokalitet Rapporten: Analyser pr. dag Om de følgende 6 rapporter Rapporten: Indberetning af almene vandforsyningsanlæg (1) Rapporten: Indberetning af almene vandforsyningsanlæg (2) Rapporten: Indberetning af vandindvinding på enkeltanlæg (1)126 Rapporten: Indberetning af vandindvinding på enkeltanlæg (2)126 Rapporten: Pejleskema (1) Rapporten: Pejleskema (2) Rapporten: Gebyr og tilladelser Rapporter for Tilsyn og Sager Tilsyns- og sagsrapporternes udvælgelsesfelter Systemtype felt og aktiv dato Opfølgningsperiode felt Rapporten: Arbejdsplan Rapporten: Arbejdsplan, Opfølgning Rapporten: Igangværende sager Rapporten: Afsluttede sager Rapporten: Sagsopfølgning Rapporten: Planlagte tilsyn Rapporten: Udførte tilsyn Rapporten: Antal tilsyn Rapporten: Håndhævelsesoversigt Rapporten: Statistik Rapporten: Tilsynsberetning Brug af rapporten Tilsynsberetning Grundlaget for rapporten Fanen Godkendte virksomheder Fanen Tilsyn og Opfølgning Fanen Reaktioner Rapporten: Senest udførte tilsyn Rapporten: Tilsyn og kommentarer Rapporten: Ingen tilsyn Rapporten: Tilsyn pr. indberetningskategori udgave, juni

7 GeoEnviron 6.0 Indhold Modulområdets specielle funktioner Opdateringsprogrammet: Ekspandér Kontroller og Tilsyn Opdateringsprogrammet Sagsforbrug Specialvinduerne for boringer Borejournal vinduet Vinduet Boreprofil Grafisk visning af data Grafvinduet for tilladelser og oppumpede mængder Vinduet parameterplot Indlæsning af laboratoriefiler Menuskærmbilledet Læs Standatfil, råvand Læs Standatfil, drikkevand Læs prøve tekstfil Læs analyse tekstfil Test af analysedata Overfør prøver/analyser Slet prøver/analyser Slet analysedata Fejl og logfiler Definitionsskærmbilledet Arbejdet med indlæsning af laboratoriefiler Bemærkninger i log-filen ved import af laboratoriedata Vinduet Efterbehandling af prøver Indberetning af vandindvindingsdata Dannelse af indberetningsdata Underliggende vinduer Den nye vandindvindings-indberetning Appendiks A: Formater for indlæsning af prøver Syntaks for STANDAT renvandsanalyser Syntaks for STANDAT råvandsanalyser Specificering af anvendelsen af tekstfiler Syntaks for import af analyser fra tekstfil Generelt om import af tekstfiler Tastaturgenveje Tastaturgenveje i GeoEnviron udgave, juni

8 GeoEnviron 6.0 Indledning Indledning Udviklingen af GeoEnviron programmet Siden slutningen af 1994, hvor Geokon startede på udviklingen af GeoEnviron Miljødatabase Systemet, er der sket en omfattende forbedring af systemet, både i bredden og i funktionaliteten. GeoEnviron systemet kan således i dag leveres med over 30 forskellige moduler, tilpasset bredt til varetagelsen af forskellige typer registrering, tilsyn og rapporteringer. Materialet og dets anvendelse Denne manual rummer en gennemgang af GeoEnviron modulområdet Vandindvinding, der omfatter modulerne Vandindvinding, Boring og Prøve/Analyse. Materialet forudsætter et bredt kendskab til GeoEnviron basisprogrammet og standard faciliteterne, svarende til det der bliver gennemgået i manualen 'Basisprogram, grundmoduler og grundlæggende principper'. Så hvis du i forbindelse med brugen af manualen bliver i tvivl om, hvordan du indtaster data i de forskellige typer datafelter, hvordan du navigerer rundt datavinduerne, eller om hvornår du skal gemme data, vil vi anbefale at du starter med at tilegne dig denne viden. Tingene er beskrevet i kapitlerne 'Introduktion til GeoEnviron' og 'Indtastning af data og almindelig brug' i basis manualen. Denne manual er tilrettelagt så det kan anvendes som en konkret anvisning i brugen af modulet. Manualen kan således både bruges i forbindelse med et kursus og i forbindelse med et eventuelt selvstudium, forudsat at en maskine med en korrekt installation af GeoEnviron 6.0 er til rådighed. Her vil det dog være en fordel at en eller flere personer med kendskab til programmet kan være behjælpelige med råd og vejledning. OBS! Ved selvstudium eller kursusvirksomhed anbefaler vi imidlertid, at træningen foregår på en kopi af den eksisterende database, så dette ikke medfører datatab. Geokon, juni 2006 v. Per Skovgaard og Erik Sten 1. udgave, juni

9 GeoEnviron 6.0 Introduktion til modulområdet Vandindvinding Introduktion til modulområdet Vandindvinding I dette kapitel vil vi give dig en kort introduktion til modulområdet Vandindvinding - der omfatter modulerne Vandindvinding, Boring og Prøve/Analyse - samt et overblik over modulernes anvendelsesområder. Modulområdets historie Første udgave af dette GeoEnviron-modulområde blev udviklet i 1998, men i slutningen af 1999 undergik det en væsentlig revidering, hvor en lang række nye muligheder for registrering blev tilføjet. Modulet vil - på linie med de øvrige GeoEnviron-moduler - løbende blive justeret, idet videreudviklingen af modulet vil ske i nært samarbejde med dets brugere. Modulområdets anvendelsesområde I modulet Vandindvinding beskrives indvindingsanlæg, behandlingsanlæg og forsyningsanlæg, og på specialindrettede faneblade oplistes de tilknyttede indvindings- og moniteringsboringer (og GRUMO boringer), samt udtagne råvands- og drikkevandsprøver og analyser heraf. På denne måde skabes der overblik over et anlæg og dets underposter. Til modulet følger to tillægsmoduler: Boring, som anvendes til beskrivelse af de enkelte vandværksboringer, herunder pejledata og geologi, samt modulet Prøve/Analyse, der anvendes til registrering af grundvands- og drikkevandsprøver med tilhørende analyseparametre. Herudover er der fuld integration mellem de forskellige moduler, idet der i tilknytning til enhver underpost oplistet på de specialindrettede faneblade Boringer og Prøver er tilføjet en visningsknap, der ved aktivering bringer detailoplysninger frem på skærmen i de respektive moduler Boring og Prøve/Analyse. Modulet Boring kan også anvendes til registrering af andre typer boringer, såsom miljøboringer, geotekniske boringer og råstofboringer. Ligeledes kan modulet Prøve/Analyse også bruges til registrering af flere forskellige typer prøver med tilhørende analyser, f.eks. spildevands-, jordog luftprøver. Hvor det har været muligt er der som stamdata i modulerne anvendt STANDAT-kodelister. Således er det muligt via modulet Vandindvinding at foretage indberetning til GEUS og andre myndigheder. Som standard funktionalitet er der mulighed for at læse råvands- og drikkevandsanalyser direkte ind i GE Vandindvinding. Disse analyser kan enten forekomme i STANDAT- eller tekstformat. Efter indlæsningen er der mulighed for en eventuel efterbehandling af prøver og analyser, hvilket gør det muligt at sammenligne nye og gamle prøvers data, slette 1. udgave, juni

10 GeoEnviron 6.0 Introduktion til modulområdet Vandindvinding dublerede analyser samt overflytte analyser fra en ny-importeret prøve til en eksisterende prøve-dublet i databasen. Via et tillægsmodul, som kan tilkøbes, kan man udtrække drikkevands- og råvandsprøver med tilhørende analyser. Udtrækket bliver gemt i STANDAT-format. Disse data kan indlæses i en anden GeoEnvirondatabase eller et andet program/database. Et eksempel kunne være overførsel af analyser fra et vandværk til en kommune. Omdrejningspunktet i modulområdet er - som i de fleste andre GeoEnviron moduler - lokalitetsbegrebet. I modulet Vandindvinding vil en lokalitet være ensbetydende med et vandindvindingsanlæg, som på et kortblad kan defineres ved et sæt geografiske koordinater (eller en areal-polygon). Modulet Vandindvinding kan integreres med et GIS-program (f.eks. MapInfo eller ArcView), og derved kan databasens vandindvindingsanlæg vises på et baggrundskort. Dette gør det muligt at kombinere anlæggene med en række andre kortlag f.eks. boringer, prøver, andre lokaliteter, vandværkers indvindingsoplande og meget andet. Opstart af modulet Når GeoEnviron basisprogrammet er startet op, åbnes modulet Vandindvinding ved at vælge menupunktet Lokalitetsmoduler Vandindvinding i GeoEnvirons menulinie eller i GeoEnviron Kalendervinduets venstre side. Modulerne Boring og Prøve/Analyse åbnes ved at vælge henholdsvis menupunktet 'Andre moduler Boring' og 'Andre moduler Prøve/Analyse'. Modulets opbygning Modulerne er bygget op med et hoveddata vindue øverst, som indeholder oplysninger om det valgte vandindvindingsanlæg, boring eller prøve. Bag dette hoveddata vindue befinder der sig et andet vindue, et oversigtsvindue, der vil indeholde en liste med alle de anlæg, boringer eller prøver, der blev hentet ved en søgning i databasen. Med museklik kan der nemt skiftes mellem disse to vinduer. Under hoveddata vinduet er modulets data struktureret i faneblade i mange niveauer - henholdsvis til registrering af data i tilknytning til det enkelte anlæg, boring eller prøve og til overskuelig visning af disse data. 1. udgave, juni

11 GeoEnviron 6.0 Introduktion til modulområdet Vandindvinding Stamdata Billede af modulet Boring med visning af den lodrette hovedfane Geologi og den underliggende fane Lithologi. De lodrette faner yderst til højre i modulet Boring udgør det højeste fanebladsniveau, og under hver af disse hovedfaner befinder der sig en række vandrette faner i flere niveauer. Registrering af detaildata for en boring foretages under den første lodrette fane, mens den anden lodrette fane indeholder oplysninger om boringens geologi. For modulerne Vandindvinding, Boring og Prøve/Analyse er der skabt fire selvstændige vinduer til registrering af modulernes stamdata (kodelister og andre definitionsdata). Stamdata vinduerne for modulerne Vandindvinding og Prøve/Analyse kaldes henholdsvis med menupunktet Stamdata Vandindvinding og Stamdata Prøve/Analyse. Stamdata vinduerne for modulet Boring kaldes med undermenuen Stamdata Feltundersøgelse og menupunkterne Boring og Geologi. Datastruktur og datalagring Som i de øvrige GeoEnviron moduler svarer datastrukturen i databasen til den niveaudeling der er skabt med fanebladene i modulerne Vandindvinding, Boring og Prøve/Analyse. Det betyder at alle poster i 1. niveau fanebladene knyttes direkte til anlægget, boringen eller prøven, mens poster i 2. og 3. niveau knyttes til posten i niveauet ovenover. Af denne grund er det ikke muligt at springe et niveau over. Denne struktur er den grundlæggende, men der er dog undtagelser. Nogle faneblade indeholder to datavinduer, idet data i det andet data- 1. udgave, juni

12 GeoEnviron 6.0 Introduktion til modulområdet Vandindvinding Datalagring i modulet vindue er underordnede data til de enkelte poster i det første datavindue. Når fanerne er opbygget på denne måde er det for at give mulighed for at der kan tilknyttes flere underordnede poster i det andet datavindue til hver post i det første datavindue. På disse faner skal data i datavinduerne gemmes enkeltvis i henhold til datastrukturen. En del eksempler på denne opbygning af fanernes indhold kan findes under den geologiske beskrivelse i modulet Boring. Mere konkret: Registrering i modulerne foretages ved først at vælge det aktuelle anlæg, boring eller prøve øverst i modulet, og herefter knytte data til den under de enkelte faneblade. Ved klik på Indsæt-knappen (mens du har fokus på en fane) kan du tilføje ekstra poster på de enkelte faner. Data for hvert datavindue (faneniveau) skal gemmes særskilt ved klik på Gem knappen. Når dette glemmes, er det ikke muligt at tilknytte (gemme) underliggende dataposter. Husk! Hvilke data der gemmes afhænger af hvilket datavindue (hvilken fane) din markør har fokus i, når du klikker på Gem-knappen. Rapporter Til modulområdet Vandindvinding er der lavet en række specifikke rapporter, der tilbyder overblik over de registrerede data. Søgning Almindelig søgning i modulet foretages ved at klikke på knappen Søg, hvorefter programmet går i søgetilstand. Herefter er der mulighed for at angive søgekriterier i alle indtastningsfelter. Effektuer søgningen ved at klikke på Hent knappen. Resultatet af søgningen vises herefter i oversigtsvinduet, der kommer frem bag ved hoveddata vinduet. Her dobbeltklikkes på det ønskede anlæg, boring eller prøve. Hvis du ikke angiver nogen søgekriterier i søgetilstand, men blot klikker på Hent knappen, hentes alle anlæg, boringer eller prøver, der er registreret i databasen. 1. udgave, juni

13 GeoEnviron 6.0 Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding Hoveddata vinduet Hovddata vinduet viser administrative oplysninger for lokaliteten/ vandindvindingsanlægget, der er valgt. Hoveddata vinduets felter og knapper Lokalitet Navn Vejkode & nr. Krævet felt. Indtast lokalitetens/anlæggets Id-nummer. Id-nummeret opbygges typisk, så det består af fire dele, adskilt af bindestreger. Krævet felt. Indtast lokalitetens/anlæggets navn. Vælg vejnavn fra listboks og angiv husnummer og evt. undernummer/bogstav i de efterfølgende felter. Adresse Lokalitetens/anlæggets adresse. Når vejkode og vejnummer felterne er udfyldt tilføjes disse oplysninger automatisk i dette felt. Postnr. Kommentar Ejernavn Lokalitetstype Postnummer. Vælg fra listboks ved klik på knappen Postnr. eller med tastaturgenvejen Alt+L. Her kan der indtastes en generel kommentar til anlægget. Sæt et flueben i dette felt, hvis du ønsker, at anlæggets navn automatisk skal opdateres med ejernavnet fra BBR/E&M-databasen - altså med oplysningerne der vises på fanen Ejend.-Ejeropl - i forbindelse med import af BBR/E&M data. Krævet felt. I dette felt vælger du en lokalitetstype. (Listboksen viser dog kun lokalitetstyper med systemtypen Vandindvinding). Adm. enhed 1-4 Fire systemdefinerbare tekstknapper, hvor knappernes ordlyd kan defineres. Ved indlægning af data: Vælg kode fra listboks ved klik på enhedens knap eller med tastaturgenvejen Alt+L. 1. udgave, juni

14 GeoEnviron 6.0 Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding Central ændring af sagsbehandler De administrative enheder kan defineres ved systemopsætningen under menupunktet 'Stamdata Fælles stamdata Diverse' samt fanen 'Adm. enheder/navn adm. enheder'. Efter genstart af systemet vises teksten på knapperne og stamdata for de enkelte enheder kan defineres under samme menupunkt og hovedfane, idet de øvrige stamdata faner nu har fået navn efter definitionen på den første fane med enhedernes navn. Sagsbehandler Vælg primær sagsbehandler for anlægget fra listboksen eller skriv initialerne i feltet. For at gøre det nemmere for en sagsbehandler at overtage en anden (måske tidligere) sagsbehandlers arbejde har vi tilføjet en funktionalitet, som hurtigt kan skifte sagsbehandler initialer på en række uafsluttede registreringer i databasen. Funktionaliteten er knyttet til feltet Sagsbehandler i hoveddata vinduet i modulet Vandindvinding samt i en række andre GeoEnviron moduler (modulerne Virksomhed, Landbrug, Åbent Land og Journal). Når du har ændret sagsbehandler i 'Sagsbehandler' feltet i hoveddata vinduet, vil du - når du klikker på Gem-knappen for at gemme oplysningen i databasen - få følgende vindue frem på skærmen: I dette vindue kan du nu vælge om du også vil ændre til samme sagsbehandler på alle uafsluttede sager samt planlagte tilsyn og kontroller på lokaliteten. Hvis du har systemadministrator rettigheder som sagsmedarbejder vil du imidlertid få nogle flere muligheder her, idet de tre radioknapper som du kan se i den røde boks i vinduet herover så også vil blive synlige. Her kan du så vælge at ændringerne skal foretages enten: a) kun på denne lokalitet (som altså er standard for almindelige brugere), b) på alle lokaliteter i tilknytning til det brugte modul eller c) på alle lokaliteter i databasen, hvortil der er knyttet tilsyn, kontroller og/eller sager. Hvis du har valgmulighederne, vælg da en af dem og klik på OK-knappen eller klik på Afbryd-knappen, hvis du ikke ønsker at ændre noget ud over indholdet i 'Sagsbehandler' feltet, som du startede med at ændre. 1. udgave, juni

15 GeoEnviron 6.0 Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding OBS! Denne facilitet kan slås fra i systemet. En nærmere beskrivelse af hvordan det gøres, kan du finde i manualen 'Superbruger Information'. Tilknyttede fotos og litteraturkilder Almindelig GeoEnviron søgning Fotos og litteraturkilder kan tilknyttes de enkelte lokalitetsposter i modulet. Læs om hvordan du gør det i kapitlet 'Basisfunktioner på modulets data' senere i denne manual. Når der er tilknyttet et eller flere fotos eller litteraturkilder til anlægget/ lokaliteten vil du kunne se dette ved at der vises henholdsvis en -knap og en -knap i hoveddata vinduet. Ved klik på disse knapper åbnes de respektive vinduer hvor enten de tilknyttede fotos eller de tilknyttede litteraturkilder vises. Almindelig søgning foretages ved først at gå i søgetilstand. Det gøres ved at klikke på Søg-knappen nederst i modulet. Herefter angives søgekriterier i de relevante felter (såvel i hoveddata vinduet som på fanerne i modulet - læs evt. om de søgemetoder der kan anvendes i kapitlet 'Søgning i GeoEnviron' i basismanualen). Når der klikkes på Hent-knappen afsluttes søgetilstanden og søgningen effektueres i databasen. Modulet returnerer herved samtidig til normal, registreringstilstand, og resultatet af søgningen vises i oversigtsvinduet. Oversigtsvinduets resultatliste efter en søgning Når der klikkes på Hent-knappen i søgetilstand effektueres søgningen i databasen, og modulet returnerer til normal, registreringstilstand. Efter en søgning vises de matchende lokaliteter i oversigtsvinduet, som er placeret bag modulets hoveddata vindue øverst i modulet. (Er søgeresultatet imidlertid entydigt, lukker oversigtsvinduet automatisk, og data for den fundne lokalitet vises i hoveddata vinduet.) Du kan bevæge dig op og ned i oversigtsvinduets liste med fundne projekter, enten med musen eller tastaturet. Denne liste vil bevares indtil der foretages en ny søgning, eller indtil den eksisterende søgning indsnævres ved klik på Indkreds knappen og angivelse af yderligere søgekriterier, afsluttet med et klik på Hent knappen. Der skiftes nemt fra oversigtvinduet til hoveddata vinduet ved at dobbelt- 1. udgave, juni

16 GeoEnviron 6.0 Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding klikke på en af posterne, hvorved en post endelig vælges. Der kan skiftes tilbage til oversigtsvinduet igen ved at højreklikke i et tomt område uden felter i hoveddata vinduet. Hver gang der skiftes til en ny post i oversigtsvinduet, vises data for denne post på de underliggende synlige faner. Nyindtastede data på fanerne kan dog først gemmes når den pågældende hovedpost er valgt endeligt og hoveddata vinduet vises - for først da er kommando knapperne nederst i modulvinduet valgbare. Denne knap, der er placeret øverst til højre i modulets oversigtsvindue, kalder et rapportvindue som viser en liste med de fremsøgte lokaliteter - læs mere herom i kapitlet 'Modulområdets rapporter'. Med denne knap øverst til højre i oversigtsvinduet markeres alle de fremsøgte lokaliteter i den definerede GIS løsning - som kan være enten det interne GeoEnviron Map modul eller et eksternt GIS program - og program/modul vinduet vises. Der er 2 forudsætninger for at kaldet virker. For det første skal der være registreret GIS koordinater på fanen Kortblade, og for det andet skal GIS programmet eller Map modulvinduet være åbent og GeoEnviron GIS integrationen være installeret. For yderligere oplysninger om GIS integration henviser vi til beskrivelsen i manualerne for de enkelte GIS løsninger. Smart skift mellem resultatlistens lokaliteter Når der er foretaget en søgning i modulet, så oversigtsvinduet bagved viser en liste over fundne lokaliteter, er det muligt at skifte til næste eller forrige lokalitet på denne liste mens hoveddata vinduet vises. Det gøres med 2 af bladringsknapperne på værktøjslinien - men det er en forudsætning at din markør har fokus i hoveddata vinduet. Vælger henholdsvis næste lokalitet og forrige lokalitet fra oversigtsvinduets liste. 1. udgave, juni

17 GeoEnviron 6.0 Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding Fanebladene I modulet Vandindvinding er oplysningerne rubriceret i faneblade i op til 3 niveauer, som alle ligger vandret under hinanden, med 1. niveau placeret umiddelbart under hoveddata vinduet øverst i modulvinduet. Hovedfanen Indvindingsanlæg Fanen Anlæg Under den første hovedfane, fanen Indvindingsanlæg, beskrives indvindingsanlægget, evt. kildepladser samt tilladelser enten på anlægs- eller kildeplads niveau. Herudover kan du knytte noter, adresseoplysninger, virksomhedstyper samt ejendoms- og ejeroplysninger til anlægsregistreringen. Under fanen Anlæg beskrives indvindingsanlægget. Forskellige typer kan beskrives, herunder offentlige og private, fælles vandforsyningsanlæg og markvandingsanlæg. Anlægstype Beliggenhed Kontaktperson Telefonnr. Mobilnr. Vælg anlægstype ved klik på tekstknappen Anlægstype. (I tilknytning til definitionen af de forskellige anlægstyper i stamdata knyttes en gebyrtype, som enten kan være Fællesanlæg, Enkeltanlæg, Andet anlæg eller Intet gebyr. Disse gebyrtyper bruges i tilknytning til felterne Gebyrpligt og CVR-nummer). Indtast anlæggets beliggenhed. Indtast kontaktperson, f.eks. bestyrer. Telefonnummer til kontaktperson eller anlæg. Mobiltelefonnummer til kontaktperson eller anlæg. 1. udgave, juni

18 GeoEnviron 6.0 Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding Ejendomsnummer Indtast ejendomsnummer. I dette felt angives anlæggets gebyrpligt. Beløbet i tilknytning til de forskellige gebyrtyper defineres under stamdata menupunktet Stamdata Vandindvinding samt fanen Gebyrparametre. Med typen 'Gebyrpligt overføres' vil gebyrbetalingen overføres til et anlæg med en af typerne 'Hovedanlæg med/uden gebyr' når anlæggene er registreret med samme CVR-nummer og når anlæggene har den samme gebyrtype i tilknytning til anlægstypen (- på den måde kan der være 3 forskellige hovedanlæg med det samme CVR-Nr. men med hver sin gebyrtype for hovedanlæg samt tilknyttede bianlæg). Via rapporten 'Gebyr og tilladelser' kan du få et samlet overblik over de registrerede anlægs gebyrbetaling. CVR-nummer Indtast anlæggets CVR-nummer. (Se også beskrivelsen af feltet Gebyrpligt ovenfor). Indvindingstilladelser pr. Dags dato indsættes automatisk i dette datofelt, idet data i de gråtonede felter herunder opgøres pr. denne dato. Indtastning af en tidligere dato vil vise data gældende for dette tidspunkt. Data for feltet Anlægstilladelse hentes fra den næste fane '- Tilladelser', data for feltet Sum fra Kildepladser/Boringer opsummeres fra fanen 'Kildepladser, - Tilladelser' samt fra fanen Arrangement Vandindvinding Tilladelser i modulet Boring for alle tilknyttede boringer. Data i felterne Vandet areal i alt og Heraf forpagtet er på samme vis en sammenlægning af oplysninger for alle tilknyttede boringer - nemlig data registreret under fanen Arrangement Vandindvinding Arealer i modulet Boring. Et klik på grafknappen,, der er placeret til højre for feltet Anlægstilladelse, vil vise et vindue med en grafisk visning af det pågældende anlægs tilladte og oppumpede mængder for de sidste 10 år. (Læs evt. mere om de muligheder du har i graf-vinduer under kapitlet og afsnittet 'Modulområdets specielle funktioner/grafisk visning af data' senere i denne manual). Indberetningsskema Marker her når anlægget skal have tilsendt indberetningsskema. 1. udgave, juni

19 GeoEnviron 6.0 Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding Indberettes som anlæg Marker her når anlæggets skal indberettes som anlæg til GEUS. Journalnr. Startdato Udløbsdato Aktiv Indtast anlæggets journalnummer. Angiv dato for anlæggets start. Dato for standsning eller nedlæggelse af anlægget. Marker i dette felt, når anlægget er aktivt. (I databasen registreres aktiv med et 1-tal og ikke-aktiv med 0). OBS! I rapporterne betragtes et anlæg som værende aktivt, når den aktuelle dato er større end eller lig med startdato og mindre end en evt. udløbsdato. Status Myndighed Reference Målemetode Vandtype Vandløb Indv. formål Areal i alt Bemærkninger Klik på knappen Status og vælg anlæggets status fra listboksen. Kolonnen 'Indberettes som' i listboksen anvendes ved amternes indberetning af grundvandsdata. Klik på knappen Myndighed og vælg tilladelsesmyndighed i listboksen. Angiv referencenummer - for offentlige anlæg ordrenummer. Tryk på knappen Målemetode og angiv målemetode for pumpekapacitet via listboksen. Vælg vandtype fra listboks. Kolonnen Type i listboksen anvendes ved amternes indberetning af grundvandsdata. Basistyperne Grundvand, Overfladevand, Kildevand og Andet kan tilknyttes koderne i stamdatatabellen for Vandtyper. Vælg nærmeste betydende vandløb fra listboks. Angiv via listboks indvindingsformålet for anlægget. Angiv anlæggets totale areal i hektar. Indtast evt. en kort bemærkning om anlægget. 1. udgave, juni

20 GeoEnviron 6.0 Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding Fanen Tilladelser for anlæg Under fanen '- Tilladelser' beskrives indvindingsanlæggets tilladelser. Nye tilladelser kan tilføjes på fanen ved klik på Indsæt-knappen. Fra dato Til dato Krævet felt. Indtast dato for tilladelsens ikrafttrædelse. Indtast dato for tilladelsens udløb. m 3 pr. år Indtast maksimal tilladt indvinding pr. år i m 3. m 3 pr. time Indtast maksimal tilladt indvinding pr. time i m 3. Bemærkning Indtast evt. en kort bemærkning om tilladelsen. Fanen Kildepladser Summer fra Kildepladser/Boringer pr. fradato Data i disse felter hentes og summeres fra fanerne Kildepladser og Boringer. Opgørelsesdatoen er tilladelsens ikrafttrædelsesdato. Under fanen Kildepladser registreres anlæggets kildepladser. Der kan tilføjes flere kildepladser på fanen ved klik på Indsæt-knappen. Kildeplads Aktiv fra Vandtype Bemærkninger Krævet felt. Klik på tekstknappen Kildeplads og vælg kildeplads fra listen. Ved valg indsættes kode, navn, antal boringer i alt samt antal aktive boringer i de tilgrænsende felter. Dato for ibrugtagning af kildepladsen. Vælg kildepladsens vandtype fra listboksen. Indtast evt. en bemærkning om kildepladsen. Antal boringer i alt Feltet opsummerer kildepladsens antal boringer. Alle boringer, der er knyttet til kildepladsen i feltet Kildeplads på fanen Arrangement Vandindvinding Arealer i boringsmodulet, tælles med. 1. udgave, juni

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Modulet Virksomhed Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Kort introduktion til modulerne... 7 Modulernes historie...7 Hovedposter i modulerne...7

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Opsætning af modulområdet Tilsyn. MO_Tilsyn_v60_Opsætning_1Betaudg,pdf.doc Antal sider: 45 Udskrevet d. 06-02-07

Opsætning af modulområdet Tilsyn. MO_Tilsyn_v60_Opsætning_1Betaudg,pdf.doc Antal sider: 45 Udskrevet d. 06-02-07 Opsætning af modulområdet Tilsyn MO_Tilsyn_v60_Opsætning_1Betaudg,pdf.doc Antal sider: 45 Udskrevet d. 06-02-07 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 5 Materialet

Læs mere

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 MapInfo Professional integrationen MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere

Superbruger information

Superbruger information Superbruger information Superbruger_Info_v75_1Udg,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 74 Redigeret d. 10-07-2012 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7 Manualen

Læs mere

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007 JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual Version 10 Juni 2007 JAR Brugermanual Version 10 Juni 2007 Dokument nr 1 Revision nr 10 Udgivelsesdato 07-06-2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse

JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse Kunde: Regioner Leverandør: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Traen A/S Borupvang 5D DK- 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 10 1.1 VERSIONSSTYRING...

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC 2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 7 FORSKELLIGE VERSIONER AF PROGRAMMET... 8 ARTIKEL OM PROGRAMMET...11 HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL...17

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 sdfsdfsd 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere