Modulområdet Vandindvinding. Modulområdet_Vandindvinding_v60_1udg,pdf.doc Antal sider: 188 Udskrevet d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulområdet Vandindvinding. Modulområdet_Vandindvinding_v60_1udg,pdf.doc Antal sider: 188 Udskrevet d. 13-06-06"

Transkript

1 Modulområdet Vandindvinding Modulområdet_Vandindvinding_v60_1udg,pdf.doc Antal sider: 188 Udskrevet d

2 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...9 Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9 Introduktion til modulområdet Vandindvinding...10 Modulområdets historie...10 Modulområdets anvendelsesområde...10 Opstart af modulet...11 Modulets opbygning...11 Stamdata Datastruktur og datalagring...12 Datalagring i modulet Rapporter...13 Søgning...13 Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding...14 Hoveddata vinduet...14 Hoveddata vinduets felter og knapper Central ændring af sagsbehandler Tilknyttede fotos og litteraturkilder Almindelig GeoEnviron søgning Oversigtsvinduets resultatliste efter en søgning...16 Smart skift mellem resultatlistens lokaliteter Fanebladene...18 Hovedfanen Indvindingsanlæg...18 Fanen Anlæg Fanen Tilladelser for anlæg Fanen Kildepladser Fanen Tilladelser for kildepladser Fanen Oversigt over tilladelser Fanen Virksomhedstyper Fanen Noter Fanen Adresser Fanerne Ejend.-Ejeropl. og Tidl.Ejer Hovedfanen Boringer...27 Hovedfanen Prøver...28 Hovedfanen Parametre udgave, juni

3 GeoEnviron 6.0 Indhold Hovedfanen Teknik...29 Fanen Prøvetagningssteder Fanen Matrikler Fanen Kortblade Fanen Behandlingsanlæg Fanen Forsyningsanlæg Hovedfanen Indberetning...34 Fanen Oppumpet Underfanen Anlæg Underfanen Kildepladser Underfanen Boringer Fanen Eksport/Import Fanen Værker Fanen Enkeltanlæg Fanen Gebyr Underfanen Forpagtning Underfanen Gebyr oversigt Hovedfanen Sag/Tilsyn...43 Fanen Sag Underfanen Dokument Underfanen Tekstbehandling Fanen Sagsspecifikation Fanen Sagsoversigt Fanen Relaterede sager Fanen Sagsforløb Fanen Sagsnoter Fanen Tilsyn Fanen Opfølgning Tilføjelse af periodiske tilsyn og kontroller Fanen Håndhævelse Fanen Tilsynskommentar Datavinduer og felter i modulet Boring...60 Hoveddata vinduet...61 Fanebladene...63 Hovedfanen Arrangement...63 Fanen Vandindvinding...63 Fanen Arealer Fanen Tilladelser Fanen Oppumpet Fanen Pejlinger...67 Fanen Pejlinger Fanen Pejlemålingspunkt udgave, juni

4 GeoEnviron 6.0 Indhold Fanen Prøver...70 Fanen Analyser...70 Fanen Boreteknik...72 Fanen Teknik Fanen Forerør og Filtre Fanen Gruskastning / Pakning Fanen Prøvepumpninger Fanen Indtag Fanen Kortblade...78 Fanen Noter...79 Fanen Boredata...80 Fanen Feltundersøgelser...81 Hovedfanen Geologi...81 Fanen Lithologi...81 Fanen Dannelsesmiljø...85 Fanen Klimatostratigrafi...85 Fanen Lithostratigrafi...86 Fanen Kronostratigrafi...86 Fanen Biostratigrafi...87 Fanen Jordprøver...87 Fanen Målinger...88 Datavinduer og felter i modulet Prøve/Analyse...89 Hoveddata vinduet...90 Fanen Prøveegenskaber...92 Fanen Udtagning...94 Registrering af Analyseresultater...95 Automatisk tilføjelse af et analyseprograms parametre Fanen Analyser...97 Fanen Analyser, oversigt...98 Farveangivelsen på fanen Fanen Kortblade Fanen Noter Fanen Feltundersøgelser Modulområdets stamdata Om stamdata Redigering af stamdata Tilføjelse af koder udgave, juni

5 GeoEnviron 6.0 Indhold Ændring af koder Sletning af koder Fælles stamdata Definition af sagsbehandlere / sagsmedarbejdere Generelt om modulområdets stamdata Stamdata for modulet Vandindvinding Anlægstyper Anlægsstatus Vandtyper Gebyr parametre Stamdata for modulet Boring Stamdata tabeller under hovedområdet Boring Typer Pakkematerialer Brøndborer Jordprøvetyper Stamdata tabeller under hovedområdet Geologi DGU Bjergartssymboler Farveskala Analyse Type Stamdata for modulet Prøve/Analyse Laboratorier Parametre Stofgrupper Lugt Farve Smag Klarhed Basisfunktioner på modulområdets data Fotos Kildehenvisninger Udskrivning fra datavinduer Rapportudskrivning Modulområdets rapporter Generelt om rapporterne Generering og udskrivning af rapporter Rapporternes kodefelter Rapporter, der kaldes fra modulet Rapporten: Udvalgte vandindvindingsanlæg, boringer eller prøver udgave, juni

6 GeoEnviron 6.0 Indhold Rapporter under menuen Rapporter Rapporten: Analyseparameter pr. boring Rapporten: Analyseparameter pr. lokalitet Rapporten: Analyser pr. boring Rapporten: Analyser pr. lokalitet Rapporten: Analyser pr. dag Om de følgende 6 rapporter Rapporten: Indberetning af almene vandforsyningsanlæg (1) Rapporten: Indberetning af almene vandforsyningsanlæg (2) Rapporten: Indberetning af vandindvinding på enkeltanlæg (1)126 Rapporten: Indberetning af vandindvinding på enkeltanlæg (2)126 Rapporten: Pejleskema (1) Rapporten: Pejleskema (2) Rapporten: Gebyr og tilladelser Rapporter for Tilsyn og Sager Tilsyns- og sagsrapporternes udvælgelsesfelter Systemtype felt og aktiv dato Opfølgningsperiode felt Rapporten: Arbejdsplan Rapporten: Arbejdsplan, Opfølgning Rapporten: Igangværende sager Rapporten: Afsluttede sager Rapporten: Sagsopfølgning Rapporten: Planlagte tilsyn Rapporten: Udførte tilsyn Rapporten: Antal tilsyn Rapporten: Håndhævelsesoversigt Rapporten: Statistik Rapporten: Tilsynsberetning Brug af rapporten Tilsynsberetning Grundlaget for rapporten Fanen Godkendte virksomheder Fanen Tilsyn og Opfølgning Fanen Reaktioner Rapporten: Senest udførte tilsyn Rapporten: Tilsyn og kommentarer Rapporten: Ingen tilsyn Rapporten: Tilsyn pr. indberetningskategori udgave, juni

7 GeoEnviron 6.0 Indhold Modulområdets specielle funktioner Opdateringsprogrammet: Ekspandér Kontroller og Tilsyn Opdateringsprogrammet Sagsforbrug Specialvinduerne for boringer Borejournal vinduet Vinduet Boreprofil Grafisk visning af data Grafvinduet for tilladelser og oppumpede mængder Vinduet parameterplot Indlæsning af laboratoriefiler Menuskærmbilledet Læs Standatfil, råvand Læs Standatfil, drikkevand Læs prøve tekstfil Læs analyse tekstfil Test af analysedata Overfør prøver/analyser Slet prøver/analyser Slet analysedata Fejl og logfiler Definitionsskærmbilledet Arbejdet med indlæsning af laboratoriefiler Bemærkninger i log-filen ved import af laboratoriedata Vinduet Efterbehandling af prøver Indberetning af vandindvindingsdata Dannelse af indberetningsdata Underliggende vinduer Den nye vandindvindings-indberetning Appendiks A: Formater for indlæsning af prøver Syntaks for STANDAT renvandsanalyser Syntaks for STANDAT råvandsanalyser Specificering af anvendelsen af tekstfiler Syntaks for import af analyser fra tekstfil Generelt om import af tekstfiler Tastaturgenveje Tastaturgenveje i GeoEnviron udgave, juni

8 GeoEnviron 6.0 Indledning Indledning Udviklingen af GeoEnviron programmet Siden slutningen af 1994, hvor Geokon startede på udviklingen af GeoEnviron Miljødatabase Systemet, er der sket en omfattende forbedring af systemet, både i bredden og i funktionaliteten. GeoEnviron systemet kan således i dag leveres med over 30 forskellige moduler, tilpasset bredt til varetagelsen af forskellige typer registrering, tilsyn og rapporteringer. Materialet og dets anvendelse Denne manual rummer en gennemgang af GeoEnviron modulområdet Vandindvinding, der omfatter modulerne Vandindvinding, Boring og Prøve/Analyse. Materialet forudsætter et bredt kendskab til GeoEnviron basisprogrammet og standard faciliteterne, svarende til det der bliver gennemgået i manualen 'Basisprogram, grundmoduler og grundlæggende principper'. Så hvis du i forbindelse med brugen af manualen bliver i tvivl om, hvordan du indtaster data i de forskellige typer datafelter, hvordan du navigerer rundt datavinduerne, eller om hvornår du skal gemme data, vil vi anbefale at du starter med at tilegne dig denne viden. Tingene er beskrevet i kapitlerne 'Introduktion til GeoEnviron' og 'Indtastning af data og almindelig brug' i basis manualen. Denne manual er tilrettelagt så det kan anvendes som en konkret anvisning i brugen af modulet. Manualen kan således både bruges i forbindelse med et kursus og i forbindelse med et eventuelt selvstudium, forudsat at en maskine med en korrekt installation af GeoEnviron 6.0 er til rådighed. Her vil det dog være en fordel at en eller flere personer med kendskab til programmet kan være behjælpelige med råd og vejledning. OBS! Ved selvstudium eller kursusvirksomhed anbefaler vi imidlertid, at træningen foregår på en kopi af den eksisterende database, så dette ikke medfører datatab. Geokon, juni 2006 v. Per Skovgaard og Erik Sten 1. udgave, juni

9 GeoEnviron 6.0 Introduktion til modulområdet Vandindvinding Introduktion til modulområdet Vandindvinding I dette kapitel vil vi give dig en kort introduktion til modulområdet Vandindvinding - der omfatter modulerne Vandindvinding, Boring og Prøve/Analyse - samt et overblik over modulernes anvendelsesområder. Modulområdets historie Første udgave af dette GeoEnviron-modulområde blev udviklet i 1998, men i slutningen af 1999 undergik det en væsentlig revidering, hvor en lang række nye muligheder for registrering blev tilføjet. Modulet vil - på linie med de øvrige GeoEnviron-moduler - løbende blive justeret, idet videreudviklingen af modulet vil ske i nært samarbejde med dets brugere. Modulområdets anvendelsesområde I modulet Vandindvinding beskrives indvindingsanlæg, behandlingsanlæg og forsyningsanlæg, og på specialindrettede faneblade oplistes de tilknyttede indvindings- og moniteringsboringer (og GRUMO boringer), samt udtagne råvands- og drikkevandsprøver og analyser heraf. På denne måde skabes der overblik over et anlæg og dets underposter. Til modulet følger to tillægsmoduler: Boring, som anvendes til beskrivelse af de enkelte vandværksboringer, herunder pejledata og geologi, samt modulet Prøve/Analyse, der anvendes til registrering af grundvands- og drikkevandsprøver med tilhørende analyseparametre. Herudover er der fuld integration mellem de forskellige moduler, idet der i tilknytning til enhver underpost oplistet på de specialindrettede faneblade Boringer og Prøver er tilføjet en visningsknap, der ved aktivering bringer detailoplysninger frem på skærmen i de respektive moduler Boring og Prøve/Analyse. Modulet Boring kan også anvendes til registrering af andre typer boringer, såsom miljøboringer, geotekniske boringer og råstofboringer. Ligeledes kan modulet Prøve/Analyse også bruges til registrering af flere forskellige typer prøver med tilhørende analyser, f.eks. spildevands-, jordog luftprøver. Hvor det har været muligt er der som stamdata i modulerne anvendt STANDAT-kodelister. Således er det muligt via modulet Vandindvinding at foretage indberetning til GEUS og andre myndigheder. Som standard funktionalitet er der mulighed for at læse råvands- og drikkevandsanalyser direkte ind i GE Vandindvinding. Disse analyser kan enten forekomme i STANDAT- eller tekstformat. Efter indlæsningen er der mulighed for en eventuel efterbehandling af prøver og analyser, hvilket gør det muligt at sammenligne nye og gamle prøvers data, slette 1. udgave, juni

10 GeoEnviron 6.0 Introduktion til modulområdet Vandindvinding dublerede analyser samt overflytte analyser fra en ny-importeret prøve til en eksisterende prøve-dublet i databasen. Via et tillægsmodul, som kan tilkøbes, kan man udtrække drikkevands- og råvandsprøver med tilhørende analyser. Udtrækket bliver gemt i STANDAT-format. Disse data kan indlæses i en anden GeoEnvirondatabase eller et andet program/database. Et eksempel kunne være overførsel af analyser fra et vandværk til en kommune. Omdrejningspunktet i modulområdet er - som i de fleste andre GeoEnviron moduler - lokalitetsbegrebet. I modulet Vandindvinding vil en lokalitet være ensbetydende med et vandindvindingsanlæg, som på et kortblad kan defineres ved et sæt geografiske koordinater (eller en areal-polygon). Modulet Vandindvinding kan integreres med et GIS-program (f.eks. MapInfo eller ArcView), og derved kan databasens vandindvindingsanlæg vises på et baggrundskort. Dette gør det muligt at kombinere anlæggene med en række andre kortlag f.eks. boringer, prøver, andre lokaliteter, vandværkers indvindingsoplande og meget andet. Opstart af modulet Når GeoEnviron basisprogrammet er startet op, åbnes modulet Vandindvinding ved at vælge menupunktet Lokalitetsmoduler Vandindvinding i GeoEnvirons menulinie eller i GeoEnviron Kalendervinduets venstre side. Modulerne Boring og Prøve/Analyse åbnes ved at vælge henholdsvis menupunktet 'Andre moduler Boring' og 'Andre moduler Prøve/Analyse'. Modulets opbygning Modulerne er bygget op med et hoveddata vindue øverst, som indeholder oplysninger om det valgte vandindvindingsanlæg, boring eller prøve. Bag dette hoveddata vindue befinder der sig et andet vindue, et oversigtsvindue, der vil indeholde en liste med alle de anlæg, boringer eller prøver, der blev hentet ved en søgning i databasen. Med museklik kan der nemt skiftes mellem disse to vinduer. Under hoveddata vinduet er modulets data struktureret i faneblade i mange niveauer - henholdsvis til registrering af data i tilknytning til det enkelte anlæg, boring eller prøve og til overskuelig visning af disse data. 1. udgave, juni

11 GeoEnviron 6.0 Introduktion til modulområdet Vandindvinding Stamdata Billede af modulet Boring med visning af den lodrette hovedfane Geologi og den underliggende fane Lithologi. De lodrette faner yderst til højre i modulet Boring udgør det højeste fanebladsniveau, og under hver af disse hovedfaner befinder der sig en række vandrette faner i flere niveauer. Registrering af detaildata for en boring foretages under den første lodrette fane, mens den anden lodrette fane indeholder oplysninger om boringens geologi. For modulerne Vandindvinding, Boring og Prøve/Analyse er der skabt fire selvstændige vinduer til registrering af modulernes stamdata (kodelister og andre definitionsdata). Stamdata vinduerne for modulerne Vandindvinding og Prøve/Analyse kaldes henholdsvis med menupunktet Stamdata Vandindvinding og Stamdata Prøve/Analyse. Stamdata vinduerne for modulet Boring kaldes med undermenuen Stamdata Feltundersøgelse og menupunkterne Boring og Geologi. Datastruktur og datalagring Som i de øvrige GeoEnviron moduler svarer datastrukturen i databasen til den niveaudeling der er skabt med fanebladene i modulerne Vandindvinding, Boring og Prøve/Analyse. Det betyder at alle poster i 1. niveau fanebladene knyttes direkte til anlægget, boringen eller prøven, mens poster i 2. og 3. niveau knyttes til posten i niveauet ovenover. Af denne grund er det ikke muligt at springe et niveau over. Denne struktur er den grundlæggende, men der er dog undtagelser. Nogle faneblade indeholder to datavinduer, idet data i det andet data- 1. udgave, juni

12 GeoEnviron 6.0 Introduktion til modulområdet Vandindvinding Datalagring i modulet vindue er underordnede data til de enkelte poster i det første datavindue. Når fanerne er opbygget på denne måde er det for at give mulighed for at der kan tilknyttes flere underordnede poster i det andet datavindue til hver post i det første datavindue. På disse faner skal data i datavinduerne gemmes enkeltvis i henhold til datastrukturen. En del eksempler på denne opbygning af fanernes indhold kan findes under den geologiske beskrivelse i modulet Boring. Mere konkret: Registrering i modulerne foretages ved først at vælge det aktuelle anlæg, boring eller prøve øverst i modulet, og herefter knytte data til den under de enkelte faneblade. Ved klik på Indsæt-knappen (mens du har fokus på en fane) kan du tilføje ekstra poster på de enkelte faner. Data for hvert datavindue (faneniveau) skal gemmes særskilt ved klik på Gem knappen. Når dette glemmes, er det ikke muligt at tilknytte (gemme) underliggende dataposter. Husk! Hvilke data der gemmes afhænger af hvilket datavindue (hvilken fane) din markør har fokus i, når du klikker på Gem-knappen. Rapporter Til modulområdet Vandindvinding er der lavet en række specifikke rapporter, der tilbyder overblik over de registrerede data. Søgning Almindelig søgning i modulet foretages ved at klikke på knappen Søg, hvorefter programmet går i søgetilstand. Herefter er der mulighed for at angive søgekriterier i alle indtastningsfelter. Effektuer søgningen ved at klikke på Hent knappen. Resultatet af søgningen vises herefter i oversigtsvinduet, der kommer frem bag ved hoveddata vinduet. Her dobbeltklikkes på det ønskede anlæg, boring eller prøve. Hvis du ikke angiver nogen søgekriterier i søgetilstand, men blot klikker på Hent knappen, hentes alle anlæg, boringer eller prøver, der er registreret i databasen. 1. udgave, juni

13 GeoEnviron 6.0 Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding Hoveddata vinduet Hovddata vinduet viser administrative oplysninger for lokaliteten/ vandindvindingsanlægget, der er valgt. Hoveddata vinduets felter og knapper Lokalitet Navn Vejkode & nr. Krævet felt. Indtast lokalitetens/anlæggets Id-nummer. Id-nummeret opbygges typisk, så det består af fire dele, adskilt af bindestreger. Krævet felt. Indtast lokalitetens/anlæggets navn. Vælg vejnavn fra listboks og angiv husnummer og evt. undernummer/bogstav i de efterfølgende felter. Adresse Lokalitetens/anlæggets adresse. Når vejkode og vejnummer felterne er udfyldt tilføjes disse oplysninger automatisk i dette felt. Postnr. Kommentar Ejernavn Lokalitetstype Postnummer. Vælg fra listboks ved klik på knappen Postnr. eller med tastaturgenvejen Alt+L. Her kan der indtastes en generel kommentar til anlægget. Sæt et flueben i dette felt, hvis du ønsker, at anlæggets navn automatisk skal opdateres med ejernavnet fra BBR/E&M-databasen - altså med oplysningerne der vises på fanen Ejend.-Ejeropl - i forbindelse med import af BBR/E&M data. Krævet felt. I dette felt vælger du en lokalitetstype. (Listboksen viser dog kun lokalitetstyper med systemtypen Vandindvinding). Adm. enhed 1-4 Fire systemdefinerbare tekstknapper, hvor knappernes ordlyd kan defineres. Ved indlægning af data: Vælg kode fra listboks ved klik på enhedens knap eller med tastaturgenvejen Alt+L. 1. udgave, juni

14 GeoEnviron 6.0 Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding Central ændring af sagsbehandler De administrative enheder kan defineres ved systemopsætningen under menupunktet 'Stamdata Fælles stamdata Diverse' samt fanen 'Adm. enheder/navn adm. enheder'. Efter genstart af systemet vises teksten på knapperne og stamdata for de enkelte enheder kan defineres under samme menupunkt og hovedfane, idet de øvrige stamdata faner nu har fået navn efter definitionen på den første fane med enhedernes navn. Sagsbehandler Vælg primær sagsbehandler for anlægget fra listboksen eller skriv initialerne i feltet. For at gøre det nemmere for en sagsbehandler at overtage en anden (måske tidligere) sagsbehandlers arbejde har vi tilføjet en funktionalitet, som hurtigt kan skifte sagsbehandler initialer på en række uafsluttede registreringer i databasen. Funktionaliteten er knyttet til feltet Sagsbehandler i hoveddata vinduet i modulet Vandindvinding samt i en række andre GeoEnviron moduler (modulerne Virksomhed, Landbrug, Åbent Land og Journal). Når du har ændret sagsbehandler i 'Sagsbehandler' feltet i hoveddata vinduet, vil du - når du klikker på Gem-knappen for at gemme oplysningen i databasen - få følgende vindue frem på skærmen: I dette vindue kan du nu vælge om du også vil ændre til samme sagsbehandler på alle uafsluttede sager samt planlagte tilsyn og kontroller på lokaliteten. Hvis du har systemadministrator rettigheder som sagsmedarbejder vil du imidlertid få nogle flere muligheder her, idet de tre radioknapper som du kan se i den røde boks i vinduet herover så også vil blive synlige. Her kan du så vælge at ændringerne skal foretages enten: a) kun på denne lokalitet (som altså er standard for almindelige brugere), b) på alle lokaliteter i tilknytning til det brugte modul eller c) på alle lokaliteter i databasen, hvortil der er knyttet tilsyn, kontroller og/eller sager. Hvis du har valgmulighederne, vælg da en af dem og klik på OK-knappen eller klik på Afbryd-knappen, hvis du ikke ønsker at ændre noget ud over indholdet i 'Sagsbehandler' feltet, som du startede med at ændre. 1. udgave, juni

15 GeoEnviron 6.0 Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding OBS! Denne facilitet kan slås fra i systemet. En nærmere beskrivelse af hvordan det gøres, kan du finde i manualen 'Superbruger Information'. Tilknyttede fotos og litteraturkilder Almindelig GeoEnviron søgning Fotos og litteraturkilder kan tilknyttes de enkelte lokalitetsposter i modulet. Læs om hvordan du gør det i kapitlet 'Basisfunktioner på modulets data' senere i denne manual. Når der er tilknyttet et eller flere fotos eller litteraturkilder til anlægget/ lokaliteten vil du kunne se dette ved at der vises henholdsvis en -knap og en -knap i hoveddata vinduet. Ved klik på disse knapper åbnes de respektive vinduer hvor enten de tilknyttede fotos eller de tilknyttede litteraturkilder vises. Almindelig søgning foretages ved først at gå i søgetilstand. Det gøres ved at klikke på Søg-knappen nederst i modulet. Herefter angives søgekriterier i de relevante felter (såvel i hoveddata vinduet som på fanerne i modulet - læs evt. om de søgemetoder der kan anvendes i kapitlet 'Søgning i GeoEnviron' i basismanualen). Når der klikkes på Hent-knappen afsluttes søgetilstanden og søgningen effektueres i databasen. Modulet returnerer herved samtidig til normal, registreringstilstand, og resultatet af søgningen vises i oversigtsvinduet. Oversigtsvinduets resultatliste efter en søgning Når der klikkes på Hent-knappen i søgetilstand effektueres søgningen i databasen, og modulet returnerer til normal, registreringstilstand. Efter en søgning vises de matchende lokaliteter i oversigtsvinduet, som er placeret bag modulets hoveddata vindue øverst i modulet. (Er søgeresultatet imidlertid entydigt, lukker oversigtsvinduet automatisk, og data for den fundne lokalitet vises i hoveddata vinduet.) Du kan bevæge dig op og ned i oversigtsvinduets liste med fundne projekter, enten med musen eller tastaturet. Denne liste vil bevares indtil der foretages en ny søgning, eller indtil den eksisterende søgning indsnævres ved klik på Indkreds knappen og angivelse af yderligere søgekriterier, afsluttet med et klik på Hent knappen. Der skiftes nemt fra oversigtvinduet til hoveddata vinduet ved at dobbelt- 1. udgave, juni

16 GeoEnviron 6.0 Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding klikke på en af posterne, hvorved en post endelig vælges. Der kan skiftes tilbage til oversigtsvinduet igen ved at højreklikke i et tomt område uden felter i hoveddata vinduet. Hver gang der skiftes til en ny post i oversigtsvinduet, vises data for denne post på de underliggende synlige faner. Nyindtastede data på fanerne kan dog først gemmes når den pågældende hovedpost er valgt endeligt og hoveddata vinduet vises - for først da er kommando knapperne nederst i modulvinduet valgbare. Denne knap, der er placeret øverst til højre i modulets oversigtsvindue, kalder et rapportvindue som viser en liste med de fremsøgte lokaliteter - læs mere herom i kapitlet 'Modulområdets rapporter'. Med denne knap øverst til højre i oversigtsvinduet markeres alle de fremsøgte lokaliteter i den definerede GIS løsning - som kan være enten det interne GeoEnviron Map modul eller et eksternt GIS program - og program/modul vinduet vises. Der er 2 forudsætninger for at kaldet virker. For det første skal der være registreret GIS koordinater på fanen Kortblade, og for det andet skal GIS programmet eller Map modulvinduet være åbent og GeoEnviron GIS integrationen være installeret. For yderligere oplysninger om GIS integration henviser vi til beskrivelsen i manualerne for de enkelte GIS løsninger. Smart skift mellem resultatlistens lokaliteter Når der er foretaget en søgning i modulet, så oversigtsvinduet bagved viser en liste over fundne lokaliteter, er det muligt at skifte til næste eller forrige lokalitet på denne liste mens hoveddata vinduet vises. Det gøres med 2 af bladringsknapperne på værktøjslinien - men det er en forudsætning at din markør har fokus i hoveddata vinduet. Vælger henholdsvis næste lokalitet og forrige lokalitet fra oversigtsvinduets liste. 1. udgave, juni

17 GeoEnviron 6.0 Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding Fanebladene I modulet Vandindvinding er oplysningerne rubriceret i faneblade i op til 3 niveauer, som alle ligger vandret under hinanden, med 1. niveau placeret umiddelbart under hoveddata vinduet øverst i modulvinduet. Hovedfanen Indvindingsanlæg Fanen Anlæg Under den første hovedfane, fanen Indvindingsanlæg, beskrives indvindingsanlægget, evt. kildepladser samt tilladelser enten på anlægs- eller kildeplads niveau. Herudover kan du knytte noter, adresseoplysninger, virksomhedstyper samt ejendoms- og ejeroplysninger til anlægsregistreringen. Under fanen Anlæg beskrives indvindingsanlægget. Forskellige typer kan beskrives, herunder offentlige og private, fælles vandforsyningsanlæg og markvandingsanlæg. Anlægstype Beliggenhed Kontaktperson Telefonnr. Mobilnr. Vælg anlægstype ved klik på tekstknappen Anlægstype. (I tilknytning til definitionen af de forskellige anlægstyper i stamdata knyttes en gebyrtype, som enten kan være Fællesanlæg, Enkeltanlæg, Andet anlæg eller Intet gebyr. Disse gebyrtyper bruges i tilknytning til felterne Gebyrpligt og CVR-nummer). Indtast anlæggets beliggenhed. Indtast kontaktperson, f.eks. bestyrer. Telefonnummer til kontaktperson eller anlæg. Mobiltelefonnummer til kontaktperson eller anlæg. 1. udgave, juni

18 GeoEnviron 6.0 Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding Ejendomsnummer Indtast ejendomsnummer. I dette felt angives anlæggets gebyrpligt. Beløbet i tilknytning til de forskellige gebyrtyper defineres under stamdata menupunktet Stamdata Vandindvinding samt fanen Gebyrparametre. Med typen 'Gebyrpligt overføres' vil gebyrbetalingen overføres til et anlæg med en af typerne 'Hovedanlæg med/uden gebyr' når anlæggene er registreret med samme CVR-nummer og når anlæggene har den samme gebyrtype i tilknytning til anlægstypen (- på den måde kan der være 3 forskellige hovedanlæg med det samme CVR-Nr. men med hver sin gebyrtype for hovedanlæg samt tilknyttede bianlæg). Via rapporten 'Gebyr og tilladelser' kan du få et samlet overblik over de registrerede anlægs gebyrbetaling. CVR-nummer Indtast anlæggets CVR-nummer. (Se også beskrivelsen af feltet Gebyrpligt ovenfor). Indvindingstilladelser pr. Dags dato indsættes automatisk i dette datofelt, idet data i de gråtonede felter herunder opgøres pr. denne dato. Indtastning af en tidligere dato vil vise data gældende for dette tidspunkt. Data for feltet Anlægstilladelse hentes fra den næste fane '- Tilladelser', data for feltet Sum fra Kildepladser/Boringer opsummeres fra fanen 'Kildepladser, - Tilladelser' samt fra fanen Arrangement Vandindvinding Tilladelser i modulet Boring for alle tilknyttede boringer. Data i felterne Vandet areal i alt og Heraf forpagtet er på samme vis en sammenlægning af oplysninger for alle tilknyttede boringer - nemlig data registreret under fanen Arrangement Vandindvinding Arealer i modulet Boring. Et klik på grafknappen,, der er placeret til højre for feltet Anlægstilladelse, vil vise et vindue med en grafisk visning af det pågældende anlægs tilladte og oppumpede mængder for de sidste 10 år. (Læs evt. mere om de muligheder du har i graf-vinduer under kapitlet og afsnittet 'Modulområdets specielle funktioner/grafisk visning af data' senere i denne manual). Indberetningsskema Marker her når anlægget skal have tilsendt indberetningsskema. 1. udgave, juni

19 GeoEnviron 6.0 Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding Indberettes som anlæg Marker her når anlæggets skal indberettes som anlæg til GEUS. Journalnr. Startdato Udløbsdato Aktiv Indtast anlæggets journalnummer. Angiv dato for anlæggets start. Dato for standsning eller nedlæggelse af anlægget. Marker i dette felt, når anlægget er aktivt. (I databasen registreres aktiv med et 1-tal og ikke-aktiv med 0). OBS! I rapporterne betragtes et anlæg som værende aktivt, når den aktuelle dato er større end eller lig med startdato og mindre end en evt. udløbsdato. Status Myndighed Reference Målemetode Vandtype Vandløb Indv. formål Areal i alt Bemærkninger Klik på knappen Status og vælg anlæggets status fra listboksen. Kolonnen 'Indberettes som' i listboksen anvendes ved amternes indberetning af grundvandsdata. Klik på knappen Myndighed og vælg tilladelsesmyndighed i listboksen. Angiv referencenummer - for offentlige anlæg ordrenummer. Tryk på knappen Målemetode og angiv målemetode for pumpekapacitet via listboksen. Vælg vandtype fra listboks. Kolonnen Type i listboksen anvendes ved amternes indberetning af grundvandsdata. Basistyperne Grundvand, Overfladevand, Kildevand og Andet kan tilknyttes koderne i stamdatatabellen for Vandtyper. Vælg nærmeste betydende vandløb fra listboks. Angiv via listboks indvindingsformålet for anlægget. Angiv anlæggets totale areal i hektar. Indtast evt. en kort bemærkning om anlægget. 1. udgave, juni

20 GeoEnviron 6.0 Datavinduer og felter i modulet Vandindvinding Fanen Tilladelser for anlæg Under fanen '- Tilladelser' beskrives indvindingsanlæggets tilladelser. Nye tilladelser kan tilføjes på fanen ved klik på Indsæt-knappen. Fra dato Til dato Krævet felt. Indtast dato for tilladelsens ikrafttrædelse. Indtast dato for tilladelsens udløb. m 3 pr. år Indtast maksimal tilladt indvinding pr. år i m 3. m 3 pr. time Indtast maksimal tilladt indvinding pr. time i m 3. Bemærkning Indtast evt. en kort bemærkning om tilladelsen. Fanen Kildepladser Summer fra Kildepladser/Boringer pr. fradato Data i disse felter hentes og summeres fra fanerne Kildepladser og Boringer. Opgørelsesdatoen er tilladelsens ikrafttrædelsesdato. Under fanen Kildepladser registreres anlæggets kildepladser. Der kan tilføjes flere kildepladser på fanen ved klik på Indsæt-knappen. Kildeplads Aktiv fra Vandtype Bemærkninger Krævet felt. Klik på tekstknappen Kildeplads og vælg kildeplads fra listen. Ved valg indsættes kode, navn, antal boringer i alt samt antal aktive boringer i de tilgrænsende felter. Dato for ibrugtagning af kildepladsen. Vælg kildepladsens vandtype fra listboksen. Indtast evt. en bemærkning om kildepladsen. Antal boringer i alt Feltet opsummerer kildepladsens antal boringer. Alle boringer, der er knyttet til kildepladsen i feltet Kildeplads på fanen Arrangement Vandindvinding Arealer i boringsmodulet, tælles med. 1. udgave, juni

Modulområdet Recipient. MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09

Modulområdet Recipient. MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09 Modulområdet Recipient MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09 GeoEnviron 6.5 Indhold Indhold Indledning...7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7 Materialet og dets

Læs mere

Modulområdet Råstofindvinding. Modulområdet_Råstofindvinding_v65_1udg_Beta,pdf.docAntal sider: 106 Udskrevet d. 02-10-09

Modulområdet Råstofindvinding. Modulområdet_Råstofindvinding_v65_1udg_Beta,pdf.docAntal sider: 106 Udskrevet d. 02-10-09 Modulområdet Råstofindvinding Modulområdet_Råstofindvinding_v65_1udg_Beta,pdf.docAntal sider: 106 Udskrevet d. 02-10-09 GeoEnviron 6.5 Indhold Indhold Indledning...8 Udviklingen af GeoEnviron programmet...8

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder og pejlinger Indhold Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Indledning...2 Login... 2 Login web-siden...3 Første del af web-løsningen: Indvindingsanlæg...4

Læs mere

Modulområdet Jordflytning. Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11

Modulområdet Jordflytning. Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11 Modulområdet Jordflytning Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11 GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere

Hvis engangskoden er aktiv fremkommer det ovenfor nævnte skærmbillede til oprettelse af privat kodeord:

Hvis engangskoden er aktiv fremkommer det ovenfor nævnte skærmbillede til oprettelse af privat kodeord: Vejledning til elektronisk indberetning af vandmængder i GE WEB På http://www.haderslevvand.geoenvironweb.dk kan du indberette oppumpede vandmængder ved at bruge det Web-brugernavn og kodeord som du har

Læs mere

Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata

Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 GeoEnviron konceptet... 4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Denne manual og dens anvendelse... 4 Introduktion

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

Modulet Rotter. Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13

Modulet Rotter. Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 Modulet Rotter Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 GeoEnviron 8.0.0 Indhold Indhold Indledning...

Læs mere

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen den 20. september 2007 Præsentation af GE Spildevand GE Spildevand er et tillægsmodul til GE Virksomhed, og blev præsenteret på mødet, hvor der var forskllige kommentar

Læs mere

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 Modulet Rotter Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 GeoEnviron 7.1.2 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Denne manual og

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

Indhold. GeoEnviron 7.3 Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9

Indhold. GeoEnviron 7.3 Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9 Modulområdet Tilsyn GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Indledning... 9 Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9 Kort introduktion til modulerne... 10 Modulernes historie...10

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Modulet Virksomhed Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Kort introduktion til modulerne... 7 Modulernes historie...7 Hovedposter i modulerne...7

Læs mere

Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger

Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger 1. Gå ind på følgende hjemmeside: http://indberetning-vandforsyning.kolding.dk 2. Der logges ind ved at indtaste fremsendte brugernavn og adgangskode,

Læs mere

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8 Modulområdet Tilsyn Indhold Indhold Indledning... 8 Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8 Kort introduktion til modulerne... 9 Modulernes historie...9 Hovedposter i

Læs mere

Jordforurening DKJord - Kommuner

Jordforurening DKJord - Kommuner Jordforurening DKJord - Kommuner GeoEnviron 7.3.0 Indhold Indhold Indhold Denne manual rummer en gennemgang af DKJord Integration Kommuner samt programændringerne i modulet Jordforurening DKJord i GeoEnviron

Læs mere

Modulet Tankanlæg. Modulet_Tankanlæg_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 03-08-11

Modulet Tankanlæg. Modulet_Tankanlæg_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 03-08-11 Modulet Tankanlæg Modulet_Tankanlæg_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 03-08-11 GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 5 Materialet

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 GeoEnviron 7.1

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.5.0

Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.5.0 Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.5.0 Indhold Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen... 3 Oprettelse af nye anlæg i Jupiter...3 Enkeltindvindingsanlæg... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 GeoEnviron 8.0 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker Login Åben linket på Skanderborg Kommunes hjemmeside eller gå ind på https://vandindberetning.skanderborg.dk Indtast Brugernavn

Læs mere

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 MapInfo Professional integrationen MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Indhold Jupiter - Boringer Mapninger... 4 Opdatering af boringsdata... 5 Før opdatering af boringsdata...5 Default-anlæg og -notetitel... 5 Indlæsning af nye

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker Login Åben linket på Horsens Kommunes hjemmeside eller gå ind på www.vandindberetning.horsens.dk I webløsningen kan der indberettes

Læs mere

Modulområdet Undersøgelse i felten. Modulområdet_Undersøgelse_i_felten_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 88Udskrevet d

Modulområdet Undersøgelse i felten. Modulområdet_Undersøgelse_i_felten_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 88Udskrevet d Modulområdet Undersøgelse i felten Modulområdet_Undersøgelse_i_felten_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 88Udskrevet d. 30-09- GeoEnviron 6.5 Indhold Indhold Indledning...7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.9.0 Dato: 08.09.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Sager og dokumenter... 4 Håndhævelser...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.6.0 Dato: 15.12.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Nye produkter... 4 Integration NetGIS... 4 Opsætnings-

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Modulområdet Råstofindvinding. Modulområdet_Raastofindvinding_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 111Udskrevet d

Modulområdet Råstofindvinding. Modulområdet_Raastofindvinding_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 111Udskrevet d Modulområdet Råstofindvinding Modulområdet_Raastofindvinding_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 111Udskrevet d. 09-07- GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 8 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for enkeltanlæg

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for enkeltanlæg Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for enkeltanlæg Login Åben linket på Horsens Kommunes hjemmeside eller gå ind på www.vandindberetning.horsens.dk I webløsningen kan der indberettes

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.7.0 Dato: 21.04.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4

Læs mere

Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.3.0

Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.3.0 Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.3.0 Indhold Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen... 3 Oprettelse af nye anlæg i Jupiter...3 Enkeltindvindingsanlæg... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.5.0 Dato: 01.09.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Nye produkter... 4 Integration Byg og Miljø GE Byggesag/Miljø... 4 Kun

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE

GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE REFERAT ERFA-MØDE GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE Mødet startede med en generel gennemgang af modulet med fokus på de enkelte faner og registreringsmuligheder. Under gennemgangen kom følgende

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.0.0 Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.0.0 - set i forhold til version 6.6.0 af programmet. Indhold

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 GeoEnviron 7.4.0 Ændringer i ver. 7.4.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.4.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.4.0 - set

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A.

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A. Referat ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009 A. Visning af GE 7.0 På mødet blev den kommende GE 7.0 fremvist. Versionen frigives inden årsskiftet og kan allerede nu bestilles ved at kontakte

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Geokon præsenterede de nye faciliteter i GeoEnviron Version 4.0, som omfatter følgende: 2.1 Generelle ændringer

Geokon præsenterede de nye faciliteter i GeoEnviron Version 4.0, som omfatter følgende: 2.1 Generelle ændringer GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 19. april 2001 og den 26. april 2001 1. Mødedeltagerne Erfa-mødet var for første gang delt op i et møde hos Geokon i Rødovre og et møde på

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.4 Dato: 28.08.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Ændringer i moduler... 4 Generel ændring... 4 Modulet Tidsregistrering... 4 Modulet Vandindvinding...

Læs mere

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Erfa-møde Affald Referat fra møde den 17. juni 2004 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Der er blevet lavet en efterbehandlingsfacilitet, med henblik på at gøre det nemmere at lave

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Vejledning til GE 7.0.3

Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2010 Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER OG LANDBRUG... 2 INDBERETNINGSKATEGORI

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.3.0 Dato: 18.07.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4 GeoEnviron Kalender... 6

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger KMD's snitflade GQ418001Q af den 07.12.2009,

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.0.1 Dato: 20.02.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Import af ejendoms- og ejeroplysninger... 4

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn Miljøafdelingen Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn Landbrugets navn i modulets hoveddata vindue Landbrugets adresse i modulets hoveddata

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

- Bladring i fremfundne hovedposter via knapper på værktøjslinien. - Billeder med filtyperne.jpg og.gif kan nu også tilknyttes som fotos

- Bladring i fremfundne hovedposter via knapper på værktøjslinien. - Billeder med filtyperne.jpg og.gif kan nu også tilknyttes som fotos Erfa-møde Virksomhed Referat fra møde den 12. juni 2003 Info fra Geokon Nye faciliteter i GeoEnviron 4.2 Som indledning præsenteres Geokon nogle af de nye faciliteter, som er blevet indført i virksomhedsmodulet

Læs mere

G E O E N V I R O N M O D U L E R

G E O E N V I R O N M O D U L E R TILSYNSOMRÅDET Tilsyn består af tre moduler Virksomhed, Landbrug og Spildevand i det åbne land. Hvert modul håndterer både administrative og miljøtekniske data, som amter og kommuner benytter i forbindelse

Læs mere

Modulet Rotter. Rotter_v810_1Udg.wwdoc.doc Antal sider: 66 Udskrevet d

Modulet Rotter. Rotter_v810_1Udg.wwdoc.doc Antal sider: 66 Udskrevet d Modulet Rotter Rotter_v810_1Udg.wwdoc.doc Antal sider: 66 Udskrevet d. 30-07-13 Rotter_v810_1Udg.wwdoc.doc Antal sider: 66 Udskrevet d. 30-07-13 GeoEnviron 8.1.0 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 7 Matrikler i JAR Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 7 Øvelsesemne: Stamdata for matrikler Øvelsesbeskrivelse: Giver dig et overblik over oplysninger omkring matrikel i

Læs mere

Vandforsyninger i Jupiter

Vandforsyninger i Jupiter Vandforsyninger i Jupiter Martin Hansen med hjælp fra Dani Mikkelsen fra Frederikssund kommune og de andre i Jupiter supporten De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Energi-, Forsynings-

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.3.2 Dato: 18.02.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3... 4 Modulerne Virksomhed og Landbrug... 4 Modulet Virksomhed... 4 Tillægsmodulet Spildevand...

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 GeoEnviron 7.5.2 Ændringer i ver. 7.5.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.2 - set

Læs mere

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Ref 4694001 Version 1 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af TSL/BRS

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning.

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. 15-06-2010 Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndterer arbejdsprocesser omkring anmeldelser af jordflytninger.

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse ing til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2009 Version 1.0.3 Indhold INDLEDNING... 2 LOGIN... 2 FORSIDEN... 2 SØGNING... 3 OM ADRESSER... 4 LISTER... 5 ADRESSE... 7 NY ANMELDELSE... 8 REDIGER ADRESSEOPLYSNINGER...

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

GEOENVIRON ERFA-MØDE VANDINDVINDINGSGRUPPEN KL. 9:30-15.30 RADISSON BLU H.C. ANDERSEN HOTEL CLAUS BERGS GADE 7 5000 ODENSE C.

GEOENVIRON ERFA-MØDE VANDINDVINDINGSGRUPPEN KL. 9:30-15.30 RADISSON BLU H.C. ANDERSEN HOTEL CLAUS BERGS GADE 7 5000 ODENSE C. GEOENVIRON TORSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2011 KL. 9:30-15.30 RADISSON BLU H.C. ANDERSEN HOTEL CLAUS BERGS GADE 7 5000 ODENSE C. TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST KL. 10:10 SIDSTE NYT

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.8.0 Dato: 07.06.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Startside... 4 Vandindvindingskalender... 4 Sager og

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynsrapport for miljøtilsyn Tilsynsrapport for miljøtilsyn Vi har den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 65 på på,. Landbrugets navn, adresse, postnr. og postdistrikt

Læs mere

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3:

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3: Internt notatark Teknisk Forvaltning Dato 21. november 2005 Sagsbehandler Anne Christensen Direkte telefon 79 30 13 91 E-mail acac@kolding.dk Emne: Ejendom Decentral Opgave nr. 1: Søg på en adresse og

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Mobilt tilsyn Virksomhed og Landbrug

Mobilt tilsyn Virksomhed og Landbrug 1. OPSÆTNING AF STAMDATA I GEOENVIRON... 2 1.1 KONTROLPUNKTER... 2 1.2 KONTROLPROGRAM... 3 1.3 TERMINALER... 5 1.4 FUNKTIONALITET PÅ TERMINAL... 5 1.5 OVERBLIK/REDIGERING AF BOGMÆRKER TIL TILSYNSRAPPORTER...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere