Bibliotekerne i Informationssamfundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibliotekerne i Informationssamfundet"

Transkript

1 Betænkning om Bibliotekerne i Informationssamfundet Afgivet af Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet UBIS Betænkning nr: 1347 Kulturministeriet

2 Betænkning om Bibliotekerne i Informationssamfundet afgivet af Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet (UBIS) Betænkning nr: 1347 Udgivet udgave, 1. oplag ISBN: Udgivet af Kulturministeriet Sats og tryk: Luna Tryk ApS, København Distribution: Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: Telefax: E-post: Findes også i elektronisk udgave på Kulturministeriets hjemmeside: ISBN: Indgået i denne udgave er Delbetænkning 1: Pligtaflevering, tidligere udgivet 12. juni 1996 med ISBN

3 Indhold Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger Indledning Kapitel 1 Bibliotekernes rolle som kultur- og informationsformidlere set i lyset af medieudviklingen Kapitel 2 Fremtidens bibliotek Kapitel 3 Reguleringen af bibliotekernes samarbejde. Opgave- og byrdefordeling Kapitel 4 Ophavsretlige problemer for biblioteksvirksomhed Kapitel 5 Bibliotekernes økonomiske forhold. Brugerbetaling Appendix Tabeller over grundtal i de viste diagrammer Litteratur

4 Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger Bibliotekernes rolle i det nuværende og kommende informationssamfund er ikke veldefineret, og den kan anskues ud fra forskellige synsvinkler. Uanset fra hvilken er det dog klart, at tradition og målet spiller en afgørende rolle: Hvad er man vant til, hvad vil man gerne opnå, og med hvilke midler? Et enigt udvalg finder, at det høje stade, som præger den danske bibliotekssektor, bør bevares også i fremtiden. Synspunktet indebærer imidlertid væsentlige ændringer i den nuværende tingenes tilstand. Biblioteker er for nærværende i hovedsagen henvist til at befatte sig med bogens verden. Der er i udvalget enighed om, at udlån af bøger fortsat er og bør være en helt central opgave for bibliotekerne bogen er et medium med meget betydelige kvaliteter men bibliotekerne bør også befatte sig med den nye medieverden. Det gør mange biblioteker naturligvis allerede nu, men udvalgets bud lyder på, at at de nye medier skal være obligatoriske: Bibliotekerne skal formidle de medier, der er gængse i befolkningen, og som derfor efterspørges: Videofilm, edb-baserede udgivelser på diskette eller cd-rom, musik m.v. skal stilles til rådighed, ligesom Internetadgang skal være for alle. Synspunktet virker selvfølgeligt, men kan dog give anledning til overvejelser. De nye medier navnlig Internet tilsigter jo netop en direkte kommunikation med slutbrugeren (på ganske samme måde som fjernsynet), og bibliotekssektoren kan dermed synes at blive overflødiggjort. Udvalgets svar på dette spørgsmål er dels tidsbestemt, dels bestemt af materien: Der vil, uanset hvorledes udviklingen vil forløbe, gå nogle år 10 eller 20? før hele befolkningen er så fortrolig med den nye medieverden, at den kan betjene sig selv, og i mellemtiden bør der ikke dannes det, der ofte benævnes et B-hold. Materielt og det vil vedvare knytter der sig betydelig interesse til at finde rundt i og udvælge, eventuelt forbedre den stadigt stigende informationsstrøm. Det er blandt andet denne udvælgende proces, der er afgørende for bibliotekssektorens rolle i det kommende samfund. Udvalgets overvejelser om bibliotekernes fremtidige rolle som kultur- og informationsformidlere beskrives i detaljer i kapitel 1 og 2. Intet bibliotek er selvforsynende, og der skal derfor være et effektivt samarbejde mellem bibliotekerne for at tilfredsstille brugernes behov. Dette samarbejde har hidtil i større eller mindre grad været regelstyret, ofte i detaljen. Det er udvalgets grundopfattelse, at denne styring i fremtiden bør være af økonomisk beskaffenhed, således at omkostningerne bliver placeret der, hvor ydelsen efterspørges, typisk i vedkommende kommune. Emnet har imidlertid mange facetter og kan ikke afgøres på samme måde 4

5 for hele sektoren. Centralbibliotekerne bør fortsat varetage en statslig materialeoverbygning, medens andre støttefunktioner foreslås bragt i udbud blandt interesserede parter. Særlige problemer knytter sig til forskningsbibliotekerne, der dels skal varetage videnskabssamfundets behov, dels varetage overbygningsfunktioner for folkebibliotekerne. Reguleringen af bibliotekssektorens samarbejde drøftes i kapitel 3. I det omfang man pålægger bibliotekssektoren at befatte sig med de nye medier, opstår der alvorlige ophavsretlige problemer. De gamle medier navnlig bøgerne er karakteristiske ved, at de ophavsretligt kan udlånes uden forfatternes eller forlagenes samtykke. Forfatterne m.v. til bøger på dansk får ganske vist en biblioteksafgift, men den har form af en kulturstøtte. Nogle af de nye medier (filmværker og edb-programmer) kan derimod efter den gældende lovgivning der er baseret på de europæiske harmoniseringsdirektiver ikke udlånes uden samtykke, og det vil normalt kun blive meddelt mod vederlag. Man står derfor i den situation, at den ophavsretlige og den biblioteksmæssige lovgivning ikke har den fornødne tilpasning til hinanden. Udvalget foreslår derfor, at ophavsretsloven ændres, bl.a. således at den åbner mulighed for kollektive løsninger på området, såkaldt aftalelicens. Dette indebærer fortsat, at der er forskel på bøger og andre medier, men man vil om forslaget gennemføres dog være i stand til at håndtere problemerne. Samtidig foreslår udvalget, at den eksisterende danske begrebsfastlæggelse af udlån og udleje tilnærmes den europæiske, således at udlån også omfatter de former for tilrådighedsstillelse, hvor der betales et vist gebyr. Udvalgets nærmere overvejelser om de ophavsretlige problemer findes i kapitel 4. En tidssvarende anvendelse af informationsteknologien i bibliotekerne og udvalgets forslag om at gøre de nye medier obligatoriske har betydelige omkostningsmæssige konsekvenser, hvis ikke bibliotekernes indkøb af bøger skal reduceres. Driften af folkebibliotekerne er for nærværende en kommunal opgave, der varetages sammen med andre kulturelle aktiviteter, og som for en del finansieres via bloktilskud fra staten. Da de kommunale budgetter er belastede med talrige andre opgaver i disse år navnlig af udbygningen af børne- og ældreforsorgen har udvalget nøje overvejet, om der bør indføres en ordning med brugerbetaling for bibliotekernes tjenester. Spørgsmålet om brugerbetaling er også relevant ud fra styringsmæssige synspunkter. Udvalget har i den forbindelse dels overvejet spørgsmålet systematisk, dels iagttaget, hvorledes man klarer sig andetsteds. Forholdene i Holland har her været særligt interessante. Der er ikke enighed i udvalget om holdningen til spørgsmålet om brugerbetaling. Medens udvalgets flertal finder, at den nugældende lovordning bør lempes, således at kommunerne får adgang til i begrænset omfang at opkræve betaling for lånerkort og at gebyrbelægge udlån m.v., dog ikke udlån af bøger, finder udvalgets mindretal, at den gældende ordning i alt væsentligt bør fastholdes uændret. Spørgsmålet om brugerbetaling er af politisk beskaffenhed og bør derfor afgøres af de politisk valgte, men det synes klart, at man under alle omstændigheder skal skaffe flere midler til bibliotekssektoren, hvis den skal være sin opgave voksen i tiden der 5

6 kommer. De rationaliseringsbestræbelser, der pågår, synes ikke tilstrækkelige, og de besparelser, der bl.a. kan opnås ved køb af bøger uden om de traditionelle kanaler, rækker ikke til. Udvalgets nærmere overvejelser om brugerbetaling findes i kapitel 5. 6

7 Indledning Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet (UBIS) blev nedsat af kulturministeren i juni Udvalget fik følgende kommissorium:»udvalget skal vurdere bibliotekernes fremtidige opgaver og vilkår i lyset af den udvikling, der tegnes i rapporten»infosamfundet år 2000«. Udvalget skal således vurdere bibliotekernes rolle i forbindelse med den vækst i elektronisk formidling af litteratur og information til forskning, uddannelse, erhvervsliv og borgere, som infosamfundet vil indebære. Det er regeringens målsætning, at informationsteknologien skal understøtte den frie adgang til information og gøre den offentlige sektor mere gennemskuelig for borgerne. Kulturpolitisk er det målsætningen, at det offentlige biblioteksvæsen skal varetage en central formidlingsfunktion med at stille offentliggjort information til rådighed for alle borgere og hjælpe med at navigere gennem den stadig større informationsstrøm. Udvalget skal vurdere, hvorledes disse målsætninger kan nås. Udvalget skal i denne forbindelse behandle følgende problemstillinger: 1. En revurdering af biblioteksbegrebet: Traditionelt opfattes et bibliotek som en fysisk samling af bøger og andre materialer. Når befolkningen i voksende omfang kan hente informationer direkte fra kilden gennem elektroniske netværk, mister det traditionelle bibliotek en del af sin betydning. Men der vil fortsat være behov for en biblioteksfunktion, forstået som en offentlig informationscentral; 2. Biblioteket i lokalsamfundet: Folkebibliotekernes rolle som center for offentlig information, kulturcenter og borgerskranke som led i bestræbelserne på at undgå, at der opstår et informationsteknologisk A- og B-hold. Som led heri vurderes bibliotekets rolle i tilknytning til etableringen af det offentlige elektroniske servicenet; 3. Ophavsretlige spørgsmål i forbindelse med bibliotekernes formidling af elektroniske værker, herunder spørgsmålet om aftalegrundlag for bibliotekernes betaling for formidling af elektronisk baseret information; 4. Biblioteksvæsenets organisation: Opgavefordeling og samarbejdsformer mellem folkebiblioteker, centralbiblioteker og forskningsbiblioteker ved en informations 7

8 teknologisk udbygning af biblioteksvæsenet samt mellem biblioteksvæsenet og andre informationscentre; 5. Betalingsordninger: Afgrænsning af det fremtidige område for vederlagsfri biblioteksydelser over for områder med eventuel brugerbetaling; 6. Krav til nye regler om pligtaflevering, der sikrer dels bevaring og dels tilgængelig gørelse af offentliggjort information. Udvalget skal herunder vurdere, hvilke typer af elektronisk lagrede værker bibliotekerne skal indsamle. Udvalget kan drøfte andre spørgsmål, som anses for at være af betydning for løsningen af udvalgets opgave. Udvalget skal vurdere de økonomiske konsekvenser for stat og kommune af de fremsatte forslag. Sideløbende med udvalgets arbejde arbejdes der med etablering af»det elektroniske forskningsbibliotek«.«udvalget fik følgende sammensætning: Formandskab: Professor, dr.jur. Mogens Koktvedgaard Forfatteren, dr.phil. Mette Winge Øvrige medlemmer: Direktør Stig Andersen (fra juli Han erstattede forslagsredaktør Anders Geertsen, der var medlem til og med møde 9) Stadsbibliotekar Rolf Hapel Seniorforsker Annelise Mark Pejtersen Docent Ole Prehn Overbibliotekar Mette Stockmarr Observatører: Kontorchef Jens Birch Jensen, Kommunernes Landsforening, (erstattede fra oktober 1996 fuldmægtig Karin Ingemann, der fra oktober 1995 erstattede fuldmægtig Johnny Killerup.) Kontorchef Niels-Jørgen Nielsen, Kulturministeriet Chefkonsulent Søren Skaarup, Forskningsministeriet Konsulent Lilla Voss, Undervisningsministeriet Observatørerne har bidraget med faktuelle oplysninger, men de har ikke taget stilling til udvalgets anbefalinger. Udvalget har haft sekretariat i Statens Bibliotekstjeneste (pr Biblioteksstyrelsen). Rigsbibliotekar Morten Laursen Vig har deltaget i udvalgets møder. Direk- 8

9 tøren for Biblioteksstyrelsen Jens Thorhauge har deltaget i udvalgets møder i september og oktober Sekretær for udvalget har været førstebibliotekar Niels Erik Wille, Statens Bibliotekstjeneste, pr. 1. april 1996 afløst af førstebibliotekar Harald v. Hielmcrone, Statsbiblioteket i Århus. I sekretariatet er desuden indgået afdelingsbibliotekar Elise Hermann, Biblioteksstyrelsen. Kulturministeriet anmodede udvalget om at behandle kommissoriets pkt. 6 vedrørende pligtaflevering af danske udgivelser forlods. Udvalget afgav derfor en delbetænkning om dette spørgsmål i juni Delbetænkningen indgår i bilagsbindet. Udvalget har besøgt folkebibliotekerne i Hammel og Silkeborg. Overbibliotekar Marianne Folkertsen, Stadsbibliotekar Peter Birk og vicestadsbibliotekar Søren Chr. Hansen orienterede om virksomheden. Af forskningsbiblioteker har udvalget besøgt Danmarks Natur og Lægevidenskabelige bibliotek, hvor overbibliotekar Mette Stockmarr orienterede. Derudover har udvalget besøgt Stadsbiblioteket i Göteborg og Kulturhuset Fyren i Kungsbacka, hvor henholdsvis stadsbibliotekar Inger Eide og bibliotekschef Margareta Lundberg orienterede om virksomheden. I forbindelse med besøget i Göteborg arrangeredes et møde med repræsentanter for nordiske biblioteker: Direktøren for universitetsbiblioteket i Trondheim, Vigdis Moe Skarstein og stadsbibliotekarerne Maija Berndtson fra Helsingfors og Sven Nilsson fra Malmø. Udvalget blev på mødet orienteret om udviklingstendenserne i Norden. Til brug for udvalgets overvejelser har udvalget bedt en række specialister om at belyse særlige problemområder. Det gælder medieudviklingen, folkebibliotekernes fremtidige udvikling og spørgsmålet om brugerbetaling. Dette har resulteret i en række rapporter: Medieudviklingen med særligt henblik på bibliotekernes rolle som kultur- og informationsformidlere v/ Niels Erik Wille, Roskilde Universitetscenter At vælge en fremtid. Silkeborg Bibliotek mod år 2007 v/ Søren Chr. Hansen, Silkeborg Bibliotek Brugerbetaling og folkebiblioteker v/ Charlotte Egholm og Henrik Jochumsen, Danmarks Biblioteksskole Brugerbetaling i hollandske biblioteker v/ Charlotte Egholm og Henrik Jochumsen, Danmarks Biblioteksskole En økonomisk analyse af Brugerbetaling i biblioteker v/ Hans Keiding, Økonomisk Institut, Københavns Universitet Disse rapporter udgives sammen med betænkningen og indgår i bilagsbindet. 9

10 Udvalget har afholdt 22 møder. Mogens Koktvedgaard Mette Winge Annelise Mark Pejtersen Mette Stockmarr Stig Andersen Rolf Hapel Ole Prehn / Harald v. Hielmcrone 10

11 Kapitel 1 Bibliotekernes rolle som kultur- og informationsformidlere set i lyset af medieudviklingen 1.0 Problemstilling Bibliotekssektoren og medieverdenen hænger nøje sammen. Skal man vurdere hvordan bibliotekernes udvikling vil forme sig, må man se på den udvikling i medieformer, som tegner sig. I dag er bøger og tidsskrifter den alt dominerende materialetype, som formidles af bibliotekerne. Sammen med lydbøgerne udgør de 94% af den samlede materialebestand i folkebibliotekerne. Dernæst tegner musik i form af grammofonplader og cd ere sig for 5,5% af bestanden. De øvrige medier: Videofilm, edbbaserede udgivelser på diskette eller cd-rom m.m. kan alle være inden for den resterende halve procent. At det forholder sig således kan ikke undre, eftersom det for øjeblikket er bibliotekernes primære opgave at stille bøger til rådighed for befolkningen. Men udbredelsen og forbruget af andre medier har nu antaget et sådant omfang, at det er vigtigt at forsøge at vurdere, hvordan det vil påvirke bibliotekerne, og hvilke konsekvenser der evt. bør drages. Kapitlet er baseret på Niels Erik Willes rapport om medieudviklingen og indeholder de overvejelser, som den giver udvalget anledning til. Niels Erik Willes rapport om medieudviklingen er i sin helhed gengivet i bilagsbindet. Kapitlet er disponeret således: 1.1 De overordnede udviklingstendenser Fra læsning til lyd og levende billeder Fra tekst til billeder Fra analog til digital repræsentation De altomfattende netværk Sammenfatning af de overordnede udviklingstendenser 1.2 Enkelte medietyper Bøger og alment orienterende tidsskrifter Aviser Videnskabelige tidsskrifter Musik 11

12 1.2.5 Video Edb-programmer og multimedieprodukter Netbaseret information: Internet, WWW m.v. 1.3 Udvalgets overvejelser Udgivelser i fast form Internet Elektroniske videnskabelige tidsskrifter 1.1 De overordnede udviklingstendenser Den igangværende udvikling er præget af fire udviklingstendenser af betydning for bibliotekerne: Fra læsning til lyd og levende billeder Fra tekst til billeder Fra analog til digital repræsentation De altomfattende netværk Fra læsning til lyd og levende billeder Man har længe kunnet konstatere en forskydning væk fra de trykte medier, som forudsætter omfattende læsning, over mod medier, som er baseret på tale, musik og levende billeder. Hvor bøger, tidsskrifter og aviser tidligere var de dominerende og i vidt omfang kulturbærende medier, anfægtes deres rolle af radio, fjernsyn, film og en række andre lyd- og billedbærende medieformer. Det er ikke en ny udvikling; den har eksisteret i det meste af det tyvende århundrede og har rødder langt tilbage i de førskriftlige kulturer. Vi har jævnsides med skriftkulturen opretholdt kulturformer som skuespil, opera, ballet, koncertmusik, digtoplæsninger osv. Det nye er, at teknologien i stigende grad muliggør produktion og distribution af lyd- og billedorienterede produkter af høj kvalitet, herunder et meget stort udbud af produkter, der benyttes i hjemmet. Langt de fleste husstande har modtage- eller afspilningsudstyr til denne type af produkter, og der afsættes både tid og penge til brugen af det. I 1994 havde 96% af husstandene i Danmark farvefjernsyn; 32% mere end ét modtageapparat (1,42 apparat per husstand). Stort set alle husstande har et radioapparat, normalt flere, og de standfaste suppleres med mobile i form af autoradioer, walkmen og lign. Det skønnes at der i alt var ca. 10 mio radioapparater i Danmark i Ser man på andet udstyr til gengivelse af musik og lign. var husstandsdækningen i 1994 for pladespillere 62% og kassettebåndoptagere 73%. I 1996 var dækningen af cd-afspillere 73%, og 75% af husstandene havde en videoafspiller, som kan anvendes dels til at se fjernsyn forskudt, dels til at afspille det stigende udbud af film i form af leje- eller købe-video. 12

13 Hertil kommer pc-udstyr som er i stand til at gengive lyd, herunder at afspille musikcd er. I 1994 havde 4 % af husstandene en pc med cd-rom-drev, i 1996 var det 21%. Der er sket et tydeligt fald i den tid, der anvendes til læsning, og tilsvarende en stærk stigning i den tid, som anvendes til at se fjernsyn og video, at lytte til radio og afspille musik på eget anlæg. Hertil kommer at befolkningen i stigende grad foretrækker radio og fjernsyn frem for aviser og ugeblade som kilde til nyheder, almen oplysning og underholdning. Tendensen viser sig også i faldende udlånstal fra bibliotekerne for så vidt angår bøger og tidsskrifter, faldende oplagstal for aviser og ugeblade, samt en tilbagegang i realomsætningen i bogsalget. At forbruget af lyd-billed-medierne i stigende grad foregår i hjemmet understreges også af faldet i solgte biografbilletter, fra knap 14 mio i 1983 til 10,3 mio i Forskydningen fra læsning til lyd understreges desuden af en stigende interesse for udgivelser af lydbøger til distribution i almindelig handel, samt udgivelser af ældre og nyere radioudsendelser, ligeledes på bånd eller cd. Udgivelser af lyd- og lyd-billed-medier må antages at få en stigende betydning i den kommende periode. Der vil være tale om et kulturudbud, som bibliotekerne ikke kan ignorere, men som samtidig rejser vanskeligheder. Disse vanskeligheder vil dels være af teknisk art, dels dreje sig om retlige forhold, navnlig spørgsmålet om udlånsrettigheder. Hertil kommer de økonomiske spørgsmål. På det tekniske område synes Compact Disc-teknologien at dominere lydudgivelserne. Der udgives stadig lydkassetter, mens grammofonpladen er på vej til at blive et rent samlerobjekt. Udviklingen af en digital lydkassette (Digital Audio Tape, DATbånd) synes at være sat i stå, mens der formentlig stadig er liv i forsøgene med digitale mini-disks (svarende til de disketter der anvendes til edb-formål). Disse skal formentlig bruges til kopieringformål og ikke til selve udgivelserne, dertil er der for mange fordele ved cd-teknologien. På video-området findes der også konkurrerende systemer, men videokasetten efter VHS-systemet er i dag klart dominerende. Den anvendes både til udgivelse og kopiering. Der er klare tegn på nyudvikling, som dels hænger sammen med at videokassetten har begrænset kvalitet både i lyd- og billedgengivelsen, dels med den almindelige tendens til overgang til digitale medier. Den måske kommende DVD-standard (Digital Versatile Disc), som er baseret på samme teknologi som musik-cd en og cd-rom en, vil muligvis kunne udkonkurrere videokasetten. Da DVD er vil kunne anvendes til alle tre formål: musik, video og edb, vil en sådan udvikling kunne medføre konvergens mod et fælles afspilningsudstyr for lyd- og lyd-billed-medier. Udstyret vil også kunne modtage og gengive de tilsvarende produkter distribueret over nettet og vil også kunne anvendes til at se fjernsyn og høre radio. 13

14 På videoområdet er det derfor overvejende sandsynligt, at udviklingen meget snart vil stille bibliotekerne over for krav om investeringer i nyt udstyr og uddannelse af personalet. Disse udfordringer er formentlig til at overvinde, men men man skal dog ikke i denne sammenhæng se bort fra de økonomiske problemer. De rettighedsmæssige forhold gør det imidlertid til et åbent spørgsmål, i hvilket omfang bibliotekerne får lov til at gøre specielt lyd-billed-produkter tilgængelige via udlån. Udlån af filmværker eller digitale værker, der gengives ved hjælp af et edb-program, forudsætter som hovedregel en tilladelse fra rettighedshaverne. Sådanne tilladelser gives i stigende grad, men der er langt til, at en væsentlig del af udgivelserne på områder kan udlånes via bibliotekerne. De hidtidige erfaringer synes at vise, at lånerne primært er interesseret i hjemlån af disse medieformer. Dette gælder dog ikke for forskningsbibliotekerne og biblioteker tilknyttet uddannelser, hvor forestillingen om»personligt gennemsyn eller studium«giver god mening Fra tekst til billeder Den skitserede udvikling fortolkes ofte som en forskydning fra overvejende tekstbaserede medier til overvejende billedbaserede medier. Det hævdes normalt, at nutidens verden er en billedverden, og at evnen til at bruge og»læse«billeder bliver stadig vigtigere i forhold til evnen til at beherske såvel tale- som skriftsproget. Der er da heller ingen tvivl om, at billeder spiller en væsentlig rolle i medieudviklingen på alle områder. Modstillingen mellem billed-medier og tekst-medier beror dog formentlig på en misforståelse af, hvad der er det centrale i udviklingen. For menneskets primære kommunikationsform, talesproget, spiller synet også en stor rolle. Man»aflæser«andre mennesker gennem øjenkontakt, mimik, gestus, kropsholdning m.v. samtidig med at man hører, hvad der bliver sagt, og hvordan det bliver sagt. Derfor kan det ikke undre at medier, som fastholder og videregiver både lyd og billede, er særdeles attraktive, sammenholdt med medier der alene kan gengive tekst. Den samme tendens ses også i forbindelse med musik, hvor der er en tendens til, at det rent lydlige suppleres med det visuelle: musikvideoer og operaudgivelser er gode eksempler, ligesom musikudsendelser i fjernsynet, der viser musikerne i»arbejde«, spiller en vis rolle. Der er således ingen tvivl om at billeder ikke mindst fotografiske billeder spiller en stadigt voksende rolle både i de trykte og de ikke trykte medier. Men der er i langt de fleste tilfælde tale om, at billederne supplerer talt eller skrevet tekst med det formål at anskueliggøre eller belyse problemer og forhold, som vanskeligt kan beskrives sprogligt, eller at skabe stemninger og oplevelser af forskellig art. Det er sjældent billederne får lov til at stå helt alene. For medieudviklingen i almindelighed betyder det, at produktionen gøres mere kompliceret og bliver dyrere. Bøger og tidsskrifter uden illustrationer bliver særtilfælde, 14

15 edb-baserede produkter skal kunne gengive billedligt materiale, eller i hvert fald have en grafisk brugergrænseflade for at være konkurrencedygtige på det kommercielle marked. Det stiller igen større krav til udstyret, uden at dette altid modsvares af funktionelt bedre programmer. For det trykte materiales vedkommende spiller denne udvikling kun en rolle for bibliotekerne i det omfang, den medfører fordyrelse af de enheder, der skal anskaffes. Eventuelt kan det give pladsproblemer, fordi de illustrerede udgivelser gør sig bedst i større formater. Billeder i form af plakater eller grafiske tryk spiller i dag kun en rolle i specialbiblioteker. I en overgangsperiode har billedsamlinger i form af diasserier spillet en rolle i biblioteker, der betjener undervisningsinstitutioner. Vi ser en klar tendens til, at denne udgivelsesform erstattes af digitaliserede billeder, f.eks. udgivet på cd-rom, beregnet på visning på en computerskærm. Billeder gøres også tilgængelige via Internet. Disse nye udgivelsesformer medvirker til kravene om hurtig udskiftning af bibliotekernes edb-udstyr. Der vil blive stillet krav om udstyr, som giver en stadig bedre billedgengivelse i form af bedre farver og større opløsning, dvs. detaljerigdom Fra analog til digital repræsentation Inden for stort set alle medier sker der en overgang til udnyttelse af digital teknologi til produktion, lagring og distribution af de mange forskellige værktyper som udbydes. Dette gør det muligt at integrere værkformer, som tidligere forudsatte helt adskilte teknologier: Skrift, tale, musik, stillbilleder og levende billeder. Man taler om»multimedieprodukter«, men teknologisk set er der snarere tale om ét medium, i form af en elektronisk (digital) repræsentation af alle udtryksformer. Denne udvikling gælder ikke blot produktionen af nye værker; allerede eksisterende værker overføres til digital form med henblik på fornyet udnyttelse. Dette betyder ikke nødvendigvis at slutproduktet, som skal benyttes af brugerne, også er et multimedieprodukt, der kræver en helt ny type fremførelsesudstyr og helt nye distributionsveje. Teknologien anvendes også til fremstilling af helt traditionelle produkter. Den igangværende teknologiske udvikling muliggør imidlertid, at man inden for en overskuelig tidshorisont vil kunne anvende ét og samme udstyr til mange forskellige funktioner, som f.eks.: radio og fjernsyn, musikanlæg, (hjemme)biograf, lysbilledfremviser, spillemaskine, telefon og faxmaskine, 15

16 netværksterminal og (hjemme)computer. I dag er kvaliteten af levende billeder med lyd ikke ganske tilfredsstillende. God musikgengivelse kræver tilkobling af en god forstærker. Men med fremkomsten af den måske kommende nye DVD standard for Compact Discs, med tilhørende hardware og software til fremførelse af de lagrede værker, skulle denne hindring være overvundet. DVD ventes på markedet i 1997, men man regner ikke med at udbudet af afspillere og»software«tager fart før i Det er fortsat den almindelige opfattelse, at dette udstyr ikke kan konkurrere med de trykte medier, når det drejer sig om intensiv tilegnelse af længere skrevne tekster. Avislæsning, læsning af blade og tidsskrifter samt en meget stor del af boglæsningen foregår også typisk på tidspunkter og steder, hvor multimediemaskinen ikke kan være med. I tilknytning til de egentlige nyhedsmedier, dvs. aviser samt blade og tidsskrifter med stor aktualitetsværdi, ser man en teknologiudvikling, som sigter mod at skabe særlige»læseapparater«. Formålet er at give læserne samme fleksibilitet som de trykte former, med en tilsvarende kvalitet i skriftbilledet, samtidig med at man udnytter den elektroniske teknologis muligheder for hurtig opdatering og levering direkte til brugeren via telenettet. Inden for bog- og tidsskriftforlagene finder man ikke en tilsvarende udvikling. Der er snarere tendenser til, at udbudet af trykt materiale, i behersket omfang, suppleres med udgivelser til brug i de nye multimediemaskiner (typisk på cd-rom). Der er ikke noget der tyder på, at forlagsverdenen i den nærmeste fremtid er indstillet på at igangsætte et teknologisk udviklingsarbejde, som kan resultere i et funktionelt, bærbart»læseapparat«, og dette vil formentlig være den væsentligste forudsætning for, at de trykte medier bliver digitale, ikke kun i produktionsledet, men også i distributions- og brugsledet De altomfattende netværk Ved siden af de muligheder, som stadig nye versioner af compact disc-teknologien giver, synes det mest markante træk i udviklingen at være opkomsten af et stort udbud af netværksbaserede tjenester, baseret på Internet og på WWW-teknologien (World Wide Web). I dag præges udbudet i høj grad af gratis tilbud i stigende grad i form af reklame for andre produkter men der er også en klar tendens til udbud af betalingstjenester af forskellig art. Et særligt træk ved nettet er desuden, at man på ét sted finder aktiviteter knyttet til uddannelse på alle niveauer, forskning og udviklingsarbejde, herunder formidling af forskningsresultater, mange forskellige former for ikke-kommercielle interessegrupper, men også klart kommercielle aktiviter, samt udfoldelser af helt privat, ofte idiosynkratisk art. 16

17 Det er svært at opfatte og beskrive dette som ét medie. Der er snarere tale om et spektrum af medieformer, der har det til fælles, at de i digital form er egnede til spredning via et datanet. De netværksbaserede medier er et tydeligt vækstområde, som langt fra har fundet en stabil udformning, for slet ikke at tale om klare spilleregler for udnyttelsen af det materiale, der udbydes. På nogle punkter minder netmedierne om radio og fjernsyn, derved at produkterne eller ydelserne henvender sig direkte til slutbrugeren og leveres til dennes maskine på arbejde eller hjemme, men brugerne har større indflydelse end i dag på, hvad der kommer hvornår. Bibliotekerne kan spille med som udbydere af materiale eller andre tjenester, men i forbindelse med distribution af materiale, der er produceret af andre, er det ikke til at svare på om og i givet fald hvordan bibliotekerne kommer med ind i billedet. Mange ser bibliotekernes fremtidige rolle i forhold til de net-baserede tjenester som den, der afsøger nettet for relevante og kvalitetsprægede informationskilder. Disse kan man derefter vælge at formidle adgang til via bibliotekets egen hjemmeside, og biblioteket kan om nødvendigt betale for brugen af dem. Udvælgelsen og evt. betalingen for brugen af disse netbaserede tjenester supplerer det traditionelle indkøb af fastformsprodukter. På arbejdspladserne trænger pc-arbejdspladser med netværksadgang stærkt frem, og brugen af Internet kommer til at indgå i arbejdslivet i mindst lige så høj grad som i friidslivet, i princippet begribeligvis først og fremmest de mere seriøse tjenester. En undersøgelse gennemført af Green i oktober 1996 viser, at 25% af danskerne har benyttet Internet. Det tilsvarende tal lå på 15% i maj samme år. Greens undersøgelse viser hvad der ikke kan overraske at interessen for internet er størst blandt yngre, veluddannede mænd. Den stigende brug af stillbilleder på World Wide Web demonstrerer, at overførselskapaciteten endnu ikke er stor nok til, at nettet kan fungere som et massemultimedie. Kælenavnet»World Wide Wait«præsenterer problemet i en nøddeskal. Til overførsel af lyd og video i høj kvalitet er kapaciteten (»båndbredden«) i dag helt utilstrækkelig. Tjenesterne må enten baseres på et stort kvalitetstab eller på overførsel af filer, som derefter afspilles på den lokale»terminal«hos brugeren. Dette sidste indebærer en form for kopiering, som udbyderne af retlige og kommercielle grunde vil være betænkelige ved. Dette kan medføre, at produktion og distribution af fastformsprodukter (f.eks. på cd- eller DVD-mediet) fortsat vil være mest attraktivt for udbyderne, mens nettet i højere grad anvendes til annoncering og support af disse produkter, f.eks. i form af opgraderinger, der kun kan udnyttes af den, der allerede har anskaffet det originale produkt. 17

18 1.1.5 Sammenfatning af de overordnede udviklingstendenser Sammenfattende kan man sige, at der er nogle klare tendenser i medieudviklingen, som set fra bibliotekernes synspunkt indebærer forskydninger både i udbudet af og i efterspørgslen efter de forskellige materialetyper. Internet er den»sorte hest«. Det er aldeles usikkert, hvad der vil blive udbudt af materialer og tjenester, ligesom det er usikkert, i hvilket omfang brugerne vil anvende tid og penge på dette udbud. På længere sigt kan man forudse, at brugen af Internet primært vil ske i hjemmet, på arbejdspladserne og i uddannelsesinstitutionerne, men at brugerne samtidig vil finde det naturligt, at bibliotekerne tilbyder internet-adgang i tilknytning til det øvrige udbud af materialer. Et stigende udbud af video- og edb-baserede udgivelser vil først og fremmest udgøre et problem for bibliotekerne, fordi disse materialer ikke uden videre kan udlånes, således som ophavsretslovgivningen er i dag. Udlån vil kræve rettighedshavernes tilladelse, og den skal der givetvis betales for. Bibliotekerne må også indstille sig på at skulle forny deres informationsteknologiske udstyr i den nærmeste fremtid for at kunne»afspille«disse værker, men til gengæld synes udviklingen i nogen grad at være konvergent, således at samme udstyr (»multimediemaskinen«) vil kunne benyttes til de forskellige ikke-trykte materialer. 1.2 Enkelte medietyper Bøger og alment orienterende tidsskrifter Med afsæt i tilstanden i midten af 1980 erne kan man søge at vurdere udviklingstendenserne inden for udgivelse af bøger med det forbehold at et teknologisk nybrud kan vælte enhver forudsigelse. Hvis man ser på omsætningen inden for de kommercielle udgivelser, er der tale om en jævn stigning i den samlede omsætning med en omsætningsfremgang på 77% over perioden 1980 til Renses tallene imidlertid for virkningerne af inflationen, har der været tale om en jævn stigning fra begyndelsen af 1960 erne med en kulmination omkring 1980 og derefter et fald tilbage til niveauet i begyndelsen af 60 erne. Faldet fra 1980 til 1992 svarer til 25 % af den samlede omsætning i I perioden er der sket en betydelig stigning i antallet af udgivne titler: 1970: nye titler 1984: nye titler 1994: nye titler 18

19 Det samlede antal titler i 1994 var , inklusive genudgivelser. Disse tal omfatter både kommercielle og ikke-kommercielle udgivelser registreret i nationalbibliografien. 1 Stigningen ligger primært inden for faglitteratur, mens titelantallet inden for skønlitteratur viser en mere behersket stigning: 1970: skønlitterære titler 1984: skønlitterære titler 1994: skønlitterære titler Det stigende antal titler kan tildels forklares ved forlagsbranchens forsøg på at imødegå ændrede konkurrencevilkår: I stedet for at søge at få markedet til at aftage flere eksemplarer af den enkelte titel, søger man at øge omsætningen ved at tilbyde flere titler. Dette er der også god raison i, for så vidt som der i befolkningen er en større spredning i interesser. Den forøgede titelmængde modsvares i nogen grad af den tiltagende kulturelle uensartethed. Det hører med til billedet, at der i stigende grad udgives titler, som er bestemt af forfatternes eller de udgivende institutioners forpligtelser til at offentliggøre forskningsresultater og andre former for information, næsten uanset om der er købere til det pågældende materiale. Forskydningen mod en stigende andel faglitterære titler kan også forklares på denne måde. Forlagene deltager i et vist omfang i sådanne udgivelser, men normalt med betydelig økonomisk støtte fra udgiverne, hvis udgivelserne ikke er kommercielt bæredygtige. Man må regne med, at det bl.a. er i denne gruppe udgivelser, at elektronisk publicering kan ses som et attraktivt alternativ. Generelt er der tale om markante prisstigninger på bøger. Prisindekset for bøger ligger betydeligt over det almindelige forbrugerprisindeks. I 1996 var det almindelige forbrugerpri sindeks på 199,7 medens det for bøger var steget til 267 og aviser og blade til De enkelte titler sælges i mindre oplag end tidligere bortset fra enkelte virkelige bestsellere. Det stærkt voksende titelantal sammen med de store prisstigninger betyder, at bibliotekerne selv med en uændret bevillingssituation (korrigeret for den almindelige inflation) er henvist til at anskaffe en stadig mindre del af de titler, der er på markedet. Bibliotekernes indkøb er en vigtig økonomisk faktor for bogbranchen, idet det udgør et sikkerhedsnet for mange udgivelser. Indkøbspolitikken kan derfor i sig selv påvirke udgivelsespolitikken. Det er en kendt sag, at det forventede salg til bibliotekerne er en faktor i mange beslutninger om en titels udgivelse. Der er grund til at antage, at bogmediet fortsat vil kunne spille en væsentlig rolle jævnsides med de nye medieformer, og at hverken boglæserne eller bøgerne er i 1 Formentlig er mindre end halvdelen af 1994 udgivelserne udgivet af kommercielle forlag. Jfr. den analyse af bogproduktionen for 1991, der findes i Biblioteket og faglitteraturen / af Anne Lise Japsen og Morten Hein, Gyldendal, København side 61 ff = Indekstal

20 gang med en altomfattende emigration til de elektroniske medier. Der vil være tale om parallelle udgivelsesformer, undertiden med samme værk i flere parallelle udgaver som leksika i bogform og elektronisk form. Ingen af de foreliggende tal tyder på bogens snarlige død. Set fra bibliotekernes synspunkt betyder det, at man må regne med at skulle håndtere bøger og alment orienterende tidsskrifter i omtrent samme omfang som i dag, forudsat at indkøbsbudgetterne kan holde trit med prisstigningerne. Der vil fortsat være et stort udbud af titler, omend der er tendenser til, at forlagene vil blive mere tilbageholdende på dette punkt. Som i dag vil der næppe heller i fremtiden være mulighed for at anskaffe alt, hvad der er relevant Aviser De fleste biblioteker her et vist avishold. Bibliotekerne giver også adgang til ældre numre af de aviser, som de holder, men sjældent særlig langt tilbage. Gennem pligtafleveringen og Statens Avissamling er der dog sikret adgang til de danske aviser langt tilbage i tiden. Meget tyder på at også de trykte aviser vil overleve i fremtiden, eventuelt suppleret med elektroniske udgaver. Der vil formentlig også opstå reklame- og annoncefinansierede nyhedsmedier på Internet. Nyhedsmedier, som vil være gratis for brugerne, og som uden problemer kan stilles til rådighed for brugerne på et bibliotek. Men der kan let opstå problemer med betalte nyhedstjenester på nettet. Nyhedstjenester, som overtager avisernes centrale rolle som nyhedsformidlere, baseret på avisernes journalistiske og redaktionelle traditioner. Sådanne tjenester kan man ikke regne med, at udgiverne uden videre vil tillade bibliotekerne at give brugerne adgang til, ligesom bibliotekerne vil blive nødt til at forholde sig til spørgsmålet om, hvem der i givet fald skal betale for det løbende træk på sådanne tjenester, hvis de ikke er baseret på et abonnementsprincip Videnskabelige tidsskrifter Det billede af virkeligheden, som blev tegnet ovenfor med hensyn til bøger og alment orienterende tidsskrifter, holder næppe stik når talen er om videnskabelige tidsskrifter og tidsskrifter med et specialiseret fagligt indhold. For de videnskabelige tidsskrifters vedkommende er der klart tale om en ændret situation. Der er et misforhold mellem på den ene side det udgivelsespres, som ligger på forfatterne, og på den anden side modtagernes begrænsede muligheder for at anskaffe og tilegne sig de enorme mængder, der udgives. Udgivelsespresset hænger dels sammen med det stadigt voksende antal forskere, globalt set, dels med den rolle som publicering af rapporter, artikler m.v. spiller for den enkeltes karrieremuligheder. De videnskabelige tidsskrifters rolle ligger for manges vedkommende primært i kvalitetskontrollen af den foretagne forskning, i kraft af referee-systemet, og i funktionen som arkiv for udgivne artikler, mens selve publiceringen ofte får en mere rituel karakter. Til den egentlige formidling af videnskabelige nyheder mellem forskerne benyttes kommunikationskanaler, der ofte følger andre veje, specielt i frontforskningen. 20

Bibliotekernes rolle som kultur- og informationsformidlere set i lyset af medieudviklingen

Bibliotekernes rolle som kultur- og informationsformidlere set i lyset af medieudviklingen Kapitel 1 Bibliotekernes rolle som kultur- og informationsformidlere set i lyset af medieudviklingen 1.0 Problemstilling Bibliotekssektoren og medieverdenen hænger nøje sammen. Skal man vurdere hvordan

Læs mere

Bibliotekerne i Informationssamfundet

Bibliotekerne i Informationssamfundet Betænkning om Bibliotekerne i Informationssamfundet Afgivet af Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet UBIS Betænkning nr: 1347 Kulturministeriet 1997 1 Betænkning om Bibliotekerne i Informationssamfundet

Læs mere

Bibliotekerne i Informationssamfundet

Bibliotekerne i Informationssamfundet Betænkning om Bibliotekerne i Informationssamfundet Afgivet af Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet UBIS Bilag Betænkning nr: 1347 Kulturministeriet 1997 1 Betænkning om Bibliotekerne i Informationssamfundet

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Musikskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø Hver især kaldet "en Part" og

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Frie Fagskoler (i det følgende betegnet skolen ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet KU ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer» Copydan-foreningerne

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Kundenummer: «Institutionsnr» Uddannelsesorganisationen: «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne:

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør skolernes betaling til COPY-DAN ikke stige Universiteterne og de øvrige skoleorganisationer forhandler i øjeblikket med COPY-DAN

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Morten Rosenmeier Introduktion

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Universitetsvej i 4000 Roskilde Roskilde Universitet 265407 Side i af 6 kunstværker. henhold til ophavsretslovens 24 a, jf. 50, kan icensere kopiering af offentliggjorte C. Copydan Billeder er den godkendte

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler Ver. 03.06.15 Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler 1 Hvad og hvor meget må du kopiere? Digitalkopiering eller fotokopiering? Kildehenvisning skal på kopierne Sådan opgør

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

Musikkarenstid. Rapport

Musikkarenstid. Rapport Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 180 Offentligt Rapport 18. april 2006 J.nr.:4122-0006 ukv+lea Musikkarenstid Kulturministeriet indførte karenstid for udlån af musikbærende fastformsmedier, kaldet musikkarenstid,

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og VISDA Visuelle Rettigheder i Danmark Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 75 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om ny EU-dom om udlån af e-bøger Åbent 8. december 2016 Dato og klokkeslæt:

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt,

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt, Bogbarometret Bogsalget i Danmark Bogsalget i Danmark i 4. kvartal 2003 og i hele 2003 4. kvartal 2003 Hele året 2003 Omsætningen faldt i 2003 med 4 %, regnet i løbende priser. Men indregner man udviklingen

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Kursusudbyderen ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer»

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger

Ophavsretlige problemstillinger Ophavsretslige problemstillinger Seminar om digitalisering af den arkivalske kulturarv 25. oktober 2011 Arkivforeningen Frederiksberg Kommune Digitalisering Offentlig fremførelse (begrænsninger i anvendelse)

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Høring om bogmarkedets situation Folketingets Kulturudvalg afholder onsdag d. 7. november 2012 kl. 9-12 en åben høring om bog markedets situation

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT 13-12-2013 edoc 2013-0261756-3 Digitalisering af folkebibliotekernes

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen Bogbarometret Bogsalget i Danmark 3. kvartal 2004 Bogomsætning med ujævn udvikling, men stadig pil opad helt samme tendens som i 2. kvartal 2004. Skønlitteraturen havde en rekordomsætning i 3. kvartal

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR

AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR Side 1 af 5 FØRSTE VERSION - 17. MARTS 2011 Vi har modtaget en række spørgsmål til AV-Pakken. Spørgsmål verørende tolkning af, og detaljer i, aftalens indhold. For at udbrede kendskabet til aftalen publicerer

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Mål og fokusområder 2015 Aalborg Bibliotekerne har fokus på, at udvikle bibliotekstilbuddet i takt med aktuelle tendenser i samfundet og medieudviklingen.

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven (Tekniske foranstaltninger og revision af blankbåndsordningen)

Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven (Tekniske foranstaltninger og revision af blankbåndsordningen) København 9. februar 2006 Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven (Tekniske foranstaltninger og revision af blankbåndsordningen) Dansk Journalistforbund skal hermed afgive sit høringssvar

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Kapitel 4. Ophavsretlige problemer for biblioteksvirksomhed. 4.0 Problemstillingen. 4.1 Aktivitetsformerne

Kapitel 4. Ophavsretlige problemer for biblioteksvirksomhed. 4.0 Problemstillingen. 4.1 Aktivitetsformerne Kapitel 4 Ophavsretlige problemer for biblioteksvirksomhed 4.0 Problemstillingen Biblioteksloven fastlægger folkebibliotekernes opgaver og pligter. Folke bibliotekerne skal ifølge den gældende lov stille

Læs mere

AV-Pakkens baggrund og perspektiver. 1. AV-Pakkens baggrund

AV-Pakkens baggrund og perspektiver. 1. AV-Pakkens baggrund AV-Pakkens baggrund og perspektiver Med AV-Pakken har folkebibliotekerne fået et bredt spektrum af muligheder for at anvende audiovisuelle materialer (AV-materialer) i formidlingen. Der er tale om en ordning,

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense -

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - - Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - 1 Vedtaget i efteråret 2009 før kommunevalget delte nogle håndøre ud til vælgere. Sendte brev til

Læs mere

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter INFORMATIONSAFTALEN Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Professionshøjskolerne i Danmark ved Centre for Undervisningsmidler Danmark og Forlæggerforeningen og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

Læs mere

Att: Katrine Tarp 13. januar 2003

Att: Katrine Tarp 13. januar 2003 Kulturarvsudvalget Kulturministeriet Nybrogade 2 København K Att: Katrine Tarp 13. januar 2003 Pligtaflevering af radio- og fjernsynsudsendelser Økonomi Aflevering af båndkopier For at kunne beregne meromkostningen

Læs mere

Samarbejdsaftale. deltagelse som printmedie i Galathea 3 Ekspeditionen. mellem

Samarbejdsaftale. deltagelse som printmedie i Galathea 3 Ekspeditionen. mellem Samarbejdsaftale om deltagelse som printmedie i Galathea 3 Ekspeditionen mellem Dansk Ekspeditionsfond c/o Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K (i det følgende

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Forlagsstatistikken 2005 Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Stigningen på 11 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på ca. 9 % i 2005 mod 3 % i 2004, mens de fem foregående år havde konstant

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern. Tovholder. "Læs igen"

Ringkøbing-Skjern. Tovholder. Læs igen Ringkøbing-Skjern "Læs igen" Her undersøges, hvorvidt konkurrenceelementet kan bidrage til at øge læsning og læselyst blandt en gruppe medarbejdere på to større produktionsvirksomheder. Medarbejderne på

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet KL) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato

Læs mere

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 Rapporten kan bestilles hos akf forlaget Bestilling Trine Bille, Torben Fridberg, Svend Storgaard og Erik Wulff, april

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Bibliotekernes krise. Ole Münster

Bibliotekernes krise. Ole Münster Bibliotekernes krise Ole Münster Udlån CD er 2009-2015 Udlån DVD er 2009-2015 Udlån fysiske lydbøger 2009-2015 Udlån multimediematerialer 2009-2015 Bibliotekernes materiale krise Der i dag ikke grundlag

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne Professionshøjskolernes Rektorkollegium Ny Vestergade 17, st.tv. 1471 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

immaterialret 5. udgave

immaterialret 5. udgave Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere