KØBENHAVNS EJENDOMME MARTS 2012 STOFINDTAGELSESRUM MODELPROGRAM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS EJENDOMME MARTS 2012 STOFINDTAGELSESRUM MODELPROGRAM"

Transkript

1 KØBENHAVNS EJENDOMME MARTS 2012 STOFINDTAGELSESRUM MODELPROGRAM

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk MARTS 2012 KØBENHAVNS EJENDOMME STOFINDTAGELSESRUM MODELPROGRAM PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION Final UDGIVELSESDATO UDARBEJDET hega/uwsk KONTROLLERET uwsk/pchr GODKENDT hega

4

5 STOFINDTAGELSESRUM 5 INDHOLD 1 Indledning Baggrund Modelprogrammet Programmets tilblivelse 8 2 Behov Kapacitet Vision Principper Løsninger 11 3 Funktionsbeskrivelser Ankomst Stofindtagelsesfaciliteter Uderum Personalefaciliteter og birum Supplerende tilbud Udgang Sammenhæng, nærhed og flow 16 4 Modelprogram Modeller Myndighedskrav Generelle krav til materialer og inventar Generelle byggetekniske krav Ventilation VVS EL Brandtekniske installationer Sikringsinstallationer Rumskemaer 21

6 6 STOFINDTAGELSESRUM Rum for etablering af Stofindtagelsesrum Rum til supplerende tilbud 54 5 Modeller Model 1: Grundmodellen Model 2: Suppleringsmodellen Model 3: Grundmodel med supplerende tilbud 62 6 Anlægsøkonomi Forudsætninger Økonomisk overslag 63 7 Bilag Bilag 1: Spørgeskema Bilag 2: Opgørelse af spørgeskemaundersøgelse Bilag 3: Referenceliste 65

7 STOFINDTAGELSESRUM 7 1 Indledning 1.1 Baggrund I foråret 2012 forventes Folketinget at vedtage en lovpakke, som lovliggør etablering af stofindtagelsesrum. Et stofindtagelsesrum er en lokalitet hvor stofbrugerne kan indtage deres illegalt erhvervede stoffer. Socialforvaltningen i Københavns Kommune ønsker at etablere et eller flere stofindtagelsesrum i København. Vesterbro har med sin åbne stofscene store udfordringer, dels med sundhedstilstanden hos stofmisbrugerne, og dels med de gener den offentlige indtagelse af stof giver for borgerne i området. På baggrund af disse for Vesterbro særlige forhold forventes det eller de første stofindtagelsesrum at blive placeret her. I afventen på lovens vedtagelse har kommunen peget på en række mulige placeringer, som skal behandles på udvalgsmøde d. 21. marts De udpegede mulige placeringer har været genstand for en høringsproces i området. For at udnytte ventetiden har kommunen taget initiativ til at få udarbejdet dette generelle program, som kan tilpasses den fremtidigt valgte placering. 1.2 Modelprogrammet Københavns Ejendomme har som udførende instans fået til opgave at udarbejde et byggeprogram for etablering af stofindtagelsesrum. COWI har for Københavns Ejendomme varetaget ledelse af processen og udarbejdelse af programmet. Da placering endnu ikke er fastlagt, udarbejdes materialet som et generelt byggeprogram, som så efterfølgende kan tilpasses en konkret fremtidig placering enten i et eksisterende byggeri eller i en ny ramme. Det sidste kan evt. tænkes, som en mobil løsning i form af f.eks. en bus. Det generelle program definerer behov, krav og ønsker til indretning af stofindtagelsesrum, funktionernes placering i forhold til hinanden samt krav til materialer.

8 8 STOFINDTAGELSESRUM Da placeringen af stofindtagelsesrum endnu ikke er fastlagt, har vi valgt at lade programmet beskrive en grundmodel, som beskriver de rum, der skal til for at stofindtagelsesrummet kan fungere, en suppleringsmodel, som kan tilføjes med henblik på at etablere flere pladser og en række muligheder, som kan placeres ved stofindtagelsesfaciliteterne som supplerende tilbud. Nogle af disse tilbud er etableret andre steder på Vesterbro i dag, hvorfor den endelige placerings nærhed til disse, samt de konkrete fysiske muligheder på en given lokalitet skal indgå i vurderingen af om de supplerende tilbud skal medtages,. Dette modelprogram er bygget op om en række grundlæggende visioner, som beskriver, hvorfor vi etablerer rummet. Visionerne er udmøntet i en række principper og herefter i konkrete løsninger. Modellen skal i senere faser anvendes til konkrete prioriteringer i forhold til en given bygning, og kan dermed vejlede bygherre og kommende rådgivere i til- og fravalgsprocessen. Herefter er den ønskede funktionalitet i de enkelte rum beskrevet, ligesom nærheder og sammenhænge er illustreret i diagramform. Til sidst i modelprogrammet er opstillet en række rumskemaer, som beskriver tekniske og bygningsmæssige krav til de enkelte rum, der er nødvendige for funktionen. 1.3 Programmets tilblivelse Programarbejdet er gennemført i det til opgaven nedsatte byggeudvalg. Byggeudvalget består af 11 medlemmer, som bredt repræsenterer forskellig erfaring, faglighed og viden på området. Der er afholdt i alt fem møder i Byggeudvalget. På møderne i Byggeudvalget har drøftelserne bl.a. haft fokus på følgende temaer: Robusthed og fleksibilitet i løsningerne Brugervenlighed og attraktioner, som øger anvendelsen af stofindtagelsesrummet Sikkerhed for alle (brugere, medarbejdere og omgivelserne) Rent og trygt Plads til alle Gode relationer til omverdenen Sideløbende med Byggeudvalgets møder er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt brugere. Medarbejdere på Café D 1, i det mobile fixerum 2 og i sund- 1 Cafe/værstedsilbud til stofmisbrugere på Vesterbro 2 Privat initiativ fra foreningen Fixerum med mobilt tilbud om fixerum og førstehjælp

9 STOFINDTAGELSESRUM 9 hedsrummet 3 har foretaget undersøgelsen ud fra et fortrykt skema (vedlagt som bilag 1), hvori brugerne er spurgt om, hvordan et stofindtagelsesrum på Vesterbro kan blive et sted, som er godt at bruge. Oversigt over de indkomne svar er vedlagt som bilag 2. Modelprogrammet er udarbejdet i en periode på 4 uger fra d. 20. februar 2012 til d. 21. marts Givet den stramme tidsplan har fokus været på behovene og de fysiske rammer. En række spørgsmål som f.eks. det ønskede serviceniveau og - udbud i form af supplerende tilbud, åbningstider, ledelse, ejerforhold, normering og faglighed blandt de ansatte har været drøftet, men er ikke udtømmende behandlet i denne opgave. Disse spørgsmål skal efterfølgende afklares af socialforvaltningen. Forud for byggeudvalgsmøderne har der været udsendt dagsorden og relevant materiale og efterfølgende er der udarbejdet referat fra møderne. Undervejs i processen er der indhentet rådgivning fra fagpersoner udenfor byggeudvalget. Ét af Byggeudvalgets møder blev afholdt på Valmuen 4, hvor udvalget fik en rundvisning. I forløbet har byggeudvalget delt viden og erfaringer fra andre lignende tilbud i Danmark og i udlandet. Liste over relevante links og supplerende dokumenter er vedlagt som bilag 3. 3 Fremskudt sundhedsfaglig indsats overfor de hårdest belastede stofafhængige 4 Specialinstitution for heroinbehandling, beliggende Tomsgårdsvej 17-19, 2400 NV

10 10 STOFINDTAGELSESRUM 2 Behov 2.1 Kapacitet Behovet for kapacitet er særdeles vanskeligt at opgøre, men Socialforvaltningen har ved hjælp af forskellige målinger fra bl.a. Mændenes Hjem, Brobyggerne og Café D vurderet, at der dagligt opholder sig udsatte stofmisbrugere på Vesterbro. Dette dækker over en gruppe på ca. 300, som opholder sig meget på Vesterbro og en gruppe på ca , som har en løsere tilknytning. Fordelingen på injektion og rygning er skønsmæssigt 50/50, og en tredjedel både ryger og injicerer. Kapacitetsbehovet angives i antallet af stoftindtagelsesstationer eller pladser til stofindtagelse. Ud fra internationale erfaringstal er foretaget et skøn over forventet kapacitetsbehov. Da skønnet er behæftet med en del usikkerhed, og blandt andet er afhængig af placering og åbningstid, anbefales det at etablere kapaciteten gradvist, startende med en enhed med 12 pladser, eventuelt suppleret med en enhed mere med 6 pladser. Samlet anbefales altså etablering af 18 pladser. Herefter kan kapaciteten udvides succesivt. Ligeledes er ratio mellem injektion og rygning usikker. Derfor ønskes en så fleksibel model som muligt. Dette taler for en fleksibel indretning og opbygning, som over tid kan tilpasses det reelle behov, og er derfor egnet til at blive planlagt som moduler, der kan etableres succesivt. Et modelprogram er en særdeles velegnet metode til at imødekomme dette behov. 2.2 Vision På Byggeudvalgets 1. møde drøftede man de visioner, der skal være gældende for etablering af et stofindtagelsesrum. Disse visioner blev omsat til principper. Byggeudvalgets 2. møde blev blandt brugt til at diskutere nedenstående visionshjul, som blev udarbejdet på baggrund af udvalgets 1. møde.

11 STOFINDTAGELSESRUM 11 Helt centralt og overordnet, er det visionen for etableringen af et stofindtagelsesrum at redde liv og reducere skader blandt stofmisbrugerne. Samtidig er det visionen, at etableringen af et stofindtagelsesrum kan medvirke til at højne sundhedsfremme blandt stofbrugerne. Denne vision hænger tæt sammen med et ønske om, at et sådant sted kan skabe grundlaget for at kunne opbygge gode og stærke relationer til stofbrugerne, således at der fra stedet kan bygges bro til andre eksterne tilbud. Endelig er det visionen med stofindtagelsesrummet, at det skal mindske generne for Vesterbro, idet en del af stofindtaget flyttes indendørs. Det er håbet at stofindtagelsesrummet kan blive en gevinst for Vesterbro og dermed et sted borgerne kan være stolte af, samtidig med, at det mindsker generne med affald og synligt stofindtag fra gaderne. 2.3 Principper På baggrund af de visioner, der er for etableringen af stofindtagelsesrummet, har Byggeudvalget formuleret en række principper, der skal danne grundlag for etableringen. Med formuleringen af principperne går Byggeudvalget et spadestik dybere i forhold til at nærme sig et egentlig byggeprogram og i dette tilfælde et modelprogram. Der skal være mulighed for at tilberede og indtage stoffer, uanset om det sker ved injektion eller rygning. For at kunne nå visionen om at redde liv og reducere skader, og dermed fremme sundheden for stofbrugerne, er grundlaget for stofindtagelsesrummet bl.a., at der kan ydes sundhedsfaglig bistand og mulighed for vejledning i sikker tilberedning og indtagelse af stof. At reducere generne for Vesterbro vil kræve, at stofindtagelsesrummet bliver så synligt som muligt for brugerne og dermed let tilgængeligt. Opbygning af relationer til stofbrugerne kan ske ved, at der skabes trygge rammer for stofbrugerne, at de mødes med venlighed og empati af et synligt og imødekommende personale i åbne og indbydende rammer. Den eksterne brobygning til andre tilbud etableres ved, at personalet ved stofindtagelsesrummet er vidende om og har kendskab til de øvrige tilbud. 2.4 Løsninger For at kunne fastholde de grundlæggende intentioner både i planlægnings- og projekteringsfasen har vi illustreret byggeudvalgets drøftelser og afvejninger i nedenstående diagram. Med afsæt i visioner og principper, er der i den yderste ring i omstående figur (det såkaldte visions- og værdihjul) beskrevet løsninger, der sikrer virkeliggørelsen af visionen for stofindtagelsesrummet.

12 12 STOFINDTAGELSESRUM Figurens centrum og udgangspunkt er ønsket om at redde liv og reducere skader. Dette er forudsætningen for alle de principper og løsninger, der er beskrevet i hjulets udenpåliggende ringe. Tilbud om mad og drikke Adgang til telefon Udlevering af rent værktøj Håndvask og hygiejneforholdsregler Supplerende tilbud Informationsmateriale og -skærme Råd og vejledning Tilbud skal være tilgængelig og synlige Sundhedsfaglig vejledning Adgang med båre Overblik over stationerne Chilloutrum Venlige materialer Lyddæmpning Personalet skal være kendt med systemets muligheder Synligt personale Brobygning Opbygge relationer til stofbrugere At redde liv og reducere skader Sundheds - fremme for stofbrugere Reducere gener for Vesterbro Vejledning i teknik i indtagelse af stoffer Mulighed for at tilberede og indtage stof (både injicere og ryge) Redundant livredningsudstyr Alm. førstehjælp Fleksibel mulighed for afskærmning mellem brugere Tilpasset ventilation Trygge rammer Lavtærskel tilbud Ikke for små rum Venlighed, empati, imødekommende og rummeligt Ensrettet flow Udendørs rygerum (tobak) Opbevaringsskabe Robuste materialer Toilet og bad Handicaptilgængelighed Figur 1: Visions- og værdihjul

13 STOFINDTAGELSESRUM 13 3 Funktionsbeskrivelser Ankomst For at tilgodese princippet om tilgængelighed, skal ankomstforholdene fra gaden og ind skal være synlige, overskuelige og let tilgængelige. Ankomstforholdene skal signalere imødekommenhed, åbenhed og tryghed for brugerne, og indgangen skal kunne forceres uanset eventuelle handicaps. Samtidig skal der etableres lysforhold, således, at der ikke er mørke kroge etc., som vil gøre det utrygt for brugerne at komme til stedet. Det skal være tydeligt skiltet, at det er nemt at finde frem. Omgivelserne omkring stofindtagelsesrummet bør i videst muligt omfang kunne opsuge trafik og kødannelse. Dette sikres ved gode indendørs venteforhold, ensrettet flow og en indeliggende gård til tobaksrygning. Dette tilgodeser ligeledes et ønske hos brugerne, idet tilgængelighed er ét af de elementer, de mener er vigtigst i relation til de fysiske rammer for et stofindtagelsesrum. Samtidig er det vigtigt, at brugerne, når de kommer ind, mødes af en ansat (et menneskeligt ansigt) og bliver budt velkommen. Råd og vejledning kan i venteområdet blandt andet ske ved opsætning af fladskærm til informationsfilm på væggen. Eksempelvis kan der på skærmen oplyses om, hvordan man anvender bicarbonat i stedet for tredobbelt salmiakspiritus. Det er væsentligt for stedets funktion, at der ikke etableres tv eller lignende i stofindtagelsesfaciliteterne, idet dette øger risikoen for, at det anvendes som varmestue. En sådan udvikling ville forhindre nye brugere i at komme til og være i modstrid med de grundlæggende visioner og formål med rummet. I forbindelse med ventearealet ønskes der etableret 2 toiletter, heraf ét handicaptoilet. Det anbefales, at der etableres et forrum til toiletterne.

14 14 STOFINDTAGELSESRUM Endelig skal der kunne serveres drikkevarer i form af kaffe/te, sodavand, vand etc Stofindtagelsesfaciliteter Stofindtagelsesfaciliteterne skal understøtte principperne om at sikre trygge rammer i forbindelse med stofindtaget. Det betyder bl.a., at man skal kunne sidde så komfortabelt og privat som muligt, samtidig med, at der sikres den sundhedsfaglige overvågning, der kan være medvirkende til at reducere skader og dødsfald. Det understøtter det ønske, der er hos brugerne, idet muligheden for at kunne være i fred, at kunne få førstehjælp og akuthjælp samt sundhedsrådgivning vægtes meget højt, i forbindelse med etableringen af et stofindtagelsesrum. I forbindelse med stofindtagelsesrummene skal der være en sygeplejefunktion, evt. i form at et særligt rum, hvor det er muligt at håndtere tilfælde af akut overdosis, ildebefindende, injektionsskader eller andre småskader. Rummene indrettes således, at de teknisk er klargjort for både rygning og injektion, så et ændret behov og forbrugsmønster over tid kan imødekommes uden meget omfattende bygningsændringer. Dette betyder, at injektionsrum kan ændres til rygerum og omvendt, men ikke at det kan foregå i rummene samtidigt. I begge indtagelsesrum forventes anvendt åben ild til tilberedning af stof. Relationsskabelse skal blandt andet understøttes ved etablering af et chill-out-rum. Udover at været et sted, hvor brugerne kan slappe af efter stofindtaget, kan der her være mulighed for at skabe relationer mellem personalet og den enkelte bruger. På den måde kan chill-out-rummet være en forudsætning for tilblivelsen af den gode kontakt videre ud til andre relevante tilbud og/eller instanser. For at højne trygheden for brugerne er det vigtigt, at der etableres opbevaringsbokse med lås, således at brugerne kan låse eventuelle ejendele inde. Dette kan evt. løses ved særlige "kokse"stole med rum til private ejendele. I chill-out-rummet skal der kunne serveres drikkevarer i form af kaffe/te, sodavand, vand, samt evt. varm suppe etc. I tilknytning til chill-out-rummet skal der etableres to toiletter, heraf ét handicaptoilet. Det anbefales, at der etableres forrum til toiletterne. I tilknytning til chill-out-rummet ønskes etableret et samtalerum, hvor personalet har mulighed for en fortrolig snak med brugerne Uderum Skærmet fra gaden, ønskes etableret et uderum i form af et indeliggende gårdrum til brug for tobaksrygning. Dette begrundes i, at stofindtagelsen ofte efterfølges af rygetrang. Det er ønskeligt, at denne rygning foregår indenfor stofindtagelsesrummets rammer, for at undgå, at stofbrugerne skal stå uden for. Uderummet skal have mulighed for fleksibel overdækning, således at det kan bruges hele året.

15 STOFINDTAGELSESRUM Personalefaciliteter og birum Hvis det til stofindtagelsesrummet tilknyttede personale skal kunne yde empatisk og professionel rådgivning er trygge og sikre rammer en forudsætning. Derudover skal alle arbejdsmiljøkrav naturligvis overholdes. For personalet skal der etableres tilstrækkelige back-stage-faciliteter indeholdende personalerum med tilhørende tekøkken, garderobe samt toilet og bad. Af hensyn til arbejdsmiljøkravene skal personalet skærmes for både tobaksrøg og røg fra stofindtagelse. Det kan blive aktuelt at etablere kontorfaciliteter til en leder af enheden. Det organisatoriske område er dog endnu ikke afgjort. Dette forventes besluttet i forbindelse med den endelige planlægning af enheden Supplerende tilbud I tilknytning til stofindtagelsesrummet kan der være mulighed for at etablere forskellige supplerende tilbud, som er mere perifere i forhold til det at etablere et sted for stofindtag. Det skal i den forbindelse understreges, at fokus skal være på rammer for stofindtagelsen, og at der er en risiko for, at der ikke kan sikres tilstrækkeligt flow, hvis stedet udvikler værestedslignende karakter. De funktioner Byggeudvalget kan pege på er: muligheden for at kunne tilbyde et måltid varm mad mulighed for at få et bad og ved særligt behov udlevering af rent tøj Derfor er der i modelprogrammet beskrevet rum til disse funktioner. Etableringen afhænger af plads, muligheder og ønsker i forhold til en konkret placering. Det anbefales, at udlicitere levering og vask af håndklæder til ekstern leverandør, for ikke at belaste personalet med mere perifere arbejdsopgaver. Det skal være muligt for brugerne at forlade chill-out-rummet og komme ud, uden at skulle igennem de supplerende rum og funktioner Udgang På samme måde som for ankomstforholdene, skal udgangen til gaden også sikre tryghed for brugere og ansatte. Det skal ikke være muligt at gå ind af udgangen imod strømmen. Generelt er det ønskeligt med et mere eller mindre ensrettet flow gennem stofindtagelsesrummet, for at sikre at stedet ikke får karakter af et værested, men at der hele tiden er plads til de, som har behov for adgang til stofindtagelsesfaciliteterne.

16 16 STOFINDTAGELSESRUM 3.2 Sammenhæng, nærhed og flow Stofindtagelsesrummet etableres med et ensrettet flow for at mindske risikoen for konflikter mellem de som har indtaget deres stof og de som endnu ikke har. Rummene placeres derfor i en logisk rækkefølge, hvor nedenstående illustrerede sammenhænge og nærheder skal iagttages: Køkken Uderum Samtalerum Tøjdepot Ophold Bad Toiletter Chillout Udgang Personale rum Sygeplejerum Bad Garderobe Depot Toiletter Observation Rengøring Stofindtagelse (injektion) Stofindtagelse (rygning) Udgang Udgang Affald Figur 2: Nærhedsdiagram Toiletter Modtagelse venterum Indgang

17 STOFINDTAGELSESRUM 17 4 Modelprogram 4.1 Modeller Modelprogrammet som koncept betyder at det i princippet er muligt at vælge en række rum fra de i afsnit 4.4 beskrevne rumskemaer og opbygge et stofindtagelsesrum udfra disse. Udvælgelsen af hvilke og hvor mange rumtyper, der skal etableres skal besluttes ud fra den konkrete placering, idet indholdet skal ses i sammenhæng med allerede eksisterende tilbud i nærheden samt pladsforhold på den valgte placering. For at skabe et mere overskueligt beslutningsgrundlag i forhold til de økonomiske konsekvenser har vi i kapitel 5 angivet en række mulige modeller. Ud over disse vil kunne opbygges andre modeller, blot den ønskede funktionalitet tilgodeses. 4.2 Myndighedskrav I forbindelse med den nærmere planlægning og projektering af enheden skal alle myndighedskrav overholdes. Dette gælder eksempelvis; krav fra brandmyndigheder, arbejdstilsynet, hygiejnekrav og krav vedr. levnedsmiddelopbevaring og - håndtering. Stofindtagelsesrummet skal på linje med andre bygninger med offentlig tilgængelighed overholde krav om tilgængelighed for alle uanset eventuelle handicaps. 4.3 Generelle krav til materialer og inventar Stofindtagelsesrummet skal udstråle normalitet og hjemlighed, samtidig med at det skal kunne tåle intensivt brug. På baggrund af socialforvaltningens overordnede skøn over kapacitetsbehovet må vi forvente, at det skal være robust for at kunne holde til, at så mange personer bruger stedet hver dag. Overflader skal generelt kunne tåle grundig rengøring og enkelte områder, som f.eks. stofindtagelsesrummene, skal endvidere kunne tåle behandling med desinficerende væsker.

18 18 STOFINDTAGELSESRUM Det er vigtigt at alle materialer er valgt ud fra disse kriterier, således at det bliver ved med at være et indbydende sted at komme for alle brugere. Eksempler på robuste og hygiejnevenlige valg er f.eks. berøringsfri armaturer overalt. En række krav til materialer og inventar er knyttet til den konkrete placerering. Dette gælder f.eks. hvorvidt solafskærmning er nødvendig. Ligeledes er det ønskeligt med dagslys i alle rum, hvor brugere eller ansatte opholder sig. Der skal dog skærmes mod indkig. Områder med øgede hygiejnekrav bør særskilt vurderes med henblik på udsmykning, planter og farvevalg. I rum hvor åben ild er påkrævet skal gældende brandkrav overholdes. Her bør dog ligeledes sikres et indbydende miljø, herunder omtanke for de akustiske forhold. Under hensyntagen til krav til hygiejne og brand bør fortrinsvist vælges materialer med blødere og mere hjemligt udtryk, som f.eks. træ. Der hvor dette ikke er muligt bør valg af hårdere materialer kompenseres ved en varmere farveskala. Alle toiletter og badefaciliteter bør, om muligt planlægges med forrum for at undgå indkig, lyd og luftgener. Af hensyn til sikkerhed og sundhedskrav skal dørbredder i alle rum, hvor bruger kan opholde sig, kunne håndtere passage af en båre. 4.4 Generelle byggetekniske krav Ventilation Der skal etableres et ventilationsanlæg, som skal sikre et godt indeklima for brugerne og personalet. Ventilationsanlægget skal udføres med et højt luftskifte i stofindtagelsesrummene, samt chillout, for at minimere både lugtgener fra tilberedning af stof og passiv rygning for brugerne og personalet. Luftskiftet er tilpasset det enkelte rum, som angivet i de efterfølgende rumskemaer. Der skal etableres et udsugningsanlæg til betjening af køkkenfunktioner, toiletter, bad, rengørings- og affaldsrum VVS Der skal etableres det nødvendige varmeanlæg, som enten skal udføres med traditionelle radiator eller med gulvvarme. Hvor det er muligt skal der etableres gulvvarme i toiletter og bad.

19 STOFINDTAGELSESRUM 19 Der skal etableres håndvaske i stofindtagelsesrummene (injektion/rygning), samt sundhedsrummet med henblik på at sikre rent vand til en god håndhygiejne. Håndvaske til bruge for brugerne skal etableres som hæve/sænke-vaske og med gulvafløb af hensyn til mulighederne for rengøring. Der skal etableres de nødvendige vand- og sanitetsinstallationer iht. rumprogrammet EL Der skal etableres en normal grundbelysning i rummene. I enkelte rum f.eks. chillout rummet skal belysningen kunne dæmpes. Yderligere arbejdsbelysning og ekstra belysning i båsene eks. injektionrummet udføres med bordlamper, pendler eller fleksible væghængte lamper. Der skal etableres nød og panikbelysning i hele bygningen Der skal etableres 230V/400V stikkontakter iht. rumprogrammet, samt kraftstik i forbindelse med køkkenfaciliteter. Der skal etableres arbejdsstationer for edb arbejdsplades inkl. telefoni iht. rumprogrammet. I hele enheden etableres trådløs adgang til internettet. Et eventuelt behov for kabling op imod Socialforvaltningens systemer skal vurderes konkret efter beslutning om ejerskab og behov Brandtekniske installationer De brandtekniske installationer skal opfylde myndighedskravene for at beskytte brugere, ansatte og bygningen imod brand. Der skal eventuelt installeres brandvarslingsanlæg, som kan varsle brugerne og personalet. Dette skal vurderes konkret i forhold til den valgte placering. Ligeledes skal det i samarbejde med brandmyndigheder vurderes om der er særligt behov for sprinkling i realtion til brugen af åben ild Sikringsinstallationer Der skal etableres overfaldsalarmsanlæg for at beskytte personalet og eventuelt brugerne mod overlast. Systemet skal etableres med personbårne alarmer med to alarmniveauer (en til tilkald af kolleger i enheden og en til tilkald af ekstern bistand). Alt efter brugsmønsteret og placering af enheden, bør der etableres et automatisk tyverisikringsanlæg (AIA), som har til hensigten at informere om indbrud i bygningen. Dette betyder f.eks. at en beliggenhed i stueetagen udløser behov for AIA. Alt efter brugsmønsteret af enheden kan der være behov for etablering af et automatisk adgangskontrolanlæg (ADK), hvor man med kort eller chip kan få adgang

20 20 STOFINDTAGELSESRUM til rum som man ønsker skal være utilgængelige for brugerne. Dette system kan kombineres med AIA anlægget. Alternativt kan etableres låsesystem med dørlåse som tradionelle nøgler. Behovet skal vurderes konkret i forhold til placering og åbningstid. Der er fra byggeudvalget fravalgt videoovervågning, med henblik på ikke at afskrække nogle brugeres ønske om at benytte faciliteterne. Fravalget er baseret på det faktum, at der ikke skal udleveres receptpligtig medicin eller stoffer fra stofindtagelsesrummet, og at der derved ikke er det samme behov, som f.eks. stofindtagelsesrum baseret på udlevering af lægeordineret heroin.

21 STOFINDTAGELSESRUM Rumskemaer Rum for etablering af Stofindtagelsesrum RUMBETEGNELSE SÆRLIGE FUNKTIONSKRAV Receptions- eller Venteområde NETTOAREAL PR. RUM (M 2 ) ca. 60 m 2 Reception og evt. registrering Venteområde med plads til ventende, med mulighed for at orientere sig om hvilken plads man har i køen Indgangspartiet skal være oplyst og tydelig skiltet Rummet skal sikres mod trækgener evt. vha vindfang Visuel kontakt med receptionen, indgangsdøren og døre ind til stofindtagelsesrummene (både injektionsrum og rygerum) Indretningen skal være fleksibel, med mulighed for at sidde alene eller i mindre grupper Mulighed for drikkevarer, evt. ved at rummet forberedes for installation af kaffe/te/vand-automat. To toiletter, heraf et handicaptoilet placeres i tilslutning til venteområdet OVERFLADER OG LYD Lyddæmpende materialer Rengøringsvenlighed TILGÆNGELIGHED Niveaufri adgang DØRE OG VINDUER Dagslys Indgangsdøren skal kunne aflåses. VENTILATION Mekanisk ventilation: Ja, luftskifte 4/h Uden dørtrin VVS Vand og sanitet: Vand til kaffeautomat Gulvafløb: Nej Opvarmning: Radiator eller gulvvarme EL ØVRIGE INSTALLATIONER

22 22 STOFINDTAGELSESRUM Grundbelysning: Ja Specialbelysning: Hyggebelysning. Belysning ved indgang. Belysning ved PC. Nød og panik belysning: Ja Arbejdsstation: Tele/datastik: 1 arbejdsstation for PC opkobling og telefoni Automatisk tyverisikringsanlæg (AIA): Nej/ Ja, hvis der er vinduer til det fri Overfaldsalarmsystem: Ja Stikkontakter: 8 stk. FAST INVENTAR Reception (indchekning) Fast bord til placering af drikkevarer LØST INVENTAR 12 behagelige stole, flytbare og afvaskbare Små borde Nummersystem for kø styring BYGNINGSVEDLIGHOLD Fladskærm på væggen til informationsformidling Evt. drikkeautomat og kaffe/te-automat Planlagt og akut vedligeholdelse af overflader: Højt vedligeholdelsesniveau Planlagt og akut vedligeholdelse af installationer: Middel vedligeholdelsesniveau Planlagt og akut vedligeholdelse af løst og fast inventar: Højt vedligeholdelsesniveau Niveau for renhold: Høj frekvens

23 STOFINDTAGELSESRUM 23 RUMBETEGNELSE Stofindtagelsesrum (injektion) NETTOAREAL PR. RUM (M 2 ) 6 personer: ca m 2 12 personer: ca m 2 Forventet gennemsnitlig opholdstid min. OVERFLADER OG LYD Lyddæmpende materialer Brandsikker gulvbelægning Rengørings- og desinfektionsfaste materialer på gulv og vægge SÆRLIGE FUNKTIONSKRAV Stofindtagelsesrum med 12 båse til tilberedning og injektion eller Stofindtagelsesrum med 6 båse til tilberedning og injektion Indgang og udgang af 2 forskellige døre Ekstra indgang til personalet, evt. gennem observationsenheden DØRE OG VINDUER Dagslys Indgangsdør fra Venteområde Udgangsdør til Chillout rum Aflåselig dør til affaldsrum Dør til øvrige personaleområder TILGÆNGELIGHED Niveaufri adgang Uden dørtrin VVS Vand og sanitet: Ja, 1 hæve/sænkbar håndvask pr. 6 pladser Gulvafløb: Ja BRAND OG SIKKERHED Brug af åben ild i lokalet Lokalt brandbekæmpelsesudstyr VENTILATION Mekanisk ventilation: Ja, luftskifte 12/h (men, forberedt for konvertering til rygerum. Ventilationskrav svarende til en "rygebar" med luftskifte på ca. 100 m 3 /h) Opvarmning: Radiator eller gulvvarme EL Grundbelysning: Ja Specialbelysning: Ja, armatur over håndvaske, hvis der er spejl. Bordlampe i hver bås ØVRIGE INSTALLATIONER Automatisk tyverisikringsanlæg (AIA); Nej/ Ja, hvis der er vinduer til det fri Overfaldsalarm system: Ja

24 24 STOFINDTAGELSESRUM Nød og panik belysning: Ja Stikkontakter: 24 stk. FAST INVENTAR I hver bås: Fastmonteret bordplade med fastmonteret aggregat til forsyning med åben ild, evt. i form af fastmonteret lighter Lofthængte skærme omkring båsen. Skærmene bør være dybere end bredden på boksene Fastmonteret lampe med mulighed for at belyse alle områder i båsen I rummet: Sanitet, som beskrevet under VVS Reol til rent værktøj LØST INVENTAR I hver bås: Løst spejl med solid ramme (skal kunne løftes og placeres på bord eller gulv) Stol med opbevaringsplads til personlige effekter Kanylebox i holder, fastmonteret i bord Væghængt håndsprit Væghængt desinfektionssprit I rummet: Store affaldsspande med låg, som kan sikres mod uønsket åbning. Væghængt håndsprit Væghængt desinfektionssprit Væghængt papirholder 3 sæt livredningsudstyr i form af Rubensballonner og masker BYGNINGSVEDLIGHOLD Planlagt og akut vedligeholdelse af overflader: Højt vedligeholdelsesniveau Planlagt og akut vedligeholdelse af installationer (el, vand og varme mv.): Middel vedligeholdelsesniveau Planlagt og akut vedligeholdelse af løst og fast inventar: Højt vedligeholdelsesniveau Niveau for renhold: Høj frekvens

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 Lokalernes formål Teori- og praktiklokalernes

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling 22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling Engstien 9, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013 Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Nybygning. September 2013 Bygherre: Ringkøbing Skjern-Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Revisionsdato 17. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE. SIDE

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling 22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling Engstien 5, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Messehåndbog til udstillere

Messehåndbog til udstillere Messehåndbog til udstillere ADRESSER OG TELEFONNUMRE Arrangør Messefirmaet: Navn: Copenhagen Bike Show A/S Adresse: Industrikrogen 4 B 2635 Ishøj Kontaktperson: Christian Ritter Telefon: +45 20420006 E

Læs mere

Ny Teknisk Skole Silkeborg: Brugerproces for rumprogram & dispositionsforslag Opsamling workshop 1, 15. maj 2014: Hotel & Restaurant

Ny Teknisk Skole Silkeborg: Brugerproces for rumprogram & dispositionsforslag Opsamling workshop 1, 15. maj 2014: Hotel & Restaurant Ny Teknisk Skole Silkeborg: Brugerproces for rumprogram & dispositionsforslag Opsamling workshop 1, 15. maj 2014: Hotel & Restaurant OPSAMLING MØDE 1 Kære brugergruppe for Hotel & Restaurant Tak for jeres

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Dagsorden 12. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Bilag A Fremadrettet inddragelsesproces Emne Frederiksbjergbyggeriet Fremadrettet inddragelsesproces Til Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Børn og Unge Den 20. januar 2012 Nærværende bilag er en beskrivelse

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Mandskabsvogne I Spisevogne I Beboelsesvogne I Sanitetsvogne I Kontorvogne

Mandskabsvogne I Spisevogne I Beboelsesvogne I Sanitetsvogne I Kontorvogne Mandskabsvogne I Spisevogne I Beboelsesvogne I Sanitetsvogne I Kontorvogne Letvogne lige til at spænde efter bilen Modulvognen, din garanti for kvalitet, sikkerhed og komfort Mere end 30 års erfaring Modulvognen

Læs mere

Hotel & Restaurant - lokaleoversigt arbejdsdokument Autens, 12.5.2014

Hotel & Restaurant - lokaleoversigt arbejdsdokument Autens, 12.5.2014 Hotel & Restaurant - lokaleoversigt arbejdsdokument Autens, 12.5.2014 NB: En sammenskrivning af oplysningerne forud for brugermøde 1, baseret på lokaleprogrammet fra udbuddets 2. runde - suppleret med

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Aalborg inspektion af detentionen i Aalborg. Jeg foretog

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043

HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043 NOTAT 1515.02 GHE 2010-10-21 HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043 Rådgivergruppen er efter indhentning af anbud blevet bedt om at udarbejde et sparekatalog for mulige besparelser for at nedbringe

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Konkurrenceprogram Lisbjerg Plusenergi 2013 BÆREDYGTIGHEDSKRAV Generelt anvendelige boliger Fokus

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Indretning af skærmarbejdspladser i Region Midtjylland

Indretning af skærmarbejdspladser i Region Midtjylland Indretning af skærmarbejdspladser i Region Midtjylland Vejledning Januar 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Udgivet af: Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø - januar 2014 Forsidefoto: Kontakt: Koncern HR,

Læs mere

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen)

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Udlejningsprospekt Kulturelt udbud Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Lejemålet Attraktiv café i Den Brune Kødby udbydes til leje af Københavns Ejendomme pr. 1. april 2013. Lejemålet Halmtorvet 9A og 9E (PH

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

Refugiet Peder Langes Hus Håndbog

Refugiet Peder Langes Hus Håndbog Refugiet Peder Langes Hus Håndbog for gæster på arbejdsophold Sønderbyvej 1, 7270 Stakroge Side 1 Velkommen til refugiet Peder Langes Hus Ejendommen er privatejet og drives af ejerens private økonomi,

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 13.07.2015 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 15.07.2015 Bad og vægge, se under bemærkninger

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 30.04.2012 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 10.05.2012 Bad og vægge, se under bemærkninger

Læs mere