KØBENHAVNS EJENDOMME MARTS 2012 STOFINDTAGELSESRUM MODELPROGRAM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS EJENDOMME MARTS 2012 STOFINDTAGELSESRUM MODELPROGRAM"

Transkript

1 KØBENHAVNS EJENDOMME MARTS 2012 STOFINDTAGELSESRUM MODELPROGRAM

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk MARTS 2012 KØBENHAVNS EJENDOMME STOFINDTAGELSESRUM MODELPROGRAM PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION Final UDGIVELSESDATO UDARBEJDET hega/uwsk KONTROLLERET uwsk/pchr GODKENDT hega

4

5 STOFINDTAGELSESRUM 5 INDHOLD 1 Indledning Baggrund Modelprogrammet Programmets tilblivelse 8 2 Behov Kapacitet Vision Principper Løsninger 11 3 Funktionsbeskrivelser Ankomst Stofindtagelsesfaciliteter Uderum Personalefaciliteter og birum Supplerende tilbud Udgang Sammenhæng, nærhed og flow 16 4 Modelprogram Modeller Myndighedskrav Generelle krav til materialer og inventar Generelle byggetekniske krav Ventilation VVS EL Brandtekniske installationer Sikringsinstallationer Rumskemaer 21

6 6 STOFINDTAGELSESRUM Rum for etablering af Stofindtagelsesrum Rum til supplerende tilbud 54 5 Modeller Model 1: Grundmodellen Model 2: Suppleringsmodellen Model 3: Grundmodel med supplerende tilbud 62 6 Anlægsøkonomi Forudsætninger Økonomisk overslag 63 7 Bilag Bilag 1: Spørgeskema Bilag 2: Opgørelse af spørgeskemaundersøgelse Bilag 3: Referenceliste 65

7 STOFINDTAGELSESRUM 7 1 Indledning 1.1 Baggrund I foråret 2012 forventes Folketinget at vedtage en lovpakke, som lovliggør etablering af stofindtagelsesrum. Et stofindtagelsesrum er en lokalitet hvor stofbrugerne kan indtage deres illegalt erhvervede stoffer. Socialforvaltningen i Københavns Kommune ønsker at etablere et eller flere stofindtagelsesrum i København. Vesterbro har med sin åbne stofscene store udfordringer, dels med sundhedstilstanden hos stofmisbrugerne, og dels med de gener den offentlige indtagelse af stof giver for borgerne i området. På baggrund af disse for Vesterbro særlige forhold forventes det eller de første stofindtagelsesrum at blive placeret her. I afventen på lovens vedtagelse har kommunen peget på en række mulige placeringer, som skal behandles på udvalgsmøde d. 21. marts De udpegede mulige placeringer har været genstand for en høringsproces i området. For at udnytte ventetiden har kommunen taget initiativ til at få udarbejdet dette generelle program, som kan tilpasses den fremtidigt valgte placering. 1.2 Modelprogrammet Københavns Ejendomme har som udførende instans fået til opgave at udarbejde et byggeprogram for etablering af stofindtagelsesrum. COWI har for Københavns Ejendomme varetaget ledelse af processen og udarbejdelse af programmet. Da placering endnu ikke er fastlagt, udarbejdes materialet som et generelt byggeprogram, som så efterfølgende kan tilpasses en konkret fremtidig placering enten i et eksisterende byggeri eller i en ny ramme. Det sidste kan evt. tænkes, som en mobil løsning i form af f.eks. en bus. Det generelle program definerer behov, krav og ønsker til indretning af stofindtagelsesrum, funktionernes placering i forhold til hinanden samt krav til materialer.

8 8 STOFINDTAGELSESRUM Da placeringen af stofindtagelsesrum endnu ikke er fastlagt, har vi valgt at lade programmet beskrive en grundmodel, som beskriver de rum, der skal til for at stofindtagelsesrummet kan fungere, en suppleringsmodel, som kan tilføjes med henblik på at etablere flere pladser og en række muligheder, som kan placeres ved stofindtagelsesfaciliteterne som supplerende tilbud. Nogle af disse tilbud er etableret andre steder på Vesterbro i dag, hvorfor den endelige placerings nærhed til disse, samt de konkrete fysiske muligheder på en given lokalitet skal indgå i vurderingen af om de supplerende tilbud skal medtages,. Dette modelprogram er bygget op om en række grundlæggende visioner, som beskriver, hvorfor vi etablerer rummet. Visionerne er udmøntet i en række principper og herefter i konkrete løsninger. Modellen skal i senere faser anvendes til konkrete prioriteringer i forhold til en given bygning, og kan dermed vejlede bygherre og kommende rådgivere i til- og fravalgsprocessen. Herefter er den ønskede funktionalitet i de enkelte rum beskrevet, ligesom nærheder og sammenhænge er illustreret i diagramform. Til sidst i modelprogrammet er opstillet en række rumskemaer, som beskriver tekniske og bygningsmæssige krav til de enkelte rum, der er nødvendige for funktionen. 1.3 Programmets tilblivelse Programarbejdet er gennemført i det til opgaven nedsatte byggeudvalg. Byggeudvalget består af 11 medlemmer, som bredt repræsenterer forskellig erfaring, faglighed og viden på området. Der er afholdt i alt fem møder i Byggeudvalget. På møderne i Byggeudvalget har drøftelserne bl.a. haft fokus på følgende temaer: Robusthed og fleksibilitet i løsningerne Brugervenlighed og attraktioner, som øger anvendelsen af stofindtagelsesrummet Sikkerhed for alle (brugere, medarbejdere og omgivelserne) Rent og trygt Plads til alle Gode relationer til omverdenen Sideløbende med Byggeudvalgets møder er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt brugere. Medarbejdere på Café D 1, i det mobile fixerum 2 og i sund- 1 Cafe/værstedsilbud til stofmisbrugere på Vesterbro 2 Privat initiativ fra foreningen Fixerum med mobilt tilbud om fixerum og førstehjælp

9 STOFINDTAGELSESRUM 9 hedsrummet 3 har foretaget undersøgelsen ud fra et fortrykt skema (vedlagt som bilag 1), hvori brugerne er spurgt om, hvordan et stofindtagelsesrum på Vesterbro kan blive et sted, som er godt at bruge. Oversigt over de indkomne svar er vedlagt som bilag 2. Modelprogrammet er udarbejdet i en periode på 4 uger fra d. 20. februar 2012 til d. 21. marts Givet den stramme tidsplan har fokus været på behovene og de fysiske rammer. En række spørgsmål som f.eks. det ønskede serviceniveau og - udbud i form af supplerende tilbud, åbningstider, ledelse, ejerforhold, normering og faglighed blandt de ansatte har været drøftet, men er ikke udtømmende behandlet i denne opgave. Disse spørgsmål skal efterfølgende afklares af socialforvaltningen. Forud for byggeudvalgsmøderne har der været udsendt dagsorden og relevant materiale og efterfølgende er der udarbejdet referat fra møderne. Undervejs i processen er der indhentet rådgivning fra fagpersoner udenfor byggeudvalget. Ét af Byggeudvalgets møder blev afholdt på Valmuen 4, hvor udvalget fik en rundvisning. I forløbet har byggeudvalget delt viden og erfaringer fra andre lignende tilbud i Danmark og i udlandet. Liste over relevante links og supplerende dokumenter er vedlagt som bilag 3. 3 Fremskudt sundhedsfaglig indsats overfor de hårdest belastede stofafhængige 4 Specialinstitution for heroinbehandling, beliggende Tomsgårdsvej 17-19, 2400 NV

10 10 STOFINDTAGELSESRUM 2 Behov 2.1 Kapacitet Behovet for kapacitet er særdeles vanskeligt at opgøre, men Socialforvaltningen har ved hjælp af forskellige målinger fra bl.a. Mændenes Hjem, Brobyggerne og Café D vurderet, at der dagligt opholder sig udsatte stofmisbrugere på Vesterbro. Dette dækker over en gruppe på ca. 300, som opholder sig meget på Vesterbro og en gruppe på ca , som har en løsere tilknytning. Fordelingen på injektion og rygning er skønsmæssigt 50/50, og en tredjedel både ryger og injicerer. Kapacitetsbehovet angives i antallet af stoftindtagelsesstationer eller pladser til stofindtagelse. Ud fra internationale erfaringstal er foretaget et skøn over forventet kapacitetsbehov. Da skønnet er behæftet med en del usikkerhed, og blandt andet er afhængig af placering og åbningstid, anbefales det at etablere kapaciteten gradvist, startende med en enhed med 12 pladser, eventuelt suppleret med en enhed mere med 6 pladser. Samlet anbefales altså etablering af 18 pladser. Herefter kan kapaciteten udvides succesivt. Ligeledes er ratio mellem injektion og rygning usikker. Derfor ønskes en så fleksibel model som muligt. Dette taler for en fleksibel indretning og opbygning, som over tid kan tilpasses det reelle behov, og er derfor egnet til at blive planlagt som moduler, der kan etableres succesivt. Et modelprogram er en særdeles velegnet metode til at imødekomme dette behov. 2.2 Vision På Byggeudvalgets 1. møde drøftede man de visioner, der skal være gældende for etablering af et stofindtagelsesrum. Disse visioner blev omsat til principper. Byggeudvalgets 2. møde blev blandt brugt til at diskutere nedenstående visionshjul, som blev udarbejdet på baggrund af udvalgets 1. møde.

11 STOFINDTAGELSESRUM 11 Helt centralt og overordnet, er det visionen for etableringen af et stofindtagelsesrum at redde liv og reducere skader blandt stofmisbrugerne. Samtidig er det visionen, at etableringen af et stofindtagelsesrum kan medvirke til at højne sundhedsfremme blandt stofbrugerne. Denne vision hænger tæt sammen med et ønske om, at et sådant sted kan skabe grundlaget for at kunne opbygge gode og stærke relationer til stofbrugerne, således at der fra stedet kan bygges bro til andre eksterne tilbud. Endelig er det visionen med stofindtagelsesrummet, at det skal mindske generne for Vesterbro, idet en del af stofindtaget flyttes indendørs. Det er håbet at stofindtagelsesrummet kan blive en gevinst for Vesterbro og dermed et sted borgerne kan være stolte af, samtidig med, at det mindsker generne med affald og synligt stofindtag fra gaderne. 2.3 Principper På baggrund af de visioner, der er for etableringen af stofindtagelsesrummet, har Byggeudvalget formuleret en række principper, der skal danne grundlag for etableringen. Med formuleringen af principperne går Byggeudvalget et spadestik dybere i forhold til at nærme sig et egentlig byggeprogram og i dette tilfælde et modelprogram. Der skal være mulighed for at tilberede og indtage stoffer, uanset om det sker ved injektion eller rygning. For at kunne nå visionen om at redde liv og reducere skader, og dermed fremme sundheden for stofbrugerne, er grundlaget for stofindtagelsesrummet bl.a., at der kan ydes sundhedsfaglig bistand og mulighed for vejledning i sikker tilberedning og indtagelse af stof. At reducere generne for Vesterbro vil kræve, at stofindtagelsesrummet bliver så synligt som muligt for brugerne og dermed let tilgængeligt. Opbygning af relationer til stofbrugerne kan ske ved, at der skabes trygge rammer for stofbrugerne, at de mødes med venlighed og empati af et synligt og imødekommende personale i åbne og indbydende rammer. Den eksterne brobygning til andre tilbud etableres ved, at personalet ved stofindtagelsesrummet er vidende om og har kendskab til de øvrige tilbud. 2.4 Løsninger For at kunne fastholde de grundlæggende intentioner både i planlægnings- og projekteringsfasen har vi illustreret byggeudvalgets drøftelser og afvejninger i nedenstående diagram. Med afsæt i visioner og principper, er der i den yderste ring i omstående figur (det såkaldte visions- og værdihjul) beskrevet løsninger, der sikrer virkeliggørelsen af visionen for stofindtagelsesrummet.

12 12 STOFINDTAGELSESRUM Figurens centrum og udgangspunkt er ønsket om at redde liv og reducere skader. Dette er forudsætningen for alle de principper og løsninger, der er beskrevet i hjulets udenpåliggende ringe. Tilbud om mad og drikke Adgang til telefon Udlevering af rent værktøj Håndvask og hygiejneforholdsregler Supplerende tilbud Informationsmateriale og -skærme Råd og vejledning Tilbud skal være tilgængelig og synlige Sundhedsfaglig vejledning Adgang med båre Overblik over stationerne Chilloutrum Venlige materialer Lyddæmpning Personalet skal være kendt med systemets muligheder Synligt personale Brobygning Opbygge relationer til stofbrugere At redde liv og reducere skader Sundheds - fremme for stofbrugere Reducere gener for Vesterbro Vejledning i teknik i indtagelse af stoffer Mulighed for at tilberede og indtage stof (både injicere og ryge) Redundant livredningsudstyr Alm. førstehjælp Fleksibel mulighed for afskærmning mellem brugere Tilpasset ventilation Trygge rammer Lavtærskel tilbud Ikke for små rum Venlighed, empati, imødekommende og rummeligt Ensrettet flow Udendørs rygerum (tobak) Opbevaringsskabe Robuste materialer Toilet og bad Handicaptilgængelighed Figur 1: Visions- og værdihjul

13 STOFINDTAGELSESRUM 13 3 Funktionsbeskrivelser Ankomst For at tilgodese princippet om tilgængelighed, skal ankomstforholdene fra gaden og ind skal være synlige, overskuelige og let tilgængelige. Ankomstforholdene skal signalere imødekommenhed, åbenhed og tryghed for brugerne, og indgangen skal kunne forceres uanset eventuelle handicaps. Samtidig skal der etableres lysforhold, således, at der ikke er mørke kroge etc., som vil gøre det utrygt for brugerne at komme til stedet. Det skal være tydeligt skiltet, at det er nemt at finde frem. Omgivelserne omkring stofindtagelsesrummet bør i videst muligt omfang kunne opsuge trafik og kødannelse. Dette sikres ved gode indendørs venteforhold, ensrettet flow og en indeliggende gård til tobaksrygning. Dette tilgodeser ligeledes et ønske hos brugerne, idet tilgængelighed er ét af de elementer, de mener er vigtigst i relation til de fysiske rammer for et stofindtagelsesrum. Samtidig er det vigtigt, at brugerne, når de kommer ind, mødes af en ansat (et menneskeligt ansigt) og bliver budt velkommen. Råd og vejledning kan i venteområdet blandt andet ske ved opsætning af fladskærm til informationsfilm på væggen. Eksempelvis kan der på skærmen oplyses om, hvordan man anvender bicarbonat i stedet for tredobbelt salmiakspiritus. Det er væsentligt for stedets funktion, at der ikke etableres tv eller lignende i stofindtagelsesfaciliteterne, idet dette øger risikoen for, at det anvendes som varmestue. En sådan udvikling ville forhindre nye brugere i at komme til og være i modstrid med de grundlæggende visioner og formål med rummet. I forbindelse med ventearealet ønskes der etableret 2 toiletter, heraf ét handicaptoilet. Det anbefales, at der etableres et forrum til toiletterne.

14 14 STOFINDTAGELSESRUM Endelig skal der kunne serveres drikkevarer i form af kaffe/te, sodavand, vand etc Stofindtagelsesfaciliteter Stofindtagelsesfaciliteterne skal understøtte principperne om at sikre trygge rammer i forbindelse med stofindtaget. Det betyder bl.a., at man skal kunne sidde så komfortabelt og privat som muligt, samtidig med, at der sikres den sundhedsfaglige overvågning, der kan være medvirkende til at reducere skader og dødsfald. Det understøtter det ønske, der er hos brugerne, idet muligheden for at kunne være i fred, at kunne få førstehjælp og akuthjælp samt sundhedsrådgivning vægtes meget højt, i forbindelse med etableringen af et stofindtagelsesrum. I forbindelse med stofindtagelsesrummene skal der være en sygeplejefunktion, evt. i form at et særligt rum, hvor det er muligt at håndtere tilfælde af akut overdosis, ildebefindende, injektionsskader eller andre småskader. Rummene indrettes således, at de teknisk er klargjort for både rygning og injektion, så et ændret behov og forbrugsmønster over tid kan imødekommes uden meget omfattende bygningsændringer. Dette betyder, at injektionsrum kan ændres til rygerum og omvendt, men ikke at det kan foregå i rummene samtidigt. I begge indtagelsesrum forventes anvendt åben ild til tilberedning af stof. Relationsskabelse skal blandt andet understøttes ved etablering af et chill-out-rum. Udover at været et sted, hvor brugerne kan slappe af efter stofindtaget, kan der her være mulighed for at skabe relationer mellem personalet og den enkelte bruger. På den måde kan chill-out-rummet være en forudsætning for tilblivelsen af den gode kontakt videre ud til andre relevante tilbud og/eller instanser. For at højne trygheden for brugerne er det vigtigt, at der etableres opbevaringsbokse med lås, således at brugerne kan låse eventuelle ejendele inde. Dette kan evt. løses ved særlige "kokse"stole med rum til private ejendele. I chill-out-rummet skal der kunne serveres drikkevarer i form af kaffe/te, sodavand, vand, samt evt. varm suppe etc. I tilknytning til chill-out-rummet skal der etableres to toiletter, heraf ét handicaptoilet. Det anbefales, at der etableres forrum til toiletterne. I tilknytning til chill-out-rummet ønskes etableret et samtalerum, hvor personalet har mulighed for en fortrolig snak med brugerne Uderum Skærmet fra gaden, ønskes etableret et uderum i form af et indeliggende gårdrum til brug for tobaksrygning. Dette begrundes i, at stofindtagelsen ofte efterfølges af rygetrang. Det er ønskeligt, at denne rygning foregår indenfor stofindtagelsesrummets rammer, for at undgå, at stofbrugerne skal stå uden for. Uderummet skal have mulighed for fleksibel overdækning, således at det kan bruges hele året.

15 STOFINDTAGELSESRUM Personalefaciliteter og birum Hvis det til stofindtagelsesrummet tilknyttede personale skal kunne yde empatisk og professionel rådgivning er trygge og sikre rammer en forudsætning. Derudover skal alle arbejdsmiljøkrav naturligvis overholdes. For personalet skal der etableres tilstrækkelige back-stage-faciliteter indeholdende personalerum med tilhørende tekøkken, garderobe samt toilet og bad. Af hensyn til arbejdsmiljøkravene skal personalet skærmes for både tobaksrøg og røg fra stofindtagelse. Det kan blive aktuelt at etablere kontorfaciliteter til en leder af enheden. Det organisatoriske område er dog endnu ikke afgjort. Dette forventes besluttet i forbindelse med den endelige planlægning af enheden Supplerende tilbud I tilknytning til stofindtagelsesrummet kan der være mulighed for at etablere forskellige supplerende tilbud, som er mere perifere i forhold til det at etablere et sted for stofindtag. Det skal i den forbindelse understreges, at fokus skal være på rammer for stofindtagelsen, og at der er en risiko for, at der ikke kan sikres tilstrækkeligt flow, hvis stedet udvikler værestedslignende karakter. De funktioner Byggeudvalget kan pege på er: muligheden for at kunne tilbyde et måltid varm mad mulighed for at få et bad og ved særligt behov udlevering af rent tøj Derfor er der i modelprogrammet beskrevet rum til disse funktioner. Etableringen afhænger af plads, muligheder og ønsker i forhold til en konkret placering. Det anbefales, at udlicitere levering og vask af håndklæder til ekstern leverandør, for ikke at belaste personalet med mere perifere arbejdsopgaver. Det skal være muligt for brugerne at forlade chill-out-rummet og komme ud, uden at skulle igennem de supplerende rum og funktioner Udgang På samme måde som for ankomstforholdene, skal udgangen til gaden også sikre tryghed for brugere og ansatte. Det skal ikke være muligt at gå ind af udgangen imod strømmen. Generelt er det ønskeligt med et mere eller mindre ensrettet flow gennem stofindtagelsesrummet, for at sikre at stedet ikke får karakter af et værested, men at der hele tiden er plads til de, som har behov for adgang til stofindtagelsesfaciliteterne.

16 16 STOFINDTAGELSESRUM 3.2 Sammenhæng, nærhed og flow Stofindtagelsesrummet etableres med et ensrettet flow for at mindske risikoen for konflikter mellem de som har indtaget deres stof og de som endnu ikke har. Rummene placeres derfor i en logisk rækkefølge, hvor nedenstående illustrerede sammenhænge og nærheder skal iagttages: Køkken Uderum Samtalerum Tøjdepot Ophold Bad Toiletter Chillout Udgang Personale rum Sygeplejerum Bad Garderobe Depot Toiletter Observation Rengøring Stofindtagelse (injektion) Stofindtagelse (rygning) Udgang Udgang Affald Figur 2: Nærhedsdiagram Toiletter Modtagelse venterum Indgang

17 STOFINDTAGELSESRUM 17 4 Modelprogram 4.1 Modeller Modelprogrammet som koncept betyder at det i princippet er muligt at vælge en række rum fra de i afsnit 4.4 beskrevne rumskemaer og opbygge et stofindtagelsesrum udfra disse. Udvælgelsen af hvilke og hvor mange rumtyper, der skal etableres skal besluttes ud fra den konkrete placering, idet indholdet skal ses i sammenhæng med allerede eksisterende tilbud i nærheden samt pladsforhold på den valgte placering. For at skabe et mere overskueligt beslutningsgrundlag i forhold til de økonomiske konsekvenser har vi i kapitel 5 angivet en række mulige modeller. Ud over disse vil kunne opbygges andre modeller, blot den ønskede funktionalitet tilgodeses. 4.2 Myndighedskrav I forbindelse med den nærmere planlægning og projektering af enheden skal alle myndighedskrav overholdes. Dette gælder eksempelvis; krav fra brandmyndigheder, arbejdstilsynet, hygiejnekrav og krav vedr. levnedsmiddelopbevaring og - håndtering. Stofindtagelsesrummet skal på linje med andre bygninger med offentlig tilgængelighed overholde krav om tilgængelighed for alle uanset eventuelle handicaps. 4.3 Generelle krav til materialer og inventar Stofindtagelsesrummet skal udstråle normalitet og hjemlighed, samtidig med at det skal kunne tåle intensivt brug. På baggrund af socialforvaltningens overordnede skøn over kapacitetsbehovet må vi forvente, at det skal være robust for at kunne holde til, at så mange personer bruger stedet hver dag. Overflader skal generelt kunne tåle grundig rengøring og enkelte områder, som f.eks. stofindtagelsesrummene, skal endvidere kunne tåle behandling med desinficerende væsker.

18 18 STOFINDTAGELSESRUM Det er vigtigt at alle materialer er valgt ud fra disse kriterier, således at det bliver ved med at være et indbydende sted at komme for alle brugere. Eksempler på robuste og hygiejnevenlige valg er f.eks. berøringsfri armaturer overalt. En række krav til materialer og inventar er knyttet til den konkrete placerering. Dette gælder f.eks. hvorvidt solafskærmning er nødvendig. Ligeledes er det ønskeligt med dagslys i alle rum, hvor brugere eller ansatte opholder sig. Der skal dog skærmes mod indkig. Områder med øgede hygiejnekrav bør særskilt vurderes med henblik på udsmykning, planter og farvevalg. I rum hvor åben ild er påkrævet skal gældende brandkrav overholdes. Her bør dog ligeledes sikres et indbydende miljø, herunder omtanke for de akustiske forhold. Under hensyntagen til krav til hygiejne og brand bør fortrinsvist vælges materialer med blødere og mere hjemligt udtryk, som f.eks. træ. Der hvor dette ikke er muligt bør valg af hårdere materialer kompenseres ved en varmere farveskala. Alle toiletter og badefaciliteter bør, om muligt planlægges med forrum for at undgå indkig, lyd og luftgener. Af hensyn til sikkerhed og sundhedskrav skal dørbredder i alle rum, hvor bruger kan opholde sig, kunne håndtere passage af en båre. 4.4 Generelle byggetekniske krav Ventilation Der skal etableres et ventilationsanlæg, som skal sikre et godt indeklima for brugerne og personalet. Ventilationsanlægget skal udføres med et højt luftskifte i stofindtagelsesrummene, samt chillout, for at minimere både lugtgener fra tilberedning af stof og passiv rygning for brugerne og personalet. Luftskiftet er tilpasset det enkelte rum, som angivet i de efterfølgende rumskemaer. Der skal etableres et udsugningsanlæg til betjening af køkkenfunktioner, toiletter, bad, rengørings- og affaldsrum VVS Der skal etableres det nødvendige varmeanlæg, som enten skal udføres med traditionelle radiator eller med gulvvarme. Hvor det er muligt skal der etableres gulvvarme i toiletter og bad.

19 STOFINDTAGELSESRUM 19 Der skal etableres håndvaske i stofindtagelsesrummene (injektion/rygning), samt sundhedsrummet med henblik på at sikre rent vand til en god håndhygiejne. Håndvaske til bruge for brugerne skal etableres som hæve/sænke-vaske og med gulvafløb af hensyn til mulighederne for rengøring. Der skal etableres de nødvendige vand- og sanitetsinstallationer iht. rumprogrammet EL Der skal etableres en normal grundbelysning i rummene. I enkelte rum f.eks. chillout rummet skal belysningen kunne dæmpes. Yderligere arbejdsbelysning og ekstra belysning i båsene eks. injektionrummet udføres med bordlamper, pendler eller fleksible væghængte lamper. Der skal etableres nød og panikbelysning i hele bygningen Der skal etableres 230V/400V stikkontakter iht. rumprogrammet, samt kraftstik i forbindelse med køkkenfaciliteter. Der skal etableres arbejdsstationer for edb arbejdsplades inkl. telefoni iht. rumprogrammet. I hele enheden etableres trådløs adgang til internettet. Et eventuelt behov for kabling op imod Socialforvaltningens systemer skal vurderes konkret efter beslutning om ejerskab og behov Brandtekniske installationer De brandtekniske installationer skal opfylde myndighedskravene for at beskytte brugere, ansatte og bygningen imod brand. Der skal eventuelt installeres brandvarslingsanlæg, som kan varsle brugerne og personalet. Dette skal vurderes konkret i forhold til den valgte placering. Ligeledes skal det i samarbejde med brandmyndigheder vurderes om der er særligt behov for sprinkling i realtion til brugen af åben ild Sikringsinstallationer Der skal etableres overfaldsalarmsanlæg for at beskytte personalet og eventuelt brugerne mod overlast. Systemet skal etableres med personbårne alarmer med to alarmniveauer (en til tilkald af kolleger i enheden og en til tilkald af ekstern bistand). Alt efter brugsmønsteret og placering af enheden, bør der etableres et automatisk tyverisikringsanlæg (AIA), som har til hensigten at informere om indbrud i bygningen. Dette betyder f.eks. at en beliggenhed i stueetagen udløser behov for AIA. Alt efter brugsmønsteret af enheden kan der være behov for etablering af et automatisk adgangskontrolanlæg (ADK), hvor man med kort eller chip kan få adgang

20 20 STOFINDTAGELSESRUM til rum som man ønsker skal være utilgængelige for brugerne. Dette system kan kombineres med AIA anlægget. Alternativt kan etableres låsesystem med dørlåse som tradionelle nøgler. Behovet skal vurderes konkret i forhold til placering og åbningstid. Der er fra byggeudvalget fravalgt videoovervågning, med henblik på ikke at afskrække nogle brugeres ønske om at benytte faciliteterne. Fravalget er baseret på det faktum, at der ikke skal udleveres receptpligtig medicin eller stoffer fra stofindtagelsesrummet, og at der derved ikke er det samme behov, som f.eks. stofindtagelsesrum baseret på udlevering af lægeordineret heroin.

21 STOFINDTAGELSESRUM Rumskemaer Rum for etablering af Stofindtagelsesrum RUMBETEGNELSE SÆRLIGE FUNKTIONSKRAV Receptions- eller Venteområde NETTOAREAL PR. RUM (M 2 ) ca. 60 m 2 Reception og evt. registrering Venteområde med plads til ventende, med mulighed for at orientere sig om hvilken plads man har i køen Indgangspartiet skal være oplyst og tydelig skiltet Rummet skal sikres mod trækgener evt. vha vindfang Visuel kontakt med receptionen, indgangsdøren og døre ind til stofindtagelsesrummene (både injektionsrum og rygerum) Indretningen skal være fleksibel, med mulighed for at sidde alene eller i mindre grupper Mulighed for drikkevarer, evt. ved at rummet forberedes for installation af kaffe/te/vand-automat. To toiletter, heraf et handicaptoilet placeres i tilslutning til venteområdet OVERFLADER OG LYD Lyddæmpende materialer Rengøringsvenlighed TILGÆNGELIGHED Niveaufri adgang DØRE OG VINDUER Dagslys Indgangsdøren skal kunne aflåses. VENTILATION Mekanisk ventilation: Ja, luftskifte 4/h Uden dørtrin VVS Vand og sanitet: Vand til kaffeautomat Gulvafløb: Nej Opvarmning: Radiator eller gulvvarme EL ØVRIGE INSTALLATIONER

22 22 STOFINDTAGELSESRUM Grundbelysning: Ja Specialbelysning: Hyggebelysning. Belysning ved indgang. Belysning ved PC. Nød og panik belysning: Ja Arbejdsstation: Tele/datastik: 1 arbejdsstation for PC opkobling og telefoni Automatisk tyverisikringsanlæg (AIA): Nej/ Ja, hvis der er vinduer til det fri Overfaldsalarmsystem: Ja Stikkontakter: 8 stk. FAST INVENTAR Reception (indchekning) Fast bord til placering af drikkevarer LØST INVENTAR 12 behagelige stole, flytbare og afvaskbare Små borde Nummersystem for kø styring BYGNINGSVEDLIGHOLD Fladskærm på væggen til informationsformidling Evt. drikkeautomat og kaffe/te-automat Planlagt og akut vedligeholdelse af overflader: Højt vedligeholdelsesniveau Planlagt og akut vedligeholdelse af installationer: Middel vedligeholdelsesniveau Planlagt og akut vedligeholdelse af løst og fast inventar: Højt vedligeholdelsesniveau Niveau for renhold: Høj frekvens

23 STOFINDTAGELSESRUM 23 RUMBETEGNELSE Stofindtagelsesrum (injektion) NETTOAREAL PR. RUM (M 2 ) 6 personer: ca m 2 12 personer: ca m 2 Forventet gennemsnitlig opholdstid min. OVERFLADER OG LYD Lyddæmpende materialer Brandsikker gulvbelægning Rengørings- og desinfektionsfaste materialer på gulv og vægge SÆRLIGE FUNKTIONSKRAV Stofindtagelsesrum med 12 båse til tilberedning og injektion eller Stofindtagelsesrum med 6 båse til tilberedning og injektion Indgang og udgang af 2 forskellige døre Ekstra indgang til personalet, evt. gennem observationsenheden DØRE OG VINDUER Dagslys Indgangsdør fra Venteområde Udgangsdør til Chillout rum Aflåselig dør til affaldsrum Dør til øvrige personaleområder TILGÆNGELIGHED Niveaufri adgang Uden dørtrin VVS Vand og sanitet: Ja, 1 hæve/sænkbar håndvask pr. 6 pladser Gulvafløb: Ja BRAND OG SIKKERHED Brug af åben ild i lokalet Lokalt brandbekæmpelsesudstyr VENTILATION Mekanisk ventilation: Ja, luftskifte 12/h (men, forberedt for konvertering til rygerum. Ventilationskrav svarende til en "rygebar" med luftskifte på ca. 100 m 3 /h) Opvarmning: Radiator eller gulvvarme EL Grundbelysning: Ja Specialbelysning: Ja, armatur over håndvaske, hvis der er spejl. Bordlampe i hver bås ØVRIGE INSTALLATIONER Automatisk tyverisikringsanlæg (AIA); Nej/ Ja, hvis der er vinduer til det fri Overfaldsalarm system: Ja

24 24 STOFINDTAGELSESRUM Nød og panik belysning: Ja Stikkontakter: 24 stk. FAST INVENTAR I hver bås: Fastmonteret bordplade med fastmonteret aggregat til forsyning med åben ild, evt. i form af fastmonteret lighter Lofthængte skærme omkring båsen. Skærmene bør være dybere end bredden på boksene Fastmonteret lampe med mulighed for at belyse alle områder i båsen I rummet: Sanitet, som beskrevet under VVS Reol til rent værktøj LØST INVENTAR I hver bås: Løst spejl med solid ramme (skal kunne løftes og placeres på bord eller gulv) Stol med opbevaringsplads til personlige effekter Kanylebox i holder, fastmonteret i bord Væghængt håndsprit Væghængt desinfektionssprit I rummet: Store affaldsspande med låg, som kan sikres mod uønsket åbning. Væghængt håndsprit Væghængt desinfektionssprit Væghængt papirholder 3 sæt livredningsudstyr i form af Rubensballonner og masker BYGNINGSVEDLIGHOLD Planlagt og akut vedligeholdelse af overflader: Højt vedligeholdelsesniveau Planlagt og akut vedligeholdelse af installationer (el, vand og varme mv.): Middel vedligeholdelsesniveau Planlagt og akut vedligeholdelse af løst og fast inventar: Højt vedligeholdelsesniveau Niveau for renhold: Høj frekvens

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Reception Areal: 11 m 2 m2 i alt 11 m 2 udv. døre Vinduer Indv. Døre Dørbredde Væg overflade Glasfilt, malet Natur anodiseret alu Mod indgang 0-4.01. Samme format som facadeplader

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 27 Rumnr.: 0.01 Rumtype: Natur/teknik Note: Bemærkninger: Inventar Indv.

Læs mere

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Den nye bygning placeres nordvest for plejecentret. Der er adgang til bygningen fra den eksisterende parkeringsplads. Området er afdækket af

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

21.3 BØRNEHAVEN KLØVERBO

21.3 BØRNEHAVEN KLØVERBO Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 21.3 BØRNEHAVEN KLØVERBO Søndre Allé 28A, Stepping, 6070 Christiansfeld Børnehaven er beliggende i Stepping by. Institutionen er

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Udtalelse. Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Udtalelse. Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Udtalelse Til: Aarhus Byråd Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Udtalelse vedrørende beslutningsforslag fra SF om at indføre Sundhedsrum for misbrugere

Læs mere

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal.

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal. 6.4 IDRÆTSBØRNEHAVEN Ambolten 6B, 6000 Kolding Idrætsbørnehaven er på egen matrikel ved Kolding Hallerne i den sydlige del af Kolding By, og hører administrativt under Daginstitutionen Tved beskrevet i

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 19. januar 2017 for været på besøg i Børnehuset Frederik Clausens Vænge. Ved besøget deltog daglig leder Anders Kokkenborg, afdelingsleder

Læs mere

Pavillonløsning A Pavillonløsning B Pavillonløsning C Eksisterende bygning (D) Bus (E) Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen)

Pavillonløsning A Pavillonløsning B Pavillonløsning C Eksisterende bygning (D) Bus (E) Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen) Vurdering af midlertidige modeller for etablering af stofindtagelsesrum på Placering Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen) Kapacitet Hvis tilladelser indhentes fra Kulturstyrelsen og Teknik- og Miljøforvaltningen,

Læs mere

Teknisk bibliotek 16. Tv-stue, opholds-, spise-, internet-, Tv-rum. Møde- og konferencerum, større grupperum (tema) (version:

Teknisk bibliotek 16. Tv-stue, opholds-, spise-, internet-, Tv-rum. Møde- og konferencerum, større grupperum (tema) (version: Indledning. Da tørt og behageligt udendørsophold ikke altid kan tilbydes, er en passende opholdsstue et udmærket alternativ. Indrettes stuen med flere funktioner, er der større chance for, at gæsterne

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE

13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE Engløkke 5-7, 6091 Sdr. Bjert Institutionen er opdelt i to afdelinger beliggende på

Læs mere

Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune

Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune Bemanding og rollefordeling Leder og intern teknisk rådgiver følger hele byggeprocessen for løbende at fange fejl og

Læs mere

ROSMUS BØRNEHUS. Behovsanalyse

ROSMUS BØRNEHUS. Behovsanalyse ROSMUS BØRNEHUS Behovsanalyse Vi vil være Syddjurs bedste børnehave/vuggestue som en integreret del af et børne- ungemiljø dækkende fra 0 18 år. Vuggestue/børnehave har sammen med skole/sfo et fælles værdigrundlag,

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Psykiatri, 1-sengsstue med bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Region Hovedstaden

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG BOLIG AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-20.30 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.45 kl. 18.45 kl. 19.10 kl. 20.00 kl. 20.30 Indledning og gennemgang af

Læs mere

Lokalitetsskemaer. Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune UDKAST. Nyt rådhus 08.01.13

Lokalitetsskemaer. Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune UDKAST. Nyt rådhus 08.01.13 Lokalitetsskemaer Rebild Kommune UDKAST Nyt rådhus 08.01.13 Side 2 af 67 Forord Efterfølgende lokalitetsskemaer oplyser de overordnede krav til rummene. Skemaer passer med de lokaliteter der er oplistet

Læs mere

Kravspecifikationer. Etablering af Samlet Aktivitetscenter I Damgårdsparken

Kravspecifikationer. Etablering af Samlet Aktivitetscenter I Damgårdsparken Kravspecifikationer Etablering af Samlet Aktivitetscenter I Damgårdsparken Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund for etablering af aktivitetscenter i Damgårdsparken... 3

Læs mere

Bilag 1: Kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum, Aarhus Kommune, februar 2013

Bilag 1: Kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum, Aarhus Kommune, februar 2013 Bilag 1: Kvalitetsstandard for stofindtagelsesrum, Aarhus Kommune, februar 2013 Denne kvalitetsstandard er udarbejdet ved planlægning af stofindtagelsesrum i Aarhus Kommune og beskriver de overordnede

Læs mere

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Sct. Michaelsgade 10, 6000 Kolding Institutionen er beliggende i den vestlige del af Kolding

Læs mere

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Rådgiverudbud I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Byggeprogram Udgave: 2012-05-10 Det er besluttet, at der skal indrettes lokaler for Loma (Lokal mad) og Science (Fysik/ kemi og biologilokaler)

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Tilbudte materialer - indvendig og udvendig aptering Gulve Trægulve

Læs mere

Indhold. Overordnet beskrivelse af kravene Bofællesskabet etableres som en opgang med i alt 12 boliger samt fælles- og serviceareal.

Indhold. Overordnet beskrivelse af kravene Bofællesskabet etableres som en opgang med i alt 12 boliger samt fælles- og serviceareal. NOTAT 28-08-2013 Særprogram til etablering af 12 boliger til borgere med sindslidelse i Nordhavnen I nedenstående gennemgås krav til indretning af opgangsbofællesskab med 12 boliger, som udgør en specificering

Læs mere

Afd. 4, Mølleparken fokusgruppemøde d. 06. marts 2013

Afd. 4, Mølleparken fokusgruppemøde d. 06. marts 2013 Der var tilmeldt 18 beboere samt hele afdelingsbestyrelsen med suppleanter. Hanne Pedersen og Steen Andersen bød velkommen og takkede de fremmødte for deres interesse/engagement i det forestående arbejde

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører FRI

BYGGEPROGRAM. Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører FRI SAGSNR.: 2007-007 TILBYNING OG RENOVERING AF KØKKENER I DBUH, J.B.Winsløws Vej 20 5000 ODENSE C BYGGEPROGRAM Dato 2007.07.03 Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 Lokalernes formål Teori- og praktiklokalernes

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 12. MAJ 2014 NOTAT. 3. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 12. maj 2014 KL. 17.00 21.

ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 12. MAJ 2014 NOTAT. 3. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 12. maj 2014 KL. 17.00 21. ALBERTSLUND VEST TEMAGRUPPE BOLIG MØDE 12. MAJ 2014 NOTAT 3. MØDE I TEMAGRUPPEN BOLIG EGELUNDSKOLEN DEN 12. maj 2014 KL. 17.00 21.00 KORT OM TEMAGRUPPEN OG MØDETS FORM OG FORMÅL Temagruppen består af 99

Læs mere

21. DAGINSTITUTIONEN NØRREMARKEN

21. DAGINSTITUTIONEN NØRREMARKEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 21. DAGINSTITUTIONEN NØRREMARKEN Nørremarksvej 18, 6000 Kolding Daginstitutionen Nørremarken er beliggende i den nordlige del af

Læs mere

6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE

6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE 6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE Bredevej 44, 6000 Kolding Børnehaven er beliggende i den vestlige del af Kolding, og er normeret til 50 heldags børnehavepladser med aftalt vip til 54. Sammenfattende vurdering

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Lov om børnemiljø i dagtilbud trådte i kraft den 1. juli 2006. I Rising Børnehus tager vi udgangspunkt i nedenstående skema til udarbejdelse af Børnemiljøvurderinger.

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

HPU-MØDE 4. FEBRUAR 2015. Badeværelser. - Evaluering af 1:1 modellerne

HPU-MØDE 4. FEBRUAR 2015. Badeværelser. - Evaluering af 1:1 modellerne HPU-MØDE 4. FEBRUAR 2015 Badeværelser - Evaluering af 1:1 modellerne BAGGRUND FOR BADEVÆRELSESMODELLERNE Badeværelserne er indrettet med udgangspunkt i at de enkelte elementer, farver og materialer skal:

Læs mere

Rusmiddelrådgivning (Rusmiddelcenter Syddjurs)

Rusmiddelrådgivning (Rusmiddelcenter Syddjurs) 1 of 8 Rusmiddelrådgivning (Rusmiddelcenter Syddjurs) VÆRDI- OG FUNKTIONPROGRAM (BYGGEPROGRAM 1) A Præsentation B Formål C Indledning D Vision og værdier D.1 Syddjurs Kommune (Ældrepolitik, sundhedspolitik,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for præster

Arbejdspladsvurdering for præster Arbejdspladsvurdering for præster En arbejdspladsvurdering (APV) er en skriftlig vurdering af en virksomheds eventuelle arbejdsmiljøproblemer og en stillingtagen til, hvordan de løses. Der skal ifølge

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Retspsykiatri, integreret åben-lukket funktion Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Integreret åben-lukket funktion Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Petersbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding.

Læs mere

Hjerterehabiliteringen Kardiologisk Klinik Y H:S Bispebjerg Hospital. Lokaleindretning version sommer 1999

Hjerterehabiliteringen Kardiologisk Klinik Y H:S Bispebjerg Hospital. Lokaleindretning version sommer 1999 Hjerterehabiliteringen Kardiologisk Klinik Y H:S Bispebjerg Hospital Lokaleindretning version sommer 1999 Ann-Dorthe Olsen Maj 1999 1 Rumoversigt Lokaler, bygning 11B 1. sal (4. Sal: ph.d. kontorer) 438

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling 22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling Engstien 9, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Lån af mødelokaler og samtalerum. Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune

Lån af mødelokaler og samtalerum. Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Lån af mødelokaler og samtalerum Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Velkommen til Frivillighedens Hus Denne folder indeholder praktiske informationer

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

20.3 VONSILD BØRNEHUS AFD. HOPPESVEJ

20.3 VONSILD BØRNEHUS AFD. HOPPESVEJ 20.3 VONSILD BØRNEHUS AFD. HOPPESVEJ Hoppesvej 19, 6000 Kolding Institutionen er en del af daginstitutionerne i Vonsild, der udover Hoppesvej omfatter en afdeling på Catolhavegyden samt Sanseslottet på

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Sammenfattende vurdering

Sammenfattende vurdering Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 37. PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Peterbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding. Institutionen

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 18. december 2014 for anden gang været på besøg i Gøngehuset, Område Bøllemosen. Ved besøget deltog daglig leder Mette Hulkvist

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Bilag 1 Overordnede funktionsdiagrammer. Indholdsfortegnelse

Bilag 1 Overordnede funktionsdiagrammer. Indholdsfortegnelse Bilag 1 Overordnede funktionsdiagrammer Indholdsfortegnelse 1. Overordnet funktionsdisponering 2. Vestibule 3. Ambulatorium 4. Psykiatrisk skadestue 5A. Almen psykiatri enhed overordnet 5B. Almen psykiatri

Læs mere

Madglæde i gode rammer

Madglæde i gode rammer Hjemkundskab Madglæde i gode rammer Hjemkundskab er et unikt fag i folkeskolen, hvor eleverne skal lære at klare sig selv som fremtidens forbrugere. De centrale områder i faget er måltider, livskvalitet,

Læs mere

Musik- og Teaterhus Odense

Musik- og Teaterhus Odense Musik- og Teaterhus Odense 4. Byggeprogram 15. april 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BILAG 3 1 INDLEDNING I forbindelse med opførelse af Musik og Teaterhus i Odense ønsker at etablere et

Læs mere

50. HEJLS BØRNEHAVE. Det Lange Hus. Det Skæve Hus. Det Lige Hus. Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021. Hejls Landevej 20, 6094 Hejls

50. HEJLS BØRNEHAVE. Det Lange Hus. Det Skæve Hus. Det Lige Hus. Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021. Hejls Landevej 20, 6094 Hejls Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 50. HEJLS BØRNEHAVE Hejls Landevej 20, 6094 Hejls Institutionen er beliggende i Hejls og er normeret til 80 børnehavebørn med aftalt

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

* ** *** **** ***** Samme krav som * Samme krav som ** Samme krav som *** Samme krav som ****

* ** *** **** ***** Samme krav som * Samme krav som ** Samme krav som *** Samme krav som **** 1. GENERELT & UDENOMSAREALER 1.1. FORORD Vandrerhjemmet skal fremtræde indbydende i forhold til stjerneklassificering. Vandrerhjemmet kan benyttes til de til enhver tid gældende formål, som fremgår af

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 25. juni 2014 for anden gang været på besøg i Mælkebøtten, Institution Ny Holte. Ved besøget deltog daglig leder Shazcia Blem og

Læs mere

11. BØRNEHAVEN FLORAVEJ

11. BØRNEHAVEN FLORAVEJ Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 11. BØRNEHAVEN FLORAVEJ Floravej 1, 6000 Kolding Børnehaven er beliggende i den sydøstlige del af Kolding by. Institutionen er

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET Juli 2014 SKITSEFORSLAG Sag nr 1183

FÆLLESHUS I TISET Juli 2014 SKITSEFORSLAG Sag nr 1183 FÆLLESHUS I TISET Juli 2014 SKITSEFORSLAG Sag nr 1183 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 00 Tiset Borger og Idrætsforening arbejder på at få forbedret

Læs mere

Idéprogram til etablering af 48 plejeboliger til udsatte borgere

Idéprogram til etablering af 48 plejeboliger til udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF Bilag 4 til pjecen Udmøntning af grundkapital til almene boliger 2016 oktober Idéprogram til etablering af 48 plejeboliger til udsatte borgere Forord

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Nye moderne TCS hustelefoner til sikker adgang

Nye moderne TCS hustelefoner til sikker adgang Nye moderne TCS hustelefoner til sikker adgang Stilrent design og regulerbar lydstyrke Med digital lyd, bortfiltrering af uvedkommende støj og enkel regulering af lydstyrken har den nyeste teknologi placeret

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

Børnehaven er beliggende i Ødis by. Institutionen er normeret til 37 heldags børnehavepladser med aftalt vip til 40 samt en vuggestuegruppe

Børnehaven er beliggende i Ødis by. Institutionen er normeret til 37 heldags børnehavepladser med aftalt vip til 40 samt en vuggestuegruppe Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 59. ØDIS BØRNEHAVE Ødis Byvej 3, 6580 Vamdrup Børnehaven er beliggende i Ødis by. Institutionen er normeret til 37 heldags børnehavepladser

Læs mere

5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN

5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld Institutionen er beliggende i Christiansfeld, og er normeret til 102

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette 3. Etablering af vaskesøjle 4. Rengøring af gulvafløb (a c) 5. Rensning af ventilations udsugningsventil (a c) 1. Generel info om badeværelset

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld Institutionen er beliggende i Christiansfeld, og er normeret til 102

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalet placeret med udgangsdøre til evt. parkeringsplads eller lign.? Hvis nej, er der så vareelevator eller ladvogne/rulleborde?

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Bilag 1: Stofindtagelsesrum - placeringer i København

Bilag 1: Stofindtagelsesrum - placeringer i København Bilag 1: Stofindtagelsesrum - placeringer i København Københavns Borgerrepræsentation ønsker at oprette stofindtagelsesrum i København, så snart lovgivning og økonomi tillader det. Når disse forudsætninger

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening

Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde Matr. Nr. 1b Kgs. Enge, Karlslunde - TOTALENTREPRISE 2016.07.07 Ver. Dines Jørgensen

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette og cisternen (a c) 3. Gulvarme 4. Tilslutning af vasketårn 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling 22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling Engstien 5, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE 27. KONGEÅENS BØRNEHAVE Østergade 80, 6580 Vamdrup Børnehaven er beliggende i Vamdrup by i forbindelse med Kongeåskolen. Institutionen er normeret til og rummer 60 heldags børnehavepladser, 13 heldags

Læs mere

tilgængelighedsstandard

tilgængelighedsstandard Scandics tilgængelighedsstandard Her kan du læse vores tilgængelighedsstandard på 110 punkter. Vi har udarbejdet den ved nøje at have fulgt gæstens vej fra parkering og videre gennem hele hotellet. Vi

Læs mere

Aktivitetsanalyse-skema

Aktivitetsanalyse-skema Ophavsretten til dette materiale tilhører Specialrådgivningen Holbæk. Teksten må frit downloades til personlig brug og gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksten ikke gøres til genstand for selvstændig

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere