Åbent Referat. til. Projekt Bytoftengruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Projekt Bytoftengruppen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Max Kruse, Frants Kjeldsen, Egon Boutrup, Anette Lund, Anette Brodde, Bent Ole Gelmer, Elin Thorup, Finn Lassen, Heidi Østergaard Kristensen, Ivar Sande, Jeanett Dam, Jens Josephsen, Kirstine Gottlieb, Lis Bang Troelsen, Louise Schmidt Nielsen, Dennis Rosendahl Hansen, Mette Guldager Lyhne, Nikolaj Dybdal Winther, Susanne Fast, Martin H. Jensen, Brian Skytte Laursen, Marlene Plet, Mette Christensen Lisbeth Kohls Jensen, Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Gitte Kiel

2 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Indholdsfortegnelse Side 6. Orientering om prækvalifikationen vedr. "Projekt Bytoften" Revideret udbudsmateriale vedr. "Projekt 7-2 Bytoften" Forslag til genhusning af Rådhusets personale - "Projekt 7-2 Bytoften" Genhusning - den videre proces Oprydning og tømning af Bytoftens kælder Nedsættelse af "Kulturudvalg" / "Eventudvalg" Eventuelt...19 Bilagsliste...20 Underskriftsblad...21 Side 9

3 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Orientering om prækvalifikationen vedr. "Projekt Bytoften". Dok.nr.: 1376 Sagsid.: 13/1591 Initialer: giki Åben sag Sagsfremstilling Fristen for at komme i betragtning ved prækvalifikationen vedr. om- og tilbygningen ved Bytoften 2, Varde, var den 18. december Ved fristens udløb var der indkommet ansøgninger fra 24 interesserede firmaer. Ud fra de udbudte udvælgelseskriterier, godkende Prækvalifikationsudvalget den 15. januar 2013 Projektgruppens anbefaling, hvorefter følgende 5 firmaer blev valgt (prækvalificeret): Hoffmann A/S, Fredericia NCC Construction Danmark A/S, Kolding Maskinsnedkeriet Phønix, Brdr. Iversen ApS, Varde K. G. Hansen & Sønner A/S, Grindsted STB Byg A/S, Vejle. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Brian Laursen orienterede om de 5 valgte firmaer, som har frem til den 17. april 2013 til at udarbejde projektudkast. Bedømmelsesudvalget træder sammen den april samt maj 2013, hvor der ud fra de godkendte bedømmelseskriterier, skal vælges et projekt. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 10

4 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Revideret udbudsmateriale vedr. "Projekt 7-2 Bytoften" Dok.nr.: 1384 Sagsid.: 11/1273 Initialer: mahj Åben sag Sagsfremstilling I forlængelse af aftalerne på direktionsmødet den 17. januar 2013, drøftes det endelige oplæg til udbudsmateriale forinden udsendelse til de 5 prækvalificerede entreprenører. Det endelige oplæg vil blive fremsendt separat inden mødet. Marlene Plet, Brian S. Laursen og Martin H. Jensen deltager i punktets behandling. Bilag: 1 Åben 1 Udbudsbrev 27506/13 2 Åben 5 Byggeprogram 27519/13 3 Åben 4 Ydelsesbeskrivelse 27514/13 4 Åben 3 Totalentreprisekontrakt 27511/13 5 Åben 2 Konkurrencebetingelser 27510/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det reviderede udbudsmateriale drøftes med henblik på de sidste justeringer forinden udsendelse til tilbudsgiverne. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Det udarbejdede forslag til udbudsmateriale justeres i overensstemmelse med de faldne bemærkninger. Fortsat sagsbehandling: Det endelige udbudsmateriale (5 bilag), som den 18. februar 2013 er udsendt til de 5 udvalgte firmaer, forelægges til orientering for Bytoftengruppen. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Brian Laursen orienterede kort om byggeprogrammet, som blev taget til efterretning. Fra Årre efterlystes dog de tidligere afgivne ønsker om enkeltmands-/gruppekontorer i byggeprogrammet. Max Kruse oplyste, at Direktionen har ønsket at få en bygningsmasse fra start, som er så fleksibel som mulig, og som let kan tilpasses den fremtidige udvikling. Side 11

5 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Forslag til genhusning af Rådhusets personale - "Projekt 7-2 Bytoften" Dok.nr.: 1385 Sagsid.: 12/13425 Initialer: mahj Åben sag Sagsfremstilling Med afsæt i drøftelserne i Direktionen den 7. februar 2013, skal der ske afklaring af, hvor de enkelte personalegrupper på Rådhuset skal genhuses i perioden fra ca og frem til det nye rådhusbyggeri står klar i Følgende genhusningssteder er fortsat i spil: Gul Pavillon, Bytoften ca. 12 arbejdspladser Grå Pavillon, Bytoften ca. 12 arbejdspladser Blå Pavillon, Bytoften ca. 12 arbejdspladser Materielgården, Sig arbejdspladser Titan, Varde ca. 107 arbejdspladser lejeaftale er indgået Titan, Varde ca. 22 arbejdspladser i nyt lejemål Administrationen i Årre Det gamle Rådhus i spil. Forvaltningens vurdering Der er med udgangspunkt i de tidligere drøftelser med de enkelte direktører og med udgangspunkt i aftalerne på direktionsmødet 7. februar 2013 arbejdet videre med et konkret forslag til placering, der fremlægges på mødet. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Direktionen drøfter og godkender oplægget til fysik placering af de enkelte afdelinger og stabe, der herefter danner udgangspunkt for det videre arbejde. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Genhusningen af de ansatte på Rådhuset sker på følgende adresser og efter følgende tidsplan: IT og Skole-IT flyttes til Materielgården i Sig den 15. april 2013 Dagplejen flyttes til BCV senest UU-vejledningen i Blå Pavillon flyttes til BCV senest Side 12

6 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen TR-kontorerne i Gul Pavillon flyttes til Lerpøtvej 50 inden TR/FTR skal desuden indtænkes med 1-2 arbejdspladser på Titan. Gul Pavillon frasælges efter Borgmester og Direktionen flyttes til Titan den stort lejemål, 1. sal (sydlig del) (fælles med Borgmesterkontoret) Borgmesterkontoret flyttes til Titan den stort lejemål, 1. sal (sydlig del) (fælles med Borgmester og Direktionen) Økonomi (team A og B) flyttes til Titan lille lejemål den Økonomi (øvrig del) flyttes til Titan den stort lejemål, 1. sal (nordlig del) (fælles med B&U og Social/Sundhed) Børn & Unge flyttes til Titan den stort lejemål, 1. sal (nordlig del) (fælles med Økonomi og Social/Sundhed) Social/Sundhed flyttes til Titan den stort lejemål, 1. sal (nordlig del) (fælles med B&U og Økonomi). Social/Sundhed bemander receptionen/informationen på Titan. Kom/Ud flyttes til Titan den stort lejemål, stuen (fælles med HR og Personale) HR/Personale flyttes til Titan den stort lejemål, stuen (fælles med Kom/Ud) Kultur & Fritid flyttes til Det gl. Rådhus, Torvet 7, stuen den Staben Plan, Kultur og Teknik flyttes til Årre den Intern Service flyttes til Blå Pavillon den , og der oprettes 3 sattelit arbejdspladser i Blå Pavillon den Brand/Redning bliver i Grå Pavillon indtil de fraflyttes til ekstern adresse i løbet af 2013/14. Herefter frasælges Grå Pavillon. Den videre proces omkring medarbejdervarsling, generel kommunikation (intern/ekstern), besigtigelse og indretning af lokaleforholdene, fremtidig anvendelse af mødelokaler, nedpakning, oprydning og flytning m.v. aftales nærmere med Bytoftengruppen på førstkommende møde. Den spredte medarbejderplacering vil, alt andet lige, udløse et øget kørselsbehov. Som følge heraf udvides bilparken i forbindelse med den forestående udskiftning af administrationens bilpark med yderligere 4 biler, således af IT og Skole-IT får stillet 2 administrative biler til rådighed i Sig og Administrationen i Årre får tilført yderligere 2 biler. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Lisbeth Kohls Jensen, Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Martin Jensen orienterede om nedennævnte direktionsbeslutning om genhusning: Sig: IT + Skole-IT Årre: Staben Plan, Kultur og Teknik Blå Pavillon, Varde: Intern Service + 3 sattelitarbejdspladser Grå Pavillon, Varde: Brand og Redning Det gl. Rådhus, Varde: Kultur og Fritid BCV: UU-vejledningen og Dagplejen Lerpøtvej 50: TR/FTR Titan, Varde: Borgmester + Direktion + Borgmesterkontor Side 13

7 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Kom/Ud Økonomi Social, Sundhed og Beskæftigelse Forvaltningen Børn og Unge Personale/HR. Skitseforslag (#29924/13) vedr. genplacering af medarbejderne på Titan blev gennemgået, og er efterfølgende opslået i kantinen. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 14

8 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Genhusning - den videre proces. Dok.nr.: 1386 Sagsid.: 12/13425 Initialer: giki Åben sag Sagsfremstilling I forsættelse af Direktionens beslutning om genhusning af Rådhusets personale under om- og tilbygningen på Bytoften, aftales den videre proces nærmere omkring Medarbejdervarsling Generel kommunikation (intern/ekstern) Besigtigelse og indretning af lokaleforholdene Fremtidig anvendelse af mødelokaler, Nedpakning, Oprydning og flytning mv. Anbefaling Direktionen anbefaler, at den videre proces omkring ovennævnte punkter aftales nærmere med Bytoftengruppen. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Lisbeth Kohls Jensen, Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Martin Jensen orienterede om: Medarbejdervarsling Lederne er blevet bedt om at aflevere en medarbejderliste til Personale, der herefter sørger for at varsle medarbejderne om flytningen. Generel kommunikation Der er nedsat en kommunikationsgruppe bestående af Frants, Martin, Jørgen, Mie, Heidi og Gitte, til at sørge for den nødvendige information. Besigtigelse og indretning af lokaleforholdene Marlene Plet sørger for der bliver udarbejdet forslag til indretningsplan vedr. Titan. Der er skriveborde, stole til alle og en del reoler og mødeborde på Titan. Alle får som udgangspunkt deres nuværende telefonnr./telefon med videre. Besigtigelse af Sig, Årre, Det gl. Rådhus og Blå Pavillon aftales direkte mellem Martin og lederen. BCV er p.t. uafklaret placeringsmæssigt. Forslag til proces for Titan: 1. (primo/medio marts) Team Ejendom udarbejder et forslag til indretningsplan for de enkelte enheder ud fra antal medarbejdere, inventar og rummets beskaffenhed. 2. (ultimo marts) Enhederne får fremsendt forslaget umiddelbart før en rundvisning i lokalerne Side 15

9 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Rundvisningen, der forventes at vare ca. 1½-2 timer, indeholder: -Fremvisning af egne lokaler -Fremvisning af øvrige lokaler og fællesarealer -Præsentation af virksomheden Titan -Rundvisning på Titans fabriksområde Rundvisning vil af praktiske hensyn foregå i 5 hold a ca. 35 personer: -Økonomi -Personale/HR + Kom/Ud -Børn & Unge -Social/Sundhed/Beskæftigelse + Borgmesterkontor -Øvrige ansatte. 3. (april/maj) Efter rundvisningen kan enheden justere indretningsforslaget, og lave intern aftale om placering af de enkelte medarbejdere. Herefter vil indretningen blive opstillet fysisk. 4. (juni) Indflytningsklargøring, hvor de enkelte enheders flyttekontaktperson på stedet markerer hvem der sidder hvor, så flyttegodset lander korrekt. Mødelokalebooking er ikke klar endnu, men det vil blive meldt ud senere. Der arbejdes på at få mødelokalebookingen på Titan på plads EDB-mæssigt. Nogle mødelokaler er fælles med Titan, 3 mødelokaler må der serveres forplejning i, og andre mødelokaler råder vi fuldt og helt over. Nedpakning. Projektgruppen laver forslag til guide vedr. flytteprocessen, som forelægges Bytoftengruppen til godkendelse. Hver afdeling vil også blive bedt om at udpege en flyttekoordinator. På Titan er vi gæster hos kineserne, hvorfor vi skal have aftalt normer/spilleregler med udlejeren vedr. rygepolitik, kantine, madkultur, besøgende/registrering samt generelle normer. Al maden indtages i kantinen, og vi kan komme med på frokostordning (4 dage ugentlig) for 335 kr./mdl. Der er truffet aftale om, at kantinepersonalet på Bytoften udlånes til Titan i genhusningsperioden. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 16

10 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Oprydning og tømning af Bytoftens kælder Dok.nr.: 1389 Sagsid.: 11/1273 Initialer: giki Åben sag Sagsfremstilling Direktionen har besluttet at rømme hele kælderen under Bytoften inden sommerferien, således entreprenøren, som får til opgave at om-/tilbygge Rådhuset, får de bedst mulige fysiske betingelser. Martin Jensen vil redegøre for status på opgaven. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Der er udsendt mail til lederne om, at kælderen på Bytoften skal rømmes helt. Almindelig oprydning i kælderrum på Bytoften skal ske inden den 15. marts Arkivalierne skal registreres med kassationsfrister eller bevaringskode inden den 30. april 2013, hvor oprydningen skal være tilendebragt. Side 17

11 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Nedsættelse af "Kulturudvalg" / "Eventudvalg". Dok.nr.: 1383 Sagsid.: 13/3644 Initialer: giki Åben sag Sagsfremstilling Hvordan sikrer vi godt naboskab og fælles kulturskabelse på de nye arbejdspladser? Anbefaling Kommunaldirektøren anbefaler, at evt. nedsættelse af et Kulturudvalg / Eventudvalg drøftes. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Det aftaltes, at der høres hjemme i afdelingerne, om der er medarbejdere der ønsker at indgå i en 5-8 personers Eventudvalg, der kan tænke tanker vedr. markering af Farvel til Bytoften og Goddag til Titan og øvrige adresser. Side 18

12 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Eventuelt Dok.nr.: 1388 Sagsid.: 11/1273 Initialer: giki Åben sag Sagsfremstilling Eventuelt. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Lisbeth Kohls Jensen, Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Ingen bemærkninger. Side 19

13 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Bilagsliste 7. Revideret udbudsmateriale vedr. "Projekt 7-2 Bytoften" 1. 1 Udbudsbrev (27506/13) 2. 5 Byggeprogram (27519/13) 3. 4 Ydelsesbeskrivelse (27514/13) 4. 3 Totalentreprisekontrakt (27511/13) 5. 2 Konkurrencebetingelser (27510/13) Side 20

14 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Underskriftsblad Max Kruse Frants Kjeldsen Egon Boutrup Anette Lund Anette Brodde Bent Ole Gelmer Elin Thorup Finn Lassen Heidi Østergaard Kristensen Ivar Sande Jeanett Dam Jens Josephsen Kirstine Gottlieb Lis Bang Troelsen Lisbeth Kohls Jensen Louise Schmidt Nielsen Dennis Rosendahl Hansen Mette Guldager Lyhne Nikolaj Dybdal Winther Solveig Dagny Hjorthmose Susanne Fast Svend Aage Jensen Martin H. Jensen Brian Skytte Laursen Marlene Plet Mette Christensen Side 21

15 Bilag: Udbudsbrev Udvalg: Projekt Bytoftengruppen Mødedato: 26. februar Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27506/13

16 Til rette vedkommende Varde Kommune Teknik og Miljø Toften Årre Tlf Om- og tilbygning af Varde Kommunes Rådhus Dato. 18. februar 2013 Som tidligere bekendtgjort er jeres team blevet prækvalificeret til at deltage i udbuddet vedrørende om- og tilbygning af Varde Rådhus. Hermed fremsendes 1 sæt udbudsmateriale, eksklusiv bilag i papir og en CD med det komplette udbudsmateriale inklusiv bilag. Udbudsmaterialet omfatter følgende dokumenter, som er indsat i udbudsmappen. Brian Laursen Direkte tlf Sag nr. 13/ Dette udbudsbrev 2. Konkurrencebetingelser 3. Totalentreprisekontrakt 4. Byggesagsbeskrivelse 5. Byggeprogram 6. Eksisterende forhold 7. Planforhold 8. Tilbudsliste CD-rom med digital version af tegninger og ovennævnte dokumenter. De bedes i egen interesse, efter modtagelsen af udbudsmaterialet kontrollere, at de har modtaget hele materialet. I tilfælde af mangler kontaktes Brian Laursen, Postadresse: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde

17 Besigtigelse og orienteringsmøde Direktionen for Varde Kommune vil gerne invitere til et møde hvor der orienteres om baggrunden og forventningerne til det fremtidige byggeri. Besigtigelse og orienteringsmøde afholdes den 27. februar 2013 klokken Vi starter i Kantinen på Bytoften 2, 6800 Varde. Referat af mødet udsendes efterfølgende. Efter mødet vil der blive mulighed for at besigtige nuværende bygninger og området omkring rådhuset. Antal deltagere bedes oplyst senest den 25. februar 2013 til Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet kan skrifteligt rettes til Brian Laursen, Besvarelse af spørgsmål udsendes pr. mail til de bydende. Med venlig hilsen Varde Kommune Brian Laursen 2

18 Bilag: Byggeprogram Udvalg: Projekt Bytoftengruppen Mødedato: 26. februar Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27519/13

19 BYGGEPROGRAM Varde Kommune Om- og tilbygning af Varde Rådhus

20 Varde Kommune Side 2 februar 2013

21 Indhold 1 Introduktion Indledning Projektomfang Tidsplan Byggeprogrammets rammer Fremtidige udvidelser og optioner i tilbudte projekt Vision, kontekst og arkitektoniske intentioner Vision og overordnet mål Målgrupper Direktion Ledelsessekretariat Børn & Unge Pædagogisk central Økonomi Personale Social og Sundhed og Beskæftigelse Plan, Kultur og Teknik Kultur & Fritid Teknik og Miljø Plan og Byg Arkitektur Kunst og udsmykning Renhed Byggegrunden Generelt Stamdata Eksisterende forhold PCB, asbest og blyholdig maling Kloakinspektion Geotekniske forhold Arkæologi Plangrundlag Kommuneplan Lokalplan Forsyninger Generelt Vand Kloak Varme El Renovation...21 Varde Kommune Side 3 februar 2013

22 4 Bebyggelsens disponering Disponering af byggeriet på grunden Udvendige arealer Parkering Udvendige opholdsarealer Byggeriets disponering Generelt Fleksibilitet Tilgængelighed Adgangsforhold Indvendige adgangsveje Multisal Kontorarbejdspladser Flexrum Tekøkkener Kopi-, scanner- og printerrum Mødelokaler Projektrum Kantinefaciliteter Køkken Kontor til kantineleder Omklædnings- og toiletfaciliteter til køkkenpersonale Omklædningsfaciliteter Kælder Sikring Generelt Indvendig sikring generelt Udvendig sikring generelt Brandsikring Arbejdsmiljø Generelt Betjening og service af tekniske installationer Rengøring Energi og indeklima Energi Energi generelt Forbrugsmålere Alternativ energi Indeklima Generelt Termisk indeklima Atmosfærisk indeklima Forurening fra byggematerialer Akustisk indeklima...43 Varde Kommune Side 4 februar 2013

23 8.2.6 Optisk klima Teknisk beskrivelse Overordnede krav Bygningsbasis (1.) Bygningsbasis, generelt (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter (13) Terrændæk og kældergulv (18) Bygningsbasis bygning, øvrige Primære bygningsdele (2.) Primære bygningsdele, generelt (20) Terræn (21) Ydervægge (22) Indervægge (27) Tage Komplemettering (3.) Kompletterende bygningsdele, generelt (31) Ydervægge, komplettering (32) Indervægge, komplettering (33) Dæk, komplettering (35) Lofter, komplettering (36) Altaner, komplettering (37) Tage, komplettering (38) Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Overflader (4.) Overflader, bygningsdele (40)Terræn, belægninger (41) Udvendige vægoverflader (42) Indvendige overflader (43) Dæk og gulve, overflader (44) Trapper og ramper, overflader (45) Lofter, overflader (46) Altaner, overflader (46) Tage, overflader (48) Overflader bygning, øvrige VVS-anlæg (5) Alment, VVS-anlæg (50) VVS-anlæg, terræn (51) Affald (52) Afløb og sanitet (53) Vand (54) Luftarter (55) Køling (56)Varme...55 Varde Kommune Side 5 februar 2013

24 9.6.9 (57) Ventilation (58) VVS-anlæg, bygning, øvrige El- og mekanisk anlæg (6) Alment (60) El- og mekaniske anlæg i terræn (61) CTS-anlæg (62) Højspænding (63) Lavspænding (64) Elektronik og svagstrøm (66)Transportanlæg Bilag Bilag Bilag...63 Varde Kommune Side 6 februar 2013

25 Varde Kommune Side 7 februar 2013

26 1 Introduktion 1.1 Indledning Sammenlægningsudvalget var i 2006 enige om at Ny Varde Kommunes administration skulle samles i Varde. Varde Kommunes Byråd har efterfølgende besluttet at samle kommunes administrative medarbejdere og funktioner på 2 adresser i Varde by, henholdsvis Frisvadvej 35 og Bytoften 2. På Frisvadvej 35 ligger Borgercenter Varde som er borgernes centrale indgang til Varde Kommune. Her findes blandt andet Borgerservice, Jobcenter Varde og Center for Sundhedsfremme. I sidste fase af denne sammenlægning af administrationen, skal cirka 100 medarbejdere fra administrationsbygningen i Årre, det tidligere kommunekontor i Helle Kommune, flyttes til Bytoften Projektomfang De eksisterende rammer på Bytoften skal ombygges og udvides således den samlede bebyggelse kan rumme ca. 265 medarbejdere inklusiv nødvendige arealer til kantine, mødelokaler, personalefaciliteter og arkiv mm. Til rådhuset ønskes en multianvendelig sal, som blandt andet skal kunne benyttes som byrådssal, til stormøder og undervisning. Pavillonbygningerne placeret på grunden anvendes i byggeperioden til midlertidige flytninger af personalet på Bytoften, men skal naturligvis fjernes som en del af projektets færdiggørelse. Den eksisterende bygningsmasse på Bytoften, er opført i 1976 med en mindre tilbygning i Bygningerne har gennemgået en analyse, der har påvist en række bygningsmæssige uhensigtsmæssigheder, som skal udbedres samtidig med udvidelsen. Overordnet set skal alle installationer udskiftes, en stor del af de eksisterende skillevægge forventes fjernet og alle toiletforhold skal totalrenoveres. Stort set alle overflader skal påregnes opgraderet. Eksisterende bebyggelse skal energioptimeres i bedst mulige omfang. Løst inventar og udsmykning mv. leveres som bygherreleverance. Totalentreprenør leverer installationer til inventar og udstyr og koordinerer med bygherres leverandør og bygherre. Projektet er forbundet med en fast økonomisk ramme, og udbydes med en forventet entreprisesum på 50 millioner kroner eksklusiv moms. Varde Kommune Side 8 februar 2013

27 1.3 Tidsplan Projektet forventes gennemført i henhold til hovedtidsplanen. Af den fremgår det at projektet tilrettelægges med henblik på ibrugtagning august Kontrakt forventes indgået og projektering opstartet juni Tidsplanen detaljeres i samarbejde mellem bygherre og totalentreprenør i forbindelse med indgåelse af totalentreprenørkontrakt. Hele den nuværende administrationsbygning, med undtagelse af pavillonerne, rømmes for personale og inventar fra 1. august Totalentreprenør skal med henvisning til ovenstående ikke medtage genhusning og flytteomkostninger i tilbuddet. 1.4 Byggeprogrammets rammer Byggeriet skal udføres som beskrevet i nærværende projektmateriale og i henhold til myndighedernes krav, gældende lovgivning, normer, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger og krav fra Arbejdstilsynet. Det forudsættes at gældende relevante reglementer, vejledninger og anvisninger, såsom fx SBI- og BPS publikationer, er kendt af de bydende og er ikke nævnt specifikt eller behandlet i byggeprogrammet. 1.5 Fremtidige udvidelser og optioner i tilbudte projekt. Den tekniske del af byggeprogrammet er minimumskrav, som skal overholdes. Derudover bemærkes det, at der i byggeprogrammet skelnes imellem ønsker og krav. Tekniske elementer, tekniske løsninger, eventuelle fremtidige udbygnings- og udvidelsesmuligheder, der rækker yderligere ud over totalentreprisens tilbudte, kan vedlægges tilbuddet som særskilte optioner/tilkøb. Elementer, der i projektmaterialet indtænkes i fremtidige udbygningsplaner, så de på et senere tidspunkt kan realiseres, skal beskrives utvetydigt. Tillægspriser for tilkøb skal vedlægges tilbuddet og skal indeholde de fulde og integrerede løsninger. Pavillonbygningerne ønskes fjernet på et tidspunkt i byggeprocessen. Fjernelse af pavilloner, installationer og reetablering af terræn mv., indgår ikke som en del af tilbuddet. Varde Kommune Side 9 februar 2013

28 2 Vision, kontekst og arkitektoniske intentioner 2.1 Vision og overordnet mål Visionerne for Rådhuset i Varde er: Det færdige byggeri skal fremstå som én samlet bebyggelse. En imødekommende bygning for borgere og brugere, som færdes i huset Det fremtidige rådhus skal opføres Sundt, Rent og Digitalt Sundt: Visionen er at fremme sundheden i Varde Kommune. Rådhusprojektet skal indeholde tiltag, der er med til at forbedre sundheden og sikkerheden på rådhuset. Rent: Visionen er at gøre Varde Kommune til Danmarks reneste kommune. Rådhusprojektets skal tage hensyn til miljøet og bidrage til en renere og mere bæredygtig verden. Byggeriet skal være langtidsholdbart og uden indbygget spild og overforbrug. Der vises ansvarlighed i forbrug af ressourcer og energiforbrug. Projektet indeholder ny teknologi til energitekniske løsninger og der anvendes mange kendte og gode energieffektivitetsløsninger. Digitalt: Visionen er at gøre Varde Kommune til Danmarks mest digitale tilgængelige kommune. Rådhusprojektets digitale løsninger og tiltag, skal række ud over det forventelige. Der skal i udformningen af projektet være fokus på følgende overordnede mål: Lyst og fleksibelt byggeri. Energioptimerede løsninger, der rækker ud over mindstekravene. Bygningen understøtter en moderne og attraktiv arbejdsplads, med et sundt og godt arbejdsmiljø. Varde Kommune Side 10 februar 2013

29 2.2 Målgrupper Følgende afdelinger vil efter om- og tilbygningen have til huse på adressen. Antal medarbejdere/ arbejdspladser Øvrigt Direktion 4 Borgmester 1 Kontor med egne mødefaciliteter til 10 personer Borgmesterkontor 8 KomUd 11 IT 17 Sikringsrum til opbevaring af IT-udstyr Intern Service 9 Kantine 1 Kontor Økonomi 37 Personale 24 Børn & Unge 25 Skole IT 5 Pædagogisk central 4 Social & Sundhed 22 Plan, Kultur & Teknik Stab 7 Kultur & Fritid 7 Teknik & Miljø 50 Vaske- og tørrerum Plan & Byg 30 Vaske- og tørrerum. Plads til spejlstereoskop og et lysbord TR/FTR I alt Ca. 265 Mødelokaler Projektrum Flexrum 25 personer 1 stk. 12 personer 3 stk. 8 personer 3 stk. 12 personer 4 stk. Ca. 25 stk. Varde Kommune Side 11 februar 2013

30 2.2.1 Direktion Varde Kommunes Direktion består af; Borgmester, Kommunaldirektør, Direktør for Børn og Unge, Direktør for Plan Kultur og Teknik, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse. I indretningen skal der sikres en let og præsentabel adgang til Direktionen. Direktionen skal placeres samlet og centralt i bygningen således afstanden mellem direktør og de tilknyttede forvaltningsenheder gøres mindst mulig Ledelsessekretariat Ledelsessekretariatet består af 45 personer. Sekretariatet består af følgende 4 teams: Borgmesterkontor, Kommunikation & Udvikling(KomUd), IT-afdeling samt Intern Service. Borgmesterkontor, KomUd og IT, skal i videst mulige omfang placeres samlet og i umiddelbar nærhed af direktionen. Borgmesterkontoret består af 8 medarbejdere. Borgmesterkontoret placeres samlet og i umiddelbar nærhed af Direktion/Borgmester. Kommunikation og Udvikling (KomUd) består af 11 medarbejdere. IT-afdelingen består af 17 medarbejdere. Afdelingen placeres i nærheden af en yderdør, som kan fungere som vareindlevering til ITafdelingen. Der etableres et sikringsrum til IT-udstyr, som forsynes med BS-60 ståldør. IT-afdelingen placeres sammen med Skole-IT & Pædagogisk central. Intern Service består af 9 medarbejdere. Intern Service skal placeres centralt i forhold til den fremtidige hovedindgang, da teamet varetager rådhusets interne information og skal kunne tage imod borgere og kunder som ankommer til rådhuset Børn & Unge Børn & Unge består af 30 medarbejdere fordelt på 4 teams, Staben Børn og Unge, Skoleafdelingen, Dagtilbudsafdelingen og Skole-IT. Staben Børn og Unge, Skoleafdelingen og Dagtilbudsafdelingen placeres samlet. Skole-IT placeres sammen med IT-afdelingen & Pædagogisk central Pædagogisk central Pædagogisk Central består af 4 medarbejdere. Pædagogisk central placeres sammen med IT-afdelingen og Skole-IT. Varde Kommune Side 12 februar 2013

31 2.2.5 Økonomi Økonomi består af 37 medarbejdere. Der tages hensyn til at personalet har nogle personlige henvendelser, fra brugere, borgere og samarbejdspartnere, om dagen Personale Personale og organisationsudvikling består af 24 medarbejdere. Afdelingen har en del eksterne samarbejdspartnere og i placeringen og i indretningen af teamenes faciliteter skal der tages hensyn til, at en stor del af personalets samtaler og møder er af personlig og fortrolig karakter. Afdelingen har samlet set 10 til 15 eksterne henvendelser dagligt Social og Sundhed og Beskæftigelse. Social og Sundhed og Beskæftigelse består af 22 medarbejdere. Afdelingen placeres i nærheden af en yderdør, som kan fungere som personaleindgang Plan, Kultur og Teknik Plan, Kultur og Teknik består af 7 medarbejdere Kultur & Fritid Kultur og Fritid består af 7 medarbejdere. Der tages hensyn til at personalet dagligt har nogle personlige henvendelser, fra brugere, borgere og samarbejdspartnere. En del af de besøgene vil ikke være kendte i huset, så behovet for let adgang fra hovedindgang til Kultur & Fritid er stort Teknik og Miljø Teknik og Miljø består af 50 personer, fordelt på to teams, Team Miljø og Team Teknik. Team Miljø består af 25 medarbejdere. Det er et ønske at faciliteterne indrettes således, der tages hensyn til, at der kan forekomme nogle personlige henvendelser til medarbejdere til dette team. Der skal, i byggeriet, disponeres plads til vaske- og tørremuligheder for støvler og dragter, som benyttes ved tilsynsopgaver. Team Teknik består af 25 medarbejdere. Varde Kommune Side 13 februar 2013

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram.

Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram. 1 Fuglsang Sø Centret Byggeprogram Herning Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMINDELIG ORIENTERING 2. GENERELLE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRENØREN 3. BYGGEPROGRAM 4. TEKNISK BESKRIVELSE 5. GENERELLE KRAV

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010 Byggeprogram University College Sjælland Campus Roskilde 27. april 2010 Forord Byggeprogrammet er udarbejdet i et samarbejde med UCSJ s byggeudvalg, der består af Ulla Koch, Kim Petersen, Niels Benn Sørensen

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg AUGUST 2014 Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg NY PSYKIATRI BISPEBJERG KONKURRENCEPROGRAM KÆRE KONKURRENCETEAM Ambitionen med projektet Ny Psykiatri Bispebjerg er at skabe attraktive

Læs mere

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 49 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011 O konkurrenceområdet 50 fremtidens bæredygtige

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Fælles Rådhus for Syddjurs Kommune

Fælles Rådhus for Syddjurs Kommune Fælles Rådhus for Syddjurs Kommune Workshop den 8. november 2006 Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune 13. december 2006 Visionen med dette programoplæg er at etablere

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 1. juli 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 4, Bytoften Karl Haahr,

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Køge Kommune...5. 2.1. Socialforvaltningen...6. 2.1.1. Fællesekspeditionen...7

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Køge Kommune...5. 2.1. Socialforvaltningen...6. 2.1.1. Fællesekspeditionen...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Køge Kommune...5 2.1. Socialforvaltningen...6 2.1.1. Fællesekspeditionen...7 2.1.2. Arbejdsmarkedsafdelingen...8 2.1.3. Afdelingen for

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014

G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014 OM- OG TILBYGNING April 2014 OM- OG TILBYGNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Udbudsforløbet... 2 2. Bedømmelsesarbejdet... 4 2.1 Bedømmelsesudvalget... 4 2.2 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Offentligt udbud Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Juli 2011 Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Side 1 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 UDBUDSBETINGELSER 3 1.1 Indledning 3

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 PARTNERSKAB, FLEKSIBEL UDMØNTNING S. 3 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet udmøntningsproces S. 4 Vejledende

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001

VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001 VEJLEAMT BYGNINGSAFDELINGEN Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag 4. udgave November 2001 Revideret 06.07.2004 Indholdsfortegnelse Ejendommens eller projektets navn Side 1 0 Vejledning... 5

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer - Rammen for boligorganisationens fornyelse og fremtidssikring af en afdeling University College Nordjylland 2014 Bygningskonstruktøruddannelsen Efterår

Læs mere