Åbent Referat. til. Projekt Bytoftengruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Projekt Bytoftengruppen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Max Kruse, Frants Kjeldsen, Egon Boutrup, Anette Lund, Anette Brodde, Bent Ole Gelmer, Elin Thorup, Finn Lassen, Heidi Østergaard Kristensen, Ivar Sande, Jeanett Dam, Jens Josephsen, Kirstine Gottlieb, Lis Bang Troelsen, Louise Schmidt Nielsen, Dennis Rosendahl Hansen, Mette Guldager Lyhne, Nikolaj Dybdal Winther, Susanne Fast, Martin H. Jensen, Brian Skytte Laursen, Marlene Plet, Mette Christensen Lisbeth Kohls Jensen, Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Gitte Kiel

2 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Indholdsfortegnelse Side 6. Orientering om prækvalifikationen vedr. "Projekt Bytoften" Revideret udbudsmateriale vedr. "Projekt 7-2 Bytoften" Forslag til genhusning af Rådhusets personale - "Projekt 7-2 Bytoften" Genhusning - den videre proces Oprydning og tømning af Bytoftens kælder Nedsættelse af "Kulturudvalg" / "Eventudvalg" Eventuelt...19 Bilagsliste...20 Underskriftsblad...21 Side 9

3 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Orientering om prækvalifikationen vedr. "Projekt Bytoften". Dok.nr.: 1376 Sagsid.: 13/1591 Initialer: giki Åben sag Sagsfremstilling Fristen for at komme i betragtning ved prækvalifikationen vedr. om- og tilbygningen ved Bytoften 2, Varde, var den 18. december Ved fristens udløb var der indkommet ansøgninger fra 24 interesserede firmaer. Ud fra de udbudte udvælgelseskriterier, godkende Prækvalifikationsudvalget den 15. januar 2013 Projektgruppens anbefaling, hvorefter følgende 5 firmaer blev valgt (prækvalificeret): Hoffmann A/S, Fredericia NCC Construction Danmark A/S, Kolding Maskinsnedkeriet Phønix, Brdr. Iversen ApS, Varde K. G. Hansen & Sønner A/S, Grindsted STB Byg A/S, Vejle. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Brian Laursen orienterede om de 5 valgte firmaer, som har frem til den 17. april 2013 til at udarbejde projektudkast. Bedømmelsesudvalget træder sammen den april samt maj 2013, hvor der ud fra de godkendte bedømmelseskriterier, skal vælges et projekt. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 10

4 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Revideret udbudsmateriale vedr. "Projekt 7-2 Bytoften" Dok.nr.: 1384 Sagsid.: 11/1273 Initialer: mahj Åben sag Sagsfremstilling I forlængelse af aftalerne på direktionsmødet den 17. januar 2013, drøftes det endelige oplæg til udbudsmateriale forinden udsendelse til de 5 prækvalificerede entreprenører. Det endelige oplæg vil blive fremsendt separat inden mødet. Marlene Plet, Brian S. Laursen og Martin H. Jensen deltager i punktets behandling. Bilag: 1 Åben 1 Udbudsbrev 27506/13 2 Åben 5 Byggeprogram 27519/13 3 Åben 4 Ydelsesbeskrivelse 27514/13 4 Åben 3 Totalentreprisekontrakt 27511/13 5 Åben 2 Konkurrencebetingelser 27510/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det reviderede udbudsmateriale drøftes med henblik på de sidste justeringer forinden udsendelse til tilbudsgiverne. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Det udarbejdede forslag til udbudsmateriale justeres i overensstemmelse med de faldne bemærkninger. Fortsat sagsbehandling: Det endelige udbudsmateriale (5 bilag), som den 18. februar 2013 er udsendt til de 5 udvalgte firmaer, forelægges til orientering for Bytoftengruppen. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Brian Laursen orienterede kort om byggeprogrammet, som blev taget til efterretning. Fra Årre efterlystes dog de tidligere afgivne ønsker om enkeltmands-/gruppekontorer i byggeprogrammet. Max Kruse oplyste, at Direktionen har ønsket at få en bygningsmasse fra start, som er så fleksibel som mulig, og som let kan tilpasses den fremtidige udvikling. Side 11

5 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Forslag til genhusning af Rådhusets personale - "Projekt 7-2 Bytoften" Dok.nr.: 1385 Sagsid.: 12/13425 Initialer: mahj Åben sag Sagsfremstilling Med afsæt i drøftelserne i Direktionen den 7. februar 2013, skal der ske afklaring af, hvor de enkelte personalegrupper på Rådhuset skal genhuses i perioden fra ca og frem til det nye rådhusbyggeri står klar i Følgende genhusningssteder er fortsat i spil: Gul Pavillon, Bytoften ca. 12 arbejdspladser Grå Pavillon, Bytoften ca. 12 arbejdspladser Blå Pavillon, Bytoften ca. 12 arbejdspladser Materielgården, Sig arbejdspladser Titan, Varde ca. 107 arbejdspladser lejeaftale er indgået Titan, Varde ca. 22 arbejdspladser i nyt lejemål Administrationen i Årre Det gamle Rådhus i spil. Forvaltningens vurdering Der er med udgangspunkt i de tidligere drøftelser med de enkelte direktører og med udgangspunkt i aftalerne på direktionsmødet 7. februar 2013 arbejdet videre med et konkret forslag til placering, der fremlægges på mødet. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Direktionen drøfter og godkender oplægget til fysik placering af de enkelte afdelinger og stabe, der herefter danner udgangspunkt for det videre arbejde. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Genhusningen af de ansatte på Rådhuset sker på følgende adresser og efter følgende tidsplan: IT og Skole-IT flyttes til Materielgården i Sig den 15. april 2013 Dagplejen flyttes til BCV senest UU-vejledningen i Blå Pavillon flyttes til BCV senest Side 12

6 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen TR-kontorerne i Gul Pavillon flyttes til Lerpøtvej 50 inden TR/FTR skal desuden indtænkes med 1-2 arbejdspladser på Titan. Gul Pavillon frasælges efter Borgmester og Direktionen flyttes til Titan den stort lejemål, 1. sal (sydlig del) (fælles med Borgmesterkontoret) Borgmesterkontoret flyttes til Titan den stort lejemål, 1. sal (sydlig del) (fælles med Borgmester og Direktionen) Økonomi (team A og B) flyttes til Titan lille lejemål den Økonomi (øvrig del) flyttes til Titan den stort lejemål, 1. sal (nordlig del) (fælles med B&U og Social/Sundhed) Børn & Unge flyttes til Titan den stort lejemål, 1. sal (nordlig del) (fælles med Økonomi og Social/Sundhed) Social/Sundhed flyttes til Titan den stort lejemål, 1. sal (nordlig del) (fælles med B&U og Økonomi). Social/Sundhed bemander receptionen/informationen på Titan. Kom/Ud flyttes til Titan den stort lejemål, stuen (fælles med HR og Personale) HR/Personale flyttes til Titan den stort lejemål, stuen (fælles med Kom/Ud) Kultur & Fritid flyttes til Det gl. Rådhus, Torvet 7, stuen den Staben Plan, Kultur og Teknik flyttes til Årre den Intern Service flyttes til Blå Pavillon den , og der oprettes 3 sattelit arbejdspladser i Blå Pavillon den Brand/Redning bliver i Grå Pavillon indtil de fraflyttes til ekstern adresse i løbet af 2013/14. Herefter frasælges Grå Pavillon. Den videre proces omkring medarbejdervarsling, generel kommunikation (intern/ekstern), besigtigelse og indretning af lokaleforholdene, fremtidig anvendelse af mødelokaler, nedpakning, oprydning og flytning m.v. aftales nærmere med Bytoftengruppen på førstkommende møde. Den spredte medarbejderplacering vil, alt andet lige, udløse et øget kørselsbehov. Som følge heraf udvides bilparken i forbindelse med den forestående udskiftning af administrationens bilpark med yderligere 4 biler, således af IT og Skole-IT får stillet 2 administrative biler til rådighed i Sig og Administrationen i Årre får tilført yderligere 2 biler. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Lisbeth Kohls Jensen, Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Martin Jensen orienterede om nedennævnte direktionsbeslutning om genhusning: Sig: IT + Skole-IT Årre: Staben Plan, Kultur og Teknik Blå Pavillon, Varde: Intern Service + 3 sattelitarbejdspladser Grå Pavillon, Varde: Brand og Redning Det gl. Rådhus, Varde: Kultur og Fritid BCV: UU-vejledningen og Dagplejen Lerpøtvej 50: TR/FTR Titan, Varde: Borgmester + Direktion + Borgmesterkontor Side 13

7 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Kom/Ud Økonomi Social, Sundhed og Beskæftigelse Forvaltningen Børn og Unge Personale/HR. Skitseforslag (#29924/13) vedr. genplacering af medarbejderne på Titan blev gennemgået, og er efterfølgende opslået i kantinen. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 14

8 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Genhusning - den videre proces. Dok.nr.: 1386 Sagsid.: 12/13425 Initialer: giki Åben sag Sagsfremstilling I forsættelse af Direktionens beslutning om genhusning af Rådhusets personale under om- og tilbygningen på Bytoften, aftales den videre proces nærmere omkring Medarbejdervarsling Generel kommunikation (intern/ekstern) Besigtigelse og indretning af lokaleforholdene Fremtidig anvendelse af mødelokaler, Nedpakning, Oprydning og flytning mv. Anbefaling Direktionen anbefaler, at den videre proces omkring ovennævnte punkter aftales nærmere med Bytoftengruppen. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Lisbeth Kohls Jensen, Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Martin Jensen orienterede om: Medarbejdervarsling Lederne er blevet bedt om at aflevere en medarbejderliste til Personale, der herefter sørger for at varsle medarbejderne om flytningen. Generel kommunikation Der er nedsat en kommunikationsgruppe bestående af Frants, Martin, Jørgen, Mie, Heidi og Gitte, til at sørge for den nødvendige information. Besigtigelse og indretning af lokaleforholdene Marlene Plet sørger for der bliver udarbejdet forslag til indretningsplan vedr. Titan. Der er skriveborde, stole til alle og en del reoler og mødeborde på Titan. Alle får som udgangspunkt deres nuværende telefonnr./telefon med videre. Besigtigelse af Sig, Årre, Det gl. Rådhus og Blå Pavillon aftales direkte mellem Martin og lederen. BCV er p.t. uafklaret placeringsmæssigt. Forslag til proces for Titan: 1. (primo/medio marts) Team Ejendom udarbejder et forslag til indretningsplan for de enkelte enheder ud fra antal medarbejdere, inventar og rummets beskaffenhed. 2. (ultimo marts) Enhederne får fremsendt forslaget umiddelbart før en rundvisning i lokalerne Side 15

9 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Rundvisningen, der forventes at vare ca. 1½-2 timer, indeholder: -Fremvisning af egne lokaler -Fremvisning af øvrige lokaler og fællesarealer -Præsentation af virksomheden Titan -Rundvisning på Titans fabriksområde Rundvisning vil af praktiske hensyn foregå i 5 hold a ca. 35 personer: -Økonomi -Personale/HR + Kom/Ud -Børn & Unge -Social/Sundhed/Beskæftigelse + Borgmesterkontor -Øvrige ansatte. 3. (april/maj) Efter rundvisningen kan enheden justere indretningsforslaget, og lave intern aftale om placering af de enkelte medarbejdere. Herefter vil indretningen blive opstillet fysisk. 4. (juni) Indflytningsklargøring, hvor de enkelte enheders flyttekontaktperson på stedet markerer hvem der sidder hvor, så flyttegodset lander korrekt. Mødelokalebooking er ikke klar endnu, men det vil blive meldt ud senere. Der arbejdes på at få mødelokalebookingen på Titan på plads EDB-mæssigt. Nogle mødelokaler er fælles med Titan, 3 mødelokaler må der serveres forplejning i, og andre mødelokaler råder vi fuldt og helt over. Nedpakning. Projektgruppen laver forslag til guide vedr. flytteprocessen, som forelægges Bytoftengruppen til godkendelse. Hver afdeling vil også blive bedt om at udpege en flyttekoordinator. På Titan er vi gæster hos kineserne, hvorfor vi skal have aftalt normer/spilleregler med udlejeren vedr. rygepolitik, kantine, madkultur, besøgende/registrering samt generelle normer. Al maden indtages i kantinen, og vi kan komme med på frokostordning (4 dage ugentlig) for 335 kr./mdl. Der er truffet aftale om, at kantinepersonalet på Bytoften udlånes til Titan i genhusningsperioden. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 16

10 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Oprydning og tømning af Bytoftens kælder Dok.nr.: 1389 Sagsid.: 11/1273 Initialer: giki Åben sag Sagsfremstilling Direktionen har besluttet at rømme hele kælderen under Bytoften inden sommerferien, således entreprenøren, som får til opgave at om-/tilbygge Rådhuset, får de bedst mulige fysiske betingelser. Martin Jensen vil redegøre for status på opgaven. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Der er udsendt mail til lederne om, at kælderen på Bytoften skal rømmes helt. Almindelig oprydning i kælderrum på Bytoften skal ske inden den 15. marts Arkivalierne skal registreres med kassationsfrister eller bevaringskode inden den 30. april 2013, hvor oprydningen skal være tilendebragt. Side 17

11 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Nedsættelse af "Kulturudvalg" / "Eventudvalg". Dok.nr.: 1383 Sagsid.: 13/3644 Initialer: giki Åben sag Sagsfremstilling Hvordan sikrer vi godt naboskab og fælles kulturskabelse på de nye arbejdspladser? Anbefaling Kommunaldirektøren anbefaler, at evt. nedsættelse af et Kulturudvalg / Eventudvalg drøftes. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Det aftaltes, at der høres hjemme i afdelingerne, om der er medarbejdere der ønsker at indgå i en 5-8 personers Eventudvalg, der kan tænke tanker vedr. markering af Farvel til Bytoften og Goddag til Titan og øvrige adresser. Side 18

12 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Eventuelt Dok.nr.: 1388 Sagsid.: 11/1273 Initialer: giki Åben sag Sagsfremstilling Eventuelt. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Lisbeth Kohls Jensen, Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Ingen bemærkninger. Side 19

13 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Bilagsliste 7. Revideret udbudsmateriale vedr. "Projekt 7-2 Bytoften" 1. 1 Udbudsbrev (27506/13) 2. 5 Byggeprogram (27519/13) 3. 4 Ydelsesbeskrivelse (27514/13) 4. 3 Totalentreprisekontrakt (27511/13) 5. 2 Konkurrencebetingelser (27510/13) Side 20

14 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Underskriftsblad Max Kruse Frants Kjeldsen Egon Boutrup Anette Lund Anette Brodde Bent Ole Gelmer Elin Thorup Finn Lassen Heidi Østergaard Kristensen Ivar Sande Jeanett Dam Jens Josephsen Kirstine Gottlieb Lis Bang Troelsen Lisbeth Kohls Jensen Louise Schmidt Nielsen Dennis Rosendahl Hansen Mette Guldager Lyhne Nikolaj Dybdal Winther Solveig Dagny Hjorthmose Susanne Fast Svend Aage Jensen Martin H. Jensen Brian Skytte Laursen Marlene Plet Mette Christensen Side 21

15 Bilag: Udbudsbrev Udvalg: Projekt Bytoftengruppen Mødedato: 26. februar Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27506/13

16 Til rette vedkommende Varde Kommune Teknik og Miljø Toften Årre Tlf Om- og tilbygning af Varde Kommunes Rådhus Dato. 18. februar 2013 Som tidligere bekendtgjort er jeres team blevet prækvalificeret til at deltage i udbuddet vedrørende om- og tilbygning af Varde Rådhus. Hermed fremsendes 1 sæt udbudsmateriale, eksklusiv bilag i papir og en CD med det komplette udbudsmateriale inklusiv bilag. Udbudsmaterialet omfatter følgende dokumenter, som er indsat i udbudsmappen. Brian Laursen Direkte tlf Sag nr. 13/ Dette udbudsbrev 2. Konkurrencebetingelser 3. Totalentreprisekontrakt 4. Byggesagsbeskrivelse 5. Byggeprogram 6. Eksisterende forhold 7. Planforhold 8. Tilbudsliste CD-rom med digital version af tegninger og ovennævnte dokumenter. De bedes i egen interesse, efter modtagelsen af udbudsmaterialet kontrollere, at de har modtaget hele materialet. I tilfælde af mangler kontaktes Brian Laursen, Postadresse: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde

17 Besigtigelse og orienteringsmøde Direktionen for Varde Kommune vil gerne invitere til et møde hvor der orienteres om baggrunden og forventningerne til det fremtidige byggeri. Besigtigelse og orienteringsmøde afholdes den 27. februar 2013 klokken Vi starter i Kantinen på Bytoften 2, 6800 Varde. Referat af mødet udsendes efterfølgende. Efter mødet vil der blive mulighed for at besigtige nuværende bygninger og området omkring rådhuset. Antal deltagere bedes oplyst senest den 25. februar 2013 til Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet kan skrifteligt rettes til Brian Laursen, Besvarelse af spørgsmål udsendes pr. mail til de bydende. Med venlig hilsen Varde Kommune Brian Laursen 2

18 Bilag: Byggeprogram Udvalg: Projekt Bytoftengruppen Mødedato: 26. februar Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27519/13

19 BYGGEPROGRAM Varde Kommune Om- og tilbygning af Varde Rådhus

20 Varde Kommune Side 2 februar 2013

21 Indhold 1 Introduktion Indledning Projektomfang Tidsplan Byggeprogrammets rammer Fremtidige udvidelser og optioner i tilbudte projekt Vision, kontekst og arkitektoniske intentioner Vision og overordnet mål Målgrupper Direktion Ledelsessekretariat Børn & Unge Pædagogisk central Økonomi Personale Social og Sundhed og Beskæftigelse Plan, Kultur og Teknik Kultur & Fritid Teknik og Miljø Plan og Byg Arkitektur Kunst og udsmykning Renhed Byggegrunden Generelt Stamdata Eksisterende forhold PCB, asbest og blyholdig maling Kloakinspektion Geotekniske forhold Arkæologi Plangrundlag Kommuneplan Lokalplan Forsyninger Generelt Vand Kloak Varme El Renovation...21 Varde Kommune Side 3 februar 2013

22 4 Bebyggelsens disponering Disponering af byggeriet på grunden Udvendige arealer Parkering Udvendige opholdsarealer Byggeriets disponering Generelt Fleksibilitet Tilgængelighed Adgangsforhold Indvendige adgangsveje Multisal Kontorarbejdspladser Flexrum Tekøkkener Kopi-, scanner- og printerrum Mødelokaler Projektrum Kantinefaciliteter Køkken Kontor til kantineleder Omklædnings- og toiletfaciliteter til køkkenpersonale Omklædningsfaciliteter Kælder Sikring Generelt Indvendig sikring generelt Udvendig sikring generelt Brandsikring Arbejdsmiljø Generelt Betjening og service af tekniske installationer Rengøring Energi og indeklima Energi Energi generelt Forbrugsmålere Alternativ energi Indeklima Generelt Termisk indeklima Atmosfærisk indeklima Forurening fra byggematerialer Akustisk indeklima...43 Varde Kommune Side 4 februar 2013

23 8.2.6 Optisk klima Teknisk beskrivelse Overordnede krav Bygningsbasis (1.) Bygningsbasis, generelt (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter (13) Terrændæk og kældergulv (18) Bygningsbasis bygning, øvrige Primære bygningsdele (2.) Primære bygningsdele, generelt (20) Terræn (21) Ydervægge (22) Indervægge (27) Tage Komplemettering (3.) Kompletterende bygningsdele, generelt (31) Ydervægge, komplettering (32) Indervægge, komplettering (33) Dæk, komplettering (35) Lofter, komplettering (36) Altaner, komplettering (37) Tage, komplettering (38) Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Overflader (4.) Overflader, bygningsdele (40)Terræn, belægninger (41) Udvendige vægoverflader (42) Indvendige overflader (43) Dæk og gulve, overflader (44) Trapper og ramper, overflader (45) Lofter, overflader (46) Altaner, overflader (46) Tage, overflader (48) Overflader bygning, øvrige VVS-anlæg (5) Alment, VVS-anlæg (50) VVS-anlæg, terræn (51) Affald (52) Afløb og sanitet (53) Vand (54) Luftarter (55) Køling (56)Varme...55 Varde Kommune Side 5 februar 2013

24 9.6.9 (57) Ventilation (58) VVS-anlæg, bygning, øvrige El- og mekanisk anlæg (6) Alment (60) El- og mekaniske anlæg i terræn (61) CTS-anlæg (62) Højspænding (63) Lavspænding (64) Elektronik og svagstrøm (66)Transportanlæg Bilag Bilag Bilag...63 Varde Kommune Side 6 februar 2013

25 Varde Kommune Side 7 februar 2013

26 1 Introduktion 1.1 Indledning Sammenlægningsudvalget var i 2006 enige om at Ny Varde Kommunes administration skulle samles i Varde. Varde Kommunes Byråd har efterfølgende besluttet at samle kommunes administrative medarbejdere og funktioner på 2 adresser i Varde by, henholdsvis Frisvadvej 35 og Bytoften 2. På Frisvadvej 35 ligger Borgercenter Varde som er borgernes centrale indgang til Varde Kommune. Her findes blandt andet Borgerservice, Jobcenter Varde og Center for Sundhedsfremme. I sidste fase af denne sammenlægning af administrationen, skal cirka 100 medarbejdere fra administrationsbygningen i Årre, det tidligere kommunekontor i Helle Kommune, flyttes til Bytoften Projektomfang De eksisterende rammer på Bytoften skal ombygges og udvides således den samlede bebyggelse kan rumme ca. 265 medarbejdere inklusiv nødvendige arealer til kantine, mødelokaler, personalefaciliteter og arkiv mm. Til rådhuset ønskes en multianvendelig sal, som blandt andet skal kunne benyttes som byrådssal, til stormøder og undervisning. Pavillonbygningerne placeret på grunden anvendes i byggeperioden til midlertidige flytninger af personalet på Bytoften, men skal naturligvis fjernes som en del af projektets færdiggørelse. Den eksisterende bygningsmasse på Bytoften, er opført i 1976 med en mindre tilbygning i Bygningerne har gennemgået en analyse, der har påvist en række bygningsmæssige uhensigtsmæssigheder, som skal udbedres samtidig med udvidelsen. Overordnet set skal alle installationer udskiftes, en stor del af de eksisterende skillevægge forventes fjernet og alle toiletforhold skal totalrenoveres. Stort set alle overflader skal påregnes opgraderet. Eksisterende bebyggelse skal energioptimeres i bedst mulige omfang. Løst inventar og udsmykning mv. leveres som bygherreleverance. Totalentreprenør leverer installationer til inventar og udstyr og koordinerer med bygherres leverandør og bygherre. Projektet er forbundet med en fast økonomisk ramme, og udbydes med en forventet entreprisesum på 50 millioner kroner eksklusiv moms. Varde Kommune Side 8 februar 2013

27 1.3 Tidsplan Projektet forventes gennemført i henhold til hovedtidsplanen. Af den fremgår det at projektet tilrettelægges med henblik på ibrugtagning august Kontrakt forventes indgået og projektering opstartet juni Tidsplanen detaljeres i samarbejde mellem bygherre og totalentreprenør i forbindelse med indgåelse af totalentreprenørkontrakt. Hele den nuværende administrationsbygning, med undtagelse af pavillonerne, rømmes for personale og inventar fra 1. august Totalentreprenør skal med henvisning til ovenstående ikke medtage genhusning og flytteomkostninger i tilbuddet. 1.4 Byggeprogrammets rammer Byggeriet skal udføres som beskrevet i nærværende projektmateriale og i henhold til myndighedernes krav, gældende lovgivning, normer, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger og krav fra Arbejdstilsynet. Det forudsættes at gældende relevante reglementer, vejledninger og anvisninger, såsom fx SBI- og BPS publikationer, er kendt af de bydende og er ikke nævnt specifikt eller behandlet i byggeprogrammet. 1.5 Fremtidige udvidelser og optioner i tilbudte projekt. Den tekniske del af byggeprogrammet er minimumskrav, som skal overholdes. Derudover bemærkes det, at der i byggeprogrammet skelnes imellem ønsker og krav. Tekniske elementer, tekniske løsninger, eventuelle fremtidige udbygnings- og udvidelsesmuligheder, der rækker yderligere ud over totalentreprisens tilbudte, kan vedlægges tilbuddet som særskilte optioner/tilkøb. Elementer, der i projektmaterialet indtænkes i fremtidige udbygningsplaner, så de på et senere tidspunkt kan realiseres, skal beskrives utvetydigt. Tillægspriser for tilkøb skal vedlægges tilbuddet og skal indeholde de fulde og integrerede løsninger. Pavillonbygningerne ønskes fjernet på et tidspunkt i byggeprocessen. Fjernelse af pavilloner, installationer og reetablering af terræn mv., indgår ikke som en del af tilbuddet. Varde Kommune Side 9 februar 2013

28 2 Vision, kontekst og arkitektoniske intentioner 2.1 Vision og overordnet mål Visionerne for Rådhuset i Varde er: Det færdige byggeri skal fremstå som én samlet bebyggelse. En imødekommende bygning for borgere og brugere, som færdes i huset Det fremtidige rådhus skal opføres Sundt, Rent og Digitalt Sundt: Visionen er at fremme sundheden i Varde Kommune. Rådhusprojektet skal indeholde tiltag, der er med til at forbedre sundheden og sikkerheden på rådhuset. Rent: Visionen er at gøre Varde Kommune til Danmarks reneste kommune. Rådhusprojektets skal tage hensyn til miljøet og bidrage til en renere og mere bæredygtig verden. Byggeriet skal være langtidsholdbart og uden indbygget spild og overforbrug. Der vises ansvarlighed i forbrug af ressourcer og energiforbrug. Projektet indeholder ny teknologi til energitekniske løsninger og der anvendes mange kendte og gode energieffektivitetsløsninger. Digitalt: Visionen er at gøre Varde Kommune til Danmarks mest digitale tilgængelige kommune. Rådhusprojektets digitale løsninger og tiltag, skal række ud over det forventelige. Der skal i udformningen af projektet være fokus på følgende overordnede mål: Lyst og fleksibelt byggeri. Energioptimerede løsninger, der rækker ud over mindstekravene. Bygningen understøtter en moderne og attraktiv arbejdsplads, med et sundt og godt arbejdsmiljø. Varde Kommune Side 10 februar 2013

29 2.2 Målgrupper Følgende afdelinger vil efter om- og tilbygningen have til huse på adressen. Antal medarbejdere/ arbejdspladser Øvrigt Direktion 4 Borgmester 1 Kontor med egne mødefaciliteter til 10 personer Borgmesterkontor 8 KomUd 11 IT 17 Sikringsrum til opbevaring af IT-udstyr Intern Service 9 Kantine 1 Kontor Økonomi 37 Personale 24 Børn & Unge 25 Skole IT 5 Pædagogisk central 4 Social & Sundhed 22 Plan, Kultur & Teknik Stab 7 Kultur & Fritid 7 Teknik & Miljø 50 Vaske- og tørrerum Plan & Byg 30 Vaske- og tørrerum. Plads til spejlstereoskop og et lysbord TR/FTR I alt Ca. 265 Mødelokaler Projektrum Flexrum 25 personer 1 stk. 12 personer 3 stk. 8 personer 3 stk. 12 personer 4 stk. Ca. 25 stk. Varde Kommune Side 11 februar 2013

30 2.2.1 Direktion Varde Kommunes Direktion består af; Borgmester, Kommunaldirektør, Direktør for Børn og Unge, Direktør for Plan Kultur og Teknik, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse. I indretningen skal der sikres en let og præsentabel adgang til Direktionen. Direktionen skal placeres samlet og centralt i bygningen således afstanden mellem direktør og de tilknyttede forvaltningsenheder gøres mindst mulig Ledelsessekretariat Ledelsessekretariatet består af 45 personer. Sekretariatet består af følgende 4 teams: Borgmesterkontor, Kommunikation & Udvikling(KomUd), IT-afdeling samt Intern Service. Borgmesterkontor, KomUd og IT, skal i videst mulige omfang placeres samlet og i umiddelbar nærhed af direktionen. Borgmesterkontoret består af 8 medarbejdere. Borgmesterkontoret placeres samlet og i umiddelbar nærhed af Direktion/Borgmester. Kommunikation og Udvikling (KomUd) består af 11 medarbejdere. IT-afdelingen består af 17 medarbejdere. Afdelingen placeres i nærheden af en yderdør, som kan fungere som vareindlevering til ITafdelingen. Der etableres et sikringsrum til IT-udstyr, som forsynes med BS-60 ståldør. IT-afdelingen placeres sammen med Skole-IT & Pædagogisk central. Intern Service består af 9 medarbejdere. Intern Service skal placeres centralt i forhold til den fremtidige hovedindgang, da teamet varetager rådhusets interne information og skal kunne tage imod borgere og kunder som ankommer til rådhuset Børn & Unge Børn & Unge består af 30 medarbejdere fordelt på 4 teams, Staben Børn og Unge, Skoleafdelingen, Dagtilbudsafdelingen og Skole-IT. Staben Børn og Unge, Skoleafdelingen og Dagtilbudsafdelingen placeres samlet. Skole-IT placeres sammen med IT-afdelingen & Pædagogisk central Pædagogisk central Pædagogisk Central består af 4 medarbejdere. Pædagogisk central placeres sammen med IT-afdelingen og Skole-IT. Varde Kommune Side 12 februar 2013

31 2.2.5 Økonomi Økonomi består af 37 medarbejdere. Der tages hensyn til at personalet har nogle personlige henvendelser, fra brugere, borgere og samarbejdspartnere, om dagen Personale Personale og organisationsudvikling består af 24 medarbejdere. Afdelingen har en del eksterne samarbejdspartnere og i placeringen og i indretningen af teamenes faciliteter skal der tages hensyn til, at en stor del af personalets samtaler og møder er af personlig og fortrolig karakter. Afdelingen har samlet set 10 til 15 eksterne henvendelser dagligt Social og Sundhed og Beskæftigelse. Social og Sundhed og Beskæftigelse består af 22 medarbejdere. Afdelingen placeres i nærheden af en yderdør, som kan fungere som personaleindgang Plan, Kultur og Teknik Plan, Kultur og Teknik består af 7 medarbejdere Kultur & Fritid Kultur og Fritid består af 7 medarbejdere. Der tages hensyn til at personalet dagligt har nogle personlige henvendelser, fra brugere, borgere og samarbejdspartnere. En del af de besøgene vil ikke være kendte i huset, så behovet for let adgang fra hovedindgang til Kultur & Fritid er stort Teknik og Miljø Teknik og Miljø består af 50 personer, fordelt på to teams, Team Miljø og Team Teknik. Team Miljø består af 25 medarbejdere. Det er et ønske at faciliteterne indrettes således, der tages hensyn til, at der kan forekomme nogle personlige henvendelser til medarbejdere til dette team. Der skal, i byggeriet, disponeres plads til vaske- og tørremuligheder for støvler og dragter, som benyttes ved tilsynsopgaver. Team Teknik består af 25 medarbejdere. Varde Kommune Side 13 februar 2013

BYGGEPROGRAM Varde Kommune Om- og tilbygning af Varde Rådhus

BYGGEPROGRAM Varde Kommune Om- og tilbygning af Varde Rådhus BYGGEPROGRAM Varde Kommune Om- og tilbygning af Varde Rådhus Varde Kommune Side 2 februar 2013 Indhold 1 Introduktion... 8 1.1 Indledning... 8 1.2 Projektomfang... 8 1.3 Tidsplan... 9 1.4 Byggeprogrammets

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, 2. SAL 2750 BALLERUP

LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, 2. SAL 2750 BALLERUP LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, 2. SAL 2750 BALLERUP Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kontorlejemål i samme bygning som Brenntag Nordic og Contour Design Flotte og præsentable kontorer med moderne

Læs mere

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser.

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 15. september 2005 af handicaptilgængeligheden på Esbjerg Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

Åbent Referat. til. Ledelsessekretariatet MEDudvalg

Åbent Referat. til. Ledelsessekretariatet MEDudvalg Åbent Referat til Ledelsessekretariatet MEDudvalg Mødedato: Mandag den 18. august Mødetidspunkt: 8:30-10:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kom/Ud stuen Frants Bilde Kjeldsen, Anette

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder MML 11.02.14 SAG 12.43.00 MØDE 1 D.06.02.14 kl. 9.00 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Karin Møller, (KM)BOGH Jens Peter Kofoed, SKEM

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Vejle Kommune udbyder ejendommen. Vimmelskaftet 2, 7323 Give

UDBUDSMATERIALE. Vejle Kommune udbyder ejendommen. Vimmelskaftet 2, 7323 Give UDBUDSMATERIALE Vejle Kommune udbyder ejendommen Vimmelskaftet 2, 7323 Give Udbud Vejle Kommune udbyder i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af den 24/6 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

MODERNE KONTOREJENDOM CENTRALT I KGS. LYNGBY

MODERNE KONTOREJENDOM CENTRALT I KGS. LYNGBY MODERNE KONTOREJENDOM CENTRALT I KGS. LYNGBY PARALLELVEJ 16 2800 KGS. LYNGBY KONTAKT OS PÅ 43 33 81 00 ARKITEKTONISK OG EKSKLUSIV EJENDOM 2.257 m² kontorejendom i 3 etager ekskl. kælder Flot receptionsområde

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS KOLIND + dispositionsforslag Kolind + Revidering af masterplan maj 2014 Krads DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS perspektiv fra parkeringsplad DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projektværksted og

Læs mere

Udbudsstrategi for salg af Hannebjerg Plejecenter

Udbudsstrategi for salg af Hannebjerg Plejecenter BILAG 1 UDBUDSSTRATEGI TITEL Udbudsstrategi Hannebjerg DATO 3. februar 2016 TIL Hørsholm Kommune FRA COWI PROJEKTNR A029686 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning helhedsplan - Disponering - December 2005 De nye fysiske rammer vil understøtte det pædagogiske arbejde og give mulighed for at gennemføre og afprøve nye pædagogiske metoder og arbejdegange. Størst mulig

Læs mere

NOTAT. Fælles produktionskøkken. Børnehuset Stenen og Krogen. Stenen og Krogen skal slås sammen til en fælles daginstitution for børn fra 0-6 år.

NOTAT. Fælles produktionskøkken. Børnehuset Stenen og Krogen. Stenen og Krogen skal slås sammen til en fælles daginstitution for børn fra 0-6 år. NOTAT 27. maj 2014 Børnehuset Stenen og Krogen Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk CVR-nr: 26369126 Fælles produktionskøkken Stenen og

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Ringvej 2B, 3. 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde

Læs mere

Bilag 1: Nummereringsprincip

Bilag 1: Nummereringsprincip Bilag 1 Bilag 1: Nummereringsprincip Det følgende bilag indeholder et forslag til nummerering af niveauerne, der anvendes i Byggeklassifikationsprojektet. Forslaget er udarbejdet af Mogens Rasmussen fra

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Åbent Referat. til. Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Hoved MED-udvalg Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 12:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1, BCV Ulla Rosendahl, Johannes Madsen, Else Matthiesen,

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Pavillonløsning A Pavillonløsning B Pavillonløsning C Eksisterende bygning (D) Bus (E) Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen)

Pavillonløsning A Pavillonløsning B Pavillonløsning C Eksisterende bygning (D) Bus (E) Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen) Vurdering af midlertidige modeller for etablering af stofindtagelsesrum på Placering Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen) Kapacitet Hvis tilladelser indhentes fra Kulturstyrelsen og Teknik- og Miljøforvaltningen,

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, ST. TV BALLERUP

LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, ST. TV BALLERUP LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, ST. TV. 2750 BALLERUP Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kontorlejemål i samme bygning som CA, Brenntag Nordic og Contour Design Flotte og præsentable kontorer med moderne

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler.

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Fremlejeprospekt Kontorlokaler Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Samlet areal inkl. fællesarealer: 310 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 650 pr. m 2 Sags

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG RECEPTION OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N

KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG RECEPTION OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG RECEPTION OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N EJENDOMMEN OG OMRÅDET Ejendommen er med stor synlighed og fremtræder præsentabel med beliggenheden på hjørnet af Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Undersøgelse af rumbehov ved sammenlægning af Borgerservice og Biblioteket i det nuværende Ringsted Biblioteks bygning.

Undersøgelse af rumbehov ved sammenlægning af Borgerservice og Biblioteket i det nuværende Ringsted Biblioteks bygning. arkbn Undersøgelse af rumbehov ved sammenlægning af Borgerservice og Biblioteket i det nuværende Ringsted Biblioteks bygning. Dispositionsforslag udarbejdet af: Arkitektfirmaet Brøndsted & Nielsen arkbn

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Platanbo resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. september 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årlig leje pr. m² ekskl. drift: Lager kr. 400 Kontor kr. 650 Kælder kr Herstedvang 10, 2620 Albertslund TIL LEJE ILIK90073

Årlig leje pr. m² ekskl. drift: Lager kr. 400 Kontor kr. 650 Kælder kr Herstedvang 10, 2620 Albertslund TIL LEJE ILIK90073 5.265 m² lager/produktion 1.916 m² kontor 354 m² kælder Isoleret lager med sprinkling Loftshøjde 5-7 m. Porte, læssegrav og rampe Rigtig pænt og moderne indrettet kontor i direkte tilknytning Årlig leje

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Ringvej 2B, 3. 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde

Læs mere

Lejemål i størrelser fra 161 til 1.845 m 2

Lejemål i størrelser fra 161 til 1.845 m 2 - til leje... Kontor undervisning etc. P. Hiort-Lorenzens Vej 2 8000 Århus C Lejemål i størrelser fra 161 til 1.845 m 2 Meget velegnet til f.eks. kontor- eller undervisningsformål Attraktiv beliggenhed

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

HJEMME- & SYGEPLEJEN, SOLRØD

HJEMME- & SYGEPLEJEN, SOLRØD HJEMME- & SYGEPLEJEN, SOLRØD Center torv Biblioteket Rådhuset Gymnasium Biblioteket Parkering Stationen Sti Idrætscentret Bibliotek Idrætscenter Parkering Hal C KORTUDSNIT - Sti Parkering Arkitekterne

Læs mere

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199, 1. SAL 2860 SØBORG

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199, 1. SAL 2860 SØBORG LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199, 1. SAL 2860 SØBORG Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kontorlejemål eller måske opdelt til flere sundhedsfag Gratis parkering, gåafstand til S-tog, bus tæt på og

Læs mere

Åbent referat til. Beskæftigelse

Åbent referat til. Beskæftigelse Åbent referat til Mødedato: Torsdag den 14. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 2, Bytoften Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF afbud i st. deltog Conny Knigge

Læs mere

LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER LYNGBY HOVEDGADE KGS. LYNGBY

LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER LYNGBY HOVEDGADE KGS. LYNGBY LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY LYNGBY HOVEDGADE 94 2800 KGS. LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER Individuelle kontorlejemål fra 600 8.000 m² Markant og synlig ejendom Bedste beliggenhed

Læs mere

Lokalitetsskemaer. Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune UDKAST. Nyt rådhus 08.01.13

Lokalitetsskemaer. Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune UDKAST. Nyt rådhus 08.01.13 Lokalitetsskemaer Rebild Kommune UDKAST Nyt rådhus 08.01.13 Side 2 af 67 Forord Efterfølgende lokalitetsskemaer oplyser de overordnede krav til rummene. Skemaer passer med de lokaliteter der er oplistet

Læs mere

Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-4.081 m 2

Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-4.081 m 2 Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-4.081 m 2 Business House med mange fælles faciliteter og services Hyggelig gårdhave Mulighed for hurtig overtagelse Mange parkeringspladser Flotte og lyse kontorlejemål

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, ST. TV. 2750 BALLERUP

LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, ST. TV. 2750 BALLERUP LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, ST. TV. 2750 BALLERUP Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kontorlejemål i samme bygning som CA og Brenntag Nordic Flotte og præsentable kontorer med moderne look og i

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen BYGGEPROGRAM Kommunens sagsnr. : 12/14717 Sagsnavn : Renovering af Ørkildsskolen Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 Sag : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg Emne : Renovering af Ørkildskolen Bygning

Læs mere

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Flot og effektivt kontordomicil med fordele for alle Gratis parkering, gåafstand til S-tog, bus tæt på og hurtig adgang

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG MØDEFACILITETER HEDEAGER 3, 1. SAL, STOK B, 8200 AARHUS N SAG

KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG MØDEFACILITETER HEDEAGER 3, 1. SAL, STOK B, 8200 AARHUS N SAG KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG MØDEFACILITETER HEDEAGER 3, 1. SAL, STOK B, 8200 AARHUS N SAG 166059 1 LETBANESTOP Letbanen forventes at køre til Skejby i 2017. 2 EJENDOMMEN OG OMRÅDET Ejendommen er

Læs mere

LEJEPROSPEKT EMDRUPVEJ 26, 1. SAL 2100 KØBENHAVN Ø

LEJEPROSPEKT EMDRUPVEJ 26, 1. SAL 2100 KØBENHAVN Ø LEJEPROSPEKT EMDRUPVEJ 26, 1. SAL 2100 KØBENHAVN Ø Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Velbeliggende kontorlejemål til en meget lav startleje Gåafstand til S-tog, bus tæt på og lynhurtig adgang

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Produktion / Lager / Kontor

Produktion / Lager / Kontor Lejeopstilling Produktion / Lager / Kontor Sag 7658-1 Østre Havnevej 25, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Mulighed for individuel opdeling og indretning Etageareal fra 400 til 7.100 m 2 Årlig

Læs mere

OFFICEPARK TOLDBODEN 2, VIBORG [Et moderne flerbrugerhus med suveræn placering]

OFFICEPARK TOLDBODEN 2, VIBORG [Et moderne flerbrugerhus med suveræn placering] [ V E R S I O N 1 ] OFFICEPARK OLDBODEN 2, VIBORG [Et moderne flerbrugerhus med suveræn placering] OFFICEPARK OLDBODEN SPARRE GADE Etape 1 Fleksible arbejdspladser orv No. 2 OFFICEPARK OLDBODEN 2, VIBORG

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Programoplæg (overordnede rammer for projektet)

Programoplæg (overordnede rammer for projektet) Udbygning af Kongehøjskolen Aabenraa Kommune 17. januar 2012 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Projektet... 3 1.2 Programoplæg... 3 1.3

Læs mere

Resume af byggeprogram

Resume af byggeprogram Resume af byggeprogram Kolding Sygehus Nybygning til Pædiatrisk Ambulatorium i forbindelse med etableringen af mor-barn-center. September 2008. Side 1 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

Markant lejemål med central beliggenhed

Markant lejemål med central beliggenhed Markant lejemål med central beliggenhed TIL LEJE Torvet 12, m.fl. 7400 Herning Kontorlejemål på Torvet i Herning Markant og præsentabelt lejemål på Torvet i Herning Tæt på banegård og busterminal Parkeringskælder

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

LYSE KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N

LYSE KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N LYSE KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N EJENDOMMEN OG OMRÅDET Ejendommen er med stor synlighed og fremtræder præsentabel med beliggenheden på hjørnet af Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Naverland 2 2600 Glostrup

Naverland 2 2600 Glostrup Naverland 600 Glostrup Bygning 90 Kontorfællesskab Kontorer fra 5 m Kontorhus på Naverland ligger som et markant vartegn - det eneste højhus - i området. Anlæggene omkring bygningen, der er smukke og præsentable,

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Nybrovej 110, 1. og 2. sal, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte:

Nybrovej 110, 1. og 2. sal, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: Nybrovej 110, 1. og 2. sal, 2800 Kongens Lyngby Nybrovej 110, 1. og 2. sal, 2800 Kongens Lyngby 1.115 m² kontorlejemål i Kgs. Lyngby Denne ejendom på 4.144 m² er opført i 1997 og fremstår moderne og præsentabel.

Læs mere

Betinget byudviklingsaftale om Bella Center Udkast

Betinget byudviklingsaftale om Bella Center Udkast Betinget byudviklingsaftale om Bella Center Udkast 28.05.2014 Denne betingede byudviklingsaftale er indgået den [indsæt dato] 2014 mellem Bella Center A/S CVR 26067715 Center Boulevard 5 2300 København

Læs mere

Toldbodgade 33 1253 København K

Toldbodgade 33 1253 København K Toldbodgade 33 1253 København K 1.761 m 2 godt lejemål i attraktivt miljø Ejendommen ligger i den charmerende del af København, kaldet Frederiksstaden, med det på en gang både enestående by- og havnemiljø.

Læs mere

Tilbud på Geodome (bolig) til genhusning af flygtninge

Tilbud på Geodome (bolig) til genhusning af flygtninge Dragør Kommune Teknik og miljø Kirkevej 7 2791 Dragør Dragør den 28. Maj 2017 Tilbud på Geodome (bolig) til genhusning af flygtninge Kære Dragør kommune, Geodomen er indrettet med henblik som bolig. Indretningen

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere