Åbent Referat. til. Projekt Bytoftengruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Projekt Bytoftengruppen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Max Kruse, Frants Kjeldsen, Egon Boutrup, Anette Lund, Anette Brodde, Bent Ole Gelmer, Elin Thorup, Finn Lassen, Heidi Østergaard Kristensen, Ivar Sande, Jeanett Dam, Jens Josephsen, Kirstine Gottlieb, Lis Bang Troelsen, Louise Schmidt Nielsen, Dennis Rosendahl Hansen, Mette Guldager Lyhne, Nikolaj Dybdal Winther, Susanne Fast, Martin H. Jensen, Brian Skytte Laursen, Marlene Plet, Mette Christensen Lisbeth Kohls Jensen, Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Gitte Kiel

2 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Indholdsfortegnelse Side 6. Orientering om prækvalifikationen vedr. "Projekt Bytoften" Revideret udbudsmateriale vedr. "Projekt 7-2 Bytoften" Forslag til genhusning af Rådhusets personale - "Projekt 7-2 Bytoften" Genhusning - den videre proces Oprydning og tømning af Bytoftens kælder Nedsættelse af "Kulturudvalg" / "Eventudvalg" Eventuelt...19 Bilagsliste...20 Underskriftsblad...21 Side 9

3 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Orientering om prækvalifikationen vedr. "Projekt Bytoften". Dok.nr.: 1376 Sagsid.: 13/1591 Initialer: giki Åben sag Sagsfremstilling Fristen for at komme i betragtning ved prækvalifikationen vedr. om- og tilbygningen ved Bytoften 2, Varde, var den 18. december Ved fristens udløb var der indkommet ansøgninger fra 24 interesserede firmaer. Ud fra de udbudte udvælgelseskriterier, godkende Prækvalifikationsudvalget den 15. januar 2013 Projektgruppens anbefaling, hvorefter følgende 5 firmaer blev valgt (prækvalificeret): Hoffmann A/S, Fredericia NCC Construction Danmark A/S, Kolding Maskinsnedkeriet Phønix, Brdr. Iversen ApS, Varde K. G. Hansen & Sønner A/S, Grindsted STB Byg A/S, Vejle. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Brian Laursen orienterede om de 5 valgte firmaer, som har frem til den 17. april 2013 til at udarbejde projektudkast. Bedømmelsesudvalget træder sammen den april samt maj 2013, hvor der ud fra de godkendte bedømmelseskriterier, skal vælges et projekt. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 10

4 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Revideret udbudsmateriale vedr. "Projekt 7-2 Bytoften" Dok.nr.: 1384 Sagsid.: 11/1273 Initialer: mahj Åben sag Sagsfremstilling I forlængelse af aftalerne på direktionsmødet den 17. januar 2013, drøftes det endelige oplæg til udbudsmateriale forinden udsendelse til de 5 prækvalificerede entreprenører. Det endelige oplæg vil blive fremsendt separat inden mødet. Marlene Plet, Brian S. Laursen og Martin H. Jensen deltager i punktets behandling. Bilag: 1 Åben 1 Udbudsbrev 27506/13 2 Åben 5 Byggeprogram 27519/13 3 Åben 4 Ydelsesbeskrivelse 27514/13 4 Åben 3 Totalentreprisekontrakt 27511/13 5 Åben 2 Konkurrencebetingelser 27510/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det reviderede udbudsmateriale drøftes med henblik på de sidste justeringer forinden udsendelse til tilbudsgiverne. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Det udarbejdede forslag til udbudsmateriale justeres i overensstemmelse med de faldne bemærkninger. Fortsat sagsbehandling: Det endelige udbudsmateriale (5 bilag), som den 18. februar 2013 er udsendt til de 5 udvalgte firmaer, forelægges til orientering for Bytoftengruppen. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Brian Laursen orienterede kort om byggeprogrammet, som blev taget til efterretning. Fra Årre efterlystes dog de tidligere afgivne ønsker om enkeltmands-/gruppekontorer i byggeprogrammet. Max Kruse oplyste, at Direktionen har ønsket at få en bygningsmasse fra start, som er så fleksibel som mulig, og som let kan tilpasses den fremtidige udvikling. Side 11

5 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Forslag til genhusning af Rådhusets personale - "Projekt 7-2 Bytoften" Dok.nr.: 1385 Sagsid.: 12/13425 Initialer: mahj Åben sag Sagsfremstilling Med afsæt i drøftelserne i Direktionen den 7. februar 2013, skal der ske afklaring af, hvor de enkelte personalegrupper på Rådhuset skal genhuses i perioden fra ca og frem til det nye rådhusbyggeri står klar i Følgende genhusningssteder er fortsat i spil: Gul Pavillon, Bytoften ca. 12 arbejdspladser Grå Pavillon, Bytoften ca. 12 arbejdspladser Blå Pavillon, Bytoften ca. 12 arbejdspladser Materielgården, Sig arbejdspladser Titan, Varde ca. 107 arbejdspladser lejeaftale er indgået Titan, Varde ca. 22 arbejdspladser i nyt lejemål Administrationen i Årre Det gamle Rådhus i spil. Forvaltningens vurdering Der er med udgangspunkt i de tidligere drøftelser med de enkelte direktører og med udgangspunkt i aftalerne på direktionsmødet 7. februar 2013 arbejdet videre med et konkret forslag til placering, der fremlægges på mødet. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Direktionen drøfter og godkender oplægget til fysik placering af de enkelte afdelinger og stabe, der herefter danner udgangspunkt for det videre arbejde. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Genhusningen af de ansatte på Rådhuset sker på følgende adresser og efter følgende tidsplan: IT og Skole-IT flyttes til Materielgården i Sig den 15. april 2013 Dagplejen flyttes til BCV senest UU-vejledningen i Blå Pavillon flyttes til BCV senest Side 12

6 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen TR-kontorerne i Gul Pavillon flyttes til Lerpøtvej 50 inden TR/FTR skal desuden indtænkes med 1-2 arbejdspladser på Titan. Gul Pavillon frasælges efter Borgmester og Direktionen flyttes til Titan den stort lejemål, 1. sal (sydlig del) (fælles med Borgmesterkontoret) Borgmesterkontoret flyttes til Titan den stort lejemål, 1. sal (sydlig del) (fælles med Borgmester og Direktionen) Økonomi (team A og B) flyttes til Titan lille lejemål den Økonomi (øvrig del) flyttes til Titan den stort lejemål, 1. sal (nordlig del) (fælles med B&U og Social/Sundhed) Børn & Unge flyttes til Titan den stort lejemål, 1. sal (nordlig del) (fælles med Økonomi og Social/Sundhed) Social/Sundhed flyttes til Titan den stort lejemål, 1. sal (nordlig del) (fælles med B&U og Økonomi). Social/Sundhed bemander receptionen/informationen på Titan. Kom/Ud flyttes til Titan den stort lejemål, stuen (fælles med HR og Personale) HR/Personale flyttes til Titan den stort lejemål, stuen (fælles med Kom/Ud) Kultur & Fritid flyttes til Det gl. Rådhus, Torvet 7, stuen den Staben Plan, Kultur og Teknik flyttes til Årre den Intern Service flyttes til Blå Pavillon den , og der oprettes 3 sattelit arbejdspladser i Blå Pavillon den Brand/Redning bliver i Grå Pavillon indtil de fraflyttes til ekstern adresse i løbet af 2013/14. Herefter frasælges Grå Pavillon. Den videre proces omkring medarbejdervarsling, generel kommunikation (intern/ekstern), besigtigelse og indretning af lokaleforholdene, fremtidig anvendelse af mødelokaler, nedpakning, oprydning og flytning m.v. aftales nærmere med Bytoftengruppen på førstkommende møde. Den spredte medarbejderplacering vil, alt andet lige, udløse et øget kørselsbehov. Som følge heraf udvides bilparken i forbindelse med den forestående udskiftning af administrationens bilpark med yderligere 4 biler, således af IT og Skole-IT får stillet 2 administrative biler til rådighed i Sig og Administrationen i Årre får tilført yderligere 2 biler. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Lisbeth Kohls Jensen, Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Martin Jensen orienterede om nedennævnte direktionsbeslutning om genhusning: Sig: IT + Skole-IT Årre: Staben Plan, Kultur og Teknik Blå Pavillon, Varde: Intern Service + 3 sattelitarbejdspladser Grå Pavillon, Varde: Brand og Redning Det gl. Rådhus, Varde: Kultur og Fritid BCV: UU-vejledningen og Dagplejen Lerpøtvej 50: TR/FTR Titan, Varde: Borgmester + Direktion + Borgmesterkontor Side 13

7 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Kom/Ud Økonomi Social, Sundhed og Beskæftigelse Forvaltningen Børn og Unge Personale/HR. Skitseforslag (#29924/13) vedr. genplacering af medarbejderne på Titan blev gennemgået, og er efterfølgende opslået i kantinen. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 14

8 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Genhusning - den videre proces. Dok.nr.: 1386 Sagsid.: 12/13425 Initialer: giki Åben sag Sagsfremstilling I forsættelse af Direktionens beslutning om genhusning af Rådhusets personale under om- og tilbygningen på Bytoften, aftales den videre proces nærmere omkring Medarbejdervarsling Generel kommunikation (intern/ekstern) Besigtigelse og indretning af lokaleforholdene Fremtidig anvendelse af mødelokaler, Nedpakning, Oprydning og flytning mv. Anbefaling Direktionen anbefaler, at den videre proces omkring ovennævnte punkter aftales nærmere med Bytoftengruppen. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Lisbeth Kohls Jensen, Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Martin Jensen orienterede om: Medarbejdervarsling Lederne er blevet bedt om at aflevere en medarbejderliste til Personale, der herefter sørger for at varsle medarbejderne om flytningen. Generel kommunikation Der er nedsat en kommunikationsgruppe bestående af Frants, Martin, Jørgen, Mie, Heidi og Gitte, til at sørge for den nødvendige information. Besigtigelse og indretning af lokaleforholdene Marlene Plet sørger for der bliver udarbejdet forslag til indretningsplan vedr. Titan. Der er skriveborde, stole til alle og en del reoler og mødeborde på Titan. Alle får som udgangspunkt deres nuværende telefonnr./telefon med videre. Besigtigelse af Sig, Årre, Det gl. Rådhus og Blå Pavillon aftales direkte mellem Martin og lederen. BCV er p.t. uafklaret placeringsmæssigt. Forslag til proces for Titan: 1. (primo/medio marts) Team Ejendom udarbejder et forslag til indretningsplan for de enkelte enheder ud fra antal medarbejdere, inventar og rummets beskaffenhed. 2. (ultimo marts) Enhederne får fremsendt forslaget umiddelbart før en rundvisning i lokalerne Side 15

9 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Rundvisningen, der forventes at vare ca. 1½-2 timer, indeholder: -Fremvisning af egne lokaler -Fremvisning af øvrige lokaler og fællesarealer -Præsentation af virksomheden Titan -Rundvisning på Titans fabriksområde Rundvisning vil af praktiske hensyn foregå i 5 hold a ca. 35 personer: -Økonomi -Personale/HR + Kom/Ud -Børn & Unge -Social/Sundhed/Beskæftigelse + Borgmesterkontor -Øvrige ansatte. 3. (april/maj) Efter rundvisningen kan enheden justere indretningsforslaget, og lave intern aftale om placering af de enkelte medarbejdere. Herefter vil indretningen blive opstillet fysisk. 4. (juni) Indflytningsklargøring, hvor de enkelte enheders flyttekontaktperson på stedet markerer hvem der sidder hvor, så flyttegodset lander korrekt. Mødelokalebooking er ikke klar endnu, men det vil blive meldt ud senere. Der arbejdes på at få mødelokalebookingen på Titan på plads EDB-mæssigt. Nogle mødelokaler er fælles med Titan, 3 mødelokaler må der serveres forplejning i, og andre mødelokaler råder vi fuldt og helt over. Nedpakning. Projektgruppen laver forslag til guide vedr. flytteprocessen, som forelægges Bytoftengruppen til godkendelse. Hver afdeling vil også blive bedt om at udpege en flyttekoordinator. På Titan er vi gæster hos kineserne, hvorfor vi skal have aftalt normer/spilleregler med udlejeren vedr. rygepolitik, kantine, madkultur, besøgende/registrering samt generelle normer. Al maden indtages i kantinen, og vi kan komme med på frokostordning (4 dage ugentlig) for 335 kr./mdl. Der er truffet aftale om, at kantinepersonalet på Bytoften udlånes til Titan i genhusningsperioden. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 16

10 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Oprydning og tømning af Bytoftens kælder Dok.nr.: 1389 Sagsid.: 11/1273 Initialer: giki Åben sag Sagsfremstilling Direktionen har besluttet at rømme hele kælderen under Bytoften inden sommerferien, således entreprenøren, som får til opgave at om-/tilbygge Rådhuset, får de bedst mulige fysiske betingelser. Martin Jensen vil redegøre for status på opgaven. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Der er udsendt mail til lederne om, at kælderen på Bytoften skal rømmes helt. Almindelig oprydning i kælderrum på Bytoften skal ske inden den 15. marts Arkivalierne skal registreres med kassationsfrister eller bevaringskode inden den 30. april 2013, hvor oprydningen skal være tilendebragt. Side 17

11 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Nedsættelse af "Kulturudvalg" / "Eventudvalg". Dok.nr.: 1383 Sagsid.: 13/3644 Initialer: giki Åben sag Sagsfremstilling Hvordan sikrer vi godt naboskab og fælles kulturskabelse på de nye arbejdspladser? Anbefaling Kommunaldirektøren anbefaler, at evt. nedsættelse af et Kulturudvalg / Eventudvalg drøftes. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Det aftaltes, at der høres hjemme i afdelingerne, om der er medarbejdere der ønsker at indgå i en 5-8 personers Eventudvalg, der kan tænke tanker vedr. markering af Farvel til Bytoften og Goddag til Titan og øvrige adresser. Side 18

12 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Eventuelt Dok.nr.: 1388 Sagsid.: 11/1273 Initialer: giki Åben sag Sagsfremstilling Eventuelt. Beslutning Projekt Bytoftengruppen den Fraværende: Lisbeth Kohls Jensen, Solveig Dagny Hjorthmose, Svend Aage Jensen Ingen bemærkninger. Side 19

13 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Bilagsliste 7. Revideret udbudsmateriale vedr. "Projekt 7-2 Bytoften" 1. 1 Udbudsbrev (27506/13) 2. 5 Byggeprogram (27519/13) 3. 4 Ydelsesbeskrivelse (27514/13) 4. 3 Totalentreprisekontrakt (27511/13) 5. 2 Konkurrencebetingelser (27510/13) Side 20

14 Varde Kommune Projekt Bytoftengruppen Underskriftsblad Max Kruse Frants Kjeldsen Egon Boutrup Anette Lund Anette Brodde Bent Ole Gelmer Elin Thorup Finn Lassen Heidi Østergaard Kristensen Ivar Sande Jeanett Dam Jens Josephsen Kirstine Gottlieb Lis Bang Troelsen Lisbeth Kohls Jensen Louise Schmidt Nielsen Dennis Rosendahl Hansen Mette Guldager Lyhne Nikolaj Dybdal Winther Solveig Dagny Hjorthmose Susanne Fast Svend Aage Jensen Martin H. Jensen Brian Skytte Laursen Marlene Plet Mette Christensen Side 21

15 Bilag: Udbudsbrev Udvalg: Projekt Bytoftengruppen Mødedato: 26. februar Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27506/13

16 Til rette vedkommende Varde Kommune Teknik og Miljø Toften Årre Tlf Om- og tilbygning af Varde Kommunes Rådhus Dato. 18. februar 2013 Som tidligere bekendtgjort er jeres team blevet prækvalificeret til at deltage i udbuddet vedrørende om- og tilbygning af Varde Rådhus. Hermed fremsendes 1 sæt udbudsmateriale, eksklusiv bilag i papir og en CD med det komplette udbudsmateriale inklusiv bilag. Udbudsmaterialet omfatter følgende dokumenter, som er indsat i udbudsmappen. Brian Laursen Direkte tlf Sag nr. 13/ Dette udbudsbrev 2. Konkurrencebetingelser 3. Totalentreprisekontrakt 4. Byggesagsbeskrivelse 5. Byggeprogram 6. Eksisterende forhold 7. Planforhold 8. Tilbudsliste CD-rom med digital version af tegninger og ovennævnte dokumenter. De bedes i egen interesse, efter modtagelsen af udbudsmaterialet kontrollere, at de har modtaget hele materialet. I tilfælde af mangler kontaktes Brian Laursen, Postadresse: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde

17 Besigtigelse og orienteringsmøde Direktionen for Varde Kommune vil gerne invitere til et møde hvor der orienteres om baggrunden og forventningerne til det fremtidige byggeri. Besigtigelse og orienteringsmøde afholdes den 27. februar 2013 klokken Vi starter i Kantinen på Bytoften 2, 6800 Varde. Referat af mødet udsendes efterfølgende. Efter mødet vil der blive mulighed for at besigtige nuværende bygninger og området omkring rådhuset. Antal deltagere bedes oplyst senest den 25. februar 2013 til Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet kan skrifteligt rettes til Brian Laursen, Besvarelse af spørgsmål udsendes pr. mail til de bydende. Med venlig hilsen Varde Kommune Brian Laursen 2

18 Bilag: Byggeprogram Udvalg: Projekt Bytoftengruppen Mødedato: 26. februar Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27519/13

19 BYGGEPROGRAM Varde Kommune Om- og tilbygning af Varde Rådhus

20 Varde Kommune Side 2 februar 2013

21 Indhold 1 Introduktion Indledning Projektomfang Tidsplan Byggeprogrammets rammer Fremtidige udvidelser og optioner i tilbudte projekt Vision, kontekst og arkitektoniske intentioner Vision og overordnet mål Målgrupper Direktion Ledelsessekretariat Børn & Unge Pædagogisk central Økonomi Personale Social og Sundhed og Beskæftigelse Plan, Kultur og Teknik Kultur & Fritid Teknik og Miljø Plan og Byg Arkitektur Kunst og udsmykning Renhed Byggegrunden Generelt Stamdata Eksisterende forhold PCB, asbest og blyholdig maling Kloakinspektion Geotekniske forhold Arkæologi Plangrundlag Kommuneplan Lokalplan Forsyninger Generelt Vand Kloak Varme El Renovation...21 Varde Kommune Side 3 februar 2013

22 4 Bebyggelsens disponering Disponering af byggeriet på grunden Udvendige arealer Parkering Udvendige opholdsarealer Byggeriets disponering Generelt Fleksibilitet Tilgængelighed Adgangsforhold Indvendige adgangsveje Multisal Kontorarbejdspladser Flexrum Tekøkkener Kopi-, scanner- og printerrum Mødelokaler Projektrum Kantinefaciliteter Køkken Kontor til kantineleder Omklædnings- og toiletfaciliteter til køkkenpersonale Omklædningsfaciliteter Kælder Sikring Generelt Indvendig sikring generelt Udvendig sikring generelt Brandsikring Arbejdsmiljø Generelt Betjening og service af tekniske installationer Rengøring Energi og indeklima Energi Energi generelt Forbrugsmålere Alternativ energi Indeklima Generelt Termisk indeklima Atmosfærisk indeklima Forurening fra byggematerialer Akustisk indeklima...43 Varde Kommune Side 4 februar 2013

23 8.2.6 Optisk klima Teknisk beskrivelse Overordnede krav Bygningsbasis (1.) Bygningsbasis, generelt (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter (13) Terrændæk og kældergulv (18) Bygningsbasis bygning, øvrige Primære bygningsdele (2.) Primære bygningsdele, generelt (20) Terræn (21) Ydervægge (22) Indervægge (27) Tage Komplemettering (3.) Kompletterende bygningsdele, generelt (31) Ydervægge, komplettering (32) Indervægge, komplettering (33) Dæk, komplettering (35) Lofter, komplettering (36) Altaner, komplettering (37) Tage, komplettering (38) Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Overflader (4.) Overflader, bygningsdele (40)Terræn, belægninger (41) Udvendige vægoverflader (42) Indvendige overflader (43) Dæk og gulve, overflader (44) Trapper og ramper, overflader (45) Lofter, overflader (46) Altaner, overflader (46) Tage, overflader (48) Overflader bygning, øvrige VVS-anlæg (5) Alment, VVS-anlæg (50) VVS-anlæg, terræn (51) Affald (52) Afløb og sanitet (53) Vand (54) Luftarter (55) Køling (56)Varme...55 Varde Kommune Side 5 februar 2013

24 9.6.9 (57) Ventilation (58) VVS-anlæg, bygning, øvrige El- og mekanisk anlæg (6) Alment (60) El- og mekaniske anlæg i terræn (61) CTS-anlæg (62) Højspænding (63) Lavspænding (64) Elektronik og svagstrøm (66)Transportanlæg Bilag Bilag Bilag...63 Varde Kommune Side 6 februar 2013

25 Varde Kommune Side 7 februar 2013

26 1 Introduktion 1.1 Indledning Sammenlægningsudvalget var i 2006 enige om at Ny Varde Kommunes administration skulle samles i Varde. Varde Kommunes Byråd har efterfølgende besluttet at samle kommunes administrative medarbejdere og funktioner på 2 adresser i Varde by, henholdsvis Frisvadvej 35 og Bytoften 2. På Frisvadvej 35 ligger Borgercenter Varde som er borgernes centrale indgang til Varde Kommune. Her findes blandt andet Borgerservice, Jobcenter Varde og Center for Sundhedsfremme. I sidste fase af denne sammenlægning af administrationen, skal cirka 100 medarbejdere fra administrationsbygningen i Årre, det tidligere kommunekontor i Helle Kommune, flyttes til Bytoften Projektomfang De eksisterende rammer på Bytoften skal ombygges og udvides således den samlede bebyggelse kan rumme ca. 265 medarbejdere inklusiv nødvendige arealer til kantine, mødelokaler, personalefaciliteter og arkiv mm. Til rådhuset ønskes en multianvendelig sal, som blandt andet skal kunne benyttes som byrådssal, til stormøder og undervisning. Pavillonbygningerne placeret på grunden anvendes i byggeperioden til midlertidige flytninger af personalet på Bytoften, men skal naturligvis fjernes som en del af projektets færdiggørelse. Den eksisterende bygningsmasse på Bytoften, er opført i 1976 med en mindre tilbygning i Bygningerne har gennemgået en analyse, der har påvist en række bygningsmæssige uhensigtsmæssigheder, som skal udbedres samtidig med udvidelsen. Overordnet set skal alle installationer udskiftes, en stor del af de eksisterende skillevægge forventes fjernet og alle toiletforhold skal totalrenoveres. Stort set alle overflader skal påregnes opgraderet. Eksisterende bebyggelse skal energioptimeres i bedst mulige omfang. Løst inventar og udsmykning mv. leveres som bygherreleverance. Totalentreprenør leverer installationer til inventar og udstyr og koordinerer med bygherres leverandør og bygherre. Projektet er forbundet med en fast økonomisk ramme, og udbydes med en forventet entreprisesum på 50 millioner kroner eksklusiv moms. Varde Kommune Side 8 februar 2013

27 1.3 Tidsplan Projektet forventes gennemført i henhold til hovedtidsplanen. Af den fremgår det at projektet tilrettelægges med henblik på ibrugtagning august Kontrakt forventes indgået og projektering opstartet juni Tidsplanen detaljeres i samarbejde mellem bygherre og totalentreprenør i forbindelse med indgåelse af totalentreprenørkontrakt. Hele den nuværende administrationsbygning, med undtagelse af pavillonerne, rømmes for personale og inventar fra 1. august Totalentreprenør skal med henvisning til ovenstående ikke medtage genhusning og flytteomkostninger i tilbuddet. 1.4 Byggeprogrammets rammer Byggeriet skal udføres som beskrevet i nærværende projektmateriale og i henhold til myndighedernes krav, gældende lovgivning, normer, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger og krav fra Arbejdstilsynet. Det forudsættes at gældende relevante reglementer, vejledninger og anvisninger, såsom fx SBI- og BPS publikationer, er kendt af de bydende og er ikke nævnt specifikt eller behandlet i byggeprogrammet. 1.5 Fremtidige udvidelser og optioner i tilbudte projekt. Den tekniske del af byggeprogrammet er minimumskrav, som skal overholdes. Derudover bemærkes det, at der i byggeprogrammet skelnes imellem ønsker og krav. Tekniske elementer, tekniske løsninger, eventuelle fremtidige udbygnings- og udvidelsesmuligheder, der rækker yderligere ud over totalentreprisens tilbudte, kan vedlægges tilbuddet som særskilte optioner/tilkøb. Elementer, der i projektmaterialet indtænkes i fremtidige udbygningsplaner, så de på et senere tidspunkt kan realiseres, skal beskrives utvetydigt. Tillægspriser for tilkøb skal vedlægges tilbuddet og skal indeholde de fulde og integrerede løsninger. Pavillonbygningerne ønskes fjernet på et tidspunkt i byggeprocessen. Fjernelse af pavilloner, installationer og reetablering af terræn mv., indgår ikke som en del af tilbuddet. Varde Kommune Side 9 februar 2013

28 2 Vision, kontekst og arkitektoniske intentioner 2.1 Vision og overordnet mål Visionerne for Rådhuset i Varde er: Det færdige byggeri skal fremstå som én samlet bebyggelse. En imødekommende bygning for borgere og brugere, som færdes i huset Det fremtidige rådhus skal opføres Sundt, Rent og Digitalt Sundt: Visionen er at fremme sundheden i Varde Kommune. Rådhusprojektet skal indeholde tiltag, der er med til at forbedre sundheden og sikkerheden på rådhuset. Rent: Visionen er at gøre Varde Kommune til Danmarks reneste kommune. Rådhusprojektets skal tage hensyn til miljøet og bidrage til en renere og mere bæredygtig verden. Byggeriet skal være langtidsholdbart og uden indbygget spild og overforbrug. Der vises ansvarlighed i forbrug af ressourcer og energiforbrug. Projektet indeholder ny teknologi til energitekniske løsninger og der anvendes mange kendte og gode energieffektivitetsløsninger. Digitalt: Visionen er at gøre Varde Kommune til Danmarks mest digitale tilgængelige kommune. Rådhusprojektets digitale løsninger og tiltag, skal række ud over det forventelige. Der skal i udformningen af projektet være fokus på følgende overordnede mål: Lyst og fleksibelt byggeri. Energioptimerede løsninger, der rækker ud over mindstekravene. Bygningen understøtter en moderne og attraktiv arbejdsplads, med et sundt og godt arbejdsmiljø. Varde Kommune Side 10 februar 2013

29 2.2 Målgrupper Følgende afdelinger vil efter om- og tilbygningen have til huse på adressen. Antal medarbejdere/ arbejdspladser Øvrigt Direktion 4 Borgmester 1 Kontor med egne mødefaciliteter til 10 personer Borgmesterkontor 8 KomUd 11 IT 17 Sikringsrum til opbevaring af IT-udstyr Intern Service 9 Kantine 1 Kontor Økonomi 37 Personale 24 Børn & Unge 25 Skole IT 5 Pædagogisk central 4 Social & Sundhed 22 Plan, Kultur & Teknik Stab 7 Kultur & Fritid 7 Teknik & Miljø 50 Vaske- og tørrerum Plan & Byg 30 Vaske- og tørrerum. Plads til spejlstereoskop og et lysbord TR/FTR I alt Ca. 265 Mødelokaler Projektrum Flexrum 25 personer 1 stk. 12 personer 3 stk. 8 personer 3 stk. 12 personer 4 stk. Ca. 25 stk. Varde Kommune Side 11 februar 2013

30 2.2.1 Direktion Varde Kommunes Direktion består af; Borgmester, Kommunaldirektør, Direktør for Børn og Unge, Direktør for Plan Kultur og Teknik, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse. I indretningen skal der sikres en let og præsentabel adgang til Direktionen. Direktionen skal placeres samlet og centralt i bygningen således afstanden mellem direktør og de tilknyttede forvaltningsenheder gøres mindst mulig Ledelsessekretariat Ledelsessekretariatet består af 45 personer. Sekretariatet består af følgende 4 teams: Borgmesterkontor, Kommunikation & Udvikling(KomUd), IT-afdeling samt Intern Service. Borgmesterkontor, KomUd og IT, skal i videst mulige omfang placeres samlet og i umiddelbar nærhed af direktionen. Borgmesterkontoret består af 8 medarbejdere. Borgmesterkontoret placeres samlet og i umiddelbar nærhed af Direktion/Borgmester. Kommunikation og Udvikling (KomUd) består af 11 medarbejdere. IT-afdelingen består af 17 medarbejdere. Afdelingen placeres i nærheden af en yderdør, som kan fungere som vareindlevering til ITafdelingen. Der etableres et sikringsrum til IT-udstyr, som forsynes med BS-60 ståldør. IT-afdelingen placeres sammen med Skole-IT & Pædagogisk central. Intern Service består af 9 medarbejdere. Intern Service skal placeres centralt i forhold til den fremtidige hovedindgang, da teamet varetager rådhusets interne information og skal kunne tage imod borgere og kunder som ankommer til rådhuset Børn & Unge Børn & Unge består af 30 medarbejdere fordelt på 4 teams, Staben Børn og Unge, Skoleafdelingen, Dagtilbudsafdelingen og Skole-IT. Staben Børn og Unge, Skoleafdelingen og Dagtilbudsafdelingen placeres samlet. Skole-IT placeres sammen med IT-afdelingen & Pædagogisk central Pædagogisk central Pædagogisk Central består af 4 medarbejdere. Pædagogisk central placeres sammen med IT-afdelingen og Skole-IT. Varde Kommune Side 12 februar 2013

31 2.2.5 Økonomi Økonomi består af 37 medarbejdere. Der tages hensyn til at personalet har nogle personlige henvendelser, fra brugere, borgere og samarbejdspartnere, om dagen Personale Personale og organisationsudvikling består af 24 medarbejdere. Afdelingen har en del eksterne samarbejdspartnere og i placeringen og i indretningen af teamenes faciliteter skal der tages hensyn til, at en stor del af personalets samtaler og møder er af personlig og fortrolig karakter. Afdelingen har samlet set 10 til 15 eksterne henvendelser dagligt Social og Sundhed og Beskæftigelse. Social og Sundhed og Beskæftigelse består af 22 medarbejdere. Afdelingen placeres i nærheden af en yderdør, som kan fungere som personaleindgang Plan, Kultur og Teknik Plan, Kultur og Teknik består af 7 medarbejdere Kultur & Fritid Kultur og Fritid består af 7 medarbejdere. Der tages hensyn til at personalet dagligt har nogle personlige henvendelser, fra brugere, borgere og samarbejdspartnere. En del af de besøgene vil ikke være kendte i huset, så behovet for let adgang fra hovedindgang til Kultur & Fritid er stort Teknik og Miljø Teknik og Miljø består af 50 personer, fordelt på to teams, Team Miljø og Team Teknik. Team Miljø består af 25 medarbejdere. Det er et ønske at faciliteterne indrettes således, der tages hensyn til, at der kan forekomme nogle personlige henvendelser til medarbejdere til dette team. Der skal, i byggeriet, disponeres plads til vaske- og tørremuligheder for støvler og dragter, som benyttes ved tilsynsopgaver. Team Teknik består af 25 medarbejdere. Varde Kommune Side 13 februar 2013

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder MML 11.02.14 SAG 12.43.00 MØDE 1 D.06.02.14 kl. 9.00 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Karin Møller, (KM)BOGH Jens Peter Kofoed, SKEM

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler.

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Fremlejeprospekt Kontorlokaler Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Samlet areal inkl. fællesarealer: 310 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 650 pr. m 2 Sags

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 Storegade 38, 6740 Bramming Solid og præsentabel rødstensbygning i centrum Pris kontant kr. 3.750.000 Stueplan 276 kvm. 1.sal 276 kvm. Kælder 130 kvm. Jernbanegade

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk VIND ET GAVEKORT INDRET KÅRKS REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE http://kaark.aarch.dk side_2 Indledning Kårk genopstod sidste semester efter længere

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013 Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Nybygning. September 2013 Bygherre: Ringkøbing Skjern-Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Revisionsdato 17. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE. SIDE

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Flot og effektivt kontordomicil med fordele for alle Gratis parkering, gåafstand til S-tog, bus tæt på og hurtig adgang

Læs mere

Produktion / Lager / Kontor

Produktion / Lager / Kontor Lejeopstilling Produktion / Lager / Kontor Sag 7658-1 Østre Havnevej 25, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Mulighed for individuel opdeling og indretning Etageareal fra 400 til 7.100 m 2 Årlig

Læs mere

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26 er en markant kontorejendom på i alt 24.000 m², beliggende i smukke, naturskønne omgivelser i Forskerparken

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Naverland 2 2600 Glostrup

Naverland 2 2600 Glostrup Naverland 600 Glostrup Bygning 90 Kontorfællesskab Kontorer fra 5 m Kontorhus på Naverland ligger som et markant vartegn - det eneste højhus - i området. Anlæggene omkring bygningen, der er smukke og præsentable,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Lillian Kristensen projektdirektør

Lillian Kristensen projektdirektør Jens Anton Dalgaard Lillian Kristensen projektdirektør projektchef KVALITETSFONDSBYGGERIET - REGIONSHOSPITALET VIBORG Informationsmøde oprensningsentreprise 16.12.2013 SWECO AART MIDTCONSULT WSP Dagsorden

Læs mere

BYGGEPROGRAM NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER. Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE

BYGGEPROGRAM NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER. Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE Indholdsfortegnelse. 1.0 Bygherren og projektorganisation 1 2.0 Det Aktuelle projekt 2 3.0 Bygningsmæssig status

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

Toldbodgade 33 1253 København K

Toldbodgade 33 1253 København K Toldbodgade 33 1253 København K 1.761 m 2 godt lejemål i attraktivt miljø Ejendommen ligger i den charmerende del af København, kaldet Frederiksstaden, med det på en gang både enestående by- og havnemiljø.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 y istandsat kontor til leje fra 157 m² 2.184 m². Kan lejes etagevis eller som et domicil med mulighed for butik. Se indretningsforslag. fred

Læs mere

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger Norddjurs Kommune Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt 20. maj 2015 Ansøgning om tilskud til renovering af køkken på Campus Køkkenet på Campus er i dag totalt nedslidt, og vi har brug for at få foretaget

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Køkken og cateringfaciliteter udlejes

Køkken og cateringfaciliteter udlejes Køkken og cateringfaciliteter udlejes Fuldt apteret køkken m/kantine-/selskabslokale Sag R1407-25 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Der er gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Mulighed

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue 6400 Sønderborg Sagsnr. 7-20.905 Markant ejendom med stor facade

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere