Lean i danske kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean i danske kommuner"

Transkript

1 Lean i danske kommuner Udviklingen i forståelse og anvendelse i perioden 2008 til 2010 Jan Stentoft Arlbjørn Per Vagn Freytag Henning de Haas Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000 Kolding White paper 2010

2 Lean i danske kommuner Udviklingen i forståelse og anvendelse i perioden 2008 til 2010 White paper Jan Stentoft Arlbjørn, professor, ph.d. Per Vagn Freytag, professor, ph.d. Henning de Haas, post.doc., ph.d Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet, 6000 Kolding ISBN Billede til forsiden af rapporten er hentet fra

3 Indholdsfortegnelse 1. Executive summary Baggrund for undersøgelsen Formål med undersøgelsen Metode Teoretisk kontekst Reformation af den hierarkiske offentlige forvaltning gennem New Public Management Lean i en teoretisk belysning Om spørgeskemaundersøgelserne Begrebsafklaring Implementering Konklusion Litteraturliste... 30

4 1. Executive summary Dette white paper indeholder analyser af tre års undersøgelser af lean-praksis i de danske kommuner. Undersøgelserne er gennemført for at afdække, hvad motiverne er for at igangsætte lean-projekter og ikke mindst for at undersøge, hvad der forstås ved lean i en kommunal sammenhæng, og om initiativerne har haft den ønskede effekt. Formålet med undersøgelsen er at tage temperaturen på lean-projekter i den kommunale sektor i Danmark. Der ønskes afdækket, hvor langt kommunerne er med at implementere lean, og identificeret, hvad den konkrete praksis er på området. Undersøgelsen er opdelt i tre hovedområder: - Baggrundsoplysninger med status på lean-projekter i den enkelte kommune. - Begrebsafklaring med fokus på, hvad der menes med lean, og om der er divergerende opfattelser af begrebet. - Implementering med fokus på baggrunden for lean-projekter, selve implementeringen og dens barrierer samt effekterne heraf. Analyserne i denne rapport er baseret på datasæt fra tre undersøgelser gennemført i 2010, 2009 og Undersøgelserne er således med til at belyse, hvilken udvikling der er sket på lean-området hos kommunerne. Status på lean i kommunerne 58% deltagende kommuner i 2010-undersøgelsen svarer, at de er i gang med leanimplementeringer (se figur 2). I 2009 var 79% i gang med lean, mens 71% var i gang i % angiver i 2010, at de har implementeret lean. 5-6 respondenter (ca. 17%) har svaret nej til, at lean er blevet implementeret. Eksempler på årsager til, at der ikke arbejdes med lean er: o Vi arbejder i stedet med forbedringskultur via medarbejdere. o Vi kalder det ikke lean, men indholdet er det samme som lean. o Arbejdsgangsanalyser er indført på administrationsniveau. Fælles for alle tre undersøgelser er, at et flertal af respondenterne har planer om inden for det næste år at gå i gang med et lean-projekt (se figur 3). 61%, 63%, 67% af respondenterne har svaret ja for henholdsvis 2010, 2009 og Besvarelserne indikerer et fortsat fokus på lean i kommunerne. Begrebsafklaring De fire elementer, som respondenterne angiver som vigtigste i lean, er (se figur 4): o Kortlægning af arbejdsgange og -processer. o Fokus på at fjerne spild. o Arbejde med løbende forbedringer. o Informationstavler og målstyring. Lean i danske kommuner: Udviklingen i forståelse og anvendelse i perioden 2008 til

5 Respondenterne er overvejende enige om, at lean har en nyhedsværdi (se figur 5). Hovedparten af respondenterne svarer ja til spørgsmålet i alle tre undersøgelser (61%, 56% og 69% i henholdsvis 2010, 2009 og 2008). o En mere detaljeret analyse viser, at kommunaldirektørerne generelt ikke mener, der er den store nyhedsgrad i lean, mens de respondenter, der er leankoordinatorer/konsulenter, ser noget nyt i lean. o Begrundelser for, at der skulle være noget nyt i lean, er blandt nævnt som: Fordi det ses som en helhed og indebærer en kulturforandring. Det er i vidt omgang gammel vin på nye flasker - men det er nyt, at det er samlet i en overskuelig værktøjskasse. Overblik, enkelthed - en opskrift, som er let at gå til. o Begrundelser for, at der ikke er noget nyt i lean, er bl.a.: Lean har primært karakter af genopdagelse af rationalisering iklædt nutidens tendenser. Arbejdsgangsanalyser hed før Business Process Reengineering. Er der en klar og entydig opfattelse af, hvad lean er i organisationen (se figur 6)? I 2008 og 2009 svarer henholdsvis 61% og 58% nej, mens dette antal er faldet til 53% i % svarer ja i 2010, 23% svarer ja i 2009, mens der er 20%, der svarer ja i Der er stadig en stor gruppe, som ikke er med på lean-toget, men tendensen er, at flere og flere får et billede af, hvad det indebærer. Der er over de tre år sket en udvikling i retning af, at lean er universelt og kan bruges alle steder (figur 13). o I 2008 svarede 31%, at det var universelt, mens 62% svarede, at der ikke var meget nyt i lean, men at det kunne hjælpe med at sætte fokus på produktivitet. o I 2010 er dette forhold ændret til 47%, der mener, at lean er universelt, og 44% der mener, at der ikke er så meget nyt. o En mere detaljeret analyse af svarene viser, at der er en overvægt af svar fra leankoordinatorer/konsulenter, der mener, lean er universelt og kan bruges alle steder. Implementering De to væsentligste bevæggrunde for valg af lean er de samme for alle tre undersøgelser, og også prioriteringen er den samme (se figur 7): o For at udvikle organisationen. o Primært for at reducere omkostninger (øge produktiviteten). Det er alt overvejende kommunaldirektøren/den øverste ledelse, der har igangsat lean i kommunen (2010: 80%, 2009: 67%, 2008: 64%). Enkelte har svaret afdelingsleder eller team-leder. Det kan konkluderes, at lean-initiativer i kommunerne primært igangsættes af kommunaldirektøren (se figur 8). Kommunerne er blevet bedre til at undersøge alternativer til lean. I 2010 var det 64% mod 42% i 2008 (se figur 9). o Som begrundelse for ikke at have undersøgt andre alternativer angives blandt andet: At det første projekt var et pilotprojekt, der skulle afdække om lean kunne bruges hos os. Lean i danske kommuner: Udviklingen i forståelse og anvendelse i perioden 2008 til

6 Konklusion Lean er et lettilgængeligt koncept og var nyt for alle kommuner i sammenlægningen. o Ved alternativer til lean nævnes der: Arbejdsgangsanalyser. Business Process Reengineering. I forhold til anvendelsen af lean i organisationen svarer respondenterne ens i de tre undersøgelser, at anvendelsen af lean er begrænset til udvalgte afdelinger (2010: 67%, 2009: 67%, 2008: 67%) (se figur 10). o Det er få, der svarer, at lean anvendes i hele organisationen (fra 9% i 2008 til 16% i 2010). De største barrierer for lean-implementeringer er angivet til at være (se figur 11): o Kulturændring. o Udfordring efterfølgende med at fastholde de nye arbejdsmåder. o Manglet en forståelse for igangsættelse af lean-implementeringen. o Manglende træning og uddannelse i lean. Det er blevet mere tydeligt, at lean har haft en effekt (se figur 12). I 2010 svarer 67% ja til, at lean har haft en effekt, mod 36% i Samlet set har 30% i 2010 ikke svaret på spørgsmålet eller svaret ved ikke. Det er tæt ved en 1/3 af respondenterne, som ikke ved, om deres lean-initiativer har medført en effekt. o Eksempler på beskrevne effekter blandt respondenterne er: Frigivelse af ressourcer til andre opgaver. Markant kortere sagsbehandlingstid. Mindre stress og bedre overblik. Det er hovedsageligt topledelsen, der har besluttet, at der skal arbejdes med lean. Hovedparten af de adspurgte respondenter er af den opfattelse, at lean-projekterne har haft en dokumenteret effekt. En overvejende del af respondenterne er af den opfattelse, at der mangler en klar og entydig opfattelse af, hvad der er lean i deres respektive organisationer. Lean anses primært som et middel til at udvikle organisationen. Det er med andre ord mere et middel end et mål i sig selv. Forståelsen af lean-begrebet samler sig om at eliminere spild, at foretage kortlægninger af arbejdsgange (arbejdsgangsanalyser), fokus på kontinuerlige forbedringer gennem kaizenmøder, synliggørelse af informationstavler samt indførsel af målinger. Lean i de danske kommuner kan karakteriseres som værende værktøjskasse -lean. Langt størstedelen af kommunerne planlægger flere lean-projekter i den kommende tid. Hovedparten af kommunerne arbejder med lean i udvalgte afdelinger. Størstedelen af respondenterne er af den opfattelse, at lean-implementeringerne har haft en dokumenteret effekt. En større del af respondenterne primært dem, der er lean-koordinatorer og konsulenter ser, der er noget nyt i lean. Rapporten behandler lean ud fra en kritisk konstruktiv synsvinkel og søger at være debatskabende både inden for den kommunale sektor og i den bredere offentlighed. Dette sker med en respekt for, at der er flere måder at se og bedømme lean på. Lean i danske kommuner: Udviklingen i forståelse og anvendelse i perioden 2008 til

7 2. Baggrund for undersøgelsen Gennem de seneste par år har en stor del af den danske produktivitetsdebat koncentreret sig om ledelsesbegrebet lean. Der har ikke manglet spalteplads til at fortælle, hvor godt dette begreb er til at skabe produktivitetsforbedringer. Imidlertid er det meste litteratur om lean skrevet af konsulenter (eksempelvis Eriksen et al., 2005 og Christiansen et al., 2008), som kan have yderligere dagsordner med at berette om, hvor godt det er. Flere konsulentvirksomheder skriver bøger og artikler til håndbøger og faglige magasiner om emner, der kan give salg af konsulentydelser. En sådan tilgang karakteriserer ikke arbejdet inden for forskningsverdenen, hvis det er forskning, man vil levere. Her spiller problematisering af stoffet en central rolle. Vigtige kriterier er f.eks. definitioner og operationaliseringer af begreber, anvendt metode, troværdighed af data og analyser, gennemgang af mulige fejlkilder samt en eksplicit stillingtagen til, hvor langt gyldigheden rækker. Nogle forskelle mellem forskere og konsulenters roller fremgår af tabel 1. Nærværende rapport er skrevet ud fra forskerrollen. Som den tidligere franske antropolog og etnolog Claude Lévi-Strauss har udtrykt det, så er videnskabsmanden ikke en person, som giver de rigtige svar, men en, der stiller de rigtige spørgsmål. Tabel 1: Forsker- versus konsulentrollen Forskerrollen Konsulentrollen Retning Mod teori Mod praksis Fremgangsmåde Teoriudvikling og empirisk afprøvning Anvendelse af kendte teorier og redskaber Ressource Teoretisk overblik Erfaringsbredde Praktisk relevans Problematisering Problemløsning Kilde: Baseret på Bager (1998) Vores studier af dansk og international lean-litteratur viser, at meget få bidrag om lean indeholder sådanne diskussioner. Lean har bevæget sig fra produktionsgulvet og ud i andre sektorer, såsom til administrative processer på sygehuse og i andre offentlige forvaltninger. Væksthus for Ledelse igangsatte i 2006 et projekt Effektivisering i fællesskab ved at udvælge fire kommuner, der skulle arbejde med lean. Århus Kommune skulle arbejde med lean ved sagsbehandlingen af sårbare børn og unge. Favrskov Kommune skulle arbejde med lean-opgaver i deres borgerservice. Helsingør Kommune bidrog med et projekt inden for sygedagpengeområdet, og i Roskilde Kommune skulle man arbejde med lean på et plejecenter (Væksthus for Ledelse, 2008). Intentionen med projektet fra Kommunernes Landsforening var at undersøge, om lean er et egnet redskab til at sikre effektiviseringer, kvalitet og arbejdsglæde på de kommunale arbejdspladser. Derudover skulle projektet beskrive, hvilke særlige forhold kommunerne skal være opmærksomme på i anvendelsen af lean. Casestudier af tre danske kommuner, som er blevet udpeget af en seniorkonsulent hos Kommunernes Landsforening, som repræsentanter for danske kommuner, der er langt fremme med lean, viste, at ingen af disse havde implementeret konkrete mål med deres arbejde (Arlbjørn et al., 2009; Arlbjørn et al., 2010). Det er således interessant, at man kan omtale lean i så positive Lean i danske kommuner: Udviklingen i forståelse og anvendelse i perioden 2008 til

8 vendinger, uden at det ser ud til, at man kan dokumentere det. Idet lean er udviklet i en industriel kontekst, hvor visse bestemte forhold skal være til stede, har det været af stor interesse at undersøge, hvad det nu er, der forstås ved lean i de danske kommuner. Når nu alle taler så meget om det og flere giver udtryk for, at de er i gang og har de første implementeringer på plads hvad er det så egentlig, der er sket? Dette er et væsentligt forhold at få belyst ikke mindst fordi, det er offentlige ressourcer, der anvendes på sådanne tiltag. Lean i danske kommuner: Udviklingen i forståelse og anvendelse i perioden 2008 til

9 3. Formål med undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at tage temperaturen på lean-projekter i den kommunale sektor i Danmark. Der ønskes afdækket, hvor langt kommunerne er med at implementere lean, og identificeret, hvad den konkrete praksis er på området. Undersøgelsen er opdelt i tre hovedområder: - Baggrundsoplysninger med status på lean-projekter i den enkelte kommune. - Begrebsafklaring med fokus på, hvad der menes med lean, og om der er divergerende opfattelser af begrebet. - Implementering med fokus på baggrunden for lean-projekter, selve implementeringen og dens barrierer samt effekterne heraf. Denne rapport indeholder analyser af datasæt fra tre undersøgelser gennemført i 2010, 2009 og 2008 (se også Arlbjørn og Freytag, 2009; Arlbjørn et al., 2009; Arlbjørn et al., 2010). Undersøgelserne er således med til at belyse, hvilken udvikling der er sket på lean-området i de danske kommuner. Lean i danske kommuner: Udviklingen i forståelse og anvendelse i perioden 2008 til

10 4. Metode Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor spørgeskemaet er udsendt med almindelig post sammen med et orienterende brev med forklaring om undersøgelsen. Brevet er stilet til den enkelte kommunes kommunaldirektør. Medfølgende var en adresseret svarkuvert. Det totale antal respondenter er 98. I 2010 har 36 kommuner besvaret spørgeskemaet. I 2009 deltog 43 kommuner i undersøgelsen, mens 45 kommuner deltog i Det giver besvarelsesprocenter på 36,7 % i 2010, 43,9 % i 2009 og 45,9 % i Spørgsmålene bestod af en blanding af åbne og lukkede spørgsmål. De lukkede bestod af både ja, nej og ved ikke samt spørgsmål med foruddefinerede svarkategorier. Til nogle af de sidstnævnte spørgsmål har der til visse af svarkategorierne været stillet et åbent uddybende spørgsmål til begrundelse af et givent valg. Derudover har de øvrige spørgsmål været med udelukkende åbne svarmuligheder. Der kan være en vis usikkerhed omkring besvarelserne i de tilfælde, hvor nogle svar alene er synspunkter fra den enkelte respondent frem for kommunens generelle opfattelse. Ligeledes kan der være usikkerhed i forhold til, om respondenterne har opfattet og forstået spørgsmålene ens. Der er ikke testet for non-response bias 1, og med antallet af besvarelser giver undersøgelsen ikke basis for statistiske generaliseringer. Resultaterne kan derfor ses som nogle bud på kommunernes syn på lean-implementeringer og selve lean-begrebet. 1 Non-response bias betyder, at de data, der fremgår af undersøgelsen kan være misvisende i.f.t. hvis dem, der ikke har besvaret spørgeskemaet, havde besvaret det. Videnskabeligt findes der test, man kan gennemføre for at teste om dem, der ikke har svaret, kan have påvirket det samlede resultatet i en signifikant retning. Det er endvidere heller ikke muligt at spore, om det er de samme kommuner, der har svaret i de tre undersøgelser. Lean i danske kommuner: Udviklingen i forståelse og anvendelse i perioden 2008 til

11 5. Teoretisk kontekst Dette afsnit har til formål at skabe en teoretisk kontekst for at analysere lean-praksis i de danske kommuner. Dette sker først ved at gennemgå New Public Management, herunder at foretage en sammenligning mellem markedsopfattelserne inden for den private og den offentlige sektor. Dernæst følger et afsnit, der på kortfattet vis søger at skabe en teoretisk platform til at forstå leanbegrebet. 5.1 Reformation af den hierarkiske offentlige forvaltning gennem New Public Management Der er foretaget adskillige og forskellige former for overførsel af moderne ledelsesværktøjer, som f.eks. værdibaseret ledelse og balance scorecard, fra den private sektor til den offentlige sektor. Retorikken omkring indførelsen af moderne ledelsesprincipper har været omfattende og facetteret. En fællesnævner har dog været ønsket om at sikre en højere grad af markedsorientering i den offentlige produktion. En central byggesten bag denne udvikling har været New Public Management (NPM)-bølgen, som er skyllet ind over den offentlige sektor i det meste af den vestlige verden. NPM kan beskrives som en række reformideer om, hvordan den klassiske hierarkiske offentlige forvaltning kan reorganiseres (Greve, 2002). Sigtet er at opnå en bedre honorering af de krav, der i dag stilles til den offentlige sektor. Ikke mindst at sikre en øget produktivitet inden for den samme eller formindskede ressourceramme. Baggrunden for introduktionen af NPM-reformerne i de offentlige forvaltninger i Vesten kan ses som en forventelig reaktion på den voldsomme vækst, som fandt sted i den offentlige sektor især op gennem 1960 erne og 1970 erne. De offentlige institutioner er ofte blevet beskrevet som ikke særligt effektive og ikke responssive over for hverken brugere eller politikere (Christiansen, 1996). NPM-reformerne har haft til formål at rode bod på dette. Rødderne til NPM-reformerne findes i management-teorien i den private sektor, i public choice-teorien og i højrefløjens nye tanker om mindre og bedre fungerende stater (Jespersen, 1996). Tankegangen bag NPM tager således sit afsæt i den offentlige sektors produktion og de vilkår, som gør sig gældende herfor. NPM kan næppe betragtes som en sammenhængende teori eller forvaltningspraksis, men kan i højere grad ses som en værktøjskasse, som rummer forskellige ledelsesværktøjer, der, hvis de anvendes på en hensigtsmæssig måde, kan gøre den offentlige sektor mere effektiv. Kernen i NPMideerne kan sammenfattes i tre hovedpunkter: 1) eksplicitte mål for performance, 2) fokus på output, konkurrence og markedsliggørelse samt 3) effektiv ressourceudnyttelse (Hood, 1995). Benchmarking og lean er eksempler på midler, som kan anvendes til at opnå disse mål. Øget markedsorientering i den offentlige sektor må imidlertid tage afsæt i de specielle forhold, som gør sig gældende for sektorens produktion af ydelser. Også selvom der findes en række lighedspunkter mellem den offentlige og den private sektor, findes der imidlertid også en række vilkår eller dimensioner, som fortsat adskiller de to sektorer fra hinanden. Dimensionerne i tabel 2 nedenfor skitserer overordnet de væsensforskellige opfattelser, der eksisterer mellem et privat og offentligt marked. Opfattelserne af forskellene mellem de to sektorer er sat på spidsen i tabel 2 for at tydeliggøre de væsensforskellige vilkår, de to sektorer producerer under. Lean i danske kommuner: Udviklingen i forståelse og anvendelse i perioden 2008 til

12 Tabel 2: Markedsopfattelsen i den private og den offentlige sektor Den private sektor Opfattelsen af køberen Kunde Borger Målgruppevalg Segmenteret udbyderdefineret Ændringer på markedet Produktydelsernes karakter Konkurrence om tilpasning til købernes efterspørgsel Kundetilpasset, afhængig af kundernes betalingsevne Den offentlige sektor Rettighed lovbestemt Politisk bestemt Teknologi-, ekspert-, borgerog politikerdrevet Kommunikation Målrettet og sløret Offentlig tilgængelig og adfærdsregulerende Ledelsesfilosofien Markedsorienteret innovation Systemorienteret efficiens og målstyring Motivation af medarbejdere Kilde: Evald og Freytag (2007, s. 31) Mere vægt på ekstrinsiske og mindre vægt på intrinsiske motivationsfaktorer Mindre vægt ekstrinsiske og mere vægt på intrinsiske motivationsfaktorer Note: Med ekstrinsiske motivationsfaktorer menes motivation igennem arbejdet i sig selv man ønsker at gøre en forskel. Med intrinsiske motivationsfaktorer menes, at motivationen er båret af ønsket af at opnå belønningen igennem udførelsen af opgaverne, som f.eks. højere løn og forfremmelse. I den offentlige sektor er der typisk tale om nogle meget klare retningslinjer og strukturer for den aktivitetsudførelse, som skal finde sted. Kompetencefordelingen og hierarkierne er meget udtalte. Mange af initiativerne, som igennem de seneste år har fundet sted, har haft til formål at mindske nogle af de uhensigtsmæssige aspekter ved den bureaukratiske funktionsmåde i den offentlige sektor. Omstillingspuljer, særlige programmer, individualiserede incitamentssystemer og målstyring er eksempler på måder, hvor den offentlige sektor har søgt at fjerne nogle af de uhensigtsmæssigheder, som har eksisteret. Store dele af den offentlige sektor har oplevet betydelige og markante forandringer gennem en længere årrække. Ledelse i den offentlige sektor og den private sektor kan i dag siges at rumme flere lighedspunkter end tidligere. Imidlertid ændrer dette ikke ved, at en lang række opgaver er beskrevet og underlagt bestemte rammer i form af bekendtgørelser o. lign. Dog har forskellige former for innovationsinitiativer fået bedre muligheder for at udfolde sig, og der er samtidig gennemført betydelige bestræbelser på at standardisere produktydelsestilbuddene ved f.eks. at stille bestemte krav til dem. Der kan således iagttages et fortsat pres, ikke mindst på den kommunale sektor, for at levere bestemte former for produktydelser i en bestemt form og udførelse. Dette bevirker imidlertid et krydspres i den offentlige sektor, idet der på den ene side skal tages udgangspunkt i de lokalt tilstedeværende ressourcer, mens der samtidigt skal sikres en ensartethed i det offentlige udbud. De kontekstuelle rammer for den private og offentlige sektor er med andre ord meget forskellige; så forskellige at det grundlæggende set er problematisk at overføre moderne ledelsesværktøjer som Lean i danske kommuner: Udviklingen i forståelse og anvendelse i perioden 2008 til

13 benchmarking og lean fra den private sektor til den offentlige sektor uden videre refleksion (Evald og Freytag, 2008). 5.2 Lean i en teoretisk belysning Lean-begrebet har sin rod i studier af den japanske bilindustri (især Toyota). Den praksis, der blev udledt af Toyotas måde at producere på, er blevet benævnt Toyotas Produktionssytem (TPS). Et centralt element i dette er Just-In-Time (JIT), hvor konkrete produktionsaktiviteter initieres af et behov længere fremme i kæden (typisk et lager, der skal fyldes op igen). TPS trækker også på en lang række værktøjer og teknikker kendt fra Total Quality Management (TQM)-litteraturen f.eks. kaizen, der handler om løbende forbedringer og er introduceret af Deming (1982) gennem forbedringshjulet Plan-Do-Check-Act. Ifølge Richard Lamming 2 stammer lean-udtrykket fra Colin Chapman, der var leder af Lotus Cars i 60 erne, hvor Lotus var et af de mest vindende Formel 1-hold (Arlbjørn et al., 2008, s. 19). Ideen var, at man løbende skulle arbejde med at reducere bilens vægt ved at studere alle dens elementer i udformningen. Når den laveste vægt var opnået, sagde Colin Chapman, at den var lean. Disse ideer blev overført til et internationalt forskningsprojekt benævnt "International Motor Vehicle Program" (IMVP), der blev gennemført på Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA i sidste halvdel af 1980 erne. Lean-begrebet finder sin første anvendelse i den akademiske litteratur i 1988 i et bidrag af Krafcik (1988). Begrebet slår for alvor igennem med bogen The Machine that Changed the World fra 1990 af Womack et al. (1990). Hovedkonklusionen på IMVP-projektet var, at Toyota var langt mere effektiv end de vestlige bilfabrikker, idet Toyota anvendte et bestemt system, hvor fokus i alle sammenhænge var på at minimere spild. Denne bog, som er blevet en bestseller med over solgte eksemplarer (Womack og Jones, 2003, s. 5), er ikke en decideret forskningsrapport, men snarere en samling af personlige anekdoter fortalt af forskningsprogrammets tre ledere:...in this process we ve become convinced that the principles of lean production can be applied equally in every industry across the globe and that the conversion to lean production will have profound effect on human society it will truly change the world. We therefore decided not to write an academic report on our consensus, a dry summary of findings by a committee seeking a consensus. Instead, in the pages that follow, the three of us, as leaders of the Program, tell the story of how human society went about making things during the rise, and how the decline of the age of mass production, and how some companies in some countries have pioneered a new way of making things in the dawning age of lean production... Our story draws on the 116 research monographs prepared by IMVP Research Affiliates, as listed in Appendix D, but necessarily provides only a small fraction of the evidence behind our analysis... Readers should realize that with such a rich diversity of global intellectual resources and viewpoints, IMVP researchers have not agreed on every point. This volume presents the personal view of the three Program leaders and should not be taken as an official statement agreed to by all participants. Certainly, they should not be blamed for any errors or omissions. Womack et al. (1990, s. 8). 2 Professor Richard Lamming deltog i arbejdet med den første bog om lean (The Machine that Changed the World) med et kapitel om lean-supply. Lean i danske kommuner: Udviklingen i forståelse og anvendelse i perioden 2008 til

14 Siden begrebets introduktion har der været megen diskussion af dets konkrete indhold og nyhedsværdi. Man kan opfatte lean som en sammenblanding af JIT-elementer og teknikker og værktøjer fra TQM (Berggren, 1992; Arlbjørn, 2007; Shah og Ward, 2007; Arlbjørn et al., 2008, s. 47). Schniederjans (1993, s. 5) beskriver JIT med en slående lighed til det, der i dag kaldes for lean ud fra følgende otte principper: 1) En ordrebaseret produktionsplanlægning skal tilstræbes 2) En ensartet produktion skal tilstræbes 3) Eliminer spild 4) Kontinuerlige forbedringer af produktflowet 5) Perfektion i produktkvaliteten 6) Respekt af medarbejderne 7) Eliminering af tilfældigheder 8) Anlæggelse af et langsigtet perspektiv. Litteratur om lean savner konkrete definitioner af, hvad der menes med lean (Shah og Ward, 2007; Hallgren og Olhager, 2009; Pettersen, 2009). Tættest på en definition finder vi hos Womack et al. (1990, s. 13), der skriver, at: "Lean production is Lean because it uses less of everything compared with mass production - half the human effort in the factory, half the manufacturing space, half the investment in tools, half the engineering hours to develop a new product in half the time." Denne definition synes ikke at hjælpe meget i afgrænsningen af, hvad der skal søges efter. Den er snarere defineret så generel, at alt synes at kunne placeres under en lean-label. Netop her er følgende citat af Michelsen (2009) meget rammende: Den kommercielle værdi af begrebet [lean] kan endvidere styrkes betydeligt, hvis det kan markedsføres som værende universalløsningen på alle problemer. For at dette skal lykkes, så er det vigtigt, at relationer til andre begreber og koncepter negligeres og forties. Skulle andre, konkurrerende begreber blive bragt på banen, så er det vigtigt at få placeret sit eget begreb som et overbegreb, hvorunder andre begreber så kan indplaceres som sekundære delelementer. Lean har fokus på spild og at skabe kundeværdi. Ordet lean kan oversættes til slank og trimmet. Lean indebærer, at virksomheden stræber efter at skære overflødigt fedt væk i gentagne processer inden for produktion og administrative processer. Den bagvedliggende produktionsfilosofi i lean er oprindeligt udviklet før anden verdenskrig på grundlag af studier af Fords fabrikker i Detroit, foretaget af Eiji Toyoda, grundlæggeren af Toyota, og hans chefingeniør Taiichi Ohno. Masseproduktion egnede sig imidlertid ikke til det japanske marked grundet en mindre efterspørgsel og grundet knaphed på materialer og kapital. Man søgte derfor en metode, hvorpå masseproduktionsparadigmet fra Ford kunne tilpasses japanske forhold. Forudsætninger for et lean-miljø kan, ifølge Berggren (1992), James-Morre og Gibbons (1997), Cooney (2002) og Arlbjørn et al. (2008, s. 53), sammenfattes til: 1. Produktion af standardvarer/ydelser. 2. Høj volumen (ikke masseproduktion, men produktion kan finde sted i små serier, dog med højt totalvolumen). 3. Relativ lang produktlivscyklus. Lean i danske kommuner: Udviklingen i forståelse og anvendelse i perioden 2008 til

15 Med det formål at komme et spadestik dybere i forståelsen af, hvad der menes med lean, har Arlbjørn et al. (2008) forslået en inddeling af lean i tre niveauer, som vist i figur 1. Figur 1: Lean i tre niveauer Filosofi At reducere spild At skabe kundeværdi Principper 1. Specificer, hvad der skaber, og hvad der ikke skaber værdi set fra kundens perspektiv og ikke fra virksomhedens, en funktions eller afdelings perspektiv 2. Identificer alle de nødvendige trin for at designe, ordre og producere produktet på tværs af værdistrømmene med det formål at spotte ikke-værdiskabende spild 3. Foretag de handlinger, som skaber værdiflow uden forstyrrelser, fejl, tilbageløb, ventetider og kassationer 4. Lav kun det, der trækkes fra kunden 5. Stræb efter perfektion ved kontinuerligt at fjerne lag af spild, når de opdages Værktøjer og teknikker, såsom: Value stream mapping, 5S, kanban, pull production, reduceret omstillingstid (Single digit Minute Exchange of Die, SMED), gruppelayout, takttid, Total Preventive Maintenance (TPM), flaskehalsstyring, Poke yoke, informationstavler, performance management, continuous improvement (kaizen, årsagsvirkningsanalyser, udjævning af produktionen (Heijunka), Overall Equipment Effectiveness (OEE), etc. Kilde: Arlbjørn et al. (2008, s. 55) Det øverste niveau i figur 1 er benævnt som et filosofiniveau og udtrykker, at lean grundlæggende handler om at reducere spild og at forbedre kundeværdi (Hines et al., 2004). Det midterste niveau udgøres af de fem principper udledt af Toyotas produktionssystem (se f.eks. Womack og Jones, 2003; Hines og Taylor, 2000, Liker, 2004). Det tredje niveau er et værktøjsniveau og består af en lang række velkendte værktøjer primært fra JIT (Schniederjans, 1993), TQM (Kanji og Asher, 1996) og Lean i danske kommuner: Udviklingen i forståelse og anvendelse i perioden 2008 til

Oversættelse af Lean i Favrskov Kommunes Tandpleje

Oversættelse af Lean i Favrskov Kommunes Tandpleje Oversættelse af Lean i Favrskov Kommunes Tandpleje Christoffer Bidstrup Speciale Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Aalborg Universitet 1 Skolen for Statskundskab Standardtitelblad til seminaropgaver,

Læs mere

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø Mads W. Schøtt-Bejegaard Lean og det psykosociale arbejdsmiljø! Cand.Soc.HRM Lean og det psykosociale arbejdsmiljø - En beskrivelse af spændingsfeltet mellem Lean og det psykosociale arbejdsmiljø i Jobcenter

Læs mere

Et overblik over international forskning i logistik og Supply Chain Management

Et overblik over international forskning i logistik og Supply Chain Management Et overblik over international forskning i logistik og Supply Chain Management En bro mellem aktiviteter og processer i virksomheder, dyader, kæder og netværk Af Jan Stentoft Arlbjørn, cand.merc., Ph.D.

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Porteføljestyring af udviklingsprojekter i danske kommuner. Jan Stentoft Arlbjørn jar@sam.sdu.dk. Per Vagn Freytag pvf@sam.sdu.dk

Porteføljestyring af udviklingsprojekter i danske kommuner. Jan Stentoft Arlbjørn jar@sam.sdu.dk. Per Vagn Freytag pvf@sam.sdu.dk Det Danske Ledelsesakademi 2013 Porteføljestyring af udviklingsprojekter i danske kommuner Jan Stentoft Arlbjørn jar@sam.sdu.dk Per Vagn Freytag pvf@sam.sdu.dk Lisa Thoms lthoms@sam.sdu.dk Syddansk Universitet

Læs mere

Erfaringer med Lean i offentlig administration

Erfaringer med Lean i offentlig administration Erfaringer med Lean i offentlig administration Erfaringer med Lean i offentlig administration effektivisering med et menneskeligt ansigt af Jørgen Kjærgaard, jkj@implement.dk, Anders Bogason, abo@implement.dk

Læs mere

(Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen

(Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen (Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen Af Per Vagn Freytag & Majbritt Rostgaard Evald Abstract I artiklen sættes fokus på den

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN ANNONCE - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA APRIL 2007 Lean som løftestang til vækst Med

Læs mere

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935 Aarhus School of Business and Social Sciences, AARHUS UNIVERSITET. Forfattere: Kim Tøttrup Torben Brinck Vejleder: Vibeke Thøis Madsen Anslag: 109.935 [FORANDRING FRYDER] En opgave om hvordan man implementerer

Læs mere

Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering

Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering Af John Johansen Jens Ove Riis & Jan Stentoft Arlbjørn 2006 Aalborg Universitet 1 Copyright Center for Industriel Produktion,

Læs mere

Lean og procesoptimering i staten fortsat på dagsordenen?

Lean og procesoptimering i staten fortsat på dagsordenen? Lean og procesoptimering i staten fortsat på dagsordenen? Dios Consulting A/S September 2013 Indhold Forord...3 1. Indledning og metode...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Undersøgelsens metode og population...

Læs mere

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Lean i Plejesektoren. - en guide

Lean i Plejesektoren. - en guide Lean i Plejesektoren - en guide 1 Forord til guide om Lean i plejesektoren Den offentlige sektor i Danmark skal levere service af høj kvalitet. God service til borgerne og gode arbejdspladser er to sider

Læs mere

Christian Braad. Performance Management i et administrativt LEAN-miljø

Christian Braad. Performance Management i et administrativt LEAN-miljø Christian Braad Performance Management i et administrativt LEAN-miljø Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Maj 2012 Performance Management i et administrativt LEAN-miljø Indhold

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Introduktion til Lean

Introduktion til Lean Lars Tegl Rasmussen Download free books at Lars Tegl Rasmussen Introduktion til Lean BusinessSumup 2 2008 Lars Tegl Rasmussen & BusinessSumup ISBN 978-87-7681-279-9 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Hvordan pakning af madvogne kan effektiviseres i køkkenet på Århus Sygehus

Hvordan pakning af madvogne kan effektiviseres i køkkenet på Århus Sygehus Hvordan pakning af madvogne kan effektiviseres i køkkenet på Århus Sygehus How to make the packaging of food carts more effective in the kitchen at Århus Hospital Professionsbachelor, Ernæring og sundhed,

Læs mere