Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne"

Transkript

1 Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

2 Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende samarbejde 2 - Refleksioner over dagen 2 - Projektets udfordringer 3 2) Ledernetværksmøde 1 og 2: på vej mod et styrket samarbejde 3 - Gruppe 1: Indlæggelse og udskrivning 3 - Gruppe 2: Indlæggelse og udskrivning 4 - Gruppe 3: Kommunikation, gensidig indsigt og viden 4 - Gruppe 4: Brugerinddrage, patientansvar og sociale forhold 4 3) Ledernetværksmøde 4: forankring og implementering 5 1

3 Ledernetværksmøde 1, Kick-off: At styrke et allerede velfungerende samarbejde I forbindelse med projektet Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient blev den første netværksdag skudt i gang torsdag d. 24. maj Ledere fra Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg var samlet for at diskutere samarbejdet mellem de to sektorer. Fra dagens start stod det klart, at de to sektorer allerede har et godt samarbejde, men at lederne er interesseret i at styrke samarbejdet yderligere: Det er vigtigt at genere et bedre og tættere samarbejde. Der er allerede rigtig meget, der fungerer godt, men samtidigt er der også noget, vi kan blive bedre til (Leder fra Frederiksberg Kommune). Der tegnede sig et samlet billede af, at lederne håber på, at projektet, ved at styrke samarbejdet mellem de to sektorer, kan skabe et bedre forløb for patienten og borgeren: Jeg håber, at projektet kan hjælpe til, at patienten/borgeren får et godt forløb, fordi de to sektorer lærer at arbejde bedre sammen (Leder fra Psykiatrisk Center Frederiksberg). Refleksioner over dagen På dagen var der oplæg om metoden lean og Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommunes samarbejdsaftale. Desuden holdte lektor og vicedekan på CBS Christian Tangkjær et oplæg, der satte fokus på forskellige logikker i kommune og region, og hvordan disse påvirker samarbejdet. Han lagde vægt på, at der ofte fokuseres på at løse arbejdsopgaverne inden for et bestemt område, og dermed kan det være svært, at have blik for den proces patienten og borgeren gennemgår. Desuden fremhævede Tangkjær, at patienten og borgeren konstant indtræder i nye relationer, når patienten og borgeren bevæger sig mellem de to sektorer, hvorfor det er vigtigt at gøre patienten og borgeren kompetent til at varetage denne opgave. I gruppediskussionerne blev, der givet udtryk for, at det kan være svært at vide, hvem man skal have fat i fra den anden sektor, og at der til tider hersker usikkerhed om de forskellige arbejdsprocedurer hos den anden sektor. Lederne fokuserede særligt på vigtigheden af dialog og gensidigt kendskab til hinandens arbejdsrammer og mål: Vi skal invitere hinanden med til bordet, ikke kun når der er problemer (Leder fra Psykiatrisk Center Frederiksberg). Vi skal definerer problemerne sammen. Det er vigtigt at have samarbejdsrespekt og give plads til de andre (Leder fra Frederiksberg Kommune). I denne sammenhæng påpegede mange af lederne, at projektet Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient kan være med til at opbygge tillid mellem de to sektorer og kan være med til, at lederne opnår større kendskab til hinandens arbejdsområder. Men netop denne styrke blev også påpeget som en udfordring i forankringen af projektet på længere sigt. 2

4 Projektets udfordringer Udfordringen bliver, at få kanaliseret det vi lærer ud i afsnittene, på afdelingerne og til de forskellige medarbejdere (Leder fra Psykiatrisk Center Frederiksberg). Mange fremhæver, at hvis projektet skal have en god indflydelse på samarbejdet i praksis, er det ikke kun lederne, der skal have kendskab til hinanden men også medarbejderne. Udfordringen bliver at få videreformidlet ledernes gode erfaringer og løsningsforslag ud til medarbejderne. Netop løsningsorienterede diskussioner var på dagsordenen i de fire forskellige arbejdsgrupper til det andet og tredje netværksmøde. Ledernetværksmøde 2 og 3: på vej mod et styrket samarbejde Mandag d. 4. juni og torsdag d. 6. oktober mødtes ledere fra Frederiksberg Psykiatriske Center og Frederiksberg Kommune igen. Det meste af begge dage gik med gruppearbejde i de fire selvvalgte grupper, hvor der blev arbejdet med forskellige problemstillinger og metoder. De fire problemstilling var udsprunget af projektets undersøgelser af det tværsektorielle samarbejde mellem de to sektorer, hvormed det blev sikret, at lederne kunne genkende udfordringerne fra deres hverdag. Gruppe 1: Indlæggelse og udskrivning Metode: lean I gruppe 1a var der fokus på udfordringer ved indlæggelse og udskrivning. Gruppen diskuterede konkrete udfordringer ved indlæggelse, og det blev blandt andet nævnt, at patienten/borgeren ikke altid kan blive indlagt, når behovet er der. Af udfordringer ved udskrivelse nævnte gruppen, at de oplever, at patienten og borgeren til tider udskrives for tidligt samtidigt med, at der er ventetid på de kommunale botilbud. Herudover nævnte lederne i gruppe 1a, at de oplever, at de to sektorer mangler at koordinere indsatsen. I et forsøg på at løse denne problematik overvejer lederne indtil næste ledernetværksmøde, hvordan man kan udvikle en vandrejournal. Denne journal skal indeholde en fælles koordinering af alle instansers konkrete planer, kontaktpersoner og kontaktoplysninger. På denne måde er alle relevante oplysninger for patienten/borgeren og samarbejdspartnerne samlet på et sted. På det andet ledernetværksmøde oplevede gruppe 1a en stor udfordring, idet kun lederne fra kommunen var til stede. Dette gjorde det svært for gruppen at arbejde videre med tiltagene fra det første ledernetværksmøde, og gruppen valgte i stedet at diskutere samarbejdsaftalen. De deltagende blev enige om, at det er et vigtigt redskab, og at alle ledere bør kende dens eksistens, formål og indhold samt planlægge, hvordan den kan anvendes af medarbejderne i hverdagen. 3

5 Gruppe 2: Indlæggelse og udskrivning Metode: protyper/personas Med udgangspunkt i metoden prototyper/personas gik gruppe 1b i gang med at diskutere problematikker ved indlæggelse og udskrivning. Diskussionen drejede sig i høj grad om udskrivningen af patienter fra hospital til botilbud. Botilbuddet oplevede at mangle information om patientens medicinering og til tider mere almen viden om patientens tilstand. Disse diskussioner førte til en ide om at udvikle en udskrivningscheckliste. Checklisten skal fungere som et arbejdsredskab til både region og kommune, og den skal give de ansatte mulighed for at sikre, at den rette information bliver videregivet ved udskrivning. Checklisten blev testet i løbet af sommeren, og på det andet netværksmøde blev den evalueret. Generelt var der positive tilbagemeldinger, idet lederne oplevede, at checklisten var med til at sikre at den samme information er til rådighed hos kommune og region. I prøveperioden var lederne også blevet opmærksomme på vigtigheden af, at alle brugere af checklisten har en fælles forståelse af indholdet. Gruppen arbejder derfor videre med at udvikle en mødestruktur for implementeringen af checklisten. Gruppe 3: Kommunikation, gensidig indsigt og viden Metode: Omvendt brainstorm Metoden omvendt brainstorm var udgangspunkt for drøftelserne i gruppe 3, hvor fokus var på kommunikation, gensidigt indsigt og viden. Humor blev brugt til at få formuleret, hvad man ikke skal gøre for, at kommunikationen går godt. I diskussionerne blev der lagt vægt på, at mange arbejdsrutiner er indarbejdet, og derfor virker som umulige at ændre. I gruppen var der enighed om, at der bør arbejdes hen imod en mere flydende tilgang til arbejdsrutiner, der kan komme det tværsektorielle arbejde til gode. Som en del af arbejdet frem mod det næste ledernetværksmøde aftalte gruppen, at lederne skal forsøge at opleve samarbejdsgrænsefladerne og arbejde videre med at tydeliggøre, hvem der har hvilket ansvar. Over sommeren deltog gruppen på hinandens møder, og en medarbejder fra psykiatrien har været ude og undervise på et af de deltagende plejehjem. På det andet netværksmøde forsøgte deltagerne i gruppe 3 at få indsigt i hinandens organisationsstrukturer. Der blev tegnet og forklaret, hvormed deltagerne opbyggede viden om hinandens arbejdsplads og lederne håber, at dette kan hjælpe til, at det bliver lettere at navigere på tværs af sektorerne Gruppe 4: Brugerinddragelse, patientansvar og sociale forhold Metode: Fælles drøftelse, brainstorm og konkrete aftaler I gruppe 4 blev der diskuteret, hvad brugerinddragelse er, hvor og hvornår brugerinddragelse skal praktiseres, samt hvor og hvornår brugerinddragelse ikke skal praktiseres. Der blev lagt vægt på, hvordan inddragelse og indflydelse kan skabe motivation hos patienten og borgeren, hvilket kan medføre, at patienten og borgeren tager ansvar for dem selv. Der blev også nævnt, at hvis patienten og borgeren bliver gjort mere kompetente, så får de muligvis lettere ved at bevæge sig mellem sektorerne. Som en del af arbejdet hen mod det næste ledernetværksmøde besøgte lederne fra gruppe 4 hinanden og var flue på væggen. Som flue på væggen følger man en medarbejder i vedkommendes daglige rutiner f.eks. ved at deltage i en konsultation eller på en konference. Anden gang gruppen mødtes evaluerede de deres møder over sommeren. Det blev beskrevet som en spændende, rar og god oplevelse, som gav indsigt i hinandens arbejdsområder. Gruppen ønsker at arbejde videre med ideen om fælleslæring for socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien f.eks. i form af temadage. På sådan en temadag vil medarbejdere fra de to sektorer få mulighed for at møde hinanden, få fælles faglige input og sparring samt drøfte emner som brugerinddragelse og samarbejdsaftalen. 4

6 Ledernetværksmøde 4: forankring og implementering D. 11. oktober mødes lederne fra Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune for at samle op på deres arbejde i temagrupperne og indgå aftaler om kommende møder/aktiviteter på tværs af sektorerne. Dagen startede ud med rammesætning af Centerchef Kristen Kistrup fra Psykiatriske Center Frederiksberg og Sundheds- og Omsorgschef Torben Laurén fra Frederiksberg Kommune. Begge havde fokus på vigtigheden af netværk, relationer og samarbejde på tværs. Der blev opfordret til, at lederne forsat arbejder med at styrke det tværsektorielle samarbejde, hvormed de kan gøre en forskel for medarbejdere, borger/patienter og pårørende. Eftermiddagen brugte lederne i deres teamgrupper, hvor de indgik aftaler på tværs af sektorerne. Det var på forhånd besluttet, at der ikke skulle være facilitatorer til stede, som der havde været på de andre netværksmøder. Herved fik lederne mulighed for selvstændigt at arbejde videre og indgå de aftaler, som de fandt nødvendige for, at deres ideer kan forankres på længere sigt. Desuden fik hver temagruppe til opgave at udvælge to nøglepersoner, en fra henholdsvis kommune og region, som skal være med til at sikre, at der forsat arbejdes med at styrke samarbejdet. Sidst på dagen præsenterede lederne de forpligtende aftaler og de valgte nøglepersoner. Eksempler på de indgåede aftaler er blandt andet en ½ dags udveksling af medarbejdere på tværs af sektorerne og afholdelse af en temadag for alle mellemledere og ledere, der sætter fokus på psykiatrien regionalt og kommunalt. Herudover blev der indgået flere konkrete samarbejdsaftaler på tværs af region og kommune. Et eksempel på dette er, at en psykiatrisk afdeling har valgt at låne en af deres medarbejdere ud til kommunen et par gange om måneden. Den pågældende medarbejder kan bidrage med undervisning eller sparring om konkrete sager. Temagruppen, der har udviklet udskrivningschecklisten, vil forsætte evalueringen og på længere sigt arbejde med at udbrede checklisten til alle afdelinger og botilbud i Frederiksberg Kommune. På den afsluttende netværksdag var der en optimistisk stemning. Lederne var motiverede til forsat at arbejde med at styrke samarbejdet på tværs. Nu er lederne tilbage på deres respektive arbejdspladser, og det bliver spændende at se, hvor de forpligtende aftaler fører dem hen. 5

- styrkelse af det tværsektorielle

- styrkelse af det tværsektorielle Projekt Velfærdsledelse - styrkelse af det tværsektorielle samarbejde Frederiksberg Kommune og PC Frederiksberg Oktober 2011 april 2013 Program Projektets historik - Formål og baggrund Udklip fra undersøgelsesresultater

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Anne Petersen, Marie Brandhøj Wiuff og Martin Sandberg Buch Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune,

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Charlotte Bredahl Jacobsen og Stine Louring Nielsen Udvikling mod mere brugerinddragelse En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Publikationen Udvikling mod mere brugerinddragelse

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Feedbackmøder En metode til at høre

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Vi gjorde noget ved volden!

Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger 2 Vi

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland 1 på Skoleåret 2011/2012 Med støtte fra Ministeriet for børn og undervisning 2 Indledning I skoleåret 2011/2012 gennemførte i de fire 1. HF-klasser i Hillerød et skriftlighedsprojekt med støtte fra Ministeriet

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Herlev Hospital Evaluering af projekt Socialsygeplejerske 2013 Region Hovedstaden Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Evaluering af projekt Socialsygeplejerske Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere