Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014"

Transkript

1 Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget

2 Indhold Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget Forord... 3 Index Generelle reduktionsmuligheder Økonomiudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Kulturudvalget Teknisk Udvalg Klima- og Miljøudvalget Beredskabskommissionen Katalog over muligheder for konkurrenceudsættelse Forord Notat Index Økonomiudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Kulturudvalget Teknisk Udvalg Klima- og Miljøudvalget

3 Direktionen 7. april 2010 Katalog over reduktionsmuligheder til budgetlægningen Baggrund Som i landets øvrige kommuner er der i Viborg stigende udgifter til især vanskeligt stillede børn og unge, voksne handicappede og overførselsindkomster (kontanthjælp, sygedagpenge m.v.), Billedet forstærkes af, at kommunernes økonomiske situation er præget af den økonomiske afmatning i samfundet. Med baggrund i en vurdering af, at Viborg Kommunes driftsudgifter skal reduceres med mere end 100 mio. kr. årligt i budget , fastlagde Økonomiudvalget på mødet den 20. januar 2010 proceduren og tidsplanen for budgetlægningen Som et væsentligt element heri anmodede Økonomiudvalget direktionen om at udarbejde beskrivelse af reduktionsmuligheder på i alt 250 mio. kr., fordelt således på de enkelte udvalgsområder: Økonomiudvalget, 50 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget, 70 mio.kr. Socialudvalget, 60 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget, 30 mio. kr. Kulturudvalget, 20 mio. kr. Teknisk Udvalg, 18 mio. kr. Klima- og Miljøudvalget, 1 mio. kr. Beredskabskommissionen, 1 mio. kr. Økonomiudvalget forudsatte, at besparelserne senest i 2012 skal kunne realiseres i fuldt omfang. Forslagene behandles på Byrådets budgetkonference den april Processen Direktionen har på denne baggrund udarbejdet dette katalog over reduktionsmuligheder. Kataloget er udarbejdet i en proces, hvor medarbejdere og ledere på alle niveauer i organisationen i vid udstrækning har bidraget med idéer til reduktionsmuligheder bl.a. ved gennem MED-systemet at have afleveret idéer og forslag til effektivisering og afbureaukratisering. Ligeledes er forslagene i kataloget behandlet i samarbejdsudvalgene (MED-udvalgene) indenfor de forskellige sektorer. Omfanget af reduktionsmuligheder i kataloget Kataloget indeholder beskrivelse af reduktionsmuligheder på 250 mio. kr. fra 2012 fordelt på udvalgsområder jf. ovenfor. Herudover er der beskrevet generelle reduktionsmuligheder på 46 mio. kr. fra 2012, som ikke kan henføres til et enkelt udvalgsområde. Samlet foreligger der således beskrivelse af reduktionsmuligheder på 296 mio. kr. fra De beskrevne reduktionsmuligheder muliggør reduktioner i driftsudgifterne på 184 mio. kr. allerede fra Katalog over muligheder for konkurrenceudsættelse Økonomiudvalget anmodede samtidig på mødet den 20. januar 2010 direktionen om at udarbejde et katalog over muligheder for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, der hidtil har været udført af kommunens egne medarbejdere. Dette katalog, der indgår i materialet som et selvstændigt afsnit, behandles ligeledes på Byrådets budgetkonference den april

4 Udvalg Forslagets titel Sparekrav Sum af forslag (Kr. 1000) ØK 00.0 Generelle reduktionsmuligheder ØK 10.0 Økonomiudvalget BU 20.0 Børne- og Ungdomsudvalget SU 30.0 Socialudvalget BSK 40.0 Beskæftigelsesudvalget KU 50.0 Kulturudvalget TU 60.0 Teknisk Udvalg KMU 70.0 Klima- og Miljøudvalget BE 95.0 Beredskabskommissionen I alt Drift Krav til forslag til reduktionsmuligheder

5 Generelle reduktionsmuligheder Sted Forslagets titel Sum af forslag (Kr. 1000) Generelle 00-1 Afkast af investering i energibesparende foranstaltninger Generelle 00-2 Likviditetsvirkning ved reduktion af driftsbudgettet Generelle 00-3 Central styring af midler til bygningsvedligeholdelse Generelle 00-4 Reduktion af udgifter til kommunale betalt kørsel Generelle 00-5 Reduceret sygefravær Generelle 00-6 Betalt parkering i Viborg Midtby Generelle 00-7 Vederlagsfri fysioterapi Generelle 00-8 Almen genoptræning Generelle 00-9 Sundhed - sumatik sænkelse af niveau Generelle Ophør med annoncering i bl.a. De Gule Sider Generelle 95-2 Overvågning af tyverialarmer og opkaldsforbindelser Se samlet oversigt over forslag I alt Drift

6 Generelle reduktionsmuligheder 00-1 Afkast af investering i energibesparende foranstaltninger Der foretages en omprioritering og central styring af midlerne til vedligeholdelse af kommunens bygninger med henblik på at reducere energiforbrug. Arbejder foretages med udgangspunkt i og prioriteret efter energimærkningen. Over budgetperioden flyttes således samlet 40 mio. kr. fra driftsudgifter til anlægsudgifter. Der er i alt i forbindelse med energimærkningen udarbejdet forslag til energiforbedringsarbejder for i alt 70 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på op til ca. 25 år, mens de foreslåede investeringer på 40 mio. kr. indeholder de projekter, der har en tilbagebetalingstid på mellem 15 og 20 år. Med en tilbagebetalingstid på op til 45 år rummes investeringer på ca. 122 mio. kr. Herudover ligger der projekter for 142 mio. kr. som alle har en tilbagebetalingstid på over 45 år. Udgiften til renter og afdrag ved lånefinansieringen af anlægsudgiften er fratrukket mindreudgiften. Besparelsen hentes på de forskellige politikområder i forhold til den beregnede effekt af de energibesparende foranstaltninger. Ændringer i driftsbudget: 2,9 3,3 3,4 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : Der er handlepligt i forhold til at gennemføre energibesparende foranstaltninger efter energimærkningen på investeringer som har en tilbagebetalingstid på op til 5 år 6

7 Generelle reduktionsmuligheder 00-2 Likviditetsvirkning af energibesparende anlæg Der gennemføres energibesparende foranstaltninger på kommunale bygninger jfr. energimærkningsrapporten. Arbejder udføres inden for den nuværende økonomiske ramme, men arbejder udføres som anlægarbejder/reinvestering. I henhold til vejledning om reglerne for kommunernes optagelse af lån og andre dispositioner, der sidestilles med låneoptagelse har kommunen automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger. Helt positivt er nævnt lån til udgiften ved foranstaltninger vedrørende energiforbrug, der følger af en energimærkning. udarbejdet i henhold til Energistyrelsens bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Likviditetsvirkningen nås ved at omplacere budgetbeløb fra driftsudgift til anlægsudgift. Efter periodens udløb opskrives driftsbudgettet igen til udgangspunktet. Ændringer i driftsbudget: 14,0 16,0 5,0 5,0 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 7

8 Generelle reduktionsmuligheder 00-3 Central styring af driftsbudget til vedligeholdelse af bygninger En nedsat projektgruppe arbejder på et forslag om reorganisering af den kommunale bygningsvedligeholdelse. Projektgruppen peger på, at der vil være en nettogevinst på årligt ca. 3,5 mio. kr. ved at gennemføre en mere planlagt bygningsvedligeholdelse ud fra en central styring af opgaven. Der vil herved blive mulighed for at anvende midlerne hvor behovene opleves størst. Det vil endvidere åbne mulighed for en højere grad af konkurrenceudsættelse end der er kendt i dag. Der er i besparelsesforslaget taget udgangspunkt i et uændret niveau, men samlet set for et lavere forbrug. De enkelte politikområder kan ikke forvente ensartet budget til bygningsvedligeholdelse år efter år. Ændringer i driftsbudget: 3,5 3,5 3,5 3,5 Ændring i antal medarbejdere (2) (2) (2) (2) Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : Medarbejderstaben i Ejendomme og Energi styrkes med 4 medarbejdere. (2) finansieres over driften via besparelser i projektet. 8

9 Generelle reduktionsmuligheder 00-4 Reduktion af udgifter til kommunalt betalt kørsel Der er en igangværende analyse af kommunalt betalt kørsel. Der forventes et forbrug i 2009 på ca. 75. mio. kr. I budget 2010 og overslagsårene er der givet en rammeudvidelse på 12 mio. kr., således der fremadrettet kan forventes at være balance mellem budget og forbrug, såfremt der køres uændret videre. I næste fase af analysen skal det vurderes, hvorvidt der skal ændres på organiseringen på området. Det er p.t. svært at komme med et konkret bud på, hvorvidt der er et besparelsespotentiale, bl.a. fordi, at elevtransport som udgør 44% af budgettet er i EU-bud. Resultatet af dette udbud kendes medio maj Ca. en tredjedel af budgettet går til Midttrafiks administration af og befordring på det regionale og lokale rutenet. Såfremt der spares på det lokale rutenet kan det medføre en øget udgift til elevbefordring, da der så vil skulle oprettes flere lukkede ruter. Det resterende budget på ca. 20% bruges til transport på det sociale område og dagtilbudsområdet. Såfremt der spares på de regionale eller lokale ruter vil det medføre en servicereduktion for de som i dag benytter bustransport. Det kan forudsættes, at en ændret organisering og deraf følgende bedre udnyttelse af taxakørsel/bustransport vil medføre en reduceret udgift, samtidig med, at serviceniveauet kan holdes uændret. Det vurderes p.t., at der er et besparelsespotentiale på ca. 3 mio. kr., men det endelige beløb kan først opgøres når den igangværende analyse er færdiggjort. Besparelsen kan ramme flere politikområder, da der jf. ovenstående beskrivelse er kommunalt betalt kørsel på flere politikområder. Ændringer i driftsbudget: 3 mio. kr. 3 mio. kr. 3 mio. kr. 3 mio. kr Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 75 mio. kr. Det vurderes, at besparelsen vil bestå i reducerede betalinger til eksterne leverandører/vognmænd 9

10 Økonomiudvalg Administrativ organisation 00-5 Nedbringelse af sygefravær Folketinget godkendte den 5. november 2008 en aftale omfattende 39 nye initiativer til nedbringelse af sygefraværet. I forlængelse heraf har Viborg Byråd har besluttet at igangsat initiativer til nedbringelse af sygefraværet med 10 % frem til hvor der igangsættes forskellige aktiviteter, og hvor enkelte enheder bl.a. har mulighed for at trække på intern konsulentbistand i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet. Regeringen vurderer, at Viborg Kommune kan spare kr. i forbindelse med en reduktion i sygefraværet. Potentialet er i forbindelse med budget 2010 fordelt svarende til områdernes budgetandele. Beregninger viser, at en nedbringelse af sygefraværet på 10% har en værdi af ca. 14 mio. kr.. Viborg Kommune investerer 1,6 mio. årligt i aktiviteter der skal medvirke til nedbringelse af sygefraværet. Det foreslås at der hentes en yderligere besparelse på 1,6 mio. kr. i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet, således at indsatsen bliver udgiftsneutral. Da indsatsen intensiveres i foreslås at der spares kr. i 2010, kr. i 2011, og 1.6 mio. kr. i 2012 og fremefter. Årsagen til at der ikke peges på den samlede værdi på 14 mio. kr, er at det vurderes væsentligt, at der bibeholdes et økonomisk incitament til løbende at arbejde med at nedbringe sygefraværet. Reduktionen vedrører alle persongrupper, og fordeles svarende til områdernes budgetandele. Ændringer i driftsbudget: 0,4 0,8 1,6 1,6 1,6 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 10

11 Generelle reduktionsmuligheder 00-6 Betalt parkering indførelse i Viborg midtby Der opkræves betaling via betalingsanlæg for parkering på de offentlige parkeringspladser i Viborg midtby. Realisering af projektet indebærer, at der skal investeres i billetteringsanlæg m.v. Der er taget udgangspunkt i den årlige indtægt fra betalt parkering i Silkeborg på 10 mio. kr. fra 2012, mens der ved vurdering af indtægten i 2011 er foretaget et løst skøn over udgifterne til etablering af anlægget, ligesom en evt. senere iværksættelse end den kan blive aktuel. Det kan oplyses, at der også i østkystbyerne Randers, Horsens, Vejle og Kolding er indført betalt parkering. Hvis der indføres betalt parkering, vil det samtidig betyde en reduktion i indtægten af opkrævning af parkeringsafgifter for ulovlig parkering, ligesom mandskabsressourcen på parkeringskontrol reduceres. Indførelse af betalt parkering påvirker parkeringsmønstret i midtbyen, idet der umiddelbart vil ske en flytning fra p-pladser med (høj) betaling til p-pladser med lavere/uden betaling. Derved opnås større tilgængelighed af de nu mest efterspurgte p-pladser. Indførelse af betalt parkering vil muligvis også fremme anvendelsen af kollektiv trafik og cykler i stedet for biltrafik. Borgere, som handler i Viborg midtby og borgere, som har deres arbejde i Viborg midtby, vil rammes økonomisk, men til gengæld vil der oftere være ledige p-pladser, hvilket vil give en tidsmæssig besparelse. Ændringer i driftsbudget: + 4,0 10,0 10,0 10,0 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : Ingen indtægt. Indtægten på parkeringsafgifter udgør derimod 0,7 mio. 11

12 Sundhed 00-7 Større kommunal andel af vederlagsfri fysioterapi Det foreslås, at der arbejdes for at motivere en større andel af de fysisk handicappede, til at vælge kommunale tilbud. Efter fritvalgsreglerne kan borgeren vælge kommunale tilbud eller tilbud hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Det forventes at det typisk vil være borgere, der i forvejen bor på kommunalt center, der vil vælge de kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Borgere, der er visiteret til vederlagsfri fysioterapi vil blot skulle træne i et kommunalt træningscenter i stedet for hos en privat leverandør. Ændringer i driftsbudget: 0 0,8 1,25 1,25 1,25 Ændring i antal medarbejdere * * * * Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 11,7 mio. kr. Det angivne beløb er nettobesparelsen, der angiver forskellen i udgifterne til private leverandører og kommunal leverandør. Nettobesparelsen er primært en konsekvens af forskellige udgiftsniveauer. * = En forstærket kommunal varetagelse af vederlagsfri fysioterapi vil medføre behov for yderligere terapeuter i størrelseordenen 2-2,5 årsværk. Den økonomiske konsekvens heraf er, indarbejdet i ovennævnte nettotal. I forhold til personale skal dette forslag dog ses i sammenhæng med forslaget om et lavere sundhedsfagligt niveau i den almene genoptræning. Endvidere er der personalemæssige relationer til initiativer vedrørende samarbejdet med Region Midtjylland omkring forholdet ml. specialiseret og almen genoptræningsplaner samt en mere rehabiliteringsorienteret indsats i den generelle tilgang til praktisk hjælp og pleje. 12

13 Sundhed 00-8 Lavere sundhedsfagligt serviceniveau for almen genoptræning Det foreslås, at der reduceres i det sundhedsfaglige serviceniveau for borgere, der har fået genoptræningsplan efter ambulant undersøgelse eller indlæggelse på sygehus. Denne reduktion indebærer to tiltag: 1. Revidering af det sundhedsfaglige niveau for almen genoptræning, så der i højere grad sættes fokus på egen træning og træning efter instruktion. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i en ressourcetankegang, hvor fokus er på at mobilisere borgerens egne ressourcer. 2. Hjemtagning af dele af den almene genoptræning (rygområdet), som p.t. løses af private leverandører. Der kan oprettes kommunale holdtilbud til denne målgruppe. Målgruppen er borgere, der har fået genoptræningsplan efter ambulant undersøgelse eller indlæggelse på sygehus. De vil opleve at få færre timer, hvor de er i direkte kontakt med en trænende terapeut. I stedet vil de skulle arbejde ud fra instruktion og selvtræning med opfølgende konsultation med henblik på progrediering i øvelsesvalgene. Ændringer i driftsbudget: 0 1,2 1,2 1,7 1,7 Ændring i antal medarbejdere * * * * * Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 7 mio. kr. Den angivne ændring i driftsbudgettet er en nettobesparelse. *= de personalemæssige ændringer i medfør af reduktionen er usikker, idet en sænkning af serviceniveauet i de kommunale tilbud vil frigøre terapeutressourcer. Omvendt vil hjemtagelse af opgaver øge behovet for terapeutressourcer. Ændringen i antal medarbejdere isoleret for dette forslag - vil være i størrelsesorden 0-5 terapeuter. I forhold til personale skal dette forslag dog ses i sammenhæng med forslaget om at styrke kommunens leverance af vederlagsfri fysioterapi. Endvidere er der personalemæssige relationer til initiativer vedrørende samarbejdet med Region Midtjylland omkring forholdet ml. specialiseret og almene genoptræningsplaner samt en mere rehabiliteringsorienteret tilgang til praktisk hjælp og pleje. 13

14 Sundhed 00-9 Reduktion i den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet gennem styrket kommunalt beredskab Der foreslås en styrkelse af det kommunale beredskab i forhold til KOL-patienter, ældre dehydrerede borgere, patienter med behov for IV-medicin og lignende med mange indlæggelser/genindlæggelser og deraf følgende kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter. Det kommunale beredskab foreslås styrket dels ved etablering af 6 akutpladser og dels samling af de midlertidige pladser i større enheder på færre matrikler. Det totale antal pladser (akut + midlertidige + ordinære) fastholdes. Med samlingen af akutpladser og midlertidige pladser på få matrikler skabes et grundlag for specialiserede kompetencer, hvor kommunen kan tilbyde et reelt alternativ til en hospitalsindlæggelse. Endvidere foreslås etableret et akutteam rettet mod den del af målgruppen, der kan forblive i eget hjem. Akutteamet bør være en del af specialistfunktionen omkring de samlede akutpladser/midlertidige pladser. Den samlede nettoinvestering i akutpladser og akutteam er vurderet til 5,0 mio. kr. årligt (indenfor Ældreområdet). Det er vurderingen, at de ovennævnte tiltag omkring akutpladser og akutteam bør kunne nedbringe kommunens udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering pr. indbygger til gennemsnitsniveauet for hele Region Midtjylland. Dermed opnås - når fuldt indfaset - en besparelse på 9 mio. kr. årligt. De ovennævnte forslag skal ses i en tæt kobling mellem sundhedsområdet og ældreområdet. Den primære investering vil ske på ældreområdet (Pleje og omsorg), mens udgiftsreduktioner vedrører dels sundhedsområdet og dels ældreområdet. Ændringer i driftsbudget: 0 2,5 3,5 4,0 4,0 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : ca. 170 mio. kr. (Medfinansiering somatik) Den anførte nettobesparelse indeholder følgende komponenter: (Mio. kr.) Medfinansiering sundhed 7,5 8,5 9,0 9,0 Investering i akutpladser og team -7,5-7,5-7,5-7,5 Akutfunktionerne erstatter eksisterende tilbud(1) 2,5 2,5 2,5 2,5 Nettobesparelse (2) 2,5 3,5 4,0 4,0 1) Akutpladser og akutteamet vil løse/overtage eksisterende opgaver for anslået 2,5 mio. kr. 2) Samlingen af midlertidige pladser forudsættes at være udgiftsneutral. 14

15 Administrativ organisation Ophør decentral annoncering i telefonbøger/vejvisere Der annonceres i dag for ca kr. i Viborg Telefonnøglen/De Gule Sider, Eniro/Mostrup og Viborg Bogen. Heraf er alene kr. budgetteret på konto 06. Centralt annonceres der for Viborg Kommunes hoveddøre (Borgerservice og Jobcenter), hovednummer og web-adresse. Denne centralt aftalte annoncering fastholdes. De resterende kr. finansieres decentralt på baggrund af decentrale aftaler. De decentralt aftalte annoncer opsiges. Kommunens telefonnumre kan alene findes som hovednummer eller online via hjemmesiden. Der kan være institutioner etc., som ønsker at markedsføre sig i telefonbogen. Ændringer i driftsbudget: 0,2 0,2 0,2 0,2 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : kr. 15

16 Økonomiudvalgets reduktionsmuligheder Pol Sted Forslagets titel Sum af forslag (Kr. 1000) 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org 10-1 Lukning af 4 decentrale borgerserviceenheder 10-2 Undlade udvidelsen af borgerguidefunktionen 10-2a Nedlæggelse af borgerguidefunktionen 10-3 Øget brugerbetaling ved miljøtilsyn og godkendelser 10-4 Færre lokalplaner og kommuneplantillæg Forhøjelse af byggesagsgebyrerne Ophør af frivilligt, forebyggende trafiksikkerhedsarbejde 10-7 Minimere omfang af skiltning, afstribning o.a. vedr. vejregler 10-8 Stop for arbejde med cykelstier, når anlæg for de 50 mio er gennemført Ophør med information og brugerdialog inden for natur- og vandområdet Reducere offentlighedsfaser ved planlægning til minimum Reduktion i antal medarbejdere i Visitation Sundhed som følge af ændring i visitation til forenklet BUM-model Bedre udnyttelse af IT-systemer Nyt Elektronisk Sags- og DokumentHåndteringssystem (ESDH) Optimering og effektivisering af ITarbejdspladsen FORUM omlægges til digitalt magasin - A FORUM nedlægges - B Presseklip nedlægges

17 12 Pol. org Nedlægge TV Viborg pr. 1. januar Pol. org Nedlæggelse af markedsføringsgruppen 12 Pol. org Reduktion eller ophør af tilskud til projekter under markedsføringspuljen 13 Adm.org Fælles markedsføringskonto - bl.a. annoncering (651140) 12 Pol. org Reduktion af driftsbevilling til Turistforeningen for Viborg og Omegn 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org Reduktion af driftsbevilling til VIBORGegnens Erhvervsråd Bortfald af projektstøtte til stier, byudvikling og broer Bortfald af støtte til naturvidenskabernes Hus og Science Kommune Undlade ansættelse af elever Introduktion af nyansatte (messe) Intensiveret opkrævningsindsats ifm. den helhedsorienterede sagsbehandling Øget provenu i overslagsårene samt yderligere styrkelse af den helhedsorienterede sagsbehandling 12 Pol. org Ophør med at give fritagelse for betaling af grundskyld 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org Viborg Kommunes ophør som autoriseret arbejdsmiljørådgiver Nyt rådhus: kantinedriften Nyt rådhus: rådhusbetjeningsfunktionen Nyt rådhus: Administrativt personale Se samlet oversigt over forslag ØK I alt Drift ØK Krav til sparekatalog

18 Administrativ organisation 10-1 Lukning af 4 decentrale borgerserviceenheder Siden den har der ud over Viborg været decentrale borgerserviceenheder i Bjerringbro, Stoholm, Karup, Møldrup og Ørum. De 4 sidstnævnte ekspeditionskontorer har hver færre end 20 henvendelser om ugen på den ene åbningsdag, der er tale om for disse ekspeditioners vedkommende. Bjerringbro har 178 henvendelser (3 åbningsdage) og Viborg (5 åbningsdag) over ugentlige henvendelser. Opgaver på borgerserviceenhederne. A I forhold til borgerne: Opgaverne i Bjerringbro er i forhold til borgerne de samme som centralt i Viborg, nemlig: Pas, kørekort, skat, folkeregister, familieydelser, boligydelser og pension. For de 4 små serviceenheder gælder samme opgavesæt, dog har de ikke opgaver vedr. pas og kørekort. B I forhold til administrative opgaver : Hvis der er ledig tid skal, skal medarbejderne udføre de opgaver, som normalt varetages i back-office, så som indberetning, journalføring og afstemninger. Der er ingen mulighed for lokal borgerservice i de 4 nævnte byer. alternativet er personlige, telefoniske eller elektroniske henvendelser til Viborg eller Bjerringbro. En del af de få henvendelser til de 4 små borgerserviceenheder kommer fra pensionister. Ændringer i driftsbudget: 0 0,3 0,3 0,3 0,3 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 21,4 mio. kr. 18

19 Konto 6 Kultur & service / Borgerservice 10-2 Normeringsreduktion sv.t kr. 1. Bortfald af borgerguideopnormering i 2011 x (x) Udvidelse af Borgerguidefunktionen var (politisk) tænkt anvendt til serviceudvidelse, herunder bl.a. støtte til projektstyring m.v. Ikke umiddelbart, da vi ikke er startet op. Ændringer i driftsbudget: 0,2 0,2 0,2 0,2 Ændring i antal medarbejdere - o,5-0,5-0,5 0,5 Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : kr. på budget

20 Administrativ organisation 10-2a Nedlæggelse af borgerguidefunktionen Borgerguiden er bindeleddet mellem lokale initivtagere og initiativgrupper og Demokratiudvalget, ligesom borgerguiden er sagsbehandler på ansøgninger m.v., som behandles i Demokrativudvalget. En nedlægges af borgerguidefunktionen vil betyde, at opgaverne, som borgerguiden nu varetager, må indgå i forvaltningens løbende prioritering. Besparelsen er på kr. - svarende til 1 stilling. x Ændringer i driftsbudget: 0 0,4 0,4 0,4 0,4 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 20

21 Klima og Miljø 10-3 Brugerbetaling miljøtilsyn og miljøgodkendelser af landbrug og industri Indsatsen går ud på at øge brugerbetalingen i forbindelse med miljøtilsyn og miljøgodkendelse af industrivirksomheder og husdyrbrug. Ved at øge fokus på registrering af det tidsforbrug, der reelt anvendes på udførsel af tilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelser, kan der opkræves en større brugerbetaling for ydelsen. Det vurderes således, at vi i dag opkræver mindre brugerbetaling end vi kan, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen. I perioden fra 2007 til 2009 er brugerbetalingen øget fra et årligt beløb på ca kr. til ca kr. for Det vurderes, at der kan opkræves omkring kr. mere ved fortsat at øge fokus på registreringen af tid på de opgaver, der kan pålægges brugerbetaling. De virksomheder og landbrug (der er omfattet af brugerbetaling) modtager tilsyn hvert år. Miljøgodkendelser udarbejdes typisk i forbindelse med etablering af nye virksomheder og landbrug eller ved ændringer af produktion, dyrehold, bygninger mv. x Virksomheder og husdyrbrug vil betale højere regninger for at få besøg af kommunen vedr. miljøtilsyn og for at få udarbejdet en miljøgodkendelse. Nej Konto 6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 21

22 Økonomiudvalget 10-4 Færre lokalplaner og kommuneplantillæg Byrådet vedtager lokalplaner årligt % af disse planer tilvejebringes for at skabe mulighed for projekter, der afviger fra gældende lokalplan, eller som der kunne være fundet andre placeringer til indenfor gældende lokalplaner. Ved uvæsentlige afvigelser kan der dispenseres fra lokalplanen. I en del tilfælde stemmer projekterne overordnet overens med gældende plan, men kræver pga. ændringer alligevel ny lokalplan (delområdeafgrænsinger, bygningshøjder, placering mm). En del af ændringerne forudsætter ændring af også kommuneplanen. Andre ændringer i kommuneplanen gennemføres uden, at der er aktuelle ønsker for at udnytte ændringen. Ved sådanne ændringer har Byrådet pligt til efterfølgende at udarbejde lokalplanforslag hvis en lodsejer ønsker det. Forslaget går ud på, at Byrådet afviser at foretage sådanne ændringer i plangrundlaget. Mindre væsentlige ændringer i kommuneplanen henvises til kommende ordinære kommuneplanrevision. Byrådets mulighed for at tilpasse planlægningen til ændrede ønsker bliver forringet. Der er tre mulige konsekvenser: - Bygherrer vil tilrette deres byggeønsker til gældende planforhold - Bygherre vil afvente revisionen af kommuneplanen - Der er en risiko for, at bygherrer vil opgive deres projekter eller flytte dem til andre kommuner. Ikke mindst under andre politikområder udføres byggeri, der forudsætter ændring af plangrundlaget. Sådanne kommunale byggerier må udsættes eller tilpasses gældende planlægning Ændring i antal medarbejdere (åv) 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 22

23 Konto 06 (ikke under Teknik & Miljø) Økonomiudvalget 10-5 Forhøjelse af byggesagsgebyrerne Byggesagsgebyrer hæves med ca. 8% svarende til kr. årligt. Byggeloven giver mulighed for, at der kan opkræves byggesagsgebyrer svarende til den udgift, kommunen har til byggesagsbehandlingen. Der må således ikke opkræves mere end udgiften. Viborg Kommunes byggesagsgebyrer er generelt lave sammenlignet med andre kommuner. En beregning udført på baggrund af data fra 2009 viser, at det for 2011 vil være muligt at opnå en merindtægt på ca kr. ved at hæve byggesagsgebyrerne. Uden stigningen vil den forventede indtægt fra byggesagsgebyrer være på ca. 3,6 mio. kr. i 2011 jf. de nuværende byggesagsgebyrer. Der opkræves byggesagsgebyrer i forbindelse med nybyggeri og ombygninger af enfamiliehuse, industri, landbrug, sommerhuse, garage, lagerbygninger mv. Der behandles ca byggesager årligt, hvor der opkræves gebyrer. Konsekvenser: Prisen for en byggetilladelse vil gennemsnitligt stige ca. 8 %. I forbindelse med gennemførelse af stigningerne vil kommunen indføre en højere grad af differentiering af gebyrerne, alt efter typen af byggeriet (mht. om det er erhverv, garager, rækkehuse osv.) De persongrupper, der bliver påvirket af stigningen vil især være - borgere, der ansøger om byggetilladelse til private huse, garager, tilbygninger, sommerhuse mv. samt - erhverv, der bygger nye drifts og produktionsbygninger eller ændrer på det eksisterende. Der vil ikke være ændringer i serviceniveauet mht. sagsbehandlingstider i Teknik & Miljø. Det forventes heller ikke, at antallet af klagesager, ulovligt byggeri mv. vil stige. Ingen Ændringer konto 6: 0,3 0,3 0,3 0,3 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : -3,6 (indtægt) 23

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Prioriteringskatalog Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog Økonomiudvalget Prioriteringskatalog Udvidelsesforslag 2 % Besparelsesforslag 2 % Forslag Anlægsinvestering nr. Politikområde Forslag navn B2016 B2017 B2018 B2019 1 Politisk org abonnementer, kurser mv. for byrådsmedlemmer

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger BUDGET 2017-20 XXXUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger 006.00.01 Administration -1.383-1.383-1.383-1.383 Byråd 1 Tidsskrifter

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Fakta: Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt:

Fakta: Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt: Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2015 Radikale Venstre har fremsendt 41 ændringsforslag til budget 2015 under følgende 4 overskrifter: 1) Prioritering af kommunal service frem for anlægsprojekter

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Redegørelse for udmøntning af rammereduktion i Sundhed og Omsorg i budget

Redegørelse for udmøntning af rammereduktion i Sundhed og Omsorg i budget Til Byrådet Den 24. september 2012 Redegørelse for udmøntning af rammereduktion i Sundhed og Omsorg i budget 2013-2016 Magistratens budgetforslag indebærer, at der skal ske rammereduktioner på 151 mio.kr.

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Forslag til forandringer Byggesagsgebyrer

Forslag til forandringer Byggesagsgebyrer Politikområde: Administration Forslag til forandringer Byggesagsgebyrer 1. Forandring Ændrede byggesagsgebyrer Folketinget har d. 12. juni 2013 (lov nr. 640) besluttet, at kommunerne fremover skal opkræve

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Forslag 7.1 (2012-2015)

Forslag 7.1 (2012-2015) Forslag 7.1 06.45.51 Fælles formål 34.820.000 kr. Reduktionsområde: Porto for udsendelse af kommunens breve Beskrivelse: I forbindelse med den øgede digitalisering forventes det, at en større del af kontakten

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Status på kørselsprojekt

Status på kørselsprojekt NOTAT 3. marts 2017 Journal nr. Status på kørselsprojekt Busdriften er sammen med hovedparten af den øvrige kørsel i kommunen (flextrafik, svømmekørsel o. lign.) omfattet af en årlig besparelse på 9,5

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere