Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014"

Transkript

1 Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget

2 Indhold Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget Forord... 3 Index Generelle reduktionsmuligheder Økonomiudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Kulturudvalget Teknisk Udvalg Klima- og Miljøudvalget Beredskabskommissionen Katalog over muligheder for konkurrenceudsættelse Forord Notat Index Økonomiudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Kulturudvalget Teknisk Udvalg Klima- og Miljøudvalget

3 Direktionen 7. april 2010 Katalog over reduktionsmuligheder til budgetlægningen Baggrund Som i landets øvrige kommuner er der i Viborg stigende udgifter til især vanskeligt stillede børn og unge, voksne handicappede og overførselsindkomster (kontanthjælp, sygedagpenge m.v.), Billedet forstærkes af, at kommunernes økonomiske situation er præget af den økonomiske afmatning i samfundet. Med baggrund i en vurdering af, at Viborg Kommunes driftsudgifter skal reduceres med mere end 100 mio. kr. årligt i budget , fastlagde Økonomiudvalget på mødet den 20. januar 2010 proceduren og tidsplanen for budgetlægningen Som et væsentligt element heri anmodede Økonomiudvalget direktionen om at udarbejde beskrivelse af reduktionsmuligheder på i alt 250 mio. kr., fordelt således på de enkelte udvalgsområder: Økonomiudvalget, 50 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget, 70 mio.kr. Socialudvalget, 60 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget, 30 mio. kr. Kulturudvalget, 20 mio. kr. Teknisk Udvalg, 18 mio. kr. Klima- og Miljøudvalget, 1 mio. kr. Beredskabskommissionen, 1 mio. kr. Økonomiudvalget forudsatte, at besparelserne senest i 2012 skal kunne realiseres i fuldt omfang. Forslagene behandles på Byrådets budgetkonference den april Processen Direktionen har på denne baggrund udarbejdet dette katalog over reduktionsmuligheder. Kataloget er udarbejdet i en proces, hvor medarbejdere og ledere på alle niveauer i organisationen i vid udstrækning har bidraget med idéer til reduktionsmuligheder bl.a. ved gennem MED-systemet at have afleveret idéer og forslag til effektivisering og afbureaukratisering. Ligeledes er forslagene i kataloget behandlet i samarbejdsudvalgene (MED-udvalgene) indenfor de forskellige sektorer. Omfanget af reduktionsmuligheder i kataloget Kataloget indeholder beskrivelse af reduktionsmuligheder på 250 mio. kr. fra 2012 fordelt på udvalgsområder jf. ovenfor. Herudover er der beskrevet generelle reduktionsmuligheder på 46 mio. kr. fra 2012, som ikke kan henføres til et enkelt udvalgsområde. Samlet foreligger der således beskrivelse af reduktionsmuligheder på 296 mio. kr. fra De beskrevne reduktionsmuligheder muliggør reduktioner i driftsudgifterne på 184 mio. kr. allerede fra Katalog over muligheder for konkurrenceudsættelse Økonomiudvalget anmodede samtidig på mødet den 20. januar 2010 direktionen om at udarbejde et katalog over muligheder for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, der hidtil har været udført af kommunens egne medarbejdere. Dette katalog, der indgår i materialet som et selvstændigt afsnit, behandles ligeledes på Byrådets budgetkonference den april

4 Udvalg Forslagets titel Sparekrav Sum af forslag (Kr. 1000) ØK 00.0 Generelle reduktionsmuligheder ØK 10.0 Økonomiudvalget BU 20.0 Børne- og Ungdomsudvalget SU 30.0 Socialudvalget BSK 40.0 Beskæftigelsesudvalget KU 50.0 Kulturudvalget TU 60.0 Teknisk Udvalg KMU 70.0 Klima- og Miljøudvalget BE 95.0 Beredskabskommissionen I alt Drift Krav til forslag til reduktionsmuligheder

5 Generelle reduktionsmuligheder Sted Forslagets titel Sum af forslag (Kr. 1000) Generelle 00-1 Afkast af investering i energibesparende foranstaltninger Generelle 00-2 Likviditetsvirkning ved reduktion af driftsbudgettet Generelle 00-3 Central styring af midler til bygningsvedligeholdelse Generelle 00-4 Reduktion af udgifter til kommunale betalt kørsel Generelle 00-5 Reduceret sygefravær Generelle 00-6 Betalt parkering i Viborg Midtby Generelle 00-7 Vederlagsfri fysioterapi Generelle 00-8 Almen genoptræning Generelle 00-9 Sundhed - sumatik sænkelse af niveau Generelle Ophør med annoncering i bl.a. De Gule Sider Generelle 95-2 Overvågning af tyverialarmer og opkaldsforbindelser Se samlet oversigt over forslag I alt Drift

6 Generelle reduktionsmuligheder 00-1 Afkast af investering i energibesparende foranstaltninger Der foretages en omprioritering og central styring af midlerne til vedligeholdelse af kommunens bygninger med henblik på at reducere energiforbrug. Arbejder foretages med udgangspunkt i og prioriteret efter energimærkningen. Over budgetperioden flyttes således samlet 40 mio. kr. fra driftsudgifter til anlægsudgifter. Der er i alt i forbindelse med energimærkningen udarbejdet forslag til energiforbedringsarbejder for i alt 70 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på op til ca. 25 år, mens de foreslåede investeringer på 40 mio. kr. indeholder de projekter, der har en tilbagebetalingstid på mellem 15 og 20 år. Med en tilbagebetalingstid på op til 45 år rummes investeringer på ca. 122 mio. kr. Herudover ligger der projekter for 142 mio. kr. som alle har en tilbagebetalingstid på over 45 år. Udgiften til renter og afdrag ved lånefinansieringen af anlægsudgiften er fratrukket mindreudgiften. Besparelsen hentes på de forskellige politikområder i forhold til den beregnede effekt af de energibesparende foranstaltninger. Ændringer i driftsbudget: 2,9 3,3 3,4 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : Der er handlepligt i forhold til at gennemføre energibesparende foranstaltninger efter energimærkningen på investeringer som har en tilbagebetalingstid på op til 5 år 6

7 Generelle reduktionsmuligheder 00-2 Likviditetsvirkning af energibesparende anlæg Der gennemføres energibesparende foranstaltninger på kommunale bygninger jfr. energimærkningsrapporten. Arbejder udføres inden for den nuværende økonomiske ramme, men arbejder udføres som anlægarbejder/reinvestering. I henhold til vejledning om reglerne for kommunernes optagelse af lån og andre dispositioner, der sidestilles med låneoptagelse har kommunen automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger. Helt positivt er nævnt lån til udgiften ved foranstaltninger vedrørende energiforbrug, der følger af en energimærkning. udarbejdet i henhold til Energistyrelsens bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Likviditetsvirkningen nås ved at omplacere budgetbeløb fra driftsudgift til anlægsudgift. Efter periodens udløb opskrives driftsbudgettet igen til udgangspunktet. Ændringer i driftsbudget: 14,0 16,0 5,0 5,0 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 7

8 Generelle reduktionsmuligheder 00-3 Central styring af driftsbudget til vedligeholdelse af bygninger En nedsat projektgruppe arbejder på et forslag om reorganisering af den kommunale bygningsvedligeholdelse. Projektgruppen peger på, at der vil være en nettogevinst på årligt ca. 3,5 mio. kr. ved at gennemføre en mere planlagt bygningsvedligeholdelse ud fra en central styring af opgaven. Der vil herved blive mulighed for at anvende midlerne hvor behovene opleves størst. Det vil endvidere åbne mulighed for en højere grad af konkurrenceudsættelse end der er kendt i dag. Der er i besparelsesforslaget taget udgangspunkt i et uændret niveau, men samlet set for et lavere forbrug. De enkelte politikområder kan ikke forvente ensartet budget til bygningsvedligeholdelse år efter år. Ændringer i driftsbudget: 3,5 3,5 3,5 3,5 Ændring i antal medarbejdere (2) (2) (2) (2) Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : Medarbejderstaben i Ejendomme og Energi styrkes med 4 medarbejdere. (2) finansieres over driften via besparelser i projektet. 8

9 Generelle reduktionsmuligheder 00-4 Reduktion af udgifter til kommunalt betalt kørsel Der er en igangværende analyse af kommunalt betalt kørsel. Der forventes et forbrug i 2009 på ca. 75. mio. kr. I budget 2010 og overslagsårene er der givet en rammeudvidelse på 12 mio. kr., således der fremadrettet kan forventes at være balance mellem budget og forbrug, såfremt der køres uændret videre. I næste fase af analysen skal det vurderes, hvorvidt der skal ændres på organiseringen på området. Det er p.t. svært at komme med et konkret bud på, hvorvidt der er et besparelsespotentiale, bl.a. fordi, at elevtransport som udgør 44% af budgettet er i EU-bud. Resultatet af dette udbud kendes medio maj Ca. en tredjedel af budgettet går til Midttrafiks administration af og befordring på det regionale og lokale rutenet. Såfremt der spares på det lokale rutenet kan det medføre en øget udgift til elevbefordring, da der så vil skulle oprettes flere lukkede ruter. Det resterende budget på ca. 20% bruges til transport på det sociale område og dagtilbudsområdet. Såfremt der spares på de regionale eller lokale ruter vil det medføre en servicereduktion for de som i dag benytter bustransport. Det kan forudsættes, at en ændret organisering og deraf følgende bedre udnyttelse af taxakørsel/bustransport vil medføre en reduceret udgift, samtidig med, at serviceniveauet kan holdes uændret. Det vurderes p.t., at der er et besparelsespotentiale på ca. 3 mio. kr., men det endelige beløb kan først opgøres når den igangværende analyse er færdiggjort. Besparelsen kan ramme flere politikområder, da der jf. ovenstående beskrivelse er kommunalt betalt kørsel på flere politikområder. Ændringer i driftsbudget: 3 mio. kr. 3 mio. kr. 3 mio. kr. 3 mio. kr Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 75 mio. kr. Det vurderes, at besparelsen vil bestå i reducerede betalinger til eksterne leverandører/vognmænd 9

10 Økonomiudvalg Administrativ organisation 00-5 Nedbringelse af sygefravær Folketinget godkendte den 5. november 2008 en aftale omfattende 39 nye initiativer til nedbringelse af sygefraværet. I forlængelse heraf har Viborg Byråd har besluttet at igangsat initiativer til nedbringelse af sygefraværet med 10 % frem til hvor der igangsættes forskellige aktiviteter, og hvor enkelte enheder bl.a. har mulighed for at trække på intern konsulentbistand i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet. Regeringen vurderer, at Viborg Kommune kan spare kr. i forbindelse med en reduktion i sygefraværet. Potentialet er i forbindelse med budget 2010 fordelt svarende til områdernes budgetandele. Beregninger viser, at en nedbringelse af sygefraværet på 10% har en værdi af ca. 14 mio. kr.. Viborg Kommune investerer 1,6 mio. årligt i aktiviteter der skal medvirke til nedbringelse af sygefraværet. Det foreslås at der hentes en yderligere besparelse på 1,6 mio. kr. i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet, således at indsatsen bliver udgiftsneutral. Da indsatsen intensiveres i foreslås at der spares kr. i 2010, kr. i 2011, og 1.6 mio. kr. i 2012 og fremefter. Årsagen til at der ikke peges på den samlede værdi på 14 mio. kr, er at det vurderes væsentligt, at der bibeholdes et økonomisk incitament til løbende at arbejde med at nedbringe sygefraværet. Reduktionen vedrører alle persongrupper, og fordeles svarende til områdernes budgetandele. Ændringer i driftsbudget: 0,4 0,8 1,6 1,6 1,6 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 10

11 Generelle reduktionsmuligheder 00-6 Betalt parkering indførelse i Viborg midtby Der opkræves betaling via betalingsanlæg for parkering på de offentlige parkeringspladser i Viborg midtby. Realisering af projektet indebærer, at der skal investeres i billetteringsanlæg m.v. Der er taget udgangspunkt i den årlige indtægt fra betalt parkering i Silkeborg på 10 mio. kr. fra 2012, mens der ved vurdering af indtægten i 2011 er foretaget et løst skøn over udgifterne til etablering af anlægget, ligesom en evt. senere iværksættelse end den kan blive aktuel. Det kan oplyses, at der også i østkystbyerne Randers, Horsens, Vejle og Kolding er indført betalt parkering. Hvis der indføres betalt parkering, vil det samtidig betyde en reduktion i indtægten af opkrævning af parkeringsafgifter for ulovlig parkering, ligesom mandskabsressourcen på parkeringskontrol reduceres. Indførelse af betalt parkering påvirker parkeringsmønstret i midtbyen, idet der umiddelbart vil ske en flytning fra p-pladser med (høj) betaling til p-pladser med lavere/uden betaling. Derved opnås større tilgængelighed af de nu mest efterspurgte p-pladser. Indførelse af betalt parkering vil muligvis også fremme anvendelsen af kollektiv trafik og cykler i stedet for biltrafik. Borgere, som handler i Viborg midtby og borgere, som har deres arbejde i Viborg midtby, vil rammes økonomisk, men til gengæld vil der oftere være ledige p-pladser, hvilket vil give en tidsmæssig besparelse. Ændringer i driftsbudget: + 4,0 10,0 10,0 10,0 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : Ingen indtægt. Indtægten på parkeringsafgifter udgør derimod 0,7 mio. 11

12 Sundhed 00-7 Større kommunal andel af vederlagsfri fysioterapi Det foreslås, at der arbejdes for at motivere en større andel af de fysisk handicappede, til at vælge kommunale tilbud. Efter fritvalgsreglerne kan borgeren vælge kommunale tilbud eller tilbud hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Det forventes at det typisk vil være borgere, der i forvejen bor på kommunalt center, der vil vælge de kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Borgere, der er visiteret til vederlagsfri fysioterapi vil blot skulle træne i et kommunalt træningscenter i stedet for hos en privat leverandør. Ændringer i driftsbudget: 0 0,8 1,25 1,25 1,25 Ændring i antal medarbejdere * * * * Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 11,7 mio. kr. Det angivne beløb er nettobesparelsen, der angiver forskellen i udgifterne til private leverandører og kommunal leverandør. Nettobesparelsen er primært en konsekvens af forskellige udgiftsniveauer. * = En forstærket kommunal varetagelse af vederlagsfri fysioterapi vil medføre behov for yderligere terapeuter i størrelseordenen 2-2,5 årsværk. Den økonomiske konsekvens heraf er, indarbejdet i ovennævnte nettotal. I forhold til personale skal dette forslag dog ses i sammenhæng med forslaget om et lavere sundhedsfagligt niveau i den almene genoptræning. Endvidere er der personalemæssige relationer til initiativer vedrørende samarbejdet med Region Midtjylland omkring forholdet ml. specialiseret og almen genoptræningsplaner samt en mere rehabiliteringsorienteret indsats i den generelle tilgang til praktisk hjælp og pleje. 12

13 Sundhed 00-8 Lavere sundhedsfagligt serviceniveau for almen genoptræning Det foreslås, at der reduceres i det sundhedsfaglige serviceniveau for borgere, der har fået genoptræningsplan efter ambulant undersøgelse eller indlæggelse på sygehus. Denne reduktion indebærer to tiltag: 1. Revidering af det sundhedsfaglige niveau for almen genoptræning, så der i højere grad sættes fokus på egen træning og træning efter instruktion. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i en ressourcetankegang, hvor fokus er på at mobilisere borgerens egne ressourcer. 2. Hjemtagning af dele af den almene genoptræning (rygområdet), som p.t. løses af private leverandører. Der kan oprettes kommunale holdtilbud til denne målgruppe. Målgruppen er borgere, der har fået genoptræningsplan efter ambulant undersøgelse eller indlæggelse på sygehus. De vil opleve at få færre timer, hvor de er i direkte kontakt med en trænende terapeut. I stedet vil de skulle arbejde ud fra instruktion og selvtræning med opfølgende konsultation med henblik på progrediering i øvelsesvalgene. Ændringer i driftsbudget: 0 1,2 1,2 1,7 1,7 Ændring i antal medarbejdere * * * * * Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 7 mio. kr. Den angivne ændring i driftsbudgettet er en nettobesparelse. *= de personalemæssige ændringer i medfør af reduktionen er usikker, idet en sænkning af serviceniveauet i de kommunale tilbud vil frigøre terapeutressourcer. Omvendt vil hjemtagelse af opgaver øge behovet for terapeutressourcer. Ændringen i antal medarbejdere isoleret for dette forslag - vil være i størrelsesorden 0-5 terapeuter. I forhold til personale skal dette forslag dog ses i sammenhæng med forslaget om at styrke kommunens leverance af vederlagsfri fysioterapi. Endvidere er der personalemæssige relationer til initiativer vedrørende samarbejdet med Region Midtjylland omkring forholdet ml. specialiseret og almene genoptræningsplaner samt en mere rehabiliteringsorienteret tilgang til praktisk hjælp og pleje. 13

14 Sundhed 00-9 Reduktion i den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet gennem styrket kommunalt beredskab Der foreslås en styrkelse af det kommunale beredskab i forhold til KOL-patienter, ældre dehydrerede borgere, patienter med behov for IV-medicin og lignende med mange indlæggelser/genindlæggelser og deraf følgende kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter. Det kommunale beredskab foreslås styrket dels ved etablering af 6 akutpladser og dels samling af de midlertidige pladser i større enheder på færre matrikler. Det totale antal pladser (akut + midlertidige + ordinære) fastholdes. Med samlingen af akutpladser og midlertidige pladser på få matrikler skabes et grundlag for specialiserede kompetencer, hvor kommunen kan tilbyde et reelt alternativ til en hospitalsindlæggelse. Endvidere foreslås etableret et akutteam rettet mod den del af målgruppen, der kan forblive i eget hjem. Akutteamet bør være en del af specialistfunktionen omkring de samlede akutpladser/midlertidige pladser. Den samlede nettoinvestering i akutpladser og akutteam er vurderet til 5,0 mio. kr. årligt (indenfor Ældreområdet). Det er vurderingen, at de ovennævnte tiltag omkring akutpladser og akutteam bør kunne nedbringe kommunens udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering pr. indbygger til gennemsnitsniveauet for hele Region Midtjylland. Dermed opnås - når fuldt indfaset - en besparelse på 9 mio. kr. årligt. De ovennævnte forslag skal ses i en tæt kobling mellem sundhedsområdet og ældreområdet. Den primære investering vil ske på ældreområdet (Pleje og omsorg), mens udgiftsreduktioner vedrører dels sundhedsområdet og dels ældreområdet. Ændringer i driftsbudget: 0 2,5 3,5 4,0 4,0 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : ca. 170 mio. kr. (Medfinansiering somatik) Den anførte nettobesparelse indeholder følgende komponenter: (Mio. kr.) Medfinansiering sundhed 7,5 8,5 9,0 9,0 Investering i akutpladser og team -7,5-7,5-7,5-7,5 Akutfunktionerne erstatter eksisterende tilbud(1) 2,5 2,5 2,5 2,5 Nettobesparelse (2) 2,5 3,5 4,0 4,0 1) Akutpladser og akutteamet vil løse/overtage eksisterende opgaver for anslået 2,5 mio. kr. 2) Samlingen af midlertidige pladser forudsættes at være udgiftsneutral. 14

15 Administrativ organisation Ophør decentral annoncering i telefonbøger/vejvisere Der annonceres i dag for ca kr. i Viborg Telefonnøglen/De Gule Sider, Eniro/Mostrup og Viborg Bogen. Heraf er alene kr. budgetteret på konto 06. Centralt annonceres der for Viborg Kommunes hoveddøre (Borgerservice og Jobcenter), hovednummer og web-adresse. Denne centralt aftalte annoncering fastholdes. De resterende kr. finansieres decentralt på baggrund af decentrale aftaler. De decentralt aftalte annoncer opsiges. Kommunens telefonnumre kan alene findes som hovednummer eller online via hjemmesiden. Der kan være institutioner etc., som ønsker at markedsføre sig i telefonbogen. Ændringer i driftsbudget: 0,2 0,2 0,2 0,2 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : kr. 15

16 Økonomiudvalgets reduktionsmuligheder Pol Sted Forslagets titel Sum af forslag (Kr. 1000) 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org 10-1 Lukning af 4 decentrale borgerserviceenheder 10-2 Undlade udvidelsen af borgerguidefunktionen 10-2a Nedlæggelse af borgerguidefunktionen 10-3 Øget brugerbetaling ved miljøtilsyn og godkendelser 10-4 Færre lokalplaner og kommuneplantillæg Forhøjelse af byggesagsgebyrerne Ophør af frivilligt, forebyggende trafiksikkerhedsarbejde 10-7 Minimere omfang af skiltning, afstribning o.a. vedr. vejregler 10-8 Stop for arbejde med cykelstier, når anlæg for de 50 mio er gennemført Ophør med information og brugerdialog inden for natur- og vandområdet Reducere offentlighedsfaser ved planlægning til minimum Reduktion i antal medarbejdere i Visitation Sundhed som følge af ændring i visitation til forenklet BUM-model Bedre udnyttelse af IT-systemer Nyt Elektronisk Sags- og DokumentHåndteringssystem (ESDH) Optimering og effektivisering af ITarbejdspladsen FORUM omlægges til digitalt magasin - A FORUM nedlægges - B Presseklip nedlægges

17 12 Pol. org Nedlægge TV Viborg pr. 1. januar Pol. org Nedlæggelse af markedsføringsgruppen 12 Pol. org Reduktion eller ophør af tilskud til projekter under markedsføringspuljen 13 Adm.org Fælles markedsføringskonto - bl.a. annoncering (651140) 12 Pol. org Reduktion af driftsbevilling til Turistforeningen for Viborg og Omegn 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org Reduktion af driftsbevilling til VIBORGegnens Erhvervsråd Bortfald af projektstøtte til stier, byudvikling og broer Bortfald af støtte til naturvidenskabernes Hus og Science Kommune Undlade ansættelse af elever Introduktion af nyansatte (messe) Intensiveret opkrævningsindsats ifm. den helhedsorienterede sagsbehandling Øget provenu i overslagsårene samt yderligere styrkelse af den helhedsorienterede sagsbehandling 12 Pol. org Ophør med at give fritagelse for betaling af grundskyld 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org Viborg Kommunes ophør som autoriseret arbejdsmiljørådgiver Nyt rådhus: kantinedriften Nyt rådhus: rådhusbetjeningsfunktionen Nyt rådhus: Administrativt personale Se samlet oversigt over forslag ØK I alt Drift ØK Krav til sparekatalog

18 Administrativ organisation 10-1 Lukning af 4 decentrale borgerserviceenheder Siden den har der ud over Viborg været decentrale borgerserviceenheder i Bjerringbro, Stoholm, Karup, Møldrup og Ørum. De 4 sidstnævnte ekspeditionskontorer har hver færre end 20 henvendelser om ugen på den ene åbningsdag, der er tale om for disse ekspeditioners vedkommende. Bjerringbro har 178 henvendelser (3 åbningsdage) og Viborg (5 åbningsdag) over ugentlige henvendelser. Opgaver på borgerserviceenhederne. A I forhold til borgerne: Opgaverne i Bjerringbro er i forhold til borgerne de samme som centralt i Viborg, nemlig: Pas, kørekort, skat, folkeregister, familieydelser, boligydelser og pension. For de 4 små serviceenheder gælder samme opgavesæt, dog har de ikke opgaver vedr. pas og kørekort. B I forhold til administrative opgaver : Hvis der er ledig tid skal, skal medarbejderne udføre de opgaver, som normalt varetages i back-office, så som indberetning, journalføring og afstemninger. Der er ingen mulighed for lokal borgerservice i de 4 nævnte byer. alternativet er personlige, telefoniske eller elektroniske henvendelser til Viborg eller Bjerringbro. En del af de få henvendelser til de 4 små borgerserviceenheder kommer fra pensionister. Ændringer i driftsbudget: 0 0,3 0,3 0,3 0,3 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 21,4 mio. kr. 18

19 Konto 6 Kultur & service / Borgerservice 10-2 Normeringsreduktion sv.t kr. 1. Bortfald af borgerguideopnormering i 2011 x (x) Udvidelse af Borgerguidefunktionen var (politisk) tænkt anvendt til serviceudvidelse, herunder bl.a. støtte til projektstyring m.v. Ikke umiddelbart, da vi ikke er startet op. Ændringer i driftsbudget: 0,2 0,2 0,2 0,2 Ændring i antal medarbejdere - o,5-0,5-0,5 0,5 Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : kr. på budget

20 Administrativ organisation 10-2a Nedlæggelse af borgerguidefunktionen Borgerguiden er bindeleddet mellem lokale initivtagere og initiativgrupper og Demokratiudvalget, ligesom borgerguiden er sagsbehandler på ansøgninger m.v., som behandles i Demokrativudvalget. En nedlægges af borgerguidefunktionen vil betyde, at opgaverne, som borgerguiden nu varetager, må indgå i forvaltningens løbende prioritering. Besparelsen er på kr. - svarende til 1 stilling. x Ændringer i driftsbudget: 0 0,4 0,4 0,4 0,4 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 20

21 Klima og Miljø 10-3 Brugerbetaling miljøtilsyn og miljøgodkendelser af landbrug og industri Indsatsen går ud på at øge brugerbetalingen i forbindelse med miljøtilsyn og miljøgodkendelse af industrivirksomheder og husdyrbrug. Ved at øge fokus på registrering af det tidsforbrug, der reelt anvendes på udførsel af tilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelser, kan der opkræves en større brugerbetaling for ydelsen. Det vurderes således, at vi i dag opkræver mindre brugerbetaling end vi kan, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen. I perioden fra 2007 til 2009 er brugerbetalingen øget fra et årligt beløb på ca kr. til ca kr. for Det vurderes, at der kan opkræves omkring kr. mere ved fortsat at øge fokus på registreringen af tid på de opgaver, der kan pålægges brugerbetaling. De virksomheder og landbrug (der er omfattet af brugerbetaling) modtager tilsyn hvert år. Miljøgodkendelser udarbejdes typisk i forbindelse med etablering af nye virksomheder og landbrug eller ved ændringer af produktion, dyrehold, bygninger mv. x Virksomheder og husdyrbrug vil betale højere regninger for at få besøg af kommunen vedr. miljøtilsyn og for at få udarbejdet en miljøgodkendelse. Nej Konto 6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 21

22 Økonomiudvalget 10-4 Færre lokalplaner og kommuneplantillæg Byrådet vedtager lokalplaner årligt % af disse planer tilvejebringes for at skabe mulighed for projekter, der afviger fra gældende lokalplan, eller som der kunne være fundet andre placeringer til indenfor gældende lokalplaner. Ved uvæsentlige afvigelser kan der dispenseres fra lokalplanen. I en del tilfælde stemmer projekterne overordnet overens med gældende plan, men kræver pga. ændringer alligevel ny lokalplan (delområdeafgrænsinger, bygningshøjder, placering mm). En del af ændringerne forudsætter ændring af også kommuneplanen. Andre ændringer i kommuneplanen gennemføres uden, at der er aktuelle ønsker for at udnytte ændringen. Ved sådanne ændringer har Byrådet pligt til efterfølgende at udarbejde lokalplanforslag hvis en lodsejer ønsker det. Forslaget går ud på, at Byrådet afviser at foretage sådanne ændringer i plangrundlaget. Mindre væsentlige ændringer i kommuneplanen henvises til kommende ordinære kommuneplanrevision. Byrådets mulighed for at tilpasse planlægningen til ændrede ønsker bliver forringet. Der er tre mulige konsekvenser: - Bygherrer vil tilrette deres byggeønsker til gældende planforhold - Bygherre vil afvente revisionen af kommuneplanen - Der er en risiko for, at bygherrer vil opgive deres projekter eller flytte dem til andre kommuner. Ikke mindst under andre politikområder udføres byggeri, der forudsætter ændring af plangrundlaget. Sådanne kommunale byggerier må udsættes eller tilpasses gældende planlægning Ændring i antal medarbejdere (åv) 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 22

23 Konto 06 (ikke under Teknik & Miljø) Økonomiudvalget 10-5 Forhøjelse af byggesagsgebyrerne Byggesagsgebyrer hæves med ca. 8% svarende til kr. årligt. Byggeloven giver mulighed for, at der kan opkræves byggesagsgebyrer svarende til den udgift, kommunen har til byggesagsbehandlingen. Der må således ikke opkræves mere end udgiften. Viborg Kommunes byggesagsgebyrer er generelt lave sammenlignet med andre kommuner. En beregning udført på baggrund af data fra 2009 viser, at det for 2011 vil være muligt at opnå en merindtægt på ca kr. ved at hæve byggesagsgebyrerne. Uden stigningen vil den forventede indtægt fra byggesagsgebyrer være på ca. 3,6 mio. kr. i 2011 jf. de nuværende byggesagsgebyrer. Der opkræves byggesagsgebyrer i forbindelse med nybyggeri og ombygninger af enfamiliehuse, industri, landbrug, sommerhuse, garage, lagerbygninger mv. Der behandles ca byggesager årligt, hvor der opkræves gebyrer. Konsekvenser: Prisen for en byggetilladelse vil gennemsnitligt stige ca. 8 %. I forbindelse med gennemførelse af stigningerne vil kommunen indføre en højere grad af differentiering af gebyrerne, alt efter typen af byggeriet (mht. om det er erhverv, garager, rækkehuse osv.) De persongrupper, der bliver påvirket af stigningen vil især være - borgere, der ansøger om byggetilladelse til private huse, garager, tilbygninger, sommerhuse mv. samt - erhverv, der bygger nye drifts og produktionsbygninger eller ændrer på det eksisterende. Der vil ikke være ændringer i serviceniveauet mht. sagsbehandlingstider i Teknik & Miljø. Det forventes heller ikke, at antallet af klagesager, ulovligt byggeri mv. vil stige. Ingen Ændringer konto 6: 0,3 0,3 0,3 0,3 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : -3,6 (indtægt) 23

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere