Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014"

Transkript

1 Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget

2 Indhold Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget Forord... 3 Index Generelle reduktionsmuligheder Økonomiudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Kulturudvalget Teknisk Udvalg Klima- og Miljøudvalget Beredskabskommissionen Katalog over muligheder for konkurrenceudsættelse Forord Notat Index Økonomiudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Kulturudvalget Teknisk Udvalg Klima- og Miljøudvalget

3 Direktionen 7. april 2010 Katalog over reduktionsmuligheder til budgetlægningen Baggrund Som i landets øvrige kommuner er der i Viborg stigende udgifter til især vanskeligt stillede børn og unge, voksne handicappede og overførselsindkomster (kontanthjælp, sygedagpenge m.v.), Billedet forstærkes af, at kommunernes økonomiske situation er præget af den økonomiske afmatning i samfundet. Med baggrund i en vurdering af, at Viborg Kommunes driftsudgifter skal reduceres med mere end 100 mio. kr. årligt i budget , fastlagde Økonomiudvalget på mødet den 20. januar 2010 proceduren og tidsplanen for budgetlægningen Som et væsentligt element heri anmodede Økonomiudvalget direktionen om at udarbejde beskrivelse af reduktionsmuligheder på i alt 250 mio. kr., fordelt således på de enkelte udvalgsområder: Økonomiudvalget, 50 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget, 70 mio.kr. Socialudvalget, 60 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget, 30 mio. kr. Kulturudvalget, 20 mio. kr. Teknisk Udvalg, 18 mio. kr. Klima- og Miljøudvalget, 1 mio. kr. Beredskabskommissionen, 1 mio. kr. Økonomiudvalget forudsatte, at besparelserne senest i 2012 skal kunne realiseres i fuldt omfang. Forslagene behandles på Byrådets budgetkonference den april Processen Direktionen har på denne baggrund udarbejdet dette katalog over reduktionsmuligheder. Kataloget er udarbejdet i en proces, hvor medarbejdere og ledere på alle niveauer i organisationen i vid udstrækning har bidraget med idéer til reduktionsmuligheder bl.a. ved gennem MED-systemet at have afleveret idéer og forslag til effektivisering og afbureaukratisering. Ligeledes er forslagene i kataloget behandlet i samarbejdsudvalgene (MED-udvalgene) indenfor de forskellige sektorer. Omfanget af reduktionsmuligheder i kataloget Kataloget indeholder beskrivelse af reduktionsmuligheder på 250 mio. kr. fra 2012 fordelt på udvalgsområder jf. ovenfor. Herudover er der beskrevet generelle reduktionsmuligheder på 46 mio. kr. fra 2012, som ikke kan henføres til et enkelt udvalgsområde. Samlet foreligger der således beskrivelse af reduktionsmuligheder på 296 mio. kr. fra De beskrevne reduktionsmuligheder muliggør reduktioner i driftsudgifterne på 184 mio. kr. allerede fra Katalog over muligheder for konkurrenceudsættelse Økonomiudvalget anmodede samtidig på mødet den 20. januar 2010 direktionen om at udarbejde et katalog over muligheder for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, der hidtil har været udført af kommunens egne medarbejdere. Dette katalog, der indgår i materialet som et selvstændigt afsnit, behandles ligeledes på Byrådets budgetkonference den april

4 Udvalg Forslagets titel Sparekrav Sum af forslag (Kr. 1000) ØK 00.0 Generelle reduktionsmuligheder ØK 10.0 Økonomiudvalget BU 20.0 Børne- og Ungdomsudvalget SU 30.0 Socialudvalget BSK 40.0 Beskæftigelsesudvalget KU 50.0 Kulturudvalget TU 60.0 Teknisk Udvalg KMU 70.0 Klima- og Miljøudvalget BE 95.0 Beredskabskommissionen I alt Drift Krav til forslag til reduktionsmuligheder

5 Generelle reduktionsmuligheder Sted Forslagets titel Sum af forslag (Kr. 1000) Generelle 00-1 Afkast af investering i energibesparende foranstaltninger Generelle 00-2 Likviditetsvirkning ved reduktion af driftsbudgettet Generelle 00-3 Central styring af midler til bygningsvedligeholdelse Generelle 00-4 Reduktion af udgifter til kommunale betalt kørsel Generelle 00-5 Reduceret sygefravær Generelle 00-6 Betalt parkering i Viborg Midtby Generelle 00-7 Vederlagsfri fysioterapi Generelle 00-8 Almen genoptræning Generelle 00-9 Sundhed - sumatik sænkelse af niveau Generelle Ophør med annoncering i bl.a. De Gule Sider Generelle 95-2 Overvågning af tyverialarmer og opkaldsforbindelser Se samlet oversigt over forslag I alt Drift

6 Generelle reduktionsmuligheder 00-1 Afkast af investering i energibesparende foranstaltninger Der foretages en omprioritering og central styring af midlerne til vedligeholdelse af kommunens bygninger med henblik på at reducere energiforbrug. Arbejder foretages med udgangspunkt i og prioriteret efter energimærkningen. Over budgetperioden flyttes således samlet 40 mio. kr. fra driftsudgifter til anlægsudgifter. Der er i alt i forbindelse med energimærkningen udarbejdet forslag til energiforbedringsarbejder for i alt 70 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på op til ca. 25 år, mens de foreslåede investeringer på 40 mio. kr. indeholder de projekter, der har en tilbagebetalingstid på mellem 15 og 20 år. Med en tilbagebetalingstid på op til 45 år rummes investeringer på ca. 122 mio. kr. Herudover ligger der projekter for 142 mio. kr. som alle har en tilbagebetalingstid på over 45 år. Udgiften til renter og afdrag ved lånefinansieringen af anlægsudgiften er fratrukket mindreudgiften. Besparelsen hentes på de forskellige politikområder i forhold til den beregnede effekt af de energibesparende foranstaltninger. Ændringer i driftsbudget: 2,9 3,3 3,4 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : Der er handlepligt i forhold til at gennemføre energibesparende foranstaltninger efter energimærkningen på investeringer som har en tilbagebetalingstid på op til 5 år 6

7 Generelle reduktionsmuligheder 00-2 Likviditetsvirkning af energibesparende anlæg Der gennemføres energibesparende foranstaltninger på kommunale bygninger jfr. energimærkningsrapporten. Arbejder udføres inden for den nuværende økonomiske ramme, men arbejder udføres som anlægarbejder/reinvestering. I henhold til vejledning om reglerne for kommunernes optagelse af lån og andre dispositioner, der sidestilles med låneoptagelse har kommunen automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger. Helt positivt er nævnt lån til udgiften ved foranstaltninger vedrørende energiforbrug, der følger af en energimærkning. udarbejdet i henhold til Energistyrelsens bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Likviditetsvirkningen nås ved at omplacere budgetbeløb fra driftsudgift til anlægsudgift. Efter periodens udløb opskrives driftsbudgettet igen til udgangspunktet. Ændringer i driftsbudget: 14,0 16,0 5,0 5,0 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 7

8 Generelle reduktionsmuligheder 00-3 Central styring af driftsbudget til vedligeholdelse af bygninger En nedsat projektgruppe arbejder på et forslag om reorganisering af den kommunale bygningsvedligeholdelse. Projektgruppen peger på, at der vil være en nettogevinst på årligt ca. 3,5 mio. kr. ved at gennemføre en mere planlagt bygningsvedligeholdelse ud fra en central styring af opgaven. Der vil herved blive mulighed for at anvende midlerne hvor behovene opleves størst. Det vil endvidere åbne mulighed for en højere grad af konkurrenceudsættelse end der er kendt i dag. Der er i besparelsesforslaget taget udgangspunkt i et uændret niveau, men samlet set for et lavere forbrug. De enkelte politikområder kan ikke forvente ensartet budget til bygningsvedligeholdelse år efter år. Ændringer i driftsbudget: 3,5 3,5 3,5 3,5 Ændring i antal medarbejdere (2) (2) (2) (2) Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : Medarbejderstaben i Ejendomme og Energi styrkes med 4 medarbejdere. (2) finansieres over driften via besparelser i projektet. 8

9 Generelle reduktionsmuligheder 00-4 Reduktion af udgifter til kommunalt betalt kørsel Der er en igangværende analyse af kommunalt betalt kørsel. Der forventes et forbrug i 2009 på ca. 75. mio. kr. I budget 2010 og overslagsårene er der givet en rammeudvidelse på 12 mio. kr., således der fremadrettet kan forventes at være balance mellem budget og forbrug, såfremt der køres uændret videre. I næste fase af analysen skal det vurderes, hvorvidt der skal ændres på organiseringen på området. Det er p.t. svært at komme med et konkret bud på, hvorvidt der er et besparelsespotentiale, bl.a. fordi, at elevtransport som udgør 44% af budgettet er i EU-bud. Resultatet af dette udbud kendes medio maj Ca. en tredjedel af budgettet går til Midttrafiks administration af og befordring på det regionale og lokale rutenet. Såfremt der spares på det lokale rutenet kan det medføre en øget udgift til elevbefordring, da der så vil skulle oprettes flere lukkede ruter. Det resterende budget på ca. 20% bruges til transport på det sociale område og dagtilbudsområdet. Såfremt der spares på de regionale eller lokale ruter vil det medføre en servicereduktion for de som i dag benytter bustransport. Det kan forudsættes, at en ændret organisering og deraf følgende bedre udnyttelse af taxakørsel/bustransport vil medføre en reduceret udgift, samtidig med, at serviceniveauet kan holdes uændret. Det vurderes p.t., at der er et besparelsespotentiale på ca. 3 mio. kr., men det endelige beløb kan først opgøres når den igangværende analyse er færdiggjort. Besparelsen kan ramme flere politikområder, da der jf. ovenstående beskrivelse er kommunalt betalt kørsel på flere politikområder. Ændringer i driftsbudget: 3 mio. kr. 3 mio. kr. 3 mio. kr. 3 mio. kr Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 75 mio. kr. Det vurderes, at besparelsen vil bestå i reducerede betalinger til eksterne leverandører/vognmænd 9

10 Økonomiudvalg Administrativ organisation 00-5 Nedbringelse af sygefravær Folketinget godkendte den 5. november 2008 en aftale omfattende 39 nye initiativer til nedbringelse af sygefraværet. I forlængelse heraf har Viborg Byråd har besluttet at igangsat initiativer til nedbringelse af sygefraværet med 10 % frem til hvor der igangsættes forskellige aktiviteter, og hvor enkelte enheder bl.a. har mulighed for at trække på intern konsulentbistand i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet. Regeringen vurderer, at Viborg Kommune kan spare kr. i forbindelse med en reduktion i sygefraværet. Potentialet er i forbindelse med budget 2010 fordelt svarende til områdernes budgetandele. Beregninger viser, at en nedbringelse af sygefraværet på 10% har en værdi af ca. 14 mio. kr.. Viborg Kommune investerer 1,6 mio. årligt i aktiviteter der skal medvirke til nedbringelse af sygefraværet. Det foreslås at der hentes en yderligere besparelse på 1,6 mio. kr. i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet, således at indsatsen bliver udgiftsneutral. Da indsatsen intensiveres i foreslås at der spares kr. i 2010, kr. i 2011, og 1.6 mio. kr. i 2012 og fremefter. Årsagen til at der ikke peges på den samlede værdi på 14 mio. kr, er at det vurderes væsentligt, at der bibeholdes et økonomisk incitament til løbende at arbejde med at nedbringe sygefraværet. Reduktionen vedrører alle persongrupper, og fordeles svarende til områdernes budgetandele. Ændringer i driftsbudget: 0,4 0,8 1,6 1,6 1,6 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 10

11 Generelle reduktionsmuligheder 00-6 Betalt parkering indførelse i Viborg midtby Der opkræves betaling via betalingsanlæg for parkering på de offentlige parkeringspladser i Viborg midtby. Realisering af projektet indebærer, at der skal investeres i billetteringsanlæg m.v. Der er taget udgangspunkt i den årlige indtægt fra betalt parkering i Silkeborg på 10 mio. kr. fra 2012, mens der ved vurdering af indtægten i 2011 er foretaget et løst skøn over udgifterne til etablering af anlægget, ligesom en evt. senere iværksættelse end den kan blive aktuel. Det kan oplyses, at der også i østkystbyerne Randers, Horsens, Vejle og Kolding er indført betalt parkering. Hvis der indføres betalt parkering, vil det samtidig betyde en reduktion i indtægten af opkrævning af parkeringsafgifter for ulovlig parkering, ligesom mandskabsressourcen på parkeringskontrol reduceres. Indførelse af betalt parkering påvirker parkeringsmønstret i midtbyen, idet der umiddelbart vil ske en flytning fra p-pladser med (høj) betaling til p-pladser med lavere/uden betaling. Derved opnås større tilgængelighed af de nu mest efterspurgte p-pladser. Indførelse af betalt parkering vil muligvis også fremme anvendelsen af kollektiv trafik og cykler i stedet for biltrafik. Borgere, som handler i Viborg midtby og borgere, som har deres arbejde i Viborg midtby, vil rammes økonomisk, men til gengæld vil der oftere være ledige p-pladser, hvilket vil give en tidsmæssig besparelse. Ændringer i driftsbudget: + 4,0 10,0 10,0 10,0 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : Ingen indtægt. Indtægten på parkeringsafgifter udgør derimod 0,7 mio. 11

12 Sundhed 00-7 Større kommunal andel af vederlagsfri fysioterapi Det foreslås, at der arbejdes for at motivere en større andel af de fysisk handicappede, til at vælge kommunale tilbud. Efter fritvalgsreglerne kan borgeren vælge kommunale tilbud eller tilbud hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Det forventes at det typisk vil være borgere, der i forvejen bor på kommunalt center, der vil vælge de kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Borgere, der er visiteret til vederlagsfri fysioterapi vil blot skulle træne i et kommunalt træningscenter i stedet for hos en privat leverandør. Ændringer i driftsbudget: 0 0,8 1,25 1,25 1,25 Ændring i antal medarbejdere * * * * Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 11,7 mio. kr. Det angivne beløb er nettobesparelsen, der angiver forskellen i udgifterne til private leverandører og kommunal leverandør. Nettobesparelsen er primært en konsekvens af forskellige udgiftsniveauer. * = En forstærket kommunal varetagelse af vederlagsfri fysioterapi vil medføre behov for yderligere terapeuter i størrelseordenen 2-2,5 årsværk. Den økonomiske konsekvens heraf er, indarbejdet i ovennævnte nettotal. I forhold til personale skal dette forslag dog ses i sammenhæng med forslaget om et lavere sundhedsfagligt niveau i den almene genoptræning. Endvidere er der personalemæssige relationer til initiativer vedrørende samarbejdet med Region Midtjylland omkring forholdet ml. specialiseret og almen genoptræningsplaner samt en mere rehabiliteringsorienteret indsats i den generelle tilgang til praktisk hjælp og pleje. 12

13 Sundhed 00-8 Lavere sundhedsfagligt serviceniveau for almen genoptræning Det foreslås, at der reduceres i det sundhedsfaglige serviceniveau for borgere, der har fået genoptræningsplan efter ambulant undersøgelse eller indlæggelse på sygehus. Denne reduktion indebærer to tiltag: 1. Revidering af det sundhedsfaglige niveau for almen genoptræning, så der i højere grad sættes fokus på egen træning og træning efter instruktion. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i en ressourcetankegang, hvor fokus er på at mobilisere borgerens egne ressourcer. 2. Hjemtagning af dele af den almene genoptræning (rygområdet), som p.t. løses af private leverandører. Der kan oprettes kommunale holdtilbud til denne målgruppe. Målgruppen er borgere, der har fået genoptræningsplan efter ambulant undersøgelse eller indlæggelse på sygehus. De vil opleve at få færre timer, hvor de er i direkte kontakt med en trænende terapeut. I stedet vil de skulle arbejde ud fra instruktion og selvtræning med opfølgende konsultation med henblik på progrediering i øvelsesvalgene. Ændringer i driftsbudget: 0 1,2 1,2 1,7 1,7 Ændring i antal medarbejdere * * * * * Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 7 mio. kr. Den angivne ændring i driftsbudgettet er en nettobesparelse. *= de personalemæssige ændringer i medfør af reduktionen er usikker, idet en sænkning af serviceniveauet i de kommunale tilbud vil frigøre terapeutressourcer. Omvendt vil hjemtagelse af opgaver øge behovet for terapeutressourcer. Ændringen i antal medarbejdere isoleret for dette forslag - vil være i størrelsesorden 0-5 terapeuter. I forhold til personale skal dette forslag dog ses i sammenhæng med forslaget om at styrke kommunens leverance af vederlagsfri fysioterapi. Endvidere er der personalemæssige relationer til initiativer vedrørende samarbejdet med Region Midtjylland omkring forholdet ml. specialiseret og almene genoptræningsplaner samt en mere rehabiliteringsorienteret tilgang til praktisk hjælp og pleje. 13

14 Sundhed 00-9 Reduktion i den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet gennem styrket kommunalt beredskab Der foreslås en styrkelse af det kommunale beredskab i forhold til KOL-patienter, ældre dehydrerede borgere, patienter med behov for IV-medicin og lignende med mange indlæggelser/genindlæggelser og deraf følgende kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter. Det kommunale beredskab foreslås styrket dels ved etablering af 6 akutpladser og dels samling af de midlertidige pladser i større enheder på færre matrikler. Det totale antal pladser (akut + midlertidige + ordinære) fastholdes. Med samlingen af akutpladser og midlertidige pladser på få matrikler skabes et grundlag for specialiserede kompetencer, hvor kommunen kan tilbyde et reelt alternativ til en hospitalsindlæggelse. Endvidere foreslås etableret et akutteam rettet mod den del af målgruppen, der kan forblive i eget hjem. Akutteamet bør være en del af specialistfunktionen omkring de samlede akutpladser/midlertidige pladser. Den samlede nettoinvestering i akutpladser og akutteam er vurderet til 5,0 mio. kr. årligt (indenfor Ældreområdet). Det er vurderingen, at de ovennævnte tiltag omkring akutpladser og akutteam bør kunne nedbringe kommunens udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering pr. indbygger til gennemsnitsniveauet for hele Region Midtjylland. Dermed opnås - når fuldt indfaset - en besparelse på 9 mio. kr. årligt. De ovennævnte forslag skal ses i en tæt kobling mellem sundhedsområdet og ældreområdet. Den primære investering vil ske på ældreområdet (Pleje og omsorg), mens udgiftsreduktioner vedrører dels sundhedsområdet og dels ældreområdet. Ændringer i driftsbudget: 0 2,5 3,5 4,0 4,0 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : ca. 170 mio. kr. (Medfinansiering somatik) Den anførte nettobesparelse indeholder følgende komponenter: (Mio. kr.) Medfinansiering sundhed 7,5 8,5 9,0 9,0 Investering i akutpladser og team -7,5-7,5-7,5-7,5 Akutfunktionerne erstatter eksisterende tilbud(1) 2,5 2,5 2,5 2,5 Nettobesparelse (2) 2,5 3,5 4,0 4,0 1) Akutpladser og akutteamet vil løse/overtage eksisterende opgaver for anslået 2,5 mio. kr. 2) Samlingen af midlertidige pladser forudsættes at være udgiftsneutral. 14

15 Administrativ organisation Ophør decentral annoncering i telefonbøger/vejvisere Der annonceres i dag for ca kr. i Viborg Telefonnøglen/De Gule Sider, Eniro/Mostrup og Viborg Bogen. Heraf er alene kr. budgetteret på konto 06. Centralt annonceres der for Viborg Kommunes hoveddøre (Borgerservice og Jobcenter), hovednummer og web-adresse. Denne centralt aftalte annoncering fastholdes. De resterende kr. finansieres decentralt på baggrund af decentrale aftaler. De decentralt aftalte annoncer opsiges. Kommunens telefonnumre kan alene findes som hovednummer eller online via hjemmesiden. Der kan være institutioner etc., som ønsker at markedsføre sig i telefonbogen. Ændringer i driftsbudget: 0,2 0,2 0,2 0,2 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : kr. 15

16 Økonomiudvalgets reduktionsmuligheder Pol Sted Forslagets titel Sum af forslag (Kr. 1000) 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org 10-1 Lukning af 4 decentrale borgerserviceenheder 10-2 Undlade udvidelsen af borgerguidefunktionen 10-2a Nedlæggelse af borgerguidefunktionen 10-3 Øget brugerbetaling ved miljøtilsyn og godkendelser 10-4 Færre lokalplaner og kommuneplantillæg Forhøjelse af byggesagsgebyrerne Ophør af frivilligt, forebyggende trafiksikkerhedsarbejde 10-7 Minimere omfang af skiltning, afstribning o.a. vedr. vejregler 10-8 Stop for arbejde med cykelstier, når anlæg for de 50 mio er gennemført Ophør med information og brugerdialog inden for natur- og vandområdet Reducere offentlighedsfaser ved planlægning til minimum Reduktion i antal medarbejdere i Visitation Sundhed som følge af ændring i visitation til forenklet BUM-model Bedre udnyttelse af IT-systemer Nyt Elektronisk Sags- og DokumentHåndteringssystem (ESDH) Optimering og effektivisering af ITarbejdspladsen FORUM omlægges til digitalt magasin - A FORUM nedlægges - B Presseklip nedlægges

17 12 Pol. org Nedlægge TV Viborg pr. 1. januar Pol. org Nedlæggelse af markedsføringsgruppen 12 Pol. org Reduktion eller ophør af tilskud til projekter under markedsføringspuljen 13 Adm.org Fælles markedsføringskonto - bl.a. annoncering (651140) 12 Pol. org Reduktion af driftsbevilling til Turistforeningen for Viborg og Omegn 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org Reduktion af driftsbevilling til VIBORGegnens Erhvervsråd Bortfald af projektstøtte til stier, byudvikling og broer Bortfald af støtte til naturvidenskabernes Hus og Science Kommune Undlade ansættelse af elever Introduktion af nyansatte (messe) Intensiveret opkrævningsindsats ifm. den helhedsorienterede sagsbehandling Øget provenu i overslagsårene samt yderligere styrkelse af den helhedsorienterede sagsbehandling 12 Pol. org Ophør med at give fritagelse for betaling af grundskyld 13 Adm. org 13 Adm. org 13 Adm. org Viborg Kommunes ophør som autoriseret arbejdsmiljørådgiver Nyt rådhus: kantinedriften Nyt rådhus: rådhusbetjeningsfunktionen Nyt rådhus: Administrativt personale Se samlet oversigt over forslag ØK I alt Drift ØK Krav til sparekatalog

18 Administrativ organisation 10-1 Lukning af 4 decentrale borgerserviceenheder Siden den har der ud over Viborg været decentrale borgerserviceenheder i Bjerringbro, Stoholm, Karup, Møldrup og Ørum. De 4 sidstnævnte ekspeditionskontorer har hver færre end 20 henvendelser om ugen på den ene åbningsdag, der er tale om for disse ekspeditioners vedkommende. Bjerringbro har 178 henvendelser (3 åbningsdage) og Viborg (5 åbningsdag) over ugentlige henvendelser. Opgaver på borgerserviceenhederne. A I forhold til borgerne: Opgaverne i Bjerringbro er i forhold til borgerne de samme som centralt i Viborg, nemlig: Pas, kørekort, skat, folkeregister, familieydelser, boligydelser og pension. For de 4 små serviceenheder gælder samme opgavesæt, dog har de ikke opgaver vedr. pas og kørekort. B I forhold til administrative opgaver : Hvis der er ledig tid skal, skal medarbejderne udføre de opgaver, som normalt varetages i back-office, så som indberetning, journalføring og afstemninger. Der er ingen mulighed for lokal borgerservice i de 4 nævnte byer. alternativet er personlige, telefoniske eller elektroniske henvendelser til Viborg eller Bjerringbro. En del af de få henvendelser til de 4 små borgerserviceenheder kommer fra pensionister. Ændringer i driftsbudget: 0 0,3 0,3 0,3 0,3 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 21,4 mio. kr. 18

19 Konto 6 Kultur & service / Borgerservice 10-2 Normeringsreduktion sv.t kr. 1. Bortfald af borgerguideopnormering i 2011 x (x) Udvidelse af Borgerguidefunktionen var (politisk) tænkt anvendt til serviceudvidelse, herunder bl.a. støtte til projektstyring m.v. Ikke umiddelbart, da vi ikke er startet op. Ændringer i driftsbudget: 0,2 0,2 0,2 0,2 Ændring i antal medarbejdere - o,5-0,5-0,5 0,5 Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : kr. på budget

20 Administrativ organisation 10-2a Nedlæggelse af borgerguidefunktionen Borgerguiden er bindeleddet mellem lokale initivtagere og initiativgrupper og Demokratiudvalget, ligesom borgerguiden er sagsbehandler på ansøgninger m.v., som behandles i Demokrativudvalget. En nedlægges af borgerguidefunktionen vil betyde, at opgaverne, som borgerguiden nu varetager, må indgå i forvaltningens løbende prioritering. Besparelsen er på kr. - svarende til 1 stilling. x Ændringer i driftsbudget: 0 0,4 0,4 0,4 0,4 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 20

21 Klima og Miljø 10-3 Brugerbetaling miljøtilsyn og miljøgodkendelser af landbrug og industri Indsatsen går ud på at øge brugerbetalingen i forbindelse med miljøtilsyn og miljøgodkendelse af industrivirksomheder og husdyrbrug. Ved at øge fokus på registrering af det tidsforbrug, der reelt anvendes på udførsel af tilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelser, kan der opkræves en større brugerbetaling for ydelsen. Det vurderes således, at vi i dag opkræver mindre brugerbetaling end vi kan, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen. I perioden fra 2007 til 2009 er brugerbetalingen øget fra et årligt beløb på ca kr. til ca kr. for Det vurderes, at der kan opkræves omkring kr. mere ved fortsat at øge fokus på registreringen af tid på de opgaver, der kan pålægges brugerbetaling. De virksomheder og landbrug (der er omfattet af brugerbetaling) modtager tilsyn hvert år. Miljøgodkendelser udarbejdes typisk i forbindelse med etablering af nye virksomheder og landbrug eller ved ændringer af produktion, dyrehold, bygninger mv. x Virksomheder og husdyrbrug vil betale højere regninger for at få besøg af kommunen vedr. miljøtilsyn og for at få udarbejdet en miljøgodkendelse. Nej Konto 6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 21

22 Økonomiudvalget 10-4 Færre lokalplaner og kommuneplantillæg Byrådet vedtager lokalplaner årligt % af disse planer tilvejebringes for at skabe mulighed for projekter, der afviger fra gældende lokalplan, eller som der kunne være fundet andre placeringer til indenfor gældende lokalplaner. Ved uvæsentlige afvigelser kan der dispenseres fra lokalplanen. I en del tilfælde stemmer projekterne overordnet overens med gældende plan, men kræver pga. ændringer alligevel ny lokalplan (delområdeafgrænsinger, bygningshøjder, placering mm). En del af ændringerne forudsætter ændring af også kommuneplanen. Andre ændringer i kommuneplanen gennemføres uden, at der er aktuelle ønsker for at udnytte ændringen. Ved sådanne ændringer har Byrådet pligt til efterfølgende at udarbejde lokalplanforslag hvis en lodsejer ønsker det. Forslaget går ud på, at Byrådet afviser at foretage sådanne ændringer i plangrundlaget. Mindre væsentlige ændringer i kommuneplanen henvises til kommende ordinære kommuneplanrevision. Byrådets mulighed for at tilpasse planlægningen til ændrede ønsker bliver forringet. Der er tre mulige konsekvenser: - Bygherrer vil tilrette deres byggeønsker til gældende planforhold - Bygherre vil afvente revisionen af kommuneplanen - Der er en risiko for, at bygherrer vil opgive deres projekter eller flytte dem til andre kommuner. Ikke mindst under andre politikområder udføres byggeri, der forudsætter ændring af plangrundlaget. Sådanne kommunale byggerier må udsættes eller tilpasses gældende planlægning Ændring i antal medarbejdere (åv) 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : 22

23 Konto 06 (ikke under Teknik & Miljø) Økonomiudvalget 10-5 Forhøjelse af byggesagsgebyrerne Byggesagsgebyrer hæves med ca. 8% svarende til kr. årligt. Byggeloven giver mulighed for, at der kan opkræves byggesagsgebyrer svarende til den udgift, kommunen har til byggesagsbehandlingen. Der må således ikke opkræves mere end udgiften. Viborg Kommunes byggesagsgebyrer er generelt lave sammenlignet med andre kommuner. En beregning udført på baggrund af data fra 2009 viser, at det for 2011 vil være muligt at opnå en merindtægt på ca kr. ved at hæve byggesagsgebyrerne. Uden stigningen vil den forventede indtægt fra byggesagsgebyrer være på ca. 3,6 mio. kr. i 2011 jf. de nuværende byggesagsgebyrer. Der opkræves byggesagsgebyrer i forbindelse med nybyggeri og ombygninger af enfamiliehuse, industri, landbrug, sommerhuse, garage, lagerbygninger mv. Der behandles ca byggesager årligt, hvor der opkræves gebyrer. Konsekvenser: Prisen for en byggetilladelse vil gennemsnitligt stige ca. 8 %. I forbindelse med gennemførelse af stigningerne vil kommunen indføre en højere grad af differentiering af gebyrerne, alt efter typen af byggeriet (mht. om det er erhverv, garager, rækkehuse osv.) De persongrupper, der bliver påvirket af stigningen vil især være - borgere, der ansøger om byggetilladelse til private huse, garager, tilbygninger, sommerhuse mv. samt - erhverv, der bygger nye drifts og produktionsbygninger eller ændrer på det eksisterende. Der vil ikke være ændringer i serviceniveauet mht. sagsbehandlingstider i Teknik & Miljø. Det forventes heller ikke, at antallet af klagesager, ulovligt byggeri mv. vil stige. Ingen Ændringer konto 6: 0,3 0,3 0,3 0,3 Ændring i antal medarbejdere Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet : -3,6 (indtægt) 23

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner...

Læs mere

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr. 340-2010-21001 Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C F O V

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5

Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5 Omprioriterings- og ønskeforslag til budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5 1.1 Opsummering af omprioriteringsforslag og finansiering... 5 1.2 Oversigt over omprioriteringsforslag

Læs mere

Faxe Kommune. Projekt Find 50 mio. kr. Hovedrapport. En 360 scanning af kommunens økonomiske potentiale

Faxe Kommune. Projekt Find 50 mio. kr. Hovedrapport. En 360 scanning af kommunens økonomiske potentiale Faxe Kommune Projekt Find 50 mio. kr. Hovedrapport En 360 scanning af kommunens økonomiske potentiale PwC s kompetencecenter for regioner og kommuner PwC s kompetencecenter for regioner og kommuner løser

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere