Et nyt ledelsesvilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et nyt ledelsesvilkår"

Transkript

1 Et nyt ledelsesvilkår af Kim Gørtz, Dennis Rasmussen & Poul Nesgaard, 2011 Verden har det med at udvikle sig over tid, uanset hvilket politisk ståsted man indtager. Udvikling foregår i et spændingsfelt mellem menneskets evne til at analysere, tænke og handle i forhold til forandringer og begrænsninger i netop at kunne analysere, tænke og handle i forhold til den kompleksitet, som tilsyneladende altid bliver resultatet af forandring. For kompleksiteten synes at være ligefrem proportional med tiden og menneskehedens udvikling. For hver gang vi løser et problem, opstår der som regel ti nye, idet løsningen åbner et helt nyt univers af muligheder. Som eksempel kan man blot tage bekæmpelsen af børnedødeligheden. Den kan ingen have nogle indvendinger imod, men resultatet er en overbefolkning, som sætter verden under et nyt pres - som kræver nye måder at forstå den på. Man kan stille spørgsmålet, om vi som mennesker har fulgt med tiden, eller om vi stadig tænker og handler som i tallet. Er vi overhovedet i stand til at forandre os i forhold til den forvandling, som verden står midt i? Har vi redskaberne, politisk, ledelsesmæssigt og medmenneskeligt, til at håndtere den kompleksitet, som verden repræsenterer, eller agerer vi fortsat, som om verden er, som den var engang? Kan kunsten, filosofien og den nyere positive psykologi give os indsigt i den nuværende udviklingsmæssige tilstand? Og hvordan går det egentlig med udviklingen af os selv? Findes der i de tre felter eksempler og historier, der kan sandsynliggøre interessante områder i udviklingslandskabet - eksempler og historier, der kan inspirere til mere end konstateringen af endnu en ændring, endnu en forandring? Bogens hensigt er at kaste lys over begrebet»ledelse«med udgangspunkt i kunst, filosofi og positiv psykologi for på den måde at sætte ledelse i relation til den kompleksitet, som organisationer forsøger at klare sig inden for. Vi vil beskrive ledelse i forhold til det marked, som ledelsesudvikling repræsenterer. Vi vil kigge nærmere på, hvordan kunsten, filosofien og den positive psykologi kan perspektivere og nuancere begreber om ledelse, forandring og udfoldelse, og vi vil forsøge at drysse virkelighedens små og store erfaringer ind i ledelsesbegrebet, som det ses fra rektorstolen på en af landets kunstskoler, hvor netop den ustyrlige kompleksitet skal styres. Vi vil desuden beskrive resultaterne af, hvordan en gruppe af primært ledere på forskellige niveauer reagerer i mødet med kunstens, filosofiens og den positive psykologis sproglighed, sat i relation til deres konkrete hverdag. Vi vil med andre ord invitere læserne ud på en ekspedition, hvor vi forsøger at komme fra en forandringsbaseret fortid ind i en udfoldelsesorienteret fremtid, hvor man som leder og menneske skal turde kaste vanetænkningen, trygheden, rutinerne og monotoniens muligheder og umuligheder af sig og erstatte dem med modet til at lægge arm med modstanden, rumme irritationen og forstyrrelsen som en nødvendig partner og åbne for et overskueligt potentiale. Vi vil bevæge os fra den almindelige, begrænsende og undertrykkende, forretningsdrevne forandringslogik til en ny form for ledelsesbaseret udfoldelseslogik, som har kapacitet til at indgå i tættere skabende filosofiske og psykologiske forbindelser med sig selv og andre. Kort sagt vil vi bevæge os fra et forandringsparadigme (del 1) til et udfoldelsesparadigme (del 2); en bevægelse som vi mener allerede er i fuld gang, men som langt de fleste af os endnu ikke har fattet konsekvenserne af, og som del 3 og del 4 tilstræber at skitsere med udgangspunkt i en række eksperimenter. Med denne bog vil vi således gerne være ambitiøse. Vi søger højt såvel som lavt og leder samtidig ærgerrigt efter en nøgle og model, som kan befri grundforestillingerne om forandringsprocesser fra en lang række indgroede vaner, procedurer og rappe løsninger. Afsættet for denne bog er begrundet i en form for kritik og træthedsoplevelse af al den aktivitet og snak, som i det seneste årti har floreret omkring forandrings- og udviklingstemaer. Det er åbenlyst et emne, som bevæger sig i en stærkt tvetydig zone mellem trang og tvang. Inden for næsten alle det menneskelige livs former er spørgsmålet om forandring og udvikling et anliggende for et vækstbehov og samtidig et hastigt stigende krav, som er vanskeligt at negligere. Formentlig kan ingen undse sig for at være underlagt, og mere eller mindre ihærdigt optaget af, en forandrings- eller udviklingsinteresse, uanset om den så benævnes som personlig, professionel, organisatorisk eller kulturel. Faktisk synes forandring og udvikling at være tilknyttet hele livets sfære - lige fra materielle og økonomiske områder til psykologiske og biologiske områder. Feltet for forandring og udvikling kan bevæge sig fra det absolutte makroniveau, såsom den universelle udvikling og globale forandringer, til et mere regionalt og lokalt mikroniveau, såsom organisatorisk forandring og personlig udvikling. Denne spændevidde er for os at se ikke overraskende, da forandring og udvikling både må betragtes som et vilkår og for længst er blevet gjort til en vare på det turbulente og brogede konsulentmarked. En forandringsbaseret præstationsmani og en lang række mere poetiske udviklingsinitiativer brydes som aldrig før, og samtidig synes rammen, i hvilken fx ledere agerer, konstant at tilstræbe en fuldt udfoldet form for organisering. Vi

2 stiller på denne baggrund en række grundlæggende spørgsmål om, hvilke træk der er nødvendige at foretage, og som hverken udpiner eller smutter ind i blindgyder, hvor resultatfikseringens pres størkner behovet for udfoldelse. Vi udforsker i bogen spændingsfyldte situationer, der, som alle paradokser, rummer tvetydige grundpræmisser og dilemmaer i sig. Dette fokus i bevægelsen fra forandring til udfoldelse fremtvinger to muligheder: 1. En chance, der gør kunsten, filosofien og den positive psykologi til no-get andet og mere end blot noget uproduktivt og håbløst i den snævre, økonomiske logiks forandringsoptik. 2. Et spørgsmål om, hvad der i sidste ende skaber gevinst på bundlinjen, dvs. hvordan kunst, filosofi og positiv psykologi kan bidrage til at udfolde erhvervslivet og derved gavne den økonomiske tænknings strenge krav om optimering. Den form for udviklingsforståelse, der længe har hersket i erhvervslivet, stammer oprindeligt fra den mekaniske materialisme (med specielt Demokrit, f.kr. som ophavsmand). Her er udvikling et spørgsmål om forandring, hvor de grundlæggende elementer forbliver uforandret. Dvs. at der i sådanne udviklingsprocesser højst er tale om en form for kvantitativ forandring svarende til, at et antal billardkugler flyttes rundt på et billardbord og dermed højst ændrer position. Med andre ord forbliver situationen kvalitativt den samme, og der er i en vis forstand intet nyt under solen. Her sker der blot en forskydning af materialet - kompetencerne allokeres på nye måder. Vores pointe og kritik er hermed som følger: Vi hævder, at langt de fleste udviklingsprocesser forbliver inden for denne grundforestilling om udvikling med den praktiske konsekvens, at der blot rykkes rundt på det involverede materiale, dvs. de implicerede ressourcer, og dermed at effekten forbliver kortvarig, ustabil og uden dybde. Op imod denne typiske form for mekanisk praktisering og materiel forståelse af udviklingsprocesser stiller der sig en an-den grundforestilling, som betoner, at selve det grundlæggende bliver omdannet. For at kunne skelne mellem disse to former for udvikling er det frugtbart at kalde den førstnævnte for forandring (dvs. den mekaniske materialisme) og den sidstnævnte for forvandling (dvs. den dialektiske materialisme). Hvad angår den sidstnævnte, opereres der her på det kvalitative niveau. Dette er en grundforestilling om udviklingsprocesser, der historisk set opstår i romantikken omkring tænkere som fx G.W.F. Hegel ( ), Søren Kierkegaard ( ) og Karl Marx ( ), som fremhæver at selve formlen og bevægeprincippet bliver forvandlet, således at en ny og kvalitativ anderledes form opstår. Her er der altså tale om en grundforestilling, der fokuserer på, at formen og det bagvedliggende transformeres i en sådan grad, at fx analogien med billardeksemplet medfører en nedbrydning af billardbordet, og at spillet således bliver et andet. Det er vores tese, at langt de fleste etablerede udviklingsprocesser i specielt professionelle og organisatoriske sammenhænge er ude af stand til at levere forudsætningerne for sådanne kvalitative spring - og ikke mindst at de færreste er i stand til at håndtere sådanne nærmest kvantemekaniske processer og de uforudsigelige implikationer heraf. Vi har af samme grund valgt ikke at gå dybere ind i transformationstemaet. Midt mellem grundforestillingerne om udvikling som på den ene side et spørgsmål om mekaniske forandringsprocesser og på den anden side et spørgsmål om kvalitative forvandlingsprocesser befinder der sig nemlig en grundforestilling om udvikling, som stammer tilbage fra den græske filosof Aristoteles ( f. Kr.). Her betragtes udvikling som udfoldelse på en sådan måde, at bevægeprincippet forbliver uforandret, idet det blot realiserer sig selv gennem sine materielle forandringer. I forhold til analogien med billardeksemplet handler det her om, at selve spillereglerne, dvs. formlen for billardspillet, forbliver det samme, og samtidig er det netop principperne og normerne, der fører spillet til sit i forvejen bestemte mål, der er nedfældet i formen. Denne mellembestemmelse af udviklingsforståelsen som værende henholdsvis mekaniske forandringsprocesser (lineære og målbare) og kvalitative forvandlingsprocesser (diskontinuerlige og svært håndgribelige) er interessant, fordi spørgsmålet her beror på, hvem eller hvad der sætter det mål, som de materielle aktiviteter derefter stræber efter at udfolde sig selv inden for. I den forstand er udfoldelsen gennemgående det springende punkt i denne bog, da vi mener at kunne bevidne en polariseret verden og menneskelighed, som opholder sig og opholdes i en anspændt og nervepirrende tilstand mellem på den ene side en stærk binding af og til regulerende kræfter af økonomisk, religiøs og social art, dvs. en mekanisk konservatisme og materiel socialisme, og på den anden side en stærk kreativitet af frigivende kræfter af drømme, liv og spontan uorden, dvs. en dialektisk liberalisme og materiel humanisme. På denne»tærskel«overrasker det os ikke, at temaer, der vedrører emner såsom potentiale, muligheder og forskelle, opstår med den hastighed, som er tilfældet. Vi befinder os, som vi ser det, grundlæggende inden for et dynamisk paradigme, hvad angår udviklingsspørgsmålet. Med dette mener vi at kunne spore, at mennesket er lykkedes med selv at kunne skabe den formel og det bevægeprincip, hvormed, hvorved og hvorigennem det kan udfolde sig. Spørgsmålet er blot, om rammerne er klare nok til at følgende overhovedet kan lade sig gøre. Hele spørgsmålet om udfoldelse er således det tema og emne, som vi jagter gennem bogen, da vi mener, at et udviklingsorienteret spørgsmål om decideret forvandling først og fremmest må kunne foretage bevægelsen fra forandring til udfoldelse. Samlet set mener vi, at første

3 skridt derfor må være at frigive den kraft, der ligger indlejret i den kontrollerende og styrende forandringslogik, og samtidig arbejde på det dynamiske udfoldelsesplan, som er det nye vilkår for ledelse. Bogens opbygning og ide Del 1 Del 1 giver mulighed for at se (med), hvordan det - ledelse og udvikling - ser ud. I del 1 tilskriver vi typiske forandringsprocesser det forhold, at de for det første altid er foregående, og dernæst at de gennemgående sjældent lykkes med at få udfoldet den mængde potentiale, der som regel er forbundet med udviklingsprocesser. For at underbygge dette synspunkt og samtidig klargøre problemet gennemgår vi de temaer og metoder, hvori og hvormed sædvanlige forandringsprocesser i stort omfang har fundet fodfæste i erhvervslivet og i organisatoriske sammenhænge. Således beskriver vi de tiltag, processer og regelmæssige fremgangsmåder, der vedrører emner som kompetenceudvikling, medarbejderudvikling, ledelsesudvikling og organisationsudvikling. Her inddrages eksempelvis coaching, LEAN og i kort form it-baserede forandringsaktiviteter primært med henblik på at klarlægge den logik, som vanskeliggør de i øvrigt velmenende intentioner om henholdsvis at opdyrke færdigheder, få det bedste frem i mennesker, levere gavnlige resultater - og at blive fremragende. Det er selvsagt vores synspunkter og perspektiver på problematikken, som hele del 1 er baseret på, og en central pointe er her gennemgående at den dominerende form for forretningslogik og dertil knyttede ledelsespraksis mindsker muligheden - og dermed også risikoen - for, at»ustyrlig udfoldelse«finder sted. Således eksisterer der en forud installeret kontrolinstans og en mere eller mindre tydelig og formaliseret overvågningspraksis, der fungerer som organisatorisk sikrings-planke, og som samtidig opererer som værn mod overraskelser, nybrud og reel, konkret udvikling. En af grundene til, at vi fokuserer på emner som coaching og LEAN er, at disse interventionsformer og såkaldte udviklingsorienterede greb, metoder og tiltag har været støt stigende indsatsområder i det senere årti. Vores postulat er dermed: Det var meningen, at de skulle forandre den herskende orden, i stedet blev de forandret af den herskende orden. Herved kom der intet reelt nyt frem under solen; ingen udvikling, men blot assimilation til den dominerende praksis og sædvanlige forretningslogik. Dette er i sit grundlag problematikken, vi opsporer gennem hele del 1 - og som vi tiltænker at skabe en forhåbentlig kommende udfoldelsesaktion på baggrund af. Del 2 Del 2 giver mulighed for at tænke (med), hvorfor det - ledelse og udvikling - ser ud, som det gør. I del 2 søger vi at anskueliggøre problemet fra ideernes plan og perspektiverer herved den konkrete praksis, som skildret i del 1, fra teoriens, filosofiens og forestillingsverdenens synspunkter. Således spiller vi på flere strenge, først og fremmest med henblik på at udgrave nogle vægtige grunde til problematikkerne rejst i del 1. Dernæst søger vi at intervenere i den dominerende tankeform, selvforståelse og således selvbestaltede logik og herskende begrebsverden inden for rammen af den forandringskontrollerende adfærd og praksis ved at tilbyde andre begreber, forståelseshorisonter og tankebilleder omkring de gennemgåede tematikker. Således arbejder vi på at skabe konturerne af en bevægelse fra kompetence til kreativitet, fra medarbejder til personlighed, fra ledelse til kontekstualitet og fra organisation til produktivitet. Alle fire tematikker og kapitler sigter samlet set efter at skabe grundlaget for, at bevægelsen fra kontrolstyrede forandringsprocesser til dynamiske udfoldelsesprocesser kan lade sig gøre og ikke mindst finde sted. Men der er også en tredje ambition og udfoldende praksis i spil i del 2, nemlig det forhold, at læseren inviteres indenfor i en tættere og mere kompleks tekst og et dertilhørende stærkt intensiveret mentalt rum. Pointen er først og fremmest at udfordre læserens selvsikkerhed, dernæst at fungere som en insisterende påmindelse om, hvor meget fokus, vilje og koncentration det kræver at bevæge sig fra den almindelige, vanebaserede praksis og forestillingsverden til en dynamisk, idegenererende udfoldelsespraksis. Vi vil med andre ord forklare læseren om forstandighed, etisk integritet, nye sanser og knuste brilleglas gennem ikke snorlige formuleringer, fordi vi mener, det åbner for nye veje, hvorigennem en udfoldelse kan indtræffe. Således leder del 2 også frem til et velkendt skisma inden for alle former for udviklingsorienteret praksis og tænkning, nemlig skismaet mellem kontrol og tillid, hvilket samtidig tjener den funktion at danne afsæt til bogens såkaldte kritiske»tærskel«. En hvilken som helst virkelig bevægelse må betræde en kritisk tærskel. Her kan man i princippet opholde sig for altid eller enten søge tilbage eller gå udover. I vores optik har vi valgt at kalde denne tærskel, hvor vi mener, at langt den største del af udviklingsorienterede tiltag stopper, for en spænding i udviklingsaktiviteten mellem forandringstvang og udfoldelsestrang. Del 3 Del 3 giver mulighed for at se (med), hvordan det - ledelse og udvikling - kunne se ud. I del 3 søger vi at give syn for sagn, som følge af at vi samtidig med skriveprocessen har organiseret i alt tre workshops, som i bogens sammenhæng tilsigter at illustrere forskellige udgaver af, hvad vi betegner som konkrete, eksperimentelle

4 udfoldelsesforløb. Disse workshops og denne del af bogen søger ikke at fremstå som en fuld, fiks og færdig dokumentation for, at det vi postulerer i fx del 1, og det vi lader os inspirere af i del 2, som sådan er rigtigt i snæver videnskabelig forstand. Derimod arbejder vi på at indhente erfaringer, oplevelser og dermed informationer, som vedrører vægtige aspekter først og fremmest i forhold til bevægelsen fra forandring til udfoldelse og dernæst i forhold til, hvordan dynamiske udfoldelsesprocesser faktisk kan finde sted. Endvidere søger vi at lade os inspirere konkret af tre sprogligheder og teoretiske horisonter, nemlig henholdsvis kunstens, filosofiens og den nyere positive psykologis mulige bidrag til de håndgribelige muligheder inden for rammen af en kommende forretningside med rumfang. Således udgør del 3 måske et spinkelt og sporadisk grundlag, men dog et virkeligt grundlag, der vedrører emner, områder og temaer som den personlige stemme, bevægelsen i værdier og fokus på ressourcer, der er centrale aspekter og endda måske afgørende for, at den kritiske tærskel endelig kan blive lagt bag os. Vi arbejder med andre ord på at opspore de muligheder, hvorunder nye veje kan betrædes, og samtidig danner vi skitserne til, på hvilke måder fremtidige udviklingsorienterede tiltag kan administreres, forløbe og ikke mindst, hvad de kan indeholde. Del 3 udgør således en vægtig grund til bogens del 4, og samtidig udtrykker den et første skridt videre frem mod en horisont, hvor der står skrevet, at»udfoldelsessiden af al organisatorisk praksis er alfa omega for videre overlevelse.«og vi tilføjer til den horisont, at det ikke længere blot gælder overlevelse, men at det handler om at tage det vilkår til indtægt, at livet og det levende og levede liv nødvendigvis må indoptages aktivt i alle former for ledelsesmæssige og organisatoriske udviklingsprocesser. Del 4 Del 4 giver mulighed for at tænke (med), hvad der rammemæssigt kan skabe grobund for udfoldelse af det - ledelse og udvikling. I del 4 søger vi primært på baggrund af del 3 at fastslå pointer for den videre fremfærd. Vi sigter med andre ord efter ideerne, der skal styres efter i den kommende tid, og baserer denne ambition på en række mindre analytiske træk og linjer. Således opererer vi også i denne del med en firdelt linjering, nemlig fra værktøjstænkning til metodisk beredskab, fra forandringsmekanik til udfoldelsesdynamik, fra indviklet styring til samskabende udfoldelse og fra klare spillerregler til uendelige udfoldelsesmuligheder. Disse linjer har både opsamlende og fastslående karakter og tjener som nævnt samtidig det formål at vise fire områder, der er vægtige at betone anderledes inden for udfoldelsesbaserede udviklingsaktiviteter, nemlig henholdsvis udviklingsrammerne, medarbejdernes kompetenceudvikling, ledelsesprocessen og de nye organisatoriske vilkår. Bogen er forsynet med et efterord, en række bilag, som består af beskrivelser af øvelser fra de respektive workshops, samt en oversigtstabel, der på en og samme tid er en begrebslig kondensering baseret på vores konkrete arbejdsproces og kan fungere som et idebaseret kompas til at manøvrere efter i forhold til bogen og i forhold til at kunne identificere, hvor man er og opererer fra i en given udviklingsproces. De indskudte passager Læseren vil møde en række indskudte passager i bogen som på forskellig vis beskriver oplevelser fra et konkret ledelsesliv. Af forfattertrioen er disse gennem processen blevet betegnet som»øer«, der umiddelbart synes at være blevet»drysset«mere eller mindre tilfældigt ind i sammenhængen. Formålet og funktionen med disse indskudte passager er - ud over det indholdsmæssige - primært at illustrere, hvordan en given sammenhæng aktivt kan udfordres gennem brud og indskudte bemærkninger i form af (u)passende forstyrrelser, dvs. bevidne for os selv som læsere og levende mennesker, at betydningen af overraskelser, som ikke umiddelbart giver mening, i kraft af vores åbenhed og imødekommenhed over for»det fremmede«og uforudsete, faktisk på sigt godt kan give mening - og endda dybere betydning. Lad det Andet udfolde sig! Mellem fiktion og virkelighed - iscenesættelse og troværdighed Jeg vil påstå, at jeg blev rektor for Den Danske Filmskole ved et mærkværdigt sammentræf af iscenesættelse og virkelighedens ubestemmelige omstændigheder. Vi skal tilbage til 1990/91. TV2 havde brudt DR's monopol tre år tidligere og havde til de flestes overraskelse erobret mediebilledet. Jeg havde på det tidspunkt været programmedarbejder i DR's Børne- og Ungdomsafdeling i 22 år og var vant til at have mellem en og to millioner seere i prime time - uagtet at vores programmer på mange måder både var eksperimenterende og grænsesøgende. Det med seerne var ikke et problem, vi beskæftigede os med, for vi levede i postmonopolets tidsalder, og vi sov fortsat ganske roligt i fortidens trygge selvbevidsthed uanset om de kunne lide mosten. Men netop det år vågnede vi brat op til en ny virkelighed: seertallet var raslet ned, på trods af at vi var på toppen af vores energi og originalitet. Vi havde produceret en stor international tv-serie med titlen I Sandhedens Tjeneste, hvor jeg spillede en magtfuld herre i nålestribet jakkesæt, der bevægede sig mellem toppolitikere og erhvervsfolk i hele Europa. Jeg blev transporteret i store, sorte limousiner og optrådte ved alverdens mediebegivenheder som en anden

5 statsmand - jeg var kort sagt dus med magten. Men det ændrede ikke noget, seerne var forduftet. Denne barske opvågnen betød, at vi måtte gøre noget, vi måtte reklamere for produktet - og det var ikke noget, vi var vant til. Jeg fik den enkle ide, at min fiktive figur skulle søge den næste store stilling i landet. Skæbnen ville, at tvdirektør-stillingen i DR blev ledig samme aften. Som tænkt så gjort. Jeg hviskede til den første journalist, jeg mødte, at jeg ville søge stillingen, men at ingen skulle vide det. Så var den historie plantet, og snart vidste alle, at jeg søgte. Jeg blev interviewet til aviser og ugeblade og inviteret til at medvirke i radio og tv for at drøfte programpolitik, strategi og public service-problematik. Jeg skrev en virkelig ansøgning som den fiktive figur, der nu var trådt ud af skærmen, ud i virkelighedens verden. Til min forbløffelse blev jeg indkaldt til ansættelsessamtale. Jeg gennemførte samtalen uden at ryste på hænderne, men fornemmede efterfølgende en sitrende nervøsitet, da jeg pludselig forstod, at risikoen for at få jobbet var reel. Stor var derfor min lettelse, da en anden blev udnævnt. Fiktionen havde ikke overtaget mit liv - endnu! Der gik ikke mere end et år, før jeg blev udnævnt til rektor for Den Danske Filmskole, godt nok efter alle skrevne og uskrevne regler, men alligevel kunne jeg ikke slippe tanken om, at det var den fiktive figur, snarere end undertegnede, der havde fået stillingen. Dagen oprandt, hvor jeg skulle indsættes i embedet. Det betød, at jeg skulle bydes velkommen til Filmskolen og samtidig holde en tale. Hvordan skulle den fiktive karakter nu træde ind på virkelighedens scene? Jeg gjorde det meget enkelt: Jeg lagde ud med at bede forsamlingen om at rejse sig op. Da de ikke adlød, gentog jeg anmodningen, og de rejste sig - hele salen! Så bad jeg dem om at sætte sig ned igen og sagde, at jeg nu havde fået vished for, at min nye rolle fungerede efter hensigten. Derefter læste jeg en alenlang tale op. Den var usammenhængende, sentimental og grænsende til det private. Da jeg var færdig, var salen helt tavs. Så krøb jeg til korset og fortalte, at det faktisk ikke var min tale, men deres: Jeg havde klippet de smukkeste sentenser ud af elevernes ansøgninger og gjort de-res ord til mine. Nu var det kun et spørgsmål om at leve op til disse mange drømme og forventninger. Det blev min mission de næste mange år.

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v Program 21. og 22. november 2012 -Trivsel i dit arbejdsliv trivsel i medarbejdernes arbejdsliv

Læs mere

Ny skoleledelse? - skoleledere har fået pligt for til i morgen

Ny skoleledelse? - skoleledere har fået pligt for til i morgen 2013 Ny skoleledelse? - skoleledere har fået pligt for til i morgen Betyder den kommende skolereform og indgrebets nye arbejdstidsvilkår også efterspørgsel på en ny skoleledelse? Giver reform og indgreb

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben?

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Jacob Birkler, cand.mag., ph.d.-stipendiat, Syddansk Universitet / Lektor, University College Vest. jbirkler@health.sdu.dk. Når et videnskabeligt

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN?

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TO LOGIKKER PRÆCISION ATTRAKTION DYNAMISK STRATEGIFORSTÅELSE Strategisk udvikling som noget omverdens orienteret og emergerende Strategi som noget dynamisk

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt - må du se min Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt Vi taler alt for meget om at fjerne og usynliggøre eksisterende og uopløselig magt og for lidt om, at gøre g magten synlig og derved

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark

KFUM-Spejderne i Danmark Den visionære enhed, ledelse i en frivillig organisation Leder 2, Silkeborg 2010 Introduktion Mål: Give jer redskaber til at være leder i en frivillig organisation. Gøre jer i stand til at redegøre og

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v T e m a Generelle afgørende faktorer i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Relationskompetence

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse.

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. af Mikael Sonne. Personligt lederskab har allerede gennem flere år fyldt meget indenfor lederudvikling. Traditionelle ledelses- og styringsværktøjer synes undertiden

Læs mere

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation?

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Startkonference Klasserumsledelse og elevinddragelse sept. 2013 Susanne Murning, ph.d.,

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Helhedsorienteret forskning i økologi

Helhedsorienteret forskning i økologi Artikel til Global Økologi 15.aug.2001 Helhedsorienteret forskning i økologi Af Hugo Fjelsted Alrøe Der stilles i disse år stadig større krav til forskningen om at den skal være helhedsorienteret og proaktiv,

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

At påvirke negative tankemønstre

At påvirke negative tankemønstre Side 1 af 6 Synopsis UEV Modul 1 At påvirke negative tankemønstre 1.Overvejelser omkring min vejlederrolle, vejledningsmetode, etik og kontrakt Vi er to vejledere, der i april måned afholder et kursus

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere