BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter"

Transkript

1 Til: Byrådet BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for , som indgår i Totaltet til tets 2. behandling d. 8. oktober 2014 i Byrådet. Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af skatteindtægterne. 25. september 2014 Center for Økonomi og Administration Budget og analyse Stiager Værløse Furesø Kommunes skatteindtægter kommer fra: 1. Personskatter 2. Grundskyld og anden skat på fast ejendom (dækningsafgift) 3. Selskabsskat 4. Anden skat pålignet visse indkomster I nedenstående tabel 1 ses fordelingen af kommunens skatteindtægter på i alt 2,388 mia. kr. Tabel 1: Oversigt over skatteindtægter (1.000 kr.) BF 2015 Statsgaranti BF 2015 Selv. Bo 2016 Bo 2017 Bo 2018 Indkomstskatter Grundskyld Dækningsafgift m.v Selskabskatter Anden skat I alt skatter De samlede indtægter fra skat, samt tilskud og udligning er opjusteret med hhv. 4,5 mio. kr. i 2016, 3,4 mio. kr. i 2017 samt 3,7 mio. kr. i 2018 i forhold til Økonomiudvalgets og Byrådets 1. begandlig af forslag Dette skyldes udelukkende Statens nye skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget som er fremlagt i Økonomisk Redegørelse ultimo august Disse nye skøn har ikke betydning for statsgarantien men udelukkende for overslagsårene

2 I oplægget er der taget højde for en nedsættelse af dækningsafgiftspromillen fra 8,5 promille i 2014 til 7,5 promille fra 2015 og frem. Skatteprovenuet, som er vist i tabel 1, er beregnet ud fra skattesatserne som vist i tabel 2 nedenfor. Tabel 2: Skattesatserne i Procent/promille Personskatten 24,8 Grundskyldspromillen 21,5 Dækningsafgift. erhvervsejd. (ændring på 1,0 prom. point) 7,5 Dækningsafgift af erhvervsejendomme kan højst opkræves med en promille på 10. Nedsættes promillen fra 2015 med 1 promillepoint betyder det, at Furesø Kommune opkræver dækningsafgift af erhvervsejendomme med en promille på 7,5. I økonomiaftalen for 2015 indgår en aftale om, at nogle kommuner skal have mulighed for at sætte skatten op inden for en ramme på 150 mio. kr. Hvis disse skatteforhøjelser skal holdes inden for et uændret beskatningsniveau (overholdelse af et samlet skattestop) for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 150 mio. kr. Der er også i 2015 etableret en kompensationsordning for de kommuner, der vælger at sætte skatten ned. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2015, 50 pct. i 2016 og 2017 og 25 pct. i Den samlede tilskudsramme udgør herefter 112,5 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 2017, og 37,5 mio. kr. i Provenutabet for den enkelte kommune opgøres som den samlede provenuændring for udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme. Tilskuddet beregnes med udgangspunkt med de nævnte procenter. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end 150 mio.kr., vil de kommuner, der har de absolut største skattenedsættelser få reduceret deres tilskud. En nedsættelse af dækningsafgiften på 1 promillepoint for dækningsafgift af erhvervsejendomme vil give kommunen et samlet provenutab på godt 2,0 mio. kr. i hvert af årene Der er i tet forudsat fuld kompensation for den samlede skattenedsættelse, hvilket svarer til en skattekompensation på 1,5 mio. kr. i 2015, 1,0 mio. k. i 2016 og 2017, samt 0,5 mio. kr. i Som det fremgår af tabel 1 forventes kommunen ved valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag at opnå et samlet skatteprovenu i 2015 på 2,388 mia. kr. Side 2 af 10

3 1. Personskatter 1.1. Indkomstskatter Kommunens primære indtægtskilde udgøres af provenuet fra personskatterne, som udgør ca. 87 pct. af de samlede skatteindtægter. Følgende forudsætninger ligger til grund for tering af personskatteindtægterne i forslaget: I 2015 er anvendt statens skøn for udskrivningsgrundlaget og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Statsgarantien udmeldes kun for ét år ad gangen. Beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er vist i tabel 3. Fra 2015 opkræves personskatten i Furesø Kommune med en udskrivningsprocent på 24,8 jf. tabel 2. Tabel 3: Beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015 (1.000 kr.) Indkomstskat vedr pr. maj Korrigeret for følgende ændringer: Boligjobplan Fremrykning af beskæftigelsesfradrag Beskæftigelsesfradrag Kapitalpension Personfradrag Korrigeret provenu af indkomstskat Udskrivningsgrundlag, korrigeret ved skatteprocent i 2012 på 26 % Garantiprocent ( ) 10,0 % Beregnet udskrivningsgrundlag for Udskrivningsprocent for peronskatter (Furesø Kommune) 24,8 % Provenu af personskatter For overslagsårene er anvendt selvtering, hvor grundlaget for beregningen er: KL s skøn for udskrivningsgrundlaget i Furesø Kommune For indbyggertallet er der taget udgangspunktet i den vedtagne befolkningsprognose fra marts I forhold til indtægtsteringen har forvaltningen valgt at anvende befolkningsprognosens forventede vækst i befolkningstallet ganget med betalingskommunefolketallet i statsgarantien for Udviklingen i indbyggertallet fra som dermed er grundlaget for beregningen af tilskuds- og udligningsbeløbene er vist i tabel 4. Side 3 af 10

4 Tabel 4: Befolkningsprognose anvendt til tering af skatteindtægter Den vedt. prognose fra marts Skøn på udviklingen i prognosen 0,54 % 1,06 % 1,40 % 1,07 % Budgetforudsætning i (statsgaranti ganget med eget skøn for udviklingen i prognosen) ,06 % 1,40 % 1,07 % Nedjustering Betalingskommunefolketallet i statsgarantien for 2015 er KL s vækstskøn for udskrivningsgrundlaget pr skatteyder er anvendt både for mellemåret 2013 og 2014, året 2015 samt overslagsårene De anvendte vækstskøn er vist i tabel 5. Tabel 5: Skøn på udviklingen i udskrivningsgrundlaget pr. skatteyder. 2012/ / / / / /2018 Budget ,5 1,9 2,5 1,4 1,7 1,5 Det vedtagne ,7 2,7 1,6 1,6 1,4 Ændring -2,2-0,8 1,2-0,2 0,3 Note: Udviklingen fra 2012/2013 i oplægget for 2015 er den faktiske udvikling i Furesø Kommune. For de øvrige år er det KL`s skøn på udviklingen fra juni 2014 (tilskudsmodellen tabel 10). Udviklingen i de anvendte vækstskøn fra det vedtagne for 2014 til det udarbejdede oplæg for 2015 er vist i tabel 5. Det skal bemærkes, at for oplæg 2015 er udviklingen fra den faktiske udvikling i udskrivningsgrundlaget for Furesø Komune, for 2014 og frem er anvendt KL`s vækstskøn. Udviklingen i indkomsterne pr borger i Furesø Kommune fra 2012/ 2013 vurderes på nuværende tidspunkt at blive på 3,5 pct. Det er 2,2 pct. lavere end skønnet i vedtaget I tabel 6 ses den skønnede udvikling i udskrivningsgrundlaget som forudsat i vedtaget , samt den forventede udvikling i udskrivningsgrundlaget i KL s beregning af udskrivningsgrundlaget som er lagt til grund for jf. tabel 6. Tabel 6: Udviklingen i udskrivningsgrundlaget (Mio. kr.) 2012/ / / / / /2018 Budget , , , , , ,4 Skøn fra det vedtagne , , , , ,4 Ændring 82,8 0,0-26,1 11,7 17,6 Side 4 af 10

5 Udskrivningsgrundlaget i oplægget for 2015 er statsgarantien. I det vedtagne for 2014 er udskrivningsgrundlaget i 2015 beregnet på baggrund af selvtering En stigning i vækstskønnene for udskrivningsgrundlaget pr. indbygger for perioden betyder, at udskrivningsgrundlaget alt andet lige stiger tilsvarende. Men som det fremgår af tabel 6, afspejles dette ikke i en opjustering af væksten i udskrivningsgrundlaget i samme omfang. Dette skyldes blandt andet ændrede forudsætninger om antallet af indbyggere i sammenlignet med , (jf. tabel 7), ændringer i borgernes fradrag, og ændringer i sammensætning af borgere, samt deres indkomster. Tabel 7: Antal indbyggere Budget Det vedtagne Ændring Til beregning af kommunens udskrivningsgrundlag anvendes det forventede antal indbygger, der er tilmeldt folkeregistret, og ikke betalingskommune folketallet, der benyttes til beregning af tilskud- og udligningsbeløb. Betalingskommunefolketallet i statsgarantien er beregnet af DS til I beregningen af selvteringsskøn for 2015 er det forudsat at betalingskommunefolketallet i 2015 udgør borgere, og dermed 373 flere borgere end statsgarantien. Dette er uddybet i bilag 4. Som tidligere nævnt er det nuværende 2015 baseret på statsgarantien i I tabel 8 vises ændringen af provenuet fra personskatterne for , hvor provenuet for 2015 er beregnet på baggrund af statsgarantien og årene på baggrund af eget skøn på udviklingen. Tabellen viser, at kommunen i 2015 vil få et mindre provenu af personskatterne på 6,5 mio. kr. i forhold til forventningen i for Tabel 8: Ændring i provenu - personskatter (Mio. kr.) Budget , , , ,6 Skøn fra det vedtagne , , ,0 Ændring 6,5-2,9-4,4 I bilag 1 s. 10 er vist en detaljeret sammenligning mellem vedtaget 2014 og oplæg 2015 fordelt på henholdsvis skatter samt tilskud og udligning. Hovedtendenserne er gengivet i nedenstående tabel. Side 5 af 10

6 Tabel 9: Sammenligning af det samlede indtægts vedtaget 2014 og forslag 2015 (1.000 kr.) Budget 2015 Tilskud og udligning Skatter ) Nettoindtægt Det vedtagne for 2014 Tilskud og udligning Skatter ) Nettoindtægt =(1-2) Ændring Sammenlignes det fremlagte 2015 med vedtaget 2014 er der tale om et samlet indtægtstab på 19,1 mio. kr. i 2015, 27,4 mio. kr og 19,6 mio. kr. i De store ændringer mellem for 2015 og det vedtagne for 2014 skyldes navnlig følgende forhold: Ændringer i befolkningen og sammensætningen heraf (tabel 7 og 10) Ændrede forudsætninger om fradrag i fx rate- og kapitalpensioner Ændring af vækstskøn (tabel 5) Regulering af puljen til fordeling af statstilskud Mindre kompensation som følge af skattenedsættelse Skattenedsættelser Tabel 10: Betalingskommune folketal anvendt til beregning af tilskud og udligning Skøn i oplægget for 2015 (statsgaranti) Det vedtagne for Ændring Eget skøn på folketal 2015 (befolkningsprognose 2014) Eget skøn for betalingskommunefolketal Forskel i forhold til statsgarantien 373 Betalingskommunefolketallet for 2015 er fra statsgarantien Betalingskommunefolketallet som vist i tabel 10, er som tidligere nævnt, det folketal, der anvendes til beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene. I bud- Side 6 af 10

7 getoplægget for 2015 er anvendt betalingskommunefolketallet fra statsgarantien. Det er Danmarks Statistik der beregner folketallet i statsgarantien, og i deres beregning er der ikke mulighed for at indregne den enkelte kommunes boligprogram. Det betyder, at der for 2015 er 373 færre borgere i statsgarantien, end kommunens egen forventning jf. befolkningsprognosen. Dette er nærmere uddybet i bilag 4 som beskriver de mæssige konsekvenser af valg mellem statgaranti og selvtering Valget mellem statsgaranti eller selvtering i 2015 Valget mellem statsgaranti og selvvudgettering er beskrevet i bilag 4. Dog kan den beregnede og skønnede gevinst sammenfattende opgøres som vist i tabel 11 nedenfor. Tabel 11: Statsgaranti eller selvtering 2015 (1) (2) (1-2) (1.000 kr.) Statsgaranti Selvtering Forskel Befolkning Skat Udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent 24,8 24,8 0 Skatteprovenu Tilskud og udligning Efterregulering vedr. selvtering Skatter, tilskud og udligning Grundværdier Grundskyld og anden skat på fast ejendom 2.1. Grundskyld og dækningsafgift Grundskylden er en kommunal skat, som skal betales af alle grundejere. Grundskylden opkræves af de afgiftspligtige grundværdier med den fastsatte promille. Grundværdien beregnes på baggrund af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1. oktober I forslaget er forudsat: 1. En grundskyldspromille på 21,5 Grundskyld af produktionsjord med 6,7 promille. 2. Der forudsættes opkrævet en uændret dækningsafgift på 12 promille af offentlige ejendommes grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Side 7 af 10

8 3. Der forudsættes opkrævet en dækningsafgift af forskelsværdi mellem grundværdien og ejendomsværdien for de offentlige ejendomme, der er fritaget fra grundskyld, på uændret 8,75 promille. Byrådet bestemmer selv om denne afgift skal opkræves. 4. Der forudsættes opkrævet en dækningsafgift på 7,5 promille af forskelsværdien mellem grundværdien og ejendomsværdien for forretningsejendomme. Byrådet bestemmer selv om denne afgift skal opkræves. Der er i 2015 indregnet en nedsættelse af promillen fra 8,5 promille i 2014 til 7,5 promille i Kommunal grundskyld Det samlede provenu for grundskyld udgør 272,7 mio. kr. i Beregningsgrundlaget for opkrævning af grundskyld er statsgarantien for 2015, som beregnes ud fra de samlede grundværdier i ejendomsstamregistret pr. juni 2014 fremskrevet med reguleringen af grundværdiloftet jf. nedenfor. I 2003 blev der indført et loft over beregningsgrundlaget for grundskylden. Dette betyder, at den afgiftspligtige grundværdi maksimalt kan stige med en reguleringsprocent, der fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet for et år ad gangen, og udmeldes samtidig med aftalen om den kommunale økonomi for det kommende år. Dette betyder, at grundejere kun skal betale skat af den såkaldte grundskatteloftværdi forudsat, at denne værdi er lavere end grundværdien. Hvis dette ikke er tilfældet, er det grundværdien, der skal betales skat af. Reguleringsprocenten beregnes på baggrund af den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint, dog maksimalt 7 pct. Reguleringsprocenten er for 2015 fastsat til 5,1 %. Der er gennem en periode foretaget tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld i sager om fradrag for forbedringer. Der indkommer stadigvæk klager fra grundejere i disse sager. Derfor er der afsat et puljebeløb på 4,0 mio. kr. i 2015 samt 1,5 mio. kr. i årene til imødegåelse af mulige fremtidige tilbagebetalinger. Beløbets størrelse er i 2015 fastsat ud fra niveauet for tilbagebetalinger i regnskab 2013 og forventet regnskab I tabel 12 vises udviklingen i beregningsgrundlaget og opkrævning af grundskyld. Side 8 af 10

9 Tabel 12: Beregningsgrundlaget for opkrævning af grundskyld Boliger (1.000 kr.) Grundskatteloftsværdi Reguleringsprocent 5,1 5,5 5,1 4,7 Provenu Produktionsjord (1.000 kr.) Grundskatteloftsværdi Reguleringsprocent 0,0 0,0 0,0 Provenu Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift) Provenuet udgøres af diverse dækningsafgifter. Størstedelen af provenuet (ca. 86 pct.) kommer fra dækningsafgift af forskelsværdien for erhvervsejendomme. Beregningsgrundlaget for forretningsejendomme er opgjort til 1,957 mia. kr. i Det samlede provenu for anden skat på fast ejendom udgør 17,5 mio. kr. i Dækningsafgift af erhvervsejendomme kan højst opkræves med en promille på 10. Nedsættes promillen fra 2015 med 1 promillepoint betyder det, at Furesø Kommune opkræver dækningsafgift af erhvervsejendomme med en promille på 7,5. Det svarer til et provenutab på 2,0 mio. kr. i Omvendt er der indarbejdet en kompensation for provenutabet på 1,5 mio. kr. i Dette er nærmere beskrevet i bilag 3 om tilskud og udligning. Byrådet bestemmer selv, om der skal opkræves dækningsafgift af forskelsværdien for erhvervsejendomme. Afgiften kan benyttes som et instrument til at tiltrække og fastholde virksomheder. 3. Selskabsskat Selskabsskatterne for 2015 er beregnet og udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på baggrund af provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2013 (vedrørende indkomståret 2012). Furesø Kommune modtager i 2015 en skatteindtægt på 26,9 mio. kr. (brutto). I overslagsårene er der teret med selskabsskatter på 27,9 mio. kr. i 2016, 28,7 mio. kr. i 2017 og 29,3 mio. kr. i Disse forventninger er baseret på KL s skøn over udviklingen, hvilket er 3,8 pct. i 2016 og 3,0 pct. i 2017 og 2,0 pct. i Anden skat pålignet visse indkomster I 2015 forventes en skatteindtægt på 1,9 mio. kr. Provenuet består af provenuet fra dødsbobeskatning på 0,6 mio. kr. og forskerskat på 1,3 mio. kr. i Side 9 af 10

10 Budgetoversigt Det vedtagne Det vedtagne Statsgaranti 2015 Ændring i.f.h. til det vedt. Det vedtagne BO 2016 selvbudg ettering Ændring i.f.h. til 1. beh. Det vedtagne BO 2016 selvbudg ettering Ændring i.f.h. til 1. beh. Det vedtagne BO 2016 selvbudg ettering Ændring i.f.h. til 1. beh. Tilskud og udligning i alt Skatter Nettoindtægt med vækstskøn fra marts Tilskud og udligning Udligning Landsudligning Hovedstadsudligning Overudligning Selskabsskat Statstilskud Almindeligt Betinget Betinget, anlæg Andel af finansieringsbidrag 2,0 mia Udlændinge Tilskud Tilsvar Særlige tilskud til kommuner med øk-vansk Tilsvar Tilsvar, bidrag til den sociale pulje Tilskud på daginstitutionsområdet ) Ekstraordinørt løft til folkeskolen Ældreområdet, generelt løft Ældreområdet, styrket kvalitet Ældreområdet - andel af ældremia Udviklingsbidrag til regionerne Særlige tilskud til kommuner med øk-vansk.l Særtilskud, Furesøaftalen Komp, fra skattepuljen (2013) Komp. fra skattepuljen (2014) Komp. fra skattepuljen (2014) Korrektion sfa udmelding fra ØIM Beskæftigelsestilskud Skatter Personskatter Forskudsbeløb Selskabsskat Anden skat på visse indkomster Andel af bruttosk. efter pgf. 48 i kildesk.loven Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskatter Beregnet provenu Pulje til mulige omvurderinger Dækningsafgift af offentlige ejd. grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejd.forskelsbeløb Dækningsafgift af forretningsejd. forskelsbeløb

BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen)

BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen) Til: Økonomiudvalget BILAG 4 - Budgettering af skatteindtægter (Opdateret til 2. behandlingen) Indledning I dette notat redegøres for tering af Furesø Kommunes skatteindtægter for 2014-2017, som indgår

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Budgetnotat vers. 4 pr. 29. september 2016 Revideret

Budgetnotat vers. 4 pr. 29. september 2016 Revideret Budgetnotat 2017 vers. 4 pr. 29. september 2016 Revideret 3.10.2016 190-2015-36289 1 Indhold 1 Status for Budget 2017-2020... 1 2 Aftale om kommunernes økonomi... 1 3 Ændringer mellem 1. og 2. behandling

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

Skatterammerne i Økonomiaftalen for 2014

Skatterammerne i Økonomiaftalen for 2014 Skatterammerne i Økonomiaftalen for 2014 I aftalen om kommunernes økonomi for 2014 har Regeringen og KL aftalt, at nogle kommuner skal have muligheden for at forhøje skatten inden for en ramme på 250 mio.

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Furesø Kommune - Budget 2013 Hovedkonto 07 Økonomiudvalget

Furesø Kommune - Budget 2013 Hovedkonto 07 Økonomiudvalget Renter Hovedkonto 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 322.818 2.685.621 Tabel 7.1 budget 2013 2016 Alle tal er i budgetårets prisniveau Budget 2013 2014 2015 2016 Udgifter Indtægter Netto Netto

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune september 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2018 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Økonomisk

Læs mere

I alt

I alt Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens

Læs mere

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2018 Økonomi og Løn 26-09-2017 Resumé Økonomi og Løn har lavet en beregning af den økonomiske konsekvens, ved budgetlægning med udgangspunkt i

Læs mere