Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)"

Transkript

1 BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR Senere ændringer til forskriften BEK nr 420 af 09/04/2015 Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) I medfør af 79 stk. 2, 80, stk. 2, 89, stk. 2, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, fastsættes: Afsnit I Dømte, der udstår fængselsstraf i en af kriminalforsorgens institutioner eller i medfør af straffuldbyrdelsesloven er udstationeret til eller anbragt i en institution uden for kriminalforsorgen Kapitel 1 Prøveløsladelse Tidspunkt for overvejelse, afgørelse og genoptagelse af spørgsmålet om løsladelse på prøve 1. Afgørelse om løsladelse på prøve efter straffelovens 38 stk. 1, eller 41, stk. 1, skal træffes 4 uger inden prøveløsladelsesdatoen, medmindre det ikke kan lade sig gøre af helt særlige grunde. 2. Afgørelse om løsladelse på prøve skal dog efter straffuldbyrdelseslovens 80, stk. 1, under alle omstændigheder træffes på et sådant tidspunkt, at løsladelse på prøve efter straffelovens 1) 38, stk. 1, kan ske straks efter udståelse af to tredjedele af straffetiden, og 2) 41, stk. 1, kan ske straks efter udståelse af 12 år af straffen på fængsel på livstid. 3. Når prøveløsladelse efter straffelovens 38 stk. 1, eller 41, stk. 1, er nægtet, skal institutionen tage spørgsmålet om prøveløsladelse op til fornyet overvejelse, hvis det på et senere tidspunkt må antages, at betingelserne for prøveløsladelse er til stede. Stk. 2. Når prøveløsladelse er nægtet, fordi prøveløsladelse ikke kan ske, jf. straffelovens 38, stk. 5, eller 41, stk. 3, skal institutionen tage spørgsmålet om prøveløsladelse op til fornyet overvejelse, hvis det på et senere tidspunkt må antages, at betingelserne i 38, stk. 5, eller 41, stk. 3, ikke længere er til stede. 4. Når prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1, er nægtet, påhviler det institutionen at tage spørgsmålet om prøveløsladelse op til fornyet overvejelse, når en indsat, 1) som udstår fængselsstraf i under 8 år, efter nægtelsen har udstået yderligere 3 måneder af straffen, eller 2) som udstår fængselsstraf i 8 år eller længere tidsbestemt fængselsstraf, efter nægtelsen har udstået yderligere 6 måneder af straffen. Stk. 2. Når prøveløsladelse efter straffelovens 41, stk. 1, er nægtet, påhviler det institutionen at tage spørgsmålet om prøveløsladelse op til fornyet overvejelse, således at der kan tages stilling til spørgsmålet om prøveløsladelse senest 1 år efter nægtelsen, jf. straffuldbyrdelseslovens 80, stk. 2. Stk. 3. Når en prøveløsladt er genindsat til udståelse af reststraffen, finder stk. 1 og 2 og 3 tilsvarende anvendelse. 1

2 Stk. 4. Når prøveløsladelse er nægtet, fordi prøveløsladelse ikke kan ske, jf. straffelovens 38, stk. 5, påhviler det institutionen 3 måneder efter nægtelsen og herefter løbende hver tredje måned at træffe en ny afgørelse om, hvorvidt der fortsat er grundlag for at nægte prøveløsladelse, hvis den indsatte udstår fængselsstraf i under 8 år. Ved behandlingen af spørgsmålet om prøveløsladelse skal der indhentes en udtalelse som nævnt i 8, stk. 2, 2. pkt. Stk. 5. Når prøveløsladelse er nægtet, fordi prøveløsladelse ikke kan ske, jf. straffelovens 38, stk. 5, påhviler det institutionen at tage spørgsmålet om prøveløsladelse op til fornyet overvejelse, således at der 3 måneder efter nægtelsen og herefter løbende hver tredje måned kan træffes en ny afgørelse om, hvorvidt der fortsat er grundlag for at nægte prøveløsladelse, hvis den indsatte udstår fængselsstraf i 8 år eller længere tidsbestemt fængselsstraf. Ved behandlingen af spørgsmålet om prøveløsladelse skal der indhentes en udtalelse som nævnt i 8, stk. 2, 2. pkt. Stk. 6. Når prøveløsladelse er nægtet, fordi prøveløsladelse ikke kan ske, jf. straffelovens 41, stk. 3, påhviler det institutionen at tage spørgsmålet om prøveløsladelse op til fornyet overvejelse, således at der 3 måneder efter nægtelsen og herefter løbende hver tredje måned kan træffes en ny afgørelse om, hvorvidt der fortsat er grundlag for at nægte prøveløsladelse. Ved behandlingen af spørgsmålet om prøveløsladelse skal der indhentes en udtalelse som nævnt i 8, stk. 2, 2. pkt. Høring m.v. 5. Inden der træffes afgørelse om løsladelse på prøve, indhentes oplysninger om eventuelle verserende straffesager mod den indsatte fra Det centrale Kriminalregister. Fremkommer der herved oplysninger om en verserende straffesag, som ikke forventes afsluttet inden prøveløsladelsesdatoen, indhenter institutionen nærmere oplysninger fra anklagemyndigheden om straffesagens art og omfang, tidspunktet for straffesagens forventede afslutning og sagens forventede udfald. 6. Før institutionen i sager om løsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 eller 2, eller 41 træffer afgørelse om løsladelse på prøve eller sender indstilling herom til Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, indhenter institutionen en udtalelse om, hvorvidt der bør fastsættes tilsyn, om tilsynets muligheder og om vilkårsfastsættelsen, fra den afdeling af kriminalforsorgen, der i givet fald skal føre tilsyn med den pågældende, hvis 1) institutionen finder, at der bør fastsættes vilkår om tilsyn, 2) den indsatte tidligere har været undergivet tilsyn, 3) kriminalforsorgens afdeling har fremsat ønske om at afgive udtalelse, 4) den indsatte er dømt for vold eller seksualkriminalitet, eller 5) der efter 9 indhentes udtalelse fra de sociale myndigheder. Stk. 2. I sager om løsladelse på prøve i medfør af straffelovens 40 a indhenter institutionen en udtalelse fra den afdeling af kriminalforsorgen, der i givet fald skal føre tilsyn med den pågældende. Er der tale om løsladelse på prøve med vilkår om samfundstjeneste, skal afdelingens udtalelse omfatte spørgsmålet om den pågældendes egnethed til at overholde et sådant vilkår fastsat efter straffelovens 40 a, stk. 3 og 4. I øvrigt skal afdelingens udtalelse i alle tilfælde omfatte spørgsmålet om tilsynets muligheder og om vilkårsfastsættelsen. 7. Inden der træffes afgørelse om løsladelse på prøve, indhentes en udtalelse fra Retslægerådet, hvis 1) den indsatte udstår straf af fængsel på livstid, eller 2) der er tvivl om, hvorvidt den indsatte vil frembyde fare for andres liv eller helbred. Stk. 2. Til brug ved sagens forelæggelse for Retslægerådet skal der tilvejebringes en erklæring om den indsatte fra en speciallæge i psykiatri. 8. Inden der træffes afgørelse om løsladelse på prøve, indhentes en udtalelse fra anklagemyndigheden, hvis 1) sagen har været forelagt Retslægerådet efter 7, 2

3 2) institutionen har oplysninger, som giver grund til at antage, at anklagemyndigheden kan fremkomme med særlige oplysninger, som er af betydning for afgørelsen, eller 3) der er tale om løsladelse på prøve i medfør af straffelovens 40 a af indsatte, der er dømt for farlig kriminalitet, herunder forsætlig brandstiftelse eller anden almenfarlig forbrydelse, grovere volds- eller sædelighedsforbrydelse, berigelsesforbrydelse forbundet med vold eller trussel om vold eller i øvrigt lovovertrædelser af særlig grov eller professionel karakter. Dette gælder dog ikke indsatte, der er idømt under 8 måneders fængsel, og som har været på fri fod mellem domfældelsen og iværksættelsen af straffuldbyrdelsen. Stk. 2. Inden der træffes afgørelse om løsladelse på prøve, indhentes en udtalelse, herunder til brug for afgørelse af spørgsmålet om fastsættelse af vilkår som nævnt i straffelovens 39, stk. 3, eller 41, stk. 5, fra den politidirektør, der har behandlet straffesagen, hvis politidirektøren i forbindelse med underretningen af kriminalforsorgen om, at den dømte skal udstå fængselsstraf mv., har oplyst, at den pågældende har tilknytning til en rocker- eller bandegruppering m.v., eller hvis det på anden vis er oplyst, at den pågældende har en sådan tilknytning. Hvis kriminalforsorgen herefter finder, at betingelserne for prøveløsladelse er opfyldt, indhentes en ny udtalelse fra politidirektøren om, hvorvidt prøveløsladelse ikke kan ske, jf. straffelovens 38, stk. 5, eller 41, stk Før institutionen træffer afgørelse om løsladelse på prøve eller sender indstilling herom til Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, indhenter institutionen en udtalelse om vilkårsfastsættelsen fra de sociale myndigheder i den pågældendes bopælskommune, hvis den indsatte udstår straf for vold, drab eller sædelighedsforbrydelser mod mindreårige og 1) efter løsladelsen forventes at tage ophold hos personer, hos hvem der opholder sig mindreårige børn, 2) forventes at påtage sig beskæftigelse, der indebærer kontakt med mindreårige børn, 3) har ret til samvær med mindreårige børn, eller 4) institutionen finder, at sagens omstændigheder i øvrigt taler herfor. Sagsbehandling 10. Inden institutionen tager stilling til spørgsmålet om løsladelse på prøve eller udarbejder indstilling herom til Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, skal den indsatte orienteres om de indstillinger, der vil blive lagt til grund for afgørelsen, og have lejlighed til at udtale sig. Stk. 2. Når institutionen efter reglerne i 4, stk. 1, nr. 2, stk. 2 eller stk. 3, tager spørgsmålet om prøveløsladelse op til fornyet overvejelse og fortsat ikke finder, at betingelserne for prøveløsladelse er til stede, skal institutionen i de sager, hvor direktoratet i medfør af 26, stk. 1, nr. 1, eller 31 træffer afgørelse om prøveløsladelse, orientere den indsatte om institutionens indstilling til spørgsmålet. Samtidig spørges den indsatte, om sagen ønskes forelagt direktoratet. Hvis den indsatte ønsker det, forelægges sagen for direktoratet. Inden spørgsmålet om prøveløsladelse forelægges for direktoratet, skal den indsatte have lejlighed til at udtale sig. 11. Afgørelse om, at en indsat skal løslades på prøve, skal snarest muligt forkyndes for den pågældende ved institutionens foranstaltning. Samtidig vejledes den indsatte udførligt om afgørelsens betydning, herunder om forståelsen af de fastsatte vilkår og om virkningen af vilkårsovertrædelser, jf. straffelovens 40, 40 a, stk. 7, jf. 40, og 42, jf. 40. Stk. 2. Den indsatte skal ved sin underskrift på prøveløsladelsesresolutionen bekræfte, at resolutionen er forkyndt, og at vejledning om virkningen af vilkårsovertrædelser er givet i overensstemmelse med stk. 1. Stk. 3. Den indsatte skal have udleveret kopi af prøveløsladelsesresolutionen. 12. Når institutionen træffer afgørelse om nægtelse af prøveløsladelse, skal der gøres notat om begrundelsen for den trufne afgørelse. Begrundelsen skal opfylde kravene til begrundelsen for en afgørelse, jf. forvaltningslovens 24. Notatet skal endvidere indeholde oplysning om, 1) hvornår afgørelsen er meddelt den indsatte, 3

4 2) hvornår fristen for at indgive klage til justitsministeren udløber, jf. straffuldbyrdelseslovens 111, stk. 2, 3) at den indsatte er vejledt om muligheden for at indbringe spørgsmålet for justitsministeren og om fristen for at indgive klage, og 4) hvorvidt den indsatte ved afgørelsens meddelelse har tilkendegivet, at spørgsmålet ønskes indbragt for justitsministeren. Stk. 2. Når institutionen træffer afgørelse om nægtelse af prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1, herunder under henvisning til, at prøveløsladelse ikke kan ske, jf. straffelovens 38, stk. 5, skal notatet endvidere indeholde oplysning om, at den indsatte er vejledt om, at den endelige administrative afgørelse om prøveløsladelse kan kræves indbragt for retten, jf. straffuldbyrdelseslovens 112, nr. 6. Stk. 3. Den indsatte skal efter anmodning have udleveret det notat, der er udfærdiget efter stk Hvis en indsat tilkendegiver, at institutionens afslag på prøveløsladelse ønskes påklaget til justitsministeren, skal institutionen snarest muligt og inden 10 dage sende sagen til Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Særlige regler om behandling af ansøgninger om løsladelse på prøve efter straffelovens 38, stk Institutionen skal overveje, om indsatte, der var under 18 år på gerningstidspunktet, kan løslades på prøve efter straffelovens 38, stk. 2. Indstilling herom skal forelægges for Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, medmindre institutionen finder løsladelse i medfør af denne bestemmelse klart utilrådelig. 15. Indsatte, der selv rejser spørgsmål om løsladelse på prøve efter straffelovens 38, stk. 2, skal vejledes om de gældende regler og praksis. Den pågældende opfordres samtidig til at aflevere en eventuel ansøgning til institutionen. Stk. 2. Hvis institutionen finder, at der er grundlag for løsladelse på prøve, indhentes med den indsattes samtykke en udtalelse som nævnt i 6 samt eventuelt 8, stk. 2, 1. og 2. pkt., og 9, inden sagen forelægges for Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. 16. Er en ansøgning om løsladelse begrundet med vanskeligheder i den indsattes hjem, skal institutionen foranledige besøg aflagt i hjemmet, medmindre forholdene på forhånd er institutionen bekendt, eller de forhold den indsatte anfører til støtte for ansøgningen, efter praksis ikke kan medføre, at ansøgningen imødekommes. Særlige regler om behandling af ansøgninger om løsladelse på prøve efter straffelovens 40 a 17. Spørgsmålet om, hvorvidt en indsat kan komme i betragtning til løsladelse på prøve efter straffelovens 40 a, drøftes i forbindelse med, at der udarbejdes plan for den pågældendes strafudståelse og tiden efter løsladelse, jf. straffuldbyrdelseslovens 31, stk. 2. Stk. 2. Indsatte, der selv rejser spørgsmål om løsladelse på prøve efter straffelovens 40 a, skal vejledes om de gældende regler og praksis. Den pågældende opfordres samtidig til at aflevere en eventuel ansøgning til institutionen. Stk. 3. Indstilling om løsladelse på prøve efter straffelovens 40 a forelægges for Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. 30, 1. pkt., hvis institutionen finder, at tidlig prøveløsladelse efter 40 a skal ske, eller hvis den indsatte ansøger om tidlig prøveløsladelse. 18. Hvis institutionen finder, at der er grundlag for løsladelse på prøve efter straffelovens 40 a, indhenter institutionen oplysninger og udtalelser i overensstemmelse med bestemmelserne i

5 Kapitel 2 Løsladelsesdatoen 19. Ved løsladelsesdatoen forstås i denne bekendtgørelse den beregnede dato for prøveløsladelse eller den dag, hvor løsladelse efter endt strafudståelse skal finde sted, jf. strafberegningsbekendtgørelsens kapitel 4 og Løsladelse, som sker efter endt strafudståelse, skal finde sted på et sådant tidspunkt, at den løsladte ved benyttelse af offentlige trafikmidler kan nå til en bopæl her i landet inden straffetidens udløb. 21. Hvis løsladelsesdatoen falder på en lørdag, søndag eller søgnehelligdag, kan indsatte, der udstår fængselsstraf i 30 dage eller derover, løslades den nærmest forudgående hele hverdag, i påsken dog også påskelørdag, hvis den pågældende selv ønsker det, jf. dog stk Stk. 2. Løsladelsen kan dog højst fremrykkes med 3 dage. Stk. 3. Fremrykning af løsladelsen efter stk. 1 kan undlades, hvis 1) undvigelse eller udeblivelse fra udgang har fundet sted inden for de sidste 4 uger før løsladelsesdatoen, eller 2) der er en bestyrket mistanke om, at undvigelse eller udeblivelse fra udgang tidligere end 4 uger før løsladelsesdatoen har fundet sted med henblik på udnyttelse af adgangen til fremrykning. 22. Indsatte, der udstår fængselsstraf i 30 dage eller derover, kan løslades indtil 3 dage før løsladelsesdatoen, 1) hvis det er nødvendigt, for at den pågældende kan påbegynde dokumenteret beskæftigelse eller uddannelse, der er af væsentlig betydning for den pågældendes beskæftigelsesmæssige situation ved løsladelsen, 2) når det af hensyn til fremskaffelse af ophold og arbejde eller andet underhold er afgørende nødvendigt, at den pågældende kan betjenes på et offentligt kontor eller hos en offentlig myndighed inden en weekend, 3) i tilfælde, hvor der ellers ville blive givet tilladelse til udgang med henblik på at besøge en nærstående person, som er alvorligt syg, at være til stede ved en nærstående persons begravelse eller besøge nærstående personer ved vigtige familiebegivenheder, eller 4) hvis der opstår akut mangel på pladser i en institution. 23. Indsatte, der udstår fængselsstraf i under 30 dage, kan løslades tidligere i tilfælde, hvor der ellers ville blive givet tilladelse til udgang med henblik på at besøge nærstående personer, som er alvorligt syge, eller at være til stede ved en nærstående persons begravelse. 24. Indsatte, der udstår straf af fængsel i 3 måneder eller derover, kan løslades indtil 5 dage før jul, hvis løsladelsesdatoen falder i tidsrummet fra den 23. december til den 3. januar, jf. dog stk Stk. 2. Det er en forudsætning for fremrykning af løsladelsen efter stk. 1, at 1) mindst 2 måneder af straffen er udstået, den dag løsladelsen finder sted, 2) der er sikret den pågældende passende ophold og arbejde eller andet underhold, og 3) der ikke i øvrigt foreligger omstændigheder, som gør fremrykning af løsladelsen utilrådelig. Stk. 3. Fremrykning af løsladelsen efter stk. 1 kan undlades, hvis 1) undvigelse eller udeblivelse fra udgang har fundet sted i tidsrummet fra den 1. oktober samme år, 2) der er en bestyrket mistanke om, at undvigelse eller udeblivelse fra udgang før 1. oktober samme år har fundet sted med henblik på udnyttelse af adgangen til fremrykning, eller 3) den pågældende er udeblevet fra tilsigelse til den aktuelle afsoning uanset tidspunktet herfor. 5

6 Kapitel 3 Kompetence 25. Afgørelse om prøveløsladelse og spørgsmål om anvendelse af denne bekendtgørelse i øvrigt træffes af fængslets eller arresthusets leder eller den, der bemyndiges dertil, jf. dog 26, 28, 30 og 31. Stk. 2. Hvis en indsat er udstationeret til eller anbragt i en af kriminalforsorgens pensioner eller en institution m.v. uden for kriminalforsorgen, træffes afgørelse som nævnt i stk. 1 af den institution, hvorfra den indsatte er udstationeret, eller af den indsattes moderinstitution. 26. Afgørelse om, hvorvidt indsatte, skal løslades på prøve efter straffelovens 38, stk. 1, træffes af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvis 1) den indsatte udstår straf af fængsel i 8 år eller længere tidsbestemt fængselsstraf, 2) den indsatte skal have ophold i et andet nordisk land, og der foreligger spørgsmål om at overføre tilsynet med den pågældende til det pågældende lands myndigheder, 3) fængslet eller arresthuset finder, at prøveløsladelse skal ske mod den pågældendes samtykke efter straffelovens 38, stk. 1, jf. stk. 4, eller 4) der er uenighed mellem institutionen og a) vedkommende afdeling af kriminalforsorgen om vilkårsfastsættelsen, jf. 6, b) vedkommende bopælskommune (socialforvaltningen) om vilkårsfastsættelsen, jf. 9, eller c) anklagemyndigheden eller politidirektøren om, hvorvidt prøveløsladelse skal ske, jf. 8, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt. Stk. 2. Afgørelse om prøveløsladelse af indsatte, der er omfattet af stk. 1, træffes efter indstilling fra fængslet eller arresthuset. 27. Afgørelse om prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1, af dømte, der er på fri fod, og som under straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at to tredjedele af straffetiden, dog mindst to måneder, er udstået ved varetægtsfængslingens ophør, træffes af det arresthus, hvorfra den dømte er løsladt fra varetægt, jf. dog 26. Stk. 2. Afgørelse om prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1, af dømte, der under straffesagen har været undergivet frihedsberøvende foranstaltninger, der træder i stedet for varetægt (varetægtssurrogat), eller som i anledning af dommen har været undergivet frihedsberøvende foranstaltninger efter straffelovens 73, stk. 1, indtil straffen kunne fuldbyrdes, træffes, når to tredjedele af straffetiden er udstået ved disse foranstaltninger, af det arresthus, hvor den pågældende ellers ville være anbragt. 28. Afgørelse om, hvorvidt indsatte skal løslades på prøve efter straffelovens 38, stk. 2, træffes af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, efter indstilling fra fængslet eller arresthuset, jf. dog Fængslets eller arresthusets leder eller den, der bemyndiges dertil, træffer afgørelse om, hvorvidt 1) udenlandske indsatte, der udstår fængselsstraf i under 8 år, og som efter udståelse af straffen skal udvises med et indrejseforbud, skal løslades på prøve i henhold til straffelovens 38, stk. 2, når halvdelen, dog mindst 2 måneder, af straffetiden er udstået, 2) indsatte, der udstår fængselsstraf for overtrædelse af 60 i beredskabsloven, 6 i lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, og 23, stk. 1, 2. pkt., i den militære straffelov, skal løslades på prøve efter straffelovens 38, stk. 2, når halvdelen, dog mindst 2 måneder, af straffetiden er udstået. Stk. 2. Afgørelse om, hvorvidt indsatte skal løslades på prøve efter stk. 1 træffes dog af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvis 1) fængslet eller arresthuset i de i stk. 1, nr. 1, nævnte situationer finder, at forudsætningerne for prøveløsladelse er opfyldt, men den indsatte ikke ønsker at blive prøveløsladt efter straffelovens 38, stk. 2, 6

7 2) den indsatte skal have ophold i et andet nordisk land, og der foreligger spørgsmål om at overføre tilsynet med den pågældende til det pågældende lands myndigheder, eller 3) der er uenighed mellem institutionen og anklagemyndigheden eller politidirektøren om, hvorvidt prøveløsladelse skal ske, jf. 8, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, 1. pkt. Stk. 3. Afgørelse om prøveløsladelse af indsatte, der er omfattet af stk. 2, træffes efter indstilling fra fængslet eller arresthuset. 30. Afgørelse om, hvorvidt indsatte skal løslades på prøve efter straffelovens 40 a, træffes af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, efter indstilling fra fængslet eller arresthuset. Hvis den dømte udstår fængselsstraf i under 8 måneder, træffes afgørelsen dog af fængslets eller arresthusets leder eller den, der bemyndiges dertil, jf. dog de tilfælde, der er nævnt i 26, stk. 1, nr. 2 og Afgørelse om, hvorvidt indsatte, der udstår straf af fængsel på livstid, skal løslades på prøve efter straffelovens 41, stk. 1, træffes af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, efter indstilling fra fængslet eller arresthuset. Afsnit II Dømte, der udstår straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a Kapitel 4 Kompetence 32. Afgørelse om prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1, og spørgsmål om anvendelse af denne bekendtgørelse i øvrigt træffes af tilsynsmyndighedens leder eller den, der bemyndiges dertil, jf. dog 33. Det samme gælder afgørelse om prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, jf. dog 33, nr. 1, 3 og Afgørelse efter 32 træffes af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvis 1) den dømte skal have ophold i et andet nordisk land, og der foreligger spørgsmål om at overføre tilsynet med den pågældende til det pågældende lands myndigheder, 2) tilsynsmyndigheden finder, at prøveløsladelse skal ske mod den pågældendes samtykke efter straffelovens 38, stk.1, jf. stk. 4, 3) der er uenighed mellem den afdeling af kriminalforsorgen, der træffer afgørelse om prøveløsladelse, og den afdeling, der i givet fald skal føre tilsyn med den pågældende, om vilkårsfastsættelsen, eller 4) der er uenighed mellem tilsynsmyndigheden og anklagemyndigheden eller politidirektøren om, hvorvidt prøveløsladelse skal ske, jf. 8, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, 1. pkt. 34. Afgørelse om, hvorvidt dømte skal løslades på prøve efter straffelovens 38, stk. 2, træffes af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, efter indstilling fra tilsynsmyndigheden. Kapitel 5 Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 Tidspunkt for overvejelse, afgørelse og genoptagelse af spørgsmålet om løsladelse på prøve 35. Ved tilsynsmyndighedens behandling af spørgsmål om løsladelse på prøve efter straffelovens 38, stk. 1, finder 1, 2, nr. 1, 3 og 4, stk. 4, tilsvarende anvendelse. Høring m.v. 36. Ved tilsynsmyndighedens behandling af spørgsmål om løsladelse på prøve efter straffelovens 38, stk. 1, finder 5, 6, stk. 1, 8, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, samt 9 tilsvarende anvendelse. 7

8 Sagsbehandling 37. Ved tilsynsmyndighedens behandling af spørgsmål om løsladelse på prøve efter straffelovens 38, stk. 1, finder 10, stk. 1, samt tilsvarende anvendelse. Kapitel 6 Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 2, og 40 a 38. Ved tilsynsmyndighedens behandling af spørgsmål om løsladelse på prøve efter straffelovens 38, stk. 2, finder 3, stk. 2, 4, stk. 4, 5, 6, stk. 1, 8, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, 9, 10, stk. 1, 11, 12, stk. 1 og 3, samt tilsvarende anvendelse. 39. Ved tilsynsmyndighedens behandling af spørgsmål om løsladelse på prøve efter straffelovens 40 a finder 3, stk. 2, 4, stk. 4, 5, 6, stk. 2, 8, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, 9, 10, stk. 1, 11, 12, stk. 1 og 3, 13, samt 17, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Kapitel 7 Løsladelsesdatoen 40. Ved løsladelse af dømte, der udstår straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol, finder 19, 21, 22, nr. 2 og 3, samt tilsvarende anvendelse. 41. Løsladelse, som sker efter endt strafudståelse, skal finde sted på et sådant tidspunkt, at afmontering af det elektroniske overvågningsudstyr er sket inden straffetidens udløb. Afsnit III Afsluttende bestemmelser Kapitel 8 Ikrafttræden m.v. 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Løsladelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 756 af 24. juni 2013, ophæves. Justitsministeriet, den 26. juni 2014 KAREN HÆKKERUP / Johan Reimann 8

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v.

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. I. Indledning For at øge informationen af borgere og

Læs mere

Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) BEK nr 1157 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-181 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v.

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v. BEK nr 1151 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-169 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) BEK nr 587 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, jr.nr. JUR 15-61-0016 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen)

Vejledning om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen) Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt Vejledning om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen) Afsnit I Indledning Kapitel

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 921 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven 2011/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-731-0008 Fremsat den 14. december 2011 af Justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

I medfør af 3, stk. 6, i lov nr. 342 af 16. maj 2001 om Den Internationale Straffedomstol, fastsættes:

I medfør af 3, stk. 6, i lov nr. 342 af 16. maj 2001 om Den Internationale Straffedomstol, fastsættes: BEK nr 872 af 22/08/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-359-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. marts 2017 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om straffeloven (Udvidet anvendelse af betingede domme med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv KiF Aalborg www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgens formål og hovedopgave Formål: at medvirke til at begrænse kriminalitet Hovedopgave: Fuldbyrde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

EVALUERING AF BAKKEGÅRDSMODELLEN

EVALUERING AF BAKKEGÅRDSMODELLEN EVALUERING AF BAKKEGÅRDSMODELLEN EN FORSØGSORDNING MELLEM DEN SIKREDE INSTITUTION BAKKEGÅRDEN OG STATSFÆNGSLET I JYDERUP 2 Evaluering af Bakkegårdsmodellen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 297/2016 Direktoratet for Kriminalforsorgen (selv) mod C (advokat Erbil Kaya, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Herning

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (Reorganisering af kriminalforsorgen)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (Reorganisering af kriminalforsorgen) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. marts 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Klaus Toftgaard Sagsnr.: 2013-1922-0018 Dok.: 1112386 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen) BEK nr 282 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 12-122-0007 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag LBK nr 1819 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. intensiv overvågning og kontrol efter reglerne i 78 a-78 f.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. intensiv overvågning og kontrol efter reglerne i 78 a-78 f. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 67 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 5. november 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-733-0022 Dok.: CHA21285 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester LOV nr 1242 af 18/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-740-0092 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 Uddrag af Kapitel 12 i 2. del om prøveløsladelse i betænkning 1099 om strafferammer og prøveløsladelse afgivet af Straffelovrådet i 1987 Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 12.3. Praksis med

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er

762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=126338 Kapitel 70 Varetægtsfængsling 762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som

Læs mere

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation Page 1 of 6 CIR nr 132 af 03/10/1997 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-10-1997 Justitsministeriet Accession C19970013209 Entydig dokumentidentifikation CR045506 Dato for førstegangsindlæggelse 15-03-1998

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf mv. 2003/1 LSF 122 Offentliggørelsesdato: 17-12-2003 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 38 Sagsforløb 2003/1 LF 122 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 17. december 2003 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere