Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt"

Transkript

1 Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt Et fælles kommunalt regionalt Lean projekt i børne- og ungdomspsykiatrien I samarbejde med Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Redaktion Birthe Jensen, projektleder. Louise Rosendahl Iversen, konsulent. November 2009

2 Resume og konklusion Resume Baggrunden for projektet var overvejelser om, hvordan bestemmelserne i sundhedsaftalerne kunne omsættes til en fælles forståelse af handling i sags- og patientforløb. Et ønske om at optimere samarbejdet og en markant stigning i presset på de børne og ungdomspsykiatriske ydelser, gjorde det særdeles relevant at undersøge og inddrage nye metoder til strukturering af det tværsektorielle samarbejde på området. Projektet har været et modelprojekt i forhold til at undersøge, om man med anvendelse af Lean redskaber i opgaveløsningen kunne udlede en struktureret tilgang til løbende at arbejde med forbedring af samspil og samarbejde. Projektet startede i september måned 2008 og forløb frem til august måned I projektet deltog, foruden ledere, et tværfagligt team af medarbejdere fra børne og ungdomspsykiatrien i afsnit D og U i Risskov, og afsnit U2 i Herning. Ligeledes deltog medarbejdere og ledere fra Herning, Århus og Norddjurs Kommuner. I projektet blev der arbejdet i 3 projektgrupper, som var tværfagligt og tværsektorielt sammensat med op til i alt 8 deltagere. I projektgrupperne fandt man ud af, at kommunikation, gennemskuelighed og viden om hinanden er afgørende faktorer for et godt samspil og samarbejde i et forløb. De 3 projektgrupper har alle i processen opnået at beskrive en forløbsstandard for den fælles indsats i et sags og patientforløb, som optimerer ovennævnte faktorer. Endvidere er der udviklet et elektronisk spørgeskema, som løbende kan anvendes til monitorering af den fælles indsats. Spørgeskemaet skal afprøves og evalueres i ungdomspsykiatrien i Risskov i samarbejde med Århus Kommune, og i børnepsykiatrisk afsnit U2 i Herning i samarbejde med Herning Kommune, første gang i november Projektet afsluttes med en metodebeskrivelse til udvikling af forløbsstandarder. Konklusion Hvordan er det så gået med at opfylde formålene for projektet, som var følgende: at fastlægge en række kvalitetsstandarder for samspil og samarbejde i sags og patientforløb. at udvikle et monitoreringssystem, for løbende opfølgning på standarderne. at undersøge om man kan udlede en struktureret tilgang til løbende, at arbejde med udvikling af kvaliteten i det fælles samarbejde. Gennem arbejdsgangsanalyse på konkrete sags og patientforløb forløb kom man frem til en række forslag til løsninger som tilsammen blev beskrevet i forhold til: hvad skal der gøres?, hvem gør det? og hvornår? Slutresultatet blev en forløbsbeskrivelse eller en forløbsstandard - som afspejler den fælles indsats, og som i vid udstrækning bygger på ønsket om: struktur, kommunikation og gennemskuelighed. Denne proces gentog sig i de 3 grupper, og der er blevet udarbejdet forløbsstandarder for det fælles sags og patientforløb i alle 3 grupper. 2

3 Enkelte af løsningerne er allerede indført, men hele rækken af tiltag, der udgør forløbsstandarden, skal nu efterfølgende omsættes til handling. I forhold til dette er et Lean redskab som Tavlen det redskab, som er stærkt i implementeringsfasen, og samtidig understøtter dialogen og fokus på løbende udvikling. Derfor er introduktion til og opstart med Tavlemødet det næste skridt i processen. Med forløbsstandarderne implementeret, kan forløbene optimeres og unødig ventetid for medarbejderne og patienterne kan reduceres. At kunne gøre det rigtige 1. gang betyder større patienttilfredshed, mere tid og større arbejdsglæde for medarbejderne. Forløbsstandarderne er et redskab, der med sine aftaler og struktur på en række punkter kan øge muligheden for, at de rigtige mennesker mødes eller taler sammen, så beslutninger kan tages, hvilket ligeledes reducerer ventetid. Børne og ungdomspsykiatrien har rigtig mange kommuner at samarbejde med, og kommunerne har børne- og ungdomspsykiatriske afsnit, der hver især har deres måde at gøre tingene på. Gennemskuelighed, og dermed muligheden for at skabe et rationelt forløb, opleves helt klart begrænset fra begge sektorer. Forløbsstandarder udarbejdet i et dialogbaseret fællesskab kan skabe det nødvendige kendskab til hinanden og den efterstræbte gennemskuelighed. Det tager tid at lave disse forløbsstandarder, idet det kræver en tværsektoriel dialog for at nå frem til resultater. Men med baggrund i de 3 gruppers erfaringer om og med hinanden, så er der meget tid at hente i de løsninger og den struktur, der kan etableres i den fælles fremtidige arbejdsindsats. Opgaven med at udvikle et monitoreringssystem for løbende opfølgning på standarderne udviklede sig sideløbende med forløbsstandarderne. De beskrevne forløbsstandarder består, som tidligere beskrevet i rapporten, af mange små tiltag, som er afgørende for at forløbene bliver optimale. En række af disse er udvalgt til målepunkter, som tilsammen giver en metode til at undersøge, om forløbsstandardens anvisninger anvendes, eller har den ønskede virkning. Disse målepunkter er omsat til et elektronisk spørgeskema, som forsøgsvis to gange skal besvares af alle samarbejdspartnere, med henblik på at danne grundlag for målrettet opfølgning i de etablerede grupper i Herning og Århus. Efterfølgende tages stilling til fortsat monitorering på baggrund af de fremkomne datas anvendelighed. Afslutningsvis er erfaringerne i modelprojektet blevet omsat til en guide for processen, som angiver en metode til arbejdet med at videreudvikle og udvikle forløbsstandarder i andre børne og ungdomspsykiatriske afsnit og kommuner (se side 21). 3

4 Indholdsfortegnelse Resume og konklusion...2 Resume...2 Konklusion Indledning Baggrund for projektet Formål Metode Om faserne Arbejdsform Initiativer til udvikling af forløbsstandard Problemstillinger Problemafgrænsning Kortlægning af arbejdsgange Initiativerne Øvrige fund i projektgrupperne Resultater Forløbsstandarder Monitoreringssystem til opfølgning på standarderne Udvikling af guide til arbejdet med forløbsstandarder Konklusion Plan for fortsættelse af projektet Perspektivering

5 1. Indledning Denne rapport er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling, Arbejdsprocesser og Logistik 1, og omhandler modelprojektet: Et fælles kommunalt regionalt Lean projekt i børne- og ungdomspsykiatrien med den overordnede titel: Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt. Projektet, som startede på initiativ af JYFE 2 i september 2008, blev afsluttet i august 2009, og har arbejdet med at undersøge metoder og løsninger for et bedre samspil og samarbejde mellem udvalgte kommuner og afsnit i børne og ungdomspsykiatrien. Projektet er gennemført i tre projektgrupper med deltagelse af repræsentanter fra: Børnepsykiatrisk afsnit U2 i Herning og Herning Kommune Børnepsykiatrisk afsnit D i Risskov og Norddjurs Kommune Ungdomspsykiatrisk afsnit U i Risskov og Århus Kommune De 3 projektgrupper vil i rapporten blive benævnt som Herning Norddjurs og Århus. Formålet med rapporten er at beskrive projektets initiativer, løsninger og erfaringer, og i den sammenhæng redegøre for metodernes betydning. Dette skal efterfølgende danne baggrund for planlægningen af det videre arbejde med implementering og videndeling. Rapporten indleder med baggrunden for projektet, samt mål og plan for projektet. Efterfølgende beskrives processen i 3 faser med aktiviteter og anvendte metoder. Derefter redegøres mere uddybende for, hvilke initiativer projektet har genereret i forhold til målene, samt mulighederne for implementering og fastholdelse. Rapporten afsluttes med konklusion og perspektivering. 1.1 Baggrund for projektet Baggrunden for projektet er oplevelser fra patienter, pårørende, kommune og region, der tydeliggør behovet for at forbedre det tværsektorielle samarbejde. Forældre, børn eller unge har desværre alt for ofte oplevet, at samarbejdet mellem kommune og region ikke fungerer optimalt. For personale ansat i kommuner og børne og ungdomspsykiatrien har oplevelsen af manglende gennemskuelighed og ringe kommunikation ligeledes bidraget til nogen frustration i samarbejdet. Endvidere er der en markant stigning i presset på de børne og ungdomspsykiatriske ydelser, hvilket gør det særdeles relevant at undersøge og inddrage nye metoder til strukturering af det tværsektorielle samarbejde på området. Rammerne for det tværsektorielle samarbejde mellem kommunerne og børne og ungdomspsykiatrien er beskrevet i de sundhedsaftaler, der er indgået mellem kommunerne og regionerne. 1 Arbejdsprocesser og Logistik (A&L) blev etableret med dannelsen af regionen med det formål, at understøtte regionens sygehuse og psykiatri i at optimere arbejdsgange. Dette med henblik på opnåelse af kvalitetsforbedringer, bedre arbejdsforhold og/eller bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer. A&L bruger inspiration fra en Lean metodisk tilgang i forhold til opgaveløsning. 2 JYFE er en forening, hvor medlemmerne tæller samtlige kommuner i det midt- og nordjyske, Region Nordjylland og Region Midtjylland, der samtidig er sekretariat for JYFE. Formålet for JYFE er at virke som katalysator for et socialt forsknings-, evaluerings- og metodeudviklende miljø i det geografiske område, der dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland. JYFE skal via konkrete initiativer medvirke til at inspirere, udvikle og bygge bro mellem forskning, uddannelse, administration og praksis på det sociale og socialpædagogiske område 5

6 Aftalerne indeholder bestemmelser om, hvad der er henholdsvis kommunens og regionens opgaver og ansvar omkring et behandlingsforløb hos et barn, eller et ungt menneske. Overvejelser om hvordan disse aftaler kunne omsættes til en fælles forståelse af handling i sags og patientforløb, blev formuleret i et projektforslag, med fokus på at inddrage det frontpersonale der står med opgaverne ude i praksis. Samtidig ønskede JYFE at undersøge om man med en Lean metodisk tilgang til opgaveløsningen kunne udlede en struktureret tilgang til løbende at arbejde med udvikling af kvaliteten i det fælles samarbejde. 1.2 Formål Projektet er et modelprojekt som har haft til formål at undersøge og beskrive muligheder for kvalitetssikring af det fælles samarbejdsfelt for kommuner og børne og ungdomspsykiatrien. På den baggrund blev der formuleret følgende mål for projektet: at fastlægge en række kvalitetsstandarder for samspil og samarbejde i sags og patientforløb. at udvikle et monitoreringssystem, for løbende opfølgning på standarderne. at undersøge om man kan udlede en struktureret tilgang til løbende, at arbejde med udvikling af kvaliteten i det fælles samarbejde. Med klarhed på formået var næste skridt at beskrive hvilken metode der ville bringe projektet godt på vej til målopfyldelse. 2. Metode Metoderne til arbejdet i projektet har, som tidligere nævnt taget sit udgangspunkt i Lean filosofiens verden, hvor hovedfokus er at skabe mest mulig værdi for kunden = patienten/borgeren. Indenfor sundhedssektoren, arbejder man i Lean sammenhænge oftest ud fra at kunden defineres som både patient og personale, hvilket da også har gjort sig gældende i denne sammenhæng. Deltagelse af medarbejdere og ledere, med henholdsvis ekspertviden og beslutningskompetence, er en af grundstenene i arbejdsmetoden. Den viden om hverdagspraksis, med hensyn til samspil og samarbejde, som alle i projektet har kunnet bidraget med, dannede således baggrund for beslutningerne om fremtidens fælles praksis. Den tværsektorielle dialog og viljen til at se på sig selv og ikke kun fokusere på, hvad man ønskede de andre skulle lave om, blev i høj grad medbestemmende for projektets udbytte. I projektet blev der arbejdet i projektgrupper, som arbejdede med metoder til problemidentificering, brainstorm, udvælgelse af indsatsområder og arbejdsgangsanalyse, samt en struktureret tilgang til proces og opfølgning på projektgruppernes arbejde. Projektet blev gennemført i 3 faser: idé fasen, planlægningsfasen og redskabsudviklingsfasen, der tilsammen forløb over næsten et år (se figur 1). 6

7 Figur 1 Som det fremgår af figuren, har der foregået et meget intensivt forløb over de sidste 6 måneder, hvilket har været vigtigt af hensyn til at sikre flow i processen, samt af praktiske hensyn i forhold til sommerferie. Hver af de tre faser havde forskellige formål, og repræsenterede hver sine milepæle i form af aktiviteter eller opgaver, der ledte frem til næste fase. 2.1 Om faserne I nedenstående skema redegøres for formålet med hver fase, samt de redskaber og aktiviteter der har knyttet sig til milepælene. Fase Formål Redskaber /Aktiviteter Milepæle Idé fasen - Kontakt. - Sundhedsaftaler. - indsigt - Pårørendeundersøgelse. - Baggrund beskrevet. - Skabe interesse. - Forventnings Afklaring. - Planlægge/afholde: dialogmøder. informationsmøder afklarende møder. - kontakt etableret med centerledelser og chefer for kommunerne. - Informationsmøde med potentielle projektgruppedeltagere afholdt. - Projektbeskrivelse udfærdiget. Planlægnings fasen - Overblik. - Kvalitet i projektet. - Fremdrift. - Resultater. - Involvering af ledere. - Tidsplan for workshops. - Tovholder hvert sted. - Interviewguides. - Information om form og metoder. - Dialog. - Plan for processen med interviews og workshops foreligger. - De tværsektorielle og tværfaglige grupper, med ledelsesrepræsentanter, er etableret. - Data indsamling via kvalitative undersøgelser med interviews af projektgruppemedlemmerne og forældre/evt. unge er 7

8 gennemført Udviklings fasen - At udvikle og beskrive løsninger der sikre kvalitet i sags og patientforløb. - At identificerer kvalitetsparametre for monitorering af sags- og patientforløb. - At afprøve Lean metoder i processen, med henblik på metodeudvikling. - Anerkendende tilgang. - Procesledelse. - Ekspertviden til stede. - Prioritering af problemstillinger ved hjælp af tavle. - Arbejdsgangsanalyser med Brunt papir metoden. - Dialog. - Tværfaglighed. - Beslutningskompetencer. - Fremmøde. - Introduktion til roller og ansvar for projektgruppe- Deltagere er gennemført. - Introduktion til Lean redskaber og anvendelse af Brunt papir metoden og Prioriteringstavle er gennemført. - Indsatsområder er udvalgt. - Beskrivelse af sags og patientforløb med tilhørende anvisninger og instrukser foreligger. - Evaluering af udbytte og proces foreligger. Projektet og Lean tilgangen var i særdeleshed fokuseret på det operationelle niveau, hvor medarbejderne er eksperterne, og en væsentlig del af opgaven var at identificerer spild, dobbeltarbejde, tilfældigheder og irrationalitet. Der skulle skabes meningsgivende arbejdsgange, der ville sikre flow i forløbene. Projektets grad af succes var derfor afhængig af, at der kom en repræsentativ tværfaglighed ind i projektgrupperne til at sikrer den nødvendige ekspertviden, og en ledelsesmæssig deltagelse der kunne understøtte flowet gennem beslutningsdygtighed. Ledelsen i kommunerne og i børne og ungdomspsykiatrien havde derfor en vigtig opgave i at udpege deltagerne til projektgrupperne og etablere styregruppen.(se bilag 1) I sammensætning af projektgrupperne lykkedes det at opnå tværfagligheden i alle grupperne, men kun ledelsesmæssig deltagelse fra børne og ungdomspsykiatrien i en af grupperne. Med til arbejdet i grupperne hører nødvendigheden af en særlig arbejdsform, som skal sikre den nødvendige struktur i arbejdet. 2.2 Arbejdsform For at sikre et minimalt ressourcetræk blev hver enkelt projektgruppedeltager interviewet. Interviewene havde samtidig til formål at fremskaffe metodisk udledte data. I gennemførelsen af interviews med alle projektdeltagerne, ca. en time til hver, blev der derfor anvendt en semistruktureret interviewguide (se bilag 2). Interviewene afsluttedes med et fælles informationsmøde med projektgruppedeltagerne i den enkelte organisation. Omkring det ene forældreinterview, som det lykkedes at få, blev der ligeledes anvendt en semistruktureret interviewguide (se bilag 3). Data fra de gennemførte interviews dannede grundlag for at udvælge problemstillinger til arbejdet med arbejdsgangsanalyser. 8

9 Projektgruppemedlemmerne skulle deltage i 6 projektmøder/workshops hver med 2 ugers mellemrum. Mødernes udgangspunkt har været de udvalgte problemstillinger som blev tydeliggjort i optegning af konkrete sagsgange. Med det udgangspunkt var opgaven for projektdeltagerne at beskrive det optimale forløb i en forløbsbeskrivelse, også kaldet en forløbsstandard. Nedenstående illustrationen gengiver et billede af et typisk projektgruppemøde, hvor problemstillinger og ideer til løsninger udveksles hinanden imellem og fremmer dialogen omkring det gode samarbejde. Jeg har været på netværksmøder hvor der er blevet skrevet fyldestgørende referater så ingen var i tvivl om hvilke aftaler der var blevet lavet. Det er sikkert og dejligt at arbejde med. (Herning kommune) Efter netværksmøder har ingen af os haft tid til at skrive referat, så aftalen har været at vi hver især bare gør vores egne noter om de aftaler vi har lavet på mødet. (Børnepsykiatrisk afsnit Herning) Vi kan måske skabe en mellemvej vi kunne tilføje et punkt i epikrisen der hedder aftaler fra netværksmøder. Vi sender alligevel epikrisen til PPR og andre samarbejdspartnere fra kommunen kan så kontakte PPR hvis de mangler information fra netværksmødet. (Børnepsykiatrisk afsnit Herning) 3. Initiativer til udvikling af forløbsstandard Vejen til forløbsstandarden i de 3 projektgrupper gik derfor gennem arbejdet med at generere initiativer, som fremkom på baggrund af prioriterede problemstillinger. 3.1 Problemstillinger I interviewene blev det tydeligt hvor problemstillingerne kom til udtryk i samarbejdet i sags og patientforløb, og at der var stor enighed om nedenstående punkter: Gennemskuelighed og forventningsafklaring kun til stede i et ringe omfang. Kvaliteten på netværksmøder er afhængig af om der møder de rigtige personer op. 9

10 Dialog sker næsten udelukkende ved netværksmøder og omkring sager. Kommunikation er afgørende tror på at mere og bedre dialog kan hjælpe i samarbejdet. Det virker som om, at der er nye folk hele tiden svært ved at finde indgangen til kommunen. Det virker meget personbestemt og afsnitsbestemt hvilket behandlingsforløb barnet får, det kan være svært at forstå som samarbejdspartner og pårørende. De månedlige møder i ungdomspsykiatrien er afgørende for samarbejdet. Kommunen ønsker struktur på en mulighed for at mødes med psykiatrien. Rigtig svært for psykiatrien at have så mange kommuner som samarbejdspartnere. Vi gør, som vi gør i vores afsnit hvad de andre gør, kan/vil vi ikke blande os i. I forløbet undersøges og underbygges problemstillingerne med observation af 2 netværksmøder da de betegnes som et afgørende samarbejdsforum. Det ene netværksmøde illustrerede de problemstillinger projektdeltagerne under møderne har pointeret: Centrale netværkspartnere dukker ikke op, og der meldes først afbud i sidste øjeblik. Forældre føler ikke der er sammenhæng i sagsforløb. Forældre føler de har for mange skiftende kontaktpersoner i kommunen. Psykolog fra kommunen skal gå før tid, og mødet må hastes igennem. Alliance opstår forældrene og psykiatrien mod kommunen. Oplevelse af uklarheder i forhold til, hvilke aftaler der bliver iværksat. Den sagsansvarlige fortæller, at familien har brug for støtte og vejledning, hvorimod psykologen fra kommunen skriver det ned som rådgivning, dermed opstår forvirring i forhold til, hvad forældrene kan forvente. Mødet havde en fast struktur, og psykiatrien var mødt velforberedte op. Det andet netværksmøde gav et billede af et velafviklet netværksmøde: Alle centrale netværkspartnere var fremmødte. Sagsbehandleren og psykologen fra kommunen mødte velforberedte op, og havde hjemmefra undersøgt forskellige tilbud. Psykiatrien mødte velforberedte op. Mødet gav plads til at forældrene kunne fortælle om deres forventninger og bekymringer. God stemning mellem alle parter. Ingen alliance. Interviewet med den ene forældre og gennemgang af den seneste landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse i børne og ungdomspsykiatrien (2007) understøttede ligeledes problemstillingernes relevans. 10

11 Med tanke på den tid der var til rådighed i projektet var det, som før nævnt nødvendigt at foretage en udvælgelse af problemstillinger der skulle arbejdes med. 3.1 Problemudvælgelse Med hjælp fra prioriteringstavlen (se nedenstående tegning figur 3) hvor man vurderer i forhold til indsats <> effekt, besluttede projektgrupperne hvilket emne de havde lyst til at gå videre med. De tre projektgrupper valgte problemstillinger som fik temaoverskrifterne: Kommunikationsveje (Århus), Netværksmøder (Nord Djurs) og standarder/netværksmøde (Herning) som temaer. De tre emner har, i de følgende workshops med kortlægning af arbejdsgange endt især med, at være fokuseret omkring netværksmødet, da det er et væsentligt omdrejningspunkt i samarbejdet. 3.2 Kortlægning af arbejdsgange Figur 1 Figur 2 Figur 3 Arbejdsgangsanalysen eller i daglig tale brunt papir metoden er et Lean værktøj (figur 1). Analysen indbefatter kæden af aktiviteter, der er nødvendige for at tilvejebringe en sundhedsydelse fra start til afslutning. De værdi - skabende aktiviteter symboliseres med en grøn Post-it note ex: Pt. henvises til Psykiatri eller: Psykiatrien sender indbydelse til netværksmøde ud. De grønne sedler viser således de aktiviteter, der sker under et patientforløb, som har stor værdi for patienten. De røde Post-it derimod tydeliggør problemer og ventetid altså de ikke værdi - skabende aktiviteter. De gule Post-it er idéer til at kunne løse de problemstillinger angivet på de røde Post-it. Metoden med brunt papir og Post-it notes giver, på en simpel måde, adgang til analyse af - og afsæt i det der var relevant og aktuelt for deltagerne nemlig deres hverdag. I alle tre grupper skulle der laves analyser af forskellige sagsgange både indefra og ud, og udefra og ind det vil sige et patientforløb hvor psykiatrien afsluttede og videregav til kommunen og et forløb, hvor kommunen henviste et barn/en ung til psykiatrien. Alle grupper skulle først lave as is analyser (sådan som det ser ud), og derefter lave to be analyser (sådan som vi ønsker, det skal se ud i en realistisk verden). Optegningen af to be forløbet rummer de mange initiativer / løsninger som tilsammen udgør en forløbsstandard fra hver projektgruppe. 11

12 3.3 Initiativerne De efterfølgende eksempler fortæller om de små detaljer der er blevet arbejdet med i forhold til netværksmødet. Det er initiativer / løsningsforslag og skridt på vejen til en samlet forløbsstandard. I de gruppespecifikke beskrivelser redegøres for de initiativer den enkelte gruppe har arbejdet med. (se bilag 4, 5 og 6) Netværksmødet Varsling af netværksmøde Problemstilling: Netværksmøder opleves af særlig vigtig karakter i forhold til barnets/ den unges videre fremtid. Derfor er det vigtigt at invitere alle relevante netværkspartnere i forhold til at diskutere mulige tilbud og fremtidige aftaler. Projektgruppemedlemmerne oplever jævnligt at netværkspartnere aflyser grundet for sen varsling. Løsning: Indbydelse sendes ud 3-4 uger før afholdelse. Dagsorden til netværksmøde Problemstilling: Indbydelsen til netværksmødet har lidt for meget karakter af en overordnet tekst. Den bør forbedres ved at være mere specifik på, hvad der skal tages stilling til for at undgå uklare forventninger til forberedelse, tid, ressourcer, varighed af møde og fremtidige aftaler. Løsning: Indbydelsesbrevet skal fremover betragtes som en dagsorden, hvor der gøres opmærksom på særlige forhold, der måske skal drøftes. Forventningsafklaring i forhold til aftaler fra netværksmøde Problemstilling: Hvis der ikke opsummeres på hvilke aftaler der er lavet på mødet går hver især derfra med sin egen opfattelse deraf. Særligt et problem hvis referatet ikke bliver skrevet eller er lang tid undervejs. Løsning: I dagsordenen tilføjes et punkt: Opsummering af aftaler 12

13 Nuværende arbejdsgang: Ny arbejdsgang: Se forslag fra afs. U2 Risskov på en dagsorden/ indbydelse i bilag 8. Sikring af centrale personers fremmøde til netværksmøde Problemstilling: Indbydelser til netværksmøder med 1-2 ugers varsel har været svært for kommunen at imødekomme. Det korte varsel har haft betydning i form af en øget risiko for, at netværksmødet enten er blevet aflyst, eller at centrale personer ikke har kunnet deltage. Fra psykiatriens side har det betydet, at de har brugt ressourcer på at arrangere og afholde møder, hvor centrale personer ikke har deltaget. Løsning: Det blev vedtaget, at man i psykiatrien som hovedregel sikrer sig centrale personers tilsagn før indbydelsesbrev sendes ud. Nuværende arbejdsgang: Ny arbejdsgang Sagsansvarlig Ringer/sender indbydelsesbrev til kommune og pårørende i særlige tilfælde sikres fremmøde af centrale personer før pårørende får besked om dato Indbydelsen sendes ud 1-4 uger før afholdelse af netværksmøde Referat fra netværksmøde Problemstilling: 13

14 Et referat af netværksmødet kan være svært at nå med de trængte ressourcer. Referatet er vigtigt i forhold til, at sikre at alle kender aftalerne fra netværksmødet, og kender deres fremtidige rolle i forløbet. Kommunen kan endvidere have svært ved at igangsætte tiltag uden referatet som dokumentation. Løsning: Referater skal udsendes senest 3-4 uger efter afholdelse af møde (eller efter aftale) enten i epikriseform (Herning) eller som almindeligt referat Nuværende arbejdsgang: Store forskelle fra sted til sted Ny arbejdsgang: Retningslinjer i forhold til afbud til netværksmøde Problemstilling: Afbud fra især centrale personer kan have afgørende indflydelse på barnets/den unges fremtidige forløb. Afbud som medbringes på mødet af andre, opleves særligt demotiverende for samarbejdsrelationen og er af forældre og samarbejdspartnere blevet opfattet som uprofessionelt og uengageret i barnet/den unge. Løsning: Sekretær fra psykiatri skal have besked helst samme morgen. 14

15 Forældrene skal efterfølgende orienteres, og spørges, om de ønsker mødet gennemført på trods af afbud fra central person. Nuværende arbejdsgang: Ny arbejdsgang: Sagsansvarlig Sikrer at centrale personer møder op Modtages afbud fra centrale personer samme dag skal pårørende vide det inden mødets start, og hvis de ønsker tilbydes en ny dato Centrale personer og øvrige netværkspersoner Netværksmøder prioriteres højt, derfor sker afbud kun ved sygdom og i nødstilfælde Afbud samme dag skal ske til sekretær i børne- og ungdomspsykiatrien allerhelst samme morgen Foruden ovenstående ændringer blev der afklaret: udveksling og brug af mailadresser Problemstilling: Begge parter har oplevelsen af at mailadresser er svært tilgængelige, at det er besværligt og opleves ikke imødekommende. At have mailadresser på samarbejdspartnere opleves som en stigende nødvendighed for en smidig sags - afvikling. Løsning: Der blev informeret om at kommunens mailadresser er tilgængelige på kommunens hjemmeside, og psykiatrien vil fremover sikre at de kan fås ved henvendelse til sekretæren på afdelingen. Projektgrupperne fandt i øvrigt også andre lidt mere omfattende emner, som blev diskuteret og vendt i forhold til mulige tiltag for til at sikre bedre kommunikation og samarbejde. Disse beskrives i efterfølgende afsnit på samme vis som ovenstående, men kræver umiddelbart en nærmere bearbejdning og beslutningsproces før de er klar til implementering Øvrige fund i projektgrupperne Superbrugerkorps (Århus) Problemstilling: 15

16 Projektgruppen drøftede psykiatriens oplevelse af at Århus Kommune er svær at finde ind i som samarbejdspartner. Endvidere har stor forskel på viden om og vurdering af ungdomspsykiatriens opgaver, ført til forløb, der ikke er særlig hensigtsmæssige. Løsning: Gruppen udarbejdede derfor et forslag til funktionsbeskrivelse for et superbrugerkorps af børnelæger. Forslaget indebærer, at børnelægerne i Århus Kommune, sammen med Ungdomscentret, bliver indgangsporten i forhold til samarbejdet med ungdomspsykiatrien i Risskov. Funktionsbeskrivelse for superbrugerkorpset : Fungere som en indgangsport fra ungdomspsykiatrien og ind i kommunen. Foretage vurdering af sager til ungdomspsykiatrien. Forestå faglig vejledning på enkeltsager og generelt. Være den der oversætter / fortolker notater fra ungdomspsykiatrien. Deltage i de månedlige møder mellem kommune og ungdomspsykiatri i Ungdomscentret med henblik på forventningsafklaring, bedre dialog og sparring. Opnå specialistfunktion og sikre en form for standardisering. Fungere som et naturligt link til de praktiserende læger. Sikre kompetenceudvikling på området. Ses som et forebyggende tiltag. Overvejelser omkring organisering: Organisatorisk placeres korpset under det virtuelle kompetencecenter. Fysisk placering bibeholdes. Hjemmeside Problemstilling: Gruppernes medlemmer kunne alle fortælle om mange oplevelser med frustration eller irritation over samarbejdspartnerne, når man ikke modtager de ydelser, man forventer. I grupperne blev det tydeligt, at fordomme om hinanden trives på baggrund af en overraskende ringe viden om hinandens vilkår, faglighed og muligheder. Løsning: Grupperne foreslår, at man hurtigst muligt får sikret en opdateret og overskuelig hjemmeside for både kommunen og psykiatrien. Overskueligheden kunne skabes med specifikke links for patienter/pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere, som her får mulighed for at søge oplysninger og kontaktinfo. 16

17 Skadestueforløb Problemstilling: Projektdeltagerne fortæller om manglende overholdelse af aftaler fra samarbejdspartnerens side: når en ung har været i skadestuen og ungdomspsykiatrien sender en skrivelse til kommunen, så er der ikke gennemskuelighed på, hvad der så sker efterfølgende, hvilket forårsager misforståelser, patientforløb med forringet kvalitet, eller manglende mulighed for at iværksætte en forebyggende indsats. Løsning: Som et led i at kunne tilbyde unge mennesker i Århus et sammenhængende og kvalitetssikret forløb, opstod ideen om at beskrive arbejdsgangene, når en ung henvender sig i skadestuen på Risskov. Ungdomscentret i Århus Kommune blev foreslået som dem, der skulle have den koordinerende rolle ved behov for en kommunal indsats. Forløbsstandarden er ikke gennembearbejdet, idet der ikke har deltaget personale fra skadestuen i Risskov. (se bilag 6) Med afslutningen af den sidste workshop var der således stadig mange områder der kunne diskuteres til fælles glæde og gavn. Samtidig var der i de 3 projektgrupper tilfredshed og enighed i forhold til resultaterne og de mange ting man var blevet klogere på sammen. 4. Resultater Projektdeltagerne har erfaret noget de egentlig godt vidste: at det har været vigtigt at være sammen om at nå frem til resultaterne. Det fælles arbejde med at beskrive forløbsstandarderne er i sig selv befordrende for samarbejdet idet der sker: Accept af hinandens forskelligheder. Indsigt i hinandens bevæggrunde for beslutninger. Videndeling - gode idéer deles og opstår. Det tværfaglige og tværsektorielle afslører dobbelt arbejde / uhensigtsmæssigheder og årsager til stop i forløbet. Nedbryder fordomme. Baner veje for professionelle netværk. Indledningsvis startede projektgrupperne med, at beskrive flere sags og patientforløb med de problemstillinger som de har arbejdet med i hverdagen, og blev derigennem i stand til at afdække vigtige indsatsområder: 1. Der skal være gennemskuelighed på ydelsernes karakter og omfang i både børne og ungdomspsykiatri og kommune. Dobbeltarbejde, ventetid og unødigt arbejde reduceres, hvis man kan arbejde med færrest mulige ukendte faktorer og ved, hvad man kan forvente sig af hinanden. 2. Struktur på de mange små delelementer i patient-/sagsforløb er afgørende for kvaliteten i forløbene. Med struktur reduceres personafhængige løsninger, og der sikres en optimering af netværksmøder og øget mulighed for hurtig opfølgning i forløbene. 3. Løbende kommunikation er et vigtigt håndtag for optimering af sags og patientforløb. Hurtig afklaring af spørgsmål, undren eller uenighed pr. telefon 17

18 eller mail betyder, at opgaverne kan løses i en arbejdsgang. Derved reduceres ventetid og misforståelser således, at opgaven, omkring den unge eller barnet løses rigtigt første gang. Netværks- dannelse, indsigt og forståelse fremmes hos medarbejdere i begge sektorer med videndeling og kvalitetsudvikling til følge. 4. Dialogen mellem kommune og region bør etableres på ledelsesplan. 5. Et godt image udadtil opnås ved at kommune og region i fællesskab bidrager konstruktivt og ansvarligt i patient-/sagsforløb. Hvis alle er medspillere, og inddrager hinanden i løsningerne, er der mulighed for at opnå en synergieffekt. Den viden som projektgruppemedlemmerne i fællesskab havde identificeret, blev efterfølgende omsat til et konkret udbytte i form af forløbsstandarder. 4.1 Forløbsstandarder Det mere konkrete udbytte af arbejdet med indsatsområderne resulterede, for alle tre grupper, i fastlæggelse af forskellige initiativer, der tilsammen udgør en beskrivelse af et fælles sags og patientforløb - en forløbsstandard. Arbejdet med forløbsstandarderne har ikke beskæftiget sig med henvisningsproceduren da den fungerer som anvist på børne og ungdomspsykiatriens hjemmeside. Forløbsstandarden består af en optegning af de handlinger der er aftalt skal ske, ud fra den viden der er til stede i projektgrupperne. Der er arbejdet med problemstillinger jævnfør eksemplerne beskrevet i afsnittet med initiativerne. Derved skabes overblik og gennemskuelighed og øger muligheden for et vellykket sags og patientforløb. De forløbsstandarder der er beskrevet i dette projekt er lavet som overordnede forløbsstandarder, men kan beskrives langt mere specifikt hvis man f. eks. Laver forløbsstandarder ud fra diagnoser. Det afgørende er at de er lavet i et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde idet man ellers ikke vil få belyst de faglige, lovmæssige og strukturelle vilkår der ligger bag de forskellige muligheder for handlinger. At undre sig og spørge har givet mange andre løsningsforslag end hvis parterne hver især alene skulle beskrive forløbet. Løsningsforslagene er således baseret på fakta og det praktisk mulige hos begge parter, i respekt for hinanden. Herved sikres at det rent faktisk er muligt at implementerer de forskellige løsningsforslag. Forløbsstandarderne er derfor klar til implementeringsfasen og enkelte af løsningsforslagene er også gennemført under udarbejdelsen. På næste side ses et eksempel på en forløbsstandard. Disse farvede felter forklare nedenstående eksempel på en sådan forløbsstandard (ses også i bilag 9) 18

19 Århu s Kom m un e/ Risskov afd. U: Kom m u nika tio ns ve je, to-b e Ud arb ejde t a f ar be jd sg rup pe, a pr il-m a j Modtager henvisning fra egen læge Henvisning Evt. kommune på ba n en AK UT: Samme døgn Gode ramm er for netværksm øde - d ialo g - vig tigs te e r m e d - fokus på den unge SU BAKU T dage/uge Psykiatrien: Modtager henvisning af e n ak tiv s er vic e lo vs sa g fr a kommunen Sender brev til kom mune om visit at io n P sykia tr i v is ite re r hver onsdag sag tildeles sa gsa n sva r lig Br e v til fo ræld r e om 1. sa m ta le inden 8 dage. Info materiale medsendes 1. samtale inden 2 mdr. Udredning starter Udredningsforløb Behandlingsforløb Og/eller Afsluttes med netværksmøde ep ikr ise Ep ikrise Sagsansvarlig ind kald er til afsluttende netværksm øde Af slu tte n de netværksm øde Kompetence cen ter Superbruger Korps Vejledning i ve nt et id fr a ps ykia tr ien H vis ve nt et id overskrider 2 mdr, skal pt. have privat tilbud Sagsansvarlig sætte s på v ed in d kald e lse til 1. sa m t ale Vejle d nin g i ventetid fra ps ykiatrien S ærligt f a gligt forum ved det månedlige møde Hv is / Nå r d er spottes et behov for social indsats ko n ta kt socialrådgiver Kommune in vite r es 3-4 ug e r før Sa gsa nsva rlig: -Sikrer at de rigtige er med. - Laver dagsorden Evt. ambulant. opfø lgning Ambulant ydelse vejledning på en afs luttet s ag Ve jle de n de fu n ktio n 4 læg e r Henvisning Sag sendes tilbage som afvist, e vt. m e d anbefalinger mellem ungdomscenter og psykiatri Plan A og Plan B Referat udsendes til mød e de lta g er e in de n 4 uger Kommunen: - PPR - U ngdomscenter -Familieråd - Socialforvaltning Hotline Sort ering/ Klassificering af henvisning Afklaring af PP R s opgave for henvisninger: Pr oc es sta r te r i ef te r år Henviser til unge psykiatri Modtager brev fr a ps ykia tr ien om visit at ion Superbrugerkorps deltager M o dt ag e r in db yd els e til afsluttende netværksmøde 3-4 ug e r fø r Sygemelding/afbud sk er s en e st samme morgen til sekretær/ sagsansvarlig i p sykia tr ie n Af slut tende netvæ rk smøde Ingen tilbud fra 1. ne tv ærk sm ø d e. In vite r p syk ia tr i til nyt møde Kommunen anvender alle relevante oplysninger i en 50 Referat M o dt ag e r r ef er a t fra psykiatri inden 4 ug e r Afventer Gitte Krogh Aft ale r undersøges V is ita tio n Evt. konference Aft aler iværks at e n te n pla n A e lle r plan B A rb e jd sp r oc e ss e r og L o g is tik, Center for Kvalitetsu dvikling Alle de røde cirkler markerer steder hvor der er sket en kvalitetssikring i form af en ny arbejdsgang eller en understregning af nuværende praksis. Langs ad vejen, i arbejdet med forløbsstandarden blev der samtidig fokuseret på hvilke parametre der ville egne sig til monitorering af kvaliteten i forløbet. 4.2 Monitoreringssystem til opfølgning på standarderne I arbejdet med forløbsstandarder gav alle deres bud på, hvilke faktorer der ville give mening at måle på, hvis man skulle monitorere kvaliteten af det fælles sags og patientforløb. På den baggrund, inklusiv det ene interview med en pårørende, som det lykkedes at få, samt en gennemgang af den seneste landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse i psykiatrien (2007), blev der udviklet indikatorer til monitoreringen. (bilag 10) Monitoreringen har følgende formål: 19

20 Der skal laves en Baseline måling, som kan danne baggrund for at sammenligne om implementeringen af forløbsstandarder giver det forventede resultat. Måling efter 6 måneder skal sikre at der, i fællesskab bliver arbejdet kontinuerligt med forbedringer og at der er et faktuelt grundlag at beslutte fremadrettet på. På den baggrund besluttede projektgruppemedlemmer og styregruppe følgende: Monitoreringsredskab til løbende evaluering af samarbejde og samspil et forsøg Problemstilling: På baggrund af de identificerede problemfelter er der blevet udarbejdet et elektronisk spørgeskema, som skal sikre, at der løbende bliver taget stilling til forbedringspotentialet i samarbejdet mellem kommune og børne- og ungdomspsykiatri. Af ressourcemæssige hensyn afprøves undersøgelsen som et pilotprojekt i Herning, børnepsykiatrisk afsnit og Århus ungdomspsykiatri. Løsning: Den praktiske gennemførelse bliver i form af en mail med et link til spørgeskemaet. Mailen udsendes til de der har deltaget på et afsluttende netværksmøde og omhandler alle afsluttende netværksmøder i en udvalgt måned 2 gange på et år i Herning og Århus. Center for Kvalitetsudvikling forestår denne praktiske del. Dialogmøder Problemstilling: På baggrund af oplevelserne med de tværsektorielle projektgruppemøder er projektgrupperne af den opfattelse at dialogen og møderne er et centralt redskab til at optimere samarbejde og samspil. Grupperne har kaldt møderne for dialogmøder. Et forslag til struktur for at mødes har grupperne endnu ikke, idet et børnepsykiatrisk afsnit jo umuligt kan afholde møder med hver kommune. Løsning: For ikke at lade de logistiske problemer skyde en god idé ned, aftaltes et forsøg med dialogmøder med udgangspunkt i de data, der er fremkommet i den elektroniske spørgeskemaundersøgelse. Projektgruppedeltagerne forventer at det vil betyde en fakta baseret dialog og en mulighed for at udveksle information og lære af de gode historier i fællesskab. På den baggrund blev det vedtaget at vurdere rationaliteten i dialogmøderne efter følgende plan: Dialogmøderne skal afprøves i et år hvor Herning-gruppen og Århus-gruppen mødes x 2 og drøfter resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Herefter evalueres med henblik på at afgøre om effekten af møderne står mål med anvendelsen af ressourcerne. Logistisk set vil dialogmøder være en svær opgave for psykiatrien at løse, da de har så mange kommuner at samarbejde med. Gruppen anbefaler, at man indledningsvis 20

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Bilag. Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt

Bilag. Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt Bilag Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt Et fælles kommunalt regionalt Lean projekt i børne- og ungdomspsykiatrien I samarbejde med Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Region

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen Udarbejdet på baggrund af faglig audit i konkret sag i Socialforvaltningen i Århus Kommune Center for Kvalitetsudvikling Anbefalinger

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune.

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune. Projektkontrakt Dato og versionsnr.: 3-2 juni 2015 Socialpsykiatrisk Center Syd Socialpsykiatrisk Center Nord Projekt: Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast- Brande kommune 2015 Projektejer: Claus Hejlskov

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Januar 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning...1 Baggrund...1 Hvorfor en samarbejdsmodel?...1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom.

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. 2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. Værktøj 4.1 Formål Interessentanalyse Interessentanalysens formål

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND ANSØGNINGSSKEMA ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND GENERELLE OPLYSNINGER ANSØGER Projektansvarlig KONTAKTOPLYSNINGER E-mail og tlf. Rikke Steener Olsen, Afdelingssygeplejerske Klinisk Onkologisk

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Midtvejsstatus juni 2012 1 Indhold Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø... 1 Om midtvejsstatus... 3 Laboratorier... 4 Konsulentstøtte... 5 Trivsel Op

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud 1 of 5 Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afdække jeres nuværende praksis Hvordan gør I? En afdækning af jeres aktuelle praksis vil

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål Page 1 of 5 Trekløveret Vejen til den gode arbejdsplads COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Projekttilbud Trekløveret er et døgnbaseret tilbud

Læs mere

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams:

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams: NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Afdelingen for dagtilbud Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Baggrund for ressourceteams: I Dagtilbudsloven,

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Neurologisk afdeling, Hospitalsenhed Midt Evalueringsrapport for projekt 45 Udarbejdet af Oversygeplejerske Ulla Veng & Kvalitets-

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens.

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. Formålet med standarden er todelt: For det første ønsker vi at ensrette standarden for vores tilbud og

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Tanker og erfaringer fra et team v/ Ulla Hjermind og Lisbet Kimer Illustrationer Pia Thaulov Side 1 Slagelse

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Daginstitution Version 4.0. August Forberedelse

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Daginstitution Version 4.0. August Forberedelse LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling Daginstitution Version 4.0 August 2013 Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag - hvordan går det med barnet? Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede

Læs mere

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning Punkt 9. Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning 2016-069918 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, den gennemførte evaluering af understøttende undervisning samt

Læs mere

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af Evaluering af Samarbejdsaftale om Fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus 1 1. Indledning...2 2. Evaluering...3 2.1. Kronologisk

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere