Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune"

Transkript

1 Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god Ledelse Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse Morsø Kommune Sammen er vi bedst

2 Værdigrundlag Medarbejdere og ledere arbejder efter Morsø Kommunes værdi grundlag, som er opsummeret ved værdierne: Dynamik, Hjerterum og Pålidelighed. Værdierne har betydning for beslutninger i kommunen og for arbejdets udførelse. Se illustrationen på bagsiden af dette hæfte Kodeks for godt medarbejderskab er udarbejdet af medarbejdere fra institutioner og administration i Morsø Kommune gennem et kursus-, dialogog netværksforløb i Kodeks for godt medarbejderskab er medarbejdernes eget bud på, hvordan vi sammen udvikler Morsø Kommune som en god attraktiv arbejdsplads, hvor kvalitet i opgaveløsningen udvikles til gavn for borgerne. Dermed blev ledelseskodeks i 2007 suppleret med en medarbejdervinkel på, hvad der skal til for fortsat udvikling af Morsø Kommune som en god og attraktiv arbejdsplads. Kodeks for godt medarbejderskab omfatter alle, der er ansat i Morsø Kommune. Ledere er således omfattet af såvel ledelseskodeks som medarbejderkodeks Kodeks for god politisk ledelse er udarbejdet i en proces i 2006, hvor samtlige kommunal bestyrelsesmed lemmer var involveret. I processen med at udarbejde Kodeks for god politisk ledelse har der været fokus på politikernes rolle og opgaver samt samspillet mellem politikere og administration. 2

3 Forord Kodekserne giver en samlet beskrivelse af, hvad vi i Morsø Kommune vil gøre for at udmønte visionen Sammen er vi bedst. Vores kodeks indeholder pejlemærker og værdigrundlag for Morsø Kommune. Udgangspunktet for de fire kodeks er Morsø Kommunes beslutning om at følge anbefalingerne fra Kodeks for god offentlig topledelse, som blev udgivet af Forum for Offentlig Topledelse i De fire kodeks definerer, hvordan de ni anbefalinger skal forstås og efterleves i Morsø Kommune. Den egentlige betydning af kodeks kommer i spil i det daglige samarbejde og dialog. I Morsø Kommune er vi opmærksomme på, at dialogen om kodeks skal tages op løbende, hvis det skal bevare sin værdi. Alle møder i topledelse, direktion og de politiske udvalg afsluttes med at evaluere mødet i forhold til kodeks for henholdsvis god topledelse og god politisk ledelse. Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse er udarbejdet af Lederforum gennem et udviklingsforløb i Kodeks gælder primært for institutionsledere og afdelingsledere i Morsø Kommune. Grundtanken for konkretiseringen af Kodeks for god ledelse til Lederforum er, at ledelse betragtes som en profession i Morsø Kommune. Det indebærer, at alle ledere påtager sig ledelsesopgaverne relateret til samtlige ni anbefalinger samt, at ledelse som fag styrkes og udvikles kontinuerligt. Sammen er vi bedst betyder, at vi baserer ledelse på fælles værdier og en sammenhængende indsats på tværs af de forskellige ledelsesniveauer Kodeks for god topledelse er udarbejdet af direktion og chefer i I arbejdet med Kodeks for god topledelse er der sammenfald med kodeks for god ledelse, men også fokus på, at topledelsesopgaven favner bredere - der er et større strategisk sigte, større samspil med det politiske niveau og et bredere organisatorisk ansvar. Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse 3

4

5 Kodeks for godt medarbejderskab De ni anbefalinger 9. Jeg bidrager til et godt arbejdsmiljø 8. Jeg udviser professionel og personlig integritet 7. Jeg er opmærksom på mine pligter og rettigheder Kodeks for godt medarbejderskab er udarbejdet af medarbejdere fra institutioner og administration og godkendt i Jeg er innovativ og ser muligheder i opgaveløsningerne 1 1. Jeg afklarer opgaver og ansvar med min daglige leder Jeg har fokus på effektivitet, kvalitet og resultater 2. Jeg er ansvarlig overfor fastlagte politiske og administrative mål og beslutninger 3. Jeg er lydhør over for borgere og samarbejdsparter 4. Jeg bidrager til at skabe sammenhæng og helhed i organisationen KODEKS FOR GODT MEDARBEJDERSKAB 5

6 KODEKS FOR GODT MEDARBEJDERSKAB Vejledning: Ved hver anbefaling beskrives først, hvad anbefalingen overordnet betyder for medarbejderne og hvilke gensidige forventninger, anbefalingen indebærer. Herefter beskrives mere konkrete eksempler på, hvordan den enkelte medarbejder kan efterleve kodeksanbefalingen. Efter de ni anbefalinger er indsat en ordforklaring for navne, begreber og enkelte ord, der fortjener en nærmere beskrivelse. Dette angives med *. Anbefaling 1 Jeg afklarer opgaver og ansvar med min daglige leder Det betyder for medarbejderne i Morsø Kommune: at arbejdsområder, kompetencer og ansvar afklares og tydeliggøres i fællesskab med ledelsen at medarbejdere og ledelse møder hinanden med gensidig respekt og tillid Som medarbejder efterlever jeg anbefalingen ved: at indgå i en åben dialog, hvor der er gensidig evaluering, feedback og anerkendelse at bruge min mulighed for medindflydelse og tager ansvar, idet der er gensidig tillid og respekt at deltage aktivt i møder og planlægning og være fleksibel i forhold til opgaveløsningen at bruge udviklingssamtaler med lederen som mulighed for afklaring af forventninger Anbefaling 2 Jeg er ansvarlig overfor fastlagte politiske og administrative mål og beslutninger Det betyder for medarbejderne i Morsø Kommune: at viden om mål og beslutninger bliver brugt og udbredt med henblik på gennemførelse Som medarbejder efterlever jeg anbefalingen ved: at medvirke til at der opnås fælles forståelse af mål og trufne beslutninger at bidrage til videreformidling af mål og beslutninger indenfor mit arbejdsområde at gennemføre de trufne beslutninger loyalt og professionelt at være omstillingsparat i forhold til nye mål og beslutninger Anbefaling 3 Jeg er lydhør over for borgere og samarbejdsparter Det betyder for medarbejderne i Morsø Kommune: at der er fokus på åbenhed og anerkendelse af forskellige synspunkter i dialogen med borgere* og samarbejdsparter*. Som medarbejder efterlever jeg anbefalingen ved: at lytte aktivt og spørge ind til emnet at være imødekommende og vise forståelse og respekt for andres behov og ønsker at give konstruktive tilbagemeldinger 6

7 Anbefaling 4 Jeg bidrager til at skabe sammenhæng og helhed i organisationen Det betyder for medarbejderne i Morsø Kommune: at alle kan meget, ingen kan alt Sammen er vi bedst at bredt samarbejde skaber helhedsorienterede løsninger for borgere og kommunen Som medarbejder efterlever jeg anbefalingen ved: at se min afdeling/institution som en del af én fælles kommunal organisation at udvise interesse for, hvad der sker indenfor mit arbejdsområde og i Morsø Kommune - at udveksle og dele viden med kolleger og ledere - at anerkende og have forståelse for andre faggrupper og samarbejde om fælles løsninger - at udbrede de positive historier fra Morsø Kommune Anbefaling 5 Jeg har fokus på effektivitet, kvalitet og resultater Det betyder for medarbejderne i Morsø Kommune: - at arbejdet skaber værdi for borgere, samarbejdsparter og kolleger - at der udvikles et godt samarbejde med borgere, samarbejdsparter og kolleger - at der er fokus på forbedringer og tilfredshed med arbejdet Som medarbejder efterlever jeg anbefalingen ved: - at bruge de bedste erfaringer og være åben for nye løsninger - at bruge mine kompetencer og medvirke til forbedringer af den fælles opgaveløsning - at fokusere på god planlægning og udførelse af arbejdet - at være opmærksom på ressourcer og forudsætninger samt relevant brug af eksperter - at evaluere opgaveløsninger og bruge tilbagemeldingerne fra borgere og kolleger Anbefaling 6 Jeg er innovativ* og ser muligheder i opgaveløsningerne Det betyder for medarbejderne i Morsø Kommune: at der er en positiv tilgang til arbejdet med forbedringer og udvikling af nye ideer at positiv energi, engagement og ligeværdigt samarbejde styrkes gennem åbenhed og dialog Som medarbejder efterlever jeg anbefalingen ved: at se nye muligheder og bidrage med ideer at være spørgende, undersøgende og nysgerrig i forhold til faglig og personlig udvikling at tage afsæt i det jeg og mine kolleger er gode til og bruge det til forbedringer at være opmærksom på en god balance mellem fornyelse, tid til gennemførelse og stabilitet KODEKS FOR GODT MEDARBEJDERSKAB 7

8 KODEKS FOR GODT MEDARBEJDERSKAB Anbefaling 7 Jeg er opmærksom på mine pligter og rettigheder Det betyder for medarbejderne i Morsø Kommune: at der er gensidig respekt for medarbejdernes pligter og rettigheder, som skal ses i forhold til: borgere, samarbejdsparter, kolleger, ledere love, politikker og mål job, arbejdsopgaver personalepolitik Som medarbejder efterlever jeg anbefalingen ved: at samarbejde og bidrage til information/dialog med kolleger, ledelse og borgere at bidrage med dokumentation og evaluering ifht. love, politikker og mål samt til forbedring af opgaveløsningen at handle i forhold til min ret og pligt til personlig og faglig udvikling samt efteruddannelse at bruge mine muligheder for indflydelse og inddragelse konstruktivt, bl.a. i MED-systemet* Anbefaling 8 Jeg udviser professionel og personlig integritet* Det betyder for medarbejderne i Morsø Kommune: at der er fokus på at efterleve forvaltningslovens overordnede rammer at kommunens værdigrundlag Dynamik, Hjerterum og Pålidelighed* efterleves Som medarbejder efterlever jeg anbefalingen ved: at videreudvikle fagligheden at respektere fortrolige oplysninger og udvise situationsfornemmelse at møde borgere og samarbejdsparter med respekt og indlevelse at kende og bruge de arbejdsredskaber og samarbejdsmuligheder, der er i organisationen saglighed, ærlighed, ansvarlighed og uvildighed* Anbefaling 9 Jeg bidrager til et godt arbejdsmiljø Det betyder for medarbejderne i Morsø Kommune: at alle medvirker til at udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Som medarbejder efterlever jeg anbefalingen ved: at være konstruktiv og bidrage til arbejdsglæde og humør i fællesskab med kolleger og ledelse at samarbejde i åben og positiv dialog med ledelse og kolleger at tage medansvar for information og videndeling, herunder modtagelsen af nye medarbejdere at fortsætte udviklingen af et trygt og anerkendende arbejdsmiljø med plads til forskellighed at forebygge stress, sladder, mobning og konflikter at skabe en god stemning med positiv feedback og ros at indgå i dialog om forbedring af det fysiske arbejdsmiljø, bl.a. via ArbejdsPladsVurderinger* 8

9 Ord- og tekstforklaring Omgivelser: Borgere: Borgere bruges som en fælles betegnelse for en gruppe, der kan omfatte borgere og erhvervsliv i Morsø Kommune generelt samt brugere af kommunale tilbud mere specifikt. Brugere kan dermed også være borgere fra andre kommuner end Morsø Kommune. Samarbejdsparter: Samarbejdsparter bruges som betegnelse for en bred vifte af eksterne parter, som samarbejder med Morsø Kommune og kan omfatte: Andre kommuner, region, stat, faglige organisationer, virksomheder, bestyrelser, organisationer, foreninger, konsulenter og lignende. Eksperter indgår i gruppen ekspertfunktionen afklares indenfor det konkrete kommunale område. Begreber: Innovativ: At være innovativ kan også beskrives: At tænke visionært, være nytænkende, have evne til at skabe nyt. Integritet: Integritet er udtryk for, at en person har evne og vilje til at handle selvstændigt, ærligt og redeligt uden uvedkommende eller upassende hensyntagen. Som ansatte har vi både en personlig integritet og en faglig integritet. Faglig integritet afspejler eksempelvis, hvad vi ser som fagbestemte værdier og kvalitet i arbejdet. Som offentligt ansat afspejler integritet også et ansvar i forhold til værdier og principper for god offentlig forvaltning. Uvildighed: Uvildighed er udtryk for, at en person i en sag forholder sig upåvirket af personlige forhold (interesser, følelser, forudfattede meninger) med andre ord behandler vi sagerne upartisk. Organisatoriske forhold MED-udvalg Udvalgs - eller personalemøder, hvor medarbejderne i henhold til MED-aftalen har medindflydelse og medbestemmelse i forhold til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. I Morsø Kommune er aftalt følgende struktur MED-udvalgene er sammensat af ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Det øverste udvalg i MED-strukturen er HovedMED. Udvalget er sammensat af ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Pladserne til sidstnævnte besættes af tillidsrepræsentanter fra forskellige faggrupper og af arbejdsmiljørepræsentanter. HovedMED varetager den overordnede samarbejdsopgave omkring arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele Morsø Kommune. Læs mere i MED-aftalen på Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering er arbejdspladsernes redskab til fortsat forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Gennem jævnlige APV er deltager medarbejderne i en fælles vurdering af, hvordan det står til med arbejdsmiljøet og hvordan det kan forbedres. KODEKS FOR GODT MEDARBEJDERSKAB 9

10

11 Kodeks for god ledelse De ni anbefalinger 9. Jeg værner om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier 8. Jeg udviser professionel og personlig integritet 7. Jeg bruger min ret og pligt til at lede organisationen Jeg afklarer mit ledelsesrum med min nærmeste leder Jeg påtager mig ansvaret for, at de politiske mål efterleves i organisationen 3. Jeg skaber en organisation, der er lydhør og kan påvirke omverdenen 4. Jeg skaber en organisation, der handler som en del af en sammenhængende offentlig sektor KODEKS FOR GOD LEDELSE LEDERFORUM 6. Jeg har udsyn og arbejder strategisk med udviklingen af min organisations opgaveløsning 5. Jeg kræver, at organisation har fokus på resultater og effekter Kodeks for god ledelse er udarbejdet af Lederforum og godkendt i Det er gældende for Lederforum og specifikt for institutions- og afdelingslederne i Morsø Kommune. 11

12 KODEKS FOR GOD LEDELSE LEDERFORUM Anbefaling 1 Jeg afklarer mit ledelsesrum med min nærmeste leder Det betyder for Lederforum i Morsø Kommune: at kompetencer, ansvar, rollefordeling og gensidige forventninger afklares Lederforum efterlever anbefalingen ved: at have åben dialog med nærmeste leder at have formaliserede samtaler og regelmæssige møder med nærmeste leder at skabe overblik over trufne beslutninger med henblik på udførelse Anbefaling 2 Jeg påtager mig ansvaret for, at de politiske mål efterleves i organisationen Det betyder for Lederforum i Morsø Kommune: at de politiske mål videreformidles til samtlige medarbejdere at der sikres tilbagemelding om status og perspektiver for målopfyldelse Lederforum efterlever anbefalingen ved: at operationalisere og implementere de politiske beslutninger at sikre information til alle medarbejdere og formidle betydningen af de politiske beslutninger i det daglige arbejde at sikre evaluering af resultater og effekter at motivere og inddrage medarbejderne Anbefaling 3 Jeg skaber en organisation, der er lydhør og kan påvirke omverdenen Det betyder for Lederforum i Morsø Kommune: at der er fokus på åbenhed og inddragelse, forventningsafstemning og klare udmeldinger om gældende rammer at udvikling sker i et samspil med såvel interne som eksterne parter Lederforum efterlever anbefalingen ved: at arbejde aktivt med en anerkendende og værdsættende dialog at arbejde med værdier og visioner, kommunikation og formidling 12

13 Anbefaling 4 Jeg skaber en organisation, der handler som en del af en sammenhængende offentlig sektor Det betyder for Lederforum i Morsø Kommune: at der arbejdes med helhedsorienterede løsninger og med åbenhed for samarbejdet med andre aktører i den offentlige sektor at alle institutioner og afdelinger indgår i helheden Morsø Kommune at princippet sammen er vi bedst giver Lederforum et fælles ansvar for den kommunale virksomhed og opgaveløsning samt medansvar for Morsø Kommunes omdømme Lederforum efterlever anbefalingen ved: at sikre overholdelse af gældende lovgivning at have fokus på tilførsel af ny viden og tage del i metodeudvikling at tænke helhedsorienteret og søge samarbejdsmuligheder at understøtte projektorganiseret opgaveløsning at bidrage til den fælles gode historie om Morsø Kommune Anbefaling 5 Jeg kræver, at organisationen har fokus på resultater og effekter Det betyder for Lederforum i Morsø Kommune: at politisk fastsatte og lovmæssige mål opfyldes at evalueringskulturen styrkes Lederforum efterlever anbefalingen ved: at skabe klarhed over og informere om organisationens mål at have målet for øje og skabe sammenhæng mellem mission, vision og handling at sikre udmøntningen af for eksempel virksomhedsplaner og servicedeklarationer at benytte brugbare evalueringsmetoder til måling af de umiddelbare resultater og vurdering af indsatsens effekt at skabe ejerskab til målopfyldelsen gennem inddragelse af medarbejdere, borgere, brugere og øvrige samarbejdspartnere KODEKS FOR GOD LEDELSE LEDERFORUM 13

14 KODEKS FOR GOD LEDELSE LEDERFORUM Anbefaling 6 Jeg har udsyn og arbejder strategisk med udviklingen af min organisations opgaveløsning Det betyder for Lederforum i Morsø Kommune: at der er fokus på samfundsmæssige udviklingstendenser at der sættes mål og retning for udvikling i organisationen Lederforum efterlever anbefalingen ved: at opsøge ny viden og anvende den refleksivt i organisationen at vurdere nye metoder konstruktivt med henblik på udvikling af opgaveløsningen at anvende principper og metoder i Lean-ledelse til forbedring af opgaveløsningen at have fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling, videndeling og kvalitetssikring Anbefaling 7 Jeg bruger min ret og pligt til at lede organisationen Det betyder for Lederforum i Morsø Kommune: at ledelse betragtes som en profession at de ledelsesmæssige redskaber bruges strategisk med henblik på at tage ansvar for organisationens udvikling og et godt arbejdsmiljø Lederforum efterlever anbefalingen ved: at udvikle kompetencer og kvalifikationer i ledelsesrollen gennem uddannelse og udbygning af ledelsesfaglige netværk at udfylde ledelsesrollen i forhold til samtlige ni anbefalinger i samspil med medarbejderne at rette fokus på resultater og faglighed i et anerkendende og værdsættende miljø at tage ansvar for at værdier og mål for arbejdet realiseres i organisationen og for at korrigere, hvor dette ikke er tilfældet at bruge kompetencer og ressourcer i organisationen bedst muligt at formidle beslutninger og mål - og omsætte disse til handling Anbefaling 8 Jeg udviser professionel og personlig integritet Det betyder for Lederforum i Morsø Kommune: at der ud fra såvel en personlig som en professionel vinkel udvises ordentlighed at der på organisationens vegne udvises rettidig omhu Lederforum efterlever anbefalingen ved: at være garant for faglighed, saglighed og uvildighed at være bevidst om rollen som kulturskaber i handling og adfærd at være loyal mod organisationens værdier og mål 14

15 Anbefaling 9 Jeg værner om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier Det betyder for Lederforum i Morsø Kommune: at vilkårene for arbejdet i en politisk ledet organisation anerkendes at såvel den enkelte borgers som samfundets interesser varetages bedst muligt indenfor de til enhver tid gældende politiske og lovgivningsmæssige rammer at der er åbenhed og inddragelse af borgere, bestyrelser, brugere, medarbejdere m.fl. Lederforum efterlever anbefalingen ved: at have fokus på klar information, kommunikation og dialog at være opmærksom på udvikling af demokratiet via inddragelse af borgere, brugerbestyrelser og medarbejdere at have fokus på faglighed, saglighed og professionalisme at efterleve politiske beslutninger at give feedback til organisationen med henblik på at skabe et godt beslutningsgrundlag at fokusere, afgrænse og kvalitetssikre opgaveløsningen for på denne baggrund at finde tværgående løsninger, som understøtter tankesættet sammen er vi bedst KODEKS FOR GOD LEDELSE LEDERFORUM 15

16

17 Kodeks for god topledelse De ni anbefalinger 9. Du værner om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier 8. Du udviser professionel og personlig integritet 7. Du bruger din ret og pligt til at lede organisationen Du afklarer dit ledelsesrum med den politiske leder Du påtager dig ansvaret for, at de politiske mål efterleves i hele organisationen 3. Du skaber en organisation, der er lydhør og kan påvirke omverdenen 4. Du skaber en organisation, der handler som en del af en sammenhængende offentlig sektor KODEKS FOR GOD TOPLEDELSE 6. Du har udsyn og arbejder strategisk med udviklingen af din organisations opgaveløsning 5. Du kræver, at organisation har fokus på resultater og effekter Kodeks for god topledelse er udarbejdet af direktion og chefer samt godkendt i

18 KODEKS FOR GOD TOPLEDELSE Anbefaling 1 Du afklarer dit ledelsesrum med den politiske leder Med den politiske leder menes i snæver forstand borgmesteren. Det er vores opfattelse, at denne anbefaling skal bruges generelt om samspillet mellem kommunalbestyrelsen og os. Vi efterlever anbefalingen på følgende måde: Respekt for og accept af hinandens forskellige roller, opgaver og holdninger Respekt for hinanden som personer og mennesker Åben og konstruktiv dialog om grænserne mellem politisk og administrativ ledelse Åben og konstruktiv dialog om sagerne til behandling Reel rådgivning og nødvendig information om kommunens situation og udvikling Tillid til hinanden Professionel tilgang til ledelsesopgaver, herunder mod til at træffe de nødvendige beslutninger Ansvar for beslutningerne Helhedstænkning og koordinering på tværs af sektorer og faglige områder Anerkendelse af og loyalitet over for hinandens arbejde og indsats Anbefaling 2 Du påtager dig ansvaret for, at de politiske mål efterleves i hele organisationen Det forudsættes derfor, at der er udarbejdet politiske mål. Vi efterlever anbefalingen ved at tage ansvaret for, at en politisk beslutning og et politisk mål formidles, forklares, efterleves og følges op. Det betyder, at vi går forrest og understøtter en arbejdskultur med fokus på, at anbefalingen efterleves. Med udtrykkene formidles og forklares mener vi, at alle relevante interessenter kender beslutningen og får den forklaret på en entydig og forståelig måde. Dermed sikrer vi, at de politiske beslutninger og mål bliver tydeligere, så de efterleves i den ånd, de er tænkt. Vi sikrer, at beslutningen og målet gennemføres, nås og følges op. I praksis sker dette med udgangspunkt i kommunens styringspolitik og gennem kommunens lederfora. Disse bliver derved centrale for gennemførelsen af anbefalingen, der netop skal efterleves i hele den kommunale organisation. Vi har fokus på at sikre arbejdsformer og organisationsformer, der kan understøtte opgaverne. Det betyder, at der skal være effektive administrative opfølgningssystemer og ledelsesinformationssystemer. Samarbejdet på tværs i organisationen skal fremmes og styrkes, for eksempel omkring politiske mål, som dækker mere end ét fagligt område. Vi sikrer, at opfølgning bliver en naturlig del af den politiske dagsorden, så der følges op på målene i forbindelse med politiske temadrøftelser eller udvalgsmøder. Der kan for eksempel være opfølgning på hvert politikområde (jævnfør styringspolitikken) en eller flere gange i løbet af en valgperiode. 18

19 Anbefaling 3 Du skaber en organisation, der er lydhør og kan påvirke omverdenen Vi er konstant opmærksomme på borgernes forventninger til den kommunale forvaltning. Det betyder, at vi sikrer en dialog om udviklingen, nye roller for kommunen og så videre. Vi er aktive for at få viden udefra og kunne ændre den kommunale organisation i forhold til en eventuel ny virkelighed. Kort og godt: Vi er lydhøre over for borgerne og den generelle samfundsudvikling. Vi formidler en forståelse for de politiske mål, rammer og beslutninger. Et af formålene hermed er blandt andet at styrke ø-samfundets sammenhængskraft. Det kræver øget opmærksomhed på professionel kommunikation og markedsføring. Som en del af denne opgave bidrager vi til at skabe gode ambassadører for kommunen, eksempelvis blandt kommunens mange medarbejdere, aktive borgere og samarbejdspartnere. Vi har en anerkendende og værdsættende tilgang til vores arbejde med at påvirke omverdenen. Anbefaling 4 Du skaber en organisation, der handler som en del af en sammenhængende offentlig sektor Vi efterlever denne anbefaling med to fokuspunkter. Det første fokuspunkt er internt orienteret. Ved at være proaktive vil vi have fokus på at fremme en helhedstankegang i Morsø Kommune. I alle relevante situationer formidler vi en forståelse af, at for eksempel skoleområdet eller børnepasningsområdet er en del af den samlede kommunale virksomhed og dermed af Morsø Kommune. I kommunens lederfora skal hvert enkelt medlem bidrage til denne helhedsopfattelse. Vi sikrer desuden helheden og koordineringen af opgaverne, så borgerne oplever en organisation, hvor opgaver løses i sammenhæng. Dette skal understøttes af den administrative organisations opbygning. Det andet fokuspunkt er relationerne til de øvrige dele af den offentlige sektor. Vi påtager os de relevante og nødvendige samarbejder og kontakter herunder etablering af netværk med for eksempel andre kommuner, regioner og staten. Ud over konkrete løsninger af opgaver, er formålet at sikre, at borgerne oplever den offentlige sektor som én samlet sektor, hvor ansvaret er entydigt placeret. Anbefaling 5 Du kræver, at organisationen har fokus på resultater og effekter Vi optræder selv som rollemodeller i forhold til de stillede krav. Dermed tydeliggør vi forventninger og afstemmer dem til et realistisk niveau. Vi fokuserer dels på at give konstruktiv feedback og dels på at gennemføre opfølgninger og evalueringer. KODEKS FOR GOD TOPLEDELSE Dette medfører et øget fokus på metoder til målinger samt øvrige opfølgningssystemer: Gør vi det, vi siger og gør vi, som det er besluttet?. Det betyder også, at vedtagne politikker skal efterleves, og at beslutninger skal fastholdes. 19

20 KODEKS FOR GOD TOPLEDELSE Anbefaling 6 Du har udsyn og arbejder strategisk med udviklingen af din organisations opgaveløsning Vi er velorienterede om, hvad der rører sig i samfundet såvel i som uden for Morsø Kommune. Vi er på forkant i forhold til samfundsudviklingen og udarbejder eller justerer strategier for at fremme muligheder eller imødegå uhensigtsmæssigheder. Vi udarbejder strategier for at nå både de politisk og de administrativt besluttede mål og resultater. Anbefalingen medfører, at vi fokuserer konstruktivt på at vurdere, om der eksisterer eller kan udvikles metoder og organisationsformer, der sikrer en bedre og mere hensigtsmæssig måde at udføre arbejdet på. At have udsyn forudsætter, at vi aktivt opsøger ny viden gennem for eksempel netværksdannelser, relevante konferencer og seminarer. Det kræver desuden, at vi deler ny viden med resten af organisationen med henblik på synergi og brug af nye ideer og metoder. Anbefaling 7 Du bruger din ret og pligt til at lede organisationen Gode medarbejdere har krav på god ledelse. Vi forpligter os til at formidle og eventuelt tydeliggøre, hvad der er besluttet, og til at begrunde og forklare beslutninger. Vi påtager os ansvaret for beslutninger, også de vanskelige. Dermed arbejder vi loyalt for de politiske beslutninger. Vi påtager os ansvaret for at udvikle en organisation, hvor personalet trives. Vi disponerer og fordeler ressourcerne så hensigtsmæssigt som muligt og har fokus på, at opgaverne udføres af de rigtige personer. Eventuelt støttes disse gennem kompetenceudvikling. Vi arbejder ud fra en anerkendende og værdsættende holdning, og vi markerer på en konstruktiv måde, hvis arbejdet udføres uhensigtsmæssigt. 20

21 Anbefaling 8 Du udviser professionel og personlig integritet Vi har følgende uddybninger og definitioner af begrebet professionel : Fagligheden i arbejdet skal være i orden. Det faglige grundsyn skal fastholdes, uden at der bliver tale om stædighed Der skal klart skelnes mellem de politiske og de administrative opgaver og roller Der skal udvises uvildighed, loyalitet, saglighed og faglighed i arbejdet, og følelser skal holdes udenfor En stillingtagen skal kunne begrundes ud fra tankegangen om, at hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares Der skal sættes etiske og juridiske grænser Der er ansvarlighed over for hinanden - også i svære situationer Vi udviser personlig integritet ved at sætte etiske og juridiske grænser for os selv, og hvad vi går med til. Som topleder er man ikke til købs i en bestemt situation eller sag i forhold til fagligheden og sagligheden. Det værdigrundlag, der arbejdes efter (for eksempel anbefalingerne i dette kodeks), fastholdes også under pres så der i alle situationer udvises ordentlighed og pålidelighed. Det kræver stor selvindsigt at følge anbefalingen - både individuelt og kollektivt i topledelsen. Det kræver indsigt i og forståelse for andre menneskers adfærd og motiver. Vi afklarer derfor løbende, hvad det vil sige at være en professionel topleder i en kommunal organisation. Anbefaling 9 Du værner om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier Vi efterlever denne anbefaling ved at opføre os ordentligt. Vi skaber respekt om kommunestyret og os selv ved at: Levere et fagligt og sagligt godt stykke arbejde Skabe tillid Forklare os ordentligt og forståeligt Opføre os værdigt Have stor åbenhed med proaktiv kommunikation og dialog Sikre ensartet, uvildig betjening af borgerne og såvel det politiske flertal som mindretallet Støtte op om de folkevalgte med ordentlig og reel rådgivning Udvise loyalitet over for de politiske beslutninger Udfordre fordomme om kommunestyret, blandt andet ved at formidle de gode resultater og historier. Det kan være i medierne, i forbindelse med blandt andet borgermøder og i forhold til de cirkler, vi hver især færdes i: For eksempel på arbejdspladser, blandt familie og venner, til lokale møder i foreninger og til møder i andre dele af landet. KODEKS FOR GOD TOPLEDELSE 21

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Selvevalueringsmetode

Selvevalueringsmetode Selvevalueringsmetode XX 79 Selvevalueringsmetode Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode. Oliver Cromwell (1599-1658) Konkretiseringen af kodeks repræsenterer ikke mindst

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Ledelse ved Esbjerg Kommune

Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune Ledelse ved Esbjerg Kommune tager udgangspunkt i, at Esbjerg Kommune har et fælles udgangspunkt at yde service til kommunens borgere og virksomheder.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kompetenceudvikling i Billund kommune.

Kompetenceudvikling i Billund kommune. Kompetenceudvikling i Billund kommune. Lederudvikling i Billund kommune Dato: 28. april 2008 Kompetenceudviklingen af ledere i Billund kommune tager udgangspunkt i det vedtagne ledelsesgrundlag, herunder

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Kvalitetskonference 15.11.07

Kvalitetskonference 15.11.07 Kvalitetskonference 15.11.07 Mission og vision i 1997: Lederskab i Verdensklasse v/ Direktør Preben Buchholt, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune Lederskab Det begynder med ledelse

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Personalepolitik i nærværsorganisationen

Personalepolitik i nærværsorganisationen Personalepolitik i nærværsorganisationen 1 Indhold Vi vil...3 Med nærvær mener vi...4 Med dialog mener vi...4 Med tillid mener vi...5 Fase 1: Når du bliver ansat...6 Fase 2: Når du er ansat...6 Fase 3:

Læs mere

Ledelsesgrundlaget Maj 2015

Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget og visionen Viborg Kommunes vision har overskriften Vilje Vækst Velfærd. Det hedder bl.a. i Visionen: Viborg er en forgangskommune. Gennem nytænkning, dialog

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune vision værdier - ledelse Processen I forbindelse med sammenlægningen af Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup Kommuner pr. 1. januar 2007 til Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Aarhus Universitet. Personalepolitik for Aarhus Universitet. Høringsoplæg

Aarhus Universitet. Personalepolitik for Aarhus Universitet. Høringsoplæg Aarhus Universitet Personalepolitik for Aarhus Universitet Høringsoplæg 1 INDHOLDFORTEGNELSE FORORD... 3 BEHOV FOR EN FÆLLES PERSONALEPOLITIK PÅ AU... 3 AARHUS UNIVERSITET - EN MODERNE OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere