Medarbejder Håndbog. for præster i Metodistkirken i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejder Håndbog. for præster i Metodistkirken i Danmark"

Transkript

1 Medarbejder Håndbog for præster i Metodistkirken i Danmark 1

2 2

3 Forord Denne medarbejder håndbog for præster i Metodistkirken i Danmark indeholder vilkår for ansættelse samt en række vejledninger vedrørende præsternes arbejds- og boligforhold. Vejledningerne er udarbejdet af Kabinettet og drøftet i landsledelsen. Herefter er de forelagt præsterne som har kommenteret dem og foreslået forskellige ændring, endelig er retningslinierne vedtaget i landsledelsen. Såvel ansættelsesvilkår som vejledninger er gennemgået med en juridisk ekspert fra Dansk Handel og Service. Det er vores håb, at medarbejderhåndbogen vil være en hjælp for både præster, pastoralkomiteer og menighedsråd i det daglige arbejde. Efterhånden som der bliver behov for supplerende vejledninger og revision af de nuværende vil der blive udgivet en ny udgave af medarbejder håndbogen. Udover medarbejder håndbogen henviser vi til den til enhver tid gældende udgave af The Northern Europe Book of Discipline, samt til bogen Tavshedpligt udgivet af Metodistkirken i Norden og Baltikum Metodistkirkens Landsledelse juni 2004 / april

4 4

5 Vilkår for ansættelsesforhold vedr. ansættelse som præst i Metodistkirken i Danmark 1) Arbejdsgiver: Metodistkirken i Danmark, Stokhusgade 2, 1317 København K. Metodistkirkens Årskonference er øverste besluttende myndighed, for alle Metodistkirkens forhold. Mellem årskonferencerne varetages de ansættelsesmæssige beføjelser af vedkommende distriktsforstander. Lønmodtager: 2) Arbejdssted, hvor arbejdet hovedsageligt udføres. Ansættelsesstedet er i Metodistkirken i Danmark, med foreløbig tjeneste i. Ansættelsesstedet bestemmes af Metodistkirken i Danmarks biskop og distriktsforstanderne efter forhandling med den ansatte. Tjenestestedet kan ved ændring i udnævnelsen fremover forventes skiftet efter udnævnelse pr. 1/7 med ikrafttræden pr. 1/8 3) Lønmodtagerens titel, stilling og arbejdets karakter. Ansættelsen er som præst, med titlen pastor. Det dertil hørende arbejde udføres ifg. de retningslinier, som er beskrevet i The Northern Europe Book of Discipline og efter de retningslinier, som Metodistkirken er underlagt som anerkendt kirkesamfund. 4) Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. Ansættelsen i Metodistkirkens i Danmark, påbegyndes den 1/7 20 5) Ansættelsesforholdets varighed og opsigelsesvarsler. Indtil ansatte optages i fuldgyldigt medlemskab i Metodistkirkens Årskonference i Danmark er ansættelsen på prøve. Ansættelsen kan ophæves efter de til enhver tid gældende regler i omtalte The Northern Europe Book of Discipline og funktionærloven. I prøvetidens første 3 måneder gælder et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage til fratræden hvilken som helst dag, dog senest med prøvetidens udløb. 6) Vedr. ferie, og løn under ferie. Ferie afvikles i overensstemmelse med reglerne i ferieloven og efter aftale med arbejdsgiver og menighedsråd i menigheden, hvor den ansatte er udnævnt som præst. Der henvises derudover til vedtagelser på Metodistkirkens Årskonference offentliggjort i Metodistkirkens Årbog. 7) Den gældende løn. Lønnen er fast og fastsættes af Metodistkirkens Årskonference og reguleres en gang årligt p.t. pr. 1/1. Lønnen udbetales månedsvis forud. Lønnen udgør p.t kr/md. For ordinerede præster og lokalpastorer betales desuden årligt 16 % af kontantlønnen til kollektiv pensionsordning, heraf 2 % egenbetaling. Fri tjenestebolig er en del af aflønningen. Arbejdsgiveren opgiver værdien af bolig, maksimum 15 % af kontantlønnen, til SKAT. Der henvises endvidere til vedtagelser på Metodistkirkens Årskonference offentliggjort i Metodistkirkens Årbog. Der er ved lønfastsættelsen taget højde for forekommende mer- og overarbejde, hvorfor der ikke ydes særskilt honorering af dette. 8) Bopælsret og bopælspligt Den ansatte har ret og pligt til at bebo den tjenestebolig som menigheden stiller til rådighed. Tjenesteboligen skal opfylde de krav til tjenesteboliger som Metodistkirkens Landsledelse har fastsat. 5

6 9) Den ugentlige arbejdstid. Ansættelsen er en fuldtidsstilling (deltidsstilling). Der er i kraft af stillingens natur ikke tilknyttet noget timeantal til varetagelse af stillingen. Deltidsstillinger defineres ud fra omfanget af arbejdsopgaver. 10) Arbejdsforholdet reguleres The Northern Europe Book of Discipline, vedtagelser på Metodistkirkens Danske Årskonference og offentliggjort i Metodistkirkens ÅRBOG, er gældende for ansættelsesforholdet. Ansættelsesforholdet er omfattet af de rettigheder og pligter, der fremgår af Metodistkirkens medarbejderhåndbog, der senest udleveres sammen med kontrakten. Det forudsættes, at medarbejderhåndbogen er lønmodtageren bekendt. I øvrigt gælder funktionærlovens og ferielovens bestemmelser for ansættelsesforholdet. den 20 Distriktsforstander Ovenstående er udfærdiget i to eksemplarer, hvoraf den ene opbevares af lønmodtager. Undertegnede accepterer ovenstående oplysninger og erklærer at have læst de omtalte skrifter, vedtægter og love. den 20. (ovenstående ansættelsesvilkår vedtaget 4/ af Metodistkirkens Landsledelse) Vejledning vedr. ferier, fridage og friweekends Ferie Ferie afvikles i overensstemmelse med reglerne i ferieloven og efter aftale med menighedsråd, hvor den ansatte er udnævnt som præst. Ferie meddeles til distriktsforstanderen. Der henvises derudover til vedtagelser på Metodistkirkens Årskonference offentliggjort i Metodistkirkens Årbog. En uges ferie omfatter én søndag. Det påhviler præsten at sørge for, at der i ferien henvises til anden præstelig betjening ved kirkelige handlinger eller ved akutte sjælesorgs behov. Det påhviler ligeledes præsten at sørge for at der kan udskrives attester i ferieperioden. Landsarrangementer Hvis deltagelse i Metodistkirkens landsarrangementer og lejre sker efter aftale med menighedsråd og distriktsforstander, er en sådan deltagelse ikke at regne som ferie. 6

7 Fridage Præsten har ret til en ugentlig fridag (mandag til fredag). Fridagen aftales med den lokale menighed og meddeles distriktsforstanderen. Fri weekender Præsten (ansat på fuld tid) har ret til 3 fri-weekender om året. Det påhviler præsten selv at tilrettelægge sit arbejde således, at fri-weekenderne kan holdes. Fri-weekenderne aftales med menighedsrådet og meddeles distriktsforstanderen. Godkendt af Metodistkirkens Landsledelse 27/ Vejledning vedr. ekstra pensionsbidrag gældende fra 2008 Kirkens pensionsordning for præsterne er blevet væsentligt forbedret indenfor de senere år. Det betyder, at de yngste præster vil få en forholdsvis stor pension, fordi de i mange år vil modtage pensionsbidrag på det niveau, pensionsordningen er kommet op på i 1989 og For de præster, som har modtaget betydeligt mindre pensionsbidrag i de første år af deres ansættelse, vil pensionen imidlertid ikke blive så stor. Med tanke på præsternes behov for egen bolig ved pensionstidspunktet ydes ekstra pensionsbidrag i forhold til antal tjenesteår med mindre eller små pensionsbidrag. Ekstra pensionsbidrag i forhold til ansættelsesår fastsætte med følgende årlige satser: 0,50 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,75 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,00 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,25 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,50 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,75 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,00 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,25 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,50 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,75 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,00 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,25 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,50 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,75 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,00 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,25 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat ,50 % ekstra pensionsbidrag til præster ansat 1974 eller tidligere Det ekstra pensionsbidrag indbetales som ekstra indskud en gang årligt på hver enkelt ansattes pensionskonto. Den almindelige og fælles pensionsaftale forandres ikke. 7

8 Vejledning vedr. præsteægtepar Ekstra godtgørelse til ægtepar, hvor begge ægtefæller er ansat som præster. Boligen er normalt en del af aflønningsformen for ansættelsen som præst i Metodistkirken, men præsteægtepar, der er ansat heltids i kirken modtager samlet én præstebolig og ikke to. Til sådanne præsteægtepar (ordinerede præster og lokalpastorer) indbetales derfor et ekstra ½ pensionsbidrag på hver af ægtefællernes kollektive pensionsopsparing, som er en del af lønaftalen for præster i Metodistkirken i Danmark. Det ½ pensionsbidrag gælder den del af pensionsbidraget, som kirken betaler, p.t. 7 %. Der er ingen egenbetaling for den del. Godkendt af Metodistkirkens Årskonference 1999 Vejledning vedr. præsteboliger Generelt om boligen Boligen skal være egnet til at være kirkens/menighedens officielle adresse. Hvis boligen ligger langt fra kirken skal der være et kontor i forbindelse med kirken. Der bør i videst muligt omfang tages hensyn til den enkelte præstefamilies behov. Hvor flere præster eller præsteægtepar er ansat har hver præst ret til eget kontor. Boligens størrelse Boligen skal som minimum indeholde 2 mindre stuer eller 1 stor stue 3 værelser (1 soveværelse og 2 børneværelser) Køkken med spiseplads Bad og toilet Kontor (helst med egen indgang) med mindre dette findes i kirkebygningen. Indretning Værelser Faste skabe Køkken Tidssvarende elkomfur Opvaskemaskine 300 liter køleskab Emhætte Vaskeforhold i badeværelse eller bryggers Vaskemaskine (eller adgang til fælles vaskefaciliteter) Tørremulighed (hvor dette ikke er muligt tørretumbler) Hårde hvidevarer skal være af anerkendt fabrikat 8

9 Generelt om boligen Boligen skal være isoleret Fugt må ikke forefindes Gardin stænger skal forefindes Gulve skal fremstå lyse og nylakerede (eller med anden form for behandling) alternativt væg til væg tæpper (nye ved indflytning) Fastnet telefon og IT forbindelse som udgangspunkt ydes fri-telefon, ved ekstraordinært stort forbrug kan der dog laves en lokal aftale. Adgang til antenne (minimum DR1 og TV2) Hvor boligen er et hus gælder desuden, at nødvendige haveredskaber skal forefindes. Kontor Følgende skal forefindes hvad enten kontoret er i kirken eller ved præsteboligen (med separat indgang) Fastnet telefon og IT forbindelse (minimum adsl 256/128) Godkendt brandboks til ministerialbøger Skrivebord med skuffer God kontorstol Belysning Reoler (20 hylde-meter) Syn af boligen Ved ind- og udflytning foretages syn af boligen. Dette foretages af kirkeværgernes formand, pastoralkomiteens formand og præsten samt eventuelt distriktsforstanderen. Ved indflytning får præsten en liste over hvilke ting, der tilhører boligen/kontoret. (Denne liste ajourføres ved udskiftninger og nyanskaffelser) Løbende vedligeholdelse Ved det årlige syn af boligen og kontoret, som foretages af kirkeværgernes formand, pastoralkomiteens formand og præsten, træffes afgørelse om løbende vedligeholdelse, samt eventuel udskiftning af hårde hvidevarer samt kontorinventar. Reparation af hårde hvidevarer samt fast inventar påhviler menigheden. Efter at have beboet boligen i maksimalt 8 år kan boligen males, hvis præsten ønsker det. Menigheden betaler materialerne, præstefamilien udfører selv arbejdet eventuelt med hjælp af frivillige fra menigheden. Ikrafttræden Ved nyanskaffelser af obligatorisk inventar skal menigheden betale. Ved reparationer af obligatorisk inventar (også obligatorisk inventar ejet af præstefamilen) betaler menigheden reparationen eller anskaffer nyt. Der ydes ingen kompensation for inventar som er anskaffet af præsten. Det som ikke forefindes i præsteboligen skal være på plads senest 1. juni Godkendt af Metodistkirkens Landsledelse 4/

10 Vejledning vedr. flytninger Dato for flytning aftales efter forhandling med fra- og tilflyttende præster, menigheder og distriktsforstander. Flytteomkostninger betalt af Metodistkirkens Hovedkasse Den fysiske flytning betales efter regning af Hovedkassen. Der indhentes mindst to tilbud fra anerkendte flyttefirmaer. Valg af flyttefirma sker efter aftale med distriktsforstanderen. I videst muligt omfang koordineres med andre kollegers flytninger. Tæpper (incl. pålægning), gardiner evt. persienner (incl. ophæng) og belysning betales efter regning af Hovedkassen (dog max. svarende til en måneds kontantløn). Ovenstående gælder også i forbindelse med første ansættelse dog således at den fysiske flytning er begrænset til indenfor Danmarks grænser samt flytning fra Metodistkirkens Teologiske Seminarium i Göteborg. Ved fraflytning Stedets kirkeværger skal godkende boligen, inden den forlades af den fraflyttende præst. Inventar tilhørende menigheden efterlades / genplaceres. Af præsten indkøbt inventar kan evt. erhverves af / overdrages til menigheden efter forhandling med kirkeværger. Det påhviler præsten at aflevere boligen i rengjort stand. Har kirkeværger planlagt efterfølgende maling eller anden renovering, kan evt. indgås anden aftale med kirkeværger. Er boligen påført skader (ikke almindelig slidtage), som fraflyttende præst kan holdes ansvarlig for at udbedring/fornyelse må være foretaget inden fraflytning. Har præsten foretaget ikke godkendte ændringer i boligen, må præsten reetablere ved fraflytningen. Ved indflytning Det påhviler modtagende menighed, at boligen er vedligeholdt, nymalet og rengjort ved indflytning. Er omfattende istandsættelse nødvendig, må aftale forhandles med tilflyttende præst og distriktsforstander. Ekstraomkostninger i forbindelse med flytningen (opbevaring og genhusning) erholdes af menigheden. Inventarliste og det lokale boligregulativ (f.x. vedr. husdyrhold) præsenteres den tilflyttende præst. Se i øvrigt boligregulativ. Fraflytning i forbindelse med overgang til pension Metodistkirkens Landkasse betaler for den fysiske flytning til den af præsten valgte bolig - indenfor Danmarks (Syddanmarks) grænser. I øvrigt gælder samme forhold som ved tidligere fraflytninger. Fraflytning i forbindelse med ophør i ansættelsen på anden måde Den fysiske flytning betales af afgående præst. I øvrigt gælder samme forhold som ved tidligere fraflytninger. Ved tvivlsspørgsmål rettes henvendelse til distriktsforstanderen. Godkendt af Metodistkirkens Landsledelse 27/

11 Vejledning ved sygdom Sygdom meddeles til formanden for menighedsrådet eller pastoralkomiteens formand senest 2 timer efter normal arbejdstids begyndelse (dvs. senest kl ). Strækker sygdomsperioden sig ud over 4 dage meddeles sygdom til distriktsforstanderen. Strækker sygdommen sig ud over 4. dagen kan distriktsforstanderen kræve en lægeerklæring. Godkendt af Metodistkirkens Landsledelse 27/ Vejledning ved barselsorlov Moderen Kirken yder fuld løn under barselsorloven 4 uger forud for forventet fødsel samt i 24 uger efter fødslen. I øvrigt følges den til enhver tid gældende lovgivning. Der udbetales løn under graviditetsorlov og barsel under forudsætning af, at Metodistkirken i Danmark modtager fuld dagpengerefusion. Faderen Kirken yder fuld løn i 2 ugers barselsorlov i forbindelse med fødslen. I øvrigt følges den til enhver tid gældende lovgivning. Der udbetales løn under graviditetsorlov og barsel under forudsætningen af, at Metodistkirken i Danmark modtager fuld dagpengerefusion. Der henvises til The Northern Europe Book of Discipline paragraph 356 Godkendt af Metodistkirkens Landsledelse 4/

12 Vejledning vedr. efteruddannelse, efterårsmøde og årskonference Efteruddannelse gældende for præster i fuld forening Præstens ret til efteruddannelse følger retningslinierne i. The Northern Europe Book of Discipline paragraf 350 & 351. Det er obligatorisk, at præsten deltager i Nordisk efteruddannelse eller lignende godkendt efteruddannelse minimum en gang i kvadrenniet. Den obligatoriske efteruddannelse betales fuldt ud af Metodistkirken i Danmark. Den obligatoriske deltagelse i efteruddannelsen er at betragte som arbejdstid. Efterårsmøde Deltagelse i præsternes efterårsmøde er obligatorisk. Alle udgifter ved deltagelse afholdes af den lokale menighed eller af Metodistkirken i Danmark. Eventuelt begrundet afbud meddeles distriktsforstanderen. Deltagelse i efterårsmødet er at betragte som arbejdstid. Årskonferencen Deltagelse i Metodistkirkens Årskonference er obligatorisk. Alle udgifter ved deltagelse afholdes af den lokale menighed eller af Metodistkirken i Danmark. Man kan ansøge biskoppen om ikke at deltage. Deltagelse i årskonferencen er at betragte som arbejdstid. Efter- og videreuddannelse, som ikke kan afvikles indenfor reglerne i paragraf 350 & 351, kan i nogen udstrækning gennemføres under andre regler, hvortil ROT skal søges. Der gives ingen tilsagn om økonomisk støtte eller løn: Under 352, Sabbatical Leave kan studieorlov bevilges op til et år. Under 354, Voluntary Leave of Absence kan studieorlov bevilges op til fem år. Under kan biskoppen give udnævnelse til studier ved en af Metodistkirkens uddannelsesinstitutioner. Godkendt af Metodistkirkens Landsledelse 4/

13 Vejledning vedr. rejsegodtgørelse I menighedens tjeneste Kørsel i menighedens tjeneste godtgøres efter afleveret kørselsregnskab med statens højeste takst - som dokumentation angives dato og formål (møde/husbesøg), adresse for påbegyndelse, besøgssted(er), afslutning og antal km for hver enkelt kørsel. Ved transport til Årskonference, Præsternes Efterårsmøde o.l. godtgøres efter taksten i kirkens tjeneste. I forbindelse med ansættelser med lang afstand mellem bolig og menighed indgås aftale med menighed og distriktsforstander. I Kirkens tjeneste Det tilstræbes at afvikle bestyrelsesmøder på en sådan måde, at rejseomkostningerne bliver lave. Fællesrejse i bil eller togrejse benyttes, hvor det er muligt. De faktiske omkostninger dækkes efter regning. Rejsegodtgørelse på op til standard togbillet kan altid udbetales, når den rejsende har valgt anden rejsemåde og ønsker at betale resten selv. Hvor biltransport er hensigtsmæssig betales godtgørelse efter statens lave takst. Hvor rejsemåde ud over ovenstående er nødvendig eller fordelagtig i forhold til den pågældende bestyrelses samlede udgifter til det konkrete møde, skal rejsegodtgørelsen godkendes af formanden for den pågældende bestyrelse. Godkendt af Metodistkirkens Landsledelse 27/ Vejledning vedr. præstekjoler Anskaffelse Da præsten forventes at anvende præstekjole og stola i forbindelse med kirkelige handlinger betaler Metodistkirken i Danmark for anskaffelsen af præstekjolen. Arbejdet udføres hos en af distriktsforstanderen godkendt skrædder og udgiften betales af hovedkasse efter regning godkendt af distriktsforstanderen. Metodistkirken i Danmark er den formelle ejer af præstekjolen. Der kan bevilges en ny præstekjole hvert 10. år. Vedligeholdelse Udgifter til rensning, reparation m.m. betales af præsten. Præsteskjorte Menigheden betaler hvert år for indkøb af én præsteskjorte Godkendt af landsledelsen januar

14 Vejledning vedr. IT ordning Præster udnævnt til menighedstjeneste har hvert år et beløb på kr til rådighed til indkøb og vedligeholdelse af IT udstyr og software eller til indkøb af faglitteratur. Udstyr og litteratur er kun til anvendelse i forbindelse med præstens arbejde. Ved første køb kan præsten anvende op til kr på én gang beløbet afskrives med kr om året og kan derefter ikke overstige et samlet beløb på kr Metodistkirken i Danmark er den formelle ejer af det IT udstyr og den faglitteratur, som stilles til rådighed gennem ordningen. Godkendt af landsledelsen april 2009 Vejledning vedr. pensionerede præster honorarer Godtgørelse for gudstjeneste eller kirkelig handling (begravelse, bryllup) kr. 800,- Godtgørelse for andagt eller program (institutionsgudstjeneste/andagt, bibeltime o.l.) kr. 400,- Godtgørelse for pensionerede præster, som har ansvar som menighedsforstander kr ,- Godtgørelse udbetales af Hovedkassen efter regning og følger de almindelige skatteregler. Kørselsgodtgørelse efter samme regler som præster i ansat tjeneste. Betales af menigheden. Godkendt af Metodistkirkens Landsledelse 4/

15 Vejledning i forbindelse med markering af jubilæer, pensionering etc. Ordinerede i aktiv tjeneste: Jubilæer ved 25 år og 40 år (regnes fra første udnævnelse) Markering på Årskonferencen blomster (ansv. df) Presseomtale i Himmel og Jord samt dagblade (ansv. df) Lokal offentlig reception arrangeres af den lokale menighed (df. sætter i værk) Tilskud fra Landsledelsen til en offentlig reception der kan søges tilskud fra Landsledelsen til receptionen, dette administreres af df'eren i samråd med formanden for Landsledelsen Gratiale fra Landsledelsen kr ,- Ordinerede under pensionering: Jubilæer ved 25 år, 40 år og 50 år Markering på Årskonferencen reception (festligt frokostbord m. taler) i tilknytning til højtidssessionen (ansv. df) Gratiale fra Landsledelsen kr ,- Ved pensionering: Markering på Årskonferencen reception (festligt frokostbord m. taler) i tilknytning til højtidssessionen (ansv. df) Presseomtale i Himmel og Jord samt dagblade (ansv. df) Lokal offentlig reception arrangeres af den lokale menighed (df. sætter i værk) Tilskud fra Landsledelsen til en offentlig reception der kan søges tilskud fra Landsledelsen til receptionen, dette administreres af df'eren i samråd med formanden for Landsledelsen Kirken betaler flytning (flyttefirma) indenfor landets grænser Fødselsdage 50 år 60 år 70 år 75 år. tinggave max. kr. 500,- Bryllupsdage Bryllup Sølvbryllup Guldbryllup Diamantbryllup tinggave max. kr. 500 Jubilæum 10 år og 20 år i samme menighed Arrangeres af den lokale menighed (df. sætter i værk). Begravelse Sendes en krans fra kirken (ansv. df) Nekrolog til årbogen og pressen (ansv. df) Godkendt af Metodistkirkens Landsledelse 27/

16 Vejledning vedr. distriktsforstandere Uddannelse DF erens arbejdsområder, kompetencer og ansvar, forhold til og kommunikation med kabinettet Arbejdsmarkedsforhold Ledelse nødvendig litteratur kan indkøbes Personale ledelse Konfliktløsning Supervisionsordning Obligatorisk økonomi stilles til rådighed Medarbejdersamtaler Biskoppen har medarbejdersamtaler med distriktsforstanderen Definition af arbejdstid og kommunikation af samme Det anslås at arbejdstiden er 15-20% Økonomiske forhold IT max. kr svarende til kr/år udover den almindelige præste IT-ordning Ved rejse er det muligt at tage bil som dækkes med højeste takst Tog 1. eller 2. klasse mad dækkes på vejen Abonnement på Kristeligt Dagblad og Udfordringen Repræsentationsudgifter dækkes efter regning Mobiltelefon som dækkes Andre udgifter som porto, materialer etc. dækkes efter regning Der ydes et fast beløb til menigheden, hvor distriktforstanderen gør tjeneste, for telefon og andre udgifter på kr om året Funktionstillæg på 17 ¼ % af kontantlønnen Godkendt af landsledelsen januar

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Skriftlige forretningsgange

Skriftlige forretningsgange Vejledning til ansættelseskontrakt for forretningsfører/direktør Indledning: Ansættelseskontrakten og vejledningen skal anvendes samlet som et vejledende værktøj for den enkelte bestyrelse, og skal betragtes

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

BBU Medarbejderhåndbog

BBU Medarbejderhåndbog BBU Medarbejderhåndbog En guide for ansatte, valgte og frivillige i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. BBU Medarbejderhåndbog Side 1 af 12 Vedtaget af Landsledelsen den 12. september 2010 Denne håndbog

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Lautrupvang 2 2750 Ballerup. I det følgende kaldet Selskabet. I det følgende kaldet den ansatte ANSÆTTELSESKONTRAKT

Lautrupvang 2 2750 Ballerup. I det følgende kaldet Selskabet. I det følgende kaldet den ansatte ANSÆTTELSESKONTRAKT Afskrift af en ansættelseskontrakt mellem EBAS - Energi- og bygningsrådgivning A/S og en ansat (da kopien på visse steder er svær at læse, er afskriften er udført efter bedste overbevisning). Mellem på

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Løn - og arbejdsvilkår

Løn - og arbejdsvilkår Løn - og arbejdsvilkår Jubilæumsregler ved 25, 40 og 50 års ansættelse Jubilæumsregler gældende fra 1. januar 2007 Hillerød Kommune markerer medarbejdernes 25, 40 og 50 års ansættelsesjubilæum efter nedenstående

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen,

Læs mere

ANSÆTTELSES KONTRAKTER

ANSÆTTELSES KONTRAKTER 01010000 01010010 01001111 01010011 01000001 ANSÆTTELSES KONTRAKTER Forbundet af It-professionelle Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES ARBEJDSGIVERORGANISATION BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN/FORENINGEN AF SMÅ TEATRE I DANMARK OG SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER 1 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten

Læs mere

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1.1 Mellem timelønnede uddannede serviceelektrikere WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 10 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lønaftale 01.06.2013 1.06.2014

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1 Mellem timelønnede uddannede anlægselektrikere og WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 05 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lejre, og Jernholmen 6-10,

Læs mere