Menighedsfakultetet i vælten. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober MF-bladet nye bachelorsuderende.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedsfakultetet i vælten. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober MF-bladet nye bachelorsuderende."

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2011 Menighedsfakultetet i vælten Brug arvesølvet nye bachelorsuderende ikke lukningstruet 041

2 BRUG ARVESØLVET! I vælten i medierne - og i vælten for fuld anerkendelse Leder JØRN HENRIK OLSEN FAKULTETSLEDER fast i Skriftens ord og alt det gode arvesølv, vi har båret med os frem til i dag, og ingen nye meldinger i lærereller bestyrelsesudtalelser eller lignende berettiger til uro eller mistænkeliggørelse. Menighedsfakultetet (MF) har været en del i vælten i medierne vedrørende vores samarbejdsaftale med University of Wales de seneste uger. Studieleder Carsten Vang redegør for dette i artiklen side 4. Men der har også været andre indspark. Birger Reuss Schmidt har i en leder i Luthersk Missionsforenings blad Tro & Mission nr. 15, 12. aug. betvivlet mit ærinde i en selvransagende vurdering af, om vi i dag får kommunikeret vores formål og grundlag godt nok via de formuleringer, der blev støbt for mere end 40 år siden. Da Birger Reuss Schmidts leder kan skabe tvivl om, hvor MF står, vil jeg gerne understrege, at MF står, hvor MF stod og der bliver vi stående. Vi holder Min pointe er, at vort grundlag skal kommunikeres og blive brugt til tro, liv og tjeneste i Guds rige. Vort arvesølv skal således hverken sælges, eller hengemmes i kælderen, men derimod bringes i spil, virkelig bruges og slides på, så det får vital betydning for os alle i teologi, kirke og mission. Med fødderne på solid grund går vi ind i en åben og grundig forhandling med lederne af de teologiske uddannelser på universiteterne, udvalgte politikere og danske instanser i håb om at kunne opnå en dansk godkendelse af vores uddannelse. Sideløbende arbejder vi med at finde den rette internationale samarbejdspartner. Vi arbejder altså i to spor i forsøget på at nå frem til en langtidsholdbar løsning, der ikke kan rokkes af danske luner. Vi befinder os midt i vælten for det store projekt, der hedder fuld anerkendelse af MF. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro (korttype + 01 <) - Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Oktober årgang Oplag: 6900 Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Filip Bodilsen Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Forsidefoto Foto af skulpturen Close up af Bente Polano Ændringer vedr. abonnement - ring venligst

3 22 nye bachelorstuderende på 2011-holdet Med en rustur til Kristkirken i Kolding den august begyndte det fjerde bachelorhold deres teologiuddannelse på Menighedsfakultetet. Dermed er det fra starten signaleret, at vi har menigheden for øje og sigter efter at uddanne præster. Nils Andersen Landssekretær 22 studerende er en ideel holdstørrelse og på linje med optaget i 2005 og I 2009 optog vi med 31 studerende det største hold i Menighedsfakultetets historie. Da studiekoordinator Per Kolstrup siden har oplevet en eksplosiv stigning i antal henvendelser fra interesserede studerende, anede vi, at vi kunne få rigtig mange ansøgere i år og indførte et loft på 36 nye studerende. Vi nåede ikke så højt op, og årsagen kan ligge i, at vi i år har indført såkaldt motiveret ansøgning, hvor den studerende i sin ansøgning skal begrunde sit valg af teologistudiet på Menighedsfakultetet. Det kan have fået nogle usikre studerende til at springe fra, før de fik sendt ansøgningen. Men hellere et hold på 22 dedikerede studerende som gennemfører studiet end et hold på 36, hvor mange springer fra. Det nye hold udgør en herlig flok på 4 kvinder og 18 mænd i alderen år, langt de fleste er først i tyverne. Inde på biblioteket fyger det nu igen med grammatiske betegnelser i luften fra gruppearbejder omkring bordene og røber, at der bliver arbejdet koncentreret med at tilegne sig græsk. Det er fast arbejde, men belønningen er, at de siden kan læse Det Nye Testamente på originalsproget. Et andet fag Teologisk intro leder de studerende lige ind i hjertet af teologistudiet, så de fra studiets start får et overblik over både studiets kerneområder og dets nutidige relevans. Snart klar til tjeneste Til translokationsfesten den 26. august fejrede vi 14 nye bachelorer fra 2007-holdet, hvoraf de fleste fortsætter teologistudierne på Aarhus Universitet. Ligeledes fejrede vi, at de første 4 bachelorer fra 2005-holdet nu er blevet teologiske kandidater fra Aarhus Universitet. I efteråret går de på pastoralseminariet som en forudsætning for at kunne søge præsteembede. Med fire års undervisning på Menighedsfakultetet og to år på universitetet har de fået en alsidig og mere målrettet teologiuddannelse end nogen før dem, så det bliver spændende at følge dem, når de om kort tid skal ud at finde job. Foreløbig er der udsigt til, at en af dem bliver præst i en nystartet valgmenighed. 3

4 På ingen måde lukningstruet! CARSTEN VANG STUDIELEDER Bibeltro uddannelser er truet af lukning stod der på forsiden af Kristeligt Dagblad den 18. juli. Det førte til en omfattende debat med kronikker og svarindlæg omkring private akademiske uddannelsers mulighed for at opnå dansk anerkendelse. Men lad mig slå fast straks: Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi er på ingen måde truet af lukning. Vi har netop dimitteret 14 studerende, som afsluttede deres bacheloruddannelse i sommer, og som nu alle er i gang med masterstudier i Danmark og i England. Tilsvarende startede 22 nye studenter på uddannelsen for en måned siden. Hvad er baggrunden så for artiklens påstande, og hvordan stiller fremtiden sig for Menighedsfakultetets (MFs) bacheloruddannelse? Udenlandsk godkendelse Siden 2005 har MFs bacheloruddannelse været akkrediteret af University of Wales. Dansk Bibel-Institut (DBI) fik en tilsvarende aftale med Wales to år efter. En akkreditering betyder en godkendelse af uddannelsen, at den har det samme niveau og den samme videnskabelige værdi som en bacheloruddannelse fra et britisk universitet. Det er ikke nogen let sag at blive godkendt af University of Wales. Det kræver flere års forarbejde, hvor der skal udarbejdes udførlig og detaljeret dokumentation for uddannelsens målsætning og indhold. Det walisiske universitet spørger særligt efter, om underviserne på uddannelsen selv er engageret i videnskabelig forskning, om skolen har ressourcer til at gennemføre uddannelsen, om den kan håndtere afholdelse af eksamen, om den har procedurer til at kvalitetssikre og forbedre uddannelsen, osv. Det er et omfattende forløb, som man skal igennem, før et godkendelsesudvalg på University of Wales kan melde ud, at uddannelsen godkendes. Et uafhængigt bedømmelsesudvalg inspicerer institutionen og fører indgående samtaler med ansatte og studerende, hvorefter de udarbejder en rapport til godkendelsesudvalget i Wales. Aftalen med University of Wales betyder også, at universitetet løbende fører tilsyn med uddannelsen. En britisk tilsynsførende kommer på besøg to gange om året. To censorer, som begge kan læse dansk, gennemgår et udvalg af eksamensbesvarelser for at sikre sig, at niveauet for karakterer svarer til europæisk standard og hverken ligger for højt eller for lavt. Dertil kommer et særligt eftersyn hvert femte år, hvor et uafhængigt panel af fagpersoner fra andre britiske universiteter kommer på besøg og evaluerer uddannelsens standard og MFs evne til at gennemføre den forsvarligt. 4

5 Midt på sommeren skrev Kristeligt Dagblad i en stort opsat artikel, at Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Instituts bacheloruddannelser er truede af lukning, og at University of Wales ikke længere vil acceptere optag af nye studerende på uddannelserne. Virkeligheden ser dog helt anderledes ud. På baggrund af deres rapport og udtalelser fra tilsynsførende og censorer melder University of Wales så ud, om uddannelsen forsat kan godkendes, og om der er kritiske forhold ved uddannelsen, som skal forbedres. MF gennemgik det ordinære femårseftersyn i sommeren 2010 og fik megen anerkendelse for uddannelsens niveau og for sin evne til at håndtere den. Dansk anerkendelse? Nogen vil sikkert spørge, hvorfor MF går over åen efter vand og søger en udenlandsk akkreditering. Ville det ikke være nemmere med en dansk godkendelse? Svaret er, at dansk lovgivning slet og ret udelukker dansk akkreditering. I 2004, hvor vi søgte at etablere vores egen selvstændige bacheloruddannelse i teologi, var der intet dansk organ for akkreditering af uddannelser på universitetsniveau. Vi måtte derfor søge til udlandet. I 2007 fik Danmark så et akkrediteringsråd, som har til opgave at akkreditere alle højere uddannelser i Danmark. Problemet er imidlertid, at rådet ifølge lo- 5

6 Vi har lovende kontakter til et udenlandsk universitet, som har et internationalt højt ry, og som har en stærk teologisk afdeling. Bed om... at MF må opnå en god akkrediteringsaftale ven kun må akkreditere offentlige uddannelser. Det kan ikke kvalitetsgodkende private akademiske uddannelser. MF og DBI er dermed udelukket fra at kunne blive akkrediteret i en dansk sammenhæng. Wales opsiger aftalen I maj 2010 meddelte University of Wales os pludseligt, at de så sig nødsaget til at opsige aftalen med os. De studerende, der begyndte på uddannelsen i 2009, ville blive det sidste hold under samarbejdet med Wales. Den meget positive evaluering i femårsrapporten førte imidlertid til, at vi fik bevilliget udsættelse således, at aftalen først udløber i august Det betød, at vi kunne optage et nyt hold studerende i år under den nuværende akkreditering. Årsagen til, at Wales har opsagt samarbejdet, er en ændret sprogpolitik. De vil fremover kun godkende uddannelser, som udbydes på hovedsprog som engelsk, tysk eller mandarin (kinesisk). Uddannelser som udbydes på sprog, hvor de ikke selv har lærere, vil de ikke længere godkende. Denne ændring i sprogpolitikken har ramt mange andre uddannelser end vores. Hvis MF ville undervise på engelsk i bacheloruddannelsen, kunne vi fortsætte som hidtil. Men da vores mål er at uddanne forkyndere i primært en dansksproget sammenhæng, giver det ikke megen mening at uddanne unge på engelsk i at kommunikere det gode budskab på dansk. De studerende er sikret Ingen nuværende studerende vil mærke noget til, at Wales trækker sig fra august Deres uddannelse kører videre i uændret form, og de vil få et eksamensbevis fra University of Wales, når de er færdige. Det hold nye studerende, som MF lige har optaget, bliver det sidste under samarbejdet med Wales. Inden sommeren 2013, hvor vi agter at optage det næste hold studerende, skal vi have en akkrediteringsaftale klar med en ny partner. Fremtiden Vi arbejder derfor på at finde en ny samarbejdspartner. Vi har lovende kontakter til et udenlandsk universitet, som har et internationalt højt ry, og som har en stærk teologisk afdeling. De vil være i stand til at hjælpe med at forbedre kvaliteten af vores uddannelse, og de kan akkreditere den, selv om den udbydes på dansk. I og med, at MF allerede har været igennem den omfattende proces med at blive godkendt af University of Wales, forventer vi, at forløbet denne gang vil blive væsentligt enklere. Spørgsmålet som står tilbage Sommerens debat i Kristeligt Dagblad har været med til at rejse spørgsmålet, hvorfor private danske akademiske uddannelser, som har lærere på professorniveau, og som uddanner deres studerende til en kritisk, selvstændig stillingtagen, ikke kan blive godkendt i Danmark. Det forekommer meget mærkeligt i Grundtvigs fædreland, der på folkeskole- og gymnasieniveau har gode erfaringer med private skoler side om side med offentlige. Hvorfor må denne fleksibilitet ikke gælde uddannelser på universitetsniveau? 6

7 Foredragsrække om Guds rige den november Termen Guds rige er en af de hotteste teologiske diskussioner i tiden, og Menighedsfakultetets lærerkollegium belyser temaet ud fra den enkeltes faglige vinkel. Fri entré! 1. Guds rige og Skriften - torsdag den kl Historiske Helte - fredag den kl Guds rige i ord og handling nu - fredag den kl Afsluttende paneldebat mellem præster - fredag den kl Tab og sorg - kærlighed, kreativitet og død Livet skal åbenbart være svært. Det byder tit på smerte og sorg. Med kærlighed, nærhed og tilstedeværelse kommer sorg. Sorgen er måske endda helt nødvendig og livgivende. I tre dobbeltforedrag sætter fakultetsleder Jørn Henrik Olsen ved hjælp af kultur- og kunstanalyse, eksistensfilosofi, psykologi og teologi fokus på sorgen i sammenhæng med kærlighed, kreativitet og død. Mandag den 7. november: Kærlighed, glæde og sorg Mandag den 14. november: Kreativitet, melankoli og sorg Mandag den 21. november: Død, kunst og sorg Hver aften kl Deltagelse er gratis, men tilmelding til de tre foredrag ønskes på SPOTLIGHTS fredag den 25. november kl Lille kirke hvad nu? er temaet denne aften, hvor teologi, kirke og unge mødes i et spændende og aktuelt skæringsfelt. Folkekirken er i opbrud, og nogle danner valg- eller frimenigheder, mens andre bliver i sognestrukturen. Hvad er den ideelle kirkeløsning? Der bliver oplæg ved lektor i kirkehistorie Kurt Larsen og ph.d.- studerende Andreas Østerlund Nielsen. Derefter debat og hygge i caféen. Fri entré! Debataften om fremtidens folkekirke og folkekirkens fremtid Mandag d. 12. december kl Oplæg om sammenhængskraften i fremtidens folkekirke ved biskop Peter Skov-Jakobsen, København, og sognepræst Christian Poulsen, Snejbjerg. Derefter debat. Fri entré. 25 års jubilæum for Karin Christensen Torsdag den 6. oktober kl inviterer vi alle interesserede til jubilæumsreception for Karin Christensen i anledning af hendes 25 år som bibliotekar på Menighedsfakultetet. Vær med til at fejre Karin for hendes uvurderlige indsats i opbygning og udvikling af biblioteket samt redaktionsopgaver ved bogudgivelser mm. Kai Kjær-Hansen kåret til Årets Teolog 2011 Teol. dr. Kai Kjær-Hansen blev Årets Teolog Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen fremhæver i sin motivationstale ved semesterstarten den 29. august især Kai Kjær-Hansens evne til at sammentænke teologi og mission. Hans skribentvirksomhed, som er nået langt ud over kanten af snævre kirkelige miljøer. Kai Kjær-Hansens vægtige engagement i processen frem mod den nye bygning, TORVET, som Menighedsfakultetet opfører sammen med Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen. Læs mere om arrangementerne og kåringen af Årets Teolog på 7

8 MF-bladet Kaldet til at være Jesu disciple Christoffer Højlund, som er en af de fire første teologiske kandidater fra det første bachelorhold på Menighedsfakultetet, har skrevet speciale om discipelskab. Han ønsker at afklare, hvad discipelskab nærmere er og indebærer i dag. Her kan du få et indblik i hans tanker. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Ifølge Christoffer skal kirken mere end bare at døbe mennesker. At være kristen er noget dynamisk, og Jesus vil, at mennesker skal følge ham og indgå i et nært discipelfællesskab med ham. Christoffer Højlund er klar i mælet her. For ham står discipelskab som det centrale i kristendommen, og det bør være retningsgivende for både kirkens liv og den enkelte kristne. Christoffer Huus Højlund 28 år Afsluttede sin bacheloruddannelse på Menighedsfakultetet i Har læst på Det Teologiske Fakultet i to år, hvor han det sidste halve år har skrevet speciale om discipelskab. Begyndte på Pastoralseminariet efter sommerferien. Discipelskab er Hvad vil det så ifølge Christoffer sige at være en discipel og være i discipelskab? Discipelskab er efterfølgelse af Jesus. Som disciple er vores liv formet af det møde, vi har med Jesus og ikke mindst af den relation, der herefter opstår. Christoffer mener ikke, at der findes en bestemt formel for det at være en discipel: I det Nye Testamente møder Jesus forskellige mennesker, som han gør til sine disciple. Men han giver dem ikke de samme opgaver. De får ikke det samme kald. Det samme gør sig også gældende for os i dag. Christoffer mener dog stadigvæk, at der er nogle overordnede og meget vigtige opgaver, som er fælles for Jesu disciple: Jesus kalder os til at gøre flere mennesker til sine disciple (Matthæusevangeliet kap. 28). Det er den overordnede opgave. En anden meget essentiel bestanddel af discipelskabet er det kristne fællesskab. Som troende kristne er vi kaldet til at indgå i et fællesskab med andre kristne. Jesus understreger dette, da han sender sine disciple 8

9 ud for at missionere. De gør det ikke alene og hver for sig tværtimod går de to og to. På samme måde er Jesu nadver også et fællesskabskonstituerende måltid, som forudsætter fællesskabet. Og går vi skridtet videre, siger Paulus, at menigheden er ét legeme, hvor hvert eneste medlem er uundværligt i sin egenart. At være discipel er altså ikke en solobeskæftigelse discipelskab indebærer fællesskab. Jesus som forbillede Ifølge Christoffer kalder og frelser Jesus disciplene til at leve i Gudsriget nu og i evighed. Han kalder dem ikke UD af verdenen. Jesus kaldte dem til at følge ham ind i Gudsriget og ind i relationer til andre mennesker. På samme måde er også vi kaldet til i dag at indgå i relationer til andre mennesker. Christoffer har et konkret bud på hvordan: Se, hvordan Jesus møder mennesker. De mennesker, hvis vej krydsede Jesus, blev mødt med åbenhed, oprigtig interesse, omsorg og kærlighed, men samtidig fasthed og udfordring. Vi hører i evangelierne, at Jesus beder sine disciple om at gøre de ting, de ser Jesus udføre. Jesus bruger sig selv som eksempel. Et eksempel, som jeg mener, vi skal gøre vores ypperste for at efterligne. 9

10 MF-bladet Professionel bygherrerådgivning og projektledelse. Med hjertet En bevægelse i bevægelse Kurt E. Larsen En god idé fortjener en god plan! Indre Missions historie fra stiftelsen til i dag.»i bogen får forfatteren på en tilgængelig og spændende måde beskrevet bevægelsens omfangsrige arbejde gennem årene... det giver tro på, at Indre Mission også i fremtiden vil være et brugbart redskab i missionsarbejdet i Danmark.«Hans-Ole Bækgaard formand for Indre Mission Dorthea Nedergaard Psykoterapi & supervision af ledere Mob Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg 456 sider 249,95 kr. Becks bedste Vilhelm Beck Femten udvalgte prædikener af Vilhelm Beck samlet af Kurt E. Larsen sider 199,95 kr. FORLAGSGRUPPEN LOHSE TLF.: Værelser og mødelokaler enjoy Copenhagen lige i centrum at it s best et!godt og centralt sted at bo og mødes. BEST WESTERN Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Bøger & bibler Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler fra alle danske kristne forlag Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4, 1653 København V tel.: Stay at Best Western Hotel Hebron d IN Værelser og mødelokaler Genbrug Tilst Værelser og mødelokaler lige i centrum enjoy Copenhagen Værelser og centrum mødelokaler tømmes lige idødsboer enjoy Copenhagen at it s best! et godt og centralt sted at bo og mødes. lige i centrum enjoy Copenhagen at it s best Visted afhenter ogmødes. sælger et!godt og centralt at bo og at it s best Lindholm Auto et!godt og centralt sted at bo og mødes. gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Reparation Helgolandsgade 4, 1653 København V BEST WESTERN Tel.: BEST WESTERN BEST WESTERN af alle bilmærker tlf Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Stay at Best Western Hotel Hebron Tlf Hotel 00 Hebron 4, 1653 København V Stay Helgolandsgade at Best Western Tel.: Stay Helgolandsgade at Best Western Hebron 4, 1653 Hotel København V Tel.: Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: Anelystparken 21 Tilst Tlf Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4, 1653 København V Best Western Hebron tel.: Hotel 06 Åbningstider: Helgolandsgade 1653Hebron København V Best Western Hotel tel.: Ma.- fr. 17, lø Helgolandsgade 4, København V tel.: Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet

11 Økonomi Walther Plauborg Hansen Forretningsfører Tak for de mange og trofaste gavebidrag til Menighedsfakultetet (MF) også det seneste regnskabsår. Gaveindtægterne til driften af MF blev kr. mindre end foregående år. Faldet skal ses i lyset af den store indtægtsforøgelse på ca. 1 mio. kr. i det foregående år, hvor vi gennemførte en omfattende kampagne for at få flere faste bidragydere via Betalingsservice. 15 % af de nye fastgiveraftaler er ophørt i løbet af det første år, og det er medvirkende til faldet i indtægterne. Glædeligvis blev udgifterne også mindre end budgetteret endda så meget mindre, at resultatet blev et overskud. Besparelserne skyldes mindre udgifter end for- ventet til stipendier, løn, fundraising, nyanskaffelser mv.. Efter 7 år med underskud på sammenlagt 1,45 mio. kr. er det meget glædeligt at kunne præsentere et regnskab med overskud. Tak for jeres bidrag til dette. Sponsorløb Ved semesterindledningen den 29. august afholdt MF igen et sponsorløb med det formål at indsamle penge til stipendiepuljen. 30 aktive studerende og ansatte løb og cyklede 518 km på en time, og det indbragte kr. fra 550 sponsorer. Tak til alle sponsorer for deres bidrag til stipendiepuljen, som støtter de studerende, som ikke kan få SU. RESULTATOPGØRELSE 1. JULI JUNI 2011 BUDGET 2011/12 Indtægter: kr. kr. Gaver (inkl. arv) Gaver til byggeri af TORVET Offentlige tilskud Øvrige indtægter Udgifter: Personaleomkostninger Markedsføring inkl. MF-bladet Administration Lokaleomkostninger Stipendier (SU-erstatning) Andre driftsomkostninger Afskrivninger Finansielle poster Henlagt til byggeri af TORVET Årets resultat Byggeri Byggeriet af TORVET, som bl.a. skal huse administrationen for MF, Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen, skrider fremad. 58 stk meter lange funderingspæle er banket i jorden og sikrer et solidt fundament for den nye bygning. Vi er taknemlige for, at det økonomiske fundament også tager form. Vi har pt. modtaget 1,3 mio. kr. i form af gavetilsagn, gavebreve og rentefrie lån. MF har brug for yderligere 1,9 mio. kr. til dækning af vores tredjedel af den samlede byggesum. Vi opfordrer alle til at støtte byggeriet og dermed investere i udbygningen af MF og et tættere samspil mellem teologi og mission. Se støttemulighederne på Se hele regnskabet på Kontakt mig på tlf eller for yderligere information. Gaver til MF kan indbetales til giro (korttype + 01 <) 11

12 Sommerens debat i Kristeligt Dagblad har været med til at rejse spørgsmålet, hvorfor private danske akademiske uddannelser, som har lærere på professorniveau, og som uddanner deres studerende til en kritisk, selvstændig stillingtagen, ikke kan blive godkendt i Danmark. Det forekommer meget mærkeligt i Grundtvigs fædreland, der på folkeskole- og gymnasieniveau har gode erfaringer med private skoler side om side med offentlige. Hvorfor må denne fleksibilitet ikke gælde uddannelser på universitetsniveau? Carsten Vang side 6 Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011 Guds rige er nær Torvet tager form 03 Gudsriget via korset 04 kaldet blev forstærket 081 Komme dit rige i himlen som på jorden! Leder Og så diskuterede vi

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Hvem skal lede kirken?

Hvem skal lede kirken? MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2013 Hvem skal lede kirken? 02 Bibeltroskab i dag 29 nye studerende 03 04 Hvem bør lede folkekirken 1 Bibeltroskab i dag Leder Asger Chr. Højlund Professor jo bare

Læs mere

Bibeltro i den akademiske verden

Bibeltro i den akademiske verden MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2014 Bibeltro i den akademiske verden 02 Nej tak til selvglade idioter 04 bibeltroskab og videnskabelighed 08 troen udfordres i studiet 1 Leder Nej tak til selvglade

Læs mere

teologiens berettigelse og nødvendighed

teologiens berettigelse og nødvendighed MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2011 teologiens berettigelse og nødvendighed 03 Teologi i livets tjeneste Hvad er teologi?! 04 Teologi på tre ben 061 Er vores vision også din? Nils Andersen Landssekretær

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

MF-bladet 02 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012. Torvet åbnet. Drømmen kan realiseres. Glimt fra åbningsfesten 1

MF-bladet 02 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012. Torvet åbnet. Drømmen kan realiseres. Glimt fra åbningsfesten 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012 Torvet åbnet Større udsyn 02 04 Drømmen kan realiseres 08 Glimt fra åbningsfesten 1 Større udsyn Leder Samarbejdet med Dansk Ethiopermission og Israelsmissionen

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014 TORVET forbinder teologi og mission 02 Teologi og mission i interaktion 04 Global missionsglød 08 TORVET giver retning i studiet 1 Teologi og mission i interaktion

Læs mere

BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009. MF-bladet 03 2009 FØRSTE HOLD DØDEN VEN ELLER FJENDE?

BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009. MF-bladet 03 2009 FØRSTE HOLD DØDEN VEN ELLER FJENDE? MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009 BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... DØDEN VEN ELLER FJENDE?05 FØRSTE HOLD 07 BACHELORER ER UDDANNET PENGEKASSEN ER TOM 11 1 Med Gud i hjertet og hår på brystet LÆRERRÅDSFORMAND,

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl

Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010 10 år med Ingolf Henoch Pedersen ved roret 04 10-året hvor MF satte storsejl ikke med for små sko 06 08 DBI og MF skulder ved skulder 1 Det skæve Danmark - om

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

MF-bladet 04 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012. Ung forskning. Menigheden og Bibelen. Åbent brev til folkekirken.

MF-bladet 04 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012. Ung forskning. Menigheden og Bibelen. Åbent brev til folkekirken. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012 Ung forskning 04 Nyheden om kors-kongen 06 Menigheden og Bibelen 12 Åbent brev til folkekirken 1 Forspring via forskning Leder Forskning giver ligeledes en

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet SEP 2005 6 bladet fra menighedsfakultetet 18 studerende begynder på den nye bacheloruddannelse Læs side 7 30.000 mennesker på Hong Kongs største stadion, samlet i bøn for verden Professor på langfart -

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

bladet Bachelorhold Det nye fra menighedsfakultetet Årets teolog Evangelisk-Luthersk Netværk fylder 1 år Gudstjeneste i restaurant i Århus OKT 2007

bladet Bachelorhold Det nye fra menighedsfakultetet Årets teolog Evangelisk-Luthersk Netværk fylder 1 år Gudstjeneste i restaurant i Århus OKT 2007 OKT 2007 7 bladet fra menighedsfakultetet Årets teolog Læs s. 3 30. august begyndte 20 nye studerende på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi. Det nye Bachelorhold Evangelisk-Luthersk Netværk

Læs mere

Andagt. Med evigheden for øje LUMI RADIO AALBORG PÅ INTERNETTET

Andagt. Med evigheden for øje LUMI RADIO AALBORG PÅ INTERNETTET LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 1/april-sept. 2013 31. årgang Andagt Med evigheden for øje Andagt ved Hans Peter Hansen I Lumi Radios studie hænger et broderet billede med denne sætningen. Når

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

EFTERÅRSPROGRAM 2016

EFTERÅRSPROGRAM 2016 EFTERÅRSPROGRAM 2016 Når reformationen fortolker sig selv. Fejringer gennem 400 år. Foredrag v. Carsten Bach-Nielsen, lektor kirkehistorie, AU Da det første hundrede år var gået, siden reformationen tog

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA 2011

ANSØGNINGSSKEMA 2011 ANSØGNINGSSKEMA 2011 Når du ansøger: 1. Dette skema skal udfyldes af enhver, der søger optagelse på Menighedsfakultetets 4-årige bacheloruddannelse i teologi. Der gøres opmærksom på, at du samtidig med

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Forord Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Vækkelserne i 1800-tallet er et af de mest fascinerende kapitler i den danske kirkes historie. Kirkerne var blevet alt for tomme, og oplysningstidens

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os!

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014 forsvar for troen Troen involverer forstanden 02 Trosforsvar er vigtigt 04 Hjælp os! 11 1 Leder Troen involverer forstanden Emil Børty Nielsen BA.theol. og medarbejder

Læs mere

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010 Kirken - et anderledes folk 04 bidrager til international forskning 06 Kirken må genvinde sin egenart 08 BA-studerende vil bringe evangeliet 1 til Laos Den ulykkelige

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013 Søren Kierkegaard på spil 03 Lydighed eller lovsang 04 Søren Kierkegaards passion 11 MF behøver din støtte 1 At blive sig selv Leder Jørn Henrik Olsen fakultetsleder,

Læs mere

RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009. MF-bladet 02 2009 GUDSTJENESTE FOR RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM

RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009. MF-bladet 02 2009 GUDSTJENESTE FOR RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009 RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM RELIGION I DET 04 OFFENTLIGE RUM NY GENBRUGSBUTIK 07 GUDSTJENESTE FOR 08 KIRKEFREMMEDE 1 MF-bladet i ny skikkelse LANDSSEKRETÆR

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet AUG 2005 5 bladet fra menighedsfakultetet informationsnummer 2005 2006 MF til eksamen side 3 38 år undervejs om Menighedsfakultetets spændende historie På vejen til SU side 8 De, der i sin tid tog initiativ

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 28. august 2017 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld

bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld MAJ 2005 3 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld leder side 2 Teologi for kirkens skyld Bachelorbrochure tilgængelig Brochuren over MF s nye bacheloruddannelse kan rekvireres fra MF

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015 Læs teologi på MF! 02 Kaldet til at være præst 13 Glæden ved at være præst Ny fakultetsleder 161 Leder Kaldet til at være præst Jørgen Jørgensen Bestyrelsesformand

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

CHRISTIAN BARTHOLDY,

CHRISTIAN BARTHOLDY, KURT E. LARSEN CHRISTIAN BARTHOLDY, vækkelseskristendom og dansk kirkeliv Studier i Indre Missions historie, ca. 1930-1960 KOLON Indhold Forord ved udgivelsen 7 1 Forskningshistorie, metode, disposition,

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Prisen ved discipelskab. Kulturer bliver genoprettede

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet JAN 2008 1 bladet fra menighedsfakultetet Lær af kirkerne i Syd Læs s. 4-5 FRA ÅRET DER GIK 2007 Nyt fokus på præsteuddannelsen Biskop Jan Lindhardts udmelding om, at vi har behov for en bedre præsteuddannelse

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hans kritik

Læs mere

NY STUDIEORDNING - MERE PRAKTISK TEOLOGI, MINDRE LATIN. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2009. MF-bladet 04 2009 NYT FAG: AT EVANGELISERE MED

NY STUDIEORDNING - MERE PRAKTISK TEOLOGI, MINDRE LATIN. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2009. MF-bladet 04 2009 NYT FAG: AT EVANGELISERE MED MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2009 NY STUDIEORDNING - MERE PRAKTISK TEOLOGI, MINDRE LATIN NYT FAG: 04 TEOLOGISK INTRO TEOLOGI MELLEM 07 VIDENSKAB OG KONFESSIONALITET AT EVANGELISERE MED 08 JORD

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2014 Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv Nyt center for trosforsvar på MF For og imod gengiftning 08 MF-tidsskrift i førertrøjen 1 Når sandheden om

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

DØDEN. den sidste udflugt. Temauger på biblioteket 29. marts april 2016

DØDEN. den sidste udflugt. Temauger på biblioteket 29. marts april 2016 2 DØDEN den sidste udflugt Temauger på biblioteket 29. marts - 10. april 2016 DØDEN den sidste udflugt Samtalesaloner Kulturcafé Foredrag om tab og sorg En retsmediciners hverdag Skæld ud på Gud Børneteater

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

bladet Kend Bibelen og KORANEN Studieintroduktion den 2. marts s. 3 I arbejdstøjet s. 6 Om tro og tvivl s. 7 fra menighedsfakultetet JAN 2007

bladet Kend Bibelen og KORANEN Studieintroduktion den 2. marts s. 3 I arbejdstøjet s. 6 Om tro og tvivl s. 7 fra menighedsfakultetet JAN 2007 JAN 2007 1 bladet fra menighedsfakultetet Studieintroduktion den 2. marts s. 3 I arbejdstøjet s. 6 Kend Bibelen og KORANEN Læs artiklen s. 4-5 Om tro og tvivl s. 7 MF bladet 1 JAN 2007 1 LEDER Bjarne Hougaard

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

bladet BRUG FOR EKSTRA GAVE! Judas-evangeliet Fire kandidater i Indre Mission Studenter har ordet på ny studenterside fra menighedsfakultetet

bladet BRUG FOR EKSTRA GAVE! Judas-evangeliet Fire kandidater i Indre Mission Studenter har ordet på ny studenterside fra menighedsfakultetet JUNI 2006 4 bladet fra menighedsfakultetet Judas-evangeliet Se side 3 BRUG FOR Fire kandidater i Indre Mission Se side 4 EKSTRA GAVE! Vi behøver 1,2 millioner kroner inden 30. juni Det er 200.000 kr. mere,

Læs mere

Jeppe Bach Nikolajsen

Jeppe Bach Nikolajsen MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2011 Jeppe Bach Nikolajsen udstikker ny kurs for folkekirken 03 Jeppe Bach Nikolajsen forsvarede ph.d.-afhandling i Oslo Ph.d.-afhandling udstikker ny kurs for

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Landsmøde i Kirkeligt Centrum Lørdag den 5. oktober 2013 i Viborg domsogns sognegård. Formandens beretning

Landsmøde i Kirkeligt Centrum Lørdag den 5. oktober 2013 i Viborg domsogns sognegård. Formandens beretning Landsmøde i Kirkeligt Centrum Lørdag den 5. oktober 2013 i Viborg domsogns sognegård Formandens beretning Søren Kierkegaard fejres dette år i anledning af 200 årsdagen d. 5. maj. Hans store filosofiske,

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside Missionær: og Layout:

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside  Missionær: og Layout: P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 børnearbejdet. De følgende lederbøger er udkommet i en 3-årig pe-

Indholdsfortegnelse. Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 børnearbejdet. De følgende lederbøger er udkommet i en 3-årig pe- Indholdsfortegnelse Forord Side Nr. 6 ud af 10 Forord 4 Dette er sjette lederbog af ti. Her Præsentation af hjælpemidler 6 bringes vejledninger til Søndagsskolernes 3-årige tekstrække for Brug af tekstvejledningerne

Læs mere

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE)

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE) Menighedsvision 2002 ark 1 Odder Frimenigheds vision er bygget op over to bibelsteder nemlig Mt. 22,37-40 og Mt 28,18-20. Menighedsvision 2002 Det dobbelte Kærlighedsbud Mat 22, 37-40. Du skal elske Herren..

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere