Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

2 Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 228. Budgetopfølgning budget 2007 pr. 31. juli Frigivelse af anlægsmidler 2007 på vejområdet Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligehold Inventar, udstyr og udbud - tilbygning Brovst Børnehave Ansøgning om budgetoverførsel fra konto 5 til konto 6 i Børne- og Familierådgivningen Ansøgning om ændring af fysiske rammer i Ingstrup LBO Etablering af satellitenhed i Børne- og Familierådgivningen Overførsel af midler fra Budget behandling Revision af Sammenlægningsudvalgets regnskab Revision af Brovst Kommunes regnskab Revision af Fjerritslev Kommunes regnskab for Revision af Pandrup Kommunes regnskab Revision af Aabybro Kommunes regnskab Godkendelse af Jammerbugt Kommunes regnskabspraksis 2007 og åbningsbalance Ombygning af Solgården Etape II Salgspriser for arealer til bolig- og erhvervsformål Delingsaftale Nordjyllands Amt - efterregulering Oplæg til ny projektansøgning til fornyelse af kommuneplanlægningen (plan09) Lokalplanforslag nr , Kommuneplantillæg nr Anmodning om jord stillet til rådighed for etablering af kunststofbane Forlængelse af driftsaftale med Danske Diakoner vedr. Aabybro plejehjem og Birkelse plejecenter Lokaleønsker til Værestedet Syrenen, Brovst Forslag til sundhedspolitik for Jammerbugt Kommune Ændring af medlemssammensætningen i Bevillingsnævnet Rigsrevisionen - afrapportering vedr. førtidspension Beskæftigelsesplan Punkter på lukket møde: Afbud: Erik Holt (V) Henry Kronborg (V) Per Halsboe-Larsen (A)

3 Kommunalbestyrelsen Budgetopfølgning budget 2007 pr. 31. juli / Arne Kristensen Beslutningstema Budgetopfølgning pr. 31. juli 2007, hvor der skal tages stilling til afvigelser og nye skøn i forhold til det oprindelige budget Sagsbeskrivelse Forvaltningen har udarbejdet en budgetopfølgning vedrørende budget 2007 pr. 31. juli Opfølgningen er udarbejdet på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. juli suppleret med fremskrivninger af det forventede forbrug i den resterende del af året. Budgetopfølgningen er udarbejdet i samarbejde mellem de enkelte fagafdelinger og Økonomi- og Personalestaben. Budgetopfølgningen blev gennemgået og drøftet på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 31. august og 1. september. På seminaret blev der udleveret bilag der beskriver de forventede afvigelser. Budgetopfølgningen viser overordnet, at der er udsigt til et merforbrug på driften i størrelsesordenen mio. kr. Heraf vedrører ca. 10 mio. kr. overførselsudgifter og ca. 15 mio. kr. ældre-/handicapområdet der er givet tillægsbevillinger til driften på ca. 24 mio. kr. Heraf vedrører de 23 mio. overførsler fra 2006 til Der forventes også overførsler fra 2007 til 2008 hvilket vil medføre en negativ tillægsbevilling der er givet tillægsbevillinger vedr. anlæg på ca. 51 mio. kr. hvoraf ca. 26 mio. kr. kan finansieres ved ikke disponerede anlægsmidler fra 2007-budgettet og de 19 mio. kr. kan lånefinansieres der forventes salg af jord og grunde på ca. 12 mio. kr. der forventes indtægter fra deling af Nordjyllands Amts aktiver og passiver på godt 7 mio. kr. og indtægter fra kommunens andel af salg af KommuneForsikring på godt 17 mio. kr. der forventes en merindtægt fra midtvejsregulering på tilskud på 3 mio. kr. Disse afvigelser vil samlet medføre et tillæg til kassebeholdningen i størrelsesordenen mio. kr. mod et budgetteret tillæg til kassebeholdningen på 23,4 mio. kr. Retsgrundlag Styrelsesloven

4 Kommunalbestyrelsen Økonomi og finansiering De er for øjeblikket udsigt til væsentlige overskridelser på driften, som dog i stor udstrækning vil kunne finansieres af øgede indtægter. Der forventes på nuværende tidspunkt et tillæg til kassebeholdningen på mio. kr. mindre end det budgetterede. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen, og tager stilling til, om der for nuværende skal ydes tillægsbevilling til afvigelserne. Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at tillægsbevillinger til Budget 2007 afventer 3. budgetopfølgning som gennemføres pr. 30. september Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Kommunalbestyrelsen Frigivelse af anlægsmidler 2007 på vejområdet / Kristian Olsen Beslutningstema Der søges om frigivelse af vejområdets anlægsmidler for Sagsbeskrivelse Renoveringen af kommunens asfaltbelægninger optimeres i vejmanagementprogrammet RoSy. Implementeringen af data fra hhv. Nordjyllands Amt, Brovst, Fjerritslev og Pandrup kommuner er endnu ikke tilendebragt. Efter implementeringen skal der foretages en samlet skadesregistrering. Det har derfor været nødvendigt at tage udgangspunkt i oplysninger fra tidligere optimeringer i de enkelte kommuner. Vejene i Aabybro kommune er undtaget, idet de vedligeholdes i en funktionskontrakt frem til Vejafdelingen har med dette udgangspunkt tilset de offentlige veje som umiddelbart har et akut vedligeholdelsesbehov, idet de er under kraftig nedbrydning. Afdelingen har udarbejdet en liste med overslag over udgiftsbehovet på disse veje. Listen er ikke udtømmende men angiver et behov på ca. 8,6 mio. kr.. Der er i kommunens driftsbudget 2007 afsat kr. til asfaltvedligeholdelse. Kommunes anlægsbudget for 2007 indeholder et beløb på 2,0 mio. kr. til investeringer på vejområdet. Anlægsbeløbet anbefales frigivet til brug for dækning af vedligeholdelsesbehovet på de akutte strækninger. Udover de nævnte akutte strækninger er der et behov for almindelig slidlagsvedligeholdelse på vejnettet, som vil blive synliggjort i forbindelse med den kommende skadesregistrering. Skadesregistreringen med efterfølgende behovsanalyse forventes udført inden budgetlægningen for Retsgrundlag ikke relevant Økonomi og finansiering Anlægsbeløbet, der søges frigivet, er indeholdt i budget 2007 Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant

6 Kommunalbestyrelsen Indstilling Drifts- og anlægsafdelingen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender, at vejområdets anlægsmidler for 2007 på 2,0 mio. kr. frigives. Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Økonomiudvalget den Udsættes til næste møde. Fraværende: Afbud Niels Chr. Hem (V) Økonomiudvalget den Stillingtagen til indstillingen afventer 2. budgetopfølgning for 2007, der forventes forelagt i september måned. Fraværende: Afbud Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at anlægsmidlerne på 2 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse ikke frigives, men tillægges kassebeholdingen i Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

7 Kommunalbestyrelsen Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligehold / Svend Aage Strandfeldt Beslutningstema Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til central udvendig vedligehold og energibesparende foranstaltninger 1,5 mio. kr. samt godkendelse af overførselsret for overskud/underskud indenfor området Sagsbeskrivelse For de 4 gamle kommuner er der jfr. økonomiafdelingen i budgettet for 2007 afsat flg. beløb/puljer: Central udvendig bygningsvedligehold: Pandrup pulje kr. Aabybro pulje kr. (anlægsmidler) Brovst pulje kr. Fjerritslev pulje kr. (heraf udv. vedl. kr ) Energibesparende foranstaltninger: Aabybro pulje kr. (anlægsmidler) Vedr. anlægsmidlerne til udvendig vedligehold og energibesparende foranstaltninger for Aabybro er (med kendskab fra 2006) udarbejdet prioriteret liste med overslag over arbejder til udførelse i Tilsvarende er der for Pandrup og Fjerritslev, hvor afsatte beløb er drift, udarbejdet lister med arbejder der bør udføres i Vedrørende Brovst er der for nuværende ikke oversigt over bygningernes tilstand til fuldt at kunne disponere de afsatte midler til udvendig vedligehold. Der er i oversigt medtaget de arbejder der er kendt og bør udføres i Brovst. Vedrørende midler til central udvendig vedligehold har forvaltningen ønske om at kunne overføre ikke forbrugte midler fra et regnskabsår til andet regnskabsår og evt. også overføre underskud. Dette begrundet i at det kan være vanskeligt præcist at ramme budgetrammen, ligesom der kan blive behov for at kunne disponere med større beløb et år, eksempelvis i forbindelse med tagudskiftninger og renoveringer, hvilket der, med det kendskab der er til bygningsmassen for nuværende, bliver behov for.

8 Kommunalbestyrelsen Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Drift og Anlæg afdelingen indstiller: at anlægsbeløb samlet 1.5 mio kr. til central udvendig vedligehold og energibesparende foranstaltninger i Aabybro frigives at afdelingen gives overførselsret for overskud/underskud indenfor området at prioriterede lister for arbejder i henholdsvis Aabybro, Pandrup, Brovst og Fjerritslev godkendes Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at bygningsvedligeholdelse (drift og anlæg) og energibesparende foranstaltninger sættes i bero indtil der foreligger en samlet budgetopfølgning for Erik Ingerslev tager forbehold overfor indstillingen vedr. energibesparende foranstaltninger. Fraværende: Afbud Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at der frigives et rammebeløb på 1 mio. kr. til udvendig bygningsveligeholdelse m.m. på drift, at der gives negativ tillægsbevilling på drift (udvendig vedligeholdelse) på kr, at der gives negativ tillægsbevilling på anlæg (udvendig vedligeholdelse) på kr., at der gives negativ tillægsbevilling på anlæg (energibesparende foranstaltninger) på kr. som modsvares af en tilsvarende mindreindtægt ved låneoptagelse, og at kassebeholdningen som konsekvens heraf øges med kr. Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A)

9 Kommunalbestyrelsen Bilag: Kopi af Oversigt over vedl. arbejder i 2007 Aabybro Kommunalbestyrelsen, den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

10 Kommunalbestyrelsen Inventar, udstyr og udbud - tilbygning Brovst Børnehave / Harriet Meisner Beslutningstema I forbindelse med tilbygning til Brovst Børnehave skal der anmodes om godkendelse af et beløb afsat til inventar og renovering af legepladsen, samt udbudsform og tidsplaner. Sagsbeskrivelse På Kommunalbestyrelsens møde den 23. august 2007 blev en tilbygning af Børnehaven på Elmevej i Brovst godkendt med den tilføjelse at Børne- og Kulturudvalget skal fremsende indstilling med økonomisk overslag inklusiv inventar m.m., tidsplan samt udbudsform inden endelig frigivelse af midlerne. Børne- og Kulturforvaltningen anser det for relevant at operere med nøgletal i forbindelse med udgifter til inventar, så udgangspunktet for inventar ikke beror på, hvad der indkøbes i den enkelte institution, men er et beløb pr. barn. Forvaltningen har som udgangspunkt brugt tal fra de sidste byggerierog set på hvilke beløb, der anvendes i andre kommuner som nøgletal ved ny- og tilbygninger. Herefter regnes med et beløb svarende til kroner pr. barn til alt invental dog eksklusiv garderober. Samlet beløb til inventar og udstyr i tilbygningen til børnehaven på Elmevej i Brovst anslås til: Inventar kr Garderober kr Legeplads kr kr Nedenstående præsenteres en mere detaljeret gennemgang af baggrunden for ovenstående tal. Legeplads og belægninger: Flytning af hegn og legeredskaber menes at kunne holdes indenfor anlægsudgiften. Legepladsudgifterne afhænger af, hvor indgribende nybyggeriet er i forhold til eksisterende legeplads.

11 Kommunalbestyrelsen Asfalt til kørebane til mooncar og cykler: kr Ny sandkasse : kr Nyplantning af området : kr Borde og bænke : kr Nye legeredskaber : kr i alt. : kr Garderober 50 x (brugt i tilbygning i Nr. Halne.): kr Inventar: Borde og stole : kr Reoler Pendler: Digitalkameraer til dokumentation Udvidelse af alarmsystem Telefoner m. omstilling Sovemadrasser Skrivepulte Belysning Opslagstavler Personalestole og bord Rulleborde Diverse (brandmateriel, gardiner, tallerkener, kopper, personale skabe, ect.) : kr i alt.. 50 x kr : kr Teknik- og Miljøforvaltningen har som forudsætning for, at byggeriet kan afholdes indenfor det vedtagne budget, at udbuddet foregår i eget regi. Tidsplan: Fra beslutningstidspunkt for iværksættelse af byggeriet til udsendelse af licitationsmateriale vil der gå cirka 3 måneder. Udbudsperioden vil være på 3 uger, og et realistisk bud på en anslået byggetid vil være 8 måneder i alt en tidsplan på cirka 1 år. Udbudsform: Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at afholde licitationen i en indbudt licitation i hovedentreprise. Forventeligt indbydes 5-6 firmaer til bud, heraf skal mindst et være hentet udenfor kommunen. Byggestyring: Den konkrete byggestyring vil være placeret i Teknik- og Miljøforvaltningen. Retsgrundlag Økonomi og finansiering

12 Kommunalbestyrelsen På baggrund af beregningerne i sagsbeskrivelsen til kommunalbestyrelsesmødet den 23. april 2007 kan de samlede anlægs- og etableringsudgifter opgøres til kr. (bygningen) kr. (inventar og udstyr), dvs. i alt kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- Kulturudvalget godkender nøgletal for inventar og udstyr samt tidsplan og udbudsformer. Børne- og Kulturudvalget den Anbefales godkendt. Kommunaldirektøren den Ved godkendelsen af indstillingen skal der tillige tages stilling til en anlægsbevilling på kr. til tilbygning ved Brovst Børnehave. Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der gives tillægsbevilling (anlægsbevilling) på kr. i 2007 finansieret af ikke-frigivne anlægsmidler i budget 2007, at arbejdet udbydes i offentlig licitation i hovedentreprise. Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Bevillingsmæssigt indregnes bevillingen i anlægsbudget 2008, hvor den kan delvis lånefinansieres. Tilbage til toppen

13 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om budgetoverførsel fra konto 5 til konto 6 i Børne- og Familierådgivningen / Susanne Berke Beslutningstema Godkendelse af overførsel på ca ,- kr. fra konto 5 til konto 6 svarende til 2 socialrådgiverårsværk i Børne- og Familierådgivningen. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen gav på temamøde juni måned uformelt tilsagn om godkendelse af overførsel fra konto 5 til konto 6 til ansættelse af 2 socialrådgivere i Børne- og Familierådgivningen indenfor den samlede budgetramme. Tilsagnet blev givet på baggrund af notat af 4. juni 2007, hvori det som løsningsforslag anføres: Det er Børne- og Kulturforvaltningens anbefaling, at afdelingen opnormeres med 4 stillinger. Ved en opnormering med 2 fuldtidsstillinger vil Børne- og Familierådgivningen kunne imødese lovens minimums krav. Ved en tilførsel af yderligere 2 medarbejdere vil sagsantallet pr. rådgiver give mulighed for at yde en indsats med baggrund i grundlagsforståelsen og det beskrevne tværfaglige samarbejde/visitationsmodel udarbejdet i samarbejde med Pythea. En økonomisk model kan foreslås således: 1. Afdelingen får tilført økonomiske ressourcer svarende til 2 stillinger med baggrund i den øgede opgavemængde beskrevet tidligere. 2. Hertil kan finansieringen af 2 stillinger ske inden for den nuværende ramme, idet undersøgelser og erfaringer viser, at vi på længere sigt med en meget tidlig og ikke mindst forebyggende indsats i myndighedsdelen og i udførerdelen kan mindske udgifterne inden for området i forhold til de særligt udgiftstunge foranstaltninger. Der er udarbejdet en udvidelsesblok til budgetrammen 2008 vedr. de 2 socialrådgiverårsværk under pkt. 1. Retsgrundlag Servicelovens bestemmelser omkring særlig støtte til børn og unge Økonomi og finansiering En udnyttelse af overførselsadgangen indenfor de 10 % (ca ,- kr)

14 Kommunalbestyrelsen som merudgift, hvilket kan have en afsmittende effekt på likviditeten. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der fra konto 5 til konto 6 overføres kr. svarende til 2 socialrådgiverårsværk i Børne- og Familierådgivningen. Børne- og Kulturudvalget den Anbefales godkendt. Fraværende: Afbud Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt, idet beløbet reduceres til kr. svarende til 2 måneders ansættelse i Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Tilbage til toppen

15 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om ændring af fysiske rammer i Ingstrup LBO / Harriet Meisner Beslutningstema Der foreligger en ansøgning fra Ingstrup Landsbyordning om økonomisk hjælp til at ændre de fysiske rammer, så der bliver mulighed for at optage de børnehavebørn, der hører til skoledistriktet. Sagsbeskrivelse Ingstrup Landsbyordning har to afdelinger en LBO del og en SFO del. Ifølge prognoserne vil der ikke være plads i Ingstrup LBO, der er normeret til 25 børn, til det forventede antal børnehavebørn i skoledistriktet, der ifølge pasningsstatistikken vil stige med ekstra 10 børn frem til sommeren I ansøgningen fra Ingstrup LBO foreslås det at lade de to dele - SFO og LBO - bytte fysiske rammer, idet SFO delen kan rumme det i prognoserne forventede antal. En ombytning af rammerne vil ifølge børnetalsprognoserne ikke få betydning for SFO-kapaciteten. Vælger man at lade de to institutionsdele bytte rammer, vil det kræve nogle mindre omforandringer, samt opsættelse af et ventilationsanlæg. Toiletforholdene skal renoveres, garderoberne skal ændres, og der skal laves en ny udgang til legepladsen. Derudover skal der flyttes hegn på legepladsen. Forudsat at princippet om pladsanvisning i nærmiljøet er defineret som eget eller nærmeste skoledistrikt vil børnehavebørnene i Ingstrup blive tilbudt en plads i Saltum Børnehave, når Ingstrup Landsbyordning er fyldt op. Dette skaber ikke pladsproblemer i Saltum. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Det har ikke fra Børne- og Kulturforvaltningens side været muligt at indhente et bud på prisen for ændringerne. Ingstrup LBO er selv kommet med et prisoverslag på kr til ændringerne. Dette indeholder ikke opsætning af et ventilationsanlæg. Af de kr vil Ingstrup LBO gerne afholde 40% af udgiften.

16 Kommunalbestyrelsen Hvis vi ser på, hvad det koster at opsætte ventilationsanlæg andre steder, kan vi påregne en udgift til dette på ca. kr Opsætning af ventilationsanlæg.. kr Udgift til andre forandringer. kr Egenandel for Ingstrup LBO (40% af ) kr I alt udgift. kr Høring/borger- og brugerinvolvering Kræver ingen høring. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at der tages stilling til ansøgningen fra Ingstrup Landsbyordning om en bevilling til ændring af de fysiske rammer. Børne- og Kulturudvalget den Fremsendes til kommunalbestyrelsens behandling med anbefaling om, at der bevilges kr. til ændring af de fysiske rammer. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt, idet der frigives kr. til ændring af fysiske rammer i LBO Ingstrup, idet det finansieres af ikke-frigivende anlægsmidler fra Budget Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Tilbage til toppen

17 Kommunalbestyrelsen Etablering af satellitenhed i Børne- og Familierådgivningen / Henrik Hartmann Jensen Beslutningstema Der skal tages stilling til etablering af en satellitenhed af Børne- og familierådgivningen med placering i administrationsbygningen i Pandrup, og dermed en tilpasning af den administrative struktur og organisering. Sagsbeskrivelse Med den valgte organisationsform og beslutningen om forvaltningernes fysiske placering står vi på en række områder i nogle dilemmaer, herunder blandt andet kommunens fysiske udstrækning og geografi på den ene side og hensynet til fagligt bæredygtigt miljø på den anden side. Det er aftalt, at der i 4. kvartal 2008 skal foretages en egentlig evaluering af den administrative struktur og organisationens indretning. Direktionen anbefaler helt overordnet at denne aftale fastholdes. Der er dog behov for løbende at følge op på hensigtsmæssigheden af de trufne administrative eller politiske beslutninger med henblik på om der på enkelte områder er forhold som skal overvejes justeret. På en række områder er der godkendt distriktsinddelinger og på andre områder har det været overvejet, men i den godkendte administrative struktur er de administrative fagforvaltninger som udgangspunkt samlet i de faglige miljøer i administrationsbygningerne. Dette gælder også Børne- og familieafdelingens 18 medarbejdere som pt. som udgangspunkt har arbejdsplads i Fjerritslev. Børne- og kulturforvaltningen oplever imidlertid en række forhold, som har gjort at der overvejes en anden placering af en række arbejdspladser: Det tilsigtede faglige miljø er ikke opnået, idet socialrådgiverne reelt er opdelt i forhold til distrikterne (eksempelvis Pandrup og Aabybro). Rådgiverne, møder ikke ind i Fjerritslev hver dag og holder reelt til på vejene/ hjemmekontor/bilen og har dermed ikke et fagligt fællesskab Medarbejderne oplever meget alene-arbejde og stort ressourceforbrug/ spildtid grundet kørsel fra distrikt til kontor i Fjerritslev Herudover har forvaltningen fået en række tilkendegivelser af samt erfaringer fra de seneste 2 stillingsopslag om, at det vil være muligt at rekruttere nye medarbejdere og fastholde nuværende ved etablering af en satellitenhed.

18 Kommunalbestyrelsen Tværfagligt miljø etableres i dagligdagen, idet sundhedsplejersker og dagplejepædagoger allerede er etablerede i satellitenhed i Pandrup. Derfor foreslås etablering af en satellitenhed på administrationsbygningen i Pandrup med plads til 6 socialrådgivere, der har arbejdsområde i distrikterne Pandrup og Aabybro. Hermed vil medarbejdere få kontorarbejdspladser, hvor de dels kan lave det administrative arbejde, mindre spild -tid på landevejen samt et dagligt møde- og tilhørssted for faglig sparring og kollegial fællesskab. Der er opmærksomhed på, at denne løsningsmodel vil kræve en målrettet ledelsesmæssig indsats i forhold til at opbygge en samlet fælles kultur og ikke mindst faglighed, hvilket bl.a. vil ske ved fælles personalemøder, fælles behandlermøder, fælles supervision m.m. på rådhuset i Fjerritslev samt tilstedeværelse af ledelse med faste intervaller i satellitenheden i Pandrup. Det skal understreges, at der er tale om en satellitenhed, og at Børne- og kulturforvaltningen og dermed også Børne- og Familierådgivningen samlet set fortsat er organisatorisk forankret i administrationsbygningen i Fjerritslev. Ledelsen i Børne- og kulturforvaltningen lægger også til grund for forslaget, at forvaltningen har gode erfaringer med denne organisationsmodel fra sundhedsplejen og dagplejetilsynet. Herudover bidrager forslaget til løsning af en række andre problemstillinger: Den intensive anvendelse af 1. sal i administrationsbygningen i Fjerritslev giver nogle arbejdsmiljømæssige problemer på balkonen med støj fra borgerbetjeningen i stueetagen samt gener i forbindelse med træk og temperatursvingninger. Ved en udflytning af 6-7 medarbejdere vil der kunne etableres arbejdsplader i mindre kontorenheder. Dette vil minimere støjproblemerne. Der vil kunne etableres en bedre sammenhængende placering af medarbejderne i Teknik- og miljøforvaltningen i Pandrup ved etablering af nye kontorer i brede gangarealer, samt en mere hensigtsmæssig placering af medarbejderne fra Børne- og kulturforvaltningen (de allerede placerede medarbejdere fra dagplejetilsynet og sundhedsplejen samt de foreslåede arbejdspladser til satellitenheden). Retsgrundlag Økonomi og finansiering Der forventes færre udgifter til kørselsgodtgørelse med den foreslåede tilpasning. Med hensyn til de bygningsmæssige tilpasninger er der udarbejdet overslag på kr. for indretning af lokalerne i Pandrup. Høring/borger- og brugerinvolvering Sagen har været drøftet flere gange på personalemøder i Børne- og Familierådgivningen samt med tillidsrepræsentant for socialrådgiverne, og det er entydigt tilkendegivet, at etablering af satellitenheden i Pandrup anses

19 Kommunalbestyrelsen for en klar forbedring af socialrådgivernes arbejdsvilkår både fagligt som praktisk. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til økonomiudvalget at den konkrete foreslåede organisationstilpasning/strukturændring med etablering af satellitenhed af Børne- og familierådgivningen i Pandrup godkendes, at arbejdet med de bygningsmæssige tilpasninger igangsættes, og at udgiften på kr. hertil indarbejdes i den forestående budgetopfølgning alternativt finansieres af ikke-disponerede anlægsmidler. Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Finn Kornum, Otto Kjær Larsen og Kim Bennike ønsker at afvente den samlede evaluering af organisationen i Kim Bennike anmodede om at få sagen behandlet i kommunalbestyrelsen. Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Indstillingen godkendt. Udgiften finansieres af ikke-disponerede anlægsmidler i Kim Bennike, Otto Kjær Larsen og Finn Kornum kan ikke anbefale indstillingen. Tilbage til toppen

20 Kommunalbestyrelsen Overførsel af midler fra / Mette Ankjær Jensen Beslutningstema Overførsel af midler fra 2006 til 2007 Sagsbeskrivelse To projekter fra hhv. Brovst Kommune og Aabybro Kommune har ikke fået overført deres eksternt bevilligede midler fra 2006 til Derfor søges der nu om en tillægsbevilling. Det drejer sig om projektet Den grønne Kile og projektet Natur, kultur og bevægelse. Den grønne Kile Ved overgangen til Jammerbugt Kommune blev uforbrugte udviklingsmidler fra Aabybro Kommune overført fra 2006 til I den forbindelse blev et beløb på kr fejlagtigt undladt overført. Beløbet er indtægter, som projektet Den grønne kile, Biersted, har fået fra eksterne bevillinger fra bl.a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet under forudsætning af kommunal medfinansiering på 1:1 en medfinansiering, som ER overført. Den grønne kile i Biersted er tænkt, udviklet og styret lokalt. Projektet har til formål at etablere et sammenhængende aktivitets- og friluftsområde, som binder Biersted by bedre sammen, skaber direkte adgang fra byen til det åbne land og tilbyder borgerne en række aktivitetsmuligheder og værestedsfaciliteter, der kan danne rammen om uformelt samvær, kulturelle arrangementer samt motions- og friluftsaktiviteter for alle aldre. Projektet står færdig til indvielse i september 07. Kultur og Netværk i Jammerbugten Brovst Kommune blev af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i december 2005 bevilliget kr. til projektet Kultur & Netværk i Jammerbugten. Ved overgangen til 2007 var et beløb på kr ikke forbrugt. Beløbet blev fejlagtigt ikke overført til Størstedelen af det ikke forbrugte beløb anvendes i forbindelse med arrangementet kulturdag i Brovst lørdag den 8. september, et arrangement hvor borgerne i den gl. Brovst Kommune inviterer alle borgere i Jammerbugt Kommune til at en kulturdag. Formålet med projektet Kultur & Netværk i Jammerbugten er med afsæt i områdets mangfoldige og engagerede foreningsliv/kulturliv at skabe netværk

21 Kommunalbestyrelsen i Jammerbugten gennem kulturelle arrangementer for alle aldersgrupper. Bevillingen og projektet gennemføres i et samarbejde mellem gruppen De Atten, ildsjæle og kommunale repræsentanter. De Atten repræsenterer lokalsamfundene: Tranum, Arentsminde, Halvrimmen, Brovst, Skovsgaard og Øland. Hvis bevillingen ikke anvendes til projektet Kultur og Netværk i Jammerbugten skal restmidlerne tilbagebetales til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Retsgrundlag Økonomi og finansiering Beløbene på kr ,- og kr ,- i alt kr ,- foreslås finansieret af kassen Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på kr ,- og at beløbet finansieres af kassen. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

22 Kommunalbestyrelsen Budget behandling / Arne Kristensen Beslutningstema Førstebehandling af budget 2008 og budgetoverslagsår Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet teknisk basisbudget for Dette blev gennemgået og drøftet på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 31. august og 1. september. Det tekniske basisbudget er i balance og udviste følgende hovedtal i millioner kroner: Resultatopgørelse 2008 Indtægter Udgifter Serviceudgifter Overførselsudgifter 265 Renter 5 Driftsresultat - overskud -40 Anlæg 38 Skattefinansieret resultat - overskud -2 Forsyning 0 Afdrag på lån 10 Lånoptagelse -12 Resultat i alt - overskud -4 Der var på budgetseminaret enighed om, at et budget 2008 i balance ikke er tilstrækkeligt, idet kassebeholdningen ved indgangen til 2007 kun var på 5,6 mio. kr., og de foreløbige udsigter for forbruget i 2007 viser, at der vil blive tale om merforbrug i størrelsesordenen ca. 35 til 40 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere