Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

2 Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 228. Budgetopfølgning budget 2007 pr. 31. juli Frigivelse af anlægsmidler 2007 på vejområdet Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligehold Inventar, udstyr og udbud - tilbygning Brovst Børnehave Ansøgning om budgetoverførsel fra konto 5 til konto 6 i Børne- og Familierådgivningen Ansøgning om ændring af fysiske rammer i Ingstrup LBO Etablering af satellitenhed i Børne- og Familierådgivningen Overførsel af midler fra Budget behandling Revision af Sammenlægningsudvalgets regnskab Revision af Brovst Kommunes regnskab Revision af Fjerritslev Kommunes regnskab for Revision af Pandrup Kommunes regnskab Revision af Aabybro Kommunes regnskab Godkendelse af Jammerbugt Kommunes regnskabspraksis 2007 og åbningsbalance Ombygning af Solgården Etape II Salgspriser for arealer til bolig- og erhvervsformål Delingsaftale Nordjyllands Amt - efterregulering Oplæg til ny projektansøgning til fornyelse af kommuneplanlægningen (plan09) Lokalplanforslag nr , Kommuneplantillæg nr Anmodning om jord stillet til rådighed for etablering af kunststofbane Forlængelse af driftsaftale med Danske Diakoner vedr. Aabybro plejehjem og Birkelse plejecenter Lokaleønsker til Værestedet Syrenen, Brovst Forslag til sundhedspolitik for Jammerbugt Kommune Ændring af medlemssammensætningen i Bevillingsnævnet Rigsrevisionen - afrapportering vedr. førtidspension Beskæftigelsesplan Punkter på lukket møde: Afbud: Erik Holt (V) Henry Kronborg (V) Per Halsboe-Larsen (A)

3 Kommunalbestyrelsen Budgetopfølgning budget 2007 pr. 31. juli / Arne Kristensen Beslutningstema Budgetopfølgning pr. 31. juli 2007, hvor der skal tages stilling til afvigelser og nye skøn i forhold til det oprindelige budget Sagsbeskrivelse Forvaltningen har udarbejdet en budgetopfølgning vedrørende budget 2007 pr. 31. juli Opfølgningen er udarbejdet på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. juli suppleret med fremskrivninger af det forventede forbrug i den resterende del af året. Budgetopfølgningen er udarbejdet i samarbejde mellem de enkelte fagafdelinger og Økonomi- og Personalestaben. Budgetopfølgningen blev gennemgået og drøftet på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 31. august og 1. september. På seminaret blev der udleveret bilag der beskriver de forventede afvigelser. Budgetopfølgningen viser overordnet, at der er udsigt til et merforbrug på driften i størrelsesordenen mio. kr. Heraf vedrører ca. 10 mio. kr. overførselsudgifter og ca. 15 mio. kr. ældre-/handicapområdet der er givet tillægsbevillinger til driften på ca. 24 mio. kr. Heraf vedrører de 23 mio. overførsler fra 2006 til Der forventes også overførsler fra 2007 til 2008 hvilket vil medføre en negativ tillægsbevilling der er givet tillægsbevillinger vedr. anlæg på ca. 51 mio. kr. hvoraf ca. 26 mio. kr. kan finansieres ved ikke disponerede anlægsmidler fra 2007-budgettet og de 19 mio. kr. kan lånefinansieres der forventes salg af jord og grunde på ca. 12 mio. kr. der forventes indtægter fra deling af Nordjyllands Amts aktiver og passiver på godt 7 mio. kr. og indtægter fra kommunens andel af salg af KommuneForsikring på godt 17 mio. kr. der forventes en merindtægt fra midtvejsregulering på tilskud på 3 mio. kr. Disse afvigelser vil samlet medføre et tillæg til kassebeholdningen i størrelsesordenen mio. kr. mod et budgetteret tillæg til kassebeholdningen på 23,4 mio. kr. Retsgrundlag Styrelsesloven

4 Kommunalbestyrelsen Økonomi og finansiering De er for øjeblikket udsigt til væsentlige overskridelser på driften, som dog i stor udstrækning vil kunne finansieres af øgede indtægter. Der forventes på nuværende tidspunkt et tillæg til kassebeholdningen på mio. kr. mindre end det budgetterede. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen, og tager stilling til, om der for nuværende skal ydes tillægsbevilling til afvigelserne. Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at tillægsbevillinger til Budget 2007 afventer 3. budgetopfølgning som gennemføres pr. 30. september Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Kommunalbestyrelsen Frigivelse af anlægsmidler 2007 på vejområdet / Kristian Olsen Beslutningstema Der søges om frigivelse af vejområdets anlægsmidler for Sagsbeskrivelse Renoveringen af kommunens asfaltbelægninger optimeres i vejmanagementprogrammet RoSy. Implementeringen af data fra hhv. Nordjyllands Amt, Brovst, Fjerritslev og Pandrup kommuner er endnu ikke tilendebragt. Efter implementeringen skal der foretages en samlet skadesregistrering. Det har derfor været nødvendigt at tage udgangspunkt i oplysninger fra tidligere optimeringer i de enkelte kommuner. Vejene i Aabybro kommune er undtaget, idet de vedligeholdes i en funktionskontrakt frem til Vejafdelingen har med dette udgangspunkt tilset de offentlige veje som umiddelbart har et akut vedligeholdelsesbehov, idet de er under kraftig nedbrydning. Afdelingen har udarbejdet en liste med overslag over udgiftsbehovet på disse veje. Listen er ikke udtømmende men angiver et behov på ca. 8,6 mio. kr.. Der er i kommunens driftsbudget 2007 afsat kr. til asfaltvedligeholdelse. Kommunes anlægsbudget for 2007 indeholder et beløb på 2,0 mio. kr. til investeringer på vejområdet. Anlægsbeløbet anbefales frigivet til brug for dækning af vedligeholdelsesbehovet på de akutte strækninger. Udover de nævnte akutte strækninger er der et behov for almindelig slidlagsvedligeholdelse på vejnettet, som vil blive synliggjort i forbindelse med den kommende skadesregistrering. Skadesregistreringen med efterfølgende behovsanalyse forventes udført inden budgetlægningen for Retsgrundlag ikke relevant Økonomi og finansiering Anlægsbeløbet, der søges frigivet, er indeholdt i budget 2007 Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant

6 Kommunalbestyrelsen Indstilling Drifts- og anlægsafdelingen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender, at vejområdets anlægsmidler for 2007 på 2,0 mio. kr. frigives. Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Økonomiudvalget den Udsættes til næste møde. Fraværende: Afbud Niels Chr. Hem (V) Økonomiudvalget den Stillingtagen til indstillingen afventer 2. budgetopfølgning for 2007, der forventes forelagt i september måned. Fraværende: Afbud Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at anlægsmidlerne på 2 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse ikke frigives, men tillægges kassebeholdingen i Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

7 Kommunalbestyrelsen Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligehold / Svend Aage Strandfeldt Beslutningstema Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til central udvendig vedligehold og energibesparende foranstaltninger 1,5 mio. kr. samt godkendelse af overførselsret for overskud/underskud indenfor området Sagsbeskrivelse For de 4 gamle kommuner er der jfr. økonomiafdelingen i budgettet for 2007 afsat flg. beløb/puljer: Central udvendig bygningsvedligehold: Pandrup pulje kr. Aabybro pulje kr. (anlægsmidler) Brovst pulje kr. Fjerritslev pulje kr. (heraf udv. vedl. kr ) Energibesparende foranstaltninger: Aabybro pulje kr. (anlægsmidler) Vedr. anlægsmidlerne til udvendig vedligehold og energibesparende foranstaltninger for Aabybro er (med kendskab fra 2006) udarbejdet prioriteret liste med overslag over arbejder til udførelse i Tilsvarende er der for Pandrup og Fjerritslev, hvor afsatte beløb er drift, udarbejdet lister med arbejder der bør udføres i Vedrørende Brovst er der for nuværende ikke oversigt over bygningernes tilstand til fuldt at kunne disponere de afsatte midler til udvendig vedligehold. Der er i oversigt medtaget de arbejder der er kendt og bør udføres i Brovst. Vedrørende midler til central udvendig vedligehold har forvaltningen ønske om at kunne overføre ikke forbrugte midler fra et regnskabsår til andet regnskabsår og evt. også overføre underskud. Dette begrundet i at det kan være vanskeligt præcist at ramme budgetrammen, ligesom der kan blive behov for at kunne disponere med større beløb et år, eksempelvis i forbindelse med tagudskiftninger og renoveringer, hvilket der, med det kendskab der er til bygningsmassen for nuværende, bliver behov for.

8 Kommunalbestyrelsen Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Drift og Anlæg afdelingen indstiller: at anlægsbeløb samlet 1.5 mio kr. til central udvendig vedligehold og energibesparende foranstaltninger i Aabybro frigives at afdelingen gives overførselsret for overskud/underskud indenfor området at prioriterede lister for arbejder i henholdsvis Aabybro, Pandrup, Brovst og Fjerritslev godkendes Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at bygningsvedligeholdelse (drift og anlæg) og energibesparende foranstaltninger sættes i bero indtil der foreligger en samlet budgetopfølgning for Erik Ingerslev tager forbehold overfor indstillingen vedr. energibesparende foranstaltninger. Fraværende: Afbud Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at der frigives et rammebeløb på 1 mio. kr. til udvendig bygningsveligeholdelse m.m. på drift, at der gives negativ tillægsbevilling på drift (udvendig vedligeholdelse) på kr, at der gives negativ tillægsbevilling på anlæg (udvendig vedligeholdelse) på kr., at der gives negativ tillægsbevilling på anlæg (energibesparende foranstaltninger) på kr. som modsvares af en tilsvarende mindreindtægt ved låneoptagelse, og at kassebeholdningen som konsekvens heraf øges med kr. Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A)

9 Kommunalbestyrelsen Bilag: Kopi af Oversigt over vedl. arbejder i 2007 Aabybro Kommunalbestyrelsen, den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

10 Kommunalbestyrelsen Inventar, udstyr og udbud - tilbygning Brovst Børnehave / Harriet Meisner Beslutningstema I forbindelse med tilbygning til Brovst Børnehave skal der anmodes om godkendelse af et beløb afsat til inventar og renovering af legepladsen, samt udbudsform og tidsplaner. Sagsbeskrivelse På Kommunalbestyrelsens møde den 23. august 2007 blev en tilbygning af Børnehaven på Elmevej i Brovst godkendt med den tilføjelse at Børne- og Kulturudvalget skal fremsende indstilling med økonomisk overslag inklusiv inventar m.m., tidsplan samt udbudsform inden endelig frigivelse af midlerne. Børne- og Kulturforvaltningen anser det for relevant at operere med nøgletal i forbindelse med udgifter til inventar, så udgangspunktet for inventar ikke beror på, hvad der indkøbes i den enkelte institution, men er et beløb pr. barn. Forvaltningen har som udgangspunkt brugt tal fra de sidste byggerierog set på hvilke beløb, der anvendes i andre kommuner som nøgletal ved ny- og tilbygninger. Herefter regnes med et beløb svarende til kroner pr. barn til alt invental dog eksklusiv garderober. Samlet beløb til inventar og udstyr i tilbygningen til børnehaven på Elmevej i Brovst anslås til: Inventar kr Garderober kr Legeplads kr kr Nedenstående præsenteres en mere detaljeret gennemgang af baggrunden for ovenstående tal. Legeplads og belægninger: Flytning af hegn og legeredskaber menes at kunne holdes indenfor anlægsudgiften. Legepladsudgifterne afhænger af, hvor indgribende nybyggeriet er i forhold til eksisterende legeplads.

11 Kommunalbestyrelsen Asfalt til kørebane til mooncar og cykler: kr Ny sandkasse : kr Nyplantning af området : kr Borde og bænke : kr Nye legeredskaber : kr i alt. : kr Garderober 50 x (brugt i tilbygning i Nr. Halne.): kr Inventar: Borde og stole : kr Reoler Pendler: Digitalkameraer til dokumentation Udvidelse af alarmsystem Telefoner m. omstilling Sovemadrasser Skrivepulte Belysning Opslagstavler Personalestole og bord Rulleborde Diverse (brandmateriel, gardiner, tallerkener, kopper, personale skabe, ect.) : kr i alt.. 50 x kr : kr Teknik- og Miljøforvaltningen har som forudsætning for, at byggeriet kan afholdes indenfor det vedtagne budget, at udbuddet foregår i eget regi. Tidsplan: Fra beslutningstidspunkt for iværksættelse af byggeriet til udsendelse af licitationsmateriale vil der gå cirka 3 måneder. Udbudsperioden vil være på 3 uger, og et realistisk bud på en anslået byggetid vil være 8 måneder i alt en tidsplan på cirka 1 år. Udbudsform: Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at afholde licitationen i en indbudt licitation i hovedentreprise. Forventeligt indbydes 5-6 firmaer til bud, heraf skal mindst et være hentet udenfor kommunen. Byggestyring: Den konkrete byggestyring vil være placeret i Teknik- og Miljøforvaltningen. Retsgrundlag Økonomi og finansiering

12 Kommunalbestyrelsen På baggrund af beregningerne i sagsbeskrivelsen til kommunalbestyrelsesmødet den 23. april 2007 kan de samlede anlægs- og etableringsudgifter opgøres til kr. (bygningen) kr. (inventar og udstyr), dvs. i alt kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- Kulturudvalget godkender nøgletal for inventar og udstyr samt tidsplan og udbudsformer. Børne- og Kulturudvalget den Anbefales godkendt. Kommunaldirektøren den Ved godkendelsen af indstillingen skal der tillige tages stilling til en anlægsbevilling på kr. til tilbygning ved Brovst Børnehave. Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der gives tillægsbevilling (anlægsbevilling) på kr. i 2007 finansieret af ikke-frigivne anlægsmidler i budget 2007, at arbejdet udbydes i offentlig licitation i hovedentreprise. Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Bevillingsmæssigt indregnes bevillingen i anlægsbudget 2008, hvor den kan delvis lånefinansieres. Tilbage til toppen

13 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om budgetoverførsel fra konto 5 til konto 6 i Børne- og Familierådgivningen / Susanne Berke Beslutningstema Godkendelse af overførsel på ca ,- kr. fra konto 5 til konto 6 svarende til 2 socialrådgiverårsværk i Børne- og Familierådgivningen. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen gav på temamøde juni måned uformelt tilsagn om godkendelse af overførsel fra konto 5 til konto 6 til ansættelse af 2 socialrådgivere i Børne- og Familierådgivningen indenfor den samlede budgetramme. Tilsagnet blev givet på baggrund af notat af 4. juni 2007, hvori det som løsningsforslag anføres: Det er Børne- og Kulturforvaltningens anbefaling, at afdelingen opnormeres med 4 stillinger. Ved en opnormering med 2 fuldtidsstillinger vil Børne- og Familierådgivningen kunne imødese lovens minimums krav. Ved en tilførsel af yderligere 2 medarbejdere vil sagsantallet pr. rådgiver give mulighed for at yde en indsats med baggrund i grundlagsforståelsen og det beskrevne tværfaglige samarbejde/visitationsmodel udarbejdet i samarbejde med Pythea. En økonomisk model kan foreslås således: 1. Afdelingen får tilført økonomiske ressourcer svarende til 2 stillinger med baggrund i den øgede opgavemængde beskrevet tidligere. 2. Hertil kan finansieringen af 2 stillinger ske inden for den nuværende ramme, idet undersøgelser og erfaringer viser, at vi på længere sigt med en meget tidlig og ikke mindst forebyggende indsats i myndighedsdelen og i udførerdelen kan mindske udgifterne inden for området i forhold til de særligt udgiftstunge foranstaltninger. Der er udarbejdet en udvidelsesblok til budgetrammen 2008 vedr. de 2 socialrådgiverårsværk under pkt. 1. Retsgrundlag Servicelovens bestemmelser omkring særlig støtte til børn og unge Økonomi og finansiering En udnyttelse af overførselsadgangen indenfor de 10 % (ca ,- kr)

14 Kommunalbestyrelsen som merudgift, hvilket kan have en afsmittende effekt på likviditeten. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der fra konto 5 til konto 6 overføres kr. svarende til 2 socialrådgiverårsværk i Børne- og Familierådgivningen. Børne- og Kulturudvalget den Anbefales godkendt. Fraværende: Afbud Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt, idet beløbet reduceres til kr. svarende til 2 måneders ansættelse i Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Tilbage til toppen

15 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om ændring af fysiske rammer i Ingstrup LBO / Harriet Meisner Beslutningstema Der foreligger en ansøgning fra Ingstrup Landsbyordning om økonomisk hjælp til at ændre de fysiske rammer, så der bliver mulighed for at optage de børnehavebørn, der hører til skoledistriktet. Sagsbeskrivelse Ingstrup Landsbyordning har to afdelinger en LBO del og en SFO del. Ifølge prognoserne vil der ikke være plads i Ingstrup LBO, der er normeret til 25 børn, til det forventede antal børnehavebørn i skoledistriktet, der ifølge pasningsstatistikken vil stige med ekstra 10 børn frem til sommeren I ansøgningen fra Ingstrup LBO foreslås det at lade de to dele - SFO og LBO - bytte fysiske rammer, idet SFO delen kan rumme det i prognoserne forventede antal. En ombytning af rammerne vil ifølge børnetalsprognoserne ikke få betydning for SFO-kapaciteten. Vælger man at lade de to institutionsdele bytte rammer, vil det kræve nogle mindre omforandringer, samt opsættelse af et ventilationsanlæg. Toiletforholdene skal renoveres, garderoberne skal ændres, og der skal laves en ny udgang til legepladsen. Derudover skal der flyttes hegn på legepladsen. Forudsat at princippet om pladsanvisning i nærmiljøet er defineret som eget eller nærmeste skoledistrikt vil børnehavebørnene i Ingstrup blive tilbudt en plads i Saltum Børnehave, når Ingstrup Landsbyordning er fyldt op. Dette skaber ikke pladsproblemer i Saltum. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Det har ikke fra Børne- og Kulturforvaltningens side været muligt at indhente et bud på prisen for ændringerne. Ingstrup LBO er selv kommet med et prisoverslag på kr til ændringerne. Dette indeholder ikke opsætning af et ventilationsanlæg. Af de kr vil Ingstrup LBO gerne afholde 40% af udgiften.

16 Kommunalbestyrelsen Hvis vi ser på, hvad det koster at opsætte ventilationsanlæg andre steder, kan vi påregne en udgift til dette på ca. kr Opsætning af ventilationsanlæg.. kr Udgift til andre forandringer. kr Egenandel for Ingstrup LBO (40% af ) kr I alt udgift. kr Høring/borger- og brugerinvolvering Kræver ingen høring. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at der tages stilling til ansøgningen fra Ingstrup Landsbyordning om en bevilling til ændring af de fysiske rammer. Børne- og Kulturudvalget den Fremsendes til kommunalbestyrelsens behandling med anbefaling om, at der bevilges kr. til ændring af de fysiske rammer. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt, idet der frigives kr. til ændring af fysiske rammer i LBO Ingstrup, idet det finansieres af ikke-frigivende anlægsmidler fra Budget Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Tilbage til toppen

17 Kommunalbestyrelsen Etablering af satellitenhed i Børne- og Familierådgivningen / Henrik Hartmann Jensen Beslutningstema Der skal tages stilling til etablering af en satellitenhed af Børne- og familierådgivningen med placering i administrationsbygningen i Pandrup, og dermed en tilpasning af den administrative struktur og organisering. Sagsbeskrivelse Med den valgte organisationsform og beslutningen om forvaltningernes fysiske placering står vi på en række områder i nogle dilemmaer, herunder blandt andet kommunens fysiske udstrækning og geografi på den ene side og hensynet til fagligt bæredygtigt miljø på den anden side. Det er aftalt, at der i 4. kvartal 2008 skal foretages en egentlig evaluering af den administrative struktur og organisationens indretning. Direktionen anbefaler helt overordnet at denne aftale fastholdes. Der er dog behov for løbende at følge op på hensigtsmæssigheden af de trufne administrative eller politiske beslutninger med henblik på om der på enkelte områder er forhold som skal overvejes justeret. På en række områder er der godkendt distriktsinddelinger og på andre områder har det været overvejet, men i den godkendte administrative struktur er de administrative fagforvaltninger som udgangspunkt samlet i de faglige miljøer i administrationsbygningerne. Dette gælder også Børne- og familieafdelingens 18 medarbejdere som pt. som udgangspunkt har arbejdsplads i Fjerritslev. Børne- og kulturforvaltningen oplever imidlertid en række forhold, som har gjort at der overvejes en anden placering af en række arbejdspladser: Det tilsigtede faglige miljø er ikke opnået, idet socialrådgiverne reelt er opdelt i forhold til distrikterne (eksempelvis Pandrup og Aabybro). Rådgiverne, møder ikke ind i Fjerritslev hver dag og holder reelt til på vejene/ hjemmekontor/bilen og har dermed ikke et fagligt fællesskab Medarbejderne oplever meget alene-arbejde og stort ressourceforbrug/ spildtid grundet kørsel fra distrikt til kontor i Fjerritslev Herudover har forvaltningen fået en række tilkendegivelser af samt erfaringer fra de seneste 2 stillingsopslag om, at det vil være muligt at rekruttere nye medarbejdere og fastholde nuværende ved etablering af en satellitenhed.

18 Kommunalbestyrelsen Tværfagligt miljø etableres i dagligdagen, idet sundhedsplejersker og dagplejepædagoger allerede er etablerede i satellitenhed i Pandrup. Derfor foreslås etablering af en satellitenhed på administrationsbygningen i Pandrup med plads til 6 socialrådgivere, der har arbejdsområde i distrikterne Pandrup og Aabybro. Hermed vil medarbejdere få kontorarbejdspladser, hvor de dels kan lave det administrative arbejde, mindre spild -tid på landevejen samt et dagligt møde- og tilhørssted for faglig sparring og kollegial fællesskab. Der er opmærksomhed på, at denne løsningsmodel vil kræve en målrettet ledelsesmæssig indsats i forhold til at opbygge en samlet fælles kultur og ikke mindst faglighed, hvilket bl.a. vil ske ved fælles personalemøder, fælles behandlermøder, fælles supervision m.m. på rådhuset i Fjerritslev samt tilstedeværelse af ledelse med faste intervaller i satellitenheden i Pandrup. Det skal understreges, at der er tale om en satellitenhed, og at Børne- og kulturforvaltningen og dermed også Børne- og Familierådgivningen samlet set fortsat er organisatorisk forankret i administrationsbygningen i Fjerritslev. Ledelsen i Børne- og kulturforvaltningen lægger også til grund for forslaget, at forvaltningen har gode erfaringer med denne organisationsmodel fra sundhedsplejen og dagplejetilsynet. Herudover bidrager forslaget til løsning af en række andre problemstillinger: Den intensive anvendelse af 1. sal i administrationsbygningen i Fjerritslev giver nogle arbejdsmiljømæssige problemer på balkonen med støj fra borgerbetjeningen i stueetagen samt gener i forbindelse med træk og temperatursvingninger. Ved en udflytning af 6-7 medarbejdere vil der kunne etableres arbejdsplader i mindre kontorenheder. Dette vil minimere støjproblemerne. Der vil kunne etableres en bedre sammenhængende placering af medarbejderne i Teknik- og miljøforvaltningen i Pandrup ved etablering af nye kontorer i brede gangarealer, samt en mere hensigtsmæssig placering af medarbejderne fra Børne- og kulturforvaltningen (de allerede placerede medarbejdere fra dagplejetilsynet og sundhedsplejen samt de foreslåede arbejdspladser til satellitenheden). Retsgrundlag Økonomi og finansiering Der forventes færre udgifter til kørselsgodtgørelse med den foreslåede tilpasning. Med hensyn til de bygningsmæssige tilpasninger er der udarbejdet overslag på kr. for indretning af lokalerne i Pandrup. Høring/borger- og brugerinvolvering Sagen har været drøftet flere gange på personalemøder i Børne- og Familierådgivningen samt med tillidsrepræsentant for socialrådgiverne, og det er entydigt tilkendegivet, at etablering af satellitenheden i Pandrup anses

19 Kommunalbestyrelsen for en klar forbedring af socialrådgivernes arbejdsvilkår både fagligt som praktisk. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til økonomiudvalget at den konkrete foreslåede organisationstilpasning/strukturændring med etablering af satellitenhed af Børne- og familierådgivningen i Pandrup godkendes, at arbejdet med de bygningsmæssige tilpasninger igangsættes, og at udgiften på kr. hertil indarbejdes i den forestående budgetopfølgning alternativt finansieres af ikke-disponerede anlægsmidler. Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Finn Kornum, Otto Kjær Larsen og Kim Bennike ønsker at afvente den samlede evaluering af organisationen i Kim Bennike anmodede om at få sagen behandlet i kommunalbestyrelsen. Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Indstillingen godkendt. Udgiften finansieres af ikke-disponerede anlægsmidler i Kim Bennike, Otto Kjær Larsen og Finn Kornum kan ikke anbefale indstillingen. Tilbage til toppen

20 Kommunalbestyrelsen Overførsel af midler fra / Mette Ankjær Jensen Beslutningstema Overførsel af midler fra 2006 til 2007 Sagsbeskrivelse To projekter fra hhv. Brovst Kommune og Aabybro Kommune har ikke fået overført deres eksternt bevilligede midler fra 2006 til Derfor søges der nu om en tillægsbevilling. Det drejer sig om projektet Den grønne Kile og projektet Natur, kultur og bevægelse. Den grønne Kile Ved overgangen til Jammerbugt Kommune blev uforbrugte udviklingsmidler fra Aabybro Kommune overført fra 2006 til I den forbindelse blev et beløb på kr fejlagtigt undladt overført. Beløbet er indtægter, som projektet Den grønne kile, Biersted, har fået fra eksterne bevillinger fra bl.a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet under forudsætning af kommunal medfinansiering på 1:1 en medfinansiering, som ER overført. Den grønne kile i Biersted er tænkt, udviklet og styret lokalt. Projektet har til formål at etablere et sammenhængende aktivitets- og friluftsområde, som binder Biersted by bedre sammen, skaber direkte adgang fra byen til det åbne land og tilbyder borgerne en række aktivitetsmuligheder og værestedsfaciliteter, der kan danne rammen om uformelt samvær, kulturelle arrangementer samt motions- og friluftsaktiviteter for alle aldre. Projektet står færdig til indvielse i september 07. Kultur og Netværk i Jammerbugten Brovst Kommune blev af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i december 2005 bevilliget kr. til projektet Kultur & Netværk i Jammerbugten. Ved overgangen til 2007 var et beløb på kr ikke forbrugt. Beløbet blev fejlagtigt ikke overført til Størstedelen af det ikke forbrugte beløb anvendes i forbindelse med arrangementet kulturdag i Brovst lørdag den 8. september, et arrangement hvor borgerne i den gl. Brovst Kommune inviterer alle borgere i Jammerbugt Kommune til at en kulturdag. Formålet med projektet Kultur & Netværk i Jammerbugten er med afsæt i områdets mangfoldige og engagerede foreningsliv/kulturliv at skabe netværk

21 Kommunalbestyrelsen i Jammerbugten gennem kulturelle arrangementer for alle aldersgrupper. Bevillingen og projektet gennemføres i et samarbejde mellem gruppen De Atten, ildsjæle og kommunale repræsentanter. De Atten repræsenterer lokalsamfundene: Tranum, Arentsminde, Halvrimmen, Brovst, Skovsgaard og Øland. Hvis bevillingen ikke anvendes til projektet Kultur og Netværk i Jammerbugten skal restmidlerne tilbagebetales til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Retsgrundlag Økonomi og finansiering Beløbene på kr ,- og kr ,- i alt kr ,- foreslås finansieret af kassen Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på kr ,- og at beløbet finansieres af kassen. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

22 Kommunalbestyrelsen Budget behandling / Arne Kristensen Beslutningstema Førstebehandling af budget 2008 og budgetoverslagsår Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet teknisk basisbudget for Dette blev gennemgået og drøftet på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 31. august og 1. september. Det tekniske basisbudget er i balance og udviste følgende hovedtal i millioner kroner: Resultatopgørelse 2008 Indtægter Udgifter Serviceudgifter Overførselsudgifter 265 Renter 5 Driftsresultat - overskud -40 Anlæg 38 Skattefinansieret resultat - overskud -2 Forsyning 0 Afdrag på lån 10 Lånoptagelse -12 Resultat i alt - overskud -4 Der var på budgetseminaret enighed om, at et budget 2008 i balance ikke er tilstrækkeligt, idet kassebeholdningen ved indgangen til 2007 kun var på 5,6 mio. kr., og de foreløbige udsigter for forbruget i 2007 viser, at der vil blive tale om merforbrug i størrelsesordenen ca. 35 til 40 mio. kr.

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 63. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til 2008 - sager udtaget til senere godkendelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 Punkter på åbent møde: 69. Årsregnskab 2008 1 70. Overførsel af uforbrugte driftsbeløb fra

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget 13.05.2009 Punkter på åbent møde: 69. Kriterier for prioritering af midler til renovering af skoler i 2009 1 70. Godkendelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 12.12.2007 kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 12.12.2007 kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 273. Åbningsbalance primo 2007 1 274. Godkendelse af årsregnskab for 1/5 2006-30/4

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:15 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Revisionsberetning 2006 - Nørager Kommune 736 2. Beretning

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere