Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

2 Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 228. Budgetopfølgning budget 2007 pr. 31. juli Frigivelse af anlægsmidler 2007 på vejområdet Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligehold Inventar, udstyr og udbud - tilbygning Brovst Børnehave Ansøgning om budgetoverførsel fra konto 5 til konto 6 i Børne- og Familierådgivningen Ansøgning om ændring af fysiske rammer i Ingstrup LBO Etablering af satellitenhed i Børne- og Familierådgivningen Overførsel af midler fra Budget behandling Revision af Sammenlægningsudvalgets regnskab Revision af Brovst Kommunes regnskab Revision af Fjerritslev Kommunes regnskab for Revision af Pandrup Kommunes regnskab Revision af Aabybro Kommunes regnskab Godkendelse af Jammerbugt Kommunes regnskabspraksis 2007 og åbningsbalance Ombygning af Solgården Etape II Salgspriser for arealer til bolig- og erhvervsformål Delingsaftale Nordjyllands Amt - efterregulering Oplæg til ny projektansøgning til fornyelse af kommuneplanlægningen (plan09) Lokalplanforslag nr , Kommuneplantillæg nr Anmodning om jord stillet til rådighed for etablering af kunststofbane Forlængelse af driftsaftale med Danske Diakoner vedr. Aabybro plejehjem og Birkelse plejecenter Lokaleønsker til Værestedet Syrenen, Brovst Forslag til sundhedspolitik for Jammerbugt Kommune Ændring af medlemssammensætningen i Bevillingsnævnet Rigsrevisionen - afrapportering vedr. førtidspension Beskæftigelsesplan Punkter på lukket møde: Afbud: Erik Holt (V) Henry Kronborg (V) Per Halsboe-Larsen (A)

3 Kommunalbestyrelsen Budgetopfølgning budget 2007 pr. 31. juli / Arne Kristensen Beslutningstema Budgetopfølgning pr. 31. juli 2007, hvor der skal tages stilling til afvigelser og nye skøn i forhold til det oprindelige budget Sagsbeskrivelse Forvaltningen har udarbejdet en budgetopfølgning vedrørende budget 2007 pr. 31. juli Opfølgningen er udarbejdet på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. juli suppleret med fremskrivninger af det forventede forbrug i den resterende del af året. Budgetopfølgningen er udarbejdet i samarbejde mellem de enkelte fagafdelinger og Økonomi- og Personalestaben. Budgetopfølgningen blev gennemgået og drøftet på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 31. august og 1. september. På seminaret blev der udleveret bilag der beskriver de forventede afvigelser. Budgetopfølgningen viser overordnet, at der er udsigt til et merforbrug på driften i størrelsesordenen mio. kr. Heraf vedrører ca. 10 mio. kr. overførselsudgifter og ca. 15 mio. kr. ældre-/handicapområdet der er givet tillægsbevillinger til driften på ca. 24 mio. kr. Heraf vedrører de 23 mio. overførsler fra 2006 til Der forventes også overførsler fra 2007 til 2008 hvilket vil medføre en negativ tillægsbevilling der er givet tillægsbevillinger vedr. anlæg på ca. 51 mio. kr. hvoraf ca. 26 mio. kr. kan finansieres ved ikke disponerede anlægsmidler fra 2007-budgettet og de 19 mio. kr. kan lånefinansieres der forventes salg af jord og grunde på ca. 12 mio. kr. der forventes indtægter fra deling af Nordjyllands Amts aktiver og passiver på godt 7 mio. kr. og indtægter fra kommunens andel af salg af KommuneForsikring på godt 17 mio. kr. der forventes en merindtægt fra midtvejsregulering på tilskud på 3 mio. kr. Disse afvigelser vil samlet medføre et tillæg til kassebeholdningen i størrelsesordenen mio. kr. mod et budgetteret tillæg til kassebeholdningen på 23,4 mio. kr. Retsgrundlag Styrelsesloven

4 Kommunalbestyrelsen Økonomi og finansiering De er for øjeblikket udsigt til væsentlige overskridelser på driften, som dog i stor udstrækning vil kunne finansieres af øgede indtægter. Der forventes på nuværende tidspunkt et tillæg til kassebeholdningen på mio. kr. mindre end det budgetterede. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen, og tager stilling til, om der for nuværende skal ydes tillægsbevilling til afvigelserne. Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at tillægsbevillinger til Budget 2007 afventer 3. budgetopfølgning som gennemføres pr. 30. september Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Kommunalbestyrelsen Frigivelse af anlægsmidler 2007 på vejområdet / Kristian Olsen Beslutningstema Der søges om frigivelse af vejområdets anlægsmidler for Sagsbeskrivelse Renoveringen af kommunens asfaltbelægninger optimeres i vejmanagementprogrammet RoSy. Implementeringen af data fra hhv. Nordjyllands Amt, Brovst, Fjerritslev og Pandrup kommuner er endnu ikke tilendebragt. Efter implementeringen skal der foretages en samlet skadesregistrering. Det har derfor været nødvendigt at tage udgangspunkt i oplysninger fra tidligere optimeringer i de enkelte kommuner. Vejene i Aabybro kommune er undtaget, idet de vedligeholdes i en funktionskontrakt frem til Vejafdelingen har med dette udgangspunkt tilset de offentlige veje som umiddelbart har et akut vedligeholdelsesbehov, idet de er under kraftig nedbrydning. Afdelingen har udarbejdet en liste med overslag over udgiftsbehovet på disse veje. Listen er ikke udtømmende men angiver et behov på ca. 8,6 mio. kr.. Der er i kommunens driftsbudget 2007 afsat kr. til asfaltvedligeholdelse. Kommunes anlægsbudget for 2007 indeholder et beløb på 2,0 mio. kr. til investeringer på vejområdet. Anlægsbeløbet anbefales frigivet til brug for dækning af vedligeholdelsesbehovet på de akutte strækninger. Udover de nævnte akutte strækninger er der et behov for almindelig slidlagsvedligeholdelse på vejnettet, som vil blive synliggjort i forbindelse med den kommende skadesregistrering. Skadesregistreringen med efterfølgende behovsanalyse forventes udført inden budgetlægningen for Retsgrundlag ikke relevant Økonomi og finansiering Anlægsbeløbet, der søges frigivet, er indeholdt i budget 2007 Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant

6 Kommunalbestyrelsen Indstilling Drifts- og anlægsafdelingen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender, at vejområdets anlægsmidler for 2007 på 2,0 mio. kr. frigives. Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Økonomiudvalget den Udsættes til næste møde. Fraværende: Afbud Niels Chr. Hem (V) Økonomiudvalget den Stillingtagen til indstillingen afventer 2. budgetopfølgning for 2007, der forventes forelagt i september måned. Fraværende: Afbud Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at anlægsmidlerne på 2 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse ikke frigives, men tillægges kassebeholdingen i Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

7 Kommunalbestyrelsen Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligehold / Svend Aage Strandfeldt Beslutningstema Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til central udvendig vedligehold og energibesparende foranstaltninger 1,5 mio. kr. samt godkendelse af overførselsret for overskud/underskud indenfor området Sagsbeskrivelse For de 4 gamle kommuner er der jfr. økonomiafdelingen i budgettet for 2007 afsat flg. beløb/puljer: Central udvendig bygningsvedligehold: Pandrup pulje kr. Aabybro pulje kr. (anlægsmidler) Brovst pulje kr. Fjerritslev pulje kr. (heraf udv. vedl. kr ) Energibesparende foranstaltninger: Aabybro pulje kr. (anlægsmidler) Vedr. anlægsmidlerne til udvendig vedligehold og energibesparende foranstaltninger for Aabybro er (med kendskab fra 2006) udarbejdet prioriteret liste med overslag over arbejder til udførelse i Tilsvarende er der for Pandrup og Fjerritslev, hvor afsatte beløb er drift, udarbejdet lister med arbejder der bør udføres i Vedrørende Brovst er der for nuværende ikke oversigt over bygningernes tilstand til fuldt at kunne disponere de afsatte midler til udvendig vedligehold. Der er i oversigt medtaget de arbejder der er kendt og bør udføres i Brovst. Vedrørende midler til central udvendig vedligehold har forvaltningen ønske om at kunne overføre ikke forbrugte midler fra et regnskabsår til andet regnskabsår og evt. også overføre underskud. Dette begrundet i at det kan være vanskeligt præcist at ramme budgetrammen, ligesom der kan blive behov for at kunne disponere med større beløb et år, eksempelvis i forbindelse med tagudskiftninger og renoveringer, hvilket der, med det kendskab der er til bygningsmassen for nuværende, bliver behov for.

8 Kommunalbestyrelsen Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Drift og Anlæg afdelingen indstiller: at anlægsbeløb samlet 1.5 mio kr. til central udvendig vedligehold og energibesparende foranstaltninger i Aabybro frigives at afdelingen gives overførselsret for overskud/underskud indenfor området at prioriterede lister for arbejder i henholdsvis Aabybro, Pandrup, Brovst og Fjerritslev godkendes Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at bygningsvedligeholdelse (drift og anlæg) og energibesparende foranstaltninger sættes i bero indtil der foreligger en samlet budgetopfølgning for Erik Ingerslev tager forbehold overfor indstillingen vedr. energibesparende foranstaltninger. Fraværende: Afbud Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at der frigives et rammebeløb på 1 mio. kr. til udvendig bygningsveligeholdelse m.m. på drift, at der gives negativ tillægsbevilling på drift (udvendig vedligeholdelse) på kr, at der gives negativ tillægsbevilling på anlæg (udvendig vedligeholdelse) på kr., at der gives negativ tillægsbevilling på anlæg (energibesparende foranstaltninger) på kr. som modsvares af en tilsvarende mindreindtægt ved låneoptagelse, og at kassebeholdningen som konsekvens heraf øges med kr. Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A)

9 Kommunalbestyrelsen Bilag: Kopi af Oversigt over vedl. arbejder i 2007 Aabybro Kommunalbestyrelsen, den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

10 Kommunalbestyrelsen Inventar, udstyr og udbud - tilbygning Brovst Børnehave / Harriet Meisner Beslutningstema I forbindelse med tilbygning til Brovst Børnehave skal der anmodes om godkendelse af et beløb afsat til inventar og renovering af legepladsen, samt udbudsform og tidsplaner. Sagsbeskrivelse På Kommunalbestyrelsens møde den 23. august 2007 blev en tilbygning af Børnehaven på Elmevej i Brovst godkendt med den tilføjelse at Børne- og Kulturudvalget skal fremsende indstilling med økonomisk overslag inklusiv inventar m.m., tidsplan samt udbudsform inden endelig frigivelse af midlerne. Børne- og Kulturforvaltningen anser det for relevant at operere med nøgletal i forbindelse med udgifter til inventar, så udgangspunktet for inventar ikke beror på, hvad der indkøbes i den enkelte institution, men er et beløb pr. barn. Forvaltningen har som udgangspunkt brugt tal fra de sidste byggerierog set på hvilke beløb, der anvendes i andre kommuner som nøgletal ved ny- og tilbygninger. Herefter regnes med et beløb svarende til kroner pr. barn til alt invental dog eksklusiv garderober. Samlet beløb til inventar og udstyr i tilbygningen til børnehaven på Elmevej i Brovst anslås til: Inventar kr Garderober kr Legeplads kr kr Nedenstående præsenteres en mere detaljeret gennemgang af baggrunden for ovenstående tal. Legeplads og belægninger: Flytning af hegn og legeredskaber menes at kunne holdes indenfor anlægsudgiften. Legepladsudgifterne afhænger af, hvor indgribende nybyggeriet er i forhold til eksisterende legeplads.

11 Kommunalbestyrelsen Asfalt til kørebane til mooncar og cykler: kr Ny sandkasse : kr Nyplantning af området : kr Borde og bænke : kr Nye legeredskaber : kr i alt. : kr Garderober 50 x (brugt i tilbygning i Nr. Halne.): kr Inventar: Borde og stole : kr Reoler Pendler: Digitalkameraer til dokumentation Udvidelse af alarmsystem Telefoner m. omstilling Sovemadrasser Skrivepulte Belysning Opslagstavler Personalestole og bord Rulleborde Diverse (brandmateriel, gardiner, tallerkener, kopper, personale skabe, ect.) : kr i alt.. 50 x kr : kr Teknik- og Miljøforvaltningen har som forudsætning for, at byggeriet kan afholdes indenfor det vedtagne budget, at udbuddet foregår i eget regi. Tidsplan: Fra beslutningstidspunkt for iværksættelse af byggeriet til udsendelse af licitationsmateriale vil der gå cirka 3 måneder. Udbudsperioden vil være på 3 uger, og et realistisk bud på en anslået byggetid vil være 8 måneder i alt en tidsplan på cirka 1 år. Udbudsform: Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at afholde licitationen i en indbudt licitation i hovedentreprise. Forventeligt indbydes 5-6 firmaer til bud, heraf skal mindst et være hentet udenfor kommunen. Byggestyring: Den konkrete byggestyring vil være placeret i Teknik- og Miljøforvaltningen. Retsgrundlag Økonomi og finansiering

12 Kommunalbestyrelsen På baggrund af beregningerne i sagsbeskrivelsen til kommunalbestyrelsesmødet den 23. april 2007 kan de samlede anlægs- og etableringsudgifter opgøres til kr. (bygningen) kr. (inventar og udstyr), dvs. i alt kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- Kulturudvalget godkender nøgletal for inventar og udstyr samt tidsplan og udbudsformer. Børne- og Kulturudvalget den Anbefales godkendt. Kommunaldirektøren den Ved godkendelsen af indstillingen skal der tillige tages stilling til en anlægsbevilling på kr. til tilbygning ved Brovst Børnehave. Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der gives tillægsbevilling (anlægsbevilling) på kr. i 2007 finansieret af ikke-frigivne anlægsmidler i budget 2007, at arbejdet udbydes i offentlig licitation i hovedentreprise. Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Bevillingsmæssigt indregnes bevillingen i anlægsbudget 2008, hvor den kan delvis lånefinansieres. Tilbage til toppen

13 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om budgetoverførsel fra konto 5 til konto 6 i Børne- og Familierådgivningen / Susanne Berke Beslutningstema Godkendelse af overførsel på ca ,- kr. fra konto 5 til konto 6 svarende til 2 socialrådgiverårsværk i Børne- og Familierådgivningen. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen gav på temamøde juni måned uformelt tilsagn om godkendelse af overførsel fra konto 5 til konto 6 til ansættelse af 2 socialrådgivere i Børne- og Familierådgivningen indenfor den samlede budgetramme. Tilsagnet blev givet på baggrund af notat af 4. juni 2007, hvori det som løsningsforslag anføres: Det er Børne- og Kulturforvaltningens anbefaling, at afdelingen opnormeres med 4 stillinger. Ved en opnormering med 2 fuldtidsstillinger vil Børne- og Familierådgivningen kunne imødese lovens minimums krav. Ved en tilførsel af yderligere 2 medarbejdere vil sagsantallet pr. rådgiver give mulighed for at yde en indsats med baggrund i grundlagsforståelsen og det beskrevne tværfaglige samarbejde/visitationsmodel udarbejdet i samarbejde med Pythea. En økonomisk model kan foreslås således: 1. Afdelingen får tilført økonomiske ressourcer svarende til 2 stillinger med baggrund i den øgede opgavemængde beskrevet tidligere. 2. Hertil kan finansieringen af 2 stillinger ske inden for den nuværende ramme, idet undersøgelser og erfaringer viser, at vi på længere sigt med en meget tidlig og ikke mindst forebyggende indsats i myndighedsdelen og i udførerdelen kan mindske udgifterne inden for området i forhold til de særligt udgiftstunge foranstaltninger. Der er udarbejdet en udvidelsesblok til budgetrammen 2008 vedr. de 2 socialrådgiverårsværk under pkt. 1. Retsgrundlag Servicelovens bestemmelser omkring særlig støtte til børn og unge Økonomi og finansiering En udnyttelse af overførselsadgangen indenfor de 10 % (ca ,- kr)

14 Kommunalbestyrelsen som merudgift, hvilket kan have en afsmittende effekt på likviditeten. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der fra konto 5 til konto 6 overføres kr. svarende til 2 socialrådgiverårsværk i Børne- og Familierådgivningen. Børne- og Kulturudvalget den Anbefales godkendt. Fraværende: Afbud Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt, idet beløbet reduceres til kr. svarende til 2 måneders ansættelse i Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Tilbage til toppen

15 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om ændring af fysiske rammer i Ingstrup LBO / Harriet Meisner Beslutningstema Der foreligger en ansøgning fra Ingstrup Landsbyordning om økonomisk hjælp til at ændre de fysiske rammer, så der bliver mulighed for at optage de børnehavebørn, der hører til skoledistriktet. Sagsbeskrivelse Ingstrup Landsbyordning har to afdelinger en LBO del og en SFO del. Ifølge prognoserne vil der ikke være plads i Ingstrup LBO, der er normeret til 25 børn, til det forventede antal børnehavebørn i skoledistriktet, der ifølge pasningsstatistikken vil stige med ekstra 10 børn frem til sommeren I ansøgningen fra Ingstrup LBO foreslås det at lade de to dele - SFO og LBO - bytte fysiske rammer, idet SFO delen kan rumme det i prognoserne forventede antal. En ombytning af rammerne vil ifølge børnetalsprognoserne ikke få betydning for SFO-kapaciteten. Vælger man at lade de to institutionsdele bytte rammer, vil det kræve nogle mindre omforandringer, samt opsættelse af et ventilationsanlæg. Toiletforholdene skal renoveres, garderoberne skal ændres, og der skal laves en ny udgang til legepladsen. Derudover skal der flyttes hegn på legepladsen. Forudsat at princippet om pladsanvisning i nærmiljøet er defineret som eget eller nærmeste skoledistrikt vil børnehavebørnene i Ingstrup blive tilbudt en plads i Saltum Børnehave, når Ingstrup Landsbyordning er fyldt op. Dette skaber ikke pladsproblemer i Saltum. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Det har ikke fra Børne- og Kulturforvaltningens side været muligt at indhente et bud på prisen for ændringerne. Ingstrup LBO er selv kommet med et prisoverslag på kr til ændringerne. Dette indeholder ikke opsætning af et ventilationsanlæg. Af de kr vil Ingstrup LBO gerne afholde 40% af udgiften.

16 Kommunalbestyrelsen Hvis vi ser på, hvad det koster at opsætte ventilationsanlæg andre steder, kan vi påregne en udgift til dette på ca. kr Opsætning af ventilationsanlæg.. kr Udgift til andre forandringer. kr Egenandel for Ingstrup LBO (40% af ) kr I alt udgift. kr Høring/borger- og brugerinvolvering Kræver ingen høring. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at der tages stilling til ansøgningen fra Ingstrup Landsbyordning om en bevilling til ændring af de fysiske rammer. Børne- og Kulturudvalget den Fremsendes til kommunalbestyrelsens behandling med anbefaling om, at der bevilges kr. til ændring af de fysiske rammer. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt, idet der frigives kr. til ændring af fysiske rammer i LBO Ingstrup, idet det finansieres af ikke-frigivende anlægsmidler fra Budget Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Tilbage til toppen

17 Kommunalbestyrelsen Etablering af satellitenhed i Børne- og Familierådgivningen / Henrik Hartmann Jensen Beslutningstema Der skal tages stilling til etablering af en satellitenhed af Børne- og familierådgivningen med placering i administrationsbygningen i Pandrup, og dermed en tilpasning af den administrative struktur og organisering. Sagsbeskrivelse Med den valgte organisationsform og beslutningen om forvaltningernes fysiske placering står vi på en række områder i nogle dilemmaer, herunder blandt andet kommunens fysiske udstrækning og geografi på den ene side og hensynet til fagligt bæredygtigt miljø på den anden side. Det er aftalt, at der i 4. kvartal 2008 skal foretages en egentlig evaluering af den administrative struktur og organisationens indretning. Direktionen anbefaler helt overordnet at denne aftale fastholdes. Der er dog behov for løbende at følge op på hensigtsmæssigheden af de trufne administrative eller politiske beslutninger med henblik på om der på enkelte områder er forhold som skal overvejes justeret. På en række områder er der godkendt distriktsinddelinger og på andre områder har det været overvejet, men i den godkendte administrative struktur er de administrative fagforvaltninger som udgangspunkt samlet i de faglige miljøer i administrationsbygningerne. Dette gælder også Børne- og familieafdelingens 18 medarbejdere som pt. som udgangspunkt har arbejdsplads i Fjerritslev. Børne- og kulturforvaltningen oplever imidlertid en række forhold, som har gjort at der overvejes en anden placering af en række arbejdspladser: Det tilsigtede faglige miljø er ikke opnået, idet socialrådgiverne reelt er opdelt i forhold til distrikterne (eksempelvis Pandrup og Aabybro). Rådgiverne, møder ikke ind i Fjerritslev hver dag og holder reelt til på vejene/ hjemmekontor/bilen og har dermed ikke et fagligt fællesskab Medarbejderne oplever meget alene-arbejde og stort ressourceforbrug/ spildtid grundet kørsel fra distrikt til kontor i Fjerritslev Herudover har forvaltningen fået en række tilkendegivelser af samt erfaringer fra de seneste 2 stillingsopslag om, at det vil være muligt at rekruttere nye medarbejdere og fastholde nuværende ved etablering af en satellitenhed.

18 Kommunalbestyrelsen Tværfagligt miljø etableres i dagligdagen, idet sundhedsplejersker og dagplejepædagoger allerede er etablerede i satellitenhed i Pandrup. Derfor foreslås etablering af en satellitenhed på administrationsbygningen i Pandrup med plads til 6 socialrådgivere, der har arbejdsområde i distrikterne Pandrup og Aabybro. Hermed vil medarbejdere få kontorarbejdspladser, hvor de dels kan lave det administrative arbejde, mindre spild -tid på landevejen samt et dagligt møde- og tilhørssted for faglig sparring og kollegial fællesskab. Der er opmærksomhed på, at denne løsningsmodel vil kræve en målrettet ledelsesmæssig indsats i forhold til at opbygge en samlet fælles kultur og ikke mindst faglighed, hvilket bl.a. vil ske ved fælles personalemøder, fælles behandlermøder, fælles supervision m.m. på rådhuset i Fjerritslev samt tilstedeværelse af ledelse med faste intervaller i satellitenheden i Pandrup. Det skal understreges, at der er tale om en satellitenhed, og at Børne- og kulturforvaltningen og dermed også Børne- og Familierådgivningen samlet set fortsat er organisatorisk forankret i administrationsbygningen i Fjerritslev. Ledelsen i Børne- og kulturforvaltningen lægger også til grund for forslaget, at forvaltningen har gode erfaringer med denne organisationsmodel fra sundhedsplejen og dagplejetilsynet. Herudover bidrager forslaget til løsning af en række andre problemstillinger: Den intensive anvendelse af 1. sal i administrationsbygningen i Fjerritslev giver nogle arbejdsmiljømæssige problemer på balkonen med støj fra borgerbetjeningen i stueetagen samt gener i forbindelse med træk og temperatursvingninger. Ved en udflytning af 6-7 medarbejdere vil der kunne etableres arbejdsplader i mindre kontorenheder. Dette vil minimere støjproblemerne. Der vil kunne etableres en bedre sammenhængende placering af medarbejderne i Teknik- og miljøforvaltningen i Pandrup ved etablering af nye kontorer i brede gangarealer, samt en mere hensigtsmæssig placering af medarbejderne fra Børne- og kulturforvaltningen (de allerede placerede medarbejdere fra dagplejetilsynet og sundhedsplejen samt de foreslåede arbejdspladser til satellitenheden). Retsgrundlag Økonomi og finansiering Der forventes færre udgifter til kørselsgodtgørelse med den foreslåede tilpasning. Med hensyn til de bygningsmæssige tilpasninger er der udarbejdet overslag på kr. for indretning af lokalerne i Pandrup. Høring/borger- og brugerinvolvering Sagen har været drøftet flere gange på personalemøder i Børne- og Familierådgivningen samt med tillidsrepræsentant for socialrådgiverne, og det er entydigt tilkendegivet, at etablering af satellitenheden i Pandrup anses

19 Kommunalbestyrelsen for en klar forbedring af socialrådgivernes arbejdsvilkår både fagligt som praktisk. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til økonomiudvalget at den konkrete foreslåede organisationstilpasning/strukturændring med etablering af satellitenhed af Børne- og familierådgivningen i Pandrup godkendes, at arbejdet med de bygningsmæssige tilpasninger igangsættes, og at udgiften på kr. hertil indarbejdes i den forestående budgetopfølgning alternativt finansieres af ikke-disponerede anlægsmidler. Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Finn Kornum, Otto Kjær Larsen og Kim Bennike ønsker at afvente den samlede evaluering af organisationen i Kim Bennike anmodede om at få sagen behandlet i kommunalbestyrelsen. Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Indstillingen godkendt. Udgiften finansieres af ikke-disponerede anlægsmidler i Kim Bennike, Otto Kjær Larsen og Finn Kornum kan ikke anbefale indstillingen. Tilbage til toppen

20 Kommunalbestyrelsen Overførsel af midler fra / Mette Ankjær Jensen Beslutningstema Overførsel af midler fra 2006 til 2007 Sagsbeskrivelse To projekter fra hhv. Brovst Kommune og Aabybro Kommune har ikke fået overført deres eksternt bevilligede midler fra 2006 til Derfor søges der nu om en tillægsbevilling. Det drejer sig om projektet Den grønne Kile og projektet Natur, kultur og bevægelse. Den grønne Kile Ved overgangen til Jammerbugt Kommune blev uforbrugte udviklingsmidler fra Aabybro Kommune overført fra 2006 til I den forbindelse blev et beløb på kr fejlagtigt undladt overført. Beløbet er indtægter, som projektet Den grønne kile, Biersted, har fået fra eksterne bevillinger fra bl.a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet under forudsætning af kommunal medfinansiering på 1:1 en medfinansiering, som ER overført. Den grønne kile i Biersted er tænkt, udviklet og styret lokalt. Projektet har til formål at etablere et sammenhængende aktivitets- og friluftsområde, som binder Biersted by bedre sammen, skaber direkte adgang fra byen til det åbne land og tilbyder borgerne en række aktivitetsmuligheder og værestedsfaciliteter, der kan danne rammen om uformelt samvær, kulturelle arrangementer samt motions- og friluftsaktiviteter for alle aldre. Projektet står færdig til indvielse i september 07. Kultur og Netværk i Jammerbugten Brovst Kommune blev af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i december 2005 bevilliget kr. til projektet Kultur & Netværk i Jammerbugten. Ved overgangen til 2007 var et beløb på kr ikke forbrugt. Beløbet blev fejlagtigt ikke overført til Størstedelen af det ikke forbrugte beløb anvendes i forbindelse med arrangementet kulturdag i Brovst lørdag den 8. september, et arrangement hvor borgerne i den gl. Brovst Kommune inviterer alle borgere i Jammerbugt Kommune til at en kulturdag. Formålet med projektet Kultur & Netværk i Jammerbugten er med afsæt i områdets mangfoldige og engagerede foreningsliv/kulturliv at skabe netværk

21 Kommunalbestyrelsen i Jammerbugten gennem kulturelle arrangementer for alle aldersgrupper. Bevillingen og projektet gennemføres i et samarbejde mellem gruppen De Atten, ildsjæle og kommunale repræsentanter. De Atten repræsenterer lokalsamfundene: Tranum, Arentsminde, Halvrimmen, Brovst, Skovsgaard og Øland. Hvis bevillingen ikke anvendes til projektet Kultur og Netværk i Jammerbugten skal restmidlerne tilbagebetales til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Retsgrundlag Økonomi og finansiering Beløbene på kr ,- og kr ,- i alt kr ,- foreslås finansieret af kassen Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på kr ,- og at beløbet finansieres af kassen. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Afbud Søren P. Mortensen (A) Kommunalbestyrelsen, den Godkendt. Tilbage til toppen

22 Kommunalbestyrelsen Budget behandling / Arne Kristensen Beslutningstema Førstebehandling af budget 2008 og budgetoverslagsår Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet teknisk basisbudget for Dette blev gennemgået og drøftet på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 31. august og 1. september. Det tekniske basisbudget er i balance og udviste følgende hovedtal i millioner kroner: Resultatopgørelse 2008 Indtægter Udgifter Serviceudgifter Overførselsudgifter 265 Renter 5 Driftsresultat - overskud -40 Anlæg 38 Skattefinansieret resultat - overskud -2 Forsyning 0 Afdrag på lån 10 Lånoptagelse -12 Resultat i alt - overskud -4 Der var på budgetseminaret enighed om, at et budget 2008 i balance ikke er tilstrækkeligt, idet kassebeholdningen ved indgangen til 2007 kun var på 5,6 mio. kr., og de foreløbige udsigter for forbruget i 2007 viser, at der vil blive tale om merforbrug i størrelsesordenen ca. 35 til 40 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Fjerritslev Rådhus lokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 141. Indledende budgetdrøftelser...1 142. Status på tilpasning

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Mandag, den 30. januar 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl. 18.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 26 Spilleregler for samspillet

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Vi har revideret åbningsbalancen og anvendt regnskabspraksis for Hvidovre Kommune pr. 1. januar 2004 bestående af aktiver og passiver.

Vi har revideret åbningsbalancen og anvendt regnskabspraksis for Hvidovre Kommune pr. 1. januar 2004 bestående af aktiver og passiver. Pkt.nr. 4 Revisionsberetning nr. 147. Revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 samt etablerede forretningsgange i forbindelse med løbende registering af fysiske aktiver mv. 490777 Indstilling: Økonomisk

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere