Danmarks Nationalbank. Finansiel sta bi li tet D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Nationalbank. Finansiel sta bi li tet D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 2"

Transkript

1 Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2012 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K

2 FINANSIEL STABILITET 2012 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens bygning, Havnegade 5 i København. Bygningen, der er opført i årene , er tegnet af arkitekt Arne Jacobsen ( ). Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet. Finansiel stabilitet 2012 er tilgængelig på Nationalbankens hjemmeside: under publikationer. Finansiel stabilitet er oversat til engelsk. Finansiel stabilitet kan rekvireres ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank, Kommunikation, Havnegade 5, 1093 København K Telefon (direkte) eller Ekspeditionstider: mandag-fredag kl Redaktionen er afsluttet 24. maj Signaturforklaring: - Nul 0 Mindre end en halv af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme na. Tal foreligger ikke Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb. Rosendahls/Schultz Grafisk A/S ISSN ISSN (Online)

3 3 Indhold FORORD... 5 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER...7 Sammenfatning...7 Specialkapitler...10 Anbefalinger...12 BERETNINGSKAPITLER STRUKTUREN I DEN DANSKE FINANSIELLE SEKTOR...19 Antallet af pengeinstitutter falder...19 Fald i pengeinstitutudlån og vækst i realkreditudlån PENGEINSTITUTTERNES INDTJENING OG KAPITAL...23 Pengeinstitutter i Danmark...23 Nordiske bankkoncerner PENGEINSTITUTTERNES LIKVIDITET OG FINANSIERING...39 Pengeinstitutternes finansieringskilder...39 Indlånsunderskud...40 Markedsfinansiering...43 Nationalbankens likviditetsunderstøttende tiltag...49 Likviditetskrav og -stresstest VIRKSOMHEDER OG HUSHOLDNINGER...57 Krediteksponeringer...57 Virksomheder...60 Husholdninger STRESSTEST AF PENGEINSTITUTTERNES KAPITALFORHOLD...69 Baggrund...69 Scenarier...71 Resultater...73 Stress af institutternes finansieringsomkostninger...77

4 4 6. REALKREDITINSTITUTTER Udviklingen i realkreditsektoren Status for behovet for supplerende sikkerhed Status for spredning af rentetilpasningslån Muligheder for reduktion af risici SPECIALKAPITLER MAKROPRUDENTIEL POLITIK Baggrund Organisatoriske rammer for makroprudentiel politik Makroprudentielle instrumenter Makroprudentiel overvågning MODELLERING AF NEDSKRIVNINGER I STRESSTESTMODELLEN Baggrund Tilgange til modellering af nedskrivninger Estimerede nedskrivningsprocenter Institutspecifikke nedskrivningsprocenter TVANGSAUKTIONER OVER EJERBOLIGER Baggrund Sårbare årgange på boligmarkedet Geografiske forskelle Salgspriser ved tvangsauktion BILAG BILAG 1: POPULATIONEN I RAPPORTEN BILAG 2: FUSIONER OG NØDLIDENDE INSTITUTTER, 2008-MAJ BILAG 3: PENGEINSTITUTTER I GRUPPE 3* Indtjening og kapitalforhold Følsomhedsberegninger BILAG 4: SCENARIER I STRESSTESTEN

5 5 Forord Ifølge nationalbankloven fra 1936 har Nationalbanken til opgave at opretholde et sikkert pengevæsen og at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning. Et af bankens overordnede formål er derfor at bidrage til at sikre stabiliteten i det finansielle system. Nationalbanken definerer finansiel stabilitet som en tilstand, hvor det finansielle system som helhed er så robust, at eventuelle problemer i sektoren ikke spreder sig og hindrer det finansielle system i at fungere som effektiv formidler af kapital og finansielle tjenesteydelser. I publikationen Finansiel stabilitet vurderer Nationalbanken den finansielle stabilitet i Danmark og fremlægger holdninger og anbefalinger vedrørende tiltag, der kan bidrage til at styrke den finansielle stabilitet. Endvidere er det sigtet med publikationen at stimulere den faglige debat om spørgsmål af relevans for finansiel stabilitet og give input til de overvejelser, som gøres om risikovurderinger hos andre offentlige myndigheder, i de enkelte finansielle institutioner og i den finansielle sektors samarbejdsorganer.

6

7 7 Sammenfatning og anbefalinger SAMMENFATNING Pengeinstitutter Den danske pengeinstitutsektor går i retning af færre institutter. En række institutter er under krisen overtaget af afviklingsselskabet Finansiel Stabilitet A/S, mens andre har fundet sammen i fusioner. De seks største institutter tegner sig for 85 pct. af det samlede pengeinstitutudlån, mens omkring 100 mindre institutter tegner sig for resten. Fremadrettet må det forventes, at der fortsat vil ske et fald i antallet af pengeinstitutter. Pengeinstitutterne har siden begyndelsen af den finansielle krise reduceret deres samlede udlån. Faldet i kreditgivningen fra pengeinstitutterne opvejes til dels af øget kreditgivning fra realkreditinstitutterne. Realkreditinstitutterne, der alene yder lån mod sikkerhed i fast ejendom, står for mere end halvdelen af den samlede kreditgivning fra danske kreditinstitutter. Pengeinstitutternes indtjening var fortsat lav i 2011, jf. figur A. De fem største institutter havde overskud, men i forhold til 2010 var der tale om et generelt fald i indtjeningen. Den lavere indtjening skyldtes hovedsage- INDTJENING FORDELT PÅ HOVEDPOSTER, PENGEINSTITUTTER Mia. kr Figur A Mia. kr Gruppe 1 Nettorenteindtægter Kursreguleringer Øvrige resultatposter (ekskl. skat) Resultat før skat Gruppe 2* (højre akse) Nettogebyrindtægter Resultat af kapitalandele Nedskrivninger på udlån og garantier Anm.: "Resultat af kapitalandele" omfatter resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder. "Øvrige resultatposter" omfatter udbytte af aktier, andre driftsindtægter, andre driftsudgifter, udgifter til personale og administration, afskrivninger samt resultat af aktiver i midlertidig besiddelse. Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.

8 8 ligt lavere nettorenteindtægter, bl.a. som følge af et lavere udlånsvolumen og højere finansieringsomkostninger. De store institutter kom generelt ud af 2011 med et styrket kapitalgrundlag, mens flere mellemstore institutter fik reduceret deres kapitaloverdækning som følge af store nedskrivninger på udlån. Det er vigtigt, at pengeinstitutter med en lav kapitaloverdækning fortsat arbejder på at styrke kapitalen. For mange pengeinstitutter vil det i de kommende år være en central opgave at tilpasse sig de kommende skærpede kapitalkrav. Højere indtjening er et vigtigt element i denne tilpasning, idet indtjeningen øger institutternes modstandskraft over for tab og kan bidrage direkte til en højere kapital via tilbageholdt overskud. Herudover vil højere indtjening forbedre mulighederne for at rejse ny kapital i markedet. Nationalbankens stresstestmodel giver grundlag for en vurdering af de 13 største danske pengeinstitutters kapitalisering i forskellige makroøkonomiske scenarier, jf. figur B. Stresstesten viser, at de største af disse institutter er robuste. For de fire pengeinstitutter, der i efteråret 2011 indgik i Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds, EBA's, kapitaltest via danske kreditinstitutkoncerner, forbliver kapitaloverdækningen positiv i samtlige af Nationalbankens stresstestscenarier, og den egentlige kernekapital forbliver over 9 pct. også uden medregning af statslige kapitalindskud. Blandt stresstestens mindre institutter vil enkelte have behov for at styrke kapitalforholdene, særligt fra Det er vurderingen, at even- KAPITALOVERDÆKNING Figur B Pct. af risikovægtede poster Forklaringsnøgle: 90 pct.-fraktilen pct.-fraktilen 25 pct.-fraktilen pct.-fraktilen Historisk Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger.

9 9 tuelle problemer blandt de mindre institutter vil kunne løses inden for de gældende rammer for fusioner og afvikling. De store pengeinstitutters brug af korte gældsudstedelser er reduceret betydeligt de senere år. I en ustabil markedssituation er det vigtigt, at store institutter med adgang til de internationale kapitalmarkeder benytter sig af perioder med gunstigere markedsforhold og refinansierer gæld i god tid, når det er muligt. Hovedparten af de små og mellemstore pengeinstitutter, der gik ind i krisen med et indlånsunderskud, har de seneste år reduceret underskuddet eller vendt det til et overskud. Det er positivt, da disse institutter generelt har begrænset markedsadgang. Pengeinstitutternes udestående gæld med statsgaranti er det seneste år faldet med 22 mia. kr. og udgør ved udgangen af 1. kvartal mia. kr. Heraf udgør gæld udstedt af de små og mellemstore institutter 44 mia. kr. Gælden forfalder i 2012 og For enkelte små og mellemstore institutter udgør de statsgaranterede udstedelser fortsat en betydelig andel af balancen. Det er vigtigt, at de små og mellemstore pengeinstitutter fortsætter tilpasningen til en forretningsmodel, der er levedygtig på længere sigt. Institutterne har fået flere muligheder for at låne i Nationalbanken. Det vil give fleksibilitet i tilpasningen. Realkreditinstitutter Realkreditinstitutternes indtægter fra bidrag er steget de senere år. Nedskrivningerne i perioden modsvares stort set af forøgelsen i bidraget i samme periode, jf. figur C. En række bidragsforhøjelser har først effekt fra 2012 og vil yderligere øge institutternes indtjening og modstandskraft. Realkreditinstitutterne arbejder med forskellige tilpasninger i deres forretningsmodeller med det formål at reducere refinansieringsrisikoen ved rentetilpasningslån og det potentielle behov for supplerende sikkerhed ved ejendomsprisfald. Der er ikke ét enkelt tiltag, som tilgodeser alle hensyn, og valget af tiltag vil være en afvejning af fordele og ulemper for det enkelte institut. Virksomheder og husholdninger Udlån til finansiering af erhvervsejendomme har siden 2008 givet anledning til store nedskrivninger og været årsag til, at en række mindre pengeinstitutter er blevet nødlidende. Antallet af tvangsauktioner over erhvervsejendomme var fortsat højt i Nedskrivningerne på udlån og garantier faldt i de fleste brancher fra 2010 til 2011, men for landbruget var der tale om en markant stigning. De forhøjede nedskrivninger inden for landbrug afspejlede bl.a. et fald i

10 10 INDTJENING FORDELT PÅ HOVEDPOSTER, REALKREDITINSTITUTTER Figur C Mia. kr Bidrag Nettorenteindtægter ekskl. bidrag Øvrige resultatposter (ekskl. skat) Nettoomkostninger til JCB Nedskrivninger på udlån Kursreguleringer Resultat før skat Anm.: "Øvrige resultatposter" omfatter udgifter til personale og administration, nettogebyrindtægter, afskrivninger på aktiver, andre driftsudgifter og andre ordinære indtægter. Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder er ikke medtaget. Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger. priserne på landbrugsjord. Indtjeningen i landbruget blev forbedret i 2011, men gældsætningen og erhvervets rentefølsomhed er fortsat meget høj. I 2012 forventes konkurssandsynlighederne for virksomheder stadig at være på et højere niveau end i årene forud for krisen. Samlet set vil kreditkvalitet også i 2012 være et væsentligt tema. Der skete en markant afdæmpning af boligmarkedet i Faldet i boligpriserne har medført, at sikkerhederne bag husholdningernes lån i penge- og realkreditinstitutterne er blevet mindre værd. Indretningen af boligbeskatningen er under den nuværende lavkonjunktur medvirkende til at forstærke prisfaldet på ejerboliger. En mere hensigtsmæssig boligbeskatning samt gradvis udfasning af adgangen til afdragsfrie realkreditlån ville kunne hjælpe med til at dæmpe de skadelige udsving på boligmarkedet til gavn for den finansielle stabilitet, realøkonomien og boligejerne. SPECIALKAPITLER Makroprudentiel politik Makroprudentiel politik skal bidrage til at forebygge og begrænse systemiske risici i den finansielle sektor, fx ved at kreditinstitutterne skal opbygge kapitalstødpuder i gode tider. Makroprudentiel politik skal der-

11 11 med supplere andre makroøkonomiske stabiliseringspolitikker, fx finanspolitik, med henblik på at den finansielle sektor bidrager holdbart til den økonomiske udvikling. På EU-niveau er de institutionelle rammer for makroprudentiel politik fastsat med etableringen af det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, ESRB. ESRB's opgave er at forebygge og reducere systemiske risici i EU. Udførelsen af makroprudentiel politik vil altovervejende foregå på nationalt plan, og ESRB har henstillet, at alle medlemslande skal fastsætte organisatoriske rammer for makroprudentiel politik. I Danmark behandles emnet i Udvalg om Struktur for Finansielt Tilsyn. På grund af integrationen af de finansielle markeder er international koordination af nationale tiltag vigtig. I EU bør ESRB forestå koordineringen af den makroprudentielle politik. De makroøkonomiske forhold varierer betydeligt mellem lande i EU. Derfor skal der være mulighed for at graduere den makroprudentielle politik efter det enkeltes lands situation. Modellering af nedskrivninger i stresstestmodellen Finanskrisen har internationalt givet fornyet fokus på udvikling af modelværktøjer til vurdering af den finansielle stabilitet. Det gælder ikke mindst i forhold til makrostresstest af pengeinstitutternes kapitalforhold. Et kerneelement i makrostresstest er beregningen af pengeinstitutternes nedskrivninger i makroøkonomiske scenarier, hvor økonomien udsættes for kraftige negative stød. Nationalbanken har udviklet to nye tilgange til modellering af pengeinstitutternes nedskrivninger. Disse tilgange er efterfølgende implementeret i Nationalbankens stresstestmodel. Tvangsauktioner over ejerboliger Siden finanskrisen ramte Danmark i 2008, er antallet af tvangsauktioner over ejerboliger steget betydeligt, om end niveauet fortsat er lavt sammenlignet med begyndelsen af 1990'erne. Det er især boliger, som blev købt i årene umiddelbart inden krisen, der efterfølgende er blevet solgt på tvangsauktion. Boliger købt fra og med 2009 har haft en markant lavere sandsynlighed for at blive solgt på tvangsauktion end boliger købt lige før krisen. Det kan bl.a. skyldes, at disse boliger er faldet mindre i værdi end boliger købt umiddelbart før krisen. Desuden indikerer det, at husholdningerne fra og med 2009 er blevet mere forsigtige, når de køber bolig, samt at penge- og realkreditinstitutterne har strammet op på kreditpolitikken og er begyndt at stille højere krav til husholdningernes økonomi. Der er store forskelle på, hvor hårdt de forskellige landsdele er blevet ramt af stigningen i tvangsauktioner. Det hårdest ramte område er Vestog Sydsjælland.

12 12 ANBEFALINGER På baggrund af analyser i såvel denne rapport som bankens øvrige publikationer anbefaler Nationalbanken initiativer, der ifølge bankens vurdering adresserer væsentlige risici i den finansielle sektor. Anbefalingerne har dermed til hensigt at styrke den finansielle stabilitet i Danmark. Nationalbankens anbefalinger kan grupperes under syv områder, jf. tabel A. Pengeinstitutternes kapital Nationalbanken anbefalede i Finansiel stabilitet 2011, at pengeinstitutterne skal sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at møde de skærpede kapitalkrav i de nye kapitaldækningsregler, også hvis konjunkturerne udvikler sig værre end forventet. Behovet for kapital kan bl.a. imødekommes ved ikke at udlodde udbytte samt ved at rejse kapital i markedet. De store pengeinstitutter i gruppe 1 har i 2011 forbedret deres kapitalgrundlag, primært ved at rejse kapital i markedet, men også gennem tilbageholdt overskud. For de mellemstore institutter i gruppe 2* er kapitalgrundlaget i flere institutter reduceret som følge af negative resultater i En del af de mellemstore institutter har gennem længere tid haft en lav indtjening. Nationalbankens stresstest viser, at de OVERSIGT OVER NATIONALBANKENS ANBEFALINGER Tabel A Område Anbefaling Status Pengeinstitutternes kapital Pengeinstitutternes likviditet Realkreditinstitutterne Husholdningernes modstandskraft Systemisk vigtige finansielle institutioner Makroprudentiel politik Begrænsning af store udsving i boligpriserne Pengeinstitutter med en lav kapitaloverdækning skal fortsat arbejde på at styrke kapitalen, herunder styrke indtjeningen. Små og mellemstore pengeinstitutter med behov herfor skal fortsætte tilpasningen til en forretningsmodel, der er levedygtig på længere sigt. Refinansieringsrisikoen ved rentetilpasningslån skal adresseres, og der skal findes løsninger, der reducerer risikoen for, at kravet om supplerede sikkerhed fører til finansiel ustabilitet. Kreditinstitutterne skal i deres långivning sikre sig, at den enkelte husholdning ikke påtager sig større risici, end dens økonomi kan rumme. Systemisk vigtige finansielle institutioner skal pålægges særlige regulerings- og tilsynsmæssige krav. Der skal etableres organisatoriske rammer til udvikling, vurdering og implementering af makroprudentielle instrumenter. Boligbeskatningen skal følge boligpriserne, og adgangen til afdragsfrie realkreditlån skal gradvist udfases. Risici er delvist reduceret Risici er delvist reduceret Risici er delvist reduceret Risici er delvist reduceret Ekspertudvalg er nedsat Anbefalingen er ny Ingen forbedring

13 13 største institutter er robuste, mens enkelte af stresstestens mindre institutter vil have behov for at styrke kapitalforholdene, særligt fra Nationalbanken anbefaler, at pengeinstitutter med en lav kapitaloverdækning fortsat arbejder på at styrke kapitalen. For mange pengeinstitutter vil det i de kommende år være en central opgave at tilpasse sig de kommende skærpede kapitalkrav. Højere indtjening er et vigtigt element i denne tilpasning, idet indtjeningen øger institutternes modstandskraft over for tab og kan bidrage direkte til en højere kapital via tilbageholdt overskud. Herudover vil højere indtjening forbedre mulighederne for at rejse ny kapital i markedet. Pengeinstitutternes likviditet Nationalbanken anbefalede i sidste års rapport, at pengeinstitutterne forbereder sig på udløbet af statsgaranteret gæld og sikrer, at deres forretningsmodel er levedygtig på længere sigt. Hovedparten af de små og mellemstore pengeinstitutter, der gik ind i krisen med et indlånsunderskud, har de seneste år reduceret underskuddet eller vendt det til et overskud. For enkelte små og mellemstore institutter udgør de statsgaranterede udstedelser fortsat en betydelig andel af balancen. Der arbejdes, jf. Bankpakke 5, med en særlig løsning på den finansieringsudfordring, som et af de større institutter, FIH Erhvervsbank, står over for. Nationalbanken anbefaler, at de små og mellemstore institutter fortsætter tilpasningen til en forretningsmodel, der er levedygtig på længere sigt. Realkreditinstitutterne Nationalbanken anbefalede i Finansiel stabilitet 2011, at realkreditinstitutterne adresserer refinansieringsrisikoen i rentetilpasningslånene samt rettidigt sikrer sig mod en situation, hvor der opstår et betydeligt behov for supplerende sikkerhed for lån finansieret med særligt dækkede obligationer, SDO. Sektoren etablerede i 2011 en arbejdsgruppe om refinansieringsrisiko og har fremlagt en række ideer. Ud over en yderligere spredning af refinansieringen omfatter ideerne udstedelse af længere obligationer og reduktion af investorernes kreditrisiko. Det er vigtigt, at realkreditinstitutterne arbejder videre med disse tiltag og finder robuste løsninger. Det afgørende er, at investorernes tillid til systemet bevares også under usædvanlige markedsforhold. Flere realkreditinstitutter har fremlagt konkrete modeller, som har til formål at begrænse det potentielle behov for supplerende sikkerhed. Nationalbanken anbefaler, at institutterne arbejder videre med holdbare og varige løsninger til gavn for den finansielle stabilitet.

14 14 Husholdningernes modstandskraft Nationalbanken anbefalede i sidste års rapport, at husholdningerne sikrer sig, at deres økonomi rummer tilstrækkelig modstandskraft til at kunne modstå udsving i både ydelser og boligpriser. Desuden blev det fremhævet, at husholdningernes långivere bør foretage realistiske "stresstest" under varierende forudsætninger i forbindelse med rådgivning og lånesagsbehandling og ikke lade den enkelte husholdning påtage sig større risici, end dens økonomi kan rumme. Nationalbanken anbefaler fortsat, at kreditinstitutterne i deres långivning sikrer sig, at den enkelte husholdning ikke påtager sig større risici, end dens økonomi kan rumme. Der er tegn på, at boligejere, der har købt bolig fra og med 2009, har væsentlig lavere risiko for, at boligen sælges på tvangsauktion, end boligejere, der har købt i årene op til krisen. Det indikerer, at både boligkøberne og deres långivere nu foretager en mere realistisk vurdering af, hvad den enkelte husholdnings økonomi kan rumme. Nationalbanken vil fortsat analysere husholdningernes modstandskraft nærmere. Systemisk vigtige finansielle institutioner Nationalbanken anbefalede i Finansiel stabilitet 2011, at systemisk vigtige finansielle institutioner, SIFI'er, skal pålægges både regulerings- og tilsynsmæssige krav, der er så høje, at risikoen for en konkurs så vidt muligt elimineres, samt at store kreditinstitutter forbereder sig på skærpede kapital- og likviditetskrav. Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, hvori Nationalbanken deltager, der skal udarbejde anbefalinger om kriterier for, hvilke kreditinstitutter i Danmark der er systemisk vigtige. Udvalget skal også komme med anbefalinger til, hvilke ekstra krav der skal stilles danske SIFI'er, samt undersøge hvordan danske SIFI'er, der måtte komme i vanskeligheder, kan håndteres. Makroprudentiel politik På EU-niveau er de institutionelle rammer for makroprudentiel politik fastsat med etableringen af ESRB. ESRB har i december 2011 henstillet, at alle medlemslande i EU opretter nationale makroprudentielle mandater inden sommeren Veldefinerede organisatoriske rammer er en nødvendig betingelse for at kunne føre effektiv makroprudentiel politik. Ifølge ESRB skal de nationale makroprudentielle institutioner være i stand til at identificere, overvåge og vurdere systemiske risici, samt udvikle og implementere nødvendige tiltag. Det kræver adgang til og eventuelt kontrol over et passende makroprudentielt instrumentarium.

15 15 Nationalbanken anbefaler, at der etableres organisatoriske rammer til udvikling, vurdering og implementering af makroprudentielle instrumenter. Begrænsning af store udsving i boligpriserne Analyser har tidligere vist, at de afdragsfrie lån og fastfrysningen af ejendomsbeskatningen har været medvirkende til at øge udsving i boligpriserne. 1 En gradvis udfasning af adgangen til de afdragsfrie lån og en genetablering af boligskatter, som følger udviklingen i ejendomsværdierne, kan mindske størrelsen af de boligprisudsving, der fremkaldes af stød til boligefterspørgslen. Store udsving i boligpriserne har ud over negative realøkonomiske effekter også stor betydning for den finansielle stabilitet. Når boligpriserne falder, udhules sikkerhederne bag penge- og realkreditinstitutternes udlån. Desuden stiger behovet for supplerende sikkerhed i realkreditinstitutterne. Endelig er der tegn på, at husholdninger, der har købt bolig i en periode med kraftigt stigende boligpriser, er særligt sårbare, når priserne efterfølgende falder. Nationalbanken anbefaler, at forbindelsen mellem ejendomsværdiskatten og den aktuelle ejendomsvurdering genskabes. Det kan, hvis satsen for ejendomsværdiskatten samtidig nedjusteres, gøres uden at øge det samlede beskatningsniveau. Nationalbanken anbefaler desuden, at adgangen til afdragsfrie realkreditlån gradvist udfases. 1 Jf. Niels Arne Dam, Tina Saabye Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2011, Del 2.

16

17 Beretningskapitler

18

19 19 1. Strukturen i den danske finansielle sektor Den danske pengeinstitutsektor går i retning af færre institutter. En række institutter er under krisen overtaget af afviklingsselskabet Finansiel Stabilitet A/S, mens andre institutter har fundet sammen i fusioner. De seks største institutter tegner sig for 85 pct. af det samlede pengeinstitutudlån, mens omkring 100 mindre institutter tegner sig for resten. Fremadrettet må det forventes, at der fortsat vil ske et fald i antallet af pengeinstitutter. Pengeinstitutterne har siden begyndelsen af den finansielle krise reduceret deres samlede udlån. Faldet i kreditgivningen fra pengeinstitutterne opvejes til dels af øget kreditgivning fra realkreditinstitutterne. Realkreditinstitutterne, der alene yder lån mod sikkerhed i fast ejendom, står for mere end halvdelen af den samlede kreditgivning fra danske kreditinstitutter. ANTALLET AF PENGEINSTITUTTER FALDER Pr. 24. maj 2012 bestod den danske pengeinstitutsektor, gruppe 1-4, af i alt 107 banker, spare- og andelskasser. Antallet har været jævnt faldende gennem årtier, og tendensen er fortsat under den finansielle krise, jf. figur 1. ANTAL PENGEINSTITUTTER I DANMARK Figur 1 Antal Anm.: Pengeinstitutter i Finanstilsynets gruppe 1-4. Seneste observation er 24. maj Øvrige observationer er ultimo året. Kilde: Finanstilsynet og Kim Abildgren, Bodil Nyboe Andersen og Jens Thomsen, Dansk pengehistorie , Danmarks Nationalbank, 2010.

20 20 AKTIVER I DANSKE PENGEINSTITUTTER ULTIMO 2007 Figur 2 Eksisterende institutter 6,5 pct. Efterfølgende fusioneret med et større pengeinstitut, 0,8 pct. Efterfølgende overtaget af Fin. Stab. A/S 2,4 pct. Gruppe 2 9,7 pct. Gruppe 3 9,1 pct. Efterfølgende fusioneret med et større pengeinstitut 1,0 pct. Eksisterende institutter 6,7 pct. Efterfølgende overtaget af Fin. Stab. A/S 1,4 pct. Gruppe 1 81,1 pct. Gruppe 2 Gruppe 3 Anm.: Figuren er baseret på Finanstilsynets gruppe 1-3 ultimo 2007 og tager ikke højde for den efterfølgende migration mellem grupperne. Gruppeinddelingen adskiller sig derfor fra de øvrige figurer i denne rapport, der tager udgangspunkt i Finanstilsynets grupper ultimo 2011, jf. bilag 1. Kilde: Finanstilsynet og egne beregninger. En række institutter er blevet nødlidende og overtaget af statens afviklingsselskab, Finansiel Stabilitet A/S, mens andre har fundet sammen i fusioner, jf. bilag 2. Særligt de mellemstore institutter er blevet færre, jf. figur 2. Udviklingen går således i retning af enkelte større og et stort antal mindre institutter. Fremadrettet må det forventes, at der fortsat vil ske et fald i antallet af pengeinstitutter. Flere pengeinstitutter blev nødlidende i løbet af 2011, og enkelte mindre institutter har haft problemer i begyndelsen af De sunde dele af aktiviteterne herfra videreføres i dag af andre institutter, mens Finansiel Stabilitet A/S står for afviklingen af de resterende engagementer. Bankpakke 4 fra august 2011 indeholdt flere tiltag, der skulle skabe større incitament hos sunde pengeinstitutter til helt eller delvist at overtage aktiviteterne fra et nødlidende institut, jf. boks 1. Erfaringerne med Bankpakke 4 har været positive. FALD I PENGEINSTITUTUDLÅN OG VÆKST I REALKREDITUDLÅN Det samlede udlån fra danske pengeinstitutter udgjorde mia. kr. pr. 31. marts 2012, jf. figur 3. Udlånet er meget koncentreret. De seks store institutter i gruppe 1 står for 85 pct. af det samlede pengeinstitutudlån, mens gruppen af mellemstore institutter, gruppe 2*, og gruppen

21 21 HÅNDTERING AF NØDLIDENDE BANKER Boks 1 Den danske afviklingsordning til håndtering af nødlidende pengeinstitutter, Bankpakke 3, trådte i kraft 1. oktober Ordningen er siden blevet anvendt i to tilfælde. Ordningen udgør et alternativ til almindelig konkursbehandling og indebærer på lige fod med konkurs en risiko for, at aktionærer og usikrede kreditorer lider tab. Sigtet med afviklingsordningen er at sikre, at almindelige kunder ikke umiddelbart vil opleve nogen forskel i den praktiske håndtering af deres bankforretninger og fortsat kan anvende deres betalingskort, netbank mv. Dækningen fra Indskydergarantifonden er den samme som ved konkurs. 1 I løbet af 2011 blev mulighederne for at finde en privat løsning for et nødlidende pengeinstitut forbedret. Bankpakke 4 fra august 2011 indeholdt to forskellige modeller, der skal skabe større incitament hos sunde pengeinstitutter til helt eller delvist at overtage aktiviteterne fra et nødlidende institut, inden det kommer til afvikling efter Bankpakke 3. Formålet var at styrke mulighederne for at gennemføre en afvikling af et nødlidende institut, uden at dette medfører tab for ikkeefterstillede kreditorer. Herved reduceres risikoen for smitteeffekter institutterne imellem. Model 1 giver mulighed for, at både Indskydergarantifonden og staten kan yde en medgift til et sundt pengeinstitut, der er villig til at overtage alle dele af et nødlidende institut, bortset fra aktiekapital og efterstillet kapital. Det er en forudsætning, at den påtænkte løsning, hverken stiller Indskydergarantifonden eller staten dårligere, end hvis det nødlidende institut skulle afvikles efter Bankpakke 3. Indskydergarantifonden kan således yde en medgift op til et beløb svarende til de estimerede udbetalinger til dækning af indskydere ved en afvikling efter afviklingsordningen, mens staten kan yde en medgift op til et beløb svarende til det estimerede tab på individuelle statsgarantier, som det pågældende institut måtte have optaget hos staten under Bankpakke 2. Etableringen af en aftale om en såkaldt "earn out" skal sikre, at staten kompenseres, hvis det tre år efter overdragelsen viser sig, at det nødlidende institut giver større gevinster end ventet. Model 2 indebærer, at Finansiel Stabilitet A/S overtager alle dele af et nødlidende institut, bortset fra aktiekapital og efterstillet kapital, og i umiddelbar forlængelse heraf videreoverdrager de sunde dele af instituttet til et andet, sundt pengeinstitut. Denne overdragelse skal som minimum omfatte alle engagementer med privatkunder. Indskydergarantifonden og staten kan her yde en medgift til Finansiel Stabilitet A/S under forudsætning af, at den påtænkte løsning, hverken stiller Indskydergarantifonden eller staten dårligere end en afvikling efter Bankpakke 3. Finansiel Stabilitet A/S vil efterfølgende stå for afviklingen af de usunde dele af det nødlidende pengeinstitut, mens de sunde dele videreføres af det overtagende institut. Bankpakke 4 (i dette tilfælde model 2) blev første gang anvendt i oktober 2011, hvor Max Bank blev nødlidende. De sunde dele af Max Bank videreføres i dag af Sparekassen Sjælland, mens Finansiel Stabilitet A/S står for afviklingen af de usunde dele. Medgiften fra Indskydergarantifonden og staten betød, at Max Bank kunne håndteres uden tab for indskydere og andre ikke-efterstillede kreditorer. 1 Afviklingsordningen er nærmere beskrevet i Ulrik Løgtholdt Poulsen og Brian Liltoft Andreasen, Håndtering af nødlidende pengeinstitutter i Danmark, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2011, del 1.

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

25. august 2011. 1. Baggrund

25. august 2011. 1. Baggrund 25. august 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter

Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter Bestyrelsen og direktionen for [udeladt] DIREKTØREN 25. juni 2010 Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter Finanstilsynets mission er at arbejde for finansiel stabilitet og tillid

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Finansiel sta bi li tet D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1

Danmarks Nationalbank. Finansiel sta bi li tet D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 FINANSIEL STABILITET, 2011 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Udviklingen på det københavnske boligmarked er derimod bekymrende. En fortsat prisstigningstakt på op mod 10 pct. pr. år er uholdbar i længden.

Udviklingen på det københavnske boligmarked er derimod bekymrende. En fortsat prisstigningstakt på op mod 10 pct. pr. år er uholdbar i længden. TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2016 DET TALTE ORD GÆLDER 5. oktober 2016 Tak for invitationen til at tale. Jeg har i dag disse tre overordnede budskaber: 1. Udviklingen

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Internationale stresstest

Internationale stresstest 147 Internationale stresstest INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den 23. juli 2010 offentliggjorde Det Europæiske Banktilsynsudvalg, CEBS, resultaterne af en stresstest af den europæiske banksektor. Testen omfattede

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 6.

DANMARKS NATIONALBANK 6. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 6. JUNI 2017 NR. 9 Øget kapital i banker rammer ikke BNP-vækst Pengeinstitutterne har øget kapitalprocenten BNP-væksten er ikke blevet ramt af øget kapitalprocent Velkapitaliserede

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV. Jens Lundager 7. november 2014

DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV. Jens Lundager 7. november 2014 DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV Jens Lundager 7. november 2014 Agenda Formålet med regulering Kapitalgrundlag for kreditinstitutter Bankunion Formålet med regulering

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Finansiel stabilitet Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Introduktion Finansiel stabilitet: det finansielle system er tilstrækkeligt robust, så eventuelle problemer

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL REGULERING OG DEN FINANSIELLE SEKTORS UDFORDRINGER Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Indlæg på PWC finanskonference Disposition Indtjeningen i danske kreditinstitutter

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

SIFI-aftalen. Notat, oktober 2013

SIFI-aftalen. Notat, oktober 2013 SIFI-aftalen Notat, oktober 2013 1 KRAKAfinans - Finanskrisekommissionens sekretariat Notat (udkast) 24. oktober 2013 Indledning Torsdag den 10.oktober blev der indgået en bred politisk aftale om hvilke

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere