Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan"

Transkript

1 Region Midtjylland Skottenborg Viborg Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan Region Midtjylland har den 27. april 2015 sendt Spareplan i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne indhente rådgivning fra Sundhedsstyrelsen under udarbejdelse af sundhedsplaner, herunder også hospitalsplaner, samt ved væsentlige ændringer af regionens sundhedsplaner. 19. maj 2015 Sagsnr /1/ Reference NMC T E Besparelserne i Region Midtjyllands Spareplan er opdelt i 8 temaer. Sundhedsstyrelsen vil kommentere de enkelte temaer, hvor det synes relevant, og der vil således være flere temaer og underområder, som Sundhedsstyrelsen ikke har anført bemærkninger til nedenfor. Sundhedsstyrelsen tager i sin rådgivning udgangspunkt i Sundhedsloven og de politiske målsætninger bag denne, Sundhedsstyrelsens specialeplan 2010 samt Sundhedsstyrelsens rapporter Styrket akutberedskab planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen (2007), Den akutte indsats i psykiatrien planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen (2009), National strategi for psykiatri (2009), Udviklingen i den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed (2011) samt øvrige rapporter og princippapirer. Sundhedsstyrelsen har tidligere ydet rådgivning til en række delplaner fra Region Midtjyllands, og skal henvise til disse og øvrige tidligere rådgivningsvar i deres helhed. Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område Akutområdet og det præhospitale område Regionen fremlægger tre forskellige modeller for dækning af regionens borgere med tidlig lægefaglig behandling (akutlægebil) og tidlig sundhedsfaglig indsats, før ambulancen kommer frem. De tre modeller indeholder en varierende reduktion i forhold til den nuværende organisering af området. Sundhedsstyrelsen har ingen bemærkninger hertil, men forventer, at regionen tilpasser valget af model med regionens beslutninger for de øvrige forslag i de foregående områder 1-9. Anvendelse af præhospital personale til interhospitale transporter De to forslag hænger tæt sammen med beslutningerne omkring punktet ovenfor, hvorfor der henvises dertil.

2 Afslutning af flere patienter med hastegrad B Regionen planlægger at afslutte 800 flere patienter med hastegrad B fra Det begrundes med den lægefaglige dækning i AMK-vagtcentralen. Det fremgår imidlertid ikke af oplægget, hvilke(n) ændringer i AMKvagtcentralens funktion, der begrunder denne forventning. Sundhedsstyrelsen forventer at undersøgelse og behandling af patienter med hastegrad B kvalitativt sker uændret med omhu og samvittighedsfuldhed. Tema 2: Planlagte patientforløb Reduktion i antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland Region Midtjylland har tre fertilitetsklinikker, som er placeret på Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenhed Midt (Skive) og Regionshospitalet Horsens. Forslaget beskriver en lukning af fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital med flytning af aktiviteten til Hospitalsenhed Midt (Skive) og RH Horsens. I henhold til den gældende specialevejledning for gynækologi og obstetrik varetager Aarhus Universitetshospital fire højtspecialiserede funktioner indenfor fertilitetsområdet. Disse funktioner kan ikke overflyttes til Hospitalsenhed Midt (Skive) og/eller RH Horsens uden Sundhedsstyrelsens forudgående godkendelse, hvilket Region Midtjylland er opmærksom på. Det er anført, at hvis forslaget vedtages af Regionsrådet, så vil regionen umiddelbart herefter sende en ansøgning til Sundhedsstyrelsen om, at de fire højtspecialiserede funktioner flyttes fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenhed Midt (Skive) eller RH Horsens. Sundhedsstyrelsen finder grund til at bemærke, at de pågældende funktioner i varierende grad er afhængige af meget tæt samarbejde med øvrige specialer ved Aarhus Universitetshospital, samt at højtspecialiserede behandlinger generelt og som udgangspunkt placeres på universitetshospitaler for at sikre bedst muligt samarbejde med andre højtspecialiserede og akademiske funktioner. Sundhedsstyrelsen vil ved ansøgning om flytning af de fire konkrete funktioner desuden skulle vurdere disse i et samlet nationalt perspektiv, herunder om den nødvendige nærhed til øvrige specialer og højt specialiserede funktioner kan sikres bedre ved varetagelse på andre universitetshospitaler. Urologi Samling af nyrecancerkirurgi i RM Region Midtjylland har på baggrund af Sundhedsstyrelsens udmelding besluttet at kirurgisk behandling af nyrekræft fremover varetages på Regionshospitalet Holstebro og Aarhus Universitetshospital, samt ophører senest 1. juli 2015 på Regionshospitalet Viborg. Samtidig overgår den højtspecialiserede funktion; Nefronbesparende kirurgi med kryo eller RFA ved nyrekræft fra Regionshospitalet Viborg til Aarhus Universitetshospital. Den vedtagne omlægning er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen udmelding om at samle behandlingen af nyrekræft, og styrelsen skal henvise til særskilt udmelding herom. Side 2

3 Kirurgi Samling af fedmekirurgi på Regionshospitalet Viborg På grund af et fald i antallet af fedmeoperationer og for at indfri Sundhedsstyrelsen volumenanbefalinger har Regionsrådet i Region Midtjylland med henvendelse til Sundhedsstyrelsen af 25. februar 2015 beskrevet ønsket om at samle fedmekirurgien på Regionshospitalet Viborg omfattende såvel regionsfunktionen som den højtspecialiserede funktion. Region Midtjylland har ansøgt Sundhedsstyrelsen om at flytte den højtspecialiserede funktion fra Aarhus Universitetshospital til Regionshospitalet Viborg, og afventer styrelsens svar herpå. Neurorehabilitering, samling og reducering i antallet af regionsfunktionsniveausenge Regionshospitalerne Skive, Holstebro, Lemvig og Hammel Neurocenter varetager alle neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau. Forslaget til en omlægning heraf indebærer, at neurorehabilitering nedlægges på RH Skive og RH Holstebro, samt at RH Lemvig fremover alene tilbyder neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau. Neurorehabilitering som regionsfunktion og højtspecialiseret funktion samles på Hammel Neurocenter. Det er anført at der kan ske justeringer mellem de anførte hospitaler. Overordnet set har Sundhedsstyrelsen ingen bemærkninger til den planlagte omlægning af neurorehabiliteringen i Region Midtjylland. Styrelsen noterer sig, at regionen er opmærksom på, at forslaget er anderledes end det er anført i hospitalsplanen, og styrelsen forventer derfor, at regionen foretager de relevante justeringer heraf. Antallet af senge til neurorehabilitering reduceres med 10 senge samtidig med at al specialiseret neurorehabilitering samles på Hammel Neurocenter. Det er i denne forbindelse vigtigt, at Region Midtjylland er opmærksom på at sikre den nødvendige kapacitet til varetagelse af den højtspecialiserede neurorehabilitering. Neurorehabilitering højtspecialiseret niveau Det anføres i spareplanen, at Region Midtjyllands borgere har et relativt højt forbrug af højtspecialiseret neurorehabilitering, og at forbruget ønskes nedsat ledsaget af en tilsvarende besparelse. Sundhedsstyrelsen har ingen bemærkninger hertil, men henviser dog til punktet ovenfor. Kardiologi - Flytning af aktivitet fra Aarhus Universitetshospital til regionshospitalerne Forslaget drejer sig om udflytning af et stort antal ydelser på hovedfunktionsniveau fra Aarhus Universitetshospital til de øvrige hospitaler i regionen. For at give patienterne det bedst mulige forløb vil udflytningen ske i form af hele patientforløb. Skulle dette medføre behov for specialiserede undersøgelser, er der planlagt, hvilke hospitaler patienterne henvises til, hvis afdelingen ikke selv varetager den pågældende funktion. Sundhedsstyrelsen har ingen bemærkninger hertil. Side 3

4 Flytning af aktiviteter fra Aarhus Universitetshospital Der foreslås udflytning af en række hovedfunktioner inden for forskellige specialer så som: kirurgi, urologi, ortopædisk kirurgi, neurologi og intern medicin. Sundhedsstyrelsen bemærker at Region Midtjylland er opmærksom på deres forpligtelse overfor videreuddannelse, og vil håndtere det, hvis der skulle opstå behov for ændringer i håndteringen heraf. Sundhedsstyrelsen har ikke andre bemærkninger til omlægningen. Tema 3: Praksisområdet Ændrede regler for henvisning af flergangsbrugere med ukompliceret hørenedsættelse til de offentlige høreklinikker Sundhedsstyrelsen skal henlede opmærksomheden på, at der er forskel på bestemmelserne for offentlig høreapparatbehandling og privat høreapparatbehandling med offentligt tilskud: Ved privat høreapparatbehandling med offentligt tilskud stilles der ikke krav om henvisning ved flergangsbrug. Tilskud til nyt høreapparat kan imidlertid kun gives efter minimum fire år. Ved offentlig høreapparatbehandling stilles der normalt krav om henvisning, hvis personen er afsluttet fra den audiologiske klinik. Til gengæld er der ikke nogen tidsramme for, hvornår nyt høreapparat kan leveres. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at regionen kan undlade krav om henvisning til offentlig høreapparatbehandling for flergangsbrugere, men det findes i så fald hensigtsmæssigt, at det omfatter den samlede målgruppe af personer, som modtager offentlig høreapparatbehandling. Samtidig skal der være opmærksomhed på, at der ikke kan opstilles en tidsgrænse for, hvornår personen kan henvende sig igen. Tema 4: Psykiatrien Overordnet tager planen udgangspunkt i Region Midtjyllands psykiatriplan samt 6 principper, hvor styrelsen især bemærker, at man: vil prioritere løsninger, der samlet set giver mest værdi for patienterne påbegynde tilpasning af psykiatriens optageområde til akuthospitalernes optageområder samle i robuste og bæredygtige enheder Endvidere noterer styrelsen, at det fortsat er psykiatriplanens mål og indsatsområder, der danner rammen for retningen for udviklingen af psykiatrien i regionen. Der peges i øvrigt på udfordringerne i relation til de stadigt stigende henvisningstal samt nye patientrettigheder. Side 4

5 Spareforslagene har fire fokusområder: Fortsat effektivisering, optimering og harmonisering Sikring af et gradueret tilbud gennem omlægning fra senge til mindre indgribende behandling. Behovet for at udvikle nye modeller for samarbejdet med kommunerne Understøtte integrationen og samarbejdet med somatikken både i de fælles akutmodtagelser og ved sammenflytningerne Overordnede kommentarer vedr. stationær og ambulant indsats I planen skitseres graduerede behandlingstilbud i form af ambulante pakkeforløb, intensiv ambulant behandling/ hjemmebehandling, hotelsenge/ brugerstyrede senge, skærmede senge og retspsykiatriske senge. Det fremgår af planen at det stationære behandlingstilbud fremadrettet vil bestå af følgende forskellige sengetyper: Specialiserede retspsykiatriske senge, skærmede senge og hotelsenge. Det anføres, at der lægges op til at udvide paletten af behandlingstilbud (AUH Risskov og Regionspsykiatri Vest) i forbindelse med lukningen af senge og indførelse af såkaldte hotelsenge, der skal fungere i samspil med intensive ambulante tilbud og hjemmebehandlingsteam. Det fremgår endvidere, at hotelsenge kun vil have en begrænset bemanding af plejepersonale. Sundhedsstyrelsen har forståelse for, at man fortsat ønsker at udvikle behandlingstilbud, der reducerer behovet for indlæggelser. Sundhedsstyrelsen finder således at udvikling af fleksible og varierede ambulante behandlingstilbud positive og konstruktive. I forhold til indlæggelsesmuligheder finder styrelsen det positivt med overvejelser om varierede tilbud med vekslende grad af intensitet afhængig af patienternes behov. Sundhedsstyrelsen finder dog behov for en afklaring og definition af begrebet hotelsenge. Der er særligt behov for afklaring af, hvorvidt der er tale om en egentlig indlæggelse med de dertil knyttede sædvanlige sygehusmæssige og lægefaglige forpligtelser og ansvar for patienterne. Derudover synes springet i de stationære indlæggelsestilbud fra hotelsenge til skærmede senge stort. Det fremgår endvidere under pkt og 2.3. at der i forbindelse hermed planlægges en reduktion af sengetallet samt en nedgradering af almindelige senge til hotelsenge. Det anføres, at der tages udgangspunkt i erfaringer for forskellige behandlingskoncepter, der kan erstatte egentlige indlæggelser eksempelvis brugerstyrede senge og Psykiatriens hus. Sundhedsstyrelsen bemærker i den forbindelse, at projekterne vedr. brugerstyrede senge endnu ikke er afsluttet, og at det således må bygge på foreløbige resultater vedr. effekt og anvendelsesområde. Styrelsen finder desuden, at man må nære nogen betænkelighed ved planens forslag om reduktion og omlægning af i alt 29 senge, herunder omlægning af 12 sengepladser til hotelsenge. Det fremgår ikke klart om denne omlægning bunder i en nøjere vurdering og analyse af de langsigtede konsekvenser for patienterne eller grupper heraf. Sundhedsstyrelsen skal således opfordre til, at man overvejer behovet for stationære pladser, herunder disses antal og karakter Side 5

6 og lader analyser og beskrivelser indgå i det fremadrettede arbejde vedr. kommende psykiatriplaner. Sundhedsstyrelsen ønsker i den forbindelse at gøre opmærksom på det stigende antal patienter i psykiatrien, de generelle kapacitetsproblemer vedr. stationær behandling, den indførte udrednings- og behandlingsret samt den intenderede fastholdelse af et tilstrækkeligt antal sengepladser udtrykt bl.a. ved Satspuljeaftale midler til etablering af nye/ flere sengepladser. I relation hertil skal Sundhedsstyrelsen endvidere henvise til den fælles intention om kvalitetsløft af indsatserne i afdelingerne bl.a. med henblik på nedbringelse af behovet for tvang. Sundhedsstyrelsen finder forslaget om, at emnet om behov for den fremtidige stationære kapacitet indgår i arbejdet med en kommende psykiatriplan hensigtsmæssigt og naturligt. I den forbindelse finder styrelsen, at der skal lægges vægt på udvikling og opretholdelse af kvaliteten af afdelingernes ydelser og om muligt tages udgangspunkt i evidensbaseret grundlag om effekt for patienterne såvel på kortere som længere sigt. Specifikke kommentarer Produktivitet og effektivitet Forslaget omhandler besparelser som følge af øget produktivitet og effektivitet i hhv. børne- og voksenpsykiatrien, herunder mere effektiv børne- og ungdomspsykiatri samt øget ambulant aktivitet. Effektiviseringen opnås blandt andet ved, at den ambulante ungdomspsykiatri flyttes fra Viborg og samles ved 2 matrikler. Behandlingen af ungdomspsykiatriske patienter vil således fremover foregå i Herning og Risskov. Den ambulante psykiatri skal udvides for at imødegå et stigende antal henvisninger og opfylde udrednings- og behandlingsretten. Det anføres at udvidelsen sker delvist ved et krav om mere sundhed for pengene og at psykiatrien skal blive bedre til at planlægge og gennemføre ambulante behandlingsforløb. Sundhedsstyrelsen bemærker i relation til forslaget, at Regionen forventer, at behovet for nyansættelser reduceres på grund af satspuljeforliget , der medfører en udvidelse af budgetrammen. Styrelsen forventer/antager generelt at de aftalte intentioner og øremærkede midler i forbindelse med satspuljerne fortsat anvendes til formålene. Helt overordnet finder styrelsen det væsentligt at besparelserne på det psykiatriske område ikke forringer eller modvirker det løft af psykiatrien, der er blevet iværksat de senere år bl.a. via satspuljer. Etablering af Regionspsykiatrien Midt Der er ikke fuld overensstemmelse mellem optageområderne for voksenpsykiatriske afdelinger og somatikkens fem akuthospitaler. Regionen tilstræber over tid en harmonisering heraf, hvilket styrelsen finder hensigtsmæssigt. Side 6

7 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov Sundhedsstyrelsen finder overvejelserne om det fremtidige behov for sengekapacitet i relation til bl.a. det nye psykiatriske center på Skejby og de nye fælles akutafdelinger helt relevante. Se i øvrigt indledende kommentarer. Samling af akutmodtagelse samt lukning og omlægning af senge i regionspsykiatrien Vest Regionspsykiatrien Vest er fordelt på matriklerne i Herning og Holstebro. I 2019 flyttes disse til Gødstrup, planlagt mellemflytning mv. opgives og erstattes med et alternativt forslag. Forslaget indebærer at de 29 eksisterende senge i Holstebro nedlægges, således at 17 senge nedlægges og de resterende 12 senge i Holstebro omlægges til hotelsenge knyttet til de ambulante tilbud og hjemmebehandlingsteams. Sundhedsstyrelsen skal henvise til ovenstående bemærkninger vedr. sengekapaciteten og uklarheden om hotelsenges karakter, ansvarsforhold mv. vedr. sådanne senge. Sundhedsstyrelsen noterer sig at der vil være mulighed for etablering af 4-5 ekstra sengepladser i Herning, hvis der er behov for det. Herudover bemærker Sundhedsstyrelsen at en forudsætning for mere omkostningseffektive forløb er et tæt fleksibelt gensidigt samspil med kommunernes tilbud og at man derfor vil invitere kommunerne til at indgå i udviklingen af en ny model for samarbejde. Sundhedsstyrelsen finder det positivt at der er fokus på at skabe sammenhæng mellem tilbuddene i forståelse med kommunerne. Tema 5: Klinisk service Fusion af patologien på Regionshospitalerne i Region Midtjylland Forslaget præsenterer en omlægning af patologien, hvor RH Randers varetager alle de patologiske opgaver uden for Aarhus. Det anføres at: Kliniske procedurer, som udføres i Hospitalsenhed Midt eller Hospitalsenhed Vest, som kræver akut patologisk bistand fra enten patolog eller bioanalytiker skal supporteres med assistance fra det patologiske institut på RH Randers. Dette bør i videst muligt omfang ske ved telemedicinske løsninger. Sundhedsstyrelsen vurderer, at der i forslaget ligger en tilkendegivelse af hensigten om at indfri specialevejledningen i Patologisk anatomi og cytologis påpegning af at, sygehuse med en væsentlig behandlingsaktivitet specielt på kræftområdet bør have en patologifunktion for at sikre muligheden for akutte funktioner som hastemikroskopi og peroperativ mikroskopi (frysemikroskopi). Beskrivelsen af denne omlægning i spareplanen er forholdsvis overordnet, hvilket er helt naturligt på nuværende tidspunkt i processen. Sundhedsstyrelsen forventer, at hvis forslaget eventuelt gennemføres bliver beskrevet mere udførligt i en fremtidig sundhedsplan. Side 7

8 Fælles beskriveenhed for CT- og MR-scanninger for Regionshospitalerne Det foreslås, at den radiologiske vagt på regionshospitalerne fra kl til kl samles ét sted i regionen, og at der oprettes én enhed til at varetage denne fælles regionale vagtopgave. I det pågældende tidsrum nedlægges således den radiologiske lægelige vagt på regionshospitalerne. I tilfælde af behov for fx ultralydsvejledte interventioner i nævnte tidsrum kan regionshospitalerne efter aftale tilkalde radiolog uden vagt alternativt overflytte patienten til hospital med de nødvendige lægefaglige kompetencer. I Sundhedsstyrelsens rapport: Styrket akutberedskab planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen, 2007 anføres det, at sygehuse med fælles akut modtagelse bør døgndækkende kunne tilbyde; konventionelle røntgenundersøgelser, CT-scanning og ultralydsundersøgelser, herunder ekkokardiografi. Desuden anfører rapporten, at radiologi er et af de specialer, som bør være til stede på matriklen (s. 32). Det anføres dog også, at speciallæger i radiologi bør have rådighedsvagt, idet nogle funktioner kan varetages ved en telemedicinsk løsning (s. 33). Sundhedsstyrelsen finder, at der siden 2007 er sket en betydelig udvikling inden for det telemedicinske område, og fjernbeskrivelse af radiologiske billedoptagelse er nu standard på mange afdelinger. Sundhedsstyrelsen forventer, at det i en kommende sundhedsplan beskrives nærmere hvordan betjeningen af de kliniske afdelinger på regionshospitalerne skal foregå, og en vurdering af, hvor ofte der vil være behov for at tilkalde en speciallæge til et af regionshospitalerne i tidsrummet kl til kl Derudover forventes en beskrivelse af, hvordan vagten dækkes i weekender og på helligdage, da dette ikke omtalt i oplægget. Hjemtagning af analyser fra Statens Serum Institut Region Midtjylland planlægger hjemtagning af analyser fra Statens Serum Institut. Det anføres ikke nærmere hvilke analyser, som det omhandler. Sundhedsstyrelsen skal henvise til den igangværende afklaring af arbejdsdelingen mellem Statens Serum Institut og regionerne. Reduktion af antallet af socialrådgivere på hospitalerne Den foreslåede reduktion i antal af socialrådgiver er målrettet de traditionelle socialrådgiveropgaver, som Region Midtjylland som udgangspunkt finder, er en kommunal opgave. Sundhedsstyrelsen har ingen kommentarer hertil, men styrelsen forventer at omlægningen gennemføres i forståelse med kommunerne, således at håndteringen af patienternes behov kan fortsætte på samme niveau. Reduktion af antallet af diætister Den foreslåede reduktion i antal af diætister er målrettet de traditionelle diætistopgaver, som Region Midtjylland som udgangspunkt finder, er en kommunal opgave. Sundhedsstyrelsen har ingen kommentarer hertil, men styrelsen forventer at omlægningen gennemføres i forståelse med kommunerne, således at håndteringen af patienternes behov kan fortsætte på samme niveau. Side 8

9 Tema 7: Medicin Der er i spareplanen udarbejdet 5 konkrete forslag til besparelser på medicinudgifterne. Sundhedsstyrelsen noterer sig, at det fremgår af planen, at det i udarbejdelsen har været et centralt hensyn i arbejdet, at spareforslagene ikke indebærer en forringelse af behandlingseffekten for patienten. Sundhedsstyrelsen har ingen bemærkninger til de fremlagte forslag. Sundhedsstyrelsen står til rådighed ved behov for uddybelse af ovenstående. Med venlig hilsen, Søren Brostrøm Enhedschef Sygehuse og Beredskab Side 9

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 47

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 47 Introduktion... 2 1.1 Produktivitet og effektivitet... 6 2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt... 10 2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov... 13 2.3 Samling akutmodtagelse og lukning;

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 43

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 43 Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2 1.1 Produktivitet og effektivitet... 3 2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt... 6 2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov... 9 2.3 Omlægning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Tema 2: Planlagte patientforløb

Tema 2: Planlagte patientforløb Introduktion... 2 1. Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland... 4 2. Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i RM... 9 3. Urologi - decentralisering af budgetansvar... 13 4. Kirurgi

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Spareplan 2015-2019 Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV www.regionmidtjylland.dk Budget-

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Koncernledelsens oplæg 27. april 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrunden for spareplanen...3 1.2 Spareplanen

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på ! ""# $ % $ &'% Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret:

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret: !!" # $ # % &$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem hospitaler med urologisk funktion i Region Midtjylland, herunder Århus Universitetshospital, der varetager

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Fælles HMU og AL-møde Mandag den 10. januar 2011 www.regionmidtjylland.dk Baggrund for arbejdet med omstillingsplanen Regionsrådet besluttede den 17. november 2010,

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

Tema 2: Planlagte patientforløb

Tema 2: Planlagte patientforløb Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2 1. Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland... 3 2. Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i RM... 8 3. Urologi - decentralisering

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Bærende principper for organisering af det neurologiske område i Region Midtjylland

Bærende principper for organisering af det neurologiske område i Region Midtjylland Regionshuset Viborg NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 87 82 44 33 www.regionmidtjylland.dk Bærende principper for organisering af det neurologiske område i Region Midtjylland Med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Antal af fødesteder og befolkningsunderlag pr. fødested i regionerne

Antal af fødesteder og befolkningsunderlag pr. fødested i regionerne 1. Forslag nr.: 4.1 2. Spareforslag overskrift: Samle fødslerne i regionen på fem matrikler og omlægning af pædiatrien i den østlige del af Midtjylland 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Afdeling: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense Dato: 2. september 2010 Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Justering af Psykiatriplanen Resume MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM

Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri har nationalt

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING j.nr. 7-203-01-90/1 1. Baggrund rådgiver om planlægning i det danske sundhedsvæsen, og med hjemmel i Sundhedslovens 208 fastsætter krav

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø s rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan Med brev af 21. september 2007 har Region Sjælland fremsendt forslag til psykiatriplan med henblik

Læs mere

" # Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på:

 # Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på: ! " # " $%# Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på: Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg Hospitalsenheden

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Viborg den 19. maj Regionsrådsformand Bent Hansens oplæg til forhandlinger om besparelser på sundhedsområdet

Viborg den 19. maj Regionsrådsformand Bent Hansens oplæg til forhandlinger om besparelser på sundhedsområdet Viborg den 19. maj 2015. Regionsrådsformand Bent Hansens oplæg til forhandlinger om besparelser på sundhedsområdet 2016 2019. Høringssvarene til koncernledelsens oplæg til sparekatalog er der fra flere

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Regionshospital Nordjylland, Thisted - Regionsrådets temadag den 26. oktober v/ Hospitalsdirektør Henrik Larsen og koncerndirektør Anne Bukh

Regionshospital Nordjylland, Thisted - Regionsrådets temadag den 26. oktober v/ Hospitalsdirektør Henrik Larsen og koncerndirektør Anne Bukh Regionshospital Nordjylland, Thisted - Regionsrådets temadag den 26. oktober 2016 v/ Hospitalsdirektør Henrik Larsen og koncerndirektør Anne Bukh Dagens oplæg Baggrund Status for rekrutteringsindsatser

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til spareplan 2009 for Hospitalsenheden Silkeborg

Region Midtjylland. Forslag til spareplan 2009 for Hospitalsenheden Silkeborg Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter Skanderborg Sundhedscenter Region Midtjylland Falkevej 1-3 DK-8600 Silkeborg Tel. 8722 2100 Fax 8680 2376 www.regionshospitaletsilkeborg.dk Forslag til spareplan

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Sengetyper i psykiatrien 1

Sengetyper i psykiatrien 1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk Sengetyper i psykiatrien 1 I dette notat beskrives syv sengetyper, som anvendes i psykiatrien i Region Midtjylland: 1) Retspsykiatriske

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater FORSLAG Februar 2008 psykiatri- og socialområdet Indledning I forbindelse med høring af Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland er der blandt

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Specialeplanen. Infomøde for private sygehuse, 28. oktober 2014

Specialeplanen. Infomøde for private sygehuse, 28. oktober 2014 Specialeplanen Infomøde for private sygehuse, 28. oktober 2014 Program fra. kl. 14-16 1. Hvad er specialeplanlægning v/ Enhedschef Søren Brostrøm, SST 2. Praktisk om ansøgningsrunden v/ Specialkonsulent

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere