SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER..."

Transkript

1 BYFORNYELSEN I KØBENHAVN budgetanalyse Maj 2002

2 2

3 FORORD 3 I et møde den 23. februar 2001 besluttede økonomichefkredsen at iværksætte et antal budgetanalyser, derunder en analyse af byfornyelsen. Der blev fastlagt en projektorganisering og en fælles opbygning og struktur for analyserne. Analysen er således formuleret efter dette koncept. Debatten om byfornyelsens økonomi - især den københavnske - har været præget af en række myter, i særdeleshed om m²-priserne, og enkelte spektakulære projekter har i høj grad formået at placere sig som eksponenter for den københavnske byfornyelse. Analysen søger derfor at give et mere dækkende billede af den samlede byfornyelsesindsats og Københavns placering i forhold til andre byfornyende kommuner. Bygge- og Teknikforvaltningen forventer, at analysen vil medvirke til at kvalificere debatten om byfornyelsen, der må imødeses intensiveret på baggrund af den seneste finanslovs beskæringer af de statslige rammer, og den af By og Byg foretagne evaluering af den nye byfornyelseslov. Endvidere vil analysen til sin tid kunne anvendes til at vurdere virkningerne af den af Borgerrepræsentationen i april 2001 vedtagne nye strategi på byfornyelsesområdet. Budgetanalysen rummer et større antal faktuelle oplysninger og beregninger, men beslutninger på byfornyelsens område kan ikke træffes udfra gennemsnitstal. Hvert projekt må vurderes for sig og kun godkendes, hvis det alt taget i betragtning findes hensigtsmæssigt. Således siger gennemsnitstallene intet om, at pengene er givet godt eller dårligt ud. Kun efter et langt åremål kan det vurderes, om indsatsen varigt har revitaliseret og gjort områderne selvbærende samt forlænget bygningernes levetid, som det er byfornyelsens formål. Analysen har afdækket en række forhold som f.eks. genhusningsudgifterne og udgifterne til indvendig opretning, som synes at være høje og derfor fortjener nærmere interesse, og udarbejdelsen har ført til etableringen af et samarbejde mellem København, Frederiksberg, Aalborg og Århus Kommuner, der vil blive videreført til fælles fordele for de pågældende kommuner. Maj 2002 Jørgen Stein

4 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 1. SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER PROBLEMFORMULERING HYPOTESER BAGGRUND Den københavnske byfornyelse Karrévis fornyelse Beslutninger for enkeltejendomme Boligkommissionens byfornyelse Fornyelse af enkeltejendomme i kvarterløftområder Aftalt boligforbedring Grønne Gårdes byfornyelse Byfornyelsesrammer i Københavns Kommune Sammenfatning Borgerrepræsentationens beslutninger om byfornyelsen By- og Boligministeriets rammeudmelding Byfornyelseslovgivningen ØKONOMISK KORTLÆGNING AF den Københavnske BYFORNYELSE FRA 1983 til Økonomisk kortlægning Alle afsluttede karreer (i alt 11) Alle afsluttede ejendomme (i alt 426) Ombyggede ejendomme fordelt på ejerforhold Karrévis fornyelse fordeling af ombygningsudgifterne Udgiftstigning fra beslutning til byggeregnskab Ombygningsudgifter fordelt efter støtteregler og værdiforøgende/tabsgivende udgifter Byfornyelse i de københavnske bydele Omkostningsspredning Redegørelse for de dyreste ombygninger Særlige krav til kvaliteten i den københavnske byfornyelse - fordyrende elementer SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER Samarbejde med Aalborg, Frederiksberg og Århus Kommuner Sammenlignelige oplysninger Karrévise beslutninger Ejendomsrelaterede udgifter Ombygningsudgifter pr. bolig Ombygnings- og håndværkerudgifternes fordeling De dyreste ombygninger Byfornyelsesselskabernes rolle Det fremtidige samarbejde BOSSINF-BYF analyse Udgifter til byfornyede ejendomme i perioden BYFORNYELSESPROCESSENS FORLØB Byfornyelsesprocessens forløb Karrévise beslutninger Karrévise beslutningers gennemførelse Byfornyelsesbeslutninger for enkeltejendomme Boligkommissionens byfornyelse Enkeltejendomme i kvarterløftområder Aftalt boligforbedring Grønne Gårdes byfornyelse Sammenfattende vurdering STATSLIGE INITIATIVER BESPARELSER OG EFFEKTIVISERING By- og Boligministeriets budgetanalyse fra Byfornyelseslovgivningen pr. 1. januar FORSLAG TIL PROCES FOR GENNEMFØRELSE AF EFFEKTIVISERINGEN Københavns Kommunes nye byfornyelsesstrategi OVERVEJELSER OM EFEKTIVISERINGSGEVINST I 2003 OG FREMOVER Forventninger til den nye byfornyelsesstrategi Afslutninger af byfornyelsesbeslutninger efter den gamle strategi ARBEJDSGRUPPERNES SAMMENSÆTNING BILAG...79

6 6

7 7 BYFORNYELSE BUDGETANALYSE Maj SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatningen er disponeret i forhold til de hypoteser, der er opstillet under punkterne 1 til 13 under afsnit 3. Hypoteser. I parenteserne nedenfor refereres til de enkelte hypoteser. Denne budgetanalyse ser nærmere på den københavnske byfornyelse fra byfornyelsesloven trådte i kraft i 1983 til udgangen af I den forbindelse er gennemgået de mere end 500 byggeregnskaber, der er afsluttet i perioden. De gennemsnitlige ombygningsudgifter er beregnet til knap kr./m² etageareal i 2001-priser. Heri indgår ejendomme, der er totalrenoveret, og ejendomme med en mere begrænset indsats, som fornyelse af tag, vinduer m.v. En opgørelse over udgifterne til gennemførelse af 11 afsluttede byfornyelsesbeslutninger - typisk for en karré - viser et udgiftsniveau på gennemsnitlig kr./ m² etageareal eller ca kr. pr. bolig i 2001-priser. Heri indgår udgifter til indretning af nyt wc/bad, nyt køkken, fjernvarme, diverse vedligeholdelsesarbejder, renovering af tag, facader og vinduer, de såkaldte ejendomsrelaterede udgifter, samt udgifter til nedrivning, erstatning, genhusning, honorar til byfornyelsesselskaberne og til indretning af det fælles gårdanlæg de såkaldte karrérelaterede udgifter. Der bruges 90 % af hver krone til ejendomsrelaterede udgifter (håndværkerudgifter, teknikerhonorar, byggelånsrenter m.v.), mens 10 % af hver krone går til de karrérelaterede udgifter. Denne fordeling svarer til fordelingen på landsplan. De ejendomsrelaterede udgifter til den tunge byfornyelse er i størrelsesordenen kr./m² etageareal i snit i 2001-priser, mens udgifterne til den lettere byfornyelse er gennemsnitlig kr./m² etageareal. Udgifterne ved opførelse af nyt støttet boligbyggeri i Københavns Kommune er aktuelt i størrelsesordenen 16 til kr. pr. m² etageareal, inkl. grundudgifter. Ved nybyggeri i byfornyelsesområder kommer hertil typisk udgifter til erstatning og nedrivning af den eksisterende bebyggelse samt indtægter ved grundsalg, svarende til en nettoudgift på ca kr. pr. m² etageareal eller i alt 19 til kr./m² etageareal. Selvom der er eksempler på meget dyre ombygninger, eksempelvis ombygning af en fredet ejendom på Vesterbro til ca kr./m² etageareal, så ligger langt de fleste ombygninger (98 %) under udgifterne ved opførelse af nyt støttet boligbyggeri i byfornyelsesområder. (Hypotese nr. 1 og 2) Analysen viser desuden, at kun 28 ejendomme eller ca. 6 % af de 426 ombyggede ejendomme, der indgår i analysen, har ombygningsudgifter, der ligger over den nedrivningsgrænse på kr./m² etageareal i 1997-priser (knap kr. i 2001-priser), som blev drøftet i forbindelse med evalueringen af Handlingsplanen for Indre Vesterbro i 1997.

8 8 Samtlige 28 ejendomme er enten fredede eller klassificeret som ejendomme af høj bevaringsværdi. De er derfor bevaret og istandsat, også selvom udgifterne ligger over priserne for nybyggeri. (Hypotese nr. 1. og 2.) I forbindelse med analysen er der indledt et samarbejde med Aalborg, Frederiksberg og Århus Kommune, hvor byfornyelsesindsatsen kan sammenlignes med byfornyelsen i Københavns Kommune. De foreløbige vurderinger viser, at den tunge byfornyelse i Københavns Kommune er ca. 19 % eller kr./etage m² dyrere end på Frederiksberg og 13 % eller kr./etage m² dyrere end Aalborg og Århus. (Hypotese nr. 3) Det skyldes formentlig især, at de berørte boligejendomme i København er ældre og mere nedslidte, samt at vedligeholdelsesstandarden her er ringere. Samtidig er de ejendomsrelaterede udgifter i Frederiksberg Kommune maksimeret til kr./m² for en lejlighed på 65 m² og til kr./m² for en lejlighed på 85 m², og i Århus er de maksimeret til kr./m² og kr. pr. bolig. I den sammenligning på landsplan, som det daværende By- og Boligministerium har været behjælpelig med, ligger København som nr. 55 ud af 169 kommuner, når det drejer sig om de gennemsnitlige ombygningsudgifter pr. m² etageareal, og nr. 69, når det drejer sig om udgifterne til ombygning af en familiebolig. Undersøgelsen viser, at Københavns Kommune ligger midt i feltet, når man sammenligner med alle kommuner i landet. (Hypotese nr. 3) I Københavns Kommune er tidsforbruget til gennemførelse af en typisk ombygningssag ca. 3 3/4 år i snit. Heraf bruger kommunen igennem sagens forløb samlet ca. 1 år og 2 måneder til at godkende forprojekter, detailprojekter, licitationsresultater, byggeregnskaber og støtteudmåling. Selve ombygningen tager mellem 6 og 12 måneder, og resten af tiden bruger ejeren til udarbejdelse af projektmateriale, beboerhøring, licitation, byggeregnskab og finansiering. (Hypotese nr. 4) Tilvejebringelse og gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger tager lang tid, men det er vurderingen, at et langt tidsforløb ikke ubetinget kan eller bør modvirkes. Dette skyldes bl.a., at mange af fristerne er lovbestemte, og at kommunen i realiteten kun kan øve indflydelse på den trediedel af tidsforbruget, der er knyttet til egen sagsbehandlingstid i gennemførelsesfasen. Sagsbehandlingstiden vil blive søgt reduceret, men betydningen vil alene være en marginal besparelse på byggelånsrenten og eventuelt på genhusningsudgifterne. (Hypotese nr. 4.) Byfornyelseslovgivningen har ikke fastsat en bestemt standard for byfornyelsen af de konkrete ejendomme, og der kan ikke i praksis byfornyes til standarden for nybyggeri, hvad angår f.eks. elevatorer, altaner og parkeringsanlæg. Imidlertid må der stilles sådanne krav til kvaliteten, at de opnåede resultater kan holde i det mindste i lånenes løbetid, der indtil for nylig var 50 år. (Hypotese nr. 5) I den københavnske byfornyelse stilles der særlige krav til kvaliteten. Kravene er alt overvejende begrundet i levetidsbetragtninger (totaløkonomi), hvor dyrere løsninger, som f.eks. krav om tunge badeværelser, om naturskifer og fast undertag, fugtstandsende foranstaltninger og istandsættelse af eksisterende vinduer betyder besparelser på langt sigt. Desuden stilles der krav til trappeløsninger, som er begrundet i brandhensyn, og af hensyn til miljøet stilles der krav om tilkobling til fjernvarmenettet. (Hypotese nr. 5)

9 9 Yderligere betyder byarkitektoniske hensyn, at bevaringsværdige og fredede ejendomme bevares og byfornyes til priser langt over gennemsnittet, ligesom skærpede krav til bebyggelsens ydre fremtræden har medført øgede udgifter til bygningernes udvendige istandsættelse. (Hypotese nr. 5) De byfornyede ejendommes alder kan i enkelte tilfælde føres tilbage til midten af 1600-tallet og helt frem til midten af 1900-tallet, men langt de fleste er opført i sidste halvdel af tallet. Det gennemsnitlige opførelsestidspunkt for samtlige ejendomme omfattet af byfornyelsesbeslutninger er beregnet til 1888, og for ejendomme omfattet af karrévise beslutninger er det beregnet til Analysen viser, at over 30 % af håndværkerudgifterne i København, Frederiksberg og Århus går til indvendige vedligeholdelses- og genopretningsarbejder, der er uden videre betydning for ejendommens restlevetid. Man vil derfor overveje mulighederne for at reducere disse arbejder, selvom den via medfinansieringen indførte incitamentsstruktur formentlig vil føre til besparelser på netop disse arbejder, som i vidt omfang kan foretages af lejeren eller andelshaveren over vedligeholdelseskontoen eller ejendommens drift. (Hypotese nr. 6) Umiddelbart ser det ud til, at genhusningen i København er noget dyrere end på Frederiksberg. Man har derfor igangsat en undersøgelse af netop denne udgiftspost, hvor udgifterne til en permanent genhusning ligger mellem og kr. pr. genhusning, og udgifterne til en midlertidig genhusning ligger fra kr. op til kr. (Hypotese nr. 7) I den nye byfornyelsestrategi, som blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen i april 2001, begrænses indholdet af den karrévise byfornyelse til nedrivninger, ombygning af de dårligste ejendomme samt indretning af fælles friarealer, mens ombygning af de øvrige ejendomme overvejende bliver frivillig, således at det er de berørte ejere og beboere, der har initiativet. (Hypotese nr. 8 og 10) Endvidere vil man styrke incitamentet til at holde udgifterne nede ved at kræve medfinansiering. (Hypotese nr. 9) Analysen har understøttet ønskeligheden af den nye strategi på byfornyelsesområdet og forventningerne om mere byfornyelse for de samme penge, forstået på den måde, at der vil kunne gennemføres flere aktiviteter inden for en given ramme. Dette skyldes først og fremmest, at ejere og beboere afkræves medfinansiering, og at man ved at gøre dem økonomisk ansvarlige indfører en ændret incitamentsstruktur. (Hypotese nr. 10, 11 og 12) Den nye strategi for karréplanlægningen er kun delvist afprøvet i de seneste byfornyelsesbeslutninger i handlingsplanområdet, og den økonomiske effekt kan derfor kun skønsmæssigt opgøres, jfr. afsnit 10. Derimod foreligger der i forbindelse med kvarterløftsager og andre beslutninger for enkeltejendomme efter den nye byfornyelseslov, en række eksempler, som indikerer, hvad der kan forventes i fremtiden. De nævnte eksempler viser, at det har været muligt at opnå en egenfinansiering og dermed en besparelse på de offentligt finansierede udgifter på mellem 15 og 40 % af de godkendte ombygningsudgifter. (Hypotese nr. 13)

10 10 Man har også set på afviklingen af de forholdsvis få karrévise beslutninger (15 stk. pr. maj 2002) efter den gamle strategi, som endnu ikke er afsluttede. I analysen er der endvidere redegjort nærmere for byfornyelseslovgivningen siden 1983, udviklingen i de statslige bevillingsrammer til byfornyelsen og de retningslinier for byfornyelsen, der har været gældende i Københavns Kommune i perioden. Uanset at den nye byfornyelsesstrategi er svaret på en række af de spørgsmål, som har været rejst i forhold til den byfornyelsestrategi, som har været ført indenfor de seneste 10 år, så indebærer analysen samt de ændrede økonomiske vilkår for byfornyelsen, at forvaltningen agter at følge udviklingen og at se nærmere på nogle af de enkeltopgaver, som indgår i byfornyelsen. I den forbindelse kan nævnes: 1. Sammenlignende vurderinger af beslutninger efter den gamle strategi med beslutninger efter den nye strategi, f.eks. med hensyn til egenfinansieringsgrad, priser og gennemførelsestid. 2. Opfølgende analyse af vedtagne/ikke afsluttede beslutninger efter den gamle strategi. 3. Oplysninger om alder, kvalitet, installationer, lejlighedsstørrelser i ejendomme omfattet af byfornyelsesbeslutninger. 4. Udvikle samarbejdet med de 3 kommuner, Aalborg, Frederiksberg og Århus undersøge forskelle og ligheder, samt udveksle erfaringer. 5. Analyse af genhusningsudgifterne 6. Undersøge mulighederne for at reducere indvendige genopretningsarbejder. 7. Vurdere erfaringer fra Boligkommissionens byfornyelse. 8. Opsamling af kvarterløfterfaringerne og gårdrydningsindsatsens resultater.

11 2. PROBLEMFORMULERING Den københavnske byfornyelse er blevet kritiseret for at være langsommelig, ineffektiv og for dyr, blandt andet som følge af omkostningskrævende løsninger. I blev der fra flere sider sat fokus på udgifterne til byfornyelsen, og i særdeleshed på udgiftsniveauet i den københavnske byfornyelse, hvor over halvdelen af de årlige bevillingsrammer til den ordinære byfornyelse (d. v. s. ekskl. kvarterløft og aftalt boligforbedring) blev anvendt på en gennemgribende istandsættelse af den eksisterende bygningsmasse på Indre Vesterbro. Samtidig med vedtagelsen af den nye byfornyelseslov, som trådte i kraft 1. januar 1998, besluttede den daværende regering at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af Finansministeriet, Økonomiministeriet og By- og Boligministeriet, der skulle se nærmere på de økonomiske og styringsmæssige aspekter af byfornyelsen og fremkomme med forslag, der styrker mulighederne for at få mest ud af de afsatte midler til byfornyelse. Resultatet af budgetanalysen udkom i Heri forholder man sig kritisk til omkostninger, byrdefordeling og incitamentsstruktur, og konkret lægges der op til at nedbringe den del af byfornyelsesinvesteringerne, der betales af det offentlige og især den del der betales af staten. Samtidig faldt den københavnske andel af de årlige statslige bevillingsramme i 1998 til den laveste siden Med ændringen af byfornyelseslovgivningen pr. 1. januar 1998 blev der åbnet mulighed for at opføre nybyggeri med støtte efter byfornyelsesloven, når istandsættelsesudgifterne oversteg ca kr./etage m², mulighed for forhandling med ejeren om medfinansiering af udgifterne, og støtte efter Lov om privat byfornyelse blev overført til byfornyelseslovens Kap. 5, Aftalt boligforbedring. I 2001 blev der indført en række økonomiske stramninger, som ifølge bemærkningerne til loven, skal tilskynde bl.a. kommunerne til at holde udgifterne nede, sikre effektivitet, inddrage flest mulige private midler samt forbedre kommunens valg mellem ombygning eller nedrivning. Samtidig blev det offentliges finansiering af de tabsgivende udgifter ændret fra 30-årige kontantlån til udbetaling af kontant erstatning. I erkendelse af at prisstigninger og faldende statslige bevillingsrammer betød, at byfornyelsen i København ikke længere kunne gennemføres med den hidtidige massive koncentrerede karrévise indsats som på Indre Vesterbro, udarbejdede Bygge- og Teknikforvaltningen i eftersommeren 1998 et oplæg til en ny byfornyelsesstrategi. Målet var at sikre, at byfornyelsen sættes ind der, hvor behovet er størst og kun doseres i de nødvendige mængder. Efter drøftelser i Bygge- og Teknikudvalget og beslutning i Borgerrepræsentationen om at udsende et oplæg om den nye strategi til høring blandt byfornyelsens parter, tiltrådte Borgerrepræsentationen i april 2001en ny byfornyelsesstrategi for Københavns Kommune. Heri lægges op til en større spredning af byfornyelsesindsatsen, krav om medfinansiering med egne eller lånte midler, bedre forundersøgelser kombineret med krav om budgettets overholdelse, flere incitamenter til budgetforbedringer og mere fleksibilitet i gennemførelsen. 11

12 12 Desuden skal de tidligere koncentrerede karrévise fornyelser fremover begrænses til nedrivninger, ombygning af rådeover ejendomme, afhjælpning af kondemnable forhold, ombygning af ejendomme med meget små lejligheder uden bad og tidssvarende opvarmning kombineret med svagt ejerskab samt etablering af fælles friarealer. Hermed imødegås kritikken af den hidtidige koncentrerede karrévise indsats. Den aktuelle budgetanalyse belyser derfor i hovedsagen en strategi, der allerede er ved at blive forladt, og det er Bygge- og Teknikforvaltningens forhåbning, at analysen kan være med til at belyse nogle af de forhold i den hidtidige byfornyelse, som har været genstand for forundring og kritik, og at understøtte indførelsen af den nye strategi. Desuden forventes denne budgetanalyse at kunne danne grundlag for senere vurderinger af effekten af den nye strategi. Analysen har derfor mere karakter af en statusredegørelse, hvor der er tilvejebragt et større statistisk materiale, som kan belyse især de økonomiske resultater af den byfornyelse, som allerede har fundet sted. Denne analyse omhandler de forskellige former for byfornyelse, der har været taget i anvendelse i Københavns Kommune, siden saneringsloven blev afløst af Lov om byfornyelse og boligforbedring i Opgaver, som varetages af Københavns Kommunes Kvarterløftssektretariat (kvarterløft), indgår dog ikke i analysen.

13 3. HYPOTESER Der er mange meninger om den københavnske byfornyelse, og til tider har især pressen været meget negativ. Men som oftest har den negative omtale været baseret på spektakulære enkeltsager eller usikkerhed blandt de beboere og ejere, som stod overfor ændringer i deres boligområde i forbindelse med beslutning om, at området skal byfornyes. En bredere beskrivelse af byfornyelsesindsatsen og dens økonomiske resultater er derfor ønskelig, også i lyset af at Borgerrepræsentationen for nylig har besluttet at ændre byfornyelsesstrategi for at få mere byfornyelse for pengene. På baggrund af den kritik, der har været rejst mod den københavnske byfornyelse og de forventninger, der er til den nye strategi, er der herunder opstillet en række hypoteser, som man forventer at kunne bekræfte eller afkræfte analysen. 1. Den københavnske byfornyelse er for dyr dyrere end nybyggeri. 2. Det kan bedre betale sig at rive ned og bygge nyt. 3. Den københavnske byfornyelse er dyrere end byfornyelsen i andre kommuner. 4. Den københavnske byfornyelse er for langsommelig og ineffektiv. 5. Københavns Kommune stiller urimeligt høje krav til kvaliteten. 6. Der bruges for mange penge på indvendig vedligeholdelse og genopretning, uden at det har betydning for ejendommens levetid. 7. Udgifterne til genhusning er for høje i Københavns Kommune. 8. Frivillighed i byfornyelsen giver kommunen en bedre position ved forhandling om egen/medfinansiering. 9. Medfinansiering øger incitamentet til at holde udgifterne nede. 10. Frivillighed i byfornyelsen øger interessen hos de involverede parter til at overholde fastsatte tidsplaner og maksimerede økonomiske rammer. 11. Ved gennemførelse af den nye strategi får man mere byfornyelse for de samme penge. 12. Der kan opnås besparelser ved at begrænse den karrévise fornyelse til nedrivninger, gårdanlæg, ombygning af rådeover ejendomme, afhjælpning af kondemnable forhold samt ombygning af ejendomme med små lejligheder uden bad og uden tidssvarende opvarmning eller med svagt ejerskab. 13. Der kan opnås besparelser ved at begrænse kommunale initiativer i den karrévise fornyelse, således at initiativet til at ombygge enkeltejendomme i større omfang end hidtil kommer fra ejere og beboere 13

14 14 For så vidt angår behandlingen af hypotese nr. 1 og 2 henvises til afsnit 1. Sammenfatning og Anbefalinger, side 7 og 8, hypotese nr. 3, 4 og 5, side 8 og 9, samt hypotese nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13, side 9.

15 15 4. BAGGRUND Fra 1992 til 2001 har Københavns Kommune modtaget ca.12,3 mia. kr. af de statslige bevillingsrammer til byfornyelsen. Det betyder, at kommunen har truffet beslutning om igangsætning af byfornyelsesarbejder med offentlig støtte indenfor en investeringsamme på gennemsnitlig 1,23 mia. kr. om året i de seneste 10 år. De statslige bevillingsrammer er tildelt i 3 puljer: 1. De ordinære bevillingsrammer på i alt 10,81 mia. kr. er anvendt til karrévis fornyelse, fornyelse af enkeltejendomme, til Boligkommissionens byfornyelse og til Grønne Gårdes byfornyelse. 2. De ekstraordinære bevillingsrammer på i alt 0,81 mia. kr. er anvendt til forsøg og kvarterløft. 3. I perioden er der reserveret investeringsrammer på i alt 0,71 mia. kr. til aftalt boligforbedring. Københavns Kommunes andel af de samlede bevillingsrammer på landsplan udgør knap 46 % - med knap 36 % i 2000, da rammeandelen var lavest, og 60 % i 2001, da den var højst. I perioden er der er reserveret bevillingsrammer til byfornyelse af ejendomme med i alt ca boliger samt til Grønne Gårdes byfornyelse (gårdanlæg) for ejendomme med boliger: 1. Karrévis fornyelse af ca boliger, herunder gårdanlæg. 2. Fornyelse af enkeltejendomme, ca boliger, heraf boliger i kvarterløftområder. 3. Boligkommissionens byfornyelse, ca boliger. 4. Aftalt boligforbedring, ca boliger 5. Grønne Gårdes byfornyelse, gårdanlæg for ca boliger. I 1983 blev saneringsloven afløst af Lov om byfornyelse og boligforbedring, men først i 1992 fik man de første karrévise beslutninger efter den nye byfornyelseslovgivning i Københavns Kommune, og de tidligere saneringsplaner blev først endeligt afsluttet i Efter væsentlige ændringer i 1987, 1989, 1990, 1993 og 1995 blev Lov om byfornyelse og boligforbedring afløst af Lov om byfornyelse i Efter en analyse af byfornyelsen fra 1999 udarbejdet af Finansministeriet, Økonomiministeriet og By- og Boligministeriet - blev Lov om byfornyelse ændret i 2000 og Den københavnske byfornyelse. I Københavns Kommune er byfornyelsen gennemført enten som karrévis fornyelse, fornyelse af enkeltejendomme, som Boligkommissionens byfornyelse, kvarterløft, aftalt boligforbedring, Grønne Gårdes byfornyelse eller som en kombination af flere forskellige former. For at give et overblik over de forskellige muligheder, er der nedenfor angivet de måder, hvorpå den Københavnske byfornyelse er gennemført i de sidste 10 år: 1. Karrévise beslutninger Indtil 1991 blev den karrévise fornyelse gennemført som saneringsplaner efter saneringslovgivningen. I 1992 blev saneringsplanerne afløst af byfornyelsesbeslutninger efter Kap. II i Lov om byfornyelse og boligforbedring, og fra 1998 beslutninger efter Kap. 3, 11, stk. 1 i Lov om byfornyelse. 2. Beslutninger for enkeltejendomme Fra 1983 til 1998 blev fornyelse af enkeltejendomme gennemført som byfornyelsesbe-

16 16 slutninger efter Kap. III i Lov og byfornyelse og boligforbedring, og fra 1998 efter Kap. 3, 11, stk. 5 i Lov om byfornyelse.. 3. Boligkommissionens byfornyelse Indtil 1998 blev Boligkommissionens byfornyelse gennemført efter Kap. VIII (afhjælpning af kondemnable forhold) og Kap. III (fornyelse i øvrigt) i Lov om byfornyelse og boligforbedring, og efter 1998 efter henholdsvis Kap. 9 og Kap. 3, 11, stk. 5 i Lov om byfornyelse. 4. Fornyelse af enkeltejendomme i kvarterløftområder Fra 1995 har Københavns Kommunen modtaget ekstraordinære statslige rammer til fornyelse af enkeltejendomme i forbindelse med kvarterløft. 5. Aftalt boligforbedring Fra 1998 er der meddelt støtte til aftalt boligforbedring efter Kap. 5 i Lov om byfornyelse. Indtil da var det By- og Boligministeriet, der administrerede ordningen efter Lov om privat byfornyelse. 6. Grønne Gårdes byfornyelse Indtil 1990 blev Grønne Gårdes gårdanlæg gennemført efter Byggeloven. Fra 1990 efter Lov om byfornyelse og boligforbedring og fra 1998 efter Kap. 3, 9, stk. 1 i Lov om byfornyelse. 7. Kvarterløft Den overordnede styring af kvarterløft varetages af Københavns Kommunes Kvarterløftssekretariat. Bortset fra fornyelse af enkeltejendomme er kvarterløft ikke omfattet af denne analyse. I Københavns Kommune er der endnu ikke truffet beslutning om Helhedsorienteret byfornyelse eller om nybyggeri efter byfornyelseslovens bestemmelser. Begge er nye indsatsområder, som blev indført med Lov om byfornyelse fra Karrévis fornyelse. Ved karrévise fornyelser bringes hele karréens bebyggelse op på en tidssvarende standard. Vedligeholdelsesmangler afhjælpes, der indrettes wc/bad, og køkkener moderniseres. Der installeres fjernvarme, og bygningernes ydre (tag, facader, døre og vinduer) sættes i stand under hensyntagen til de bevaringsværdige sammenhænge i gadebilledet, som de indgår i eller er en del af. Gårdene ryddes, og der indrettes tidssvarende fælles friarealanlæg for karréens beboere. Som oftest er det kommunen, der tager initiativ til gennemførelse af de karrévise beslutninger, og erfaringerne viser, at beboere og ejere ofte i de indledende faser føler, at de har fået trukket beslutningen ned over hovedet. Når kommunen har lagt afgørende vægt på, at den samlede beslutning gennemføres, og der ikke er en direkte sammenhæng mellem investering og leje-/boligafgift, fratages ejere og beboere ansvaret for sagens økonomi og motiveres ofte til at insistere på omfattende og dyre løsninger. Den karrévise fornyelse er derfor også den dyreste. Det offentlige, det vil sige stat og kommune, betaler ca. 80 % af de samlede udgifter, mens resten - ca. 20 % - betales af beboerne som en leje/boligafgiftsforhøjelse, fordelt over 30 år.

17 17 I perioden har Borgerrepræsentationen vedtaget 32 karrévise beslutninger med i alt ca boliger indenfor en samlet bevillingsramme på i alt mio. kr. i løbende priser. Medio maj 2001 er 11 beslutninger med i alt 142 ejendomme og boliger afsluttet med godkendte byggeregnskaber, mens de resterende 21 beslutninger er blevet afsluttet efterfølgende eller er under gennemførelse. En samlet opgørelse over de 11 færdige beslutninger, der var afsluttet i maj 2001, viser, at den karrévise fornyelse har koster gennemsnitlig kr./etage m² i 2001-priser eller ca kr. for en familiebolig på 88 etage m². De ejendomsrelaterede udgifter udgør ca. 90 % af de samlede udgifter, mens ca. 10 % går til beslutningens tilvejebringelse, nedrivning, erstatning, genhusning og gårdanlæg de såkaldte karrérelaterede udgifter. Gennemførelse af den karrévise byfornyelse er en længerevarende proces. Det tager gennemsnitlig 6 til 8 år fra de indledende registreringer, til alle ejendommenes ombygninger er færdige, og gårdanlægget kan tages i brug. Byfornyelsesbeslutningers tilvejebringelse tager mellem 1½ til 2 år i snit. Herefter tager det normalt godt 3 år, før lejlighederne står klar til indflytning. Ca. 1 år efter indflytningen kan byfornyelsesarbejderne afsluttes med byggeregnskab og endelig finansiering. 4 til 5 år efter beslutningens bekendtgørelse er det fælles gårdanlæg normalt klar til at blive taget i brug. Hovedreglen er, at samtlige arbejder, der er medtaget i beslutningen, inklusiv senere konstaterede behov, skal gennemføres uanset prisen, med mindre kommunen vælger at ændre beslutningen til nedrivning, hvilket selvsagt kun sker ganske undtagelsesvis (senest Holmbladsgade 44 46) Beslutninger for enkeltejendomme Fornyelse af enkeltejendomme kan variere fra støtte til eksempelvis udskiftning af tag, afhjælpning af kondemnable forhold eller indretning af selvstændigt wc/bad til sammenlægning af lejligheder og gennemgribende istandsættelse af hele ejendommen, i lighed med den karrévise fornyelse. Udgifterne til fornyelse af enkeltejendomme svinger derfor fra mellem ca kr./m² i 2001-priser for de billigste ejendomme op til ca kr./m² for den dyreste ombygning, mens de gennemsnitlige ombygningsudgifter for enkeltejendomme udgør ca kr./etage m² i 2001-priser. Det offentlige, det vil sige stat og kommune betaler gennemsnitlig 75 % af de samlede udgifter, mens de resterende ca. 25 % betales af beboerne som en leje/boligafgiftsforhøjelse - fordelt over 30 år. I perioden er der bevilget mio. kr. (løbende priser) til fornyelse af enkeltejendomme med i alt ca boliger. I modsætning til den karrévise fornyelse, som iværksættes på initiativ fra kommunen, så ligger initiativet hos den enkelte ejer og et flertal af beboerne, når der er tale om fornyelse af enkeltejendomme.

Produktionen af byfornyelsesplaner har stort set fulgt det i handlingsplanen forudsatte. Der er således i år 2001 truffet byfornyelsesbeslutninger

Produktionen af byfornyelsesplaner har stort set fulgt det i handlingsplanen forudsatte. Der er således i år 2001 truffet byfornyelsesbeslutninger 116 Planprocessen Planprocessen Lovgivningen om byfornyelse er meget kompliceret, men selvom loven er ændret 31 gange under handlingsplanens gennemførelse, og der har været økonomiske nedskæringer, er

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE DIREKTION REVISION

BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE DIREKTION REVISION BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 BERETNING 2007 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Jesper Nygård, København, formand Gunnar Grangaard, Viborg, næstformand Bjarne W. Christensen, Frederikshavn Per Nielsen, Kolding

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

OPSPARING TIL BOLIGFORMÅL

OPSPARING TIL BOLIGFORMÅL BETÆNKNING vedrørende OPSPARING TIL BOLIGFORMÅL BETÆNKNING NR. 361 1964 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE I Udvalgets nedsættelse og baggrunden herfor 5 II Oversigt over udvalgets

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

BYFORNYELSE 2009-2013

BYFORNYELSE 2009-2013 BYFORNYELSE 2009-2013 En bæredygtig strategi for bygnings- og gårdfornyelser BILAG 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvingen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Bæredygtig byfornyelsesstrategi...

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

By og Byg Dokumentation 023 Evaluering af aftalt boligforbedring. Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3

By og Byg Dokumentation 023 Evaluering af aftalt boligforbedring. Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3 By og Byg Dokumentation 023 Evaluering af aftalt boligforbedring Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3 Evaluering af aftalt boligforbedring Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3 Jacob

Læs mere

Beretning. Landsbyggefonden

Beretning. Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Indhold Side 2 Landsbyggefondens administration 5 Nybyggeri 6 Byggeri af familieboliger almene boligorganisationer 9 Byggeri af ungdomsboliger almene

Læs mere

bolig Den almene boligsektors finansiering

bolig Den almene boligsektors finansiering bolig Den almene boligsektors finansiering Den almene boligsektors finansiering Anden rapport fra udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Velfærdsministeriet 2009 Titel: Udgiver:

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

Bilag til lejelovskommissionens betænkning

Bilag til lejelovskommissionens betænkning Bilag til lejelovskommissionens betænkning Betænkning nr. 1331 Boligministeriet Bilagsdel til betænkning Udgivet af Boligministeriet Februar 1997 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, Statens

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Behandling af redegørelse om landsbyfornyelse, rammevilkår og initiativer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Behandling af redegørelse om landsbyfornyelse, rammevilkår og initiativer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Behandling af redegørelse om landsbyfornyelse, rammevilkår og initiativer Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 21 Udvikling og fornyelse af landsbyerne rammevilkår

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

BERETNING 2013. Valgt af kommunernes Landsforening Eske Groes, København DIREKTION. Bent Madsen, adm. direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef

BERETNING 2013. Valgt af kommunernes Landsforening Eske Groes, København DIREKTION. Bent Madsen, adm. direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef BERETNING 2013 BERETNING 2013 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Christian Høgsbro, København, formand Birte Flæng Møller, København, næstformand Karin Mortensen, Vejle

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Indledning. Forord. der alt i alt tegner sig et positivt billede af udviklingsmulighederne

Indledning. Forord. der alt i alt tegner sig et positivt billede af udviklingsmulighederne Indledning Forord Så foreligger den nye kommuneplan for Skjern Kommune. I planen skitserer byrådet sit bud på nogle af de overordnede mål og rammer for udviklingen i kommunen de kommende år. Kommuneplanen

Læs mere

Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber

Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Et partnerskab mellem Fonden Realdania og

Læs mere

Let facade- og etagedæk-system. Let facade- og etagedæk-system til renovering. Projekt nr. 290

Let facade- og etagedæk-system. Let facade- og etagedæk-system til renovering. Projekt nr. 290 Let facade- og etagedæk-system Let facade- og etagedæk-system til renovering Projekt nr. 290 Let facade- og etagedæk-system Let facade- og etagedæk-system til renovering Forord Et af Projekt Renoverings

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere