Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH. Afbud: Anne Kjestine Krag Sørensen AKS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH. Afbud: Anne Kjestine Krag Sørensen AKS"

Transkript

1 23. november 2010 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Mandag den 15. november 2010 kl Til stede: Søren Clemmensen SCN Tuula Undall TUN Ib Dam Schultz IDS Ellen Margrethe Duus EDS Aase Møller-Hansen AMH Jim Staffensen JST Tom Holmberg THO Bjarne Winther BWI Jakob Thomsen JTH Morten Backhausen MOB Dorte Hansen, referent DOH Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH Afbud: Anne Kjestine Krag Sørensen AKS A. Generelle sager A.1 Kollektiv Ansvarsforsikring hos Gjensidige (Bilag A.1) DGU s repræsentantskab har i 2008 vedtaget en kollektiv ansvarsforsikring, der på objektivt grundlag dækker skader på personer og ting forvoldt af aktive klubmedlemmer samt ukendte skadevolder på golfbaner i Danmark. Forsikringen trådte i kraft den 1. maj 2008 og er tegnet for en periode på tre år. Aftalen udløber 1. december 2011 og fornyes automatisk for ét år, medmindre aftalen opsiges med et varsel på en måned før udløbsdato. Forsikringen dækker i dag aktive golfspillere med medlemskab af en DGU-klub, herunder golfspillere fra udenlandske golfklubber og ukendte skadevoldere. Repræsentantskabet skal til marts 2011 tage stilling til, om forsikringen skal fortsætte eller ophøre, ligesom der skal tages stilling til, om forsikringspolicens betingelser skal ændres, således at dækningssummerne forhøjes, så den maksimale udbetaling for person- og tingsskader årligt kan andrage 20 mio.kr., og der maksimalt kan udbetales kr. 10 mio.kr. pr. forsikringsbegivenhed ved personskader og kr pr. forsikringsbegivenhed ved tingskader. Baggrund er, at den nuværende dækningssum på 2,5 mio.kr. er for lav i forhold til erstatningssummer ved alvorlige personskader. Det forventes, at det omkostningsmæssigt ikke vil få en væsentlig konsekvens at hæve de nuværende forsikringssummer. Der har siden forsikringen trådte i kraft og frem til medio september 2010 været anmeldt i alt 218 skader, heraf otte personskader. MOB kunne oplyse, at det fra Gjensidige A/S er blevet oplyst, at der har været større og flere udbetalinger på det sidste, men det vurderes, at præmien godt kan forhandles lidt ned. Såfremt forsikringen opsiges, og man beslutter, at DGU skal selvforsikre og selv stå for administration af forsikringen, er der i sekretariatet ikke personale, der har kompetence til at kunne påtage sig den arbejdsopgave, og der skal i givet fald ansættes ny medarbejder. DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

2 Det indstilles til bestyrelsen at fastholde en forsikringsordning hos et forsikringsselskab på de gældende vilkår, dog med ændringerne vedrørende den sikrede og de forhøjede dækningssummer. Indstilling blev godkendt, dog skal sekretariatet sikre, at alle DGU s medlemsklubbers gæstespillere også er omfattet af den nye forsikringspolice. JTH, MOB og AKS udarbejder oplæg til ny forsikringspolice, der forelægges repræsentantskabet 2011 for en bemyndigelse til at forhandle ny forsikringspolice. A.2 Pitch and Putt (Bilag A.2) Samarbejdsaftalen mellem DGU og Dansk Pitch and Putt Union (DPPU) udløb i august 2010, hvorfor der skal tages stilling til, om der skal indgås en ny aftale. Repræsentantskabet besluttede i 2007 at inddrage Pitch & Putt-sporten i DGU blandt andet med den begrundelse, at denne sport kunne bidrage til at ramme en anden målgruppe end den traditionelle golfspiller. DGU har i samarbejde med DPPU redesignet deres hjemmeside og har som aftalt flyttet hjemmesiden til DGU s server. Der har ud over denne flytning ikke været nogen aktivitet hos DPPU. Turneringen Danish Open i Nivå blev i år aflyst på grund af manglende deltagere. Med beslutningen om, at der pr. 1. januar 2011 kan optages golfklubber i DGU, der har baner med en længde på 1375 meter, må det forventes at være mere attraktivt at anlægge en mindre rigtig bane frem for en pitch and putt bane, hvilket forventes at tage potentialet ud af pitch and putt. Sekretariatet vil foreslå, at - Der ikke udarbejdes en ny samarbejdsaftale, og det formelle samarbejde med DPPU bringes til ophør. Pitch and Putt kan herefter fortsætte som en mulig aktivitet under DGU og tages op igen, såfremt der bliver et marked for det. - Eftersom involveringen i Pitch and Putt er en repræsentantskabsbeslutning, meddeles det repræsentantskabet i 2011, at samarbejdet med DPPU er ophørt. - DGU s vedtægter ændres, således at Pitch and Putt ikke længere fremgår. Indstillingen blev godkendt uden bemærkninger. Beslutningen meddeles repræsentantskabet A.3 Retningslinjer for nyt golfkørekort Retningslinjer for nyt golfkørekort, der giver mulighed for en hurtig introduktion til golfspillet, blev drøftet og gennemgået. Bestyrelsen havde følgende kommentarer: Nuværende tekst side 3 I det tilfælde hvor den enkelte spiller ikke klarer opgaven på par 3-banen, må spilleren benytte klubbens træningsfaciliteter ubegrænset indtil de 108 slag for 18 huller eller de 36 stableford point er opnået. Ændres til: I det tilfælde hvor den enkelte spiller ikke klarer opgaven på par 3-banen, må spilleren benytte klubbens træningsfaciliteter (her anføres en tidsbegrænsning) indtil de 54 slag for ni huller eller de 18 stableford point er opnået. Retningslinjerne for nyt golfkørekort konsekvensrettes i henhold til ovenstående, således at der kun skal spilles ni huller og 54 slag eller 18 point. Bestyrelsen fandt endvidere, at der af golfkørekortet klart bør fremgå, at det er valgfrit for klubberne at benytte og er ment som et ekstra tilbud. DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby 2

3 Bestyrelsen foreslog endvidere, at eventuel kritik og feedback, efter forelæggelse på udviklingskonferencen Den fleksible fremtid 20. november 2010, bliver indarbejdet i materialet, ligesom man i løbet af 2011 bør lave en evaluering af golfkørekortet, Det indstilles til bestyrelsen at godkende: De generelle retningslinjer for det nye golfkørekort, som lever op til de minimumskrav DGU og PGA har sat omkring regler, etikette og teknisk formåen. Samt godkendelse af DGU s og PGA s anbefaling omkring erhvervelsen af dette gennem et ét dags forløb i golfklubben. Bestyrelsen godkendte indstillingen med ovenstående ændringer. B.1 Introduktionskort til hæderstegnmodtagere (Bilag B.1) Med ændringer i medlemskabstyper pr. 1. januar 2011 bør der tages stilling til, hvilket medlemskab der kræves af tidligere formænd og hæderstegnmodtagere for at kunne benytte et introduktionskort. Bestyrelsen har på deres møde 20. september 2010 besluttet, at frivillige og ansatte i DGU i fremtiden skal være indehaver af et DGU kort uden begrænsninger for at kunne benytte et introduktionskort. Sekretariatet anbefaler derfor, at denne regel også skal gælde hæderstegnmodtagere. Sekretariatet finder, at det er et korrekt signal at sende til golfklubberne, at personer, som nyder denne gensidige aftale, også besidder et fuldtids medlemskab af en golfklub, der er medlem af Dansk Golf Union. Det indstilles til bestyrelsen at godkende, at tidligere formænd og hæderstegnmodtagere i fremtiden skal være indehaver af et DGU kort uden begrænsninger for at kunne benytte et introduktionskort. Indstillingen blev godkendt. B.2 EGA Handicapsystemet Tidspunkt for implementering (Bilag B.2) Næste revision af EGA handicapsystemet kommer i EGA forventer at udsende reviderede beregningsmetoder både for årsrevision og CSA i forbindelse med den kommende revision pr (Se også referat af 20. september 2010 punkt D.2). På grund af usikkerhed om hvilke ændringer EGA vil indføre ved den kommende revision, er HCP & CR Komiteen af den opfattelse, at en implementering af årsrevision og CSA, inden de forventede reviderede beregningsmetoder til både årsrevision og CSA er udsendt fra EGA, vil være en ulempe både for klubberne og for DGU. Generelt vil det kunne betyde unødig større administrative omkostninger for klubberne, da man kan risikere at skulle ændre procedure igen i For DGU vil det være en økonomisk merudgift på it-siden, fordi edb-systemerne endnu en gang skal opdateres. Beslutning om implementering af årsrevision og CSA udskydes til efter næste revision af EGA Handicap Systemet er udkommet i Ophør med regulering efter private runder foretages først, når EGA måtte fremsætte krav om det. Opgørelse: Indstillingen blev godkendt. C.1 Forecast oktober 2010 (Bilag C.1) Forecast oktober 2010 blev taget til efterretning. C.2 DGU s værdipapirsammensætning (Bilag C.2) På DGU s budgetmøde 7. oktober blev det besluttet at bede bestyrelsen om at forholde sig til fordelingen af DGU s værdipapirbeholdning. DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby 3

4 Der har de sidste fem år været gode og dårlige år, men samlet har afkastet de sidste frem år været på kr inkl. udbytter og renter. De største udsving har været aktier og erhvervsobligationer, som det ses på årsafkastrapporten 2005 til november 2010 (Bilag C.2a). DGU s investeringsrådgiver har vurderet vores nuværende beholdning til at have en risiko, der ligger lige under middel og med en 10-årig investeringshorisont (lang). Det indstilles, at vi som udgangspunkt kører med en fordeling på 75 % obligationer og 25 % aktiver, og vi skifter til globale aktier som i fremsendt oplæg (bilag C.2a). Indstilling blev godkendt. C.3 Budget 2011/Overslag 2012 (Bilag C.3) Budget 2011/Overslag 2012 blev drøftet. Bestyrelsen fandt, at bemærkningerne til budget 2011 er gode og overskuelige. IDS og THO foreslog, at budgetudkastet (Bilag C.3) forelægges repræsentantskabet 2011 til godkendelse, hvilket blev godkendt. C.4 Pressestrategi (Bilag C.4) Pressestrategioplægget blev drøftet, og bestyrelsen blev enige om, at det er: DGU s formand, der udtaler sig i relation til politiske spørgsmål. Kan formanden ikke træffes, kan der henvises til FU, der så svarer selv eller udpeger et andet bestyrelsesmedlem. Alle bestyrelsesmedlemmer kan udtale sig til pressen, men kun inden for deres respektive områder. Udtaler et bestyrelsesmedlem sig uden for eget område skal formand og/eller FU orienteres hurtigst muligt. Vær altid varsom med at udtale sig. Det er tilladt at sige, jeg undersøger og ringer tilbage og husk så at ringe tilbage. Tag gerne en drøftelse med MOB eller CFH inden en udtalelse. JST omtalte 13 gode råd i omgang med pressen, som er vedlagt referatet. CFH indarbejder ovenstående kommentarer i Pressestrategien. C.5 Repræsentantskabsmøde 2011 Valg til bestyrelsen SCN, EMS, BWI og JTH genopstiller alle. Følgende punkter skal med på dagsordnen: Ændring af DGU s vedtægter Kollektiv ansvarsforsikring D.1 Godkendelse af referat fra mødet den 20. september 2010 (Bilag D.1) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. D.2 DGU-kort udskiftning (Bilag D.2) Orientering til bestyrelsen: På DGU-kortet er vores nuværende hovedsponsors logo, og da hovedsponsor stopper med udgangen af marts 2011, skal der produceres nye DGU-kort med eller uden nyt hovedsponsor-logo. Der er ikke pt. fastsat tidspunkt for, hvornår udskiftning skal finde sted i I DGU s budget 2011 er der budgetteret med udskiftning af alle nuværende aktive kort. DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby 4

5 DGU s sekretariat er blevet kontaktet af et par klubber, der har forespurgt, om DGU har overvejet at udskifte nuværende DGU-kort med magnetstribe til et kort med chip. Samtidig har DGU fået oplyst, at der inden for en kort årrække ikke længere vil blive produceret kortlæsere, døråbnere osv. til magnetkort. Et chip-kort er væsentlig dyrere end et magnetkort, og prisforskellen i forhold til magnetkort er mellem kr. 5,11 og kr. 11,00 afhængig af, hvor mange kort vi bestiller. DGU s sekretariat foreslår, at klubber, som vælger chip-kort, selv skal betale differencen mellem magnetstribe og chip, dvs. ca. kr. 8-9 pr. kort. Egenbetalingen skal genovervejes, når alle klubber vælger chip-kort, eller når DGU vælger ikke længere at udstede kort med magnetstribe. Sekretariatet ønsker en forhåndstilkendegivelse fra klubberne, før der igangsættes yderligere. DGU s sekretariat vil ultimo 2010 senest primo 2011 forespørge klubberne, om de ønsker et chipkort, hvor der vil være en egenbetaling pr. udstedt kort. For at DGU s sekretariat igangsætter dette projekt, skal der være fem til ti klubber, som tilkendegiver, at de ønsker chip-kort i forbindelse med udskiftning af DGU-kortet. D.3 Status på projektmedlemskab (Bilag D.3) Orientering til bestyrelsen: På baggrund af bestyrelsens beslutning i september om oprettelse af to projektmedlemskaber for selskaber, har DGU den 28. september 2010 tilbudt to klubber projektmedlemskab. Det ene selskab har den 29. september 2010 returneret en udfyldt og underskreven indmeldelsesblanket med oplysning om, at selskabet fra den 1. januar ønsker projektmedlemskab på de fastsatte vilkår med valg af det moderate gensidighedsprincip, det vil sige ikke at skulle iagttage gensidighedsprincippet for så vidt angår greenfee-spil). DGU har afsendt formelt optagelsesbrev, der er betinget af, at selskabet senest 31. december 2010 fremsender behørig dokumentation for, at selskabet har tilknyttet 50 aktive golfspillere med spilleret til anlægget, at selskabets it-system kan kommunikere med DGU-basen, og at selskabet har behørig dokumentation for rådighed over baneanlæg. DGU har udstedt midlertidig rating. D.4 Bestyrelsens kalender 2011 (Bilag D.4) Bestyrelsens kalender 2011 blev godkendt og de repræsentative opgaver i 2011 blev fordelt blandt bestyrelsesmedlemmerne. Den opdaterede kalender for 2011er vedlagt referatet. Steder for afholdelse af bestyrelsesmøder og regionalmøder er endnu ikke fastlagt, men vil blive efterudsendt snarest muligt. E. Orientering E.1 Formanden: Afslutning af DM Orienterede om en henvendelse fra en forretningsfører i en jysk klub, der opfordrer DGU til en større pressebevågenhed, især i forbindelse med DM for hold. Bestyrelsen drøftede henvendelsen og var enige om, at det er meget svært at trække tilskuere, ligesom det meget handler om brug af lokale kræfter og en stor lokal indsats for at kunne gøre en sådan turnering til en mediebegivenhed. DGU s kommunikationsafdeling har desværre begrænsede ressourcer og prioriterer derfor først og fremmest de større turneringer. Bestyrelsen vil give henvendelsen videre til DGU s kommunikationsafdeling og samtidig opfordre til, at der også i Pressestrategien indgår en værktøjskasse til klubberne med bl.a. forslag til pressemeddelelser, pressestrategi og til samarbejde med lokale medier. Årsmøde EGA Deltaget i EGA s årsmøde oktober 2010 i Luxembourg og henviste til udførligt referat udsendt pr. mail den 18. oktober 2010 til den øvrige bestyrelse. DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby 5

6 Biennial møde IGF Refererede fra Biennial møde IGF afholdt den 25. oktober 2010 i forbindelse med VM Argentina. Der skulle blandt andet vedtages nye vedtægter. Disse nye vedtægter har ikke været forelagt den øvrige bestyrelsen i DGU, fordi de først blev modtaget et par dage før afrejse. Af vedtægterne fremgik vedtægtsændringerne ikke, og de gamle vedtægter kunne man ikke få udleveret, hvilket er meget kritisabelt. Vedtægterne blev vedtaget, dog med det tilsagn, at medlemslandene får nogle måneder til at komme med forslag til ændringer. VM Argentina SCN fortalte kort om den fantastiske oplevelse det have været at følge de danske hold til VM i Argentina. E.2 Direktøren: Status på Golfsuite A/S Har meddelt Golfsuite A/S, at DGU gerne vil foranledige udveksling af excel-filer til brug for handicapregulering. Dette var ikke interessant for Golfsuite. Temamøde GAF Danmark det tidligere (DGSF) og Martin Nilsson, formand for Dansk Greenkeeper Forening vil gerne have taletid. Status på rekruttering og fastholdelse vil også være et punkt. Sekretariatet udarbejder et oplæg til temamødet. E.3 Bestyrelsen: EMS: DM for juniorer Har 3. oktober 2010 deltaget i landsdelsfinale i DM for juniorer - hold i Værebro Golfklub. Der havde været rigtig mange tilskuere, som ikke kun var forældre. Dansk Greenkeeper Forening Har 10. november 2010 deltaget i Dansk Greenkeeper Forenings årsmøde. I årsmødet deltog også en repræsentant fra de konservative og en repræsentant fra socialdemokratiet, der begge er suppleanter til folketingets miljø- og planlægningsudvalg. Dansk Greenkeeper Forening vil gerne have, at der skrives meget mere om miljø i Dansk Golf. TUN: Dansk Greenkeeper Forening Formand Martin Nilsson har forespurgt, om der fra kan komme et link til DOH videreformidler forespørgslen til kommunikationsafdelingen. Dansk Greenkeeper Forening har tilbudt at sende greenkeeperbladet til DGU s bestyrelse u/b, hvilket alle gerne vil have. Foreningen af private golfbaner Foreningen af private golfbaner har den 11. november 2010 holdt det årlige efterårsseminar, hvor der i år som noget nyt var inviteret golfklubber. Hovedstadens golf i Sverige, fortalte om golfudviklingen i Sverige, blandt andet med hensyn til billige medlemskaber. Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er på tilsyn rundt i klubberne, hvorfor sekretariatet bedes udsende denne information til klubberne. Klubberne skal også mindes om, at der skal udarbejdes arbejdspladsvurdering (APV) for personalet Dorte Hansen DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby 6

7

8

9 Bestyrelseskalender 2011 Januar Februar Marts April Maj Juni Ingen planlagt mødeaktivitet Den 7.2 (ma) FU kl. 16 og BM kl sted følger BM den 25.3 kl. 15 og 26.3 efter rep.møde (fr-lø) Grand Park i Korsør Temamøde 25.3 (fr) Korsør DIF årsmøde (fr-lø) Idrættens Hus Den 9.5 (ma) Fu kl. 16 og BM kl sted følger DGU bestyrelsesseminar juni (fr-lø-sø) - Sønderjylland. Aase planlægger Regionalmøde 17.5 (ti) kl. 18. Rep.møde 26.3 (lø) Korsør Midtjylland - Herning GK Regionalmøde 25.5 (on) kl. 18. København og Nord-sjælland - Konst. BM 26.3 (lø) Korsør Idrættens Hus Juli August September Oktober November December BM 19.8 (fr) kl DGU Erhverv inviterer til golf kl. 12 og middag om aftenen - sted Den 19.9 (ma) FU kl. 16 og BM DIF budgetmøde (frlø) Fælles BM DGU/DGUE Ingen planlagt følger kl. 17 Idrættens Hus - sted følger (ma) Idrættens Hus Ingen planlagt mødeaktivitet Regionalmøde 4/10 (ti) kl. 18. for Sydjylland og Fyn - sted følger mødeaktivitet Repræsentative opgaver 2011 Dato Turnering Klub Hvem juni DM hulspil Holstebro JTH juli DM mid-age Blommenslyst AMH 20. juli Junior Cup landsfinale Hobro TUN juli Årgangsmesterskaber Brande IDS juli DM slagspil Lübker SCN august DM juniorer Struer TUN 13. august Golf Klub DK - Årsmatch Sct. Knud SCN 14. august DM 2 generationer Nordvestjysk EMS august DM seniorer Fredericia BWI september Elitedivisionerne finalespil Ikke fastsat JST september Finalespil 1. division seniorer samt veterandivision Ikke fastsat BWI 2. oktober DGU's Juniorholdturnering - Holsted TUN landsfinale Ikke fastsat ECCO Tour Championship Ikke fastsat Ikke fastsat Regionalmøde 5/10 (on) kl. 18. for Sydsjælland - sted følger Regionalmøde 11/10 (ti) kl. 18. for Nordjylland - sted følger

7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21.

7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21. 7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21.00 Deltagerliste: Torben Binderup, Skovbo Golfklub Nils Birkner,

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Udgave december 2009 December 2009 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 DGU & Organisation side 3 Medlemskab af DGU side 4 Optagelsesprocedure side 4 Fuldgyldigt medlemskab

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 Tema- og repræsentantskabsmøde 2012 1 Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentant skabsmøde samt Temamøde Comwell Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør den 23. og 24.

Læs mere

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

ÅRSBERETNING. Hovedsponsor:

ÅRSBERETNING. Hovedsponsor: 2013 ÅRSBERETNING Hovedsponsor: dansk golf unions partnere HOVEDSPONSOR CREATING WINNERS PARTNERE EKSKLUSIV EKSKLUSIV PARTNERE PARTNERE PARTNERE indhold Bestyrelsens beretning 5 Året i glimt 14 Ledelsesberetning

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor:

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: side 1 2012 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning Golf er alsidigt, banen og naturen spiller

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Søren Clemmensen, formand Velkommen til mødet. Der skal vælges en dirigent vi foreslår Jørgen Lange, og skal høre om der er andre forslag.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub den 19. januar 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Svendsen, Peter Bragh, Klaus Frejo. Herudover indbudte personer

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 27. MARTS 2014 kl. 19.00 i TUNE MENIGHEDSCENTER, Tune Center 17,

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE

VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE Dansk Golf Union 2. udgave/2014 KÆRE GOLFSPILLER Vi er stolte over at kunne byde dig velkommen som en del af Dansk Golf Unions (DGU) eliteudvikling. At blive udtaget til

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere