Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH. Afbud: Anne Kjestine Krag Sørensen AKS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH. Afbud: Anne Kjestine Krag Sørensen AKS"

Transkript

1 23. november 2010 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Mandag den 15. november 2010 kl Til stede: Søren Clemmensen SCN Tuula Undall TUN Ib Dam Schultz IDS Ellen Margrethe Duus EDS Aase Møller-Hansen AMH Jim Staffensen JST Tom Holmberg THO Bjarne Winther BWI Jakob Thomsen JTH Morten Backhausen MOB Dorte Hansen, referent DOH Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH Afbud: Anne Kjestine Krag Sørensen AKS A. Generelle sager A.1 Kollektiv Ansvarsforsikring hos Gjensidige (Bilag A.1) DGU s repræsentantskab har i 2008 vedtaget en kollektiv ansvarsforsikring, der på objektivt grundlag dækker skader på personer og ting forvoldt af aktive klubmedlemmer samt ukendte skadevolder på golfbaner i Danmark. Forsikringen trådte i kraft den 1. maj 2008 og er tegnet for en periode på tre år. Aftalen udløber 1. december 2011 og fornyes automatisk for ét år, medmindre aftalen opsiges med et varsel på en måned før udløbsdato. Forsikringen dækker i dag aktive golfspillere med medlemskab af en DGU-klub, herunder golfspillere fra udenlandske golfklubber og ukendte skadevoldere. Repræsentantskabet skal til marts 2011 tage stilling til, om forsikringen skal fortsætte eller ophøre, ligesom der skal tages stilling til, om forsikringspolicens betingelser skal ændres, således at dækningssummerne forhøjes, så den maksimale udbetaling for person- og tingsskader årligt kan andrage 20 mio.kr., og der maksimalt kan udbetales kr. 10 mio.kr. pr. forsikringsbegivenhed ved personskader og kr pr. forsikringsbegivenhed ved tingskader. Baggrund er, at den nuværende dækningssum på 2,5 mio.kr. er for lav i forhold til erstatningssummer ved alvorlige personskader. Det forventes, at det omkostningsmæssigt ikke vil få en væsentlig konsekvens at hæve de nuværende forsikringssummer. Der har siden forsikringen trådte i kraft og frem til medio september 2010 været anmeldt i alt 218 skader, heraf otte personskader. MOB kunne oplyse, at det fra Gjensidige A/S er blevet oplyst, at der har været større og flere udbetalinger på det sidste, men det vurderes, at præmien godt kan forhandles lidt ned. Såfremt forsikringen opsiges, og man beslutter, at DGU skal selvforsikre og selv stå for administration af forsikringen, er der i sekretariatet ikke personale, der har kompetence til at kunne påtage sig den arbejdsopgave, og der skal i givet fald ansættes ny medarbejder. DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

2 Det indstilles til bestyrelsen at fastholde en forsikringsordning hos et forsikringsselskab på de gældende vilkår, dog med ændringerne vedrørende den sikrede og de forhøjede dækningssummer. Indstilling blev godkendt, dog skal sekretariatet sikre, at alle DGU s medlemsklubbers gæstespillere også er omfattet af den nye forsikringspolice. JTH, MOB og AKS udarbejder oplæg til ny forsikringspolice, der forelægges repræsentantskabet 2011 for en bemyndigelse til at forhandle ny forsikringspolice. A.2 Pitch and Putt (Bilag A.2) Samarbejdsaftalen mellem DGU og Dansk Pitch and Putt Union (DPPU) udløb i august 2010, hvorfor der skal tages stilling til, om der skal indgås en ny aftale. Repræsentantskabet besluttede i 2007 at inddrage Pitch & Putt-sporten i DGU blandt andet med den begrundelse, at denne sport kunne bidrage til at ramme en anden målgruppe end den traditionelle golfspiller. DGU har i samarbejde med DPPU redesignet deres hjemmeside og har som aftalt flyttet hjemmesiden til DGU s server. Der har ud over denne flytning ikke været nogen aktivitet hos DPPU. Turneringen Danish Open i Nivå blev i år aflyst på grund af manglende deltagere. Med beslutningen om, at der pr. 1. januar 2011 kan optages golfklubber i DGU, der har baner med en længde på 1375 meter, må det forventes at være mere attraktivt at anlægge en mindre rigtig bane frem for en pitch and putt bane, hvilket forventes at tage potentialet ud af pitch and putt. Sekretariatet vil foreslå, at - Der ikke udarbejdes en ny samarbejdsaftale, og det formelle samarbejde med DPPU bringes til ophør. Pitch and Putt kan herefter fortsætte som en mulig aktivitet under DGU og tages op igen, såfremt der bliver et marked for det. - Eftersom involveringen i Pitch and Putt er en repræsentantskabsbeslutning, meddeles det repræsentantskabet i 2011, at samarbejdet med DPPU er ophørt. - DGU s vedtægter ændres, således at Pitch and Putt ikke længere fremgår. Indstillingen blev godkendt uden bemærkninger. Beslutningen meddeles repræsentantskabet A.3 Retningslinjer for nyt golfkørekort Retningslinjer for nyt golfkørekort, der giver mulighed for en hurtig introduktion til golfspillet, blev drøftet og gennemgået. Bestyrelsen havde følgende kommentarer: Nuværende tekst side 3 I det tilfælde hvor den enkelte spiller ikke klarer opgaven på par 3-banen, må spilleren benytte klubbens træningsfaciliteter ubegrænset indtil de 108 slag for 18 huller eller de 36 stableford point er opnået. Ændres til: I det tilfælde hvor den enkelte spiller ikke klarer opgaven på par 3-banen, må spilleren benytte klubbens træningsfaciliteter (her anføres en tidsbegrænsning) indtil de 54 slag for ni huller eller de 18 stableford point er opnået. Retningslinjerne for nyt golfkørekort konsekvensrettes i henhold til ovenstående, således at der kun skal spilles ni huller og 54 slag eller 18 point. Bestyrelsen fandt endvidere, at der af golfkørekortet klart bør fremgå, at det er valgfrit for klubberne at benytte og er ment som et ekstra tilbud. DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby 2

3 Bestyrelsen foreslog endvidere, at eventuel kritik og feedback, efter forelæggelse på udviklingskonferencen Den fleksible fremtid 20. november 2010, bliver indarbejdet i materialet, ligesom man i løbet af 2011 bør lave en evaluering af golfkørekortet, Det indstilles til bestyrelsen at godkende: De generelle retningslinjer for det nye golfkørekort, som lever op til de minimumskrav DGU og PGA har sat omkring regler, etikette og teknisk formåen. Samt godkendelse af DGU s og PGA s anbefaling omkring erhvervelsen af dette gennem et ét dags forløb i golfklubben. Bestyrelsen godkendte indstillingen med ovenstående ændringer. B.1 Introduktionskort til hæderstegnmodtagere (Bilag B.1) Med ændringer i medlemskabstyper pr. 1. januar 2011 bør der tages stilling til, hvilket medlemskab der kræves af tidligere formænd og hæderstegnmodtagere for at kunne benytte et introduktionskort. Bestyrelsen har på deres møde 20. september 2010 besluttet, at frivillige og ansatte i DGU i fremtiden skal være indehaver af et DGU kort uden begrænsninger for at kunne benytte et introduktionskort. Sekretariatet anbefaler derfor, at denne regel også skal gælde hæderstegnmodtagere. Sekretariatet finder, at det er et korrekt signal at sende til golfklubberne, at personer, som nyder denne gensidige aftale, også besidder et fuldtids medlemskab af en golfklub, der er medlem af Dansk Golf Union. Det indstilles til bestyrelsen at godkende, at tidligere formænd og hæderstegnmodtagere i fremtiden skal være indehaver af et DGU kort uden begrænsninger for at kunne benytte et introduktionskort. Indstillingen blev godkendt. B.2 EGA Handicapsystemet Tidspunkt for implementering (Bilag B.2) Næste revision af EGA handicapsystemet kommer i EGA forventer at udsende reviderede beregningsmetoder både for årsrevision og CSA i forbindelse med den kommende revision pr (Se også referat af 20. september 2010 punkt D.2). På grund af usikkerhed om hvilke ændringer EGA vil indføre ved den kommende revision, er HCP & CR Komiteen af den opfattelse, at en implementering af årsrevision og CSA, inden de forventede reviderede beregningsmetoder til både årsrevision og CSA er udsendt fra EGA, vil være en ulempe både for klubberne og for DGU. Generelt vil det kunne betyde unødig større administrative omkostninger for klubberne, da man kan risikere at skulle ændre procedure igen i For DGU vil det være en økonomisk merudgift på it-siden, fordi edb-systemerne endnu en gang skal opdateres. Beslutning om implementering af årsrevision og CSA udskydes til efter næste revision af EGA Handicap Systemet er udkommet i Ophør med regulering efter private runder foretages først, når EGA måtte fremsætte krav om det. Opgørelse: Indstillingen blev godkendt. C.1 Forecast oktober 2010 (Bilag C.1) Forecast oktober 2010 blev taget til efterretning. C.2 DGU s værdipapirsammensætning (Bilag C.2) På DGU s budgetmøde 7. oktober blev det besluttet at bede bestyrelsen om at forholde sig til fordelingen af DGU s værdipapirbeholdning. DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby 3

4 Der har de sidste fem år været gode og dårlige år, men samlet har afkastet de sidste frem år været på kr inkl. udbytter og renter. De største udsving har været aktier og erhvervsobligationer, som det ses på årsafkastrapporten 2005 til november 2010 (Bilag C.2a). DGU s investeringsrådgiver har vurderet vores nuværende beholdning til at have en risiko, der ligger lige under middel og med en 10-årig investeringshorisont (lang). Det indstilles, at vi som udgangspunkt kører med en fordeling på 75 % obligationer og 25 % aktiver, og vi skifter til globale aktier som i fremsendt oplæg (bilag C.2a). Indstilling blev godkendt. C.3 Budget 2011/Overslag 2012 (Bilag C.3) Budget 2011/Overslag 2012 blev drøftet. Bestyrelsen fandt, at bemærkningerne til budget 2011 er gode og overskuelige. IDS og THO foreslog, at budgetudkastet (Bilag C.3) forelægges repræsentantskabet 2011 til godkendelse, hvilket blev godkendt. C.4 Pressestrategi (Bilag C.4) Pressestrategioplægget blev drøftet, og bestyrelsen blev enige om, at det er: DGU s formand, der udtaler sig i relation til politiske spørgsmål. Kan formanden ikke træffes, kan der henvises til FU, der så svarer selv eller udpeger et andet bestyrelsesmedlem. Alle bestyrelsesmedlemmer kan udtale sig til pressen, men kun inden for deres respektive områder. Udtaler et bestyrelsesmedlem sig uden for eget område skal formand og/eller FU orienteres hurtigst muligt. Vær altid varsom med at udtale sig. Det er tilladt at sige, jeg undersøger og ringer tilbage og husk så at ringe tilbage. Tag gerne en drøftelse med MOB eller CFH inden en udtalelse. JST omtalte 13 gode råd i omgang med pressen, som er vedlagt referatet. CFH indarbejder ovenstående kommentarer i Pressestrategien. C.5 Repræsentantskabsmøde 2011 Valg til bestyrelsen SCN, EMS, BWI og JTH genopstiller alle. Følgende punkter skal med på dagsordnen: Ændring af DGU s vedtægter Kollektiv ansvarsforsikring D.1 Godkendelse af referat fra mødet den 20. september 2010 (Bilag D.1) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. D.2 DGU-kort udskiftning (Bilag D.2) Orientering til bestyrelsen: På DGU-kortet er vores nuværende hovedsponsors logo, og da hovedsponsor stopper med udgangen af marts 2011, skal der produceres nye DGU-kort med eller uden nyt hovedsponsor-logo. Der er ikke pt. fastsat tidspunkt for, hvornår udskiftning skal finde sted i I DGU s budget 2011 er der budgetteret med udskiftning af alle nuværende aktive kort. DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby 4

5 DGU s sekretariat er blevet kontaktet af et par klubber, der har forespurgt, om DGU har overvejet at udskifte nuværende DGU-kort med magnetstribe til et kort med chip. Samtidig har DGU fået oplyst, at der inden for en kort årrække ikke længere vil blive produceret kortlæsere, døråbnere osv. til magnetkort. Et chip-kort er væsentlig dyrere end et magnetkort, og prisforskellen i forhold til magnetkort er mellem kr. 5,11 og kr. 11,00 afhængig af, hvor mange kort vi bestiller. DGU s sekretariat foreslår, at klubber, som vælger chip-kort, selv skal betale differencen mellem magnetstribe og chip, dvs. ca. kr. 8-9 pr. kort. Egenbetalingen skal genovervejes, når alle klubber vælger chip-kort, eller når DGU vælger ikke længere at udstede kort med magnetstribe. Sekretariatet ønsker en forhåndstilkendegivelse fra klubberne, før der igangsættes yderligere. DGU s sekretariat vil ultimo 2010 senest primo 2011 forespørge klubberne, om de ønsker et chipkort, hvor der vil være en egenbetaling pr. udstedt kort. For at DGU s sekretariat igangsætter dette projekt, skal der være fem til ti klubber, som tilkendegiver, at de ønsker chip-kort i forbindelse med udskiftning af DGU-kortet. D.3 Status på projektmedlemskab (Bilag D.3) Orientering til bestyrelsen: På baggrund af bestyrelsens beslutning i september om oprettelse af to projektmedlemskaber for selskaber, har DGU den 28. september 2010 tilbudt to klubber projektmedlemskab. Det ene selskab har den 29. september 2010 returneret en udfyldt og underskreven indmeldelsesblanket med oplysning om, at selskabet fra den 1. januar ønsker projektmedlemskab på de fastsatte vilkår med valg af det moderate gensidighedsprincip, det vil sige ikke at skulle iagttage gensidighedsprincippet for så vidt angår greenfee-spil). DGU har afsendt formelt optagelsesbrev, der er betinget af, at selskabet senest 31. december 2010 fremsender behørig dokumentation for, at selskabet har tilknyttet 50 aktive golfspillere med spilleret til anlægget, at selskabets it-system kan kommunikere med DGU-basen, og at selskabet har behørig dokumentation for rådighed over baneanlæg. DGU har udstedt midlertidig rating. D.4 Bestyrelsens kalender 2011 (Bilag D.4) Bestyrelsens kalender 2011 blev godkendt og de repræsentative opgaver i 2011 blev fordelt blandt bestyrelsesmedlemmerne. Den opdaterede kalender for 2011er vedlagt referatet. Steder for afholdelse af bestyrelsesmøder og regionalmøder er endnu ikke fastlagt, men vil blive efterudsendt snarest muligt. E. Orientering E.1 Formanden: Afslutning af DM Orienterede om en henvendelse fra en forretningsfører i en jysk klub, der opfordrer DGU til en større pressebevågenhed, især i forbindelse med DM for hold. Bestyrelsen drøftede henvendelsen og var enige om, at det er meget svært at trække tilskuere, ligesom det meget handler om brug af lokale kræfter og en stor lokal indsats for at kunne gøre en sådan turnering til en mediebegivenhed. DGU s kommunikationsafdeling har desværre begrænsede ressourcer og prioriterer derfor først og fremmest de større turneringer. Bestyrelsen vil give henvendelsen videre til DGU s kommunikationsafdeling og samtidig opfordre til, at der også i Pressestrategien indgår en værktøjskasse til klubberne med bl.a. forslag til pressemeddelelser, pressestrategi og til samarbejde med lokale medier. Årsmøde EGA Deltaget i EGA s årsmøde oktober 2010 i Luxembourg og henviste til udførligt referat udsendt pr. mail den 18. oktober 2010 til den øvrige bestyrelse. DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby 5

6 Biennial møde IGF Refererede fra Biennial møde IGF afholdt den 25. oktober 2010 i forbindelse med VM Argentina. Der skulle blandt andet vedtages nye vedtægter. Disse nye vedtægter har ikke været forelagt den øvrige bestyrelsen i DGU, fordi de først blev modtaget et par dage før afrejse. Af vedtægterne fremgik vedtægtsændringerne ikke, og de gamle vedtægter kunne man ikke få udleveret, hvilket er meget kritisabelt. Vedtægterne blev vedtaget, dog med det tilsagn, at medlemslandene får nogle måneder til at komme med forslag til ændringer. VM Argentina SCN fortalte kort om den fantastiske oplevelse det have været at følge de danske hold til VM i Argentina. E.2 Direktøren: Status på Golfsuite A/S Har meddelt Golfsuite A/S, at DGU gerne vil foranledige udveksling af excel-filer til brug for handicapregulering. Dette var ikke interessant for Golfsuite. Temamøde GAF Danmark det tidligere (DGSF) og Martin Nilsson, formand for Dansk Greenkeeper Forening vil gerne have taletid. Status på rekruttering og fastholdelse vil også være et punkt. Sekretariatet udarbejder et oplæg til temamødet. E.3 Bestyrelsen: EMS: DM for juniorer Har 3. oktober 2010 deltaget i landsdelsfinale i DM for juniorer - hold i Værebro Golfklub. Der havde været rigtig mange tilskuere, som ikke kun var forældre. Dansk Greenkeeper Forening Har 10. november 2010 deltaget i Dansk Greenkeeper Forenings årsmøde. I årsmødet deltog også en repræsentant fra de konservative og en repræsentant fra socialdemokratiet, der begge er suppleanter til folketingets miljø- og planlægningsudvalg. Dansk Greenkeeper Forening vil gerne have, at der skrives meget mere om miljø i Dansk Golf. TUN: Dansk Greenkeeper Forening Formand Martin Nilsson har forespurgt, om der fra kan komme et link til DOH videreformidler forespørgslen til kommunikationsafdelingen. Dansk Greenkeeper Forening har tilbudt at sende greenkeeperbladet til DGU s bestyrelse u/b, hvilket alle gerne vil have. Foreningen af private golfbaner Foreningen af private golfbaner har den 11. november 2010 holdt det årlige efterårsseminar, hvor der i år som noget nyt var inviteret golfklubber. Hovedstadens golf i Sverige, fortalte om golfudviklingen i Sverige, blandt andet med hensyn til billige medlemskaber. Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er på tilsyn rundt i klubberne, hvorfor sekretariatet bedes udsende denne information til klubberne. Klubberne skal også mindes om, at der skal udarbejdes arbejdspladsvurdering (APV) for personalet Dorte Hansen DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby 6

7

8

9 Bestyrelseskalender 2011 Januar Februar Marts April Maj Juni Ingen planlagt mødeaktivitet Den 7.2 (ma) FU kl. 16 og BM kl sted følger BM den 25.3 kl. 15 og 26.3 efter rep.møde (fr-lø) Grand Park i Korsør Temamøde 25.3 (fr) Korsør DIF årsmøde (fr-lø) Idrættens Hus Den 9.5 (ma) Fu kl. 16 og BM kl sted følger DGU bestyrelsesseminar juni (fr-lø-sø) - Sønderjylland. Aase planlægger Regionalmøde 17.5 (ti) kl. 18. Rep.møde 26.3 (lø) Korsør Midtjylland - Herning GK Regionalmøde 25.5 (on) kl. 18. København og Nord-sjælland - Konst. BM 26.3 (lø) Korsør Idrættens Hus Juli August September Oktober November December BM 19.8 (fr) kl DGU Erhverv inviterer til golf kl. 12 og middag om aftenen - sted Den 19.9 (ma) FU kl. 16 og BM DIF budgetmøde (frlø) Fælles BM DGU/DGUE Ingen planlagt følger kl. 17 Idrættens Hus - sted følger (ma) Idrættens Hus Ingen planlagt mødeaktivitet Regionalmøde 4/10 (ti) kl. 18. for Sydjylland og Fyn - sted følger mødeaktivitet Repræsentative opgaver 2011 Dato Turnering Klub Hvem juni DM hulspil Holstebro JTH juli DM mid-age Blommenslyst AMH 20. juli Junior Cup landsfinale Hobro TUN juli Årgangsmesterskaber Brande IDS juli DM slagspil Lübker SCN august DM juniorer Struer TUN 13. august Golf Klub DK - Årsmatch Sct. Knud SCN 14. august DM 2 generationer Nordvestjysk EMS august DM seniorer Fredericia BWI september Elitedivisionerne finalespil Ikke fastsat JST september Finalespil 1. division seniorer samt veterandivision Ikke fastsat BWI 2. oktober DGU's Juniorholdturnering - Holsted TUN landsfinale Ikke fastsat ECCO Tour Championship Ikke fastsat Ikke fastsat Regionalmøde 5/10 (on) kl. 18. for Sydsjælland - sted følger Regionalmøde 11/10 (ti) kl. 18. for Nordjylland - sted følger

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Til DGU s repræsentantskab t +45 43 26 27 00 f +45 43 26 27 01 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

Læs mere

INDSTILLING BESTYRELSEN

INDSTILLING BESTYRELSEN 7. august 2014 Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Sport Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping Torsdag den 14. august 2014 kl. 19.00 21.00 Tilstede: Jim Staffensen JST Tuula Undall

Læs mere

20. maj 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Silkeborg Golf Club Sensommervej 15C, Resenbro, Silkeborg tirsdag den 18. maj 2010 kl. 18.00-21.

20. maj 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Silkeborg Golf Club Sensommervej 15C, Resenbro, Silkeborg tirsdag den 18. maj 2010 kl. 18.00-21. 20. maj 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Silkeborg Golf Club Sensommervej 15C, Resenbro, Silkeborg tirsdag den 18. maj 2010 kl. 18.00-21.00 Deltagerliste: Deltagere fra DGU: Kristian Bach, Tange

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

Sekretariatet indstiller til, at DGU s bestyrelse drøfter senior elite strategien og godkender det endelige indhold.

Sekretariatet indstiller til, at DGU s bestyrelse drøfter senior elite strategien og godkender det endelige indhold. 27. april Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag den 27. april 2015 kl. 16.00 20.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN

Læs mere

Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011

Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011 1. juni 2011 Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011 Medlemssituationen Der er pr. 16. maj en samlet stigning i antal aktive spillere på 1.348

Læs mere

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21.

7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21. 7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21.00 Deltagerliste: Torben Binderup, Skovbo Golfklub Nils Birkner,

Læs mere

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1 TEMAMØDE 2011 Temamøde 25. marts 2011 1 AGENDA Generelle tendenser og temaer omkring fleksible medlemskaber Ved Morten Backhausen Det lokale perspektiv og to nye sites til kampen om nye medlemmer Ved Jonas

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 Tema- og repræsentantskabsmøde 2012 1 Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentant skabsmøde samt Temamøde Comwell Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør den 23. og 24.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.

20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14. 20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN Lars Broch Christiansen

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE

VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Dansk Golf Unions repræsentantskab 18. december 2014 VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE Dansk Golf Union afholder repræsentantskabsmøde på Comwell i Middelfart lørdag den 21. marts

Læs mere

Den fleksible fremtid

Den fleksible fremtid D A N S K G O L F U N I O N Udviklingskonference 20. november 2010 Den fleksible fremtid fakta PROGR AM FOR DAGEN WOR KSHOPS FOREDR AGSHOLDERE Den fleksible fremtid: Udviklingskonference 20. november 2010

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Udgave december 2009 December 2009 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 DGU & Organisation side 3 Medlemskab af DGU side 4 Optagelsesprocedure side 4 Fuldgyldigt medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Dagsorden: 1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden 2. Generelle sager Status på virksomhedsplanen Hvordan

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 13. og den 22. januar 2009.

Referat af bestyrelsesmøderne den 13. og den 22. januar 2009. Referat af bestyrelsesmøderne den 13. og den 22. januar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Mødet blev afholdt henholdsvis hos formanden og hos sekretæren. Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. august 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Referat af bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen den 28. maj 2015 kl. 18.00 i Lagunen, Gildbrovej 10 4. juni 2015 Bestyrelsen: Valgt af Valgt

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2015 26. februar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. februar 2015. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde SBH

Referat bestyrelsesmøde SBH Referat bestyrelsesmøde SBH Dato: 13. jan. 2015 Til stede: John Eriksen, Jakob May, Gitte Jacobsen, Sus Rask, Søren Romar, Lone Hermansen, Kelly Berg og Peter Godvin Afbud: Dan Røn og Esben Andresen Referent:

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere