Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II)"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 151 Bilag 1 Offentligt NOTAT 27. februar 2013 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II) 1. Indledning Det overordnede formål med lovforslaget er at fastsætte rammer for virksomheder, der ikke er finansielle virksomheder, og som yder helhedsorienteret rådgivning om finansielle produkter til forbrugere. Lovforslaget gennemfører de anbefalinger om at indføre lovgivning for rådgivning om finansielle produkter, som er indeholdt i Erhvervs- og Vækstministeriets rapport om muligheder for at styrke uvildig finansiel rådgivning. Den foreslåede ordning medfører, at virksomheder, der yder rådgivning om finansielle produkter til forbrugerne, skal have Finanstilsynets tilladelse som finansiel rådgiver. Medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i disse virksomheder skal opfylde krav til egnethed og hæderlighed, ligesom virksomheden skal have tegnet en ansvarsforsikring eller anden tilsvarende garanti, der dækker erstatningskrav for pligtforsømmelse. Endelig skal virksomheden have forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder. Der vil endvidere i forslaget blive stillet krav om, at virksomheder omfattet af loven skal sikre, at deres ansatte, som yder rådgivning, lever op til lovens kompetencekrav. Herudover indeholder lovforslaget regler om god skik, håndtering af interessekonflikter og nærmere regler om, hvornår en finansiel rådgiver må betegne sig selv som»uafhængig«. Det foreslås, at Finanstilsynet skal føre tilsyn med loven. Derudover får Forbrugerombudsmanden med lovforslaget mulighed for at anlægge sag vedrørende handlinger, der strider mod redelig forretningsskik og god praksis, ligesom Forbrugerombudsmanden får mulighed for at behandle sager vedrørende overtrædelse af visse af lovens strafbelagte bestemmelser. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2014 med en overgangsordning for virksomheder, der allerede har påbegyndt virksomhed omfattet af denne lov. Overgangsordningen skal løbe frem til den 1. juli 2014.

2 2/14 Lovforslaget har været sendt i høring til 114 myndigheder, organisationer m.v. Finanstilsynet har modtaget 36 høringssvar på lovforslaget. Heraf indeholder 21 bemærkninger til lovforslaget. De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte emner i lovforslaget gennemgås og kommenteres nedenfor. Visse høringssvar har givet anledning til redaktionelle og tekniske ændringer og præciseringer i lovteksten og bemærkningerne. Disse ændrer ikke ved substansen i de pågældende forslag til lovbestemmelser og omtales derfor ikke nærmere i dette notat. 2. Generelle bemærkninger Høringen viser, at de hørte parter generelt er positive over for lovforslaget. 3. Bemærkninger til konkrete emner 3.1. Anvendelsesområdet Lejlighedsvis og accessorisk rådgivning Øvrige spørgsmål vedrørende anvendelsesområdet 3.2. Betingelser for at opnå en tilladelse som finansiel rådgiver 3.3. Kompetencekrav 3.4. Regler om god skik, interessekonflikter m.v Bestemmelsen om uafhængighed Oplysning om provision eller andet vederlag 3.5. Tilsyn Tilsynsbeføjelser Offentliggørelse Årligt gebyr til Finanstilsynet Klageadgang 3.6. Straffebestemmelser 3.7. Øvrige spørgsmål Pris for rådgivning Generelle betragtninger 3.1. Anvendelsesområdet Lejlighedsvis og accessorisk rådgivning Landbrug og Fødevarer vurderer, at de landøkonomiske foreningers rådgivningsvirksomhed er omfattet af lovforslagets undtagelsesbestemmelse i 1, stk. 3, nr. 3, om lejlighedsvis eller accessorisk rådgivning, og finder at dette bør præciseres i bemærkningerne til bestemmelsen. Ejendomsforeningen Danmark efterlyser, at forarbejderne klart forholder sig til ulovregulerede erhverv, der er omfattet af adfærdsregulerende kodeks, i forhold til hvorvidt disse er omfattet af lovens anvendelsesområde eller er undtaget.

3 3/14 Dansk Ejendomsmæglerforening finder, at rådgivning om finansielle ydelser udbudt som et selvstændigt produkt hos et enkelt forretningssted hos et medlem af foreningen, som har flere forretningssteder, bør være undtaget fra loven, fordi der efter foreningens opfattelse reelt er tale om accessorisk eller lejlighedsvis rådgivning. Dansk Ejendomsmæglerforening og Dansk Kreditråd finder, at såfremt disse tilfælde skal være omfattet af loven, bør f.eks. kravet om udarbejdelse af forretningsgange kun finde anvendelse på rådgivningsvirksomheden og ikke ejendomsmæglerens øvrige virksomhed. Sammenslutningen af uafhængige økonomiske rådgivere finder, at undtagelsesbestemmelsen for lejlighedsvis eller accessorisk rådgivning bør udgå, for at sikre at f.eks. advokater eller ejendomsmæglere ikke yder rådgivning om swaps, som de ikke har forudsætninger for at yde. Forbrugerrådet finder ligeledes, at bestemmelsen bør udgå. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt, at der sker opregning af konkrete virksomheder i bemærkningerne til lovforslagets undtagelsesbestemmelse om lejlighedsvis og accessorisk rådgivning af hensyn til at fremtidssikre bestemmelsen. Undtagelsen omfatter virksomheder, der enten er lovregulerede eller alternativt er adfærdsreguleret. Det vil blive præciseret i bemærkningerne, at adfærdsregulerende kodeks skal være udarbejdet af en brancheforening. Finanstilsynet kan ved vurdering af, om undtagelsesbestemmelsen finder anvendelse, anmode om at få forelagt dette kodeks. For at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen om lejlighedsvis eller accessorisk rådgivning er det en betingelse, at der er tale om rådgivningsvirksomhed, der er reguleret ved lov eller i øvrigt er adfærdsreguleret. Bestemmelsen omfatter f.eks. ejendomsmæglere, advokater og revisorer, der yder lejlighedsvis eller accessorisk rådgivning om finansielle produkter. Dermed sikres, at loven alene finder anvendelse for de virksomheder, der yder rådgivning som et selvstændigt produkt, og der opnås derved, at der er tale om en reguleret branche. Det skal i den forbindelse bemærkes, at hvis f.eks. en ejendomsmægler yder finansiel rådgivning som hovederhverv eller på en anden mere systematisk måde, og derfor ikke kan gøre brug af undtagelsen for lejlighedsvis eller accessorisk rådgivning, er denne kun forpligtet til at følge lovens bestemmelser for den rådgivning, der falder inden for lovens anvendelsesområde. Dette vil blive præciseret i bemærkningerne til lovforslaget Øvrige spørgsmål vedrørende anvendelsesområdet Finans og Leasing anfører, at det i overensstemmelse med lovforslagets bemærkninger bør anføres i lovforslagets undtagelsesbestemmelse i 1, stk. 3, nr. 1, at rådgivning om finansielle produkter, som virksomheder

4 4/14 udbyder, omfatter både produkter, der udbydes på egne eller andres vegne. Dansk Kreditråd finder, at det bør præciseres i bemærkningerne, at undtagelsen finder anvendelse på detailhandlens formidling af lån og forsikringer. Forbrugerombudsmanden finder, at der er behov for at overveje afgrænsningen af virksomheder, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 1, stk. 3, nr. 1. Forsikring & Pension finder, at undtagelsen bør præciseres, så den omfatter finansielle virksomheder, der udbyder andre finansielle virksomheders produkter. Forsikring & Pension foreslår endvidere, at rådgivning om forsikringer, der ydes af en forsikringsformidler, og ikke alene af forsikringsmæglere, undtages loven. Herved sikres, at også forsikringsagenter er undtaget loven. Advokatsamfundet anfører, at det formentlig i afgrænsningen mellem investeringsrådgivning og almindelig finansiel rådgivning vil være vanskeligt at foretage en skarp afgrænsning. Advokatsamfundet mener derfor, at det kan synes formalistisk at kræve, at sådanne nogenlunde tilsvarende rådgivningsydelser skal udøves i separate juridiske enheder, hvorfor Advokatsamfundet anfører, at det kan overvejes at tillade, at sammenlignelige aktiviteter kan udøves inden for de samme juridiske rammer. Kromann Reumert finder, at de øvrige undtagelser i 343 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, der gælder for investeringsrådgivere, samt undtagelsen i 3, stk. 2, i lov om forsikringsformidling også bør finde anvendelse for finansielle rådgivere. Kromann Reumert finder endvidere, at undtagelsen i 1, stk. 3, nr. 2, bør omfatte medarbejdere i samme koncern, da det formentlig ofte forekommer, at det ikke er den virksomhed i koncernen, hvor medarbejderen er ansat, der yder rådgivningen, men at rådgivningen ydes af f.eks. et holdingselskab, mens medarbejderen er ansat i et datterselskab. Undtagelsesbestemmelsen for rådgivning om finansielle produkter, som virksomheder udbyder, vil blive tilrettet, så det fremgår, at den både omfatter produkter, der udbydes på egne eller andres vegne, ligesom det vil blive præciseret i bemærkningerne, at dette f.eks. omfatter detailhandlens formidling af lån og forsikringer. I overensstemmelse med Forsikring & Pensions forslag vil begrebet forsikringsmægler blive erstattet med forsikringsformidler i undtagelsesbestemmelsen i lovforslaget, da også forsikringsagenter er reguleret i lov om forsikringsformidlere.

5 5/14 For så vidt angår afgrænsningen mellem investeringsrådgivning og almindelig finansiel rådgivning som anført af Advokatsamfundet, følger det af lovforslaget, at denne rådgivning kan udøves i samme juridiske enhed. Lovforslaget har til formål at regulere rådgivning ydet til forbrugere om transaktioner i tilknytning til finansielle produkter og indfører på den baggrund et enkelt regime for at opnå tilladelse hertil med henblik på at sikre forbrugerbeskyttelsen. Det vil sige, at man som finansiel rådgiver alene er forpligtet til at følge lovens bestemmelser for den rådgivning, der falder inden for lovens anvendelsesområde. For så vidt angår de øvrige undtagelser i lov om finansiel virksomhed, der gælder for investeringsrådgivere, samt undtagelsen i lov om forsikringsformidling, vurderes disse ikke relevante for nærværende lovforslag, da reglerne ikke er relevante i forhold til forbrugerforhold. For så vidt angår undtagelsen i lovforslaget om rådgivning om finansielle produkter til virksomhedens medarbejdere, ændres denne til også at omfatte alle medarbejdere i koncernen og foreslås indføjet i bemærkningerne. Det sker for at sikre, at rådgivning ydet til en medarbejder af en anden virksomhed i koncernen, end der hvor medarbejderen er ansat, ikke omfattes af loven Betingelser for at opnå en tilladelse som finansiel rådgiver Dansk Kreditråd finder, at bestemmelsen i 3, stk. 1, er så generelt formuleret, så den medfører, at alle virksomheder skal have tilladelse som finansiel rådgiver. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet anfører, at lovens bemærkninger ikke forholder sig til forholdet mellem lovforslaget og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked, herunder hvordan retsstillingen er for finansielle rådgivere i et EU-land, der ikke stiller krav om en forudgående tilladelse, ligesom lovforslaget ikke forholder sig til, hvordan loven tilsigtes håndhævet over for internetbaserede virksomheder, der driver virksomhed fra lande uden for EU. Finansrådet og Forsikring & Pension anfører, at investeringsrådgivere og forsikringsmæglere med tilladelse i andre EU-lande har mulighed for at udøve virksomhed i Danmark og ønsker det præciseret i bemærkningerne, hvorledes dette lovforslag forholder sig hertil. Sammenslutningen af uafhængige økonomiske rådgivere foreslår, at det skal være muligt for uafhængige økonomiske rådgivere, som både yder finansiel rådgivning og investeringsrådgivning, kun at være omfattet af en forsikringsordning. Sammenslutningen fremhæver endvidere, at dækningssummen bør være omsætningsafhængig og på et niveau, der svarer til ejendomsmæglere og revisorer.

6 6/14 Ejendomsforeningen Danmark finder det bekymrende, at Finanstilsynet får mulighed for at vurdere, om et ledelsesmedlem har tilstrækkelige kvalifikationer til at bestride sit erhverv på det niveau, som lovforslaget lægger op til. Bestemmelsen i 3, stk. 1, vedrørende betingelserne for at opnå tilladelse som finansiel rådgiver, skal læses i sammenhæng med lovens anvendelsesområde, som omfatter rådgivning om finansielle produkter til forbrugere. Den medfører derfor ikke, at alle virksomheder skal have tilladelse som finansiel rådgiver. For så vidt angår rådgivere med tilladelse i andre EU-lande og deres mulighed for at udøve virksomhed i Danmark, ses der ikke at gøre sig særlige forhold gældende for forholdet mellem dette lovforslag og e- handelsloven set i forhold til det øvrige finansielle område, hvorfor denne relation ikke er behandlet i lovforslaget. Tilsvarende gør sig gældende i forhold til håndhævelse af virksomhed udøvet uden for EU. Det vil imidlertid blive anført i lovforslagets bemærkninger, at en finansiel rådgiver i et EU-land, der ikke stiller krav om en forudgående tilladelse, skal søge om tilladelse i Danmark, for at kunne udøve virksomhed i Danmark, såfremt rådgivningsvirksomheden er omfattet af lovforslagets anvendelsesområde. Det vil tillige blive præciseret i bemærkningerne, at dette lovforslag ikke griber ind i adgangen for investeringsrådgivere og forsikringsmæglere med tilladelse i andre EU-lande til at udøve virksomhed i Danmark. For så vidt angår Finanstilsynets mulighed for at vurdere om et ledelsesmedlem har tilstrækkelige kvalifikationer til at bestride sit erhverv på det niveau, som lovforslaget lægger op til, skal det bemærkes, at reglerne om egnethed og hæderlighed for medlemmer af en virksomheds ledelse svarer til de krav, der stilles i den øvrige finansielle lovgivning Kompetencekrav Finanssektorens Arbejdsgiverforening finder, at finansielle rådgivere bør underlægges mindst samme kompetencekrav som tilsvarende rådgivere i finansielle virksomheder. Dansk Aktionærforening finder, at finansielle rådgivere skal have samme kompetencekrav som investeringsrådgivere og forsikringsmæglere. Forsikring & Pension finder, at finansielle rådgivere bør have en formel viden og uddannelse, så de kan yde en ordentlig og redelig rådgivning. Forsikringsmæglerforeningen finder, at kompetencekravene for finansielle rådgivere bør bygge på uddannelse af mere formel art, så erfaring kun undtagelsesmæssigt vil kunne anses for at være tilstrækkelig.

7 7/14 Sammenslutningen af uafhængige økonomiske rådgivere finder, at lovforslagets kompetencekrav også bør finde anvendelse på rådgivere i finansielle virksomheder for at sikre alle forbrugere rådgivning på et højt fagligt niveau. Lovforslaget stiller overordnet krav om, at ansatte hos en finansiel rådgiver skal have tilstrækkelige kompetencer til at yde en forsvarlig rådgivning. Det er hensigten, at disse kompetencekrav skal præciseres gennem regler i en bekendtgørelse udstedt med hjemmel i lovforslaget. Bekendtgørelsen vil blive udformet med udgangspunkt i eksisterende kompetencekrav, hvorfor det vil blive sikret, at de finansielle rådgivere får samme uddannelsesniveau, som rådgivere i den finansielle sektor i dag besidder Regler om god skik, interessekonflikter m.v Bestemmelsen om uafhængighed Finans og Leasing anfører, at det bør overvejes at stille krav om, at en finansiel rådgiver skal være uafhængig for at få tilladelse efter loven. Dansk Aktionærforening finder, at betegnelsen rådgiver kun må anvendes af rådgivere, der er uafhængige. Såfremt dette ikke imødekommes, bør rådgivere, der ikke opfylder betingelserne for at kunne anvende betegnelsen uafhængig, oplyse, at der ikke er tale om uafhængig rådgivning, bl.a. i markedsføringsmateriale. Forsikringsmæglerforeningen finder, at alle finansielle rådgivere bør være uafhængige for at sikre, at forbrugeren ikke vildledes til at tro, at f.eks. en rådgiver i et pengeinstitut er uafhængig. Forbrugerrådet finder, at kravet om, at en finansiel rådgiver ikke må betegne sig som uafhængig, hvis en finansiel virksomhed besidder 20 pct. eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen, bør ændres, så enhver forbindelse til en finansiel virksomhed bør medføre, at den finansielle rådgiver ikke kan betegne sig som uafhængig. Lovforslaget stiller krav om, at en finansiel rådgiver, der betegner sig som uafhængig, reelt skal være uafhængig, ved at opfylde en række krav. Herved er det muligt at skelne mellem afhængige og uafhængige rådgivere. Derfor er det vurderingen, at der ikke er behov for at forbeholde betegnelsen rådgiver for rådgivere, der er uafhængige. Tilsvarende vurderes, at der ikke er behov for at forbeholde betegnelsen finansiel rådgiver for uafhængige rådgivere. Hertil kommer, at virksomheden på sin hjemmeside skal oplyse, hvis den ikke er uafhængig. Det vurderes, at kravet om, at en finansiel rådgiver ikke må betegne sig som uafhængig, hvis en finansiel virksomhed besidder 20 pct. eller mere

8 8/14 af stemmerettighederne eller kapitalen, er tilstrækkeligt til at sikre, at virksomheden reelt er uafhængig. Det skal bemærkes, at dette kriterium stemmer overens med reglerne i lov om finansiel virksomhed Oplysning om provision eller andet vederlag Forsikring & Pension finder, at der bør indføres et effektivt provisionsforbud i loven for at sikre en åben og fair konkurrence og reel uafhængighed, hvilket vil være til fordel for den enkelte forbruger og foreslår, at en finansiel virksomhed ikke må videreformidle midler til den finansielle rådgiver via en tredjepart. Forbrugerrådet finder tilsvarende, at der bør indføres et provisionsforbud. Finansrådet finder, at lovforslagets 10 om oplysning om provision bør have samme indhold som 11 i god skik-bekendtgørelsen. Lovforslaget indeholder et provisionsforbud for virksomheder, der betegner sig som uafhængige. Lovforslaget indeholder herudover en pligt til at oplyse om provision eller andet vederlag til virksomheden, herunder en forpligtelse til at oplyse, hvis denne ikke er uafhængig. På den baggrund vurderes der ikke at være behov for at indføre et provisionsforbud. Lovforslaget indeholder endvidere en hjemmel til at fastsætte nærmere regler om redelig forretningsskik og god praksis på området, herunder fastsætte regler om modtagelsen af provision. 11 i god skikbekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om oplysningspligt om en virksomheds eller dennes medarbejderes særlige interesse i rådgivningens resultat, ligesom der er oplysningspligt for den finansielle virksomhed, hvis medarbejderen modtager provision afhængig af det enkelte salg. Disse forhold vil blive omfattet af den kommende bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere Tilsyn Tilsynsbeføjelser Forbrugerombudsmanden anfører, at det bør vurderes, om der er behov for at indsætte en hjemmel i loven til, at Finanstilsynet kan give Forbrugerombudsmanden oplysninger i tilfælde, hvor denne optager en sag til behandling. Forbrugerombudsmanden anfører endvidere, at det i bemærkningerne står, at Forbrugerombudsmanden skal ikke behandle konkrete henvendelser fra borgerne om overtrædelse af 7. Forbrugerombudsmanden finder, at dette ikke er et helt korrekt billede af Forbrugerombudsmandens kompetence, fordi han typisk vil oversende evt. modtagne henvendelser om finansielle rådgivere, som er omfattet af lovforslaget, til Finanstilsynet som den primære tilsynsmyndighed, men har dog også mulighed for at tage konkrete sager op til behandling.

9 9/14 For så vidt angår Finanstilsynets videregivelse af oplysninger til Forbrugerombudsmanden i de tilfælde hvor denne optager en sag til behandling, vil der i lovforslaget blive indsat en hjemmel hertil, svarende til, hvad der følger af lov om finansiel virksomhed. Det er Finanstilsynet, der er primær tilsynsmyndighed, for så vidt angår henvendelser vedr. overtrædelser af reglerne om god skik. Såfremt Forbrugerombudsmanden modtager henvendelser herom, skal disse derfor oversendes til videre behandling hos Finanstilsynet. Forbrugerombudsmanden har dog mulighed for at tage en konkret sag op til behandling, såfremt den vurderes at være af principiel eller vidtgående betydning. Dette vil blive præciseret i lovens bemærkninger Offentliggørelse Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet anfører en række betænkeligheder ved, at der efter forslaget skal ske offentliggørelse af tiltalefrafald og påtaleopgivelse. Dette vil bl.a. kunne medføre en ubegrundet mistænkeliggørelse af en virksomhed, ligesom det vil kunne fratage en virksomhed incitamentet til at deltage i opklaringen af en straffesag. Lovforslagets bestemmelser om offentliggørelse vil blive affattet i overensstemmelse med den seneste ændring af en række love på det finansielle område i medfør af lov nr af 19. december 2012, således at der skal ske offentliggørelse, hvis en sag er overgivet til politimæssig efterforskning, og der er faldet helt eller delvist fældende dom eller vedtaget bøde, eller hvis en sag er afgjort med vedtagelse af administrativt bødeforelæg. Virksomheden kan dog selv vælge tillige at offentliggøre et tiltalefrafald eller påtaleopgivelse eller anmode Finanstilsynet herom Årligt gebyr til Finanstilsynet Sammenslutningen af uafhængige økonomiske rådgivere finder, at der kun bør betales ét gebyr til Finanstilsynet, også i tilfælde af, at virksomheden har tilladelse både som investeringsrådgiver og finansiel rådgiver. En tilladelse til investeringsrådgivning efter lov om finansiel virksomhed, giver adgang til at rådgive erhvervsdrivende om investeringer, hvilket ikke er muligt med en tilladelse som finansiel rådgiver. Der er således tale om to forskellige tilladelser og dermed to forskellige slags tilsyn, som ikke dækker over fuldstændig samme indhold, hvorfor det fastholdes, at der i sådanne tilfælde skal betales to gebyrer Klageadgang Dansk Aktionærforening, Forsikring & Pension, Fondsmæglerforeningen, Realkreditforeningen og Forbrugerrådet finder, at forbrugere altid bør have adgang til et klage- eller ankenævn, som kan behandle klager over finansielle rådgivere.

10 10/14 Finansrådet og Realkreditforeningen finder, at finansielle rådgivere bør have en klageansvarlig, så der opnås en beskyttelse svarende til andre finansielle virksomheder. I forbindelse med gennemførelsen af direktivet om alternativ tvistløsning (ADR-direktivet) skal der gennemføres klageadgang for alle varer og tjenesteydelser. Gennemførelse af en klageadgang for forbrugere, der har modtaget rådgivning hos finansielle rådgivere, bør derfor ske i forbindelse med gennemførelsen af ADR-direktivet. Klageadgangen for finansielle virksomheder er reguleret af bekendtgørelsen om klageansvarlige, hvorefter det følger, at bl.a. pengeinstitutter og realkreditinstitutter skal udpege en klageansvarlig. Denne bekendtgørelse står over for en kommende revision, og det vil i den forbindelse blive vurderet om finansielle rådgivere og f.eks. investeringsrådgivere tillige skal omfattes af denne bekendtgørelse Straffebestemmelser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet finder, at henvisningen i straffebestemmelsen til medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning rejser usikkerhed om kriminaliseringens omfang, fordi gerningsindholdet i bestemmelsen kun undtagelsesvist vil være omfattet af andre lovbestemmelser. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet finder endvidere, at der tillige bør henvises til 4, stk. 4, for at sikre, at manglende oplysninger fra enkeltmandsvirksomheder er strafbare, ligesom det anføres, at kriminaliseringen af god skik-bestemmelser er vanskeligt at håndtere strafferetligt. Dansk Kreditråd finder det unødigt, at 7, stk. 2, som er en hjemmelsbestemmelse, er strafbelagt, og henviser til at der i straffebestemmelsen alene bør henvises til 7, stk. 1. Advokatsamfundet finder, at der særligt inden for et nyt retsområde bør udvises tilbageholdenhed med at indføre hjemmel til at fastsætte administrative bødeforelæg i tilfælde, hvor den berørte virksomhed erklærer sig skyldig i en påstået lovovertrædelse. Lovforslagets strafferetlige bestemmelser er udformet efter sædvanlig praksis på det finansielle område og vurderes derfor som udgangspunkt at burde fastholdes. Imidlertid vil der i strafbestemmelsen ske en præcisering, således at manglende afgivelse af oplysninger fra enkeltmandsvirksomheder tillige er strafbare. For så vidt angår overtrædelser af generelle bestemmelser om god skik, som eksempelvis lovforslagets 7, er sådanne regler i dag ikke strafbe-

11 11/14 lagt, hvorfor det foreslås at ændre straffebestemmelsen, således at overtrædelse af 7, ikke bør være strafbar. For så vidt angår muligheden for at give Finanstilsynet adgang til at udstede administrative bødeforelæg, vil dette efter bemærkningerne alene kunne ske i de tilfælde, hvor der er tale om ensartede og ukomplicerede overtrædelser uden bevismæssige tvivlsspørgsmål, og hvor sanktionsniveauet ligger fast. Dette er i overensstemmelse med andre lignende områder inden for Finanstilsynets virke Øvrige spørgsmål Pris for rådgivning Forbrugerrådet finder, at der bør indføres en forpligtelse for finansielle virksomheder til at oplyse om de omkostninger, som er forbundet med rådgivning. Dansk Aktionærforening og Sammenslutningen af uafhængige økonomiske rådgivere finder, at der bør indføres en forpligtelse til at opdele priser for finansielle produkter generelt i en pris for produkter og en pris for den rådgivning, som f.eks. et pengeinstitut yder. Sammenslutningen af uafhængige økonomiske rådgivere fremfører, at en sådan opsplitning vil medføre større gennemsigtighed og styrke konkurrencen på prisen på rådgivning. Sammenslutningen finder endvidere, at en sådan opsplitning bør medføre, at forbrugeren skal kunne fravælge rådgivningen i pengeinstituttet og i stedet anvende den sparede rådgivning til at købe rådgivning hos en finansiel rådgiver. En opdeling vil endvidere kunne bidrage til øget konkurrence om finansielle produkter, fordi den finansielle rådgiver vil kunne udpege det bedste og billigste produkt for forbrugere. Som det fremgår af Erhvervs- og Vækstministeriets rapport fra august 2012 om mulighederne for at styrke uvildig rådgivning, er det ikke muligt at opsplitte prisen for rådgivning af finansielle produkter og låntagning, da det ikke var muligt endeligt at foretage en opdeling af den tid, der anvendes til kreditvurdering, og den tid, der kun anvendes til rådgivning, og som vil kunne overlades til en uafhængig rådgiver. Dette skyldes, at en stor del af den informationsindsamling, der sker med henblik på selve rådgivningen, alligevel skal indhentes til brug for kreditvurderingen. Det vurderes på den baggrund ej heller muligt reelt at opgøre prisen for rådgivningen på grund af denne tætte sammenhæng, hvorfor en bestemmelse om at finansielle virksomheder skal oplyse om de omkostninger, som er forbundet med rådgivning, ikke vurderes at have en reel nytteværdi. Endelig vil en opsplitning, der kan medføre, at en forbruger kan fravælge rådgivningen i pengeinstituttet og i stedet anvende den sparede rådgivning til at købe rådgivning hos en finansiel rådgiver, kunne medføre en risiko for, at der vil ske en sænkelse af forbrugerbeskyttelsen, da nogle

12 12/14 forbrugere sandsynligvis vil fravælge rådgivning i pengeinstituttet uden at købe sig til rådgivning ved en uvildig rådgiver. Der er med andre ord risiko for, at forbrugerne ikke anvender det sparede rådgivningsgebyr til at købe rådgivning hos en uafhængig rådgiver Generelle betragtninger Dansk Aktionærforening, Forbrugerrådet og Sammenslutningen af uafhængige økonomiske rådgivere finder, at en del af rådgivningssalæret i eksempelvis pengeinstitutter er bygget ind i renter og bidragssatser som er fradragsberettigede, og finder derfor at rådgivning ydet af finansielle virksomheder og finansielle rådgivere bør behandles ens i skattemæssig henseende, således at kunden opnår fradragsret hvad enten, der er tale om rådgivning i et pengeinstitut eller ved en uafhængig rådgiver. Forsikring & Pension finder, at der er behov for en vurdering af, hvor mange virksomheder, der er omfattet af loven, for at kunne vurdere lovforslagets omkostninger, ligesom der ønskes en vurdering af konsekvenserne for erhvervslivet. Forbrugerrådet finder, at der bør være et fælles regelsæt for alle, der yder finansiel rådgivning. Dette vil bidrage til at sikre en reel konkurrence mellem finansielle rådgivere og den finansielle sektor og sikre, at forbrugeren får betryggende rammer, uanset hvor forbrugeren efterspørger rådgivning. Det er endvidere Forbrugerrådets opfattelse, at det bør overvejes at lette bevisbyrden ved erstatningssager om dårlig rådgivning, ligesom det bør overvejes at fastsætte civilretlige sanktioner ved overtrædelse af udvalgte forbrugerbeskyttelsesregler. Finansrådet og Forsikring & Pension finder, at der er behov for at gøre det mere klart, hvad forholdet er mellem reglerne om investeringsrådgivere og forsikringsmæglere på den ene side og dette lovforslag om finansielle rådgivere på den anden side. Det skal være med til at præcisere, at en finansiel rådgiver, der f.eks. ønsker at yde investeringsrådgivning til en erhvervsdrivende, skal have en tilladelse som investeringsrådgiver. For så vidt angår skattespørgsmålet, er den rette ressortmyndighed Skatteministeriet. Skatteministeriet har tidligere oplyst, at det forslåede fradrag ikke bør indføres. Det vurderes, at der vil være omkring 50 virksomheder, der vil søge om tilladelse efter loven. Der vil endvidere inden lovforslagets fremsættelse blive indsat en beskrivelse af forslagets konsekvenser for erhvervslivet. Ved udarbejdelsen af loven er der i videst mulig omfang søgt tilvejebragt en retstilstand, hvor der gælder det samme beskyttelsesniveau for forbrugere i finansielle virksomheder og forbrugere, der søger rådgivning hos finansielle rådgivere.

13 13/14 For så vidt angår spørgsmålet om bevisbyrde og civilretlige sanktioner er der nedsat et udvalg om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter, som skal undersøge hvorvidt de gældende regler giver forbrugeren et tilstrækkeligt værn i de situationer, hvor rådgiverne ikke har efterlevet de gældende regler i forbindelse med rådgivning om investeringer og kreditgivning. Der bliver derfor ikke taget særskilt stilling til spørgsmålet om bevisbyrde og civilretlige sanktioner i forbindelse med dette lovforslag. Endelig vil der ske en præcisering i lovforslagets bemærkninger, således at forholdet mellem reglerne om investeringsrådgivere og forsikringsmæglere på den ene side, og dette lovforslag om finansielle rådgivere på den anden side fremstår mere klart. 1. Oversigt over hørte organisationer, myndigheder m.v. Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Arbejdsskadestyrelsen, Børsmæglerforeningen, Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Nationalbank, Danmarks Rederiforening, Danmarks Skibskredit A/S, Dansk Aktionærforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Danske Advokater, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Dansk Ejendomsmæglerforening, Danske Maritime, Danske Regioner, Dansk Erhverv, Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM), Dansk Industri, Dansk Investor Relations Forening DIRF, Dansk Metal, Dansk Pantebrevsforening, Dansk Kredit Råd, Datatilsynet, Den Danske Aktuarforening, Den Danske Finansanalytikerforening, Den danske Fondsmæglerforening, Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer, Ejendomsforeningen, FDIH Foreningen for Distance- og Internethandel, FDFA Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og ForsikringsAgenturer, Finansforbundet, Finanshuset i Fredensborg A/S, Finansiel Stabilitet A/S, Finans og Leasing, Finansrådet Danske Pengeinstitutters Forening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen af Forretningsførere for Udenlandske Forsikringsselskaber, Foreningen af Interne Revisorer, Foreningen af J.A.K. Pengeinstitutter, FOREX, Forsikring & Pension, Forsikringsmæglerforeningen, Frivilligrådet, FSR danske revisorer, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Garantifonden for indskydere og investorer, Garban-Intercapital Scandinavia, GXG Markets A/S, Håndværksrådet, Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO), InvesteringsForeningsRådet, ISACA Denmark Chapter, IT-branchen, KommuneKredit, Kommunernes Landsforening, Kuratorforeningen, Købmandsstandens OplysningsBureau, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug, Landsforeningen af forsvarsadvokater, Landsorganisationen i Danmark (LO), Lokale Pengeinstitutter, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Nets, Parcelhusejernes Landsforening, PostDanmarks Juridiske afdeling, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Rederiforeningen af 1895, Regionale Bankers Forening, Regnskabsrådet, Revisorkommissionen, Revisortilsynet, Rigs-

14 14/14 revisionen, Skibs- og Bådebyggeriets Arbejdsgiverforening, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, VP Securities A/S, Western Union, Færøernes Hjemmestyre via Rigsombudsmanden på Færøerne og Grønlands Selvstyre via Rigsombudsmanden i Grønland. 2. Følgende organisationer, myndigheder m.v. har haft bemærkninger til lovforslaget: Advokatrådet Dansk Aktionærforening Dansk Ejendomsmæglerforening Dansk Kreditråd Datatilsynet Den Danske Fondsmæglerforening Ejendomsforeningen Danmark Erhvervsstyrelsen Finansforbundet Finans og Leasing Finansrådet Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forbrugerombudsmanden Forbrugerrådet Forsikringsmæglerforeningen Forsikring og Pension Kromann Reumert Landbrug og Fødevarer Realkreditforeningen Realkreditrådet Sammenslutningen af uafhængige økonomiske rådgivere Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Regulering af bestemmelser om rentestigninger (»rentetriggeren«))

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 113 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 26 Bilag 1 Offentligt 11. september 2012 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven 1. Baggrund og

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

29. april EM 2011/115. Fremsat den 29. april af økonomi- og erhvervsminister (Brian Mikkelsen) Forslag. til

29. april EM 2011/115. Fremsat den 29. april af økonomi- og erhvervsminister (Brian Mikkelsen) Forslag. til 29. april EM 2011/115 Fremsat den 29. april af økonomi- og erhvervsminister (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«.

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 11. oktober 2013 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Navn: 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Advokatsamfundet/Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Navn: 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Advokatsamfundet/Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Navn: 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Advokatsamfundet/Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Arbejdsmarkedets Tillægs

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Forslag. til. (Ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med fastsættelse af referencerenter m.v.)

Forslag. til. (Ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med fastsættelse af referencerenter m.v.) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af hjemlenfor salg af administrative ydelse) $1 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (Revisors uddannelse og certificering af revisorer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Udkast til. Forslag. til. Lov om ændring af bogføringsloven

Udkast til. Forslag. til. Lov om ændring af bogføringsloven Udkast til Forslag til Lov om ændring af bogføringsloven (Opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet) 1 I bogføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006, som ændret ved 62 i lov nr. 468

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Ligestillingsudvalget 2012-13 L 17 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 3. oktober 2012 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2012-13 Fremsat den 30. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (Revisors

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter v. Nina Dietz Legind 1 Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter Udvalg NEDSAT februar 2013 Rapport OFFENTLIGGJORT

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed

Forslag. til. Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed (Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning August 2012 2/38 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume 1.1.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse Forbrugerbeskyttelse Julie Galbo, Finanstilsynet AIDA Det danske selskab for forsikringsret 27/1-2011 Oversigt Sampension Tanker om gruppelivsforsikring SEB-afgørelsen Ny informationsbekendtgørelse God

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 11. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2003-440-0147 Dok.: TJE20454 Kommissorium for udvalget vedrørende advokater 1. Den seneste samlede revision

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning. NOTAT 25. februar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber,

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere