ekstraordinær generalforsamling afstemning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ekstraordinær generalforsamling afstemning"

Transkript

1 Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet næste side. Kære medlem i grundejerforeningen Kildeholm IV Du kan sandsynligvis huske, at du tidligere har hørt om projektet med istandsættelse af grundejerforeningens stier. Projektet blev da også vedtaget på generalforsamlingen i maj i år, hvor der blev bevilliget maksimalt kr., baseret på budget udarbejdet af et rådgivende ingeniørfirma samt bestyrelsen. Siden har bestyrelsen arbejdet videre med projektet og igennem et rådgivende ingeniørfirma fået indhentet priser på arbejdet fra tre forskellige entreprenører. Desværre viser priserne fra licitationen, at istandsættelse bliver væsentlig dyrere, da det nye maksimum beløb bliver kr. Vedtægterne giver derfor ikke mandat til, at bestyrelsen gennemfører projektet. Derfor indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, for at medlemmerne kan beslutte, om stierne stadig skal istandsættes, når den højere pris tages i betragtning. Men er det nødvendigt at bruge penge på asfalt kan vi ikke slippe? Grundejerforeningen har, og det vil sige også dig som medlem, en forpligtelse til at vedligeholde stierne på vores område, og da disse stier ikke er blevet vedligeholdt de seneste 40 år, er de i så ringe stand, at det skal gøres nu. Og hvis vi ikke vil vedligeholde vores egne stier, hvordan kan vi så forvente og forlange, at kommunen skal vedligeholde deres veje i vores grundejerforening. Bestyrelsen mener derfor, at det er nødvendigt at gennemføre denne istandsættelse af vores stier, og at det vil være vanskeligt at drive foreningen fremover, såfremt dette projekt ikke gennemføres. Bestyrelsen opfodrer medlemmerne til at deltage på generalforsamlingen for derved at være med til at debattere og beslutte, om stierne skal istandsættes. Såfremt du ikke kan (eller vil) deltage, opfordrer bestyrelsen til, at du betror din stemme til en anden ved at afgive fuldmagt; se blanket på bagerste side. Med venlig hilsen Bestyrelsen (kontaktinformationer til bestyrelsen ses på bagsiden)

2 Grundejerforeningen Kildeholm IV - Kontaktinformationer til bestyrelsen Kontaktinformationer til bestyrelsen Valgt på ordinær generalforsamling den 14. maj Konstitueret på bestyrelsesmødet den 5. juni Post og ansvarsområde Navn Adresse Telefon Formand Morten Zilmer Lejrevej Sekretær / næstformand / veje og stier Jakob Langgaard Lindholmvej Kasserer / ejendomsmægler info. Jørgen Staalsø Jomsborgvej Best. medlem / grønne områder Kamilla Fugl Lejrevej Best. medlem / snerydning Ebbe Wettlaufer Trelleborgvej Suppleant / aktivitetsområde Lise Zobel Fyrkatvej Suppleant Margit Frandsen Lindholmvej Suppleant 3. (ingen) - - Alle 8 (bestyrelsen og suppleanter) Webmaster Morten Zilmer Lejrevej Sti-gruppen Medlemmer af bestyrelsen og suppleanter i sti-gruppen er: Ebbe Wettlaufer Jakob Langgaard Morten Zilmer Page 1 of

3 Grundejerforeningen Ølstykke den september 2013 Kildeholm IV Ekstraordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 24. september 2013 kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stiprojekt præsentation, debat og afstemning om projekt samt kontingent Forslag 1: Stierne istandsættes til en omkostning af højest kr. inklusiv moms, og kontingentet for sæsonen fastsættes til kr. Se detaljer om stiprojektet i vedlagte beskrivelse. Forslag 2, bortfalder hvis forslag 1 vedtages: Stierne istandsættes ikke, men kontingentet for sæsonen fastsættes til kr. for at foretage en opsparing i foreningen til senere istandsættelse. Forslag 3, bortfalder hvis forslag 1 eller 2 vedtages: Stierne istandsættes ikke og kontingentet for sæsonen fastsættes til kr. 3. Valg af en ekstra suppleant til bestyrelsen. Der opstillede kun to suppleanter ved den ordinære generalforsamling, men vedtægterne foreskriver, at der skal vælges tre suppleanter, så derfor valg af en ekstra suppleant. Som suppleant får du mere viden om, hvad der sker i lokalområdet og kan være med til at bestemme, hvad der skal gøres i vores område. Bestyrelsen holder fire møder årligt, hvor suppleanter også deltager. Som suppleant vælges du kun for et år, men skal være indstillet på at træde til som bestyrelsesmedlem, hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden næste generalforsamling. 4. Eventuelt. Referat af generalforsamlingen bliver lagt på hjemmesiden senest to uger efter, og ikke omdelt i trykt format. Trykt version kan rekvireres hos Morten Zilmer, Lejrevej 6. Vedlagt næste sider: Beskrivelse af stiprojekt samt budget med og uden vedtagelse af projektet. Med venlig hilsen Bestyrelsen

4

5 Forslag 1 detaljer: Istandsættelse af Skolestien og Stenløse-stien mv. Bestyrelsen foreslår at istandsætte stier, som beskrevet nedenfor, til en samlet omkostning af højest kr. inklusiv moms. Oversigt over stier i forslaget Forslag om istandsættelse af Skolestien og Stenløse-stien mv. med asfalt betyder, at stier markeret med sort på figuren nedenfor vil blive istandsat med asfalt. Figur 1: Skolestien og Stenløse-stien mv. istandsat med asfalt Omkostning for istandsættelse af Skolestien og Stenløse-stien mv. med asfalt Budget for omkostninger er: Budget baseret på priser fra licitation, nominelt: kr. inklusiv moms. Optimistisk betragtning (10% under budget): kr. inklusiv moms. Pessimistisk betragtning (15% over budget): kr. inklusiv moms. Priserne er baseret på licitation udført af et rådgivende ingeniørfirma, som har indhentet priser fra tre forskellige entreprenører. Udgifter til rådgivende ingeniørfirma og advokat, som allerede er afholdt, er ikke inkluderet i ovenstående beløb, hvilket beløber sig til i alt ca kr., der er betalt i 2013.

6 Generelt om stierne i grundejerforeningen Grundejerforeningen har ansvaret for vedligehold af ca meter cykel- og gangstier, som ligger på grundejerforeningens arealer. Disse stier blev anlagt og asfalteret i forbindelse med udstykning af området omkring I de efterfølgende ca. 40 år er stierne stort set ikke blevet vedligeholdt, og mange af stierne er derfor i dårlig stand, og enkelte i meget dårlig stand, som for eksempel stien ved det grønne område øst for Jomsborgvej (kaldet Skolestien). Dette forslag omhandler kun istandsættelse af de mest brugte stier, og således er stierne, der løber bag baghaverne ikke medtaget i forslaget, da dette ville være meget bekosteligt, og derfor må nedprioriteres. Forpligtelse til vedligehold Grundejerforeningen er forpligtet til at vedligeholde de stier, som er vist med numre på kortet på foregående side, og disse stier ligger alle på grundejerforeningens matrikel. Såfremt grundejerforeningen ikke efterlever sin forpligtelse til at vedligeholde stierne, har kommunen flere muligheder for at gennemtvinge vedligehold, bl.a. igennem dagbøder. Kommunen har ansvaret for vedligehold af stierne langs Normannervej, samt stien syd for Ring Syd. Dræn ved Skolestien I forbindelse med istandsættelse af stierne bliver der etableret overfladedræn langs en del af Skolestien, da der tidligere har været problemer med vand i dette område, og vurderingen er, at vandet omkring stien har været med til at forværre stiens tilstand. Ved at lede vandet væk via et dræn vil stien kunne holde i endnu flere år. Arbejdstider for istandsættelse Arbejdet vil blive udført på hverdage, og grundejerne må forvente, at håndværkere kan bruge støjende maskiner fra kl. 7 om morgenen til kl. 18 om aftenen. Nuværende status På generalforsamlingen i maj dette år blev det med et budget på kr. besluttet at istandsætte stierne. Dette budget var udarbejdet af bestyrelsen og et rådgivende ingeniørfirma, og der var indregnet ekstrabeløb på omkring 15% ekstra for at tage højde for eventuelle meromkostninger. Bestyrelsen indgik efterfølgende en aftale med det rådgivende ingeniørfirma om at gennemføre en licitationsrunde med tre forskellige entreprenører. Resultatet af denne licitationsrunde blev, at selv priserne fra den billigste entreprenør var væsentligt højere end det afsatte beløb. Medlemmerne skal derfor tage stilling til om istandsættelsen af stierne skal gennemføres til den nye og højere pris. Istandsættelsen udføres foråret 2014, såfremt det vedtages Såfremt projektet bliver accepteret af medlemmerne på den ekstraordinære generalforsamling, vil bestyrelsen indgå en aftale med den billigste entreprenør om, at arbejdet med istandsættelse af stierne bliver udført i foråret 2014, og til den pris, som blev givet på baggrund af licitationen. Det rådgivende ingeniørfirma vil føre tilsyn med opgavens udførelse.

7 GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV - BUDGET ( ) Budget oversigt for årrække relevant ved istandsættelse af stierne Uden stier Med stier istandsættelse Oversigt Oversigt Oversigt Oversigt Oversigt Oversigt Budget Budget Budget Budget Budget Budget Regnskab Kontingent per parcel Note INDTÆGTER Kontingent 164 parceller Legeplads tilskud Garbogård Renter INDTÆGTER IALT UDGIFTER Grønne områder: Græsslåning m.m Snerydning arbejde Aktivitetsområde og legeplads Renovering af alle stier Diverse vedligehold Ansvarsforsikring Øvrige udgifter: Fortæring gen.fors., best.møder Skovtur bestyrelsen Fastelavnsfest Kontorartikler mv Advokatomkostninger kildeholm.dk Gebyrer bank UDGIFTER IALT ÅRETS OVERSKUD EGENKAPITAL, GÆLD, & LIKVIDITET UDVIKLING Egenkapital primo Årets overskud/underskud EGENKAPITAL ULTIMO GÆLD TIL LEVERANDØRER Udskudt betaling for snerydning LIKVIDITET ULTIMO Note 1: Midlertidig nedsættelse for at reducere egenkapitalen; kontingent efterfølgende år er ca kr.

8

9 Fuldmagt for ekstraordinær generalforsamling For at så mange medlemmer som muligt kan gøre deres stemme gældende i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, vil bestyrelsen gerne opfordre til, at du deltager på generalforsamlingen for derved at være med til at debattere og beslutte, om stierne skal istandsættes. Desværre viser erfaringen fra tidligere, at mange medlemmer ikke deltager personligt. Derfor vil bestyrelsen som alternativ til personligt fremmøde gerne opfordre til, at du betror din stemme til en anden person ved at afgive fuldmagt. Reglerne for fuldmagt og stemmeafgivelse er beskrevet i grundejerforeningens vedtægter 9.: Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme, dog kan der kun afgives én stemme pr. ejendom. Er et stemmeberettiget medlem forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, overgår retten til at stemme og til i det hele at repræsentere det pågældende medlem til medlemmets ægtefælle, medmindre det pågældende medlem skriftligt og inden generalforsamlingens påbegyndelse overfor formanden har tilkendegivet andet. Stemmeretten skal udøves ved personlig nærværelse, dog for så vidt angår aktieselskaber, foreninger og andre juridiske personer ifølge fuldmagt. Ved brug af fuldmagt kan du bruge sedlen nedenfor, eller en anden tilsvarende seddel. Du kan for eksempel give fuldmagten til en nabo, som deltager på den ekstraordinære generalforsamling, men bestyrelsen vil også gerne opfordre til at fuldmagterne fordeles på mange personer, så enkeltpersoner ikke får væsentlig indflydelse på udfaldet af afstemningen. Såfremt du ikke kender en nabo, der deltager, har de to interne revisorer, som blev valgt på generalforsamlingen i maj, indvilliget i at modtage fuldmagter. Disse revisorer er: Hans Bjerg Nielsen, Østerbygdvej 1 Leo Hartvigsen, Lejrevej 15 Fuldmagter til revisorerne skal afleveres personligt (og må ikke lægges i postkassen), og afleveres senest dagen før, dvs. mandag den 23. september Fuldmagt for ekstraordinær generalforsamling tirsdag 24. september 2013 i Grundejerforeningen Kildeholm IV Herved afgiver jeg (navn og adresse): Fuldmagt til (navn og adresse)..: Kommentar til fuldmagtshaver.: Fuldmagtshaveren kan varetage mine interesser og stemme på mine vegne. Underskrift

10

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl.

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. Dyssegårdens Grundejerforening Udsendt 17. feb. 2015 Generalforsamling www.dygrfor.dk Indkaldelse til: Ordinær generalforsamling Vigtigt afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19:00

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING 41. årgang Maj 2012 Nr. 1 TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING Maj 2012 TIL FORENINGENS MEDLEMMER ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til 8 i foreningens vedtægter indkaldes

Læs mere

Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad

Indhold. Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49. Det trykte medlemsblad Medlemsinformation 16. maj 2011 Nr. 49 Det trykte medlemsblad Hermed et eksemplar af det trykte medlemsblad, Medlemsinformation nr. 49. Heri er indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, beretning

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TROA Formål: Flytning til nye lokaler Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A FORMALIA Til stede: 39 stemmeberettigede. Derudover 3 repræsentater

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn

Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn Loddenhøj Jollehavn Etablering af en almennyttig jollehavn ved Loddenhøj, 6200 Aabenraa, Sønderjylland. 1 / 29 Indholdsfortegnelse 1 Executive Summary... 3 1.1 Historien... 3 1.2 Fremtiden... 3 1.3 Økonomi

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Hedehusene 12. februar 2014 Sted: Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden 371-2640 Hedehusene Adgang, stemmeret og

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret d.20.04.2012 i Harboøre Centeret 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til ændringer af vedtægterne for Vejlby Pumpelag af 2011. 3. Forslag til forretningsordenen for Vejlby Pumpelag af 2011. 4. Eventuelt. Bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere