Klimatilpasning af Sørup som pilotprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimatilpasning af Sørup som pilotprojekt"

Transkript

1 Rebild Kommune Klimatilpasning af Sørup som pilotprojekt TILBUD PÅ TILVEJEBRINGELSE AF GRUNDLAG FOR ANSØGNING OM MEDFINANSIERING AF KLIMAPROJEKTER I SØRUP SAMT POTENTIALEANALYSE OG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR REGNVANDSUDLEDNINGER TIL LYNGMOSEGRØFTEN Rekvirent Rådgiver Rebild Kommune Hobrovej Støvring Orbicon Jens Juuls Vej Viby J Projektnummer Projektleder Kvalitetssikring Sara Bugge Ploug Henrik Grove Revisionsnr. 00 Godkendt af Henrik Grove Udgivet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING Baggrund Formål OPGAVEBESKRIVELSE Administrationsgrundlag for udledningstilladelser i Lyngmosegrøften Kort proces- og opgavebeskrivelse Rådgiverleverancer Forudsætninger Supplerende ydelser Klimatilpasning af Sørup som pilotområde Kort proces- og opgavebeskrivelse Rådgiverleverancer Forudsætninger Supplerende ydelser Forberedelse til aftale om medfinansiering Kort proces- og opgavebeskrivelse Rådgiverleverancer Forudsætninger Supplerende ydelser PRÆSENTATION AF RÅDGIVERS PROJEKTTEAM TIDSPLAN HONORAR Pris for opgaven Udlæg Timeprisliste for supplerende ydelser STANDARDVILKÅR... 19

3 6.1 Ansvar og forsikring AFSLUTNING BILAG 1: STANDARDKONTRAKT FOR MEDFINANSIERING BILAG 2: UDVALGTE REFERENCER... 21

4 BILAGSFORTEGNELSE 1. Standardkontrakt mellem mellem kommune og forsyning 2. Eksempel på klimaansøgning, Et eksempel på den gode klimaansøgning 3. Teknisk gennem af pilotprojekt for administrationsgrundlag for udledningstilladelser 4. Udvalgte referencer 4 / 23

5 1 INDLEDNING Klimatilpasning er et vigtigt emne for såvel kommunens politikere såvel som spildevandsselskabets bestyrelse. Det har ofte stor offentlig bevågenhed når problemerne indtræder, især i forbindelse med store tø- og skybrud, men det er også noget som bliver meget konkret og nært i forhold til den enkelte berørte borger. Derfor er det vigtigt, at der er politisk indsigt, opbakning og medejerskab til arbejdet med klimatilpasning. Muligheden for at lave klimatilpasning som medfinaniseres af såvel Kommune som Forsyning med alternative, terrænbaserede løsninger åbner op for et utal af forskellige muligheder for at skabe synergieffekter rekreative anlæg i byen, bynær natur, vådområder i oplandet, renovering af offentlige pladser, grønne veje og så videre. Derfor melder der sig en række interesser og behov i planlægningen, som ikke på samme måde er på banen, når det er forudbestemt, at der arbejdes med eksemeplvis traditionelle afløbstekniske løsninger. Nærværende tilbud indeholder en beskrivelse af opgaven opdelt i tre delopgaver 1. Administrationsgrundlag for udledningstilladelser i Lyngmosegrøften 2. Klimatilpasning i Sørup 3. Forberedelse til aftale om medfinansiering Desuden indeholder tilbuddet en beskrivelse af, hvordan opgaven tænkes løst inden for den fastsatte økonomiske ramme, samt hvilke ekstraydelser der eventuelt kan supplere opgaveløsningen. Vi beskriver, hvilken proces vi foreslår, og hvilke medarbejdere vi kan tilbyde. I afsnit 4 findes et forslag til tidsplan for opgavens gennemførelse. Orbicon A/S har mange års erfaringer med klimatilpasningsopgaver, og vi er sikre på, at vi kan løse opgaven til Rebild Kommunes og Rebild Forsynings tilfredshed. Vi vil gerne anføre en række gode grunde hertil. Orbicon har et stort kendskab til vandløbene i Danmark og har udviklet softwaren VASP, der håndterer data for størstedelen af vandløb i Danmark. Vi har mange kompetencer inden for hydrologi, hydrometri og vandløbsregulativer. Vi har tidligere løst vandløbsopgaver for Rebild Kommune og har i den forbindelse allerede data for flere vandløb i Rebild Kommune, som vi vil inddrage i løsning af opgaven. Orbicon er desuden en af Danmarks førende rådgivere inden for LAR og klimatilpasning og har derfor mange erfaringer med alternativ håndtering af regnvand, også i områder hvor nedsivningsforholdene ikke umiddelbart er gunstige. Når regnvandet tænkes ind som en ressource, åbner der sig en lang række løsningsmuligheder med bl.a. rekreative og multifunktionelle aspekter. Orbicon har gode erfaringer med at skabe synergi i regnvandshåndteringen, så borgerne får mest for pengene. 5 / 23

6 1.1 Baggrund Sørup er en mindre by vest for Støvring. Byen er separatkloakeret. Kloakanlægget er nogle steder saneringsegnet, og der er saneringsovervejelser for bl.a. Bymarken. Overfladevand fra byen udledes nord for byen til recipienten, Lyngmosegrøften. Sørup og de omkringliggende arealer er vist på vedlagte kortbilag. Der skal således håndteres to sideløbende udfordinger: 1) Vandløbet (recipienten) skal hydraulisk og biologisk - kunne bære den mængde vand, der gives udledningstilladelser til. Vandløbets bærekapacitet for tilførsel af overfladevand vil ofte være nært forbundet med de løsninger, som kan bringes i spil for at løse klimatilpasningsudfordringer. 2) Borgerne i Sørup skal sikres mod de eksisterende oversvømmelser samt de forventlige oversvømmelser i fremtiden, som følge af klimaforandringer. Løsninger til sikring af dette skal overholde det politisk vedtagne servicemål. Det er erfaringsmæssigt specielt i forbindelse med tøbrud, hvor jorden er frossen, at der kan opstå lokal oversvømmelse i Sørup. Baggrunden for den store overfladeafstrømning skyldes, et stort topografisk areal med et stort terrænfald som overfladeafvander ned mod Sørup - specielt fra syd og vest. Det afstrømmede overfladevand kan ikke passere Sørup og løbe ud i vandløbet, der ligger nord for Sørup, bl.a. pga. at tidligere grøfter er sløjfet, og at Hjedsbækvej/Sørup udgør en fysisk barriere for vandets fri bevægelighed. 6 / 23

7 Det eksisterende regnvandssystem i Sørup er ikke dimensioneret til at håndtere overfladevand ved kraftige tøbrudsafstrømninger, hvorfor regnvandssystemet overbelastes i tøbrudssituationer. Det er specielt i området ved rundkørslen, der er oversvømmelsesproblemer. Rebild Kommune har bl.a. som led i løsningen af problemerne etableret en ledning under Hjedsbækvej, som skal lede overfladevand under Hjedsbækvej og ud på boldbaner nord for Hjedsbækvej. Rebild Forsyning og Rebild Kommune vil i fællesskab se på mulige løsninger for håndtering af overfladevand, herunder om de saneringsprojekter Rebild Forsyning potentielt skal gennemføre i Sørup kan kombineres med Rebild Kommunes løsning af oversvømmelser ved tøbrud. Det første skridt i retning af at se på løsninger af tøbrudsudfordringer i Sørup blev foretaget med en fælles besigtigelse af området den 22. september 2014 med deltagelse af en bred interessentkreds fra henholdvis Rebild Kommune og Rebild Forsyning. Besigtigelsen blev gennemført som et led i en fælles kick-off workshop som Rebild Forsyning med Orbicon som facilitator havde indkaldt til. Formålet var at få drøftet fælles udfordringer, fælles tilgange og mulige fælles løsninger på klimatilpasning i Rebild Kommune generelt. På workshoppen stod det klart at sammentænkning af løsninger på tværs af fagligheder og forvaltninger giver de stærkeste løsninger, og muligheder for at opnå betydelige synergigevinster økonomisk såvel som samfundsmæssigt er tilstede. Nærværende tilbud relatere sig til at teste en række af de synergimuligheder af med udgangspunkt i Sørup som pilotområdet. Opgaven skal tage hånd om dels eksisterende og dels fremtidige udfordringer med oversvømmelse i Sørup, samt undersøge muligheden for at lave et nuanceret administrationsgrundlag for recipienten der modtager vandet, som passerer gennem byen. Administrationsgrundlaget skal konkret tage udgangspunkt i Lyngmosegrøftens hydrauliske bærekapacitet, og dermed give et udgangspunkt og en rettesnor for: Hvor, hvornår og hvor meget overfladevand der kan gives udledningstilladelser til. 1.2 Formål Projektet har følgende formål at belyse kapacitetspotentialet i Lyngmosegrøften at identificere de bedste løsninger for klimatilpasning i Sørup gennem et samarbejde mellem Rebild Kommune og Rebild Forsyning at udarbejde et medfinansieringsgrundlag for løsningerne Desuden har projektet det overordnede formål at arbejde i mindre skala med Sørup som pilotprojekt. Pilotprojektet skal vise vejen for løsning af fremtidige klimatilpasningsprojekter. 7 / 23

8 2 OPGAVEBESKRIVELSE 2.1 Administrationsgrundlag for udledningstilladelser i Lyngmosegrøften Kort proces- og opgavebeskrivelse Orbicon foreslår, at der med Lyngmosegrøftens som pilotområde fastsættes et generelt niveau for vandløbets hydrauliske kapacitet, sårbarhed over for erosion samt vandkvalitet og dermed påvirkning af vandløbets økologiske tilstand. Endvidere medtages forslag til nødvendig rensning før udledning. Med udgangspunkt heri etableres et administrationsgrundlag for afløbstal og overskridelseshyppighed for regnvandsudledninger fra afløbssystemet til Lyngmosegrøften. Således vil administrationsgrundlaget indeholde både forslag til fastsættelse af det hydrauliske forsinkelsesvolumen samt behov for renseforanstaltninger beskrevet ved opholdstid og filtrering. Administrationsgrundlaget vil kunne fungere som pilotprojekt for, hvordan en mere generel tilgang til kommunens administration af udledningstilladelser kan fungere på. For Rebild Kommune vil et administrationsgrundlag generelt betyde: at tilladelser gives med en sikkerhed for at de miljømæssige og afvandingsmæssige konsekvenser. Disse er i forvejen belyst og afstemt med bl.a. miljømål, kommunens politikker og prioritering i en detaljegrad, der er tilstrækkelig i behandling af eventuel efterfølgende lodsejerklage. at kommunens medarbejdere sikres en vejledning i sagsbehandlingen af udarbejdelse af en udledningstilladelse samt hvordan en ansøgning om dispensation fra grundlaget skal behandles. at tilladelser til mindre udledninger fra eksempelvis landbrugsejendommes tagarealer, kan gives meget hurtigt at kommunens borgere mere kvalitativt og gennemsigtigt kan informeres om på hvilket grundlag tilladelserne er givet/gives og dermed mindske antallet af klager at forsyningsselskabet og andre ansøgere kan være på forkant mht. hvilke krav kommunen forventes at stille til ansøgningen samt hvilke informationer de skal tilvejebringe til deres ansøgning. På denne måde vil sagsbehandlingstiden i kommunen reduceres at tilladelser tilsvarende er afstemt med kommunens spildevandsplan og med hvad forsyning og kommune er enige om, er en rimelig miljømæssig og samfundsøkonomisk afvejning. For Forsyningen vil grundlaget bidrage med: en kortlægning af hvilket udledningspotentiale, der er i kommunens vandløb. Derved skærpes spildevandsplanlægning imod den omkostningseffektive vandhåndtering (investeringsplan) 8 / 23

9 et grundlag som forsyningen kan planlægge og projektere efter og med en udledning, som kommunen vil tillade at undgå omprojektering, fordi en udledningstilladelse bliver tilbagevist af Naturklagenævnet Orbicon mener, at administrationsgrundlaget for Lyngmosegrøften skal indeholde retningslinjer for niveaudelt udstedelse af udledningstilladelser. Ansøgninger om mindre udledninger kan behandles ud fra mere simple overvejelser mens ansøgninger om større udledninger behandles med mere grundige overvejelser. Dette er ud fra den betragtning at større udledninger alt andet lige potentielt kan påvirke vandløbene mere. Orbicon undersøger endvidere om andre forhold end udledningens størrelse skal kunne betinge en grundigere vurdering som fx ansøgning om udledning til vandløb med: kendte hydrauliske problemer, udledning i oplande med en stor planlagt udvikling af bolig og/eller industriområder, eller udledning til særligt sårbare vandløb, der ikke opfylder kravet til økologisk tilstand Rådgiverleverancer I et samarbejde med Rebild Kommune og Rebild Forsyning vil Orbicon udarbejde: Kortgrundlag over maksimalt tilladeligt afløbstal og overskridelseshyppighed for vandløbsdeloplandet til Lyngmosegrøften En praksis/procedure for på hvilket grundlag Rebild Kommune kan give udledningstilladelser for udledning af regnvand konkret til Lyngmosegrøften Et kort baggrundsnotat, der dokumenterer analyser, beregninger og faglige biologiske og tekniske vurderinger, der ligger til grund for kortgrundlaget Ansøgningsskema Afleveringsforretning af udarbejdet materiale for oplandet til Lyngmosegrøften, herunder o Administrationsgrundlag o VASP-oplande o Afstrømninger o Beregninger Projektet opstartes ved et møde med deltagelse af Rebild Kommune og Rebild Forsyning, hvor mål og rammer fastlægges for projektet. Udbyttet af mødet er desuden en fælles forståelse af områdets problemstillinger. Projektet afsluttes med et afleveringsmøde. 9 / 23

10 2.1.3 Forudsætninger Til beregninger for udledningspotentialet anvendes det datagrundlag som allerede nu findes i VASP. Det tilgængelige datagrundlag bygger på regulativdimensionerne Supplerende ydelser Generel vejledning i praksis/procedure for tildeling af udledningstilladelser Kortgrundlag over maksimalt tilladeligt afløbstal og overskridelseshyppighed for alle vandløbsoplande i Rebild Kommune Procesfacilitering og yderligere møder 2.2 Klimatilpasning af Sørup som pilotområde Kort proces- og opgavebeskrivelse Opgaven foreslås igangsat med et indledende møde mellem Orbicon og relevante medarbejdere fra Rebild Forsyning og Rebild Kommune efterfulgt af en mindre eskursion til Sørup. På mødet gennemgås datagrundlaget og køreplanen for opgaven fastlægges i fællesskab. Ligeledes laves en kort gennemgang af interessenterne og forholdet til disse med henblik på at styrke kommunikationen omkring projektet. På turen rundt i Sørup bringes de muligheder for klimatilpasning i spil som henholdsvis Rebild Kommmune og Rebild Forsyning forestiller sig kunne være relevante. Disse suppleres med input fra Orbicon. Erfaringsmæssigt er denne tur rundt i området meget væsentlig for at sikre, at projektet får det rigtige afsæt fra starten af, og for at der sker en forventningsafstemning vedrørende de mulige løsninger der kan komme i spil. Desuden kan der være interesser fra politisk side i at fremme en bestemt type løsning, og det er vigtigt, at der er lydhørhed omkring dette i opgaveløsningen, især i forbindelse med valg af løsninger. Næste skridt i opgaveløsningen er en screening for mulige løsninger på oversvømmelsesproblemerne i området. Her er den viden som bibringes gennem recipientens hydrauliske og biologiske kapacitet et vigtigt udgangspunkt for at vurdere hvordan Sørup bedst sikres mod oversvømmelser i fremtiden. Det er Orbicons hensigt at udarbejde screeningen på følgende grundlag: Strømningskort Skybrudsanalysekort MikeUrban Model Kort over afløbssystemet Terrænmodel Oversvømmelseskort fra klimatilpasningsplanen Strømningskort og skybrudskort Strømningskortet er den vigtigste del af kortgrundlaget i screeningsfasen. 10 / 23

11 For at kortlægge vandets strømning på terræn og dermed mulighederne for at afskære regnvand vil Orbicon lave en modelberegning af strømningsvejene i projektområdet og oplandet dertil. Screening af mulige løsninger Orbicons tværfaglige og erfarne team inden for terrænbaserede løsninger vil på baggrund af det nævnte materiale analysere mulighederne og potentialerne i de eksisterende forhold i pilotområdet. For at fastlægge de økonomiske rammer for de terrænbaserede løsninger fastlægges som det første de billigste afløbstekniske løsninger af oversvømmelsesproblemerne. Disse prissættes på et overordnet niveau og giver hermed de økonomiske rammer for forsyningens muligheder for medfinansiering af de terrænbaserede løsninger. Næste opgave er at identificere løsningsmuligheder ved anvendelse af terrænbaserede metoder til håndtering af regnvand. Ved screeningen identificeres lavninger og arealer, der med fordel kan inddrages til forsinkelse, opstuvning, nedsivning eller anden terrænbaseret vandhåndtering. Ligeledes identificeres områder i byen, hvor der med fordel kan afkobles arealer fra afløbssystemet. I forbindelse med screeningen gennemføres overordnede beregninger i bl.a. MIKE-Urban for at kunne bestemme omfanget af de nødvendige løsninger. Løsningsforslagene skal sikre, at afledning af regnvand i forbindelse med kraftig regn og skybrud sker på en måde, der minimerer skader og gener for beboelse og infrastruktur, og som ikke sker på bekostning af miljøforhold i recipienten. Endvidere lægges vægt på muligheder for at skabe synergieffekter. Resultatet af screeningen vil give et forslag til terrænbaserede løsninger for håndtering af overfladevand i Sørup, samt hvilke traditionelle løsninger der vil skulle implementeres for at løse samme udfordring. I udvælgelsen af den mest optimale terrænbaserede løsning inddrages både Rebild Kommune og Rebild Forsyning på et midtvejs dialogmøde af ca. 3 timers varighed, som Orbicon vil facilitere. Dette afslutter screeningsfasen. Et mål med dialogmødet er at skære de foreslåede løsninger til inden for de økonomiske rammer som skaber mest værdi for kommune, forsyning, borgere m.fl. Et andet mål med mødet er, at deltagerne får en fælles forståelse af de udfordringer og muligheder, der er forbundet løsningen og - ikke mindst få klarlagt eventuelle andre synergimuligheder som andre i både kommunen og forsyningen kan se i den skitserede løsning. 11 / 23

12 Præsentationen på dialogmødet tager udgangspunkt i en plantegning, der anskueliggør udfordringen, og evt. eksempler fra andre steder på, hvordan løsningen kunne se ud. Eksempler på løsninger fra andre steder er vist på næste side. Figur 1: Eksempler på terrænbaserede løsninger I forlængelse af dialogmødet vil der afholdes et borgermøde på ca. 3 timers varighedmed præsentation af løsningsmuligheder. Mødet har til desuden til formål at give borgerne mulighed for at komme med idéer til merværdi af projekterne og ander indspark. Med udgangspunkt i de på dialogmødet udvalgte løsningsforslag samt idéer fra borgermødet udarbejder Orbicon et overordnet skitseprojekt sammen med en tidsplan, der beskriver den mest hensigtsmæssige rækkefølge for eventuelle delprojekters gennemførelse. 12 / 23

13 2.2.2 Rådgiverleverancer Hvert skitseprojekt er en overordnet konceptualisering af det løsningsforslag, der udvælges som det mest hensigtsmæssige i det givne område. Skitseprojektet vil være på et niveau, hvor det kan danne grundlag for en samarbejdsaftale mellem Rebild Spildevand og Rebild Kommune. Skitseprojektet vil bestå af et notat og omfatte følgende afsnit: - Beskrivelse af formål, tiltag, placering, levetid, serviceniveau for løsningsforslaget - Klimasikringseffekt - serviceniveau - Mulige synergieffekter - Udfordringer og risici - Økonomisk estimat Skitseprojektet vil indeholde et overslag over billigste afløbstekniske løsning med samme serviceniveau som den alternative terrænbaserede løsning. Skitseprojektet leveres ifølge FRIs ydelsesbeskrivelse for dispositionsforslag. Projektet indeholder desuden et opstartsmøde, et midtvejsdialogmøde, et borgermøde samt et afleveringsmøde Forudsætninger Beregningerne i Mike Urban gennemføres i udleverede modeller fra Rebild Kommune og/eller Rebild Forsyning. Data og modeller forudsættes at kunne anvendes direkte hertil Supplerende ydelser Tilretning af data Såfremt udleveret data ikke kan anvendes direkte til de aftalte leverancer, så kan Orbicon tilbyde at kvalitetssikre / opdatere data. Der kan oprettes en tillægsaftale med udgangspunkt i timeprislisten i afsnit 5.3. Omfanget af tillægsydelsen vil afhænge af behovet for tilretning / kvalitetssikring af data. Mødeaktivitet Yderligere procesfacilitering og mødeaktivitet end beskrevet i tilbuddet. Analyse af driftsomkostninger En nærmere analyse af driftsomkostninger kan have værdi for kommunen. Når nye løsninger vælges og udføres kan det betyde at eksisterende anlæg ikke længere kræver samme vedligehold. Eksempelvis vil frikøb af arealer omkring Lyngmosegrøften betyde at kommunens vedligeholdelsesomkostninger i grøften samt en eventuel omkostning til oprensening af forsyningens bassiner reduceres. 13 / 23

14 Visualiseringer Som supplerende ydelse kan Orbicon desuden udarbejde visualiseringer af løsningsforslagene. En visualisering illustrerer, hvordan løsningsforslaget vil se ud i det konkrete område. Visualiseringerne er et effektivt værktøj i kommunikationen med interessenter, som ikke tidligere har arbejdet med de alternative, terrænbaserede løsninger, og som har brug for hjælp til at kunne forestille sig, hvordan det vil påvirke byrummet. For visualiseringer af konkrete projekter, som Orbicon har løst, se afsnit 5 med referenceprojekter. Orbicon anslår, at udgiften til visualisering af løsningsforslaget vil være i omegnen af kr., afhængig af kompleksiteten og omfanget af løsningsforslaget. Figur 2: Her ses et eksempel på et visualiseret virkemiddel i et byområde og i det åbne land. 2.3 Forberedelse til aftale om medfinansiering Kort proces- og opgavebeskrivelse Medfinansieringsordningen er lavet for at sikre, at forsyninger kan finansiere klimatilpasningsprojekter uden selv at være projektejer og uden krav om, at klimatilpasningsløsningen skal defineres som et spildevandsanlæg. Et forsyningsselskab kan finansiere den del af et projekt, der er nødvendig for at håndtere tag- og overfladevand. Ved at tænke klimatilpasning i form af håndtering af tag- og overfladevand ind i eksisterende og nye projektideer kan kommuner og forsyninger sammen finansiere alt fra naturgenopretningsprojekter til omdannelse og forskønnelse af større byområder. Konkrete eksempler på hvad andre kommuner og forsyninger har søgt om medfinansiering til kan findes på 14 / 23

15 Baggrunden og begrundelserne for at indgå aftale om medfinansiering kan være mange. Fra kommunes side kan begrundelsen være: At få op til 100 % medfinansiering af projekter, som skal gennemføres qua anden sektorplanlægning og lovgivning. At sikre den samfundsøkonomisk bedste løsning til afhjælpning af bl.a. oversvømmelse. Fra en forsyning kan argumentet være: At finde omkostningseffektive løsninger til opnåelse af servicemål gennem terrænbaserede projekter, som forsyningen ellers ikke kan finansiere jævnfør gældende lovgivning (vandsektorloven m.m.). At finde løsninger til opnåelse af servicemål, hvor ansvaret for driften efterfølgende ligger hos kommune og/eller private aktører. At indgå i projekter, der synliggør Rebild Spildevands arbejde for kunderne. For at kunne indgå en aftale om medfinansiering, hvor Rebild Spildevand medfinansierer op til 100 % af omkostningerne ved anlæg, drift og vedligehold af klimatilpasningsprojekter i årene efter 2015, var der indtil for nylig krav om, at en skriftlig aftale om medfinansiering var indgået inden d. 31/ Denne mulighed er forlænget med 1 år, således at deadline for indgåelse af aftalegrundlag om 100 % medfinansiering vil hedde 31/ De formelle krav til aftalen, der skal indgås mellem kommune og forsyning, er formuleret i en standardkontrakt udarbejdet af Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet. Standardkontrakten er vedlagt som bilag 2 i nærværende tilbud Rådgiverleverancer Selve aftalen mellem Rebild Kommune og Rebild Spildevand vil indeholde følgende punkter, og vil således leve op til kravene anført i vejledningen. Projektejers udførelse, drift og vedligeholdelse af projektet Forventede omkostninger fordelt på investerings-, drifts- og vedligeholdelse Hvilke omkostninger, der betales af spildevandsselskabet. Herunder hvem der betaler for fordyrelser Spildevandsselskabets betaling til projektejer Projektets serviceniveau, levetid og formål Vilkårene for parternes opsigelsesvarsel Vilkårene for projektets ophør 1 Få inspiration og læs mere om reglerne for medfinansiering her: 15 / 23

16 Aftalen vil beskrive vilkårene for medfinansieringen, finansieringsform og herunder afdragsperiode. Den udarbejdes på baggrund af en standardaftale forfattet af Naturstyrelsen. Denne er vedlagt i bilag 3. Samarbejdsaftalen kan omfatte flere medfinansieringsprojekter, som efterfølgende kan iværksættes enkeltvis, når det passer ind i kommunens planlægning. Når der i fremtiden fremsendes ansøgninger om medfinansiering til forsyningssekretariatet, vedlægges den samarbejdsaftale, der er indgået inden , hvormed der også efter 2015 kan opnås 100 % medfinansiering. I forbindelse med udarbejdelsen af samarbejdsaftalen skal det afklares, hvor kompetencen til at kunne indgå aftalen er placeret hos hhv. kommunen og forsyningen. Dette er relevant i forhold til hvilke udvalgsmøder, der skal koordineres efter i det videre forløb. Desuden er det Orbicons erfaring fra andre medfinansieringsprojekter, at det er vigtigt tidligt at få drøftet, hvilken finansieringsform og evt. hvilken låneform projektejer vælger, da dette skal fremgå af aftalen Forudsætninger Forsyningen leverer det nødvendige datamateriale så den traditionelle løsning kan prissættes så nøjagtig som muligt Supplerende ydelser Det er vores erfaring, at det er relevant at konkretisere, hvad det indebærer for kommunen at være projektejer, herunder hvilke forpligtelser, der er jf. medfinansieringsbekendtgørelsen med diverse vejledninger og notater. Orbicon kan tilbyde at udarbejde et notat, hvor projektejers forpligtelser er opsummeret. 16 / 23

17 3 PRÆSENTATION AF RÅDGIVERS PROJEKTTEAM Projektleder: Sara Bugge Ploug (SABU) Inddragelsesproces og dialog: Steffen Michael Thomsen (SMTH) Faglig sparring og kvalitetssikring: Nicolaj Thomassen (NTHO) og Peter Bassø Duus (DUUS) Hydrologiske beregninger: Anja Thrane Hejselbæk Thomsen (ANJA) Skitser af LAR/klimaløsninger: Louise Nørgaard (LOUN) Anlægsøkonomi: Lars Fischer Nielsen (LFNI) og Peter Fjordside Linde (PFLI) Korrektur og kvalitetssikring af afleveringsdokumenter: Mia Rix (MRIX) 4 TIDSPLAN 5 HONORAR 5.1 Pris for opgaven Orbicon tilbyder at løse den beskrevne opgave inden for den fastlagte økonomiske ramme på ,00 kr. ekskl. moms Nedenfor udspecificeres de enkelte delydelser, som Orbicon tilbyder inden for ovenstående beløb. 17 / 23

18 1 Projektledelse Opstartsmøde Indhentning af relevante data fra Rebild Kommune og Rebild Forsyning 2 Administrationsgrundlag for udledningstilladelser for Lyngmosegrøften Udarbejdelse af potentialekort for hydraulisk bærekapacitet for Lyngmosegrøften Udarbejdelse af faglig baggrundsnotat for potentialekortlægningen Udarbejdelse af standart for ansøgning om udledningstilladelse 3 Klimatilpasning af Sørup Beskrivelse af de valgte løsninger i Sørup Skitser af de valgte løsninger i pilotområdet Økonomisk estimat 4 Forberedelse til aftale om medfinansiering Udkast til aftaledokument mellem Rebild Kommune og Rebild Forsyning Møde om gennemgang af udkast til medfinasieringsaftale Borgermøde I alt Udlæg Udlæg er som udgangspunkt inkluderet i honoraret. Udlæg i forbindelse med supplerende ydelser faktureres således: Interne udlæg faktureres efter forbrug. Kørsel i egen bil honoreres efter statens regler med højeste sats, dog først fra kommunegrænsen. Såfremt der forekommer eksterne udlæg, gennemfaktureres disse med et tillæg på 5 %. 18 / 23

19 5.3 Timeprisliste for supplerende ydelser Projektleder / specialister - SABU, DUUS Stillingsbeskrivelse Ingeniør/akademiker > 10 års anciennitet - NTHO, LFNI, AMIK Ingeniør / akademiker 3-10 års anciennitet - SMTH, SABU Ingeniør / akademiker < 3 års anciennitet - MRIX, LOUN, ANJA Kr. pr. time 975,- 875,- 800,- 730,- Teknisk assistent 625,- Timepriserne reguleres en gang årligt hver den 1. januar 6 STANDARDVILKÅR 6.1 Ansvar og forsikring Orbicon udfører arbejdet i henhold til ABR89 med et ansvar svarende til det aftalte honorar. Aftalegrundlaget er Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, oktober 89 (ABR89). Rådgiver er ansvarlig i henhold til ABR89, punkt 6. Rådgivers ansvar er i denne sag begrænset til kr Orbicon tegnet ansvarsforsikring hos TRYG, police nr og police kan fremsendes såfremt Rebild Kommune ønsker dette. 7 AFSLUTNING Vi håber, at Rebild kommune finder nærværende tilbud interessant og i overensstemmelse med forventninger. Orbicon ser frem til et fremtidigt samarbejde omkring konkretisering af klimatilpassede løsninger i Sørup. 19 / 23

20 BILAG 1: STANDARDKONTRAKT FOR MEDFINANSIERING 20 / 23

21 BILAG 2: UDVALGTE REFERENCER Lørenskogvej medfinansieringsprojekt Omfang: Anlægssum på 5,7 mio. kr. Indhold/output: Orbicon har i samarbejde med Niels Lützen Landskabsarkitekter bistået Rødovre Kommune i planlægning og projektering af et LAR-projekt på en parcelhusvej i kommunen. Projektets formål er at håndtere skybrudsregn og afskære tag- og vejvand i et fælleskloakeret område med kapacitetsproblemer i afløbssystemet. LAR-projektet på Lørenskogvej er finansieret under medfinansieringsordningen i 2013, og Orbicon har hjulpet kommunen med udarbejdelse af ansøgningen. Kunde: Rødovre Kommune Kontaktperson: Sune Larsen, Rødovre Kommune Figur 1: Medfinansieringsprojekt på Lørenskogvej. I forbindelse med renovering af en kommunal vej indgik Hofor en aftale med Rødovre Kommune om at medfinansiere den del af projektet, der omfatter regnvandshåndtering. Både kommune og forsyning har sparet penge, samtidig med at vejen ikke blot er renoveret, men også forbedret mht. bl.a. trafiksikkerhed. Lemvig forundersøgelse af mulighederne for klimatilpasning i oplandet til Lemvig Sø og afløbet herfra Omfang: Rådgiverhonorar på kr., finansieret af Lemvig Vand- og Spildevand og Realdania Indhold/output: I den tekniske forundersøgelse af mulighederne for klimatilpasning i oplandet til Lemvig Sø analyseres kilderne til oversvømmelsesrisikoen i Lemvig gennem en række scenarieanalyser af fremtidige forhold. Lemvig er truet af oversvømmelser fra både havet og oplandet, og forundersøgelsen analyserer og adresserer dette og belyser, hvor der er behov for at sætte ind først i oversvømmelsessikringen af byen. Projektet berører de natur-, miljømæssige og rekreative aspekter af klimatilpasningen. 21 / 23

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Baggrunden for loven Kommuneaftalen for 2013 Aftalen er en kæmpe sejr for vores klimatilpasning.

Læs mere

Nicolaj Thomassen, Morten Larsen, Allan Bo Mikkelsen og Morten Søndermand

Nicolaj Thomassen, Morten Larsen, Allan Bo Mikkelsen og Morten Søndermand NOTAT Projekt Medfinansiering Brendstrupgrøften Projektnummer 1331500203 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Aarhus Kommune Brendstrupgrøften del 2 som medfinansieringsprojekt Gitte K.

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Harrestrup Å Kapacitet, Fase 3 Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Rekvirent Rådgiver Harrestrup Å - Kapacitetsprojektet v/ HOFOR A/S CVR-NR. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Aftale om grøn omstilling Kommunerne vil i 2013: løfte investeringerne i klimatilpasning med

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

PLASK. klimatilpasningsværktøj til dialog og beregning. Herning, 8. november Lars-Chr. Sørensen, NIRAS

PLASK. klimatilpasningsværktøj til dialog og beregning. Herning, 8. november Lars-Chr. Sørensen, NIRAS PLASK klimatilpasningsværktøj til dialog og beregning Herning, 8. november 2017 Lars-Chr. Sørensen, NIRAS Hvorfor udvikle et klimatilpasningsværktøj? For medfinansieringsprojekter vurderes de årlige omkostninger

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud DANVA November 2013 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk Bæredygtig regnvandshåndtering Både normal afstrømning og skybrud Funktion samt økonomi i anlæg

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

Udledningstilladelser ved hjælp af robusthedsanalyser af vandløbene

Udledningstilladelser ved hjælp af robusthedsanalyser af vandløbene Udledningstilladelser ved hjælp af robusthedsanalyser af vandløbene Natur & Miljø 2016 Bits and bytes i miljøforvaltningen den 9. juni 2016, Nyborg Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, anja@orbicon.dk Nicolaj

Læs mere

KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE

KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE DE JURIDISKE RAMMER FOR KLIMATILPASNINGSPROJEKTER Advokat, Line Markert Den 5. marts 2014 PROGRAM side 2 15.00: Velkomst 15.10: Den juridiske ramme Line Markert,

Læs mere

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Notat Emne: Til: Kopi til: Lystrup, Aarhus Kommune - Klimatilpasning Forsyningssekretariatet Aarhus Kommune Den 15. april 2014 Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Aarhus

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Masterplan for LAR i Brøndby

Masterplan for LAR i Brøndby Masterplan for LAR i Brøndby Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR er nyt, smukt, småt og til at forstå eller hvad? Nedsivning Fordampning Forsinkelse Rensning 1 Fra faskine til masterplan den omvendte verden

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR i vej hvorfor nu det? Mere vand hurtigere Hverdagsregn Målet er Ingen gener Hvad er hverdagsregn? Hvem har ansvaret? Servicemål

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan 2014-2022 Klimatilpasning af Det Lille Erhvervsområde samt det grønne område mod syd 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 3 3. LOV- OG PLANGRUNDLAG 3 4. EJERSKAB OG ANSVAR

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem 15. maj 2014 Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark Delaftale om regnvandsafledning mellem Roskilde Kommune og Roskilde Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1.

Læs mere

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød Statsforvaltningen Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Øverødvej 2 2840 Holte Redegørelsen er sendt digitalt til Tilsynet Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om klimatilpasning styrkes? Spørgsmål: På tværs af kommunerne i regionen? På tværs af sektorer? På tværs af afdelinger i kommunen? Besvarelser Bord 8:

Læs mere

Hvad kan vi? hvilke rammer har vi?

Hvad kan vi? hvilke rammer har vi? Hvad kan vi? hvilke rammer har vi? - Og hvad betyder politik i en forsyningshverdag? V. Jan Hvidtfeldt-Andersen, direktør Halsnæs Forsyning medlem af DANVA s bestyrelse DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

15/ Rødovre Kommune. Oktober 2015 FORSLAG TIL TILLÆG 1 TIL SPILDEVANDSPLAN

15/ Rødovre Kommune. Oktober 2015 FORSLAG TIL TILLÆG 1 TIL SPILDEVANDSPLAN Rødovre Kommune Oktober 2015 FORSLAG TIL TILLÆG 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-2020 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020, Rødovre Kommune 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Miljøvurdering... 3 4 Serviceniveau

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-06-14 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 2 3. LOV- OG PLANGRUNDLAG 3 4. EJERSKAB OG ANSVAR 3 5. PROJEKTBESKRIVELSE OG AFVANDINGSFORHOLD 3 6. Forslag til opdateringer/ændringer til spildevandsplanen 5 Ændring

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus. Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.dk Klimatilpasning Kortlægning, planer og handlinger Hvad satte os i

Læs mere

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning A/S Klimatilpasning og LAR i oplandet til Stationsforpladsen Projektbeskrivelse for Fynsgade med sidegader samt P- pladsen ved Stationsforpladsen December 2015 Udarbejdet

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

LAR vejen til et lykkeligt liv! Søren Gabriel

LAR vejen til et lykkeligt liv! Søren Gabriel LAR vejen til et lykkeligt liv! Søren Gabriel SGAB@orbicon.dk I forhold til udbygning af kloaksystemet kan LAR være Uden effekt på kapaciteten Dyrere Mindre sikkert Til besvær for borgerne Ødelæggende

Læs mere

AFTALE. Cvr.nr ( Projektejer ) HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre. CVR-nr ( HOFOR )

AFTALE. Cvr.nr ( Projektejer ) HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre. CVR-nr ( HOFOR ) AFTALE Mellem Rødovre Kommune Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre Cvr.nr. 65307316 ( Projektejer ) og HOFOR Spildevand Rødovre A/S c/o Rødovre Kommune, Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre CVR-nr. 32

Læs mere

Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter. Forsyningssekretariatet

Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter. Forsyningssekretariatet Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter Forsyningssekretariatet 2015 Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Godkendelse af LAR katalog

Godkendelse af LAR katalog Punkt 7. Godkendelse af LAR katalog 2016-011992 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender: at LAR-metodekatalog tages til efterretning, samt at de i sagen anførte

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende projektet Grøn vandkorridor mellem Søndersø og Hald Sø Aftalen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Vejledning om klimatilpasningsprojekter

Vejledning om klimatilpasningsprojekter Vejledning om klimatilpasningsprojekter Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 KLIMATILPASNINGSPROJEKTER OVERORDNET Vejledning om klimatilpasningsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

* * ! " 14-11-2013. Sagsnr. 2013-0166127. Bilag 1 Rådgivernotat. Dokumentnr. 2013-0166127-12. Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen

* * !  14-11-2013. Sagsnr. 2013-0166127. Bilag 1 Rådgivernotat. Dokumentnr. 2013-0166127-12. Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen Bilag 1 Rådgivernotat 14-11-2013 Sagsnr. 2013-0166127 Dokumentnr. 2013-0166127-12 Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen * *! "!! # Københavns Kommunes cykelstrategi Cykelbyen på vej har til formål at skabe

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å

Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å Stenløse Å Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å Egedal Kommune har de seneste 10 år registreret et stigende antal oversvømmelser

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Klimatilpasning af København

Klimatilpasning af København Klimatilpasning af København - investeringer og projekter [1] Indholdsfortegnelse Sådan vælger vi projekter - Politiske, økonomiske, administrative og tekniske styring af klimatilpasningen - Årshjul for

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den?

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Kristian Bransager, projektchef 1 26. FEBRUAR 2013 De nye klimatilpasningsplaner Fastlagt i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 side 7 Kommunerne udarbejder

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 7. januar 2014 Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 Klima-Konference VandPlus 8. januar 2014 Bue Rømer Tidemann Forsyningssekretariatet SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 117. Køb af ejendom Sag 306-2017-179 Dok. 306-2017-184677 Initialer: THR Lukket Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Beslutning om strategisk opkøb af ejendom Sagens opståen I forbindelse

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Aftale. Klimatilpasning i Rudersdal Kommune. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d.

Aftale. Klimatilpasning i Rudersdal Kommune. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11405 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION VANDKVALITET I SKYBRUDSVAND

KRAVSPECIFIKATION VANDKVALITET I SKYBRUDSVAND KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 13.08.2013 Sagsnr. 2013-0165378 Dokumentnr. 2013-0165378-2 KRAVSPECIFIKATION Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beskrivelse af de enkelte ydelser 5

Læs mere

VAND & KLIMATILPASNING

VAND & KLIMATILPASNING SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNE OG FORSYNING hvordan sikres det i strategien for klimatilpasning? DANVA Temadag om vandhandleplaner Den 4. oktober 2012 Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune Plan-

Læs mere

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune Blå Plan Kolding s Spildevandsplan Hvad er spildevandsplanen for en størrelse? Formalia: (Miljøbeskyttelseslovens 32) Kommunen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand! Konkrete krav til

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

METODER OG TEKNOLOGIER TIL HÅNDTERING AF REGNVAND

METODER OG TEKNOLOGIER TIL HÅNDTERING AF REGNVAND METODER OG TEKNOLOGIER TIL HÅNDTERING AF REGNVAND FREMTIDENS REGNVANDSHÅNDTERING MED MERVÆRDI U F F E G A N G E L H O F, S W E C O DK AGENDA Historisk tilbageblik på regnvandshåndtering Nuværende praksis

Læs mere

Samarbejde mellem forsyning og kommune. Erfaringer fra Københavns Kommune

Samarbejde mellem forsyning og kommune. Erfaringer fra Københavns Kommune Samarbejde mellem forsyning og kommune Erfaringer fra Københavns Kommune Margit Lund Christensen, HOFOR Palle D. Sørensen, Center for Park og Natur Grøn og blå by Samarbejde mellem forsyning og kommune

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Helhedsorienteret vandplanlægning I Sillebro Ådal. DANSK VAND KONFERENCE Helhedsorienteret vandplanlægning i Sillebro Ådal

Helhedsorienteret vandplanlægning I Sillebro Ådal. DANSK VAND KONFERENCE Helhedsorienteret vandplanlægning i Sillebro Ådal Helhedsorienteret vandplanlægning I Sillebro Ådal Agenda Klimaudfordringer Bluespots i Fredrikssund - Sillebro Ådal Bassinløsninger Baggrund for projektet De tekniske løsninger i Sillebro Ådal Financiering

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Katalog over miljømålsaktiviteter

Katalog over miljømålsaktiviteter 30. januar 2015 Bilag til miljømålsaftale for forsyningerne i Usserød Å Samarbejdet 1 Indledning og baggrund... 2 2 Katalog over aktiviteter... 3 Kortlægning af kapaciteten i det samlede regnvandssystem...

Læs mere

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning. ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning. ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi Hvad er samfundsøkonomiske analyser og hvad skal vi med dem?

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

Integreret Byvandsforvaltning projektrapport, resultater og anbefalinger. Palle Lindgaard Jørgensen og Miriam Feilberg

Integreret Byvandsforvaltning projektrapport, resultater og anbefalinger. Palle Lindgaard Jørgensen og Miriam Feilberg Integreret Byvandsforvaltning projektrapport, resultater og anbefalinger Palle Lindgaard Jørgensen og Miriam Feilberg Projektets formål At gennemføre af en analyse af metoder, som har været anvendt i integreret

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne. V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning. Miljø & Natur 2016

Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne. V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning. Miljø & Natur 2016 Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning Miljø & Natur 2016 Indhold i oplægget: Baggrunden for at forsyningen interesserer sig for

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF)

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF) Dagsorden Kl.19.45 Velkomst ved Peter Linde Bestyrelsesformand Lyngby- Taarbæk Forsyning (LTF) Kl.19.50 Klimatilpasning i Lyngby-Taarbæk kommune (Lyngby-Taarbæk Kommune) Kl.20.00 Om klimatilpasningsprojektet

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

EVA temadag 5. Februar 2015 Julie Friis Ziersen SKYBRUDSPROCES - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED

EVA temadag 5. Februar 2015 Julie Friis Ziersen SKYBRUDSPROCES - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED EVA temadag 5. Februar 2015 Julie Friis Ziersen SKYBRUDSPROCES - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED 2 UMIDDELBARE TILTAG NØDOVERLØB Vandet samles bag kajkanter og løber ned i kældre. 3 UMIDDELBARE TILTAG NØDOVERLØB

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

DAGENS PROGRAM. 17/08/2015 EU LIFE Klimatilpasning i Region Midt 1

DAGENS PROGRAM. 17/08/2015 EU LIFE Klimatilpasning i Region Midt 1 DAGENS PROGRAM 8:30 Morgenbrød og gensyn 9:00 Velkommen, v/ Rolf Johnsen, Region Midtjylland 9:15 Hvad er LIFE IP? v/ Birgitte Karnøe Frederiksen, Central Denmark EU Office 9:30 Introduktion til KLIMAmidt

Læs mere

TOMMERUP DEN BLÅ LANDSBY MERVÆRDI GENNEM SAMARBEJDE. Katrine Juul Larsen & Ina Maria Hansson Miljø og Natur

TOMMERUP DEN BLÅ LANDSBY MERVÆRDI GENNEM SAMARBEJDE. Katrine Juul Larsen & Ina Maria Hansson Miljø og Natur TOMMERUP DEN BLÅ LANDSBY MERVÆRDI GENNEM SAMARBEJDE Katrine Juul Larsen & Ina Maria Hansson Miljø og Natur Klimatilpasningsplan for Assens Kommune 2014 Hvad nu? Hvad er klimatilpasning? Hvordan gør vi

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 Side 1 af 10 Den 11. september 2014 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-2016. Håndtering af regnvand fra skybrud på overfladen i Lystrup TEKNIK OG MILJØ Aarhus

Læs mere

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne?

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Viborg Kommune Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Kunde Rådgiver Viborg Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi A/S Sct. Mogens Gade 3 Klostermarken 12 8800 Viborg 8800

Læs mere

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Spildevandsplanens regelsæt Mbl. 32: Eksisterende og planlagt kloak og rensning Ophævning af tilslutningsret Nedsivningsområder i det åbne land Renseniveauer

Læs mere