Klimatilpasning af Sørup som pilotprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimatilpasning af Sørup som pilotprojekt"

Transkript

1 Rebild Kommune Klimatilpasning af Sørup som pilotprojekt TILBUD PÅ TILVEJEBRINGELSE AF GRUNDLAG FOR ANSØGNING OM MEDFINANSIERING AF KLIMAPROJEKTER I SØRUP SAMT POTENTIALEANALYSE OG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR REGNVANDSUDLEDNINGER TIL LYNGMOSEGRØFTEN Rekvirent Rådgiver Rebild Kommune Hobrovej Støvring Orbicon Jens Juuls Vej Viby J Projektnummer Projektleder Kvalitetssikring Sara Bugge Ploug Henrik Grove Revisionsnr. 00 Godkendt af Henrik Grove Udgivet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING Baggrund Formål OPGAVEBESKRIVELSE Administrationsgrundlag for udledningstilladelser i Lyngmosegrøften Kort proces- og opgavebeskrivelse Rådgiverleverancer Forudsætninger Supplerende ydelser Klimatilpasning af Sørup som pilotområde Kort proces- og opgavebeskrivelse Rådgiverleverancer Forudsætninger Supplerende ydelser Forberedelse til aftale om medfinansiering Kort proces- og opgavebeskrivelse Rådgiverleverancer Forudsætninger Supplerende ydelser PRÆSENTATION AF RÅDGIVERS PROJEKTTEAM TIDSPLAN HONORAR Pris for opgaven Udlæg Timeprisliste for supplerende ydelser STANDARDVILKÅR... 19

3 6.1 Ansvar og forsikring AFSLUTNING BILAG 1: STANDARDKONTRAKT FOR MEDFINANSIERING BILAG 2: UDVALGTE REFERENCER... 21

4 BILAGSFORTEGNELSE 1. Standardkontrakt mellem mellem kommune og forsyning 2. Eksempel på klimaansøgning, Et eksempel på den gode klimaansøgning 3. Teknisk gennem af pilotprojekt for administrationsgrundlag for udledningstilladelser 4. Udvalgte referencer 4 / 23

5 1 INDLEDNING Klimatilpasning er et vigtigt emne for såvel kommunens politikere såvel som spildevandsselskabets bestyrelse. Det har ofte stor offentlig bevågenhed når problemerne indtræder, især i forbindelse med store tø- og skybrud, men det er også noget som bliver meget konkret og nært i forhold til den enkelte berørte borger. Derfor er det vigtigt, at der er politisk indsigt, opbakning og medejerskab til arbejdet med klimatilpasning. Muligheden for at lave klimatilpasning som medfinaniseres af såvel Kommune som Forsyning med alternative, terrænbaserede løsninger åbner op for et utal af forskellige muligheder for at skabe synergieffekter rekreative anlæg i byen, bynær natur, vådområder i oplandet, renovering af offentlige pladser, grønne veje og så videre. Derfor melder der sig en række interesser og behov i planlægningen, som ikke på samme måde er på banen, når det er forudbestemt, at der arbejdes med eksemeplvis traditionelle afløbstekniske løsninger. Nærværende tilbud indeholder en beskrivelse af opgaven opdelt i tre delopgaver 1. Administrationsgrundlag for udledningstilladelser i Lyngmosegrøften 2. Klimatilpasning i Sørup 3. Forberedelse til aftale om medfinansiering Desuden indeholder tilbuddet en beskrivelse af, hvordan opgaven tænkes løst inden for den fastsatte økonomiske ramme, samt hvilke ekstraydelser der eventuelt kan supplere opgaveløsningen. Vi beskriver, hvilken proces vi foreslår, og hvilke medarbejdere vi kan tilbyde. I afsnit 4 findes et forslag til tidsplan for opgavens gennemførelse. Orbicon A/S har mange års erfaringer med klimatilpasningsopgaver, og vi er sikre på, at vi kan løse opgaven til Rebild Kommunes og Rebild Forsynings tilfredshed. Vi vil gerne anføre en række gode grunde hertil. Orbicon har et stort kendskab til vandløbene i Danmark og har udviklet softwaren VASP, der håndterer data for størstedelen af vandløb i Danmark. Vi har mange kompetencer inden for hydrologi, hydrometri og vandløbsregulativer. Vi har tidligere løst vandløbsopgaver for Rebild Kommune og har i den forbindelse allerede data for flere vandløb i Rebild Kommune, som vi vil inddrage i løsning af opgaven. Orbicon er desuden en af Danmarks førende rådgivere inden for LAR og klimatilpasning og har derfor mange erfaringer med alternativ håndtering af regnvand, også i områder hvor nedsivningsforholdene ikke umiddelbart er gunstige. Når regnvandet tænkes ind som en ressource, åbner der sig en lang række løsningsmuligheder med bl.a. rekreative og multifunktionelle aspekter. Orbicon har gode erfaringer med at skabe synergi i regnvandshåndteringen, så borgerne får mest for pengene. 5 / 23

6 1.1 Baggrund Sørup er en mindre by vest for Støvring. Byen er separatkloakeret. Kloakanlægget er nogle steder saneringsegnet, og der er saneringsovervejelser for bl.a. Bymarken. Overfladevand fra byen udledes nord for byen til recipienten, Lyngmosegrøften. Sørup og de omkringliggende arealer er vist på vedlagte kortbilag. Der skal således håndteres to sideløbende udfordinger: 1) Vandløbet (recipienten) skal hydraulisk og biologisk - kunne bære den mængde vand, der gives udledningstilladelser til. Vandløbets bærekapacitet for tilførsel af overfladevand vil ofte være nært forbundet med de løsninger, som kan bringes i spil for at løse klimatilpasningsudfordringer. 2) Borgerne i Sørup skal sikres mod de eksisterende oversvømmelser samt de forventlige oversvømmelser i fremtiden, som følge af klimaforandringer. Løsninger til sikring af dette skal overholde det politisk vedtagne servicemål. Det er erfaringsmæssigt specielt i forbindelse med tøbrud, hvor jorden er frossen, at der kan opstå lokal oversvømmelse i Sørup. Baggrunden for den store overfladeafstrømning skyldes, et stort topografisk areal med et stort terrænfald som overfladeafvander ned mod Sørup - specielt fra syd og vest. Det afstrømmede overfladevand kan ikke passere Sørup og løbe ud i vandløbet, der ligger nord for Sørup, bl.a. pga. at tidligere grøfter er sløjfet, og at Hjedsbækvej/Sørup udgør en fysisk barriere for vandets fri bevægelighed. 6 / 23

7 Det eksisterende regnvandssystem i Sørup er ikke dimensioneret til at håndtere overfladevand ved kraftige tøbrudsafstrømninger, hvorfor regnvandssystemet overbelastes i tøbrudssituationer. Det er specielt i området ved rundkørslen, der er oversvømmelsesproblemer. Rebild Kommune har bl.a. som led i løsningen af problemerne etableret en ledning under Hjedsbækvej, som skal lede overfladevand under Hjedsbækvej og ud på boldbaner nord for Hjedsbækvej. Rebild Forsyning og Rebild Kommune vil i fællesskab se på mulige løsninger for håndtering af overfladevand, herunder om de saneringsprojekter Rebild Forsyning potentielt skal gennemføre i Sørup kan kombineres med Rebild Kommunes løsning af oversvømmelser ved tøbrud. Det første skridt i retning af at se på løsninger af tøbrudsudfordringer i Sørup blev foretaget med en fælles besigtigelse af området den 22. september 2014 med deltagelse af en bred interessentkreds fra henholdvis Rebild Kommune og Rebild Forsyning. Besigtigelsen blev gennemført som et led i en fælles kick-off workshop som Rebild Forsyning med Orbicon som facilitator havde indkaldt til. Formålet var at få drøftet fælles udfordringer, fælles tilgange og mulige fælles løsninger på klimatilpasning i Rebild Kommune generelt. På workshoppen stod det klart at sammentænkning af løsninger på tværs af fagligheder og forvaltninger giver de stærkeste løsninger, og muligheder for at opnå betydelige synergigevinster økonomisk såvel som samfundsmæssigt er tilstede. Nærværende tilbud relatere sig til at teste en række af de synergimuligheder af med udgangspunkt i Sørup som pilotområdet. Opgaven skal tage hånd om dels eksisterende og dels fremtidige udfordringer med oversvømmelse i Sørup, samt undersøge muligheden for at lave et nuanceret administrationsgrundlag for recipienten der modtager vandet, som passerer gennem byen. Administrationsgrundlaget skal konkret tage udgangspunkt i Lyngmosegrøftens hydrauliske bærekapacitet, og dermed give et udgangspunkt og en rettesnor for: Hvor, hvornår og hvor meget overfladevand der kan gives udledningstilladelser til. 1.2 Formål Projektet har følgende formål at belyse kapacitetspotentialet i Lyngmosegrøften at identificere de bedste løsninger for klimatilpasning i Sørup gennem et samarbejde mellem Rebild Kommune og Rebild Forsyning at udarbejde et medfinansieringsgrundlag for løsningerne Desuden har projektet det overordnede formål at arbejde i mindre skala med Sørup som pilotprojekt. Pilotprojektet skal vise vejen for løsning af fremtidige klimatilpasningsprojekter. 7 / 23

8 2 OPGAVEBESKRIVELSE 2.1 Administrationsgrundlag for udledningstilladelser i Lyngmosegrøften Kort proces- og opgavebeskrivelse Orbicon foreslår, at der med Lyngmosegrøftens som pilotområde fastsættes et generelt niveau for vandløbets hydrauliske kapacitet, sårbarhed over for erosion samt vandkvalitet og dermed påvirkning af vandløbets økologiske tilstand. Endvidere medtages forslag til nødvendig rensning før udledning. Med udgangspunkt heri etableres et administrationsgrundlag for afløbstal og overskridelseshyppighed for regnvandsudledninger fra afløbssystemet til Lyngmosegrøften. Således vil administrationsgrundlaget indeholde både forslag til fastsættelse af det hydrauliske forsinkelsesvolumen samt behov for renseforanstaltninger beskrevet ved opholdstid og filtrering. Administrationsgrundlaget vil kunne fungere som pilotprojekt for, hvordan en mere generel tilgang til kommunens administration af udledningstilladelser kan fungere på. For Rebild Kommune vil et administrationsgrundlag generelt betyde: at tilladelser gives med en sikkerhed for at de miljømæssige og afvandingsmæssige konsekvenser. Disse er i forvejen belyst og afstemt med bl.a. miljømål, kommunens politikker og prioritering i en detaljegrad, der er tilstrækkelig i behandling af eventuel efterfølgende lodsejerklage. at kommunens medarbejdere sikres en vejledning i sagsbehandlingen af udarbejdelse af en udledningstilladelse samt hvordan en ansøgning om dispensation fra grundlaget skal behandles. at tilladelser til mindre udledninger fra eksempelvis landbrugsejendommes tagarealer, kan gives meget hurtigt at kommunens borgere mere kvalitativt og gennemsigtigt kan informeres om på hvilket grundlag tilladelserne er givet/gives og dermed mindske antallet af klager at forsyningsselskabet og andre ansøgere kan være på forkant mht. hvilke krav kommunen forventes at stille til ansøgningen samt hvilke informationer de skal tilvejebringe til deres ansøgning. På denne måde vil sagsbehandlingstiden i kommunen reduceres at tilladelser tilsvarende er afstemt med kommunens spildevandsplan og med hvad forsyning og kommune er enige om, er en rimelig miljømæssig og samfundsøkonomisk afvejning. For Forsyningen vil grundlaget bidrage med: en kortlægning af hvilket udledningspotentiale, der er i kommunens vandløb. Derved skærpes spildevandsplanlægning imod den omkostningseffektive vandhåndtering (investeringsplan) 8 / 23

9 et grundlag som forsyningen kan planlægge og projektere efter og med en udledning, som kommunen vil tillade at undgå omprojektering, fordi en udledningstilladelse bliver tilbagevist af Naturklagenævnet Orbicon mener, at administrationsgrundlaget for Lyngmosegrøften skal indeholde retningslinjer for niveaudelt udstedelse af udledningstilladelser. Ansøgninger om mindre udledninger kan behandles ud fra mere simple overvejelser mens ansøgninger om større udledninger behandles med mere grundige overvejelser. Dette er ud fra den betragtning at større udledninger alt andet lige potentielt kan påvirke vandløbene mere. Orbicon undersøger endvidere om andre forhold end udledningens størrelse skal kunne betinge en grundigere vurdering som fx ansøgning om udledning til vandløb med: kendte hydrauliske problemer, udledning i oplande med en stor planlagt udvikling af bolig og/eller industriområder, eller udledning til særligt sårbare vandløb, der ikke opfylder kravet til økologisk tilstand Rådgiverleverancer I et samarbejde med Rebild Kommune og Rebild Forsyning vil Orbicon udarbejde: Kortgrundlag over maksimalt tilladeligt afløbstal og overskridelseshyppighed for vandløbsdeloplandet til Lyngmosegrøften En praksis/procedure for på hvilket grundlag Rebild Kommune kan give udledningstilladelser for udledning af regnvand konkret til Lyngmosegrøften Et kort baggrundsnotat, der dokumenterer analyser, beregninger og faglige biologiske og tekniske vurderinger, der ligger til grund for kortgrundlaget Ansøgningsskema Afleveringsforretning af udarbejdet materiale for oplandet til Lyngmosegrøften, herunder o Administrationsgrundlag o VASP-oplande o Afstrømninger o Beregninger Projektet opstartes ved et møde med deltagelse af Rebild Kommune og Rebild Forsyning, hvor mål og rammer fastlægges for projektet. Udbyttet af mødet er desuden en fælles forståelse af områdets problemstillinger. Projektet afsluttes med et afleveringsmøde. 9 / 23

10 2.1.3 Forudsætninger Til beregninger for udledningspotentialet anvendes det datagrundlag som allerede nu findes i VASP. Det tilgængelige datagrundlag bygger på regulativdimensionerne Supplerende ydelser Generel vejledning i praksis/procedure for tildeling af udledningstilladelser Kortgrundlag over maksimalt tilladeligt afløbstal og overskridelseshyppighed for alle vandløbsoplande i Rebild Kommune Procesfacilitering og yderligere møder 2.2 Klimatilpasning af Sørup som pilotområde Kort proces- og opgavebeskrivelse Opgaven foreslås igangsat med et indledende møde mellem Orbicon og relevante medarbejdere fra Rebild Forsyning og Rebild Kommune efterfulgt af en mindre eskursion til Sørup. På mødet gennemgås datagrundlaget og køreplanen for opgaven fastlægges i fællesskab. Ligeledes laves en kort gennemgang af interessenterne og forholdet til disse med henblik på at styrke kommunikationen omkring projektet. På turen rundt i Sørup bringes de muligheder for klimatilpasning i spil som henholdsvis Rebild Kommmune og Rebild Forsyning forestiller sig kunne være relevante. Disse suppleres med input fra Orbicon. Erfaringsmæssigt er denne tur rundt i området meget væsentlig for at sikre, at projektet får det rigtige afsæt fra starten af, og for at der sker en forventningsafstemning vedrørende de mulige løsninger der kan komme i spil. Desuden kan der være interesser fra politisk side i at fremme en bestemt type løsning, og det er vigtigt, at der er lydhørhed omkring dette i opgaveløsningen, især i forbindelse med valg af løsninger. Næste skridt i opgaveløsningen er en screening for mulige løsninger på oversvømmelsesproblemerne i området. Her er den viden som bibringes gennem recipientens hydrauliske og biologiske kapacitet et vigtigt udgangspunkt for at vurdere hvordan Sørup bedst sikres mod oversvømmelser i fremtiden. Det er Orbicons hensigt at udarbejde screeningen på følgende grundlag: Strømningskort Skybrudsanalysekort MikeUrban Model Kort over afløbssystemet Terrænmodel Oversvømmelseskort fra klimatilpasningsplanen Strømningskort og skybrudskort Strømningskortet er den vigtigste del af kortgrundlaget i screeningsfasen. 10 / 23

11 For at kortlægge vandets strømning på terræn og dermed mulighederne for at afskære regnvand vil Orbicon lave en modelberegning af strømningsvejene i projektområdet og oplandet dertil. Screening af mulige løsninger Orbicons tværfaglige og erfarne team inden for terrænbaserede løsninger vil på baggrund af det nævnte materiale analysere mulighederne og potentialerne i de eksisterende forhold i pilotområdet. For at fastlægge de økonomiske rammer for de terrænbaserede løsninger fastlægges som det første de billigste afløbstekniske løsninger af oversvømmelsesproblemerne. Disse prissættes på et overordnet niveau og giver hermed de økonomiske rammer for forsyningens muligheder for medfinansiering af de terrænbaserede løsninger. Næste opgave er at identificere løsningsmuligheder ved anvendelse af terrænbaserede metoder til håndtering af regnvand. Ved screeningen identificeres lavninger og arealer, der med fordel kan inddrages til forsinkelse, opstuvning, nedsivning eller anden terrænbaseret vandhåndtering. Ligeledes identificeres områder i byen, hvor der med fordel kan afkobles arealer fra afløbssystemet. I forbindelse med screeningen gennemføres overordnede beregninger i bl.a. MIKE-Urban for at kunne bestemme omfanget af de nødvendige løsninger. Løsningsforslagene skal sikre, at afledning af regnvand i forbindelse med kraftig regn og skybrud sker på en måde, der minimerer skader og gener for beboelse og infrastruktur, og som ikke sker på bekostning af miljøforhold i recipienten. Endvidere lægges vægt på muligheder for at skabe synergieffekter. Resultatet af screeningen vil give et forslag til terrænbaserede løsninger for håndtering af overfladevand i Sørup, samt hvilke traditionelle løsninger der vil skulle implementeres for at løse samme udfordring. I udvælgelsen af den mest optimale terrænbaserede løsning inddrages både Rebild Kommune og Rebild Forsyning på et midtvejs dialogmøde af ca. 3 timers varighed, som Orbicon vil facilitere. Dette afslutter screeningsfasen. Et mål med dialogmødet er at skære de foreslåede løsninger til inden for de økonomiske rammer som skaber mest værdi for kommune, forsyning, borgere m.fl. Et andet mål med mødet er, at deltagerne får en fælles forståelse af de udfordringer og muligheder, der er forbundet løsningen og - ikke mindst få klarlagt eventuelle andre synergimuligheder som andre i både kommunen og forsyningen kan se i den skitserede løsning. 11 / 23

12 Præsentationen på dialogmødet tager udgangspunkt i en plantegning, der anskueliggør udfordringen, og evt. eksempler fra andre steder på, hvordan løsningen kunne se ud. Eksempler på løsninger fra andre steder er vist på næste side. Figur 1: Eksempler på terrænbaserede løsninger I forlængelse af dialogmødet vil der afholdes et borgermøde på ca. 3 timers varighedmed præsentation af løsningsmuligheder. Mødet har til desuden til formål at give borgerne mulighed for at komme med idéer til merværdi af projekterne og ander indspark. Med udgangspunkt i de på dialogmødet udvalgte løsningsforslag samt idéer fra borgermødet udarbejder Orbicon et overordnet skitseprojekt sammen med en tidsplan, der beskriver den mest hensigtsmæssige rækkefølge for eventuelle delprojekters gennemførelse. 12 / 23

13 2.2.2 Rådgiverleverancer Hvert skitseprojekt er en overordnet konceptualisering af det løsningsforslag, der udvælges som det mest hensigtsmæssige i det givne område. Skitseprojektet vil være på et niveau, hvor det kan danne grundlag for en samarbejdsaftale mellem Rebild Spildevand og Rebild Kommune. Skitseprojektet vil bestå af et notat og omfatte følgende afsnit: - Beskrivelse af formål, tiltag, placering, levetid, serviceniveau for løsningsforslaget - Klimasikringseffekt - serviceniveau - Mulige synergieffekter - Udfordringer og risici - Økonomisk estimat Skitseprojektet vil indeholde et overslag over billigste afløbstekniske løsning med samme serviceniveau som den alternative terrænbaserede løsning. Skitseprojektet leveres ifølge FRIs ydelsesbeskrivelse for dispositionsforslag. Projektet indeholder desuden et opstartsmøde, et midtvejsdialogmøde, et borgermøde samt et afleveringsmøde Forudsætninger Beregningerne i Mike Urban gennemføres i udleverede modeller fra Rebild Kommune og/eller Rebild Forsyning. Data og modeller forudsættes at kunne anvendes direkte hertil Supplerende ydelser Tilretning af data Såfremt udleveret data ikke kan anvendes direkte til de aftalte leverancer, så kan Orbicon tilbyde at kvalitetssikre / opdatere data. Der kan oprettes en tillægsaftale med udgangspunkt i timeprislisten i afsnit 5.3. Omfanget af tillægsydelsen vil afhænge af behovet for tilretning / kvalitetssikring af data. Mødeaktivitet Yderligere procesfacilitering og mødeaktivitet end beskrevet i tilbuddet. Analyse af driftsomkostninger En nærmere analyse af driftsomkostninger kan have værdi for kommunen. Når nye løsninger vælges og udføres kan det betyde at eksisterende anlæg ikke længere kræver samme vedligehold. Eksempelvis vil frikøb af arealer omkring Lyngmosegrøften betyde at kommunens vedligeholdelsesomkostninger i grøften samt en eventuel omkostning til oprensening af forsyningens bassiner reduceres. 13 / 23

14 Visualiseringer Som supplerende ydelse kan Orbicon desuden udarbejde visualiseringer af løsningsforslagene. En visualisering illustrerer, hvordan løsningsforslaget vil se ud i det konkrete område. Visualiseringerne er et effektivt værktøj i kommunikationen med interessenter, som ikke tidligere har arbejdet med de alternative, terrænbaserede løsninger, og som har brug for hjælp til at kunne forestille sig, hvordan det vil påvirke byrummet. For visualiseringer af konkrete projekter, som Orbicon har løst, se afsnit 5 med referenceprojekter. Orbicon anslår, at udgiften til visualisering af løsningsforslaget vil være i omegnen af kr., afhængig af kompleksiteten og omfanget af løsningsforslaget. Figur 2: Her ses et eksempel på et visualiseret virkemiddel i et byområde og i det åbne land. 2.3 Forberedelse til aftale om medfinansiering Kort proces- og opgavebeskrivelse Medfinansieringsordningen er lavet for at sikre, at forsyninger kan finansiere klimatilpasningsprojekter uden selv at være projektejer og uden krav om, at klimatilpasningsløsningen skal defineres som et spildevandsanlæg. Et forsyningsselskab kan finansiere den del af et projekt, der er nødvendig for at håndtere tag- og overfladevand. Ved at tænke klimatilpasning i form af håndtering af tag- og overfladevand ind i eksisterende og nye projektideer kan kommuner og forsyninger sammen finansiere alt fra naturgenopretningsprojekter til omdannelse og forskønnelse af større byområder. Konkrete eksempler på hvad andre kommuner og forsyninger har søgt om medfinansiering til kan findes på 14 / 23

15 Baggrunden og begrundelserne for at indgå aftale om medfinansiering kan være mange. Fra kommunes side kan begrundelsen være: At få op til 100 % medfinansiering af projekter, som skal gennemføres qua anden sektorplanlægning og lovgivning. At sikre den samfundsøkonomisk bedste løsning til afhjælpning af bl.a. oversvømmelse. Fra en forsyning kan argumentet være: At finde omkostningseffektive løsninger til opnåelse af servicemål gennem terrænbaserede projekter, som forsyningen ellers ikke kan finansiere jævnfør gældende lovgivning (vandsektorloven m.m.). At finde løsninger til opnåelse af servicemål, hvor ansvaret for driften efterfølgende ligger hos kommune og/eller private aktører. At indgå i projekter, der synliggør Rebild Spildevands arbejde for kunderne. For at kunne indgå en aftale om medfinansiering, hvor Rebild Spildevand medfinansierer op til 100 % af omkostningerne ved anlæg, drift og vedligehold af klimatilpasningsprojekter i årene efter 2015, var der indtil for nylig krav om, at en skriftlig aftale om medfinansiering var indgået inden d. 31/ Denne mulighed er forlænget med 1 år, således at deadline for indgåelse af aftalegrundlag om 100 % medfinansiering vil hedde 31/ De formelle krav til aftalen, der skal indgås mellem kommune og forsyning, er formuleret i en standardkontrakt udarbejdet af Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet. Standardkontrakten er vedlagt som bilag 2 i nærværende tilbud Rådgiverleverancer Selve aftalen mellem Rebild Kommune og Rebild Spildevand vil indeholde følgende punkter, og vil således leve op til kravene anført i vejledningen. Projektejers udførelse, drift og vedligeholdelse af projektet Forventede omkostninger fordelt på investerings-, drifts- og vedligeholdelse Hvilke omkostninger, der betales af spildevandsselskabet. Herunder hvem der betaler for fordyrelser Spildevandsselskabets betaling til projektejer Projektets serviceniveau, levetid og formål Vilkårene for parternes opsigelsesvarsel Vilkårene for projektets ophør 1 Få inspiration og læs mere om reglerne for medfinansiering her: 15 / 23

16 Aftalen vil beskrive vilkårene for medfinansieringen, finansieringsform og herunder afdragsperiode. Den udarbejdes på baggrund af en standardaftale forfattet af Naturstyrelsen. Denne er vedlagt i bilag 3. Samarbejdsaftalen kan omfatte flere medfinansieringsprojekter, som efterfølgende kan iværksættes enkeltvis, når det passer ind i kommunens planlægning. Når der i fremtiden fremsendes ansøgninger om medfinansiering til forsyningssekretariatet, vedlægges den samarbejdsaftale, der er indgået inden , hvormed der også efter 2015 kan opnås 100 % medfinansiering. I forbindelse med udarbejdelsen af samarbejdsaftalen skal det afklares, hvor kompetencen til at kunne indgå aftalen er placeret hos hhv. kommunen og forsyningen. Dette er relevant i forhold til hvilke udvalgsmøder, der skal koordineres efter i det videre forløb. Desuden er det Orbicons erfaring fra andre medfinansieringsprojekter, at det er vigtigt tidligt at få drøftet, hvilken finansieringsform og evt. hvilken låneform projektejer vælger, da dette skal fremgå af aftalen Forudsætninger Forsyningen leverer det nødvendige datamateriale så den traditionelle løsning kan prissættes så nøjagtig som muligt Supplerende ydelser Det er vores erfaring, at det er relevant at konkretisere, hvad det indebærer for kommunen at være projektejer, herunder hvilke forpligtelser, der er jf. medfinansieringsbekendtgørelsen med diverse vejledninger og notater. Orbicon kan tilbyde at udarbejde et notat, hvor projektejers forpligtelser er opsummeret. 16 / 23

17 3 PRÆSENTATION AF RÅDGIVERS PROJEKTTEAM Projektleder: Sara Bugge Ploug (SABU) Inddragelsesproces og dialog: Steffen Michael Thomsen (SMTH) Faglig sparring og kvalitetssikring: Nicolaj Thomassen (NTHO) og Peter Bassø Duus (DUUS) Hydrologiske beregninger: Anja Thrane Hejselbæk Thomsen (ANJA) Skitser af LAR/klimaløsninger: Louise Nørgaard (LOUN) Anlægsøkonomi: Lars Fischer Nielsen (LFNI) og Peter Fjordside Linde (PFLI) Korrektur og kvalitetssikring af afleveringsdokumenter: Mia Rix (MRIX) 4 TIDSPLAN 5 HONORAR 5.1 Pris for opgaven Orbicon tilbyder at løse den beskrevne opgave inden for den fastlagte økonomiske ramme på ,00 kr. ekskl. moms Nedenfor udspecificeres de enkelte delydelser, som Orbicon tilbyder inden for ovenstående beløb. 17 / 23

18 1 Projektledelse Opstartsmøde Indhentning af relevante data fra Rebild Kommune og Rebild Forsyning 2 Administrationsgrundlag for udledningstilladelser for Lyngmosegrøften Udarbejdelse af potentialekort for hydraulisk bærekapacitet for Lyngmosegrøften Udarbejdelse af faglig baggrundsnotat for potentialekortlægningen Udarbejdelse af standart for ansøgning om udledningstilladelse 3 Klimatilpasning af Sørup Beskrivelse af de valgte løsninger i Sørup Skitser af de valgte løsninger i pilotområdet Økonomisk estimat 4 Forberedelse til aftale om medfinansiering Udkast til aftaledokument mellem Rebild Kommune og Rebild Forsyning Møde om gennemgang af udkast til medfinasieringsaftale Borgermøde I alt Udlæg Udlæg er som udgangspunkt inkluderet i honoraret. Udlæg i forbindelse med supplerende ydelser faktureres således: Interne udlæg faktureres efter forbrug. Kørsel i egen bil honoreres efter statens regler med højeste sats, dog først fra kommunegrænsen. Såfremt der forekommer eksterne udlæg, gennemfaktureres disse med et tillæg på 5 %. 18 / 23

19 5.3 Timeprisliste for supplerende ydelser Projektleder / specialister - SABU, DUUS Stillingsbeskrivelse Ingeniør/akademiker > 10 års anciennitet - NTHO, LFNI, AMIK Ingeniør / akademiker 3-10 års anciennitet - SMTH, SABU Ingeniør / akademiker < 3 års anciennitet - MRIX, LOUN, ANJA Kr. pr. time 975,- 875,- 800,- 730,- Teknisk assistent 625,- Timepriserne reguleres en gang årligt hver den 1. januar 6 STANDARDVILKÅR 6.1 Ansvar og forsikring Orbicon udfører arbejdet i henhold til ABR89 med et ansvar svarende til det aftalte honorar. Aftalegrundlaget er Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, oktober 89 (ABR89). Rådgiver er ansvarlig i henhold til ABR89, punkt 6. Rådgivers ansvar er i denne sag begrænset til kr Orbicon tegnet ansvarsforsikring hos TRYG, police nr og police kan fremsendes såfremt Rebild Kommune ønsker dette. 7 AFSLUTNING Vi håber, at Rebild kommune finder nærværende tilbud interessant og i overensstemmelse med forventninger. Orbicon ser frem til et fremtidigt samarbejde omkring konkretisering af klimatilpassede løsninger i Sørup. 19 / 23

20 BILAG 1: STANDARDKONTRAKT FOR MEDFINANSIERING 20 / 23

21 BILAG 2: UDVALGTE REFERENCER Lørenskogvej medfinansieringsprojekt Omfang: Anlægssum på 5,7 mio. kr. Indhold/output: Orbicon har i samarbejde med Niels Lützen Landskabsarkitekter bistået Rødovre Kommune i planlægning og projektering af et LAR-projekt på en parcelhusvej i kommunen. Projektets formål er at håndtere skybrudsregn og afskære tag- og vejvand i et fælleskloakeret område med kapacitetsproblemer i afløbssystemet. LAR-projektet på Lørenskogvej er finansieret under medfinansieringsordningen i 2013, og Orbicon har hjulpet kommunen med udarbejdelse af ansøgningen. Kunde: Rødovre Kommune Kontaktperson: Sune Larsen, Rødovre Kommune Figur 1: Medfinansieringsprojekt på Lørenskogvej. I forbindelse med renovering af en kommunal vej indgik Hofor en aftale med Rødovre Kommune om at medfinansiere den del af projektet, der omfatter regnvandshåndtering. Både kommune og forsyning har sparet penge, samtidig med at vejen ikke blot er renoveret, men også forbedret mht. bl.a. trafiksikkerhed. Lemvig forundersøgelse af mulighederne for klimatilpasning i oplandet til Lemvig Sø og afløbet herfra Omfang: Rådgiverhonorar på kr., finansieret af Lemvig Vand- og Spildevand og Realdania Indhold/output: I den tekniske forundersøgelse af mulighederne for klimatilpasning i oplandet til Lemvig Sø analyseres kilderne til oversvømmelsesrisikoen i Lemvig gennem en række scenarieanalyser af fremtidige forhold. Lemvig er truet af oversvømmelser fra både havet og oplandet, og forundersøgelsen analyserer og adresserer dette og belyser, hvor der er behov for at sætte ind først i oversvømmelsessikringen af byen. Projektet berører de natur-, miljømæssige og rekreative aspekter af klimatilpasningen. 21 / 23

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Aftale om grøn omstilling Kommunerne vil i 2013: løfte investeringerne i klimatilpasning med

Læs mere

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Notat Emne: Til: Kopi til: Lystrup, Aarhus Kommune - Klimatilpasning Forsyningssekretariatet Aarhus Kommune Den 15. april 2014 Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Aarhus

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende projektet Grøn vandkorridor mellem Søndersø og Hald Sø Aftalen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 7. januar 2014 Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 Klima-Konference VandPlus 8. januar 2014 Bue Rømer Tidemann Forsyningssekretariatet SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS

Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS Målsætning intelligente, billigere og smukkere løsninger PAGE 12 Hvordan får vi optimeret samspil

Læs mere

Ekstremnedbør og risiko for oversvømmelser hvad stiller vi op?

Ekstremnedbør og risiko for oversvømmelser hvad stiller vi op? Ekstremnedbør og risiko for oversvømmelser hvad stiller vi op? Katalog over løsningsmuligheder præsenteret ved eksempler. Henrik Lynghus lyn@niras.dk 1 skybrud Ekstremnedbør og risiko for oversvømmelser

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj.

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Sted: AAB afd. 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 Ref 07akk629 F00029-1-MLN(1) Version

Læs mere

Klimatilpasning i praksis dansk byplan laboratorium den 28. oktober 2013 Indlæg af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg. www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis dansk byplan laboratorium den 28. oktober 2013 Indlæg af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg. www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis dansk byplan laboratorium den 28. oktober 2013 Indlæg af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg 1 Klimatilpasning nu er det op til kommunerne!.. Vi er kommet meget hurtigt

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09)

ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09) ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09) 12 anbefalinger fra projektet 1. Bedre samarbejde mellem kommune og forsyning Der er kommet en klarere rollefordeling mellem kommuner og forsyninger,

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

KØREPLAN FOR FREMADRETTET ARBEJDE MED FÆLLES BRØNDBY VALLENSBÆK KLIMATILPASNINGSTRATEGI OG HANDLEPLANER T: 4810 4200. D: 48105712 Sortemosevej 19

KØREPLAN FOR FREMADRETTET ARBEJDE MED FÆLLES BRØNDBY VALLENSBÆK KLIMATILPASNINGSTRATEGI OG HANDLEPLANER T: 4810 4200. D: 48105712 Sortemosevej 19 Memo KØREPLAN FOR FREMADRETTET ARBEJDE MED FÆLLES BRØNDBY VALLENSBÆK KLIMATILPASNINGSTRATEGI OG HANDLEPLANER Vallensbæk Kloakforsyning A/S Brøndby Kloakforsyning A/S Spildevandscenter Avedøre I/S 23. August

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE?

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? Teknologisk Institut Onsdag den 11. september 2013 By, Kultur og Miljø VAND & KLIMATILPASNING Statslige udmeldinger Krav om klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Kommune Klimatilpasningsplan Offentligt fremlagt i perioden den 4. juni 2014 til og med den 18. august 2014. Foto: under stormen

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE

PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE AUGUST 2013 KYSTBESKYTTELSE GRIBSKOV PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE TILBUD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre og anlægsgartnere Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre Klimaændringerne resultere i stigende nedbørsmængder og ændret regnmønster Udfordringer i forhold til den nuværende

Læs mere

Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet

Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet Badevand Service til borgere og erhvervslivet Sundhed og sikkerhed

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 19 Marts 2015 - Forslag Forslaget er i offentlig høring i perioden fra d. 31. marts 2015 26. maj 2015. Forslaget kan ses

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Assens Kommune Januar 2013 BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Indholdsfortegnelse 1 Oversvømmelseskortlægning... 2 1.1 Kendte oversvømmelser... 2 1.2 Nedbør... 2 1.3 Hav... 3 1.4

Læs mere

NOTAT. Projekt Rødovre kommune, LAR Lørenskogvej Projektnummer 3691300022

NOTAT. Projekt Rødovre kommune, LAR Lørenskogvej Projektnummer 3691300022 NOTAT Projekt Rødovre kommune, LAR Lørenskogvej Projektnummer 3691300022 Projektleder Gitte Hansen Sagsbehandler Søren Gabriel og Niels Lützen Revisionsnr. 13. marts 2013 Godkendt af Gitte Hansen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Decentral håndtering LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Der er sket noget siden vi startede BIV Udgangspunkt i Københavns Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasning - den

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.

DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING. Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf. DIALOGMØDE - MED ENTREPRENØRERNE OG KLOAKMESTRE I HERNING DEN 17. FEBRUAR Benny Nielsen, Afdelingsleder Plan og Projekt ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975 DAGSORDEN Hvor er HV lige nu (bl.a. Klimatilpasningsplan

Læs mere