Klimatilpasning af Sørup som pilotprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimatilpasning af Sørup som pilotprojekt"

Transkript

1 Rebild Kommune Klimatilpasning af Sørup som pilotprojekt TILBUD PÅ TILVEJEBRINGELSE AF GRUNDLAG FOR ANSØGNING OM MEDFINANSIERING AF KLIMAPROJEKTER I SØRUP SAMT POTENTIALEANALYSE OG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR REGNVANDSUDLEDNINGER TIL LYNGMOSEGRØFTEN Rekvirent Rådgiver Rebild Kommune Hobrovej Støvring Orbicon Jens Juuls Vej Viby J Projektnummer Projektleder Kvalitetssikring Sara Bugge Ploug Henrik Grove Revisionsnr. 00 Godkendt af Henrik Grove Udgivet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING Baggrund Formål OPGAVEBESKRIVELSE Administrationsgrundlag for udledningstilladelser i Lyngmosegrøften Kort proces- og opgavebeskrivelse Rådgiverleverancer Forudsætninger Supplerende ydelser Klimatilpasning af Sørup som pilotområde Kort proces- og opgavebeskrivelse Rådgiverleverancer Forudsætninger Supplerende ydelser Forberedelse til aftale om medfinansiering Kort proces- og opgavebeskrivelse Rådgiverleverancer Forudsætninger Supplerende ydelser PRÆSENTATION AF RÅDGIVERS PROJEKTTEAM TIDSPLAN HONORAR Pris for opgaven Udlæg Timeprisliste for supplerende ydelser STANDARDVILKÅR... 19

3 6.1 Ansvar og forsikring AFSLUTNING BILAG 1: STANDARDKONTRAKT FOR MEDFINANSIERING BILAG 2: UDVALGTE REFERENCER... 21

4 BILAGSFORTEGNELSE 1. Standardkontrakt mellem mellem kommune og forsyning 2. Eksempel på klimaansøgning, Et eksempel på den gode klimaansøgning 3. Teknisk gennem af pilotprojekt for administrationsgrundlag for udledningstilladelser 4. Udvalgte referencer 4 / 23

5 1 INDLEDNING Klimatilpasning er et vigtigt emne for såvel kommunens politikere såvel som spildevandsselskabets bestyrelse. Det har ofte stor offentlig bevågenhed når problemerne indtræder, især i forbindelse med store tø- og skybrud, men det er også noget som bliver meget konkret og nært i forhold til den enkelte berørte borger. Derfor er det vigtigt, at der er politisk indsigt, opbakning og medejerskab til arbejdet med klimatilpasning. Muligheden for at lave klimatilpasning som medfinaniseres af såvel Kommune som Forsyning med alternative, terrænbaserede løsninger åbner op for et utal af forskellige muligheder for at skabe synergieffekter rekreative anlæg i byen, bynær natur, vådområder i oplandet, renovering af offentlige pladser, grønne veje og så videre. Derfor melder der sig en række interesser og behov i planlægningen, som ikke på samme måde er på banen, når det er forudbestemt, at der arbejdes med eksemeplvis traditionelle afløbstekniske løsninger. Nærværende tilbud indeholder en beskrivelse af opgaven opdelt i tre delopgaver 1. Administrationsgrundlag for udledningstilladelser i Lyngmosegrøften 2. Klimatilpasning i Sørup 3. Forberedelse til aftale om medfinansiering Desuden indeholder tilbuddet en beskrivelse af, hvordan opgaven tænkes løst inden for den fastsatte økonomiske ramme, samt hvilke ekstraydelser der eventuelt kan supplere opgaveløsningen. Vi beskriver, hvilken proces vi foreslår, og hvilke medarbejdere vi kan tilbyde. I afsnit 4 findes et forslag til tidsplan for opgavens gennemførelse. Orbicon A/S har mange års erfaringer med klimatilpasningsopgaver, og vi er sikre på, at vi kan løse opgaven til Rebild Kommunes og Rebild Forsynings tilfredshed. Vi vil gerne anføre en række gode grunde hertil. Orbicon har et stort kendskab til vandløbene i Danmark og har udviklet softwaren VASP, der håndterer data for størstedelen af vandløb i Danmark. Vi har mange kompetencer inden for hydrologi, hydrometri og vandløbsregulativer. Vi har tidligere løst vandløbsopgaver for Rebild Kommune og har i den forbindelse allerede data for flere vandløb i Rebild Kommune, som vi vil inddrage i løsning af opgaven. Orbicon er desuden en af Danmarks førende rådgivere inden for LAR og klimatilpasning og har derfor mange erfaringer med alternativ håndtering af regnvand, også i områder hvor nedsivningsforholdene ikke umiddelbart er gunstige. Når regnvandet tænkes ind som en ressource, åbner der sig en lang række løsningsmuligheder med bl.a. rekreative og multifunktionelle aspekter. Orbicon har gode erfaringer med at skabe synergi i regnvandshåndteringen, så borgerne får mest for pengene. 5 / 23

6 1.1 Baggrund Sørup er en mindre by vest for Støvring. Byen er separatkloakeret. Kloakanlægget er nogle steder saneringsegnet, og der er saneringsovervejelser for bl.a. Bymarken. Overfladevand fra byen udledes nord for byen til recipienten, Lyngmosegrøften. Sørup og de omkringliggende arealer er vist på vedlagte kortbilag. Der skal således håndteres to sideløbende udfordinger: 1) Vandløbet (recipienten) skal hydraulisk og biologisk - kunne bære den mængde vand, der gives udledningstilladelser til. Vandløbets bærekapacitet for tilførsel af overfladevand vil ofte være nært forbundet med de løsninger, som kan bringes i spil for at løse klimatilpasningsudfordringer. 2) Borgerne i Sørup skal sikres mod de eksisterende oversvømmelser samt de forventlige oversvømmelser i fremtiden, som følge af klimaforandringer. Løsninger til sikring af dette skal overholde det politisk vedtagne servicemål. Det er erfaringsmæssigt specielt i forbindelse med tøbrud, hvor jorden er frossen, at der kan opstå lokal oversvømmelse i Sørup. Baggrunden for den store overfladeafstrømning skyldes, et stort topografisk areal med et stort terrænfald som overfladeafvander ned mod Sørup - specielt fra syd og vest. Det afstrømmede overfladevand kan ikke passere Sørup og løbe ud i vandløbet, der ligger nord for Sørup, bl.a. pga. at tidligere grøfter er sløjfet, og at Hjedsbækvej/Sørup udgør en fysisk barriere for vandets fri bevægelighed. 6 / 23

7 Det eksisterende regnvandssystem i Sørup er ikke dimensioneret til at håndtere overfladevand ved kraftige tøbrudsafstrømninger, hvorfor regnvandssystemet overbelastes i tøbrudssituationer. Det er specielt i området ved rundkørslen, der er oversvømmelsesproblemer. Rebild Kommune har bl.a. som led i løsningen af problemerne etableret en ledning under Hjedsbækvej, som skal lede overfladevand under Hjedsbækvej og ud på boldbaner nord for Hjedsbækvej. Rebild Forsyning og Rebild Kommune vil i fællesskab se på mulige løsninger for håndtering af overfladevand, herunder om de saneringsprojekter Rebild Forsyning potentielt skal gennemføre i Sørup kan kombineres med Rebild Kommunes løsning af oversvømmelser ved tøbrud. Det første skridt i retning af at se på løsninger af tøbrudsudfordringer i Sørup blev foretaget med en fælles besigtigelse af området den 22. september 2014 med deltagelse af en bred interessentkreds fra henholdvis Rebild Kommune og Rebild Forsyning. Besigtigelsen blev gennemført som et led i en fælles kick-off workshop som Rebild Forsyning med Orbicon som facilitator havde indkaldt til. Formålet var at få drøftet fælles udfordringer, fælles tilgange og mulige fælles løsninger på klimatilpasning i Rebild Kommune generelt. På workshoppen stod det klart at sammentænkning af løsninger på tværs af fagligheder og forvaltninger giver de stærkeste løsninger, og muligheder for at opnå betydelige synergigevinster økonomisk såvel som samfundsmæssigt er tilstede. Nærværende tilbud relatere sig til at teste en række af de synergimuligheder af med udgangspunkt i Sørup som pilotområdet. Opgaven skal tage hånd om dels eksisterende og dels fremtidige udfordringer med oversvømmelse i Sørup, samt undersøge muligheden for at lave et nuanceret administrationsgrundlag for recipienten der modtager vandet, som passerer gennem byen. Administrationsgrundlaget skal konkret tage udgangspunkt i Lyngmosegrøftens hydrauliske bærekapacitet, og dermed give et udgangspunkt og en rettesnor for: Hvor, hvornår og hvor meget overfladevand der kan gives udledningstilladelser til. 1.2 Formål Projektet har følgende formål at belyse kapacitetspotentialet i Lyngmosegrøften at identificere de bedste løsninger for klimatilpasning i Sørup gennem et samarbejde mellem Rebild Kommune og Rebild Forsyning at udarbejde et medfinansieringsgrundlag for løsningerne Desuden har projektet det overordnede formål at arbejde i mindre skala med Sørup som pilotprojekt. Pilotprojektet skal vise vejen for løsning af fremtidige klimatilpasningsprojekter. 7 / 23

8 2 OPGAVEBESKRIVELSE 2.1 Administrationsgrundlag for udledningstilladelser i Lyngmosegrøften Kort proces- og opgavebeskrivelse Orbicon foreslår, at der med Lyngmosegrøftens som pilotområde fastsættes et generelt niveau for vandløbets hydrauliske kapacitet, sårbarhed over for erosion samt vandkvalitet og dermed påvirkning af vandløbets økologiske tilstand. Endvidere medtages forslag til nødvendig rensning før udledning. Med udgangspunkt heri etableres et administrationsgrundlag for afløbstal og overskridelseshyppighed for regnvandsudledninger fra afløbssystemet til Lyngmosegrøften. Således vil administrationsgrundlaget indeholde både forslag til fastsættelse af det hydrauliske forsinkelsesvolumen samt behov for renseforanstaltninger beskrevet ved opholdstid og filtrering. Administrationsgrundlaget vil kunne fungere som pilotprojekt for, hvordan en mere generel tilgang til kommunens administration af udledningstilladelser kan fungere på. For Rebild Kommune vil et administrationsgrundlag generelt betyde: at tilladelser gives med en sikkerhed for at de miljømæssige og afvandingsmæssige konsekvenser. Disse er i forvejen belyst og afstemt med bl.a. miljømål, kommunens politikker og prioritering i en detaljegrad, der er tilstrækkelig i behandling af eventuel efterfølgende lodsejerklage. at kommunens medarbejdere sikres en vejledning i sagsbehandlingen af udarbejdelse af en udledningstilladelse samt hvordan en ansøgning om dispensation fra grundlaget skal behandles. at tilladelser til mindre udledninger fra eksempelvis landbrugsejendommes tagarealer, kan gives meget hurtigt at kommunens borgere mere kvalitativt og gennemsigtigt kan informeres om på hvilket grundlag tilladelserne er givet/gives og dermed mindske antallet af klager at forsyningsselskabet og andre ansøgere kan være på forkant mht. hvilke krav kommunen forventes at stille til ansøgningen samt hvilke informationer de skal tilvejebringe til deres ansøgning. På denne måde vil sagsbehandlingstiden i kommunen reduceres at tilladelser tilsvarende er afstemt med kommunens spildevandsplan og med hvad forsyning og kommune er enige om, er en rimelig miljømæssig og samfundsøkonomisk afvejning. For Forsyningen vil grundlaget bidrage med: en kortlægning af hvilket udledningspotentiale, der er i kommunens vandløb. Derved skærpes spildevandsplanlægning imod den omkostningseffektive vandhåndtering (investeringsplan) 8 / 23

9 et grundlag som forsyningen kan planlægge og projektere efter og med en udledning, som kommunen vil tillade at undgå omprojektering, fordi en udledningstilladelse bliver tilbagevist af Naturklagenævnet Orbicon mener, at administrationsgrundlaget for Lyngmosegrøften skal indeholde retningslinjer for niveaudelt udstedelse af udledningstilladelser. Ansøgninger om mindre udledninger kan behandles ud fra mere simple overvejelser mens ansøgninger om større udledninger behandles med mere grundige overvejelser. Dette er ud fra den betragtning at større udledninger alt andet lige potentielt kan påvirke vandløbene mere. Orbicon undersøger endvidere om andre forhold end udledningens størrelse skal kunne betinge en grundigere vurdering som fx ansøgning om udledning til vandløb med: kendte hydrauliske problemer, udledning i oplande med en stor planlagt udvikling af bolig og/eller industriområder, eller udledning til særligt sårbare vandløb, der ikke opfylder kravet til økologisk tilstand Rådgiverleverancer I et samarbejde med Rebild Kommune og Rebild Forsyning vil Orbicon udarbejde: Kortgrundlag over maksimalt tilladeligt afløbstal og overskridelseshyppighed for vandløbsdeloplandet til Lyngmosegrøften En praksis/procedure for på hvilket grundlag Rebild Kommune kan give udledningstilladelser for udledning af regnvand konkret til Lyngmosegrøften Et kort baggrundsnotat, der dokumenterer analyser, beregninger og faglige biologiske og tekniske vurderinger, der ligger til grund for kortgrundlaget Ansøgningsskema Afleveringsforretning af udarbejdet materiale for oplandet til Lyngmosegrøften, herunder o Administrationsgrundlag o VASP-oplande o Afstrømninger o Beregninger Projektet opstartes ved et møde med deltagelse af Rebild Kommune og Rebild Forsyning, hvor mål og rammer fastlægges for projektet. Udbyttet af mødet er desuden en fælles forståelse af områdets problemstillinger. Projektet afsluttes med et afleveringsmøde. 9 / 23

10 2.1.3 Forudsætninger Til beregninger for udledningspotentialet anvendes det datagrundlag som allerede nu findes i VASP. Det tilgængelige datagrundlag bygger på regulativdimensionerne Supplerende ydelser Generel vejledning i praksis/procedure for tildeling af udledningstilladelser Kortgrundlag over maksimalt tilladeligt afløbstal og overskridelseshyppighed for alle vandløbsoplande i Rebild Kommune Procesfacilitering og yderligere møder 2.2 Klimatilpasning af Sørup som pilotområde Kort proces- og opgavebeskrivelse Opgaven foreslås igangsat med et indledende møde mellem Orbicon og relevante medarbejdere fra Rebild Forsyning og Rebild Kommune efterfulgt af en mindre eskursion til Sørup. På mødet gennemgås datagrundlaget og køreplanen for opgaven fastlægges i fællesskab. Ligeledes laves en kort gennemgang af interessenterne og forholdet til disse med henblik på at styrke kommunikationen omkring projektet. På turen rundt i Sørup bringes de muligheder for klimatilpasning i spil som henholdsvis Rebild Kommmune og Rebild Forsyning forestiller sig kunne være relevante. Disse suppleres med input fra Orbicon. Erfaringsmæssigt er denne tur rundt i området meget væsentlig for at sikre, at projektet får det rigtige afsæt fra starten af, og for at der sker en forventningsafstemning vedrørende de mulige løsninger der kan komme i spil. Desuden kan der være interesser fra politisk side i at fremme en bestemt type løsning, og det er vigtigt, at der er lydhørhed omkring dette i opgaveløsningen, især i forbindelse med valg af løsninger. Næste skridt i opgaveløsningen er en screening for mulige løsninger på oversvømmelsesproblemerne i området. Her er den viden som bibringes gennem recipientens hydrauliske og biologiske kapacitet et vigtigt udgangspunkt for at vurdere hvordan Sørup bedst sikres mod oversvømmelser i fremtiden. Det er Orbicons hensigt at udarbejde screeningen på følgende grundlag: Strømningskort Skybrudsanalysekort MikeUrban Model Kort over afløbssystemet Terrænmodel Oversvømmelseskort fra klimatilpasningsplanen Strømningskort og skybrudskort Strømningskortet er den vigtigste del af kortgrundlaget i screeningsfasen. 10 / 23

11 For at kortlægge vandets strømning på terræn og dermed mulighederne for at afskære regnvand vil Orbicon lave en modelberegning af strømningsvejene i projektområdet og oplandet dertil. Screening af mulige løsninger Orbicons tværfaglige og erfarne team inden for terrænbaserede løsninger vil på baggrund af det nævnte materiale analysere mulighederne og potentialerne i de eksisterende forhold i pilotområdet. For at fastlægge de økonomiske rammer for de terrænbaserede løsninger fastlægges som det første de billigste afløbstekniske løsninger af oversvømmelsesproblemerne. Disse prissættes på et overordnet niveau og giver hermed de økonomiske rammer for forsyningens muligheder for medfinansiering af de terrænbaserede løsninger. Næste opgave er at identificere løsningsmuligheder ved anvendelse af terrænbaserede metoder til håndtering af regnvand. Ved screeningen identificeres lavninger og arealer, der med fordel kan inddrages til forsinkelse, opstuvning, nedsivning eller anden terrænbaseret vandhåndtering. Ligeledes identificeres områder i byen, hvor der med fordel kan afkobles arealer fra afløbssystemet. I forbindelse med screeningen gennemføres overordnede beregninger i bl.a. MIKE-Urban for at kunne bestemme omfanget af de nødvendige løsninger. Løsningsforslagene skal sikre, at afledning af regnvand i forbindelse med kraftig regn og skybrud sker på en måde, der minimerer skader og gener for beboelse og infrastruktur, og som ikke sker på bekostning af miljøforhold i recipienten. Endvidere lægges vægt på muligheder for at skabe synergieffekter. Resultatet af screeningen vil give et forslag til terrænbaserede løsninger for håndtering af overfladevand i Sørup, samt hvilke traditionelle løsninger der vil skulle implementeres for at løse samme udfordring. I udvælgelsen af den mest optimale terrænbaserede løsning inddrages både Rebild Kommune og Rebild Forsyning på et midtvejs dialogmøde af ca. 3 timers varighed, som Orbicon vil facilitere. Dette afslutter screeningsfasen. Et mål med dialogmødet er at skære de foreslåede løsninger til inden for de økonomiske rammer som skaber mest værdi for kommune, forsyning, borgere m.fl. Et andet mål med mødet er, at deltagerne får en fælles forståelse af de udfordringer og muligheder, der er forbundet løsningen og - ikke mindst få klarlagt eventuelle andre synergimuligheder som andre i både kommunen og forsyningen kan se i den skitserede løsning. 11 / 23

12 Præsentationen på dialogmødet tager udgangspunkt i en plantegning, der anskueliggør udfordringen, og evt. eksempler fra andre steder på, hvordan løsningen kunne se ud. Eksempler på løsninger fra andre steder er vist på næste side. Figur 1: Eksempler på terrænbaserede løsninger I forlængelse af dialogmødet vil der afholdes et borgermøde på ca. 3 timers varighedmed præsentation af løsningsmuligheder. Mødet har til desuden til formål at give borgerne mulighed for at komme med idéer til merværdi af projekterne og ander indspark. Med udgangspunkt i de på dialogmødet udvalgte løsningsforslag samt idéer fra borgermødet udarbejder Orbicon et overordnet skitseprojekt sammen med en tidsplan, der beskriver den mest hensigtsmæssige rækkefølge for eventuelle delprojekters gennemførelse. 12 / 23

13 2.2.2 Rådgiverleverancer Hvert skitseprojekt er en overordnet konceptualisering af det løsningsforslag, der udvælges som det mest hensigtsmæssige i det givne område. Skitseprojektet vil være på et niveau, hvor det kan danne grundlag for en samarbejdsaftale mellem Rebild Spildevand og Rebild Kommune. Skitseprojektet vil bestå af et notat og omfatte følgende afsnit: - Beskrivelse af formål, tiltag, placering, levetid, serviceniveau for løsningsforslaget - Klimasikringseffekt - serviceniveau - Mulige synergieffekter - Udfordringer og risici - Økonomisk estimat Skitseprojektet vil indeholde et overslag over billigste afløbstekniske løsning med samme serviceniveau som den alternative terrænbaserede løsning. Skitseprojektet leveres ifølge FRIs ydelsesbeskrivelse for dispositionsforslag. Projektet indeholder desuden et opstartsmøde, et midtvejsdialogmøde, et borgermøde samt et afleveringsmøde Forudsætninger Beregningerne i Mike Urban gennemføres i udleverede modeller fra Rebild Kommune og/eller Rebild Forsyning. Data og modeller forudsættes at kunne anvendes direkte hertil Supplerende ydelser Tilretning af data Såfremt udleveret data ikke kan anvendes direkte til de aftalte leverancer, så kan Orbicon tilbyde at kvalitetssikre / opdatere data. Der kan oprettes en tillægsaftale med udgangspunkt i timeprislisten i afsnit 5.3. Omfanget af tillægsydelsen vil afhænge af behovet for tilretning / kvalitetssikring af data. Mødeaktivitet Yderligere procesfacilitering og mødeaktivitet end beskrevet i tilbuddet. Analyse af driftsomkostninger En nærmere analyse af driftsomkostninger kan have værdi for kommunen. Når nye løsninger vælges og udføres kan det betyde at eksisterende anlæg ikke længere kræver samme vedligehold. Eksempelvis vil frikøb af arealer omkring Lyngmosegrøften betyde at kommunens vedligeholdelsesomkostninger i grøften samt en eventuel omkostning til oprensening af forsyningens bassiner reduceres. 13 / 23

14 Visualiseringer Som supplerende ydelse kan Orbicon desuden udarbejde visualiseringer af løsningsforslagene. En visualisering illustrerer, hvordan løsningsforslaget vil se ud i det konkrete område. Visualiseringerne er et effektivt værktøj i kommunikationen med interessenter, som ikke tidligere har arbejdet med de alternative, terrænbaserede løsninger, og som har brug for hjælp til at kunne forestille sig, hvordan det vil påvirke byrummet. For visualiseringer af konkrete projekter, som Orbicon har løst, se afsnit 5 med referenceprojekter. Orbicon anslår, at udgiften til visualisering af løsningsforslaget vil være i omegnen af kr., afhængig af kompleksiteten og omfanget af løsningsforslaget. Figur 2: Her ses et eksempel på et visualiseret virkemiddel i et byområde og i det åbne land. 2.3 Forberedelse til aftale om medfinansiering Kort proces- og opgavebeskrivelse Medfinansieringsordningen er lavet for at sikre, at forsyninger kan finansiere klimatilpasningsprojekter uden selv at være projektejer og uden krav om, at klimatilpasningsløsningen skal defineres som et spildevandsanlæg. Et forsyningsselskab kan finansiere den del af et projekt, der er nødvendig for at håndtere tag- og overfladevand. Ved at tænke klimatilpasning i form af håndtering af tag- og overfladevand ind i eksisterende og nye projektideer kan kommuner og forsyninger sammen finansiere alt fra naturgenopretningsprojekter til omdannelse og forskønnelse af større byområder. Konkrete eksempler på hvad andre kommuner og forsyninger har søgt om medfinansiering til kan findes på 14 / 23

15 Baggrunden og begrundelserne for at indgå aftale om medfinansiering kan være mange. Fra kommunes side kan begrundelsen være: At få op til 100 % medfinansiering af projekter, som skal gennemføres qua anden sektorplanlægning og lovgivning. At sikre den samfundsøkonomisk bedste løsning til afhjælpning af bl.a. oversvømmelse. Fra en forsyning kan argumentet være: At finde omkostningseffektive løsninger til opnåelse af servicemål gennem terrænbaserede projekter, som forsyningen ellers ikke kan finansiere jævnfør gældende lovgivning (vandsektorloven m.m.). At finde løsninger til opnåelse af servicemål, hvor ansvaret for driften efterfølgende ligger hos kommune og/eller private aktører. At indgå i projekter, der synliggør Rebild Spildevands arbejde for kunderne. For at kunne indgå en aftale om medfinansiering, hvor Rebild Spildevand medfinansierer op til 100 % af omkostningerne ved anlæg, drift og vedligehold af klimatilpasningsprojekter i årene efter 2015, var der indtil for nylig krav om, at en skriftlig aftale om medfinansiering var indgået inden d. 31/ Denne mulighed er forlænget med 1 år, således at deadline for indgåelse af aftalegrundlag om 100 % medfinansiering vil hedde 31/ De formelle krav til aftalen, der skal indgås mellem kommune og forsyning, er formuleret i en standardkontrakt udarbejdet af Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet. Standardkontrakten er vedlagt som bilag 2 i nærværende tilbud Rådgiverleverancer Selve aftalen mellem Rebild Kommune og Rebild Spildevand vil indeholde følgende punkter, og vil således leve op til kravene anført i vejledningen. Projektejers udførelse, drift og vedligeholdelse af projektet Forventede omkostninger fordelt på investerings-, drifts- og vedligeholdelse Hvilke omkostninger, der betales af spildevandsselskabet. Herunder hvem der betaler for fordyrelser Spildevandsselskabets betaling til projektejer Projektets serviceniveau, levetid og formål Vilkårene for parternes opsigelsesvarsel Vilkårene for projektets ophør 1 Få inspiration og læs mere om reglerne for medfinansiering her: 15 / 23

16 Aftalen vil beskrive vilkårene for medfinansieringen, finansieringsform og herunder afdragsperiode. Den udarbejdes på baggrund af en standardaftale forfattet af Naturstyrelsen. Denne er vedlagt i bilag 3. Samarbejdsaftalen kan omfatte flere medfinansieringsprojekter, som efterfølgende kan iværksættes enkeltvis, når det passer ind i kommunens planlægning. Når der i fremtiden fremsendes ansøgninger om medfinansiering til forsyningssekretariatet, vedlægges den samarbejdsaftale, der er indgået inden , hvormed der også efter 2015 kan opnås 100 % medfinansiering. I forbindelse med udarbejdelsen af samarbejdsaftalen skal det afklares, hvor kompetencen til at kunne indgå aftalen er placeret hos hhv. kommunen og forsyningen. Dette er relevant i forhold til hvilke udvalgsmøder, der skal koordineres efter i det videre forløb. Desuden er det Orbicons erfaring fra andre medfinansieringsprojekter, at det er vigtigt tidligt at få drøftet, hvilken finansieringsform og evt. hvilken låneform projektejer vælger, da dette skal fremgå af aftalen Forudsætninger Forsyningen leverer det nødvendige datamateriale så den traditionelle løsning kan prissættes så nøjagtig som muligt Supplerende ydelser Det er vores erfaring, at det er relevant at konkretisere, hvad det indebærer for kommunen at være projektejer, herunder hvilke forpligtelser, der er jf. medfinansieringsbekendtgørelsen med diverse vejledninger og notater. Orbicon kan tilbyde at udarbejde et notat, hvor projektejers forpligtelser er opsummeret. 16 / 23

17 3 PRÆSENTATION AF RÅDGIVERS PROJEKTTEAM Projektleder: Sara Bugge Ploug (SABU) Inddragelsesproces og dialog: Steffen Michael Thomsen (SMTH) Faglig sparring og kvalitetssikring: Nicolaj Thomassen (NTHO) og Peter Bassø Duus (DUUS) Hydrologiske beregninger: Anja Thrane Hejselbæk Thomsen (ANJA) Skitser af LAR/klimaløsninger: Louise Nørgaard (LOUN) Anlægsøkonomi: Lars Fischer Nielsen (LFNI) og Peter Fjordside Linde (PFLI) Korrektur og kvalitetssikring af afleveringsdokumenter: Mia Rix (MRIX) 4 TIDSPLAN 5 HONORAR 5.1 Pris for opgaven Orbicon tilbyder at løse den beskrevne opgave inden for den fastlagte økonomiske ramme på ,00 kr. ekskl. moms Nedenfor udspecificeres de enkelte delydelser, som Orbicon tilbyder inden for ovenstående beløb. 17 / 23

18 1 Projektledelse Opstartsmøde Indhentning af relevante data fra Rebild Kommune og Rebild Forsyning 2 Administrationsgrundlag for udledningstilladelser for Lyngmosegrøften Udarbejdelse af potentialekort for hydraulisk bærekapacitet for Lyngmosegrøften Udarbejdelse af faglig baggrundsnotat for potentialekortlægningen Udarbejdelse af standart for ansøgning om udledningstilladelse 3 Klimatilpasning af Sørup Beskrivelse af de valgte løsninger i Sørup Skitser af de valgte løsninger i pilotområdet Økonomisk estimat 4 Forberedelse til aftale om medfinansiering Udkast til aftaledokument mellem Rebild Kommune og Rebild Forsyning Møde om gennemgang af udkast til medfinasieringsaftale Borgermøde I alt Udlæg Udlæg er som udgangspunkt inkluderet i honoraret. Udlæg i forbindelse med supplerende ydelser faktureres således: Interne udlæg faktureres efter forbrug. Kørsel i egen bil honoreres efter statens regler med højeste sats, dog først fra kommunegrænsen. Såfremt der forekommer eksterne udlæg, gennemfaktureres disse med et tillæg på 5 %. 18 / 23

19 5.3 Timeprisliste for supplerende ydelser Projektleder / specialister - SABU, DUUS Stillingsbeskrivelse Ingeniør/akademiker > 10 års anciennitet - NTHO, LFNI, AMIK Ingeniør / akademiker 3-10 års anciennitet - SMTH, SABU Ingeniør / akademiker < 3 års anciennitet - MRIX, LOUN, ANJA Kr. pr. time 975,- 875,- 800,- 730,- Teknisk assistent 625,- Timepriserne reguleres en gang årligt hver den 1. januar 6 STANDARDVILKÅR 6.1 Ansvar og forsikring Orbicon udfører arbejdet i henhold til ABR89 med et ansvar svarende til det aftalte honorar. Aftalegrundlaget er Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, oktober 89 (ABR89). Rådgiver er ansvarlig i henhold til ABR89, punkt 6. Rådgivers ansvar er i denne sag begrænset til kr Orbicon tegnet ansvarsforsikring hos TRYG, police nr og police kan fremsendes såfremt Rebild Kommune ønsker dette. 7 AFSLUTNING Vi håber, at Rebild kommune finder nærværende tilbud interessant og i overensstemmelse med forventninger. Orbicon ser frem til et fremtidigt samarbejde omkring konkretisering af klimatilpassede løsninger i Sørup. 19 / 23

20 BILAG 1: STANDARDKONTRAKT FOR MEDFINANSIERING 20 / 23

21 BILAG 2: UDVALGTE REFERENCER Lørenskogvej medfinansieringsprojekt Omfang: Anlægssum på 5,7 mio. kr. Indhold/output: Orbicon har i samarbejde med Niels Lützen Landskabsarkitekter bistået Rødovre Kommune i planlægning og projektering af et LAR-projekt på en parcelhusvej i kommunen. Projektets formål er at håndtere skybrudsregn og afskære tag- og vejvand i et fælleskloakeret område med kapacitetsproblemer i afløbssystemet. LAR-projektet på Lørenskogvej er finansieret under medfinansieringsordningen i 2013, og Orbicon har hjulpet kommunen med udarbejdelse af ansøgningen. Kunde: Rødovre Kommune Kontaktperson: Sune Larsen, Rødovre Kommune Figur 1: Medfinansieringsprojekt på Lørenskogvej. I forbindelse med renovering af en kommunal vej indgik Hofor en aftale med Rødovre Kommune om at medfinansiere den del af projektet, der omfatter regnvandshåndtering. Både kommune og forsyning har sparet penge, samtidig med at vejen ikke blot er renoveret, men også forbedret mht. bl.a. trafiksikkerhed. Lemvig forundersøgelse af mulighederne for klimatilpasning i oplandet til Lemvig Sø og afløbet herfra Omfang: Rådgiverhonorar på kr., finansieret af Lemvig Vand- og Spildevand og Realdania Indhold/output: I den tekniske forundersøgelse af mulighederne for klimatilpasning i oplandet til Lemvig Sø analyseres kilderne til oversvømmelsesrisikoen i Lemvig gennem en række scenarieanalyser af fremtidige forhold. Lemvig er truet af oversvømmelser fra både havet og oplandet, og forundersøgelsen analyserer og adresserer dette og belyser, hvor der er behov for at sætte ind først i oversvømmelsessikringen af byen. Projektet berører de natur-, miljømæssige og rekreative aspekter af klimatilpasningen. 21 / 23

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Skabelon til klimatilpasningsplan Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Netværket bag skabelonen har været uundværlig for resultatet. Bidragyderne kommer fra følgende

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen

KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen s juridiske hovedspørgsmål ret og vrang i klimatilpasningen December 2014 Indhold 1. Indledning og læsevejledning... 4 2 Introduktion til klimatilpasning... 6 2.1 Hvem har ansvaret for klimatilpasning?...

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017 UDKAST Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 1 Indhold Forord... 3 Hvorfor klimatilpasning?... 4 Regeringens handlingsplan for klimasikring... 4 Forventede klimaændringer... 4 Hvad har vi gjort indtil

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund IGN Rapport November 2013 Titel Ti klimatilpasningsplaner: Hvad

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 19 Marts 2015 - Forslag Forslaget er i offentlig høring i perioden fra d. 31. marts 2015 26. maj 2015. Forslaget kan ses

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Side: 1 Lyngby-Taarbæk Forsyning Strategiplan for afløbssystemet 2012 xx. xxxxx 2012 Side: 1 Side: 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Målsætning... 3 1.1 Overordnet målsætning... 3 1.2 Klimatilpasning

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. september 2013 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune Bygge-,

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere