HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 6 Vedtaget på afdelingsmøde d. 28. august 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 6 Vedtaget på afdelingsmøde d. 28. august 2013."

Transkript

1 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 6 Vedtaget på afdelingsmøde d. 28. august ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne i bebyggelsen. Reglerne skulle samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. I denne forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre husker at vejlede deres børn og foregå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelsen, også af det der ødelægges. Information om kunststof-vinduer findes inde i hæftet. Her findes også reglement og vejledning for benyttelse af fællesvaskeriet samt nogle praktiske oplysninger. Affald Al tømning af køkkenaffald må kun finde sted i containere, der er placeret ved Lindevænget 17. Og husk - alt andet affald skal afleveres i containergården ved Lindevænget 26. Glas, flasker og papir skal afleveres i kommunens containere, som er placeret ved Lindevænget 17. Ansvar Ved overtrædelse af sundheds- eller politivedtægters bestemmelser, må beboeren selv stå til ansvar og holde boligselskabet skadesløs herfor. Bad og toilet Af hensyn til natteroen, bør der ikke bades mellem kl og kl For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir o.lign. bør aldrig kastes i toiletkummen. Rensning af afløbsrør er både besværligt og bekosteligt.

2 Reposer Af hensyn til sikkerheden og brandlovgivning, herunder flugtveje, er det ikke tilladt at stille fodtøj, affaldsposer, aviser m.m. på reposerne. Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.v. Disse ting må ikke henstilles således, (på opgange, under trapper eller foran indgangspartiet) at de kan være til gene for andre, herunder rengøringspersonalet, men må henstilles på de pladser og i de rum, der er beregnet hertil. Nedbæring af knallerter, cykler m.v. ad ejendommens hovedtrappe er forbudt. Containergård Adgangen til containergården kræver ingen nøgle mere, men husk at lukke døren/porten bagefter. Containeren må kun indeholde brændbart affald. Ingen brædder eller andet må være længere end 1 meter. Papkartoner m.v. bedes fladgjort. For at vor funktionær ikke skal kravle rundt i containeren og slæbe ud, hvad andre fejlagtigt har bakset ind, bedes følgende lagt i båsene med skilt: Træ længere end 1 m., jern, sten, tagpap, tæpper, glas, møbler, kemikalier, bildæk, springmadrasser m.v. Ckling og knallertkørsel Af hensyn til sikkerheden er knallertkørsel og cykling ikke tilladt på de flisebelagte stier samt i haven. Hærværk Istandsættelse og reparation efter hærværk og ødelæggelse af bygninger, legeredskaber, beplantninger etc. skal betales af beboerne via huslejen, hvis ikke den skyldige findes. Vær derfor med til at søge hærværk og ødelæggelser begrænset mest muligt. Det vil være et stort gode, hvis vi selv anmelder og bekoster de skader, der forvoldes af vor egen husstands medlemmer og gæster. Indvendig vedligehold For den indvendige vedligeholdelse af lejligheden hæfter de enkelte beboere selv. Se det udførlige vedligeholdelsesreglement, De har fået ved indflytningen, eller rekvirer et nyt på ejendomskontoret. 2

3 HUSDYRHOLD Det er tilladt at holde ET husdyr i afdelingen efter følgende regler: HOVEDREGEL: EN LEJERS HUSDYR MÅ IKKE PÅ NOGEN MÅDE VÆRE TIL GENE FOR ANDRE LEJERE, OG MAN MÅ KUN HAVE ET HUSDYR! Særlige regler vedr. hundehold A. Hunde skal være registreret af afdelingsbestyrelsen, registrering skal finde sted inden hundens indflytning, blanket til registrering fås på ejendomskontoret eller hos afdelingsbestyrelsen, og kan afleveres samme sted, og man må først anskaffe hunden, når ansøgningen er godkendt. B. DET ER FORBUDT AT LADE HUNDE FÆRDES PÅ OMRÅDET, UDEN AT DE FØRES I SNOR. C. Ejere af hunde må sørge for, at disse ikke forretter deres nødtørft på steder, hvor det kan genere andre. SKULLE DER INDTRÆFFE ET "LILLE UHELD", SKAL EJEREN ØJEBLIKKELIGT FJERNE EFTER- LADENSKABERNE. D. En hund må ikke forstyrre de omkringboendes ro ved gentagen vedholdende gøen eller tuden. E. Det påhviler ejeren af en hund at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses for påkrævet for at forebygge, at dyret volder andre skade. Ejeren af et husdyr er forpligtet til at erstatte den skade, dyret evt. forvolder. F. Hunden skal være vaccineret, ansvarsforsikret samt chipmærket eller øretatoveret. G. Gyldig ansvarsforsikring for hunden skal forevises hvert år, evt. som fotokopi til afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. H. Kamphunde af følgene racer: Pitt bull terrier, Amerikansk staffordshire terrier, Staffordshire bull terrier, Bullterrier, Amstaff, samt blandings racer af disse, er ikke tilladt. På anmodning fra boligselskabet eller afdelingsbestyrelsen, påhviler det ansøger/hundeholder at dokumentere ved stambog eller dyrlægeattest, at hunden ikke er afkom af overstående racer. I. Længerevarende ophold/pasning af en hund over 3 uger, kræver også registrering. J. Man kan kun få tilladelse til EN hund, og tilladelsen gælder kun for den hund, som er registreret på adressen. K. I tilfælde af berettiget klager kan tilladelsen inddrages, og eller ved overtrædelse af bestemmelserne i reglerne for hundehold, og så skal hunden straks fjernes fra lejemålet. 3

4 L. Ved hundens bortskaffelse eller død, skal dette meddeles afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret, og tilladelsen bortfalder herefter. Hvis en lejer, som har fået tilladelsen til husdyrhold inddraget, fortsætter med at holde husdyr, kan dette medføre opsigelse af lejemålet, ligesom alvorlige gener af generel karakter kan medføre, at hele spørgsmålet om husdyrhold tages op til ny overvejelse. Kælderrum Må ikke benyttes i erhvervsøjemed. dybfrysere, vaskemaskiner o.lign. skal have særlig installation. El-afgift og leje af diverse rum opkræves særskilt af kontoret efter fastsatte takster. Leg og boldspil Lad ikke børn lege og opholde sig på trapper eller i kældergange. Musik Benyttelse af radio, fjernsyn, stereoanlæg og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer bør De vise særlig hensyn til Deres naboer ved at dæmpe ned, så De ikke kan forstyrre andre beboeres ønske om nattero. I særlige tilfælde bør De sikre Dem, at naboerne er indforstået med "støj" efter kl Nøgler Enhver kan komme ud for at glemme sin nøgle til lejligheden. Henvendelse til låsesmeden for egen regning. Parkering og motorkørsel Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede og markerede parkeringspladser - og ikke andre steder, således at frakørsel hindres for andre. Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet uden særlig tilladelse - og ikke på afdelingens parkeringspladser. Af hensyn til børnenes sikkerhed anmoder vi beboerne om at køre med forsigtighed på Lindevænget. Fodring af dyr For at undgå rotte- og museplage, vilde katte m.m. er det ikke tilladt at udlægge og udkaste foder. Det er dog tilladt at udlægge fuglefoder i vinterhalvåret, hvis der på friarealerne er opstillet fuglebræt. Det er ikke tilladt at opstille fuglebræt på blomsterkasserne. Støj El-boremaskine, hammer, sav m.v. må ikke anvendes mellem kl og Al unødvendig støj på trapper bedes undgået. Vandhaner og cisterner Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort og fordyrende merforbrug af vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for andre beboere. Al vedligeholdelse og reparation af vandhaner og cisterner betales af afdelingen, dog ikke ved misbrug eller hærværk. 4

5 Vask, tøjtørring, tæppebankning m.v. Tøjtørring og udluftning af sengetøj kan foregå fra vinduet, men bør ske således, at dette ikke kan ses fra gaden. Bankning af tæpper må ikke ske fra blomsterkasserne af hensyn til de andre beboere, men man er velkommen til at benytte tørrestativerne alle hverdage. Vedrørende vask - se udførligt reglement for benyttelse af fællesvaskerierne andet sted i husordenen. Det skal pointeres, at der ikke må vaskes og tørres tæpper og deslige fra hunde og katte i vaskerierne. HVOR SKAL JEG HENVENDE MIG - MANDAG TIL FREDAG - HVIS NOGET GÅR I STYKKER? Vinduer Glas i stykker. Ring efter egen glarmester (selv betale - evt. egen glasforsikring). Glas- og kummeforsikring Man skal selv sørge for at få en glasforsikring, som dækker både lejlighed og eget kælderrum og evt. glaskeramisk komfur. Komfurer Henvendelse til varmemester. Sanitet og utætte pakninger Henvendelse til varmemester. Lys i kældre og gange Henvendelse til varmemester. Internet og antenneanlæg Ved væsentlige fejl, f.eks. ved større systemnedbrud, der rammer flere brugere på een gang, kan Dansk kabel tv kontaktes hverdage, weekend og helligdage i tidsrummet på telefonnr Ved bruger fejl, f.eks. enkeltbrugere, der skal have hjælp til egne fejl, kan Dansk kabel tv kontaktes hverdage mellem kl på telefonnr Telefoni Ved væsentlige fejl kan Dansk kabel tv kontaktes hverdage i tidsrummet , og fra kl i week-end/helligdage kan Dansk kabel tv kontaktes på telefonnr Ved bruger fejl kan Dansk kabel tv kontaktes hverdage i tidsrummet på telefonnr Skade på ejendom Hvis skade er forvoldt af familiens medlemmer, henvendelse til varmemester og egen forsikring. Ved vandskade og brand - tillige boligselskabets administration. 5

6 Varmemesteren kan træffes på ejendomskontoret, Lindevænget 28, kælderen eller på telefonnummer , mandag - fredag kl Vagtordning for beboerne på tlf. nr Uden for normal arbejdstid kan man i nødstilfælde kontakte Baldersbos vagtservice på ovenstående telefonnummer ved større akutte skader på og i bygningerne, såsom akutte rørsprængninger og totalt strømsvigt. Mindre skader, f.eks. dryppende vandhaner, tilstoppede vaske må vente til førstkommende normale arbejdsdag, hvor De skal rette henvendelse til varmemesteren. DER VIL BLIVE OPKRÆVET BETALING FOR UNØDIGE UDKALD HOS DEN ENKELTE LEJER. Reglement for brug af fællesvaskeriet samt vejledning i brug af vasketurstavlen Til brug for reservation af vasketur vil De få udleveret en cylinder med nøgle. Endvidere får de en nøgle til vaskeriet. Dersom De ønsker at benytte de store tørrerum, passer nøglen også til disse. Cylinderen er forsynet med Deres lejlighedsnummer, og bortkommer den, skal det meddeles til varmemesteren, som fremskaffer en ny samt 2 nøgler. Det koster p.t. kr. 300,-. Reservation af vasketur foregår på den måde, at De sætter cylinderen i tavlen ud for den dato og tur, som De ønsker at vaske på. Når vasketuren er slut, fjernes cylinderen. Vasketure daglig: 1. tur fra kl til kl tur fra kl til kl tur fra kl til kl tur fra kl til kl tur fra kl til kl Der er 2 vaskemaskiner til rådighed samt en tørretumbler, plus en centrifuge og en strygerulle. Vaskekort til vaskeriet kan købes hos varmemesteren, kortene findes på beløb af 100 kr. eller 200 kr. Det koster 6 kr. for en vask, og 2 kr. for tørretumbler pr. 15 min., centrifugen og strygerullen er gratis. Man bedes fjerne sin cylinder, når man IKKE benytter vasketuren - eller sætte en seddel på, hvis man kommer senere. Hvis vasketuren ikke er taget i brug efter ½ times forløb, og der ikke er sat seddel på, kan maskinerne benyttes af andre beboere. 6

7 HUSK NÅR VASKERIERNE BENYTTES Tøm lommerne for diverse ting inden tøjet lægges i maskinerne, da der ellers sker driftsstop. Vaskemaskinerne må ikke åbnes før de er helt standset. Der skal lægges et stykke stof (viskestykke etc.) over tøjet, når centrifugen kører, ellers ryger tøjet ovenud og tilstopper afløbene. HUSK at rense filtret i tørretumbleren mellem hver tørring og efter endt brug, det er ikke meningen, at den, der har næste vasketur, skal fjerne forgængerens affald. Hent tøjet, når det er færdigt, så det ikke optager plads i kurvene eller maskinerne. Overhold den halve time, der er afsat til at komme senere på - det kunne jo være, at den, der skulle vaske, var lidt forsinket. Det er ærgerligt at komme 20 minutter over tiden og se ens vasketur taget af en anden, som er godt inde i kogevasken. Der må IKKE farves tøj i vaskerierne. Fjern ikke cylinderen, før vasketuren er forbi. Koste, bøjler og kurve, som findes i vaskeriet, hører til der og må ikke fjernes. Husk at lukke døren og vinduerne, når vaskeriet forlades. Det er sket, at børn er gået ind for at lege i vaskerierne, og det er ikke særlig hensigtmæssigt, hvis et barn skulle få "pillet" ved noget, som kunne være farligt. Efterlad vaskeriet i rengjort stand - d.v.s. med vaskemaskinerne aftørrede og tørretumbleren med renset filter. DER MÅ IKKE OPBEVARES TØJ I VASKERUMMET, BRUG EVT. EJET KÆLDERRUM. Er maskinerne i uorden, meld det straks til varmemesteren. Sidst - men ikke mindst - vaskeriet er kun for beboere i Baldersbos afdeling 6. der må ikke vaskes for familie og venner. Da der ikke bliver gjort rent i vaskeriet, ville det være rart, hvis alle beboerne rydede op efter sig, så der altid var rent og ryddeligt og derfor rart at være, når man skal vaske. INFORMATION OM KUNSTSTOFVINDUER For at få den størst mulige glæde af Deres vinduer og døre, bør De gennemlæse denne anvisning. Rengøring Vinduer og døre er udført af en speciel PVC plast, og er fra fabrikken rengjort og behandlet med antistatiske stoffer imod elektrostatisk opladning. Ved tilsmudsning af karm og ramme foretages rengøringen nemmest og bedst med lunkent vand tilsat et mildt og skånsomt rengøringsmiddel uden slibestof. Man må ikke bruge væsker, der angriber syntetisk gummi, PVC og metal. Pletter fra olie, træimprægneringsvæske og 2-komponent klæbestoffer fjernes med små mængder renset benzin, da det kan forårsage misfarvning. Smøring Låsetappe og blik på vinduesrammer bør afrenses og smøres halvårligt med syrefrit fedt (vaseline). Hængsler bør også smøres halvårligt med syrefri olie (symaskineolie). 7

8 Fastgørelse af beslag DER MÅ IKKE BORES, SKRUES OG SØMMES i plastkarme og rammer. Eventuelle ophæng af gardiner skal ske i de tilstødende lysninger eller med specialbeslag. Modvirkning af dugdannelse Luften i Deres bolig indeholder en vis mængde usynlig vanddamp, der fortættes, hvis luften afkøles tilstrækkeligt og viser sig som dug eller kondensvand på de flader, hvor afkølingen er foregået. Mængden af fugt i luften, benævnt "den relative fugtighed", kan normalt holdes nede på en passende størrelse ved en korrekt udluftning, som foretages ved at skaffe gennemtræk 5-10 minutter et par gange i døgnet. Derved sker en delvis udskiftning af rumluften med luft udefra. Denne kortvarige udluftning skal foretages, selv om udeluften virker fugtig. Til gengæld er den kold, d.v.s., den kan ikke indeholde så meget vanddamp som rumluften. Når luften derefter opvarmes inde i huset, synker den relative luftfugtighed, og der vil ikke ved samme temperatur, som ved den luft man skiftede ud, afsættes kondensvand på de flader, hvor afkølingen foregår. Endvidere er tør luft billigere at opvarme, modsat en stadig opvarmning af den fugtigere luft i rummet. Der bør sikres en cirkulation af rumluft hen mod ruden, så glasset så vidt muligt kan blive ensartet opvarmet. F.eks. kan persienner og gardiner modvirke luftcirkulation og være årsag til kraftig kondens på ruden. Såfremt det er muligt, bør man sørge for, at monteringen af ovenstående IKKE hindrer en sådan cirkulation af rumluft over glasfladen. Service Hvis der opstår utætheder, punkterede termoruder osv., bedes De kontakte varmemesteren. VI HJÆLPER DEM GERNE Som det fremgår af det, De netop har læst, vil De i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning hos varmemesteren. Varmemesteren træffes i Lindevænget 28, kælderen, tlf , i dennes kontortid som er: Mandag Fredag kl. 09,30 10,00 hvor denne er til disposition for beboerne. Det er også muligt at sende en til varmemesteren på: De er også velkommen til at henvende Dem til afdelingsbestyrelsen, hvis der skulle opstå problemer, som varmemesteren ikke kan hjælpe Dem med. Afdelingsbestyrelsen har en postkasse ved vaskeriet, hvor evt. beskeder kan lægges i, der også en opslagstavle i vaskerummet, hvor afdelingsbestyrelsens mødereferater og dagsordener kan ses. 8

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Husorden for Bakkely Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Denne pjece er nogle praktiske oplysninger, men samtidig også dit ordensreglement. Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 35

Lejlighedsmappe Afdeling 35 Lejlighedsmappe Afdeling 35 Hammerlodden 35 75, Teglværksgade 7 13 og 8-10 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere