Referat. Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: CVR: Referat Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn Deltagere: Hasle Sejlklub v/ Niels Frost Jensen Småbådeklubben v/ Svend Olaf Kjær Bornholms Kajakklub v/ Søren Bysted Ejerforening Hasle Marina II v/ Erik Steen Andersen Hasle Badeklub v/ Torben Kjær Leder for veje og havne Hardy Pedersen - afbud Havnefoged Mogens Stender Alstrup Faglig koordinator Jakob Jensen Hasle Byting v/ Kaj Erik Mortensen Motorklubben Columbus v/ejner Andersen Hasle Havns Venner v/egon Mortensen Erhvervsfiskerne v/ Kaj Oluf Holm Ikke fremmødt: Ejerforening Hasle Marina I v / Susanne Kelmo Turist- og Erhvervssammenslutningen v/lars Knudsen 1. Godkendelse af dagsorden Ref: Kaj Oluf havde ikke modtaget dagsorden. Dagsorden er sendt med almindelig post til dem som ikke har oplyst mail-adresse Kaj Erik: Vedr. pkt. 8 var der en forventning om at der lå et referat fra det ekstra ordinære møde mellem Teknik & Miljøudvalget og brugerrådet. Jakob har set et udkast til referat og troede det var udsendt. Han undersøger sagen. Mogens: Punktet vedr. dokumentation af gyldig ansvarsforsikring var ved en fejl ikke med i dagsordenen. Da der ikke er tale om et beslutningspunkt, drøftes punktet under evt. 1. Ajourføring af adresseliste Ref: Adresselisten blev ajourført. 2. Næste mødedato Onsdag d , kl J.nr.: G

2 Side 2/3 3. Statistik for sæsonen 2014 Tallene for 2013 og 2014 kan ikke umiddelbart ikke sammenlignes, idet tallene for 2014 inkluderer de bornholmske både der har gæstet bornholmske havne ved køb af frihavnskort. Ref: Når det ikke er at sammenligne så er det fordi at vi i 2013 og tidligere ikke har medtalt dem der frit kan ligge i de bornholmske havne på en årsafgift. Jakob gav sin opfattelse af hvorfor de Bornholmske havne er gået tilbage i antallet af overnatninger i 2014, hvor en væsentlig faktor var den hårde østenvind som var fremherskende i den periode af højsæsonen, hvor mange danskere og tyskere sætter kursen på sin sommerferie. Vi havde ellers glædet os til en sæson med flere gæster end 2013, her hvor vi både havde fint vejr i sæsonen før, ny markedsføring på nettet bl.a. via Foreningen For Lystbådehavne I Danmark, og et løft på kvaliteten, når vi ser Bornholm som et samlet mål for et besøg. Destination Bornholm har inviteret til en drøftelse om vi kan gøre markedsføringen bedre. Prisens indflydelse blev også drøftet, og vi ligger på Bornholm langt over mange havne og under de dyreste danske og svenske, og havnegruppen vil sikre at vi bliver bedre til at oplyse at man havde adgang til gratis bad, trådløst internet, vand, strøm, når man har betalt for sin overnatning. 4. Budget 2015 Kommunalbestyrelsen har besluttet at egen indtjeningen på havnene skal øges ved en forhøjelse af taksterne. Det godkendte budget indeholder en forhøjelse af taksterne for hjemmehørende både på ca. 25 % og gæstetaksterne på ca. 35 %. Disse takststigninger vurderes at skabe balance mellem indtægtsniveauet og udgiftsniveauet baseret på niveauet i 2014, hvor indtægtsniveauet er reduceret ved Bornholms Express ophør, reduktioner i fiskeriet, og for mange uudlejede havnebygninger og arealer. Udgiftsniveauet i 2014 afspejler et år med meget hård prioritering. Balance i driftsbudgettet kunne også være opnået ved en reduktion af udgifterne på havnene. Derfor har det også været på brugerrådets dagsorden, om der var opgaver brugerne kunne være behjælpelige med. Ref; Kaj Erik udtrykker bekymring for, at antallet af gæstesejlere falder som følge af prisstigningerne. Jakob tror at prisstigninger ikke vil betyde en stor tilbagegang i antallet af gæstesejlere og at man politisk nok havde foretrukket en besparelse fremfor en prisstigning. Søren spøger om det ikke har betydet nedgang i omsætningen, at serviceautomaten ikke fungerede som oprindeligt planlagt. Det mener Jakob, at det har Mogens oplyste, at indtægterne på lystbådeafgifter i de kommunale havne, var knapt 3 % under den budgetterede indtægt og ca. 0,6 % under lystbådeafgifterne i Jakob mente ikke, at de nævnte beregninger var retvisende. Egon og Jakob oplyste, at man kan læse Bornholms Regionskommunens (BRK) regnskab for 2013 på hjemmeside, herunder Regnskabet for Hasle Havn på side

3 Side 3/3 Niels protesterede mod takststigningerne. Han fremførte at takststigninger på 25 % ikke er acceptable, når de ikke modsvares af tilsvarende forbedringer og stiller spørgsmålstegn ved om stigningerne er lovlige. Jakob oplyste at takststigningerne er lovlige. Egon supplerede med oplysningen om, at jollerne for 2 år siden havde en takststigning på 70 %. Jakob oplyste at det ikke var en forhøjelse af taksten, men som følge af at havnen står for fortøjnings konstruktionerne for joller på lige fod med lystbådene i øvrigt. 5. Forslag til vedligeholdelse og anlæg 2015 Brugerrådsrepræsentanternes forslag til vedligeholdelses- og anlægsopgaver Vedtaget politisk som fast pkt. på dagsorden. Ref; Svend ønskede havnens flåde repareret, da den er delvis rådden. Flåden har det sidste år, primært været anvendt af kajakbrugere til søsætning og optagning af kajakker. Søren oplyste at Kajakklubben i samarbejde med havnen bygger en ny flåde i azorbe. Havnen leverer træ til flåden og klubbens medlemmer står for resten. Flåden vil blive placeret i bassin 4 s nord-vestlige hjørne. Erik ønskede to visne træer ved Hasle Marina II fjernet. Et par ejere har tilbudt at fjerne dem. Havnegruppen kigger på det. Torben ønskede status på det ønskede lys på trappen ved saunaen, samt en spulehanen til brug ved rengøring af saunaen. Mogens oplyste at spulehanen er opsat og at Thiesen El er i dialog med arkitekten om typen af lys som skal opsættes ved trappen. Endvidere vil Hasle Badeklub gerne have opsat en bænk i toiletrummet i saunabygningen. Niels ønskede lys ved vinterstandpladserne udfor bassin 3. Mogens oplyste at havnen i samarbejde med en af Teknik & Miljøs energikonsulenter og Østkraft, undersøger mulighederne for et projekt, finansieret af Esko-midler, hvor al belysning på havnen udskiftet med lavenergilys. På nuværende tidspunkt vides det ikke om projektet kan realiseres. Erik ønskede en udendørs vandhane til brug for håndværkere i forbindelse med reparationer på Hasle Marina II. Den eksisterende vandhane mellem husene i ejerforening 2 er planlagt nedtaget, men der er en havnevandhane ved næste flydebro, det fandt Erik fuldt tilstrækkeligt. Ejner ønskede en vandhane ved Fisketorvet. Jakob oplyste, at der kommer havvandshane ved det nye rensebord på Fisketorvet. Svend ønskede havnens ukrudt fjernet. Jakob har på Allinge Havn afprøvet en fejemaskine som opsamler møg og ukrudt med et godt resultat. Fejemaskinen ønskes afprøvet på Hasle Havn næste år. Ejnar tilbød at stille chauffør til rådighed ved fejning af havnens arealer omkring Motormuseet Columbus.

4 Side 4/3 6. Udlevering af bådmærker Udlevering af bådmærker i 2014 har været meget ressourcekrævende, og der er fortsat et uacceptabelt antal både, stativer og kasser uden bådmærker. Havnegruppen vil gerne have en drøftelse i brugerrådet af hvordan klubberne kan inddrages i at flere bådejere får afhentet og påsat bådmærke. Foreninger med både på havnen skal forsat aflevere en liste med de foreningsejede både. Redskabskasser vil i fremtiden også blive fjernet fra havnen hvis de ikke har mærke. Ref. Niels fremførte, at det var en dårlig ide af brugerne skulle afhente bådpladsmærker. I gennem 5 år har de kommunale havne truet med at opkræve gæstetakst, for de både som ikke havde gyldigt hjemhavnsbådmærke, uden at gøre det. Trusler hjælper ikke, hvis de ikke effektueres. Niels (Hasle Sejlklub), Svend (Småbådeklubben) og Søren (Kajakklubben) tilbød at udlevere bådpladsmærker til deres medlemmer til sæsonen 2015, på trods af de varslede takststigninger. Egon (Hasle Havns Venner) skulle vende dette i bestyrelse, før der kunne svares. 7. Det ekstraordinære møde den med politisk deltagelse (Hasle Byting.) Da alle brugere var inviteret til mødet, håber vi at Bytinget vil give en kort orienterer om det videre forløb. Ref: Kaj Erik fortalte, at mødet mellem brugerrådet og Teknik & Miljøudvalget var konstruktivt og foregik i en god tone, samt at han ville imødese referatet fra nævnte møde. Se i øvrigt pkt Den varslede stigning på 25 % står ikke mål med det uacceptable rod og den manglende styring, der er på havnen. (Indsendt af Columbus, Hasle Havns venner og Småbådeklubben) Hvilke forbedringer bliver brugerne tilbudt for den merpris. Takststigningerne er for at skabe balance i budgettet (se punkt 5) og rummer som udgangspunkt ikke forbedringer. Ref: Jakob oplyste at, havnegruppens arbejdsstyrke er blevet reduceret med ca. 35 % gennem de sidste tre år og at dette nødvendigvis må kunne mærkes på havnen og servicen. Mogens forklarede, at der i 2013 havde været timer til rådighed pr. dag til at service Hasle og Nørrekås Havne i højsæsonen, mens det i 2014 er forsøgt løst på gennemsnitlig 7 timer pr. dag til at løse de samme opgaver. Hasle og Nørrekås havne har i 2014 haft ca. 40 % af alle gæstebådene og ca. 55 % af alle fastliggerne i de kommunale havne. Set indbyrdes mellem Hasle og Nørrekås havne fordeler antallet af gæstesejlere sig med 27 % i Hasle Havn og 73 % i Nørrekås lystbådehavn. Tilsvarende er andelen af fastliggere i de to havne 33 % i Hasle Havn og 67 % i Nørrekås Lystbådehavn. Takststigningerne blev debatteret og der blev protesteret mod den varslede stigning for fastliggere og gæster.

5 Side 5/3 9. Havnefogedstillingen i Hasle (Indsendt af Hasle Havns venner, Columbus og Hasle Småbådeklub) Disse mener havnefogedstillingen bør afskaffes og erstattes med en opsynsmand (evt. seniorjobber). Han skal være ude på havnen blandt brugerne nogle timer om dagen for service og rengøring. Administrative opgaver udføres af kontorfolk på forvaltningen. Den nuværende ordning og organisering duer ikke set fra brugersynspunkt. Synspunktet introduceres af indsenderne. Ref: Svend præsentrede et forslag hvor Hasle Havn drives af et lokalt havneråd på eks. 5 personer der har interesser og vil tage ansvar. Det kan sammensættes af f.eks. 1 fisker, 1 håndværker, 1 fra Turistforeningen og 2 mere. Havnerådet mødet hvert kvartal med og refererer direkte til havnekoordinatoren, hvor ønsker fremlægges og økonomi aftales. Havnerådet kunne også være formidler af evt. opgaver udført af frivillige. Til fremme af service og vedligehold på havnen ansættes en servicemand fra 1. maj til 1. september. Det kunne være 2 timer om dagen i maj, juni og september, og 4 timer om dagen i juli og august. Denne tid bruges på rengøring af havnearealer, eftersyn af bystranden, havnebadet og service af brugere og tilrettevisning af både samt alt forefaldende. Et kvalificeret skøn vil være godt 600 timer over sæsonen. Servicemanden ansættes af Havnerådet og havnekoordinator og refererer til denne. Tilsynet med havnen resten af året aftaler havnekoordinator med Havnerådet og der ansættes en lokal person med interesse for havnen for nogle timer. Det kunne være en fisker eller en håndværker. Mogens synes at forslaget er interessant, men forslagsstillerne skal også forholde sig til de administrative opgaver, samt den rådige arbejdstid til Hasle Havn. I den efterfølgende dialog mellem Jakob og Mogens, fremførte Mogens at det kunne være interessant at se, om ovenstående forslag kunne gennemføres indenfor den samme økonomiske, opgavemæssige og tidsmæssige ramme som i dag (2014 ) 10. Deadline for oprydning 17. september bliver ikke overholdt fra havnens side, der mener at det kommer til at virke demoraliserende for alle de ærlige. Der ligger stadigmange både uden mærker samt stativer og plimsollere. Alt det som havnen lovede at fjerne. ( Indsendt af Columbus, Hasle Havns venner og Hasle småbådeklub) Teknik & Miljø har fjernet både fra Hasle Havns sø- og landarealer og samlet bådstativer, - vogne og trailere i en bunke vest for Espersen A/S færdigvarefabrik. Arbejdet er ikke afsluttet, da Teknik & Miljø forventer, at der skal fjernes flere både, primært fra søarealerne i Hasle Marina Fra sæson 2015, forventes vil også kasser uden mærker blive fjernet.

6 Side 6/3 Ref; Svend fandt det utilfredsstillende at oprydningen ikke var afsluttet 2 måneder efter den annoncerede deadline. Mogens oplyste, at der ikke var en annonceret frist for afslutningen for oprydningen, da havnen foretrækker at brugerne får bragt de annoncerede forhold i orden, fremfor at havnen skal fjerne bådene straks. Efter fristen udløb blev to både fjernet og ikke afmærkede stativer er samlet i to bunker på arealet vest for Espersens færdigvarefabrik. Derudover har effekten af annoncen været, at 21 bådejere har henvendt sig på havnekontoret og fået udleveret deres bådpladsmærke. 1 bådejer har henvendt sig, da hans bådpladsmærke var faldet af båden. 14 bådejere har betalt for deres bådplads men ikke afhentet bådpladsmærket. 6 bådejere er kendt af havnen og er blevet bedt om at bringe forholdene i orden og 2 bådejere er ikke kendt af havnen. Disse to både forventes fjernet. Endvidere ligger der to både fra andre kommunale havne, hvis ejere er blevet kontaktet og bedt om at fjerne deres båd. 11. Hvorfor skal der betales ekstra for at ligge i andre kommunale havne. ( Indsendt af Hasle Småbådeklub) Vi bruger jo ikke faciliteterne i Hasle, når vi ligger i en anden havn. Budgetbalancen indeholder indtægter fra den bornholmske frihavnsordning, alternativtet til at dem der ønsker at betale for frit at kunne bruge andre havne, betaler for dette, er en yderligere takststigning eller nye besparelser. Ref: Ingen bemærkninger 12. Oversigt over hvem der har bådpladserne, så man kan hjælpe hinanden. (Indsendt af Hasle Småbådeklub) På den korte bane er muligheden måske at opfordre til at alle har synligt telefonnr. mm. på deres båd, det er der allerede flere der har. Ref: Mogens informerede om, at lovgivningen ikke tillader offentligt tilgængelige lister med navne og telefonnr. Flere tilsluttede sig forslaget om at bådejerne kan hjælpe sig selv ved at have en altid opdateret telefonnummer synligt på båden.

7 Side 7/3 13. Der er kommet ny rampe men ingen skiltning og broen måtte godt bygges bredere (Indsendt af Hasle Småbådeklub) Skiltning indgår i den skiltning der er omfattet af projektet, men en bredere bro er der ikke nogen konkrete planer for. Ref: Jakob oplyste at det aldrig har været tanken at man skal ligge i slæbestedet ud over til at båden startes, og derefter sejles der til en ledig bro eller kaj, og punktet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger. 14. Sidste år blev der lovet faste pladser til alle, men der er ikke sket en sk--. Der blev i foråret 2013 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med fordelingen af pladser. Hasle Sejlklub, Columbus, Hasle Havns Venner, Erhvervsfiskerne og Hasle Småbådeklub meldte sig, men til dato er ingen blevet indkaldt. (Indsendt af Hasle Havns venner) Der blev afholdt et møde med udgangspunkt i at der ikke var udlagt faste pladser nok i Hasle Havn. Der er for nylig holdt et nyt møde med sejlklubben, der tilkendegiver at det er deres opfattelse at der er pladser nok, og at der er alene behov for at se på størrelsen af de forskellige pladser. Jakob og Mogens fra havnegruppen gør et forsøg sammen med sejlklubben, og efterfølgende andre brugere, om der kan opnås den nødvendige kapacitet ved tilpasning af bådpladserne. Der er indkaldt til et nyt møde med sejlklubben. Ref: Niels spurgte om der ved tildelingen af faste pladser til alle, dermed også var slut med rotationspladser i havnen. Jakob mener, at der forsat kan være rotationspladser i havnen, idet det er et ønske at så mange lokale både som muligt kan komme til at anvende den havn de ønsker mest, og at der i alle havne er pladser der er ledige på grund af sygdom bådrenovering mm. Uanset alle pladser er solgt, og til spørgsmålet om prisen for en rotationsplads, så er den samme pris som en fast plads, men selvsagt billigere end en fast plads i en anden havn og så tilkøb af bornholmerkort for at være i den havn man ønsker mest. Niels mener, at det er politisk vedtaget, at rotationspladser i de kommunale havne skal afskaffes, hvortil Jakob svarede at alle der har en rotationsplads skal tilbydes en fast plads. 15. Brugerrådet blev på mødet sidste år lovet info om evt. supplerende medarbejder. Er ikke sket. (Indsendt af Hasle Havns venner) Der er ikke kommet nogen supplerende medarbejder. Ref: Mogens fortalte, at Jobcenteret har anvist en person i løntilskud i perioden sep.- nov til Hasle og Nørrekås havne, men at det havde været ønskeligt, hvis det var sket tidligere på året. Jakob oplyste at der evt. vil starte en person i jobprøvning på Hasle Havns fiskemodtagelse men at alle nok ved det inden vi kan nå at informere. 16. Toiletterne ved Havnebadet er ofte låst, og de mange gæster søger ind på toilettet hos Hasle Havns Venner, hvilket ikke er rimeligt. (Indsendt af Hasle Havns Venner) Toilettet har været stoppet flere gange henover sommeren og der har i den forbindelse været behov for en slamsuger. Ved toiletstop låses døren til toilettet automatisk, denne automatik overvejes udvidet med sms

8 Side 8/3 alarm eller andet så der kan gribes hurtigere, det overvejes endvidere at skilte til handicaptoilettet. Ref: Svend mener, at der burde have været installeret en manual pumpeanordning, så pumpebrønden kunne skylles ved ugentlige rutiner og dermed forhindre stoppede toiletter. Mogens supplerede med at det kunne være en kæde eller lignende til niveauføleren. 17. Der blev lovet istandsættelse af toiletter ved Tuborg havn, men intet er sket. Det er højst påkrævet nu, hvor der er kommet bystranden til. Der blev også skitseret et bruserum, som kunne aflaste anlægget ved havnekontoret, og flere sejlere finder ind i inderhavnen. (Indsendt af Columbus) På sidste brugerrådsmøde blev det fremført som havnen ville forsøge at gennemføre, det er desværre ikke sket, men behovet er ikke blevet mindre så det må forsøges inden sæson Ref. Ingen yderligere bemærkninger 18. Stigningen for gæstebåde må simpelthen følges op af væsentlig bedre service end hidtil. Sejlere kommer op på turistkontoret, fordi de ikke kan betale på havnen. Automaten virker ikke og selv i det annoncerede tidsrum, er der ikke åbent på havnekontoret. (Indsendt af Hasle Turistinformation) Vi blev alt for sent opmærksomme på at brugerne ikke kunne/ville anvende den ikke færdige ombygning af serviceautomaterne. De tilpasninger vi foretog midt i sæsonen i den forbindelse, herunder telefonnr. til assistance på alle sprog, forbedrede situationen, uden at det desværre blev så godt som tiltænkt. Vi forventer at have en færdigombygget serviceautomat til sæsonstart 2015, så de rigtig gode erfaringer vi har med serviceautomaten der betjener på 4 sprog inkl. Polsk, bliver endnu bedre. Ref: Mogens meddelte at der i modsætning til 2013, ikke har været annonceret faste åbningstider på de kommunale havne i Jakob forklarede, at princippet om ikke at have faste åbningstider kom fra andre kommunale havne, hvoraf flere ikke havde haft faste kontortider i Niels mener, at der bør være faste tidspunkter, hvor både gæster og faste brugere ved, at de kan træffe havnefogeden. Mogens tilsluttede sig dette. Jakob var ikke enig i at det er kontortid der er behov for f.eks. i højsæsonen, der er det service på kajen, og telefonen vil være den sikre måde at nå havnefogeden på, men havnegruppen vil komme med et oplæg til faste tider hvor havnefogeden er på Hasle Havn.

9 Side 9/3 19. Udenlandske især polske pirkebåde bør anvises faste anløbspladser (f.eks. ved Siloen), så der er gode pladser til alm. gæstesejlere ved havnekontoret. (Indsendt af Hasle Turistinformation) Den nye kundegruppe som pirkebådene er vi rigtig glade for, og vil meget gerne have endnu flere, idet de primært kommer uden for højsæsonen. Om de skal have anvist særlige pladser drøftes. Ref: Mogens mener ikke at havnen kan skele til bådens nationalitet, men derimod til eks. bådstørrelse eller bådens anvendelse. Telefonopkald til Hasle havn er ofte umuligt. (Indsendt af Hasle Turistinformation.) Telefonsystemet er tilpasset den nye vagtmodel hvor hele ansvaret for Hasle havn ligger hos en havnefoged. Det vil sige at man ikke får andre havnefogeder når man ringer på havnens nr, til gengæld bliver man oplyst om muligheden hvortil man kan ringe, hvis ikke henvendelsen kan vente. Ref: Jakob oplyste, at telefonen ikke længere omstilles til personer der ikke er på havnen, men at der gives et telefon nr. hvis der er noget der ikke kan vente på at havnefogeden kan træffes. Svend fortalte, at han i slutningen af september 2014 tre dage i træk uden held, havde forsøgt at få fat i Hasle Havn. Mogens havde ferie og Jakob havde ikke modtaget opkald fra Svend. ( efterfølgende er det konstateret at den tidligere ordning med at telefonen ikke blev besvaret uden for havnen almindelige åbningstid, ikke er blevet rettet som forventet, men det er sket nu, så der altid gives et telefonnr. ud over den telefonkæde der er hos beredskabet, på telefonnr. til personer i havnegruppen der har vagttelefon.) Kaj Erik oplyste, at Hasle Havns gamle telefonnr. fortsat oplyses i Mostrups grønne vejviser for Bornholms regionskommune Er det muligt at reservere en havneplads i 2015 sæsonen har konkret henvendelse fra tyske sejlere? (Indsendt af Hasle Turistinformation) Større både har altid kunnet få reserveret plads, hvorimod mindre både ikke har samme mulighed pt.. I foreningen for lystbåde i Danmark (FLID) foreslår man at havnene bør overveje muligheden for at reservere mod merpris. Ref.. Behovet for at kunne reservere plads evt. mod højere takts, som foreningen for lystbådehavne i Danmark anbefaler, blev drøftet. 21. Status på: a. Parkering på det grønne areal (ved skibsskruen) Ref: afklaret på sidste brugerrådsmøde. b. Status på skuret reserveret til toilet ved Hasle Marina Skuret er solgt til en beboer/ejer i Hasle Marina.

10 Side 10/3 Ref. Ingen yderligere bemærkninger c. Reparation af huller og asfalt på Marinaen. Der er p.t. ikke indgået en aftale om fordelingen af vedligeholdelsesudgifterne mellem Hasle Marina I og II, og Teknik & Miljø. Ref. Det er i havnen interesse at dialogen genoptaget så der igen kan indgås en aftale d. Hasle Havnebad. Bunden i de to bassiner blev højtryksspulet forud for badesæsonen. Endvidere er der gennem sæsonen udlagt sand i bunden af begge bassiner, med det formål, at mindske algevæksten på bunden i bassinerne, hvilket efter Teknik & Miljøs vurdering er lykkedes i rimelig grad. (Efter ophøret af udlægningen af sand i bassinerne efter badesæsonens ophør, er algevæksten steget markant.) I skolernes sommerferie var der livredder ved havnebadet i tidsrummet på de dage hvor det var fint badevejr, og Vej&park blev bestilt til tilsyn hver morgen. Badeområdet var som det fremgik af opslag, kun øst for havnebadet. Den store succes med havnebadet har dog betydet at der også er blevet badet på havnebadets vestlige side, trods forbud mod dette. Mange badegæster har vist manglende forståelse for dette forbud, uanset de er blevet forklaret at det skyldes risiko for påsejling. På grund af væsentlig flere brugere end der fra arkitekterne har været regnet med, forventer vi at udvide badearealet med et markeret bade område også mod vest, en sådan kapacitets udvidelse vurderes ikke at øge risikoen for påsejling. Ref. Processen omkring forsikringsskaden og den manglende oprydning mm. ved sæsonstart blev drøftet og kritikken taget til efterretning. e. Saunaen/Hasle Badeklub Der er igangværende drøftelser mellem Hasle Badeklub og Teknik & Miljø vedr. forøgelse af kapaciteten. Der er opsat en ny badetrappe til vinterbaderne. Ref: ingen bemærkninger f. Forløb af bådoptagning i efteråret Ved tilmeldingsfristens udløb 15. september, havde 3 bådeejere meddelt havnen, at de ønskede en vinterstandplads for vinteren Sejlklubben har ved et møde for nylig tilbudt at de selv kan koordinere et areal til sejlklubbens både..

11 Side 11/3 Ref: Sejlklubben tilbud blev drøftet og fundet positivt. g. Fremtidig skovlegård, pladser til modtagelse af affald fra havet og andet større affald, garnsække m.m. Havnen har ikke et færdigt forslag til det der er tilbage efter oprydningen. Ref: Mogens oplyste på mødet, at der fortsat medbringes affald fra havet, og at havnen ikke har nogen modtage station til at håndtere dette affald. Kaj Oluf ønskede bedre gaffeltruckadgang til redskabsrummene på Vesthavnsvej 60 s østlige side. Mogens meddelte, at der var givet tilladelse til, at sløjfe to P-pladser og fjerne kantstenene mellem asfaltstriben langs bygningen og P-pladsen øst for Vesthavnsvej 60, således at der kan laves en indkørsel til de omtalte redskabsrum. h. Motormuseet og Columbus aktiviteter. I samarbejde mellem foreningen Columbus og Teknik & Miljø, åbnedes i 2014 et motormuseum i den nordlige ende af bygningen på adressen Vesthavnsvej 60. og har fået udvidet udstillingsarealet. Ref: Jakob oplyste, at Columbus har fået tildelt yderligere to redskabsrum i bygningen. Jakob forklarede, at det fik de i forhold til folkeoplysningsloven, som ikke er en regel der er skabt på Bornholm. Mogens spurgte om Sejlklubben også kunne får deres eget redskabsrum, når der blev et ledigt. Jakob svarede, at det er en prioritering at plads til opmagasinering af dødt gods, gives ikke nødvendigvis på Hasle havn men måske i Tejn, mens til aktiviteter som skaber liv på havnen altid forsøges at finde plads. Niels fremførte, at hvis der ikke kan findes plads til livsskabende aktiviteter ville dette ødelægge mulighederne for at starte en ungdomsafdeling op i Hasle, når der blev kræfter til det. Jakob oplyste endvidere at der arbejdes på at klargøre arealet lige vest for Espersens hegn langs kanalen til nye bygninger. i. Husbåde i Hasle Havn. Der er søgt om byggetilladelse til husbåde, nu kun vest for vestkajen. Ref: Der kan gives tilladelse til tre husbåde i Hasle, uden ny lokalplan. (efterfølgende oplyses det at inden tilladelse gives kommer projektet i nabohøring) j. Projekt vedr. udskiftning af belysning på Hasle Havn. I samarbejde med en af Bornholms Regionskommunes energikonsulenter, undersøges mulighederne for at udskifte havnens nuværende belysningsarmaturer med lavenergibelysning, hvis besparelserne er tilstrækkelige så kan nyt lys finansieres af en bevilling der er givet

12 Side 12/3 Ref: Ingen yderligere bemærkninger 22. Evt. Oliesalget på Vestkajen er kommet i gang igen. Vedr. redningslejder i de kommunale havne, er der lavet midlertidige lejdere i azorbe og tovværk. Disse opsættes på de kommunale havne, hvor det skønnes nødvendigt. Lejderne søges ombyttet med Trygfondens redningsstierne når disse bliver tilgængelige. Brugerrådet ønskede midlertidige lejdere opsat i Tuborg Havn, i bassinet ud for Café Emajoka, i bassin 4 ved knækket ud for Sejlklubben, samt i Marinaen. Trygfonden er blevet spurgt om muligheden for at de kan stille livredder til rådighed for Hasle Havnebad i Trygfonden foreløbige reaktion på dette er at det næppe er en mulighed. Der er bevilget penge til Forbedring af opbevaringsfaciliteterne for erhvervsfiskernes fisk ved Lossekajen. Det samlede projekt Hasle Havn afsluttet i forsommeren Hyttefadet er ikke på plads endnu og vildmarksbadet, kan p.t. ikke anvendes pga. af sensommerens lynnedslag, som ødelagde en del installationer og kabler, det er også årsagen til at der ikke er opsat lyspullerter langs stien til badebroen på bystranden, BRK har fået fremstillet nogle granitpullerter med indbygget lys som opsættes langs nævnte strækning. Referent Mogens Stender Alstrup Med venlig hilsen Michael Andersen

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat Referat fra brugerrådsmødet den 17/11-2014 om Gudhjem og Nørresand havne Deltagere: Gudhjem By- og mindeforening v/ Erling Aabye Dam

Læs mere

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 31. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

«FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» CVR: 26-69-63-48. Referat. www.brk.dk

«FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» CVR: 26-69-63-48. Referat. www.brk.dk «FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» Referat Referat fra brugerrådsmødet den 2. december 2014 om Nørrekås Lystbådehavn Deltagere: Rønne Sejlklub v/ Anders

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 23/4-2013 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar.

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar. 1 Hjemmeside 4 3 3 2 2 1 Hvor mange gange pr måned har du været inde på havnens hjemmeside? aldrig 2 Spørgeskemaundersøgelse December 28 I alt 61 svar. Mere end 8 % svarer, at de er

Læs mere

Referat fra Brugerrådsmødet på Nørrekås Lystbådehavn onsdag den 19. oktober 2011. Kl. 19.00-20.30 i Sejlerstuen. mødet sluttede 21:05.

Referat fra Brugerrådsmødet på Nørrekås Lystbådehavn onsdag den 19. oktober 2011. Kl. 19.00-20.30 i Sejlerstuen. mødet sluttede 21:05. «FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra Brugerrådsmødet på Nørrekås Lystbådehavn onsdag den 19. oktober 2011. Kl.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 11/8-2015 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5 REFERAT Det Maritime Råd Møde nr. 5 Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 18.30 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat. Bornholms Forsynings Brugerråd 03.02.2015 1. Brugerrådsmøde nr. 26 Den 03. februar 2015 kl. 16.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Forsynings Brugerråd 03.02.2015 1. Brugerrådsmøde nr. 26 Den 03. februar 2015 kl. 16.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Forsynings Brugerråd 03.02.2015 1 Referat. Brugerrådsmøde nr. 26 Den 03. februar 2015 kl. 16.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Per Ole Petersen( Formand) Jens S. Koefoed Per Martlev Hansen

Læs mere

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009.

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Carl Larsen (CL), Theis Wieder (TW), Jess Brønden (JB), Arne Holten

Læs mere

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen Møde i Dragør havns Brugerbestyrelse den 18. august 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Jørgen Riber (JR), Theis Wieder (TW), Jess Brønden(JB). Mødet

Læs mere

Horsens den 29. april 2015. Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen

Horsens den 29. april 2015. Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen Horsens den 29. april 2015 Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Deltagere: Christian G, Anne G, Lis Poulsen, Jens Bl. Poulsen, Yrsa Brølling, Ulla Jensen. Afbud fra Jesper Hansen Henrik Kragh og Peter

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside 55 53`,2 N 12 33,2 E Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside Bådpladser og venteliste: Krisen kradser over hele Danmark, og rigtig mange havne kan ikke leje alle sine bådpladser ud. Heldigvis

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde lørdag den 10. 01.20 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 09

REFERAT Bestyrelsesmøde lørdag den 10. 01.20 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 09 Inviteret: Birgitte Ohm (BO), Thorbjørn Argir (TA), Erich Fuglsbjerg (EF), Mette Ebbensgaard (ME), Frits Rostrup (FR). Bent Kortholm (BK), Jette Søndergård Afbud fra: Thorbjørn Argir og Frits Rostrup KL

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013.

Baneudvalgsmøde den 07.05.2013. Baneudvalgsmøde den 07.05.2013. Deltagere: Afbud: Poul Hansen PH, Finn Gertov FG, Alf Abildgaard AA, Johnny Vilsen (greenkeeper), Børge Larsen BL (ref.) Knud Erik Kristensen KEK, Hans Jørgen Andersen HJA.

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 31-05-2010

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 31-05-2010 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 31-05-2010 Dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent og 2 stemmetællere Bestyrelsen foreslog John Schmidt som dirigent, som takkede for valget. Der meldte sig ikke andre

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013.

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013. 181-135 REFERAT Bestyrelsesmøde 30. januar 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Poul Tychsen PT

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09.

Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09. Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Annette Nelausen, Inge Kristiansen, Laila Jensen, Lars N. Hansen...

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere