Referat. Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: CVR: Referat Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn Deltagere: Hasle Sejlklub v/ Niels Frost Jensen Småbådeklubben v/ Svend Olaf Kjær Bornholms Kajakklub v/ Søren Bysted Ejerforening Hasle Marina II v/ Erik Steen Andersen Hasle Badeklub v/ Torben Kjær Leder for veje og havne Hardy Pedersen - afbud Havnefoged Mogens Stender Alstrup Faglig koordinator Jakob Jensen Hasle Byting v/ Kaj Erik Mortensen Motorklubben Columbus v/ejner Andersen Hasle Havns Venner v/egon Mortensen Erhvervsfiskerne v/ Kaj Oluf Holm Ikke fremmødt: Ejerforening Hasle Marina I v / Susanne Kelmo Turist- og Erhvervssammenslutningen v/lars Knudsen 1. Godkendelse af dagsorden Ref: Kaj Oluf havde ikke modtaget dagsorden. Dagsorden er sendt med almindelig post til dem som ikke har oplyst mail-adresse Kaj Erik: Vedr. pkt. 8 var der en forventning om at der lå et referat fra det ekstra ordinære møde mellem Teknik & Miljøudvalget og brugerrådet. Jakob har set et udkast til referat og troede det var udsendt. Han undersøger sagen. Mogens: Punktet vedr. dokumentation af gyldig ansvarsforsikring var ved en fejl ikke med i dagsordenen. Da der ikke er tale om et beslutningspunkt, drøftes punktet under evt. 1. Ajourføring af adresseliste Ref: Adresselisten blev ajourført. 2. Næste mødedato Onsdag d , kl J.nr.: G

2 Side 2/3 3. Statistik for sæsonen 2014 Tallene for 2013 og 2014 kan ikke umiddelbart ikke sammenlignes, idet tallene for 2014 inkluderer de bornholmske både der har gæstet bornholmske havne ved køb af frihavnskort. Ref: Når det ikke er at sammenligne så er det fordi at vi i 2013 og tidligere ikke har medtalt dem der frit kan ligge i de bornholmske havne på en årsafgift. Jakob gav sin opfattelse af hvorfor de Bornholmske havne er gået tilbage i antallet af overnatninger i 2014, hvor en væsentlig faktor var den hårde østenvind som var fremherskende i den periode af højsæsonen, hvor mange danskere og tyskere sætter kursen på sin sommerferie. Vi havde ellers glædet os til en sæson med flere gæster end 2013, her hvor vi både havde fint vejr i sæsonen før, ny markedsføring på nettet bl.a. via Foreningen For Lystbådehavne I Danmark, og et løft på kvaliteten, når vi ser Bornholm som et samlet mål for et besøg. Destination Bornholm har inviteret til en drøftelse om vi kan gøre markedsføringen bedre. Prisens indflydelse blev også drøftet, og vi ligger på Bornholm langt over mange havne og under de dyreste danske og svenske, og havnegruppen vil sikre at vi bliver bedre til at oplyse at man havde adgang til gratis bad, trådløst internet, vand, strøm, når man har betalt for sin overnatning. 4. Budget 2015 Kommunalbestyrelsen har besluttet at egen indtjeningen på havnene skal øges ved en forhøjelse af taksterne. Det godkendte budget indeholder en forhøjelse af taksterne for hjemmehørende både på ca. 25 % og gæstetaksterne på ca. 35 %. Disse takststigninger vurderes at skabe balance mellem indtægtsniveauet og udgiftsniveauet baseret på niveauet i 2014, hvor indtægtsniveauet er reduceret ved Bornholms Express ophør, reduktioner i fiskeriet, og for mange uudlejede havnebygninger og arealer. Udgiftsniveauet i 2014 afspejler et år med meget hård prioritering. Balance i driftsbudgettet kunne også være opnået ved en reduktion af udgifterne på havnene. Derfor har det også været på brugerrådets dagsorden, om der var opgaver brugerne kunne være behjælpelige med. Ref; Kaj Erik udtrykker bekymring for, at antallet af gæstesejlere falder som følge af prisstigningerne. Jakob tror at prisstigninger ikke vil betyde en stor tilbagegang i antallet af gæstesejlere og at man politisk nok havde foretrukket en besparelse fremfor en prisstigning. Søren spøger om det ikke har betydet nedgang i omsætningen, at serviceautomaten ikke fungerede som oprindeligt planlagt. Det mener Jakob, at det har Mogens oplyste, at indtægterne på lystbådeafgifter i de kommunale havne, var knapt 3 % under den budgetterede indtægt og ca. 0,6 % under lystbådeafgifterne i Jakob mente ikke, at de nævnte beregninger var retvisende. Egon og Jakob oplyste, at man kan læse Bornholms Regionskommunens (BRK) regnskab for 2013 på hjemmeside, herunder Regnskabet for Hasle Havn på side

3 Side 3/3 Niels protesterede mod takststigningerne. Han fremførte at takststigninger på 25 % ikke er acceptable, når de ikke modsvares af tilsvarende forbedringer og stiller spørgsmålstegn ved om stigningerne er lovlige. Jakob oplyste at takststigningerne er lovlige. Egon supplerede med oplysningen om, at jollerne for 2 år siden havde en takststigning på 70 %. Jakob oplyste at det ikke var en forhøjelse af taksten, men som følge af at havnen står for fortøjnings konstruktionerne for joller på lige fod med lystbådene i øvrigt. 5. Forslag til vedligeholdelse og anlæg 2015 Brugerrådsrepræsentanternes forslag til vedligeholdelses- og anlægsopgaver Vedtaget politisk som fast pkt. på dagsorden. Ref; Svend ønskede havnens flåde repareret, da den er delvis rådden. Flåden har det sidste år, primært været anvendt af kajakbrugere til søsætning og optagning af kajakker. Søren oplyste at Kajakklubben i samarbejde med havnen bygger en ny flåde i azorbe. Havnen leverer træ til flåden og klubbens medlemmer står for resten. Flåden vil blive placeret i bassin 4 s nord-vestlige hjørne. Erik ønskede to visne træer ved Hasle Marina II fjernet. Et par ejere har tilbudt at fjerne dem. Havnegruppen kigger på det. Torben ønskede status på det ønskede lys på trappen ved saunaen, samt en spulehanen til brug ved rengøring af saunaen. Mogens oplyste at spulehanen er opsat og at Thiesen El er i dialog med arkitekten om typen af lys som skal opsættes ved trappen. Endvidere vil Hasle Badeklub gerne have opsat en bænk i toiletrummet i saunabygningen. Niels ønskede lys ved vinterstandpladserne udfor bassin 3. Mogens oplyste at havnen i samarbejde med en af Teknik & Miljøs energikonsulenter og Østkraft, undersøger mulighederne for et projekt, finansieret af Esko-midler, hvor al belysning på havnen udskiftet med lavenergilys. På nuværende tidspunkt vides det ikke om projektet kan realiseres. Erik ønskede en udendørs vandhane til brug for håndværkere i forbindelse med reparationer på Hasle Marina II. Den eksisterende vandhane mellem husene i ejerforening 2 er planlagt nedtaget, men der er en havnevandhane ved næste flydebro, det fandt Erik fuldt tilstrækkeligt. Ejner ønskede en vandhane ved Fisketorvet. Jakob oplyste, at der kommer havvandshane ved det nye rensebord på Fisketorvet. Svend ønskede havnens ukrudt fjernet. Jakob har på Allinge Havn afprøvet en fejemaskine som opsamler møg og ukrudt med et godt resultat. Fejemaskinen ønskes afprøvet på Hasle Havn næste år. Ejnar tilbød at stille chauffør til rådighed ved fejning af havnens arealer omkring Motormuseet Columbus.

4 Side 4/3 6. Udlevering af bådmærker Udlevering af bådmærker i 2014 har været meget ressourcekrævende, og der er fortsat et uacceptabelt antal både, stativer og kasser uden bådmærker. Havnegruppen vil gerne have en drøftelse i brugerrådet af hvordan klubberne kan inddrages i at flere bådejere får afhentet og påsat bådmærke. Foreninger med både på havnen skal forsat aflevere en liste med de foreningsejede både. Redskabskasser vil i fremtiden også blive fjernet fra havnen hvis de ikke har mærke. Ref. Niels fremførte, at det var en dårlig ide af brugerne skulle afhente bådpladsmærker. I gennem 5 år har de kommunale havne truet med at opkræve gæstetakst, for de både som ikke havde gyldigt hjemhavnsbådmærke, uden at gøre det. Trusler hjælper ikke, hvis de ikke effektueres. Niels (Hasle Sejlklub), Svend (Småbådeklubben) og Søren (Kajakklubben) tilbød at udlevere bådpladsmærker til deres medlemmer til sæsonen 2015, på trods af de varslede takststigninger. Egon (Hasle Havns Venner) skulle vende dette i bestyrelse, før der kunne svares. 7. Det ekstraordinære møde den med politisk deltagelse (Hasle Byting.) Da alle brugere var inviteret til mødet, håber vi at Bytinget vil give en kort orienterer om det videre forløb. Ref: Kaj Erik fortalte, at mødet mellem brugerrådet og Teknik & Miljøudvalget var konstruktivt og foregik i en god tone, samt at han ville imødese referatet fra nævnte møde. Se i øvrigt pkt Den varslede stigning på 25 % står ikke mål med det uacceptable rod og den manglende styring, der er på havnen. (Indsendt af Columbus, Hasle Havns venner og Småbådeklubben) Hvilke forbedringer bliver brugerne tilbudt for den merpris. Takststigningerne er for at skabe balance i budgettet (se punkt 5) og rummer som udgangspunkt ikke forbedringer. Ref: Jakob oplyste at, havnegruppens arbejdsstyrke er blevet reduceret med ca. 35 % gennem de sidste tre år og at dette nødvendigvis må kunne mærkes på havnen og servicen. Mogens forklarede, at der i 2013 havde været timer til rådighed pr. dag til at service Hasle og Nørrekås Havne i højsæsonen, mens det i 2014 er forsøgt løst på gennemsnitlig 7 timer pr. dag til at løse de samme opgaver. Hasle og Nørrekås havne har i 2014 haft ca. 40 % af alle gæstebådene og ca. 55 % af alle fastliggerne i de kommunale havne. Set indbyrdes mellem Hasle og Nørrekås havne fordeler antallet af gæstesejlere sig med 27 % i Hasle Havn og 73 % i Nørrekås lystbådehavn. Tilsvarende er andelen af fastliggere i de to havne 33 % i Hasle Havn og 67 % i Nørrekås Lystbådehavn. Takststigningerne blev debatteret og der blev protesteret mod den varslede stigning for fastliggere og gæster.

5 Side 5/3 9. Havnefogedstillingen i Hasle (Indsendt af Hasle Havns venner, Columbus og Hasle Småbådeklub) Disse mener havnefogedstillingen bør afskaffes og erstattes med en opsynsmand (evt. seniorjobber). Han skal være ude på havnen blandt brugerne nogle timer om dagen for service og rengøring. Administrative opgaver udføres af kontorfolk på forvaltningen. Den nuværende ordning og organisering duer ikke set fra brugersynspunkt. Synspunktet introduceres af indsenderne. Ref: Svend præsentrede et forslag hvor Hasle Havn drives af et lokalt havneråd på eks. 5 personer der har interesser og vil tage ansvar. Det kan sammensættes af f.eks. 1 fisker, 1 håndværker, 1 fra Turistforeningen og 2 mere. Havnerådet mødet hvert kvartal med og refererer direkte til havnekoordinatoren, hvor ønsker fremlægges og økonomi aftales. Havnerådet kunne også være formidler af evt. opgaver udført af frivillige. Til fremme af service og vedligehold på havnen ansættes en servicemand fra 1. maj til 1. september. Det kunne være 2 timer om dagen i maj, juni og september, og 4 timer om dagen i juli og august. Denne tid bruges på rengøring af havnearealer, eftersyn af bystranden, havnebadet og service af brugere og tilrettevisning af både samt alt forefaldende. Et kvalificeret skøn vil være godt 600 timer over sæsonen. Servicemanden ansættes af Havnerådet og havnekoordinator og refererer til denne. Tilsynet med havnen resten af året aftaler havnekoordinator med Havnerådet og der ansættes en lokal person med interesse for havnen for nogle timer. Det kunne være en fisker eller en håndværker. Mogens synes at forslaget er interessant, men forslagsstillerne skal også forholde sig til de administrative opgaver, samt den rådige arbejdstid til Hasle Havn. I den efterfølgende dialog mellem Jakob og Mogens, fremførte Mogens at det kunne være interessant at se, om ovenstående forslag kunne gennemføres indenfor den samme økonomiske, opgavemæssige og tidsmæssige ramme som i dag (2014 ) 10. Deadline for oprydning 17. september bliver ikke overholdt fra havnens side, der mener at det kommer til at virke demoraliserende for alle de ærlige. Der ligger stadigmange både uden mærker samt stativer og plimsollere. Alt det som havnen lovede at fjerne. ( Indsendt af Columbus, Hasle Havns venner og Hasle småbådeklub) Teknik & Miljø har fjernet både fra Hasle Havns sø- og landarealer og samlet bådstativer, - vogne og trailere i en bunke vest for Espersen A/S færdigvarefabrik. Arbejdet er ikke afsluttet, da Teknik & Miljø forventer, at der skal fjernes flere både, primært fra søarealerne i Hasle Marina Fra sæson 2015, forventes vil også kasser uden mærker blive fjernet.

6 Side 6/3 Ref; Svend fandt det utilfredsstillende at oprydningen ikke var afsluttet 2 måneder efter den annoncerede deadline. Mogens oplyste, at der ikke var en annonceret frist for afslutningen for oprydningen, da havnen foretrækker at brugerne får bragt de annoncerede forhold i orden, fremfor at havnen skal fjerne bådene straks. Efter fristen udløb blev to både fjernet og ikke afmærkede stativer er samlet i to bunker på arealet vest for Espersens færdigvarefabrik. Derudover har effekten af annoncen været, at 21 bådejere har henvendt sig på havnekontoret og fået udleveret deres bådpladsmærke. 1 bådejer har henvendt sig, da hans bådpladsmærke var faldet af båden. 14 bådejere har betalt for deres bådplads men ikke afhentet bådpladsmærket. 6 bådejere er kendt af havnen og er blevet bedt om at bringe forholdene i orden og 2 bådejere er ikke kendt af havnen. Disse to både forventes fjernet. Endvidere ligger der to både fra andre kommunale havne, hvis ejere er blevet kontaktet og bedt om at fjerne deres båd. 11. Hvorfor skal der betales ekstra for at ligge i andre kommunale havne. ( Indsendt af Hasle Småbådeklub) Vi bruger jo ikke faciliteterne i Hasle, når vi ligger i en anden havn. Budgetbalancen indeholder indtægter fra den bornholmske frihavnsordning, alternativtet til at dem der ønsker at betale for frit at kunne bruge andre havne, betaler for dette, er en yderligere takststigning eller nye besparelser. Ref: Ingen bemærkninger 12. Oversigt over hvem der har bådpladserne, så man kan hjælpe hinanden. (Indsendt af Hasle Småbådeklub) På den korte bane er muligheden måske at opfordre til at alle har synligt telefonnr. mm. på deres båd, det er der allerede flere der har. Ref: Mogens informerede om, at lovgivningen ikke tillader offentligt tilgængelige lister med navne og telefonnr. Flere tilsluttede sig forslaget om at bådejerne kan hjælpe sig selv ved at have en altid opdateret telefonnummer synligt på båden.

7 Side 7/3 13. Der er kommet ny rampe men ingen skiltning og broen måtte godt bygges bredere (Indsendt af Hasle Småbådeklub) Skiltning indgår i den skiltning der er omfattet af projektet, men en bredere bro er der ikke nogen konkrete planer for. Ref: Jakob oplyste at det aldrig har været tanken at man skal ligge i slæbestedet ud over til at båden startes, og derefter sejles der til en ledig bro eller kaj, og punktet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger. 14. Sidste år blev der lovet faste pladser til alle, men der er ikke sket en sk--. Der blev i foråret 2013 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med fordelingen af pladser. Hasle Sejlklub, Columbus, Hasle Havns Venner, Erhvervsfiskerne og Hasle Småbådeklub meldte sig, men til dato er ingen blevet indkaldt. (Indsendt af Hasle Havns venner) Der blev afholdt et møde med udgangspunkt i at der ikke var udlagt faste pladser nok i Hasle Havn. Der er for nylig holdt et nyt møde med sejlklubben, der tilkendegiver at det er deres opfattelse at der er pladser nok, og at der er alene behov for at se på størrelsen af de forskellige pladser. Jakob og Mogens fra havnegruppen gør et forsøg sammen med sejlklubben, og efterfølgende andre brugere, om der kan opnås den nødvendige kapacitet ved tilpasning af bådpladserne. Der er indkaldt til et nyt møde med sejlklubben. Ref: Niels spurgte om der ved tildelingen af faste pladser til alle, dermed også var slut med rotationspladser i havnen. Jakob mener, at der forsat kan være rotationspladser i havnen, idet det er et ønske at så mange lokale både som muligt kan komme til at anvende den havn de ønsker mest, og at der i alle havne er pladser der er ledige på grund af sygdom bådrenovering mm. Uanset alle pladser er solgt, og til spørgsmålet om prisen for en rotationsplads, så er den samme pris som en fast plads, men selvsagt billigere end en fast plads i en anden havn og så tilkøb af bornholmerkort for at være i den havn man ønsker mest. Niels mener, at det er politisk vedtaget, at rotationspladser i de kommunale havne skal afskaffes, hvortil Jakob svarede at alle der har en rotationsplads skal tilbydes en fast plads. 15. Brugerrådet blev på mødet sidste år lovet info om evt. supplerende medarbejder. Er ikke sket. (Indsendt af Hasle Havns venner) Der er ikke kommet nogen supplerende medarbejder. Ref: Mogens fortalte, at Jobcenteret har anvist en person i løntilskud i perioden sep.- nov til Hasle og Nørrekås havne, men at det havde været ønskeligt, hvis det var sket tidligere på året. Jakob oplyste at der evt. vil starte en person i jobprøvning på Hasle Havns fiskemodtagelse men at alle nok ved det inden vi kan nå at informere. 16. Toiletterne ved Havnebadet er ofte låst, og de mange gæster søger ind på toilettet hos Hasle Havns Venner, hvilket ikke er rimeligt. (Indsendt af Hasle Havns Venner) Toilettet har været stoppet flere gange henover sommeren og der har i den forbindelse været behov for en slamsuger. Ved toiletstop låses døren til toilettet automatisk, denne automatik overvejes udvidet med sms

8 Side 8/3 alarm eller andet så der kan gribes hurtigere, det overvejes endvidere at skilte til handicaptoilettet. Ref: Svend mener, at der burde have været installeret en manual pumpeanordning, så pumpebrønden kunne skylles ved ugentlige rutiner og dermed forhindre stoppede toiletter. Mogens supplerede med at det kunne være en kæde eller lignende til niveauføleren. 17. Der blev lovet istandsættelse af toiletter ved Tuborg havn, men intet er sket. Det er højst påkrævet nu, hvor der er kommet bystranden til. Der blev også skitseret et bruserum, som kunne aflaste anlægget ved havnekontoret, og flere sejlere finder ind i inderhavnen. (Indsendt af Columbus) På sidste brugerrådsmøde blev det fremført som havnen ville forsøge at gennemføre, det er desværre ikke sket, men behovet er ikke blevet mindre så det må forsøges inden sæson Ref. Ingen yderligere bemærkninger 18. Stigningen for gæstebåde må simpelthen følges op af væsentlig bedre service end hidtil. Sejlere kommer op på turistkontoret, fordi de ikke kan betale på havnen. Automaten virker ikke og selv i det annoncerede tidsrum, er der ikke åbent på havnekontoret. (Indsendt af Hasle Turistinformation) Vi blev alt for sent opmærksomme på at brugerne ikke kunne/ville anvende den ikke færdige ombygning af serviceautomaterne. De tilpasninger vi foretog midt i sæsonen i den forbindelse, herunder telefonnr. til assistance på alle sprog, forbedrede situationen, uden at det desværre blev så godt som tiltænkt. Vi forventer at have en færdigombygget serviceautomat til sæsonstart 2015, så de rigtig gode erfaringer vi har med serviceautomaten der betjener på 4 sprog inkl. Polsk, bliver endnu bedre. Ref: Mogens meddelte at der i modsætning til 2013, ikke har været annonceret faste åbningstider på de kommunale havne i Jakob forklarede, at princippet om ikke at have faste åbningstider kom fra andre kommunale havne, hvoraf flere ikke havde haft faste kontortider i Niels mener, at der bør være faste tidspunkter, hvor både gæster og faste brugere ved, at de kan træffe havnefogeden. Mogens tilsluttede sig dette. Jakob var ikke enig i at det er kontortid der er behov for f.eks. i højsæsonen, der er det service på kajen, og telefonen vil være den sikre måde at nå havnefogeden på, men havnegruppen vil komme med et oplæg til faste tider hvor havnefogeden er på Hasle Havn.

9 Side 9/3 19. Udenlandske især polske pirkebåde bør anvises faste anløbspladser (f.eks. ved Siloen), så der er gode pladser til alm. gæstesejlere ved havnekontoret. (Indsendt af Hasle Turistinformation) Den nye kundegruppe som pirkebådene er vi rigtig glade for, og vil meget gerne have endnu flere, idet de primært kommer uden for højsæsonen. Om de skal have anvist særlige pladser drøftes. Ref: Mogens mener ikke at havnen kan skele til bådens nationalitet, men derimod til eks. bådstørrelse eller bådens anvendelse. Telefonopkald til Hasle havn er ofte umuligt. (Indsendt af Hasle Turistinformation.) Telefonsystemet er tilpasset den nye vagtmodel hvor hele ansvaret for Hasle havn ligger hos en havnefoged. Det vil sige at man ikke får andre havnefogeder når man ringer på havnens nr, til gengæld bliver man oplyst om muligheden hvortil man kan ringe, hvis ikke henvendelsen kan vente. Ref: Jakob oplyste, at telefonen ikke længere omstilles til personer der ikke er på havnen, men at der gives et telefon nr. hvis der er noget der ikke kan vente på at havnefogeden kan træffes. Svend fortalte, at han i slutningen af september 2014 tre dage i træk uden held, havde forsøgt at få fat i Hasle Havn. Mogens havde ferie og Jakob havde ikke modtaget opkald fra Svend. ( efterfølgende er det konstateret at den tidligere ordning med at telefonen ikke blev besvaret uden for havnen almindelige åbningstid, ikke er blevet rettet som forventet, men det er sket nu, så der altid gives et telefonnr. ud over den telefonkæde der er hos beredskabet, på telefonnr. til personer i havnegruppen der har vagttelefon.) Kaj Erik oplyste, at Hasle Havns gamle telefonnr. fortsat oplyses i Mostrups grønne vejviser for Bornholms regionskommune Er det muligt at reservere en havneplads i 2015 sæsonen har konkret henvendelse fra tyske sejlere? (Indsendt af Hasle Turistinformation) Større både har altid kunnet få reserveret plads, hvorimod mindre både ikke har samme mulighed pt.. I foreningen for lystbåde i Danmark (FLID) foreslår man at havnene bør overveje muligheden for at reservere mod merpris. Ref.. Behovet for at kunne reservere plads evt. mod højere takts, som foreningen for lystbådehavne i Danmark anbefaler, blev drøftet. 21. Status på: a. Parkering på det grønne areal (ved skibsskruen) Ref: afklaret på sidste brugerrådsmøde. b. Status på skuret reserveret til toilet ved Hasle Marina Skuret er solgt til en beboer/ejer i Hasle Marina.

10 Side 10/3 Ref. Ingen yderligere bemærkninger c. Reparation af huller og asfalt på Marinaen. Der er p.t. ikke indgået en aftale om fordelingen af vedligeholdelsesudgifterne mellem Hasle Marina I og II, og Teknik & Miljø. Ref. Det er i havnen interesse at dialogen genoptaget så der igen kan indgås en aftale d. Hasle Havnebad. Bunden i de to bassiner blev højtryksspulet forud for badesæsonen. Endvidere er der gennem sæsonen udlagt sand i bunden af begge bassiner, med det formål, at mindske algevæksten på bunden i bassinerne, hvilket efter Teknik & Miljøs vurdering er lykkedes i rimelig grad. (Efter ophøret af udlægningen af sand i bassinerne efter badesæsonens ophør, er algevæksten steget markant.) I skolernes sommerferie var der livredder ved havnebadet i tidsrummet på de dage hvor det var fint badevejr, og Vej&park blev bestilt til tilsyn hver morgen. Badeområdet var som det fremgik af opslag, kun øst for havnebadet. Den store succes med havnebadet har dog betydet at der også er blevet badet på havnebadets vestlige side, trods forbud mod dette. Mange badegæster har vist manglende forståelse for dette forbud, uanset de er blevet forklaret at det skyldes risiko for påsejling. På grund af væsentlig flere brugere end der fra arkitekterne har været regnet med, forventer vi at udvide badearealet med et markeret bade område også mod vest, en sådan kapacitets udvidelse vurderes ikke at øge risikoen for påsejling. Ref. Processen omkring forsikringsskaden og den manglende oprydning mm. ved sæsonstart blev drøftet og kritikken taget til efterretning. e. Saunaen/Hasle Badeklub Der er igangværende drøftelser mellem Hasle Badeklub og Teknik & Miljø vedr. forøgelse af kapaciteten. Der er opsat en ny badetrappe til vinterbaderne. Ref: ingen bemærkninger f. Forløb af bådoptagning i efteråret Ved tilmeldingsfristens udløb 15. september, havde 3 bådeejere meddelt havnen, at de ønskede en vinterstandplads for vinteren Sejlklubben har ved et møde for nylig tilbudt at de selv kan koordinere et areal til sejlklubbens både..

11 Side 11/3 Ref: Sejlklubben tilbud blev drøftet og fundet positivt. g. Fremtidig skovlegård, pladser til modtagelse af affald fra havet og andet større affald, garnsække m.m. Havnen har ikke et færdigt forslag til det der er tilbage efter oprydningen. Ref: Mogens oplyste på mødet, at der fortsat medbringes affald fra havet, og at havnen ikke har nogen modtage station til at håndtere dette affald. Kaj Oluf ønskede bedre gaffeltruckadgang til redskabsrummene på Vesthavnsvej 60 s østlige side. Mogens meddelte, at der var givet tilladelse til, at sløjfe to P-pladser og fjerne kantstenene mellem asfaltstriben langs bygningen og P-pladsen øst for Vesthavnsvej 60, således at der kan laves en indkørsel til de omtalte redskabsrum. h. Motormuseet og Columbus aktiviteter. I samarbejde mellem foreningen Columbus og Teknik & Miljø, åbnedes i 2014 et motormuseum i den nordlige ende af bygningen på adressen Vesthavnsvej 60. og har fået udvidet udstillingsarealet. Ref: Jakob oplyste, at Columbus har fået tildelt yderligere to redskabsrum i bygningen. Jakob forklarede, at det fik de i forhold til folkeoplysningsloven, som ikke er en regel der er skabt på Bornholm. Mogens spurgte om Sejlklubben også kunne får deres eget redskabsrum, når der blev et ledigt. Jakob svarede, at det er en prioritering at plads til opmagasinering af dødt gods, gives ikke nødvendigvis på Hasle havn men måske i Tejn, mens til aktiviteter som skaber liv på havnen altid forsøges at finde plads. Niels fremførte, at hvis der ikke kan findes plads til livsskabende aktiviteter ville dette ødelægge mulighederne for at starte en ungdomsafdeling op i Hasle, når der blev kræfter til det. Jakob oplyste endvidere at der arbejdes på at klargøre arealet lige vest for Espersens hegn langs kanalen til nye bygninger. i. Husbåde i Hasle Havn. Der er søgt om byggetilladelse til husbåde, nu kun vest for vestkajen. Ref: Der kan gives tilladelse til tre husbåde i Hasle, uden ny lokalplan. (efterfølgende oplyses det at inden tilladelse gives kommer projektet i nabohøring) j. Projekt vedr. udskiftning af belysning på Hasle Havn. I samarbejde med en af Bornholms Regionskommunes energikonsulenter, undersøges mulighederne for at udskifte havnens nuværende belysningsarmaturer med lavenergibelysning, hvis besparelserne er tilstrækkelige så kan nyt lys finansieres af en bevilling der er givet

12 Side 12/3 Ref: Ingen yderligere bemærkninger 22. Evt. Oliesalget på Vestkajen er kommet i gang igen. Vedr. redningslejder i de kommunale havne, er der lavet midlertidige lejdere i azorbe og tovværk. Disse opsættes på de kommunale havne, hvor det skønnes nødvendigt. Lejderne søges ombyttet med Trygfondens redningsstierne når disse bliver tilgængelige. Brugerrådet ønskede midlertidige lejdere opsat i Tuborg Havn, i bassinet ud for Café Emajoka, i bassin 4 ved knækket ud for Sejlklubben, samt i Marinaen. Trygfonden er blevet spurgt om muligheden for at de kan stille livredder til rådighed for Hasle Havnebad i Trygfonden foreløbige reaktion på dette er at det næppe er en mulighed. Der er bevilget penge til Forbedring af opbevaringsfaciliteterne for erhvervsfiskernes fisk ved Lossekajen. Det samlede projekt Hasle Havn afsluttet i forsommeren Hyttefadet er ikke på plads endnu og vildmarksbadet, kan p.t. ikke anvendes pga. af sensommerens lynnedslag, som ødelagde en del installationer og kabler, det er også årsagen til at der ikke er opsat lyspullerter langs stien til badebroen på bystranden, BRK har fået fremstillet nogle granitpullerter med indbygget lys som opsættes langs nævnte strækning. Referent Mogens Stender Alstrup Med venlig hilsen Michael Andersen

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat Referat fra brugerrådsmødet den 17/11-2014 om Gudhjem og Nørresand havne Deltagere: Gudhjem By- og mindeforening v/ Erling Aabye Dam

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008

Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008 Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008 Spørgsmålene 1, 4 og 37 (bro nummer, år man fik plads i Lynæs, samlet tilfredshed på en skala fra 1-5) er ikke taget med i denne frekvens, da det er en

Læs mere

Strategiplan 2 0 2 0

Strategiplan 2 0 2 0 Strategiplan 2020 2 Indholdsfortegnelse n Forord... 3 Etableringen af Grenaa Lystbådehavn... 3 Grenaa Marina i dag... 3 n Om strategiplanen... 4 n Mission for Grenaa Marina... 5 n Vision for Grenaa Marina...

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006 Der var indkaldt til generalforsamling lørdag den 25. november 2006 kl. 15.00 i klubhuset på Sydhavnsvej. Der var mødt ca. 60 medlemmer op. Dagsordenen

Læs mere

Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Teknikudvalget Referat Dato 24. september 2013 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Søren Nybo, Per Stig Sørensen, Asger Diness Andersen, Carsten

Læs mere

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby FL D & FAKTA MARTS 2013 ÅRGANG 14, NR. 1 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN AF LYSTBÅDEHAVNE I DANMARK Lav en strategiplan Ministeren ønsker ikke at hjælpe havnene Revision af standardreglement Bedste havnegrill

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 1. Valg af dirigent. Referat af ordinær Generalforsamling Assens Marina amba Søndag den 6. marts 2011 kl.15.00 I handelsskolens lokaler - Niels Kjærbyes Vej 9 Bestyrelsen indstillede Advokat Palle Thomsen

Læs mere

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Fl d & Fakta marts 2011 Årgang 12, nr. 1 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Ny redningsstige I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Danmarks første officielle autocamperplads

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2011 56. årgang Lærke døber Lærken læs mere side 22 Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Indhold Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder Side 1 Lundeborg Havn 2015 - en rapport om fremtidige muligheder udarbejdet af en arbejdsgruppe i foråret 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forord...3 2. Lundeborg Havn, før og nu...4 A. Lundeborgs

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 31. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere