STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Statuserklæring...3 Generel status på året Status på Greve Kommunes forsikringsprogram...4 Udvalgte uforsikrede risici...4 Væsentlige skader...6 Skadestatistik...6 Risikoomkostninger...9 Konklusion...11 Side 2 af 11

3 Statusrapportens formål Willis skaber overblik over Greve Kommunes risici strategiske såvel som operationelle. Med det formål at minimere Greve Kommunes samlede risikoomkostninger, rådgiver vi om sammenhængen mellem forebyggelse, sikring og forsikring og vores ydelser søger at understøtte Greve Kommunes udvikling. En vigtig del af overblikket, er denne årlige rapport om Greve Kommunes specifikke forsikringsforhold suppleret med en markedsorientering vedrørende den generelle udvikling i det danske og udenlandske forsikringsmarked. Rapporten indeholder en erklæring vedrørende jeres forsikringsforhold og beskriver dernæst forsikringsåret herunder Greve Kommunes aktuelle forsikringsprogram, de væsentligste ændringer heri samt giver oplysninger om skader, eksempler på uforsikrede risici og anviser muligheder for yderligere skadesforebyggelse. Ligeledes indeholder rapporten et pejlemærke for de opgaver, Willis pt. har noteret som værende aktuelle for året Statuserklæring På baggrund af det i 2012 udførte arbejde, de foretagne analyser og de ikraftværende forsikringer er det Willis vurdering, at Greve Kommune er korrekt forsikret i overensstemmelse med den udarbejdede og underskrevne forsikringspolitik. En række risici er dog fortsat uforsikrede. En række heraf er ikke forsikringsbare af natur, mens andre risici er vurderet mest lønsomme at selvforsikre, alternativt forsikre med en stor selvrisiko. Generel status på året 2012 Krisen fortsatte også ind i 2012 endda for flere ikke kun på den finansielle front. Oversvømmelser, politiske risici og nedbrud i forsyningskæden var også på dagsordenen i 2012 hos rigtig mange organisationer. Generelt er kriseledelsesniveau og kompetencer heldigvis efterhånden rigtig høje i mange organisationer. Flere organisationer kommer heldigvis styrket ud af en krise i kraft af for eksempel mere erfaring, kompetencer, viden samt (måske tiltrængte) ændringer og forandringer, der fremadrettet kan benyttes positivt af organisationen. Begreberne helhedsorientering og risikoledelse er for alvor kommet på dagsordenen i stort set alle organisationer. Vi har i Willis haft rigtig travlt i 2012 på baggrund af dette fokus. Vores erfaringer og undersøgelser i den private som den offentlige sektor viser, at risikoledelsesniveauet i rigtig mange organisationer tidligere har fokuseret meget på risikoanalyse-delen, og i knap så høj grad på henholdsvis de interne strukturer samt på opfølgningsdelen. Willis undersøgelse i 2012 i danske kommuner konkluderede blandt andet, at der ønskes en stærkere kobling mellem såvel den daglige risikostyring ude i organisationerne og den overordnede (og strategiske) risikoledelse. Udfordringen forude i 2013 ligger for mange organisationer i at få tilrettelagt disse strukturer og strategier, således, at de understøtter ledelsesopgaven og resultatskabelsen såvel strategisk som operationelt. Side 3 af 11

4 Status på Greve Kommunes forsikringsprogram Status Greve Kommune var i EU-udbud i 2012 med alle forsikringskontrakter. I den forbindelse blev der indgået nye aftaler som trådte i kraft pr. 1. januar 2013 og løber for en 3-årig periode frem til den Der er mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange 1 år. Forsikringspolitikken 2012 Greve Kommunes forsikringspolitik blev revideret i forbindelse med gennemførelse af udbud. Greve Kommune besluttede fortsat at være selvforsikret for ansvars- og arbejdsskader. Der er ingen ændringer til forsikringspolitikken for kommunens bygninger og løsøre som er forsikret for brand og storm med en selvrisiko på kr For biler er kommunen kun ansvarsforsikret med selvrisiko på 1 mio. kr. Forsikringspolitikken blev udvidet til at omfatte skader som følge af underslæb begået af ansatte i kommunen, hvor Greve Kommune tidligere var uforsikret. Der har gennem de seneste år generelt været en kedelig udvikling på dette område, og det var derfor naturligt at udvide forsikringsdækningen på dette område. Ændringerne til forsikringspolitikken har først effekt fra 1. januar Forsikringspolitikken bør understøttes af en sikringspolitik med en tilhørende handlingsplan og budget. Udbud af forsikringsprogrammet Greve Kommune gennemførte i samarbejde med Willis, udbud af alle forsikringer i Der var en præmieforskel på ca kr. årligt mellem det billigste og dyreste tilbud på bygnings- og løsøreforsikring. Præmiedifferencen indikerer, at sikringsforholdene vurderes meget forskelligt hos de bydende selskaber. Det samlede forsikringsudbud medførte en årlig besparelse på ca kr. Hertil kommer at forsikringsdækningen blev udvidet på en række områder, som nævnt ovenfor. For detaljer omkring udbuddet, henvises til det beslutningsoplæg Willis udarbejdede som oplæg til kommunens valg af fremtidige samarbejdspartnere. Udvalgte uforsikrede risici I dette afsnit berøres udvalgte af kommunens uforsikrede risici. Vi fremhæver disse risici i forhold til tidligere drøftelser. Afsnittet skal ses i relation til kommunens forsikringspolitik. Udvalgte uforsikrede risici Overordnede kommentarer til udvalgte, væsentlige og uforsikrede risici. Listen er ikke udtømmende. Risiko Årsag til manglende forsikring Udvalgte kommentarer Arbejdsulykker Bevidst fravalg Hovedparten af danske kommuner er selvforsikrede på denne risiko. Der er en betydelig likviditetsfordel ved denne løsning, idet præmie betales forud, hvorimod skader forfalder løbende. Side 4 af 11

5 Tyveri Bevidst fravalg Ved fravalg af denne dækning, er det vigtigt at have en vedtaget sikringspolitik. Under tyveridækningen ligger ligeledes hærværk, som er en ikke ubetydelig risiko. Anden bygningsbeskadigelse Bevidst fravalg Kommunen har valgt kun at tegne brand- og stormskadeforsikring. Det betyder, at f.eks. vandskade forårsaget af skybrud, pludselige brud på anlæg, indbruds- og påkørselsskader, er uforsikrede. Ansvar Bevidst fravalg Ansvarssager hører til de mest komplicerede, og er ofte genstand for uenigheder om store beløb. Derfor skal kommunen have en fast procedure på håndtering af ansvarskrav mod kommunen. Miljø Bevidst fravalg En forurening kan medføre, at der stilles krav om genoprettelse af natur m.m. Ingen ved p.t. hvilke økonomiske konsekvenser det kan få iht. denne lov. Side 5 af 11

6 Væsentlige skader Nedenfor gennemgås skader over kr. opstået i Væsentlige skader i 2012 Tabellen indeholder udvalgte, væsentlige tingskader over kr Type Lokation Hændelse Dato Beløb Beskrivelse af skadens type Hvor skaden skete Kort beskrivelse af skaden Dato for skadens registrering eller opståen Anførte beløb kan være både udbetalte eller afsatte beløb Tingskade Park og vej Indbrud kr. Tingskade Hundige Bygade 51 Vandskade kr. Skadestatistik Den seneste skadestatistik viser følgende udvikling: Skadesudvikling (alle skader) Oversigt over årets erstatningsudbetalinger fordelt på hovedforsikringstype og sammenholdt med forrige år Antal skader Skadeudgift Antal skader Skadeudgift Bygning/løsøre Glasskader Motor Ansvar Arbejdsulykke I alt Ovenstående skadesoplysninger er indhentet fra Isap (dog undtaget arbejdsulykke). Udgifterne til arbejdsulykke vil stige efterhånden som reserverne kan fastsættes. Skadeudgiften vedrører alene arbejdsulykker sket i det pågældende skadeår. Side 6 af 11

7 Skadesudvikling forsikrede skader Oversigt over udviklingen i de forsikrede skader, dvs. bytteforholdet med forsikringsleverandøren, fordelt på hovedforsikringstype og sammenholdt med forrige år Betalt præmie Erstatninger/reserver Betalt præmie Erstatninger/reserver Bygning/løsøre Entreprise Motor I alt Skadesoplysninger er indhentet fra forsikringsselskaberne. Bygnings- og løsøreskader Greve Kommune har været forskånet for større skader i Den største skade som er registeret er en vandskade på en ejendom beliggende Hundige Bygade. Skadeudgift er ca kr. Skaden er ikke forsikringsdækket, da Greve Kommune er selvforsikret for vandskader. Antalsmæssigt er der sket et fald i antallet af skader i forhold til forrige år. Der er registreret 31 bygningsskader, hvor der til sammenligning blev registreret 66 skader i Faldet i antallet af skader skyldes de mange skybrudsskader den 2. juli Den samlede skadeudgift for hele året er registreret til kr. i Der har de seneste par år været en nedgang i antallet af tyveriskader som det fremgår af nedenstående skema. Det er skoleområdet, som tidligere har været hårdt ramt af indbrud og det er også her at nedgangen af skader ses: Skadeår Antal indbrud Skadeudgift Glasskader Antallet af glasskader for året 2012 er registreret til 92 glasskader. Den samlede skadeudgift udgør ca kr. Dette er et fald i antal af skader i forhold til forrige år, hvor antallet af glasskader var 92. På trods af faldet i antallet af skader, er skadeudgiften dog steget med ca kr. i forhold til Side 7 af 11

8 Motorkøretøjsforsikring Der er i 2012 registreret 66 skader, hvilket er stort set uændret i forhold til 2011, hvor der er registreret 68 skader. Skadesudgiften er faldet med ca kr. i forhold til Der kan dog stadig være enkelte skader, som ikke afsluttet endnu. Det er Hjemmeplejen som har flest skader. Af de anmeldte 66 skader, er de 26 af skaderne sket på hjemmeplejens biler. Ansvarsforsikring Greve Kommune er selvforsikret for ansvarsskader. Der er registreret 32 ansvarsskader i 2012, hvor der til sammenligning blev anmeldt 45 skader i Skadeudgiften udgør kr. men det må dog forventes, at skadeudgiften stiger da omfanget af personskader først kendes typisk et år efter skaden. Arbejdsulykke Greve Kommune er selvforsikret for arbejdsulykker. Der er i 2012 anmeldt 93 skader, hvilket er uændret i forhold til sidste år hvor der er anmeldt 92 skader. Det er først muligt at vurdere om der er varige gener op til et år efter uheldet. Der er derfor ikke afsat reserve i alle skaderne, hvorfor udgiften må forventes at stige. Skaderne fordeler sig således afdelingsvis: Afdeling Antal Skadeudgift Ukendt 2 Arbejdsulykker - Kultur og Fritid Arbejdsulykker - Sundhed og Pleje Arbejdsulykker - Teknik og Miljø Arbejdsulykke - Job og Social Service Arbejdsulykker - Børn og Familier Arbejdsulykker - Rådhus 1 Arbejdsulykker - Dagtilbud Arbejdsulykke - Skoleområdet Side 8 af 11

9 Risikoomkostninger Oversigten viser Greve Kommunes samlede risikoomkostninger indenfor forsikringsområdet, herunder udgiften til forsikringspræmier, selvrisici, egenudgifter (ikke forsikringsdækkede skader), selvforsikring, administration samt udgifter til skadeforebyggelse. Risikoomkostninger 2012 Oversigt over årets samlede risikoomkostninger sammenholdt med forrige år I. Forsikringspræmier (netto) Valuta Beløb Valuta Beløb Bygningsforsikring DKK DKK Løsøreforsikring DKK DKK Årsentrepriseforsikring DKK DKK Entrepriseforsikring korttidsforsikring DKK DKK 0 Motorkøretøjsforsikring DKK DKK Kollektiv ulykkesforsikring (byråd) DKK DKK Rejseforsikring DKK DKK Arbejdsskade, katastrofe DKK DKK Søkasko DKK 466 DKK Ledelsesansvar DKK DKK Kunst Greve Museum DKK DKK Kunst DKK DKK I. Forsikringspræmier i alt DKK DKK II. Egenudgift (og selvrisiko) Bygning/løsøre DKK DKK Glas DKK DKK Motor DKK DKK Ansvar DKK DKK II. Egenudgifter i alt DKK DKK Side 9 af 11

10 III. Skadesforebyggelse Skadesforebyggelse DKK ukendt DKK III. Skadesforebyggelse i alt DKK DKK IV. Administration Mæglerhonorar DKK DKK Skadebehandling, arbejdsskade DKK DKK Skadebehandling, ansvar DKK DKK Aktuarrapport DKK DKK IV. Administration i alt DKK DKK V. Arbejdsulykke Erstatninger DKK DKK Bidrag til ASK DKK DKK V. Arbejdsulykke i alt DKK DKK Samlede risikoomkostninger (I + II + III + IV + V) DKK DKK Note: I. Forsikringerne er ikke reguleret for til- og afgang for 2012, hvorfor præmierne kan ændre sig. V. Udgifterne til arbejdsulykke vil stige efterhånden som reserverne kan fastsættes. Der henvises i øvrigt til aktuarrapporten. Fradrag ved mæglerservicering Alle forsikringsselskaber yder præmiereduktion for brug af mægler, og stiller krav til hvilke ydelser mægleren skal levere for at kunden kan opnå nettopræmien. Også her ses en differentiering fra selskabernes side, idet de lægger vægt på om kundens mægler kan levere de ydelser der stilles krav om. Den præmiereduktion Greve Kommune har opnået ved samarbejdet med Willis, udgør p.t. ca. kr (2012 niveau) og svarer til den fulde reduktion selskaberne har ydet. Såfremt forsikringsmægleraftalen med Willis bortfalder eller ændres således at selskaberne skal bruge flere administrative ressourcer, kan reduktionen blive mindre eller helt bortfalde. Side 10 af 11

11 Konklusion Uanset om skaderne finansieres fra et forsikringsselskab eller Greve Kommune, anbefaler vi, at der iværksættes en handlingsplan hvor der sættes ind med sikringsarbejde særligt indenfor områderne brand og vand. For at få så attraktive tilbud som muligt næste gang der skal gennemføres forsikringsudbud, anbefales det at kommunen har en sikringspolitik der beskriver kommunens handlingsplan på det sikringsmæssige område. Det er vores erfaring, at alle selskaber har meget stor fokus på sikring af kommunale bygninger og især skolerne, da de repræsenterer store værdier og er mest udsatte for bl.a. påsatte brande. Der er i øjeblikket i pressen næsten daglige hændelser i omegnskommunerne om påsatte brande, og der har i de seneste år været betydelige brandskader på kommunale skoler. Det er vores vurdering, at hvis denne tendens fortsætter, vil kommuner med udsat geografisk beliggenhed, dårlig skadesstatistik og manglende dokumentation for sikring ikke kunne få brandforsikring på traditionelle vilkår/selvrisici. Det er ikke et spørgsmål om præmieniveauet, men at forsikringsselskaberne ikke tør tage chancen. Den årlige forsikringspræmie bliver hurtigt brugt, når en skole til en værdi på over 300 mio. kr. nedbrænder. Greve Kommune arbejder målrettet ud fra en vedtaget handlingsplan med at få sikringsforholdene forbedret. Ifølge planen skal alle skoler have aba-anlæg ved udgangen af Vi skal derfor påpege vigtigheden af, at Greve Kommune fortsat prioriterer sikringen i kommunen og der fortsat afsættes de nødvendige midler til skadeforebyggelse for at kunne opnå en bedre risikofinansiering. Greve Kommune har også haft fokus på at efterleve DBI s vejledning nr. 29 omhandlende affaldshåndtering, hvilket var et krav fra det nye forsikringsselskab Protector for at opnå en rabat på forsikringskontrakten. Forsikringsselskaberne har i øvrigt særligt fokus på dette område, da mange større brandskader opstår i forbindelse med påsatte brande i containere eller skraldespande, som breder sig til bygningen. Det er en tidskrævende proces at få gennemgået alle lokationer og få tilpasset forholdene, men det er også en stor gevinst for kommunen, at der nu er styr på forholdene og udvist rettidig omhu for at undgå påsatte brande. Vi vedlægger endvidere Willis markedsrapport om erhvervsforsikringsmarkedet for 1. halvår Rapporten omhandler udviklingen på forsikringsmarkedet i forhold til generelle skader, forsikringsselskabernes regnskaber og præmier. Desuden givers der også et bud på den forventede udvikling på forsikringsmarkedet. Vi ser frem til vores kommende møde, hvor vi vil gennemgå rapporten nærmere og drøfte pejlemærker for det kommende år. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i Med venlig hilsen Tanja Wright Forsikringsmægler Christian Bendtsen Forsikringsmægler Side 11 af 11

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål... 3 Statuserklæring... 3 Ishøj Kommunes operationelle risici... 4 Udvalgte uforsikrede risici... 5 Væsentlige skader... 6 Skadestatistik... 7 Skadeforebyggelse

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE Om Struer Kommune i forsikringsåret 2012 Arbejdet med at nedrive og nyopføre 30 boliger ved Enggård Centret, stod på i hele 2012. Arbejdet forventes afsluttet 1.7.2013. Der blev indgået aftale med Willis

Læs mere

Statusrapport 2007. Willis gevinst på risikoen

Statusrapport 2007. Willis gevinst på risikoen I Willis gevinst på risikoen Indholdsfortegnelse Forsikringsleverandørerne...3 Combined ratio...4 Alm. Brand Forsikring A/S...5 Codan Forsikring A/S...5 Købstædernes Forsikring...6 KommuneForsikring A/S...7

Læs mere

R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring

R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring R A P P O R T Statusrapport 2014 Forsikring Statusrapport 2014 - Forsikring Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Forsikringsprogram 5 2.1. Forsikringmægler 5 2.2. Forsikringsleverandører 5 2.3.

Læs mere

Statusrapport om risikostyring

Statusrapport om risikostyring Statusrapport om risikostyring Rapport om risikostyring Universitets- og Bygningsstyrelsen november 2009 Indhold > Indledning og sammenfatning 3 Forebyggelse frem for oprydning strategisk risikostyring

Læs mere

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...2 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...2

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013 s årsrapport Stevns Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION

Læs mere

Årsrapport 2011. Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Årsrapport 2011. Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER...

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2013 s årsrapport Faxe Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring til Faxe Kommune Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL...

Læs mere

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT 03-11-2014 Sagsnr. 2014-0090175 Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017 Dokumentnr. 2014-0090175-14 Sagsbehandler Mads Neubert

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringspolitik. Middelfart Kommune

Forsikrings- og risikostyringspolitik. Middelfart Kommune Forsikrings- og risikostyringspolitik Middelfart Kommune Godkendt af Økonomiudvalget d. XX.XX.XXXX Ikrafttrædelsesdato d. 1. januar 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDLEDNING... 1 1. FORSIKRINGSPOLITIK...

Læs mere

5. FOLKEKIRKENS FORSIKRINGSORDNING. 5.1 Forhistorie

5. FOLKEKIRKENS FORSIKRINGSORDNING. 5.1 Forhistorie 5. FOLKEKIRKENS FORSIKRINGSORDNING 5.1 Forhistorie Kirkeministeriet udsendte i januar 1998 en skrivelse med overskriften Fælles forsikring for folkekirken. Det fremgår, at folkekirken den 1. april 1999

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

Årsrapport 2013 Forsikringskontoret

Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Indledning Budget Forsikringsmarkedet Skader i 2013 Arbejdsskader Forebyggelse Samarbejde med forsikringsmægler Forsikringspolitik under udvikling 1 Indledning Hvidovre

Læs mere