Referent: Janne Schommer 25. Marts Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år."

Transkript

1 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer. Vedtægtsændring 5. Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændring af 1, 2, 3, og 5, Vedtægtsændring af 15 Fristen foreslås ændret til 14 dage før. Forslag om etablering af en Reparationsfond Forelæggelse af budget 2014 til godkendelse Fastsættelse af kontingent for Valg til bestyrelsen. Kasserer for 2 år. Lone Axelsen tilbyder at fortsætte Bestyrelsesmedlem for 2 år. Hanne Pedersen tilbyder at fortsætte Bestyrelsesmedlem for 2 år. Lars Flaskager tilbyder at fortsætte 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 9. Eventuelt 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere: Formanden bød velkommen. Som dirigent blev Martin Joost valgt. Referent blev Janne Schommer To stemmetællere blev valgt: Leif Madsen og Marianne Rodh Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt: Salen er enig Er generalforsamlingen beslutningsdygtig: Forsamlingen er beslutningsdygtig i forhold til en normal generalforsamling men ikke til at beslutte vedtægtsændringer. Hvorfor indkaldelsen til den ekstra ordinær general forsamling er gældene. 1 af 4

2 2. Beretning fra bestyrelsen om grundejerforeningens virksomhed Formanden aflagde foreningens beretning. Spørgsmål fra salen til beretningen: Der var 5 der meldte sig til græsslåning og de blev ignoreret. Bestyrelsens svar: Det var ikke den feedback bestyrelsen havde fået. Anker som var den eneste der slog græsset var ærgerlig over at der ikke var flere der ville hjælpe. Derfor besluttede bestyrelsen at finde en holdbar løsning. Beretningen er godkendt af salen. 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse Spørgsmål fra salen: Salen: Er det ok at nogle kører frihjul i forhold til ikke at have betalt kontingent og vejbidrag. Svar fra bestyrelsen: vi har vurderet at restancen ikke er høj og det ville blive dyrere at betale gebyr til inkasso firmaet. Salen: Det kan have dårlig indflydelse på andre, i forhold til pleje af grunde og betaling. Svar fra bestyrelsen: bestyrelsen vil altid vurderer enkeltvis om det kan betale sig at kører sagen til ende eller ej. Regnskabet er godkendt. 4. Forslag fra medlemmer. Et grundejerforeningsmedlem har indsendt forslag om vedtægtsændring. Vedtægternes 3 siger: Den til enhver tid værende ejer af arealer under vedtægtsområdet, skal være medlem af grundejerforeningen. Hver bolig/parcel har hver én stemme Parcelhusejernes Landsforening anbefaler en præcisering af denne paragraf, for at der ikke skal opstå tvivl om hensigten med den. Derfor foreslås følgende formulering: Den til enhver tid værende ejer af arealer under vedtægtsområdet skal være medlem af grundejerforeningen. Hver bolig og hver ubebygget parcel har hver én stemme Gunnar uddyber: i forbindelse med sidste års regnskab er der mindre medlemmer. Det er på grund af at bestyrelsen har vurderet teksten i vedtægterne på deres måde. Gunner er uenig i denne vurdering, der skal betales for hver parcel. Rimeligt at alle dækker alle fælles omkostninger. Debat: Salen: enig at der er flere der bruger området så alle skal dele Kenni: Bestyrelsen er enig i at alle skal bidrage, men på retfærdig vis. Dette er en praksis vi fortsætter fra sidste bestyrelse, der tillod en enkelt beboer ikke at betale fordi han havde en dobbelgrund der ikke var udmatrikuleret. Beboeren henvender sig og siger at han sidste år slap for at betale. Salen: En har en dobbelgrund med et udlejet dobbelhus, skal han kun betale en kontigent. Jeg har et halvt doppelhus og betaler og et kontingent. Der er to familier der slider på veje osv. Han får jo to leje indtægter ind. Gunner mener at der skal betales to. Salen: jeg har et doppelhus der lejes ud, og jeg betaler to. Gunnar har ret. Lone forklarer hvad der skete sidste år, da en grundejer ringer og siger at han ikke skal betale. Bestyrelsen undersøger og diskuterer hvad er ret. Læner sig op af at kommunen der også kun kræver en ejendomsskat per matrikel. Det er en matrikel, med en stemme. Skal han så have to stemmer også. Det med de to stemmer er ikke ok i forhold til at han kun har en grund. 2 af 4

3 Gunnar: Jeg har aldrig været i tvivl om at der skal betales for hver bolig. Lige meget hvordan kommunen laver deres skatter. Kun vi i generalforsamlingen bestemmer og ingen andre. Kenni husker forkert, jeg havde informeret en ejer at han kun skal betale en kontingent, jeg sagde til ham at i år slipper han men næste år kører det normalt. Salen: vores dobbel grund har to matrikler, her betaler vi to gange skatter. Gunnar svarer: det er ikke rigtigt, en matrikel betaler kun en skat. Kenni: Det er ikke alle grunde med dobbelt huse der har to matrikler, nogle har kun en matrikel. Skal vi så også betale to kontingenter hvis jeg lejer et værelse ud i mit hus og har en lejer der slider på området. Salen: nu kan jeg godt se det logiske i det med stemmerne. Hvis en ejer mange grunde, med mange dobbelt huse, har han mange mange stemmer. De er jo ikke godt. Svar Lone: der er 5 dobbelt grunde der ejes af fem forskellige ejere. Salen: formanden begynder at finde mærkelige eksempler, det handler ikke om et værelse men om to boliger. Kenni: Vi er her for at gøre en uklarhed i vores vedtægter mere tydelige, bestyrelsen ønsker at demokratiet bestemmer. Hvis Gunnars forslag går igennem, opfordrer vi til at vi også kigger på paragraf 1,3,5 som også er utydelige.det er ok for Gunnar Afstemningens udfald blev: Behandles på den ekstraordinær generalforsamling den 1. April Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen stiller følgende forslag til vedtægtsændringer. I 1,2,3 og 5 i Foreningens vedtægter står følg. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN THORSVÆNGE RØDVIG. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse. Dens område omfatter samtlige boliger/parceller og fællesarealer omfattet af lokalplaner, der pålægger medlemspligt af foreningen. 2. Foreningens formål er i overensstemmelse med de til området tilhørende lokal-planer - at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med de boliger/parceller, der hører under foreningen, herunder blandt andet at administrere og vedligeholde foreningens fællesarealer. 3. Den til enhver tid værende ejer af arealer under vedtægtsområdet, skal være medlem af grundejerforeningen. Hver bolig/parcel har hver én stemme 5. Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse underkastet reglerne i de lokalplaner, der er tilknyttet boligerne/parcellerne, og regler fastsat i medfør af denne vedtægt. Grundejerforeningen udøver den påtaleret, der er tillagt den i.h.t. omtalte lokalplaner. Formuleringen boliger/parceller bolig/parcel boligerne/parcellerne kan skabe tvivl om fortolkningen i forhold til dobbelt grunde, hvor der er opført 2 boliger, som lejes ud. Der er altså tale om et matrikelnummer, med en ejer - men to boliger, der udlejes. For at fjerne enhver tvivl, ønsker bestyrelsen at tydeliggøre, at man er medlem af Grundejerforening Thorsvænge med det antal matrikelnumre, man er ejer af. Ejer et medlem eksempelvis 2 matrikler, så betales der 2 x kontingent og man har 2 stemmer. : Debat: (se også debat ovenfor) Salen: I yderste række SKAL der bygges i to etager. Det kan nemt være to boliger over hinanden, hvordan håndterer vi den. Svar Kenni: Dette er igen en ny vinkel som er åben for fortolkning, som det er nu. Svar Gunnar: der er krav om hvordan en bolig defineres, der skal være to indkørsler og to indgange to toiletter to køkkener osv.. Kenni: det kan fortolkes på mange måder, det er det vi skal stemme om. Afstemningens udfald blev: Behandles på den ekstraordinær generalforsamling den 1. April af 4

4 Forslag nr. 2 fra bestyrelsen: Ordlyden boliger/parceller bolig/parcel boligerne/parcellerne i 1,2,3 og 5 udskiftes med matrikel/matriklen. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer vedrørende tidsfrist for indkommende forslag. I 15 i Foreningens vedtægter står følgende: 15. For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra medlemmer 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget. 6. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år på ulige årstal. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år på lige årstal. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 9. Eventuelt. 5/5 Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være foreningens formand i hænde inden 15. februar i året for generalforsamlingen, der afholdes i marts måned. Bestyrelsen mener at fristen for aflevering af forslag til behandling på generalforsamlingen ikke er hensigtsmæssigset i forhold til indkaldelsesfristen for generalforsamlingens afholdelse, og at dette ikke fordrer en god kreativitet i foreningen. Bestyrelsen ønsker derfor at ændre afleveringsfristen for indlevering af forslag til at være efter indkaldelsesfristen til generalforsamlingen. Ændringsforslag fra bestyrelsen: Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være foreningens formand i hænde 14 dage inden afholdelse af ordinær generalforsamling der afholdes i marts måned. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside, senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. Forslaget sendes til debat I salen: ingen kommentar. Afstemningens udfald blev: Behandles på den ekstraordinær generalforsamling den 1. April 2014 Forslag nr. 3 fra bestyrelsen Bestyrelsen stiller forslag vedrørende etablering af reparationsfond. Forslaget lyder: Hvorfor etablering af en reparationsfond? Vi er lige blevet færdige med vejene. Et projekt der har kørt i et par år. Bestyrelsen håber, at alle i foreningen ønsker at vort område skal stå flot og attraktivt, både for vores egen skyld men også for at tiltrække nye naboer. Der har de sidste par år ikke været en struktureret plan for vedligeholdelsen af vore fælles arealer, og vi har lappet når problemerne opstod. Bestyrelsen ønsker at være på forkant med disse problemer, da dette på sigt vil være den billigste løsning. Vi ønsker i bestyrelsen at involvere alle interesserede medlemmer med at prioritere, hvor vi skal sætte ind. Til eksempel kan nævnes: ødelagte kantstene, lunker i vejene der samler vand, plan for vejbelysning, fortov der er i stykker m.m. Forslag fra Bestyrelsen: 50% af det regnskabsmæssige overskud i regnskabsåret hensættes til en reparationsfond. Første gang for regnskabsåret af 4

5 Denne fond, samt det på budgettet hensatte beløb til vedligehold, bruges til at udføre de nødvendige vedligehold/reparationer af vores fælles områder. Det foreslås ligeledes fra bestyrelsens side, at der som opstartskapital hensættes kr fra foreningens likvide midler pr på reparationskontoen. Der oprettes et vejudvalg bestående af min. en repræsentant fra bestyrelsen og min. 3 repræsentanter fra medlemmerne. Disse skal i fællesskab prioritere og iværksætte nødvendige arbejder, ud fra de, af den siddende bestyrelse, fastsatte rammer. Debat: Salen: jeg syntes at det er iriterende, dem der bygger sviner og asfalten bliver ødelagt. De sviner og rydder ikke op efter sig. Svar Kenni: Det er også irriteret, henviser til bekendgørelsen fra kommunen, vi har alle ansvaret for renholdelse ud for vores egen grund. Hvis vi beslutter at vi vil betale os fra det, så bliver det fra budgettet. Medlemmer kommer til bestyrelsen og klager og at person x har ødelagt det og det og forventer at bestyrelsen tager sig af det. Det er ikke bestyrelsens opgave at lege politibetjent, som nævnt i beretningen vil vi gerne supporter og rette henvendelse hvis der sker stor skade på vores områder, dette vil vi gerne have via mail. Vi har et fælles område og bestyrelsen mener at alle medlemmer har et ansvar for at påtale hvis de ser noget ureglementeret. Salen: ikke enig at det er medlemmerne der skal kontakte andre. Det står at det er grundejerforeningens ansvar at det bliver gjort. Jeg har flere gange givet besked. Det er de to christian er der kører jord og er ligeglade, med al den jordkørsel i det hul. Salen: jeg har flere gange fået søm i dæk ol. Det er ikke ok at vi bare er ligeglade. Kenni: Bestyrelsen er ikke ligeglade, vi har hver i sær et ansvar for vores egen del, bestyrelsen vil gerne være behjælpelig, hvis nogen har behov for at rette henvendelse til andre, vi kan ikke holde øje med alt, så vi har brug for konkrete oplysninger for at gå videre med ting. Salen: Forurener har pligt til at fjerne/reparerer der der bliver ødelagt. Der bliver gravet gravet og strømmen forsvinder, seas vidste ikke noget. Da vi ringer til Christian sker der noget. Bestyrelsen: Vil gerne hjælpe, men som sagt er vi nødt til at have noget konkret for at gøre noget, jeg havde ikke hørt om denne episode. Vi skal have nogle rutiner til hvad vi gør når vi ser at nogle ødelægger noget. Bestyrelsen: Vi forsøger at lægge op til assistance. Fik en henvendelse på at kommunen havde ødelagt et fortov, bad beboeren om at henvende sig direkte til kommunen eller sende en beskrivelse til mig, jeg har ikke fået noget, Jeg henvender mig ikke til kommunen på et så løst grundlag. Salen: hvad er det nu præcist, hvilke materiale vil du have? Kenni.Hvis man er sikker på hvem der har gjort det, vil jeg gerne have en skriftelig beskrivelse per mail. Så jeg har noget konkret at gå videre med. Salen: en bygger et hus, en fra bestyrelsen skal kigge på grunden inden opstart af byggeri, samt fortælle hvad der er vores regler, de skal følge op under byggeriet og når huset er bygget for at se hvad der bliver ødelagt, og sige hvad er der i stykker på fælles områder så bygherre kan betale Kenni: det bliver ikke med mig som formand Salen: Et vej/reparations fond/ udvalg kan have denne opgave. Lars: god ide med at vej/reparations fond/ udvalg skal varetage dette. Salen: Når en grundejer starter et byggeri, får han et brev der beskriver at han skal stå for de skader der er sket. Kenni: god ide men skal grunden synes først som før foreslået? Salen: det skal vedkommende selv meddele Lars: Mange forslag, der er jo mange frivillige, måske er der nogle der vil være politimand. 5 af 4

6 Salen: reparations fonden, I formandens beretning skal der være et særskilt punkt der fortæller om hvad der er sket i årets løb. Kenni: det vil have en særskilt punkt i bestyrelsensberetning, samt i regnskabet. 50% skal være til reparationer, hvorfor ikke 100% Svar:Kenni det er godt at gå med livrem og seler, jeg kan ikke svarer præcis for hvorfor lige 50 og ikke 100, vi vil gerne have lidt kapital stående. Svar: Hanne: Vi kan få sne i oktober eller april, så godt at have noget stående hvis sne budgettet overskrides Salen: man kan afsætte op til 100% Godkendt retur penge fra fonden til underskud. Beslutte hvor medget egenkapital skal vi have. Salen: tilbage til uforudsete omkostninger. Forventer vi så meget. Svar: det har vi ikke besluttet endnu, vi ville gerne have haft et færdigt katalog med til jer det har vi desværre ikke grundet tids perspektivet, vi har en prioriteringsliste vi gerne vil arbejde videre med. Salen Måske fremadrettet lave budgetter for ønsker og tanker i stedet for 50% af overskud. Det er bare for at giver bestyrelsen muligheder Svar: vi ville gerne have haft en liste med over hvad vi gerne ville have lavet med det rakte tiden ikke til. Afstemningens udfald blev: 18 stemte for, forslag vedtaget. Vi skal finde tre medlemmer til vejudvalget: Salen: hvis nogen har mange forslag og de er ikke her i dag, er det jo ærgerligt. Svar: Der sendt et brev ud så alle for mulighed for at deltage. Bestyrelsen: Er der nogen de brænder for det så meld jer nu. Et medlem: Leif Madsen nr. 249 Forslag nr. 4 fra bestyrelsen Budgettet gennemgås (Se bilag ) Vi valgte at bytte om på Kontingent forslaget og budgettet for at kunne vedtage kontingentet før budgettet Kontingentet blev vedtaget se næste punkt på dagsordenen. Debat: Salen: er ikke det vi lige har vedtaget med til reparations fond. Bestyrelsen: Jo vi beder derudover også om kr på dette års budget. Salen: fællesareal omk er steget 100% på to år, så er der ikke stor risiko for at bruge så mange penge på fællesarealer. Svar: en stigning er vinterbekæmpelse. Bestyrelsen ønsker ikke ansvaret hvis vi skal vurderer hvornår der skal ryddes sne. Den anden er forhøjelse i forhold til fejning af veje og ukrudt. Lone: ingen sne i år. Saltning er allerede ,- hvilken udgift havde vi haft hvis der havde været sne. Det drejer sig om sne. Før i tiden ringede vi når vi ville have ryddet sne eller aftalte at de rydde dele af området. Efter snak med TRYG, er det os der er ansvar pådraget hvis der sker en ulykke og vi ikke har ryddet efter foreskriftern. Det er essensen i stigningen. Svar: for 3 år siden brugte vi , så det er bl.a på denne baggrund vi lægger budgettet Salen: forsikringsdækning, som jeg forstår er jeg ansvarlig, kan jeg ikke fragive ansvaret. Svar. Jo som vi forstår det så overdrager vi ansvaret til den vi giver snerydningspligten.. Salen: Den brækkede hofte ud for min paracel, er det så dækket af morfar? 6 af 4

7 Svar, man skal melde det til forsikringen, og gøre kravet gældende, På kommunens hjemmeside er det beskrevet hvad man har pligt til som snerydningspligtig. Der er forskellige regler for hvornår og hvordan der skal rydddes. Salen: 550,- er billigt om året, for at få ryddet sne, det er godt. Salen: Er det en fast pris? Svar: nej det er det ikke, det er et budget, der er ingen entreprenør der vil give fast pris på så stort et område. Salen: Visse steder er der rigtigt fortorv, hvem har ansvaret der. Har morfar forsikringen i orden. Hvad med fortorve, er det morfar.? Svar: det er også morfars ansvar. Det er ikke sket hver gang og det er blevet påtalt. Vi har krævet at Morfar har en ansvarsforsikring der dækker lovmæssigt, hvilket han har.. Afstemningens udfald på godkendelse af budget blev vedtaget. Forslag nr. 5 fra bestyrelsen Kontingent fastsættelse: Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2014 fastsættes til Kr ,00 Debat: Salen: jeg syntes at det er en kraftig forhøjelse det er meget højt, det steg fra 500 til 1500 og nu til 1800 det er ok med forhøjning, men hvad med sådanne poster som festudvalget til 8000,- når nu bestyrelsen ikke ønsker at være sociale. Kenni: Jeg er ked af at vi ikke var tydelige og at du tilsyneladende har misforstået os, vi vil gerne deltage i området og vores fælles forpligtelser, vi vil bare ikke gøre det alene, (Lars fortsætter) Det er godt at vi er sociale og har noget fælles, hvilket en fest kan være med til at fremme, så kan det være vi lærer nanoerne at kende og på den måde passer på området, Kenni: Dette er bestyrelsens oplæg, hvis forsamlingen vælger at fastholde de 1500, skal vi bare finde i budgettet hvad vi ikke skal have, der blev foreslået for 3 år siden at sætte kontingentet op, hvid det var sket havde vi ikke behøvet at betale 4400 ekstra sidste år, bestyrelsen ønsker at få midler til at vedligeholde vores områder. Afstemningens udfald blev: 8 imod og 21for Kontingentforhøjelse blev vedtaget 6. Valg til bestyrelsen. Kasserer for 2 år. Lone Axelsen tilbyder at fortsætte Lone Axelsen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsesmedlem for 2 år. Hanne Pedersen og Lars Flaskager, begge tilbyder at fortsætte Hanne Pedersen og Lars Flaskager blev valgt uden modkandidater. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Suppleanterne blev: første suppleant blev Martin Joost og anden suppleanten Ole Jørgensen 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 7 af 4

8 De to revisorer blev: Leif madsen og Fritz Andersen Revisorsuppleant: Åge Larsen 9. Eventuelt Fra salen Intet Referatet er godkendt dirigent: Udarbejdet af: Martin Joost Janne Schommer 8 af 4

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013 Den tidligere formand trådte som bekendt tilbage ved sidste GF. Efterfølgende valgte næstformanden, Fritz, ligeledes at trække sig, hvorfor første

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresundsgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål: 2 Stk.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 27/2 2012 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2012, samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen i GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

Læs mere

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Strandgården, Enø", og dens område er det på ved-hæftede plan viste areal, omfattende 113 parceller, vejarealer

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere