Referent: Janne Schommer 25. Marts Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år."

Transkript

1 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer. Vedtægtsændring 5. Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændring af 1, 2, 3, og 5, Vedtægtsændring af 15 Fristen foreslås ændret til 14 dage før. Forslag om etablering af en Reparationsfond Forelæggelse af budget 2014 til godkendelse Fastsættelse af kontingent for Valg til bestyrelsen. Kasserer for 2 år. Lone Axelsen tilbyder at fortsætte Bestyrelsesmedlem for 2 år. Hanne Pedersen tilbyder at fortsætte Bestyrelsesmedlem for 2 år. Lars Flaskager tilbyder at fortsætte 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 9. Eventuelt 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere: Formanden bød velkommen. Som dirigent blev Martin Joost valgt. Referent blev Janne Schommer To stemmetællere blev valgt: Leif Madsen og Marianne Rodh Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt: Salen er enig Er generalforsamlingen beslutningsdygtig: Forsamlingen er beslutningsdygtig i forhold til en normal generalforsamling men ikke til at beslutte vedtægtsændringer. Hvorfor indkaldelsen til den ekstra ordinær general forsamling er gældene. 1 af 4

2 2. Beretning fra bestyrelsen om grundejerforeningens virksomhed Formanden aflagde foreningens beretning. Spørgsmål fra salen til beretningen: Der var 5 der meldte sig til græsslåning og de blev ignoreret. Bestyrelsens svar: Det var ikke den feedback bestyrelsen havde fået. Anker som var den eneste der slog græsset var ærgerlig over at der ikke var flere der ville hjælpe. Derfor besluttede bestyrelsen at finde en holdbar løsning. Beretningen er godkendt af salen. 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse Spørgsmål fra salen: Salen: Er det ok at nogle kører frihjul i forhold til ikke at have betalt kontingent og vejbidrag. Svar fra bestyrelsen: vi har vurderet at restancen ikke er høj og det ville blive dyrere at betale gebyr til inkasso firmaet. Salen: Det kan have dårlig indflydelse på andre, i forhold til pleje af grunde og betaling. Svar fra bestyrelsen: bestyrelsen vil altid vurderer enkeltvis om det kan betale sig at kører sagen til ende eller ej. Regnskabet er godkendt. 4. Forslag fra medlemmer. Et grundejerforeningsmedlem har indsendt forslag om vedtægtsændring. Vedtægternes 3 siger: Den til enhver tid værende ejer af arealer under vedtægtsområdet, skal være medlem af grundejerforeningen. Hver bolig/parcel har hver én stemme Parcelhusejernes Landsforening anbefaler en præcisering af denne paragraf, for at der ikke skal opstå tvivl om hensigten med den. Derfor foreslås følgende formulering: Den til enhver tid værende ejer af arealer under vedtægtsområdet skal være medlem af grundejerforeningen. Hver bolig og hver ubebygget parcel har hver én stemme Gunnar uddyber: i forbindelse med sidste års regnskab er der mindre medlemmer. Det er på grund af at bestyrelsen har vurderet teksten i vedtægterne på deres måde. Gunner er uenig i denne vurdering, der skal betales for hver parcel. Rimeligt at alle dækker alle fælles omkostninger. Debat: Salen: enig at der er flere der bruger området så alle skal dele Kenni: Bestyrelsen er enig i at alle skal bidrage, men på retfærdig vis. Dette er en praksis vi fortsætter fra sidste bestyrelse, der tillod en enkelt beboer ikke at betale fordi han havde en dobbelgrund der ikke var udmatrikuleret. Beboeren henvender sig og siger at han sidste år slap for at betale. Salen: En har en dobbelgrund med et udlejet dobbelhus, skal han kun betale en kontigent. Jeg har et halvt doppelhus og betaler og et kontingent. Der er to familier der slider på veje osv. Han får jo to leje indtægter ind. Gunner mener at der skal betales to. Salen: jeg har et doppelhus der lejes ud, og jeg betaler to. Gunnar har ret. Lone forklarer hvad der skete sidste år, da en grundejer ringer og siger at han ikke skal betale. Bestyrelsen undersøger og diskuterer hvad er ret. Læner sig op af at kommunen der også kun kræver en ejendomsskat per matrikel. Det er en matrikel, med en stemme. Skal han så have to stemmer også. Det med de to stemmer er ikke ok i forhold til at han kun har en grund. 2 af 4

3 Gunnar: Jeg har aldrig været i tvivl om at der skal betales for hver bolig. Lige meget hvordan kommunen laver deres skatter. Kun vi i generalforsamlingen bestemmer og ingen andre. Kenni husker forkert, jeg havde informeret en ejer at han kun skal betale en kontingent, jeg sagde til ham at i år slipper han men næste år kører det normalt. Salen: vores dobbel grund har to matrikler, her betaler vi to gange skatter. Gunnar svarer: det er ikke rigtigt, en matrikel betaler kun en skat. Kenni: Det er ikke alle grunde med dobbelt huse der har to matrikler, nogle har kun en matrikel. Skal vi så også betale to kontingenter hvis jeg lejer et værelse ud i mit hus og har en lejer der slider på området. Salen: nu kan jeg godt se det logiske i det med stemmerne. Hvis en ejer mange grunde, med mange dobbelt huse, har han mange mange stemmer. De er jo ikke godt. Svar Lone: der er 5 dobbelt grunde der ejes af fem forskellige ejere. Salen: formanden begynder at finde mærkelige eksempler, det handler ikke om et værelse men om to boliger. Kenni: Vi er her for at gøre en uklarhed i vores vedtægter mere tydelige, bestyrelsen ønsker at demokratiet bestemmer. Hvis Gunnars forslag går igennem, opfordrer vi til at vi også kigger på paragraf 1,3,5 som også er utydelige.det er ok for Gunnar Afstemningens udfald blev: Behandles på den ekstraordinær generalforsamling den 1. April Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen stiller følgende forslag til vedtægtsændringer. I 1,2,3 og 5 i Foreningens vedtægter står følg. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN THORSVÆNGE RØDVIG. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse. Dens område omfatter samtlige boliger/parceller og fællesarealer omfattet af lokalplaner, der pålægger medlemspligt af foreningen. 2. Foreningens formål er i overensstemmelse med de til området tilhørende lokal-planer - at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med de boliger/parceller, der hører under foreningen, herunder blandt andet at administrere og vedligeholde foreningens fællesarealer. 3. Den til enhver tid værende ejer af arealer under vedtægtsområdet, skal være medlem af grundejerforeningen. Hver bolig/parcel har hver én stemme 5. Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse underkastet reglerne i de lokalplaner, der er tilknyttet boligerne/parcellerne, og regler fastsat i medfør af denne vedtægt. Grundejerforeningen udøver den påtaleret, der er tillagt den i.h.t. omtalte lokalplaner. Formuleringen boliger/parceller bolig/parcel boligerne/parcellerne kan skabe tvivl om fortolkningen i forhold til dobbelt grunde, hvor der er opført 2 boliger, som lejes ud. Der er altså tale om et matrikelnummer, med en ejer - men to boliger, der udlejes. For at fjerne enhver tvivl, ønsker bestyrelsen at tydeliggøre, at man er medlem af Grundejerforening Thorsvænge med det antal matrikelnumre, man er ejer af. Ejer et medlem eksempelvis 2 matrikler, så betales der 2 x kontingent og man har 2 stemmer. : Debat: (se også debat ovenfor) Salen: I yderste række SKAL der bygges i to etager. Det kan nemt være to boliger over hinanden, hvordan håndterer vi den. Svar Kenni: Dette er igen en ny vinkel som er åben for fortolkning, som det er nu. Svar Gunnar: der er krav om hvordan en bolig defineres, der skal være to indkørsler og to indgange to toiletter to køkkener osv.. Kenni: det kan fortolkes på mange måder, det er det vi skal stemme om. Afstemningens udfald blev: Behandles på den ekstraordinær generalforsamling den 1. April af 4

4 Forslag nr. 2 fra bestyrelsen: Ordlyden boliger/parceller bolig/parcel boligerne/parcellerne i 1,2,3 og 5 udskiftes med matrikel/matriklen. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer vedrørende tidsfrist for indkommende forslag. I 15 i Foreningens vedtægter står følgende: 15. For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra medlemmer 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget. 6. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år på ulige årstal. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år på lige årstal. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 9. Eventuelt. 5/5 Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være foreningens formand i hænde inden 15. februar i året for generalforsamlingen, der afholdes i marts måned. Bestyrelsen mener at fristen for aflevering af forslag til behandling på generalforsamlingen ikke er hensigtsmæssigset i forhold til indkaldelsesfristen for generalforsamlingens afholdelse, og at dette ikke fordrer en god kreativitet i foreningen. Bestyrelsen ønsker derfor at ændre afleveringsfristen for indlevering af forslag til at være efter indkaldelsesfristen til generalforsamlingen. Ændringsforslag fra bestyrelsen: Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være foreningens formand i hænde 14 dage inden afholdelse af ordinær generalforsamling der afholdes i marts måned. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside, senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. Forslaget sendes til debat I salen: ingen kommentar. Afstemningens udfald blev: Behandles på den ekstraordinær generalforsamling den 1. April 2014 Forslag nr. 3 fra bestyrelsen Bestyrelsen stiller forslag vedrørende etablering af reparationsfond. Forslaget lyder: Hvorfor etablering af en reparationsfond? Vi er lige blevet færdige med vejene. Et projekt der har kørt i et par år. Bestyrelsen håber, at alle i foreningen ønsker at vort område skal stå flot og attraktivt, både for vores egen skyld men også for at tiltrække nye naboer. Der har de sidste par år ikke været en struktureret plan for vedligeholdelsen af vore fælles arealer, og vi har lappet når problemerne opstod. Bestyrelsen ønsker at være på forkant med disse problemer, da dette på sigt vil være den billigste løsning. Vi ønsker i bestyrelsen at involvere alle interesserede medlemmer med at prioritere, hvor vi skal sætte ind. Til eksempel kan nævnes: ødelagte kantstene, lunker i vejene der samler vand, plan for vejbelysning, fortov der er i stykker m.m. Forslag fra Bestyrelsen: 50% af det regnskabsmæssige overskud i regnskabsåret hensættes til en reparationsfond. Første gang for regnskabsåret af 4

5 Denne fond, samt det på budgettet hensatte beløb til vedligehold, bruges til at udføre de nødvendige vedligehold/reparationer af vores fælles områder. Det foreslås ligeledes fra bestyrelsens side, at der som opstartskapital hensættes kr fra foreningens likvide midler pr på reparationskontoen. Der oprettes et vejudvalg bestående af min. en repræsentant fra bestyrelsen og min. 3 repræsentanter fra medlemmerne. Disse skal i fællesskab prioritere og iværksætte nødvendige arbejder, ud fra de, af den siddende bestyrelse, fastsatte rammer. Debat: Salen: jeg syntes at det er iriterende, dem der bygger sviner og asfalten bliver ødelagt. De sviner og rydder ikke op efter sig. Svar Kenni: Det er også irriteret, henviser til bekendgørelsen fra kommunen, vi har alle ansvaret for renholdelse ud for vores egen grund. Hvis vi beslutter at vi vil betale os fra det, så bliver det fra budgettet. Medlemmer kommer til bestyrelsen og klager og at person x har ødelagt det og det og forventer at bestyrelsen tager sig af det. Det er ikke bestyrelsens opgave at lege politibetjent, som nævnt i beretningen vil vi gerne supporter og rette henvendelse hvis der sker stor skade på vores områder, dette vil vi gerne have via mail. Vi har et fælles område og bestyrelsen mener at alle medlemmer har et ansvar for at påtale hvis de ser noget ureglementeret. Salen: ikke enig at det er medlemmerne der skal kontakte andre. Det står at det er grundejerforeningens ansvar at det bliver gjort. Jeg har flere gange givet besked. Det er de to christian er der kører jord og er ligeglade, med al den jordkørsel i det hul. Salen: jeg har flere gange fået søm i dæk ol. Det er ikke ok at vi bare er ligeglade. Kenni: Bestyrelsen er ikke ligeglade, vi har hver i sær et ansvar for vores egen del, bestyrelsen vil gerne være behjælpelig, hvis nogen har behov for at rette henvendelse til andre, vi kan ikke holde øje med alt, så vi har brug for konkrete oplysninger for at gå videre med ting. Salen: Forurener har pligt til at fjerne/reparerer der der bliver ødelagt. Der bliver gravet gravet og strømmen forsvinder, seas vidste ikke noget. Da vi ringer til Christian sker der noget. Bestyrelsen: Vil gerne hjælpe, men som sagt er vi nødt til at have noget konkret for at gøre noget, jeg havde ikke hørt om denne episode. Vi skal have nogle rutiner til hvad vi gør når vi ser at nogle ødelægger noget. Bestyrelsen: Vi forsøger at lægge op til assistance. Fik en henvendelse på at kommunen havde ødelagt et fortov, bad beboeren om at henvende sig direkte til kommunen eller sende en beskrivelse til mig, jeg har ikke fået noget, Jeg henvender mig ikke til kommunen på et så løst grundlag. Salen: hvad er det nu præcist, hvilke materiale vil du have? Kenni.Hvis man er sikker på hvem der har gjort det, vil jeg gerne have en skriftelig beskrivelse per mail. Så jeg har noget konkret at gå videre med. Salen: en bygger et hus, en fra bestyrelsen skal kigge på grunden inden opstart af byggeri, samt fortælle hvad der er vores regler, de skal følge op under byggeriet og når huset er bygget for at se hvad der bliver ødelagt, og sige hvad er der i stykker på fælles områder så bygherre kan betale Kenni: det bliver ikke med mig som formand Salen: Et vej/reparations fond/ udvalg kan have denne opgave. Lars: god ide med at vej/reparations fond/ udvalg skal varetage dette. Salen: Når en grundejer starter et byggeri, får han et brev der beskriver at han skal stå for de skader der er sket. Kenni: god ide men skal grunden synes først som før foreslået? Salen: det skal vedkommende selv meddele Lars: Mange forslag, der er jo mange frivillige, måske er der nogle der vil være politimand. 5 af 4

6 Salen: reparations fonden, I formandens beretning skal der være et særskilt punkt der fortæller om hvad der er sket i årets løb. Kenni: det vil have en særskilt punkt i bestyrelsensberetning, samt i regnskabet. 50% skal være til reparationer, hvorfor ikke 100% Svar:Kenni det er godt at gå med livrem og seler, jeg kan ikke svarer præcis for hvorfor lige 50 og ikke 100, vi vil gerne have lidt kapital stående. Svar: Hanne: Vi kan få sne i oktober eller april, så godt at have noget stående hvis sne budgettet overskrides Salen: man kan afsætte op til 100% Godkendt retur penge fra fonden til underskud. Beslutte hvor medget egenkapital skal vi have. Salen: tilbage til uforudsete omkostninger. Forventer vi så meget. Svar: det har vi ikke besluttet endnu, vi ville gerne have haft et færdigt katalog med til jer det har vi desværre ikke grundet tids perspektivet, vi har en prioriteringsliste vi gerne vil arbejde videre med. Salen Måske fremadrettet lave budgetter for ønsker og tanker i stedet for 50% af overskud. Det er bare for at giver bestyrelsen muligheder Svar: vi ville gerne have haft en liste med over hvad vi gerne ville have lavet med det rakte tiden ikke til. Afstemningens udfald blev: 18 stemte for, forslag vedtaget. Vi skal finde tre medlemmer til vejudvalget: Salen: hvis nogen har mange forslag og de er ikke her i dag, er det jo ærgerligt. Svar: Der sendt et brev ud så alle for mulighed for at deltage. Bestyrelsen: Er der nogen de brænder for det så meld jer nu. Et medlem: Leif Madsen nr. 249 Forslag nr. 4 fra bestyrelsen Budgettet gennemgås (Se bilag ) Vi valgte at bytte om på Kontingent forslaget og budgettet for at kunne vedtage kontingentet før budgettet Kontingentet blev vedtaget se næste punkt på dagsordenen. Debat: Salen: er ikke det vi lige har vedtaget med til reparations fond. Bestyrelsen: Jo vi beder derudover også om kr på dette års budget. Salen: fællesareal omk er steget 100% på to år, så er der ikke stor risiko for at bruge så mange penge på fællesarealer. Svar: en stigning er vinterbekæmpelse. Bestyrelsen ønsker ikke ansvaret hvis vi skal vurderer hvornår der skal ryddes sne. Den anden er forhøjelse i forhold til fejning af veje og ukrudt. Lone: ingen sne i år. Saltning er allerede ,- hvilken udgift havde vi haft hvis der havde været sne. Det drejer sig om sne. Før i tiden ringede vi når vi ville have ryddet sne eller aftalte at de rydde dele af området. Efter snak med TRYG, er det os der er ansvar pådraget hvis der sker en ulykke og vi ikke har ryddet efter foreskriftern. Det er essensen i stigningen. Svar: for 3 år siden brugte vi , så det er bl.a på denne baggrund vi lægger budgettet Salen: forsikringsdækning, som jeg forstår er jeg ansvarlig, kan jeg ikke fragive ansvaret. Svar. Jo som vi forstår det så overdrager vi ansvaret til den vi giver snerydningspligten.. Salen: Den brækkede hofte ud for min paracel, er det så dækket af morfar? 6 af 4

7 Svar, man skal melde det til forsikringen, og gøre kravet gældende, På kommunens hjemmeside er det beskrevet hvad man har pligt til som snerydningspligtig. Der er forskellige regler for hvornår og hvordan der skal rydddes. Salen: 550,- er billigt om året, for at få ryddet sne, det er godt. Salen: Er det en fast pris? Svar: nej det er det ikke, det er et budget, der er ingen entreprenør der vil give fast pris på så stort et område. Salen: Visse steder er der rigtigt fortorv, hvem har ansvaret der. Har morfar forsikringen i orden. Hvad med fortorve, er det morfar.? Svar: det er også morfars ansvar. Det er ikke sket hver gang og det er blevet påtalt. Vi har krævet at Morfar har en ansvarsforsikring der dækker lovmæssigt, hvilket han har.. Afstemningens udfald på godkendelse af budget blev vedtaget. Forslag nr. 5 fra bestyrelsen Kontingent fastsættelse: Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2014 fastsættes til Kr ,00 Debat: Salen: jeg syntes at det er en kraftig forhøjelse det er meget højt, det steg fra 500 til 1500 og nu til 1800 det er ok med forhøjning, men hvad med sådanne poster som festudvalget til 8000,- når nu bestyrelsen ikke ønsker at være sociale. Kenni: Jeg er ked af at vi ikke var tydelige og at du tilsyneladende har misforstået os, vi vil gerne deltage i området og vores fælles forpligtelser, vi vil bare ikke gøre det alene, (Lars fortsætter) Det er godt at vi er sociale og har noget fælles, hvilket en fest kan være med til at fremme, så kan det være vi lærer nanoerne at kende og på den måde passer på området, Kenni: Dette er bestyrelsens oplæg, hvis forsamlingen vælger at fastholde de 1500, skal vi bare finde i budgettet hvad vi ikke skal have, der blev foreslået for 3 år siden at sætte kontingentet op, hvid det var sket havde vi ikke behøvet at betale 4400 ekstra sidste år, bestyrelsen ønsker at få midler til at vedligeholde vores områder. Afstemningens udfald blev: 8 imod og 21for Kontingentforhøjelse blev vedtaget 6. Valg til bestyrelsen. Kasserer for 2 år. Lone Axelsen tilbyder at fortsætte Lone Axelsen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsesmedlem for 2 år. Hanne Pedersen og Lars Flaskager, begge tilbyder at fortsætte Hanne Pedersen og Lars Flaskager blev valgt uden modkandidater. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Suppleanterne blev: første suppleant blev Martin Joost og anden suppleanten Ole Jørgensen 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 7 af 4

8 De to revisorer blev: Leif madsen og Fritz Andersen Revisorsuppleant: Åge Larsen 9. Eventuelt Fra salen Intet Referatet er godkendt dirigent: Udarbejdet af: Martin Joost Janne Schommer 8 af 4

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 1. Resterende indestående på vejfond tilbagebetales til medlemmerne Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 1 Emmy Sørensen

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere