Referent: Janne Schommer 25. Marts Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år."

Transkript

1 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer. Vedtægtsændring 5. Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændring af 1, 2, 3, og 5, Vedtægtsændring af 15 Fristen foreslås ændret til 14 dage før. Forslag om etablering af en Reparationsfond Forelæggelse af budget 2014 til godkendelse Fastsættelse af kontingent for Valg til bestyrelsen. Kasserer for 2 år. Lone Axelsen tilbyder at fortsætte Bestyrelsesmedlem for 2 år. Hanne Pedersen tilbyder at fortsætte Bestyrelsesmedlem for 2 år. Lars Flaskager tilbyder at fortsætte 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 9. Eventuelt 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere: Formanden bød velkommen. Som dirigent blev Martin Joost valgt. Referent blev Janne Schommer To stemmetællere blev valgt: Leif Madsen og Marianne Rodh Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt: Salen er enig Er generalforsamlingen beslutningsdygtig: Forsamlingen er beslutningsdygtig i forhold til en normal generalforsamling men ikke til at beslutte vedtægtsændringer. Hvorfor indkaldelsen til den ekstra ordinær general forsamling er gældene. 1 af 4

2 2. Beretning fra bestyrelsen om grundejerforeningens virksomhed Formanden aflagde foreningens beretning. Spørgsmål fra salen til beretningen: Der var 5 der meldte sig til græsslåning og de blev ignoreret. Bestyrelsens svar: Det var ikke den feedback bestyrelsen havde fået. Anker som var den eneste der slog græsset var ærgerlig over at der ikke var flere der ville hjælpe. Derfor besluttede bestyrelsen at finde en holdbar løsning. Beretningen er godkendt af salen. 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse Spørgsmål fra salen: Salen: Er det ok at nogle kører frihjul i forhold til ikke at have betalt kontingent og vejbidrag. Svar fra bestyrelsen: vi har vurderet at restancen ikke er høj og det ville blive dyrere at betale gebyr til inkasso firmaet. Salen: Det kan have dårlig indflydelse på andre, i forhold til pleje af grunde og betaling. Svar fra bestyrelsen: bestyrelsen vil altid vurderer enkeltvis om det kan betale sig at kører sagen til ende eller ej. Regnskabet er godkendt. 4. Forslag fra medlemmer. Et grundejerforeningsmedlem har indsendt forslag om vedtægtsændring. Vedtægternes 3 siger: Den til enhver tid værende ejer af arealer under vedtægtsområdet, skal være medlem af grundejerforeningen. Hver bolig/parcel har hver én stemme Parcelhusejernes Landsforening anbefaler en præcisering af denne paragraf, for at der ikke skal opstå tvivl om hensigten med den. Derfor foreslås følgende formulering: Den til enhver tid værende ejer af arealer under vedtægtsområdet skal være medlem af grundejerforeningen. Hver bolig og hver ubebygget parcel har hver én stemme Gunnar uddyber: i forbindelse med sidste års regnskab er der mindre medlemmer. Det er på grund af at bestyrelsen har vurderet teksten i vedtægterne på deres måde. Gunner er uenig i denne vurdering, der skal betales for hver parcel. Rimeligt at alle dækker alle fælles omkostninger. Debat: Salen: enig at der er flere der bruger området så alle skal dele Kenni: Bestyrelsen er enig i at alle skal bidrage, men på retfærdig vis. Dette er en praksis vi fortsætter fra sidste bestyrelse, der tillod en enkelt beboer ikke at betale fordi han havde en dobbelgrund der ikke var udmatrikuleret. Beboeren henvender sig og siger at han sidste år slap for at betale. Salen: En har en dobbelgrund med et udlejet dobbelhus, skal han kun betale en kontigent. Jeg har et halvt doppelhus og betaler og et kontingent. Der er to familier der slider på veje osv. Han får jo to leje indtægter ind. Gunner mener at der skal betales to. Salen: jeg har et doppelhus der lejes ud, og jeg betaler to. Gunnar har ret. Lone forklarer hvad der skete sidste år, da en grundejer ringer og siger at han ikke skal betale. Bestyrelsen undersøger og diskuterer hvad er ret. Læner sig op af at kommunen der også kun kræver en ejendomsskat per matrikel. Det er en matrikel, med en stemme. Skal han så have to stemmer også. Det med de to stemmer er ikke ok i forhold til at han kun har en grund. 2 af 4

3 Gunnar: Jeg har aldrig været i tvivl om at der skal betales for hver bolig. Lige meget hvordan kommunen laver deres skatter. Kun vi i generalforsamlingen bestemmer og ingen andre. Kenni husker forkert, jeg havde informeret en ejer at han kun skal betale en kontingent, jeg sagde til ham at i år slipper han men næste år kører det normalt. Salen: vores dobbel grund har to matrikler, her betaler vi to gange skatter. Gunnar svarer: det er ikke rigtigt, en matrikel betaler kun en skat. Kenni: Det er ikke alle grunde med dobbelt huse der har to matrikler, nogle har kun en matrikel. Skal vi så også betale to kontingenter hvis jeg lejer et værelse ud i mit hus og har en lejer der slider på området. Salen: nu kan jeg godt se det logiske i det med stemmerne. Hvis en ejer mange grunde, med mange dobbelt huse, har han mange mange stemmer. De er jo ikke godt. Svar Lone: der er 5 dobbelt grunde der ejes af fem forskellige ejere. Salen: formanden begynder at finde mærkelige eksempler, det handler ikke om et værelse men om to boliger. Kenni: Vi er her for at gøre en uklarhed i vores vedtægter mere tydelige, bestyrelsen ønsker at demokratiet bestemmer. Hvis Gunnars forslag går igennem, opfordrer vi til at vi også kigger på paragraf 1,3,5 som også er utydelige.det er ok for Gunnar Afstemningens udfald blev: Behandles på den ekstraordinær generalforsamling den 1. April Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen stiller følgende forslag til vedtægtsændringer. I 1,2,3 og 5 i Foreningens vedtægter står følg. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN THORSVÆNGE RØDVIG. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse. Dens område omfatter samtlige boliger/parceller og fællesarealer omfattet af lokalplaner, der pålægger medlemspligt af foreningen. 2. Foreningens formål er i overensstemmelse med de til området tilhørende lokal-planer - at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med de boliger/parceller, der hører under foreningen, herunder blandt andet at administrere og vedligeholde foreningens fællesarealer. 3. Den til enhver tid værende ejer af arealer under vedtægtsområdet, skal være medlem af grundejerforeningen. Hver bolig/parcel har hver én stemme 5. Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse underkastet reglerne i de lokalplaner, der er tilknyttet boligerne/parcellerne, og regler fastsat i medfør af denne vedtægt. Grundejerforeningen udøver den påtaleret, der er tillagt den i.h.t. omtalte lokalplaner. Formuleringen boliger/parceller bolig/parcel boligerne/parcellerne kan skabe tvivl om fortolkningen i forhold til dobbelt grunde, hvor der er opført 2 boliger, som lejes ud. Der er altså tale om et matrikelnummer, med en ejer - men to boliger, der udlejes. For at fjerne enhver tvivl, ønsker bestyrelsen at tydeliggøre, at man er medlem af Grundejerforening Thorsvænge med det antal matrikelnumre, man er ejer af. Ejer et medlem eksempelvis 2 matrikler, så betales der 2 x kontingent og man har 2 stemmer. : Debat: (se også debat ovenfor) Salen: I yderste række SKAL der bygges i to etager. Det kan nemt være to boliger over hinanden, hvordan håndterer vi den. Svar Kenni: Dette er igen en ny vinkel som er åben for fortolkning, som det er nu. Svar Gunnar: der er krav om hvordan en bolig defineres, der skal være to indkørsler og to indgange to toiletter to køkkener osv.. Kenni: det kan fortolkes på mange måder, det er det vi skal stemme om. Afstemningens udfald blev: Behandles på den ekstraordinær generalforsamling den 1. April af 4

4 Forslag nr. 2 fra bestyrelsen: Ordlyden boliger/parceller bolig/parcel boligerne/parcellerne i 1,2,3 og 5 udskiftes med matrikel/matriklen. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer vedrørende tidsfrist for indkommende forslag. I 15 i Foreningens vedtægter står følgende: 15. For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra medlemmer 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget. 6. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år på ulige årstal. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år på lige årstal. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 9. Eventuelt. 5/5 Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være foreningens formand i hænde inden 15. februar i året for generalforsamlingen, der afholdes i marts måned. Bestyrelsen mener at fristen for aflevering af forslag til behandling på generalforsamlingen ikke er hensigtsmæssigset i forhold til indkaldelsesfristen for generalforsamlingens afholdelse, og at dette ikke fordrer en god kreativitet i foreningen. Bestyrelsen ønsker derfor at ændre afleveringsfristen for indlevering af forslag til at være efter indkaldelsesfristen til generalforsamlingen. Ændringsforslag fra bestyrelsen: Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være foreningens formand i hænde 14 dage inden afholdelse af ordinær generalforsamling der afholdes i marts måned. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside, senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. Forslaget sendes til debat I salen: ingen kommentar. Afstemningens udfald blev: Behandles på den ekstraordinær generalforsamling den 1. April 2014 Forslag nr. 3 fra bestyrelsen Bestyrelsen stiller forslag vedrørende etablering af reparationsfond. Forslaget lyder: Hvorfor etablering af en reparationsfond? Vi er lige blevet færdige med vejene. Et projekt der har kørt i et par år. Bestyrelsen håber, at alle i foreningen ønsker at vort område skal stå flot og attraktivt, både for vores egen skyld men også for at tiltrække nye naboer. Der har de sidste par år ikke været en struktureret plan for vedligeholdelsen af vore fælles arealer, og vi har lappet når problemerne opstod. Bestyrelsen ønsker at være på forkant med disse problemer, da dette på sigt vil være den billigste løsning. Vi ønsker i bestyrelsen at involvere alle interesserede medlemmer med at prioritere, hvor vi skal sætte ind. Til eksempel kan nævnes: ødelagte kantstene, lunker i vejene der samler vand, plan for vejbelysning, fortov der er i stykker m.m. Forslag fra Bestyrelsen: 50% af det regnskabsmæssige overskud i regnskabsåret hensættes til en reparationsfond. Første gang for regnskabsåret af 4

5 Denne fond, samt det på budgettet hensatte beløb til vedligehold, bruges til at udføre de nødvendige vedligehold/reparationer af vores fælles områder. Det foreslås ligeledes fra bestyrelsens side, at der som opstartskapital hensættes kr fra foreningens likvide midler pr på reparationskontoen. Der oprettes et vejudvalg bestående af min. en repræsentant fra bestyrelsen og min. 3 repræsentanter fra medlemmerne. Disse skal i fællesskab prioritere og iværksætte nødvendige arbejder, ud fra de, af den siddende bestyrelse, fastsatte rammer. Debat: Salen: jeg syntes at det er iriterende, dem der bygger sviner og asfalten bliver ødelagt. De sviner og rydder ikke op efter sig. Svar Kenni: Det er også irriteret, henviser til bekendgørelsen fra kommunen, vi har alle ansvaret for renholdelse ud for vores egen grund. Hvis vi beslutter at vi vil betale os fra det, så bliver det fra budgettet. Medlemmer kommer til bestyrelsen og klager og at person x har ødelagt det og det og forventer at bestyrelsen tager sig af det. Det er ikke bestyrelsens opgave at lege politibetjent, som nævnt i beretningen vil vi gerne supporter og rette henvendelse hvis der sker stor skade på vores områder, dette vil vi gerne have via mail. Vi har et fælles område og bestyrelsen mener at alle medlemmer har et ansvar for at påtale hvis de ser noget ureglementeret. Salen: ikke enig at det er medlemmerne der skal kontakte andre. Det står at det er grundejerforeningens ansvar at det bliver gjort. Jeg har flere gange givet besked. Det er de to christian er der kører jord og er ligeglade, med al den jordkørsel i det hul. Salen: jeg har flere gange fået søm i dæk ol. Det er ikke ok at vi bare er ligeglade. Kenni: Bestyrelsen er ikke ligeglade, vi har hver i sær et ansvar for vores egen del, bestyrelsen vil gerne være behjælpelig, hvis nogen har behov for at rette henvendelse til andre, vi kan ikke holde øje med alt, så vi har brug for konkrete oplysninger for at gå videre med ting. Salen: Forurener har pligt til at fjerne/reparerer der der bliver ødelagt. Der bliver gravet gravet og strømmen forsvinder, seas vidste ikke noget. Da vi ringer til Christian sker der noget. Bestyrelsen: Vil gerne hjælpe, men som sagt er vi nødt til at have noget konkret for at gøre noget, jeg havde ikke hørt om denne episode. Vi skal have nogle rutiner til hvad vi gør når vi ser at nogle ødelægger noget. Bestyrelsen: Vi forsøger at lægge op til assistance. Fik en henvendelse på at kommunen havde ødelagt et fortov, bad beboeren om at henvende sig direkte til kommunen eller sende en beskrivelse til mig, jeg har ikke fået noget, Jeg henvender mig ikke til kommunen på et så løst grundlag. Salen: hvad er det nu præcist, hvilke materiale vil du have? Kenni.Hvis man er sikker på hvem der har gjort det, vil jeg gerne have en skriftelig beskrivelse per mail. Så jeg har noget konkret at gå videre med. Salen: en bygger et hus, en fra bestyrelsen skal kigge på grunden inden opstart af byggeri, samt fortælle hvad der er vores regler, de skal følge op under byggeriet og når huset er bygget for at se hvad der bliver ødelagt, og sige hvad er der i stykker på fælles områder så bygherre kan betale Kenni: det bliver ikke med mig som formand Salen: Et vej/reparations fond/ udvalg kan have denne opgave. Lars: god ide med at vej/reparations fond/ udvalg skal varetage dette. Salen: Når en grundejer starter et byggeri, får han et brev der beskriver at han skal stå for de skader der er sket. Kenni: god ide men skal grunden synes først som før foreslået? Salen: det skal vedkommende selv meddele Lars: Mange forslag, der er jo mange frivillige, måske er der nogle der vil være politimand. 5 af 4

6 Salen: reparations fonden, I formandens beretning skal der være et særskilt punkt der fortæller om hvad der er sket i årets løb. Kenni: det vil have en særskilt punkt i bestyrelsensberetning, samt i regnskabet. 50% skal være til reparationer, hvorfor ikke 100% Svar:Kenni det er godt at gå med livrem og seler, jeg kan ikke svarer præcis for hvorfor lige 50 og ikke 100, vi vil gerne have lidt kapital stående. Svar: Hanne: Vi kan få sne i oktober eller april, så godt at have noget stående hvis sne budgettet overskrides Salen: man kan afsætte op til 100% Godkendt retur penge fra fonden til underskud. Beslutte hvor medget egenkapital skal vi have. Salen: tilbage til uforudsete omkostninger. Forventer vi så meget. Svar: det har vi ikke besluttet endnu, vi ville gerne have haft et færdigt katalog med til jer det har vi desværre ikke grundet tids perspektivet, vi har en prioriteringsliste vi gerne vil arbejde videre med. Salen Måske fremadrettet lave budgetter for ønsker og tanker i stedet for 50% af overskud. Det er bare for at giver bestyrelsen muligheder Svar: vi ville gerne have haft en liste med over hvad vi gerne ville have lavet med det rakte tiden ikke til. Afstemningens udfald blev: 18 stemte for, forslag vedtaget. Vi skal finde tre medlemmer til vejudvalget: Salen: hvis nogen har mange forslag og de er ikke her i dag, er det jo ærgerligt. Svar: Der sendt et brev ud så alle for mulighed for at deltage. Bestyrelsen: Er der nogen de brænder for det så meld jer nu. Et medlem: Leif Madsen nr. 249 Forslag nr. 4 fra bestyrelsen Budgettet gennemgås (Se bilag ) Vi valgte at bytte om på Kontingent forslaget og budgettet for at kunne vedtage kontingentet før budgettet Kontingentet blev vedtaget se næste punkt på dagsordenen. Debat: Salen: er ikke det vi lige har vedtaget med til reparations fond. Bestyrelsen: Jo vi beder derudover også om kr på dette års budget. Salen: fællesareal omk er steget 100% på to år, så er der ikke stor risiko for at bruge så mange penge på fællesarealer. Svar: en stigning er vinterbekæmpelse. Bestyrelsen ønsker ikke ansvaret hvis vi skal vurderer hvornår der skal ryddes sne. Den anden er forhøjelse i forhold til fejning af veje og ukrudt. Lone: ingen sne i år. Saltning er allerede ,- hvilken udgift havde vi haft hvis der havde været sne. Det drejer sig om sne. Før i tiden ringede vi når vi ville have ryddet sne eller aftalte at de rydde dele af området. Efter snak med TRYG, er det os der er ansvar pådraget hvis der sker en ulykke og vi ikke har ryddet efter foreskriftern. Det er essensen i stigningen. Svar: for 3 år siden brugte vi , så det er bl.a på denne baggrund vi lægger budgettet Salen: forsikringsdækning, som jeg forstår er jeg ansvarlig, kan jeg ikke fragive ansvaret. Svar. Jo som vi forstår det så overdrager vi ansvaret til den vi giver snerydningspligten.. Salen: Den brækkede hofte ud for min paracel, er det så dækket af morfar? 6 af 4

7 Svar, man skal melde det til forsikringen, og gøre kravet gældende, På kommunens hjemmeside er det beskrevet hvad man har pligt til som snerydningspligtig. Der er forskellige regler for hvornår og hvordan der skal rydddes. Salen: 550,- er billigt om året, for at få ryddet sne, det er godt. Salen: Er det en fast pris? Svar: nej det er det ikke, det er et budget, der er ingen entreprenør der vil give fast pris på så stort et område. Salen: Visse steder er der rigtigt fortorv, hvem har ansvaret der. Har morfar forsikringen i orden. Hvad med fortorve, er det morfar.? Svar: det er også morfars ansvar. Det er ikke sket hver gang og det er blevet påtalt. Vi har krævet at Morfar har en ansvarsforsikring der dækker lovmæssigt, hvilket han har.. Afstemningens udfald på godkendelse af budget blev vedtaget. Forslag nr. 5 fra bestyrelsen Kontingent fastsættelse: Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2014 fastsættes til Kr ,00 Debat: Salen: jeg syntes at det er en kraftig forhøjelse det er meget højt, det steg fra 500 til 1500 og nu til 1800 det er ok med forhøjning, men hvad med sådanne poster som festudvalget til 8000,- når nu bestyrelsen ikke ønsker at være sociale. Kenni: Jeg er ked af at vi ikke var tydelige og at du tilsyneladende har misforstået os, vi vil gerne deltage i området og vores fælles forpligtelser, vi vil bare ikke gøre det alene, (Lars fortsætter) Det er godt at vi er sociale og har noget fælles, hvilket en fest kan være med til at fremme, så kan det være vi lærer nanoerne at kende og på den måde passer på området, Kenni: Dette er bestyrelsens oplæg, hvis forsamlingen vælger at fastholde de 1500, skal vi bare finde i budgettet hvad vi ikke skal have, der blev foreslået for 3 år siden at sætte kontingentet op, hvid det var sket havde vi ikke behøvet at betale 4400 ekstra sidste år, bestyrelsen ønsker at få midler til at vedligeholde vores områder. Afstemningens udfald blev: 8 imod og 21for Kontingentforhøjelse blev vedtaget 6. Valg til bestyrelsen. Kasserer for 2 år. Lone Axelsen tilbyder at fortsætte Lone Axelsen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsesmedlem for 2 år. Hanne Pedersen og Lars Flaskager, begge tilbyder at fortsætte Hanne Pedersen og Lars Flaskager blev valgt uden modkandidater. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Suppleanterne blev: første suppleant blev Martin Joost og anden suppleanten Ole Jørgensen 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 7 af 4

8 De to revisorer blev: Leif madsen og Fritz Andersen Revisorsuppleant: Åge Larsen 9. Eventuelt Fra salen Intet Referatet er godkendt dirigent: Udarbejdet af: Martin Joost Janne Schommer 8 af 4

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013 Den tidligere formand trådte som bekendt tilbage ved sidste GF. Efterfølgende valgte næstformanden, Fritz, ligeledes at trække sig, hvorfor første

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde A. Foreningens navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er Grundejerforeningen Slotsparken, Rønde. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 21. september 2016 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

GF NYGAARD København 29.3.2014

GF NYGAARD København 29.3.2014 GF NYGAARD København 29.3.2014 Delosvej Persiensvej Syriensvej Trojavej Indbydelse Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nygaard. Dato: Mandag 7. april 2014 Tid: 20:00 22:30 Sted:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Forslag til ny tekst Nuværende tekst udskiftes med ny tekst Kommentarer 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager Ingen ændring

Forslag til ny tekst Nuværende tekst udskiftes med ny tekst Kommentarer 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager Ingen ændring Forslag til ny tekst Nuværende tekst udskiftes med ny tekst Kommentarer 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2 Foreningens hjemsted er Vamdrup 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresundsgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål: 2 Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde 1. Foreningens navn og jurisdiktion Grundejerforeningens navn er HYRDEHØJ, omfattende del af matr.nr.

Læs mere

GF NYGAARD København 29.3.2014

GF NYGAARD København 29.3.2014 GF NYGAARD København 29.3.2014 Delosvej Persiensvej Syriensvej Trojavej Indbydelse Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nygaard. Tidspunkt: Onsdag 15. april 2015, kl. 20:00 22:30

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn Kerteminde Jollehavn 1 Navn og hjemsted Vedtægter Foreningens navn er Kerteminde Jollehavn og har hjemsted Jollehavnen 1, 5300 Kerteminde 2 Formål Foreningens formål er at drive og udvikle en jollehavn

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Sletten 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Sletten, og dens hjemsted er Trørød By, 2950 Vedbæk. 2. Foreningens medlemmer er ejerne af de parceller fra Ellemosegårds

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken Navn, formål, område og medlemskreds Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Vejsgårdparken. 1. Grundejerforeningens formål er varetagelse af fælles

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere