Referat af generalforsamlingen 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen 2011"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard Hansen, bød velkommen. Pkt. 1: Valg af dirigent Svend Kühn, Ledagervej 3, blev foreslået som dirigent og valgt ved akklamation. Dirigenten konstaterer at han selv, samt endvidere de fremmødte, har modtaget indkaldelse til generalforsamling 14 dage førend afholdelse, og derfor iht. vedtægterne er lovlig, beslutningsdygtig og hermed åbnet. Det konstateres ved håndsoprækkelse at 19 ud af 76 grundejere er fremmødt endvidere er der stillet fuldmagt til Uffe, Dysseager 21 af Niels Berner, Åbjergvej 7 til stemme vedr. pkt. 8. Pkt. 2: Formandens beretning Velkommen til alle, ikke mindst til de nye husejere, der evt. må være mødt frem. Bestyrelsen er bekendt med, at der er kommet tre nye medlemmer til siden sidste generalforsamling. Det vil sige, en af de nye har allerede været i gang med grundejerarbejdet, nemlig medlem af legepladsudvalget Uffe på Dysseager. Der har også været udskiftning i et af husene på Langkærvej og på Åbjergvej. Vi siger velkommen, og det er vort håb, at I vil befinde jer godt her. For første gang har vi - sidste efterår - fået pålæg fra kommunen om udbedring af huller i kørebanebelægningen. To steder på Åbjergvej. Det er vor opfattelse, at det ene, måske begge huller er opstået som følge af tung lastvognskørsel. Det ene hul opstod antageligt som følge af byggeriet af de nye rækkehuse på Åbjergvej 1. Det andet opstod sikkert ved, at Faktas leverandører netop på dette sted skal bakke ind til aflæsning, og forhjulene derfor skal vrides kraftigt fra side til side. Vi fik tilbud på reparation af hullerne samt nogle andre reparationer. Senere lykkedes det for bestyrelsen at aftale med Kornerup, ejeren af Åbjerghus, som Fakta ligger i, at de skulle reparere det ene hul, og det andet hul blev pludselig udbedret, formentlig af ejeren af Åbjergvej 1. Vi fik da lavet lidt brosten og regnvandsbrønde på Åbjergvej og noget kørebane og fortov på Langkærvej. Det forholder sig jo sådan, at da det er private fællesveje, er det grundejerene selv, der skal vedligeholde fortov og kørebane. Til gengæld har vi ingen indflydelse på, hvilke biler der må køre på vore veje. Derfor skal det også henstilles, at medlemmerne er opmærksomme på, når lastbiler kører ind over fortove især ved hjørnerne, at fliserne ikke beskadiges. Det samme gør sig gældende, når man entrerer med anlægsgartnere. Her skal man sikre sig, at der ikke sker skade på fortovskanter, asfalt og fliser hvis der benyttes tunge redskaber. Det er i princippet den enkelte grundejer der er ansvarlig for sit eget fortov og egen kørebanehalvdel. Nogle af jer har måske bemærket de skader der er opstået på fortovet længere nede af Åbjergvej (Peter Larsens gamle hus) Krydset ved Hvidtjørnevej. Vi mangler fortsat at igangsætte en del flisearbejde på fortovene hist og her. Bestyrelsen foretager jævnligt vejtilsyn og er opmærksom på skader og slid på vore veje. Det forventes, at DONG foretager nedgravning af El-ledninger i fortovsarealet i løbet af 2012, så i den side, hvor luftledningerne hænger er bestyrelsen tilbageholdende med fortovsreparationer. Her satser vi på, at omkostningen kan afholdes af DONG. Vi afventer derfor, denne op- og nedgravning, og vil se, hvad der bliver tilbage til os selv. Det har atter i år og sidste år været en hård og langvarig vinter. Flere har da også henvendt sig for at få en mulig afklaring på, en fælles snerydningsordning. Bestyrelsen har drøftet spørgsmålet. Når der falder så meget sne, er det svært at få en fejemaskine til at komme. Sneen skal jo fejes et sted hen. Her sidste vinter var der snedriver overalt, så overskydende sne skulle køres bort. Så det er ikke blot at købe en fejemaskine, og så feje sneen ind til siden, hvor de parkerede biler holder. Så vi må endnu en gang konstatere, at det er den enkelte grundejers forpligtelse at rydde eget fortov og halvdelen af kørebanen. Hele fortovet og ud til vejmidten. Magter man ikke selv at rydde sneen, må man alliere sig med en nabo, dennes søn eller få et firma til det. Det gælder forresten også sommerens spirer af græs, birketræer og andet ukrudt, der skyder op igennem fliser, brosten og kantsten. Og efterårets blade. Det vil nok blive et tiltagende problem med henstillede og parkerede biler på vore sædvanlige parkeringspladser. Der er bare ikke så meget at stille op. Det er private fællesveje vi har, og alle har lov at køre og parkere her. Bestyrelsen overvejer at bestille container til levering i uge 24 eller 25 på henholdsvis Langkærvej og Dysseager, så der skulle der blive mulighed for at få hækklippet kørt væk uden, man selv skal putte affaldet i sække til grønt affald. Der afholdes fælles arbejdsdage - første søndag i maj og første søndag i september. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke de fremmødte på disse dage for den indsats, der ydes. Vi vil dog ikke lægge skjul på, at der altid er brug for flere hænder. Vi synes selv det er en hyggelig måde at møde naboer og genboer på. Inden årets udgang skal vore postkasser opstilles ud til vejen. Så har postbudet ikke så langt at gå med breve og reklamer. Man kan se den nøjere beskrivelse på POST s hjemmeside. Bestyrelsen har sammen med legepladsudvalget holdt nogle møder om at fremkomme med mulige løsninger på en renovering og en mulig vedligeholdelsesplan for legepladsen. Bestyrelsen og udvalget er endnu ikke nået til endelig enighed om, hvorledes en sådan løsning skal se ud.

2 Så vore drøftelser fortsætter. Jeg nævnte sidste år, at vi havde påbegyndt reparation af muren for enden af Dysseager. Arbejdet er ikke helt afsluttet. Der mangler et par sten på den mur, der støder vinkelret ind herpå. Og efterfølgende skal muren så pudses og kalkes færdigt. Jeg bekendtgjorde også, at man måtte hente grus og evt brædder fra petanquebanen, det må man stadigvæk. Det og de betonblomsterkummer der fylder op på legepladsen skal alligevel køres bort på et tidspunkt. Hvis vor beslutning om renovering af legepladsen, kan det være, at vi må påbegynde nogen oprydning. Dette har så været stillet i bero, indtil en plan for legepladsen har været klar. Selv om mange grundejere gør en stor indsats på de fælles arbejdsdage, vil det være nødvendigt, at få en gartner til at ordne fællesarealerne i de perioder imellem vore to arbejdsdage. Græs og hæk vokser jo også mellem maj og september. Københavns Energi der også står for afløbssystemet har udsendt en brochure der omhandler nedsivning af regnvand i egen grund. Derved belaster private grundejere ikke regnvandskloakkerne. Man bør tage kontakt til KE for at få de nærmere detaljer. Etableres et sådant nedsivningsanlæg på egen grund kan man få refusion for noget af spildevandsafgifen. Kommentarer til pkt. 2: Fælles indkøb af postkasser (rejst af Svend, Åbjergvej 9) Der spørges ind til om bestyrelsen har overvejet/undersøgt mulighed for fælles indkøb samt opsætning af postkasser. Svar: Med 76 grundejere kan det være svært at blive enige, men bestyrelsen vil gerne arbejde for en løsning, der som minimum sikrer ensartethed det kunne fx være et valg mellem 3 forskellige postkasser. Generalforsamlingen giver tilkendegivelse til projektet om ensartning af de kommende postkasser ved vejen. Bestyrelsen vil komme med et forslag. Gødningssti (rejst af Svend, Åbjergvej 9) Der opfordres til at alle sørger for at skuffe/fjerne ukrudt fra gødningsstierne. Svar: Petter tilslutter sig, og gør opmærksom på, at det er den enkelte grundejers pligt såvel på gødningssti, som på fortov/kantstensareal. Snerydning (rejst af Charlotte, Dysseager 9) Det foreslås at der indkøbes en roterende fejemaskine, som grundejere på skift kan anvende for at sikre at der bliver ryddet sne, så vi bl.a. kan sikre afhentning af vores affald. Svar: Petter oplyser at det tidligere har været oppe at vende, men at problemet generelt er at vi ikke har noget sted at feje sneen hen. Efter første rydning skal sneen løftes enten ind i forhaver eller ind ml. biler og det vil en fejemaskine ikke kunne løse. Det drøftes kort om opbevaring og forsikring af sådan en maskine. Hvis vi med det nye fællesareal får et skur, vil den kunne opbevares der. Det oplyses af Petter, at det ikke er nødvendigt med forsikring, udover tyveri den enkeltes ulykkes-/ansvarsforsikring skal dække såfremt der sker uheld. Det blev dog endelig konkluderet efter endt debat, at det for tiden ikke vil være aktuelt at indkøbe en fejemaskine. Problemet med parkerede trailere mm (rejst af Lars, Langkærvej 5B) Konstatere at der holder biler, lette lastvogne og trailere parkeret på første del af Langkærvej, og derfor optager vores p-pladser, samt ser rodet og grimt ud. Kunne man forestille sig at plante nogle træer, lave nogle bede så området ser mere indbydende ud. Svar: Petter orienterer at det er et retskrav at kunne parkere på privat vej, og at det derfor ikke er vores p-pladser. Trailere må derimod ikke efterlades i mere end 24 timer uden at være spændt for et køretøj. Der opfordres til at kontakte parkeringsservice, hvis det er generende, og de kommer gerne ud med p-bøder. Preben oplyser at arealet den østlige del af Langkærvej ikke er grundejerforeningens, men derimod grundejere på Ålekistevej/hhv. de nye rækkehuses. Det har tidligere ikke været bestyrelsen kendt. Vi råder derfor ikke over arealet men har ej heller vejvedligeholdelsespligten her. Nedgravning af el (præciseret af Preben, Åbjergvej 6A) Preben oplyser at det bliver i sommeren/efteråret 2012 at der graves ledninger ned. Bestyrelsen vil gå ind i et samarbejde med entreprenøren og få en god aftale i hus for vedligeholdelse af fortov, kant mm. Det oplyses at vi endnu ikke ved om der graves i grund. Men vi ved med sikkerhed at ledningerne ligges i fortov. Beskæring af træer (rejst af Uffe, Dysseager 21) Spørger ind til beskæring af træer i forhave, om hvorvidt det er foreningen der står for dette eller den enkelte grundejer. Svar: Petter oplyser at foreningen sørger for beskæring af træer, gennem gartner. Det er hhv. rønnebærtræer / kirsebær træer der bliver beskåret al anden beplantning skal den enkelte selv sørge for. Men er naturligvis velkommen til at entrepere med gartneren. Træerne bliver beskåret hvert tredje år. Udskiftning af træer i forhave (rejst af Charlotte, Dysseager 9) Der spørges ind til, om rønnebærtræ i forhave må udskiftes med et japansk kirsebærtræ. Svar: Der er ikke servitutter på hvilke træer vi skal have i forhaven. Men bestyrelsen opfordrer til ensartethed, således at der på de enkelte veje er den samme type træer. Bestyrelsen oplyser endvidere, at skal der udskiftes et træ, så

3 betaler foreningen for træet, men man står selv for nedgravningen. Det vurderes ikke nødvendigt med afstemning om forslaget vedr. postkasser, da der er stor tilslutning hertil. Formandens beretning godkendes. Pkt. 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2010/2011 Regnskab og budget er runddelt med indbydelse til generalforsamling. Carsten fremlagde de enkelte punkter, som alt i alt byder på et almindeligt år. Der er lagt forsikringer om, inkl. tegning af en bestyrelsesansvarsforsikring. Der har ikke været så mange udgifter i år, vi har brug kr. på reparation af veje, og har brugt lidt flere penge på bestyrelsesmøder pga. ind- /udtrædning i bestyrelsen. Alt i alt en velhavende forening med en god kapital. I vores passiver ligger hhv. hensættelser til gartner (beskæring af træer hvert 3. år), til fællesareal ( kr. afsat til renovering af legeplads), veje og muren på Dysseager, som endnu ikke er helt færdig. Budgettet for næste år er lagt udfra sammen kontingent som i 2010/2011. Kommentarer til pkt. 3: Veje udgift vs. Hensættelse (rejst af Uffe, Dysseager 21) Hvordan skal de ,50 kr. forstås vedr. veje. Hvor kan man se hvilken udgift der reelt har været? Svar: Carsten forklarer at der er brugt ,50 kr. på de små reparationer vi har fået foretaget i år. Resten, de kr., er hensat til senere. Man skal altså trække hensættelser fra det posterede beløb, for at få omkostningen. Regnskab og budget godkendes. Pkt.: 4: Valg af kasserer og ét bestyrelsesmedlem (Carsten Hvidberg; kasserer og Preben Larsen; næstformand) Dirigenten spørger ind til om der ønskes skriftlig afstemning, dette er ikke tilfældet. Carsten Hvidberg ønsker genvalg som kasserer, og genvælges. Preben Larsen ønsker genvalg som næstformand, og genvælges. Pkt. 5: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Jürgen Nickel og Niels Berner) Jürgen ønsker genvalg, og vælges Niels Berner er ikke tilstede, men Petter har fået tilkendegivelse om, at han ønsker genvalg, og genvælges hermed. Pkt. 6: Valg af revisor og en suppleant (Johan Strøm og Kirsten Nielsen) Johan Strøm, som ikke er tilstede, har tilkendegivet at han ønsker at fortsætte som revisor, og vælges hermed. Kirsten Nielsen er ikke tilstede, og har ikke tilkendegivet at hun ønsker genvalg. Laila, Åbjergvej 6B stiller sig til rådighed som revisor suppleant og vælges. Pkt.: 7: Fastsættelse af det kommende års kontingent På bestyrelsens opfordring behandles pkt. 8a og b inden fastlæggelse af kommende års kontingent. Pkt.: 8a: Forhandling og afstemning over forslag til renovering af fællesarealet (legeplads) Forslag indkommet rettidigt? (rejst af Flemming, Langkærvej 17) Der spørges ind til hvornår bestyrelsen har modtaget det indkomne forslag. Svar: Bestyrelsen drøftede forslaget første gang på bestyrelsesmøde d. 14. april. Bestyrelsen kunne ikke 100% gå ind for forslaget, og der blev derfor arbejdet videre med pgl. forslag til afstemning på generalforsamling. Det konstateres iht. vedtægterne, at forslag senest skal være bestyrelsen i hænde d. 20. april. Uffe Hundrup, Dysseager 21 fremlægger på vegne af legepladsudvalget (Jürgen, Dysseager 6, Lars, Dysseager 29, Niels Berner, Åbjergvej 7). Sidste år stillede Uffe og Camilla forslag om renovering af legeplads, bl.a. pga. sikkerhedsrisiko for børn der færdes der. Der blev sidste år afsat kr. samt nedsat et udvalg. Udvalget har nu arbejdet med opgaven et års tid. Der er arbejdet med en helhedsløsning, som alle grundejere kan have gavn af. Det har været svært, svært at få alles interesser med og det er blevet en realitet at det er dyre løsninger vi taler om. Sidste år blev det foreslået at en landskabsarkitekt skulle med ind over projektet, hvilket er umuligt med de midler der er afsat. Der er indhentet 3 tilbud, som beløber sig på inkl. moms og opefter. Således alle langt over som budgettet var. Udvalget har løbende været i dialog med bestyrelsen, for at prioritere projektet ned. Det er konkluderet at vi bør være mere realistiske og knap så ambitiøse for projektet. Der er søgt midler hos Vanløse Lokaludvalg, men givet afslag begrundet med, at det var af driftskarakter på trods af, at der specifikt blev søgt på et legeredskab. Der er naturligvis mulighed for at søge igen, og måske næste gang lægge vægt på at arealet er tilgængeligt for alle områdets børn. Udvalget har valgt at arbejde videre med det billigste tilbud. Der runddeles 2 skitser til forsamlingen. Udvalget har i sin prioritering lagt vægt på at skabe et område hvor børnene kan færdes og lege, samt et område der kan anvendes til fællesaktiviteter, som vejfest, fastelavn mm endvidere har det været vigtigt at skabe et område som er rart at komme i, for såvel voksne som børn. Uffe forklarer hvad tilbuddet på inkluderer: klippe hækken mod Dysseager, så der er frit udsyn til såvel børn som de natlige gæster, Fjerne alt trådhegn

4 Redskabsskur til samling af fællesredskaber, desto flere der kan trækkes over på arealet, desto mere vil det blive brugt Fjernelse af gl. legeredskaber; petanguebane, blomsterkummer mm. Fjerne græs/jord reetablering via rullegræs, inkl. en mindre bakke til leg og til at skabe variation i området Etablering af legeareal med faldunderlag (småsten). I dette areal genanvendes gyngestativ, hoppedyr og legehus (som dog alle kræver vedligehold ej i tilbud). Endvidere indkøbes balancebomme og pæle. Endvidere etablering af stisystem, dels som cykelsti, dels som adgangsvej, og dels som adskillelse mellem græs og legeareal. Uffe forklarer at der er strenge krav til legearealer og faldunderlag, når legeredskaberne kommer op i en vis højde. Endvidere er de legeredskaber man må sætte på sådant et offentlig tilgængeligt område relativt dyre at indkøbe. Da de afsatte midler ikke rækker så vidt, har udvalget nedprioriteret projektet til skitse 2, som er en løsning ala den første, men med såning af græs i stedet, som kræver en smule pasning og tager længere tid samt stierne er sparet væk. Hækken mod Dysseager er allerede klippet ned. Skitse 2 giver umiddelbart rum, via den store græsplæne til boldspil. Da det tidligere har været et problem med for meget boldspil, er planen at tilrettelægge området således, at dette ikke bliver muligt. Udvalget ønsker at arbejde sammen med bestyrelsen i de enkelte detaljer i dette forslag. Men endvidere ønsker der afsat flere midler, dels til stisystem, dels til et legeredskab til de større børn et sådant legeredskab kunne fx være et klatrestativ. Kommentarer til pkt. 8a: Løsningen diskuteres Der spørges ind til hvad det er vi får som vi ikke har i dag! Uffe forklarer, at det der koster dyrt, er at få en entreprenør ud med alle sine maskiner, rydningen i sig selv koster kr. + moms. Vedligeholdelse har været drøftet meget med bestyrelsen, og forskellige former for underlag har været på tale. Fx kunstgræs, men det er meget dyrt at etablere, pga. dræning mm. Stenmel har også været foreslået af Preben fra bestyrelsen. Der vil fremadrettet, som allerede nævnt, blive arbejdet videre med løsningen sammen med bestyrelsen, så såvel udvalg som alle bestyrelsens medlemmer kan komme til enighed. Der spørges ind til vedligeholdelse. Udvalget har indhentet tilbud fra Cirkelhaven, og konstateret at vi for årligt kr. kan få slået græs hver anden uge. Yderligere vedligeholdelse til 365,- per. time. Uffe fremlægger endvidere, at udvalget har foreslået løsninger som, grundejere holder arealet på skift, evt. med fritagelse for kontingent, gartner mm. Der vil fortsat blive arbejdet videre med løsningen for vedligeholdelse også men Petter konkludere, at ligegyldigt hvad, om det er arealet som i dag, eller et nyt, så kræver det en form for vedligehold de 2 arbejdsdage er ikke nok. Der udvises fra salen forståelse for at budgettet ikke har tilladt særligt meget, men der efterlyses mere. Der efterlyses et hyggeligt areal, et areal til alle børn, ikke en klat-løsning, som kun holder nogle få år. Der diskuteres hvem der vil komme til at bruge arealet. Tilslutning til at have et redskabsskur på arealet. Preben informerer, at arealet er tinglyst som et rekreativt område, og at det desuden ér besluttet at der skal være legeplads derovre. Generelt er der positiv stemning om renovering af området. Kommentarerne er bl.a. Der er sket forskønnelser på Langkærvej/Åbjergvej og vi på Dysseager ønsker også noget pænt at se på. Det faktum at området ér et allerede etableret område, en legeplads, gør også bare, at vi har et ansvar for at holde den pæn og i orden. Der er sket meget på legepladsen gennem grundejerforeningens tid, men der er ikke sket meget i rigtig mange år. Det sidste der blev gjort var petanguebane og platning af betonkrukker men det var ikke en løsning, det var en nødløsning for at bekæmpe problemet med boldspil. Der er stor stemning for at det nu er tid, at der skal ske noget nyt, og at vi bør have en fælles ånd og gejst for at holde området i orden i mange år fremover. Der henstilles til at der søges midler ved Lokal udvalget igen, og at der søges specifikt på et legeredskab, endvidere gøres opmærksom på, at arealet er offentligt tilgængeligt. Der henstilles til at der lægges en plan fremadrettet plan, fx 5 år frem i tiden, så vi har penge til at holde arealet, både med gartner og udskiftning af legeredskaber mm. Afstemning om forslaget Det diskuteres kort hvad der stemmes om. Petter orienterer, at redskabsskuret holder vi udenfor regnskabet, det er et andet anliggende vi ville formentlig have købt et skur alligevel kr. er afsat til renovering af legepladsen/fællesarealet ved generalforsamlingen sidste år så det stemmer vi ikke om igen. Det fremlagte forslag beløber sig på ,-. Den nedprioriterede løsning, skitse 2, beløber sig på kr. hvorfor det foreslås at stemme om ekstraordinært ,- til renovering af området. Preben spørger forsamlingen, om det er det konkrete forslag der stemmes om, eller om det er beløbet. Legepladsudvalget og forsamlingen er enig i, at det forelagte er skitser, og at der fremadrettet vil blive arbejdet sammen med bestyrelsen om den endelige løsning, hvorfor der stemmes om beløbet. 17 stemmer for, 3 stemmer imod Pkt. 8b: Forslag om valg af medlemmer til legepladsudvalg (Uffe Hundrup, Lars Jørgensen, Jürgen Nickel, Niels Berner) Niels Berner ønsker ikke genvalg. Resten vælges af forsamlingen. Endvidere stiller Iben, Dysseager 27 samt Inge, Langkærvej sig til rådighed som ad hoc medlem. Som afsluttende kommentar, fremlægger Uffe Hundrup, at udvalgets ønske for området er, at det også skal bruges til fastelavn, sommerfest mm, hvorfor der opfordres til at arrangerer sådanne fester på legepladsen. Er der desuden forslag, kommentarer mm er alle velkommen til at kigge forbi Uffe, Dysseager 21, eller sende en mail på

5 Efterbehandling: Pkt.: 7: Fastsættelse af det kommende års kontingent Der ønskes afstemning om en ekstraordinær indbetaling på 500 kr. pr. grundejer alene til dækning af det nu afstemte forslag. Kontingent ellers uændret. 1 stemte imod, 14 stemte for, 5 valgte ikke at stemme. Pkt. 9: Eventuelt Lars, Langkærvej orienterer, at de om kort tid vil påbegynde en tagrenovering, udskiftning af tag, facadehævning og efterisolering. Det opfylde ikke helt gld. Krav for isolering, men er alligevel blevet godkendt af Teknisk forvaltning, og Center for Bydesign (oplyser at den side af Langkævej er underlagt nogle særlige servitutter).tilbudsprisen er ,- pr. hus. Der spørges ind til regler for opsætning af skur i baghave. Der henstilles til at følge havereglerne, som bl.a. kan finde på vores hjemmeside (se adresse nederst). Der stilles forslag omkring bøde for ikke at møde op på arbejdsdag. Gunnar, Langkærvej oplyser at det forslag blev stillet for 5-6 år siden, og dengang blev det konkluderet, at der ikke juridisk kan pålægges krav om at møde op. Forslaget forkastes. Uffe, Dysseager 21 fortæller til information, at de natten ml. d. 2. og 3. maj havde indbrud. Fordøren var brudt op (ældre låsesystem, de runde nøgler), indbrudstyvene havde stjålet tasker, kamera samt nøgler til bil, som de herefter var forsvundet i. Carsten opfordrer til at bruge Bestyrelsen vil lægge forskelligt materiale herud, og vi vil også kunne bruge siden til vidensdeling, fx indbrud eller anbefalinger af håndværkere mm. Vanløse d. / Petter Dalgaard Hansen Svend Kühn Malene Østergaard Jørgensen Formand Dirigent Referent

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere