Referat af generalforsamlingen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen 2011"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard Hansen, bød velkommen. Pkt. 1: Valg af dirigent Svend Kühn, Ledagervej 3, blev foreslået som dirigent og valgt ved akklamation. Dirigenten konstaterer at han selv, samt endvidere de fremmødte, har modtaget indkaldelse til generalforsamling 14 dage førend afholdelse, og derfor iht. vedtægterne er lovlig, beslutningsdygtig og hermed åbnet. Det konstateres ved håndsoprækkelse at 19 ud af 76 grundejere er fremmødt endvidere er der stillet fuldmagt til Uffe, Dysseager 21 af Niels Berner, Åbjergvej 7 til stemme vedr. pkt. 8. Pkt. 2: Formandens beretning Velkommen til alle, ikke mindst til de nye husejere, der evt. må være mødt frem. Bestyrelsen er bekendt med, at der er kommet tre nye medlemmer til siden sidste generalforsamling. Det vil sige, en af de nye har allerede været i gang med grundejerarbejdet, nemlig medlem af legepladsudvalget Uffe på Dysseager. Der har også været udskiftning i et af husene på Langkærvej og på Åbjergvej. Vi siger velkommen, og det er vort håb, at I vil befinde jer godt her. For første gang har vi - sidste efterår - fået pålæg fra kommunen om udbedring af huller i kørebanebelægningen. To steder på Åbjergvej. Det er vor opfattelse, at det ene, måske begge huller er opstået som følge af tung lastvognskørsel. Det ene hul opstod antageligt som følge af byggeriet af de nye rækkehuse på Åbjergvej 1. Det andet opstod sikkert ved, at Faktas leverandører netop på dette sted skal bakke ind til aflæsning, og forhjulene derfor skal vrides kraftigt fra side til side. Vi fik tilbud på reparation af hullerne samt nogle andre reparationer. Senere lykkedes det for bestyrelsen at aftale med Kornerup, ejeren af Åbjerghus, som Fakta ligger i, at de skulle reparere det ene hul, og det andet hul blev pludselig udbedret, formentlig af ejeren af Åbjergvej 1. Vi fik da lavet lidt brosten og regnvandsbrønde på Åbjergvej og noget kørebane og fortov på Langkærvej. Det forholder sig jo sådan, at da det er private fællesveje, er det grundejerene selv, der skal vedligeholde fortov og kørebane. Til gengæld har vi ingen indflydelse på, hvilke biler der må køre på vore veje. Derfor skal det også henstilles, at medlemmerne er opmærksomme på, når lastbiler kører ind over fortove især ved hjørnerne, at fliserne ikke beskadiges. Det samme gør sig gældende, når man entrerer med anlægsgartnere. Her skal man sikre sig, at der ikke sker skade på fortovskanter, asfalt og fliser hvis der benyttes tunge redskaber. Det er i princippet den enkelte grundejer der er ansvarlig for sit eget fortov og egen kørebanehalvdel. Nogle af jer har måske bemærket de skader der er opstået på fortovet længere nede af Åbjergvej (Peter Larsens gamle hus) Krydset ved Hvidtjørnevej. Vi mangler fortsat at igangsætte en del flisearbejde på fortovene hist og her. Bestyrelsen foretager jævnligt vejtilsyn og er opmærksom på skader og slid på vore veje. Det forventes, at DONG foretager nedgravning af El-ledninger i fortovsarealet i løbet af 2012, så i den side, hvor luftledningerne hænger er bestyrelsen tilbageholdende med fortovsreparationer. Her satser vi på, at omkostningen kan afholdes af DONG. Vi afventer derfor, denne op- og nedgravning, og vil se, hvad der bliver tilbage til os selv. Det har atter i år og sidste år været en hård og langvarig vinter. Flere har da også henvendt sig for at få en mulig afklaring på, en fælles snerydningsordning. Bestyrelsen har drøftet spørgsmålet. Når der falder så meget sne, er det svært at få en fejemaskine til at komme. Sneen skal jo fejes et sted hen. Her sidste vinter var der snedriver overalt, så overskydende sne skulle køres bort. Så det er ikke blot at købe en fejemaskine, og så feje sneen ind til siden, hvor de parkerede biler holder. Så vi må endnu en gang konstatere, at det er den enkelte grundejers forpligtelse at rydde eget fortov og halvdelen af kørebanen. Hele fortovet og ud til vejmidten. Magter man ikke selv at rydde sneen, må man alliere sig med en nabo, dennes søn eller få et firma til det. Det gælder forresten også sommerens spirer af græs, birketræer og andet ukrudt, der skyder op igennem fliser, brosten og kantsten. Og efterårets blade. Det vil nok blive et tiltagende problem med henstillede og parkerede biler på vore sædvanlige parkeringspladser. Der er bare ikke så meget at stille op. Det er private fællesveje vi har, og alle har lov at køre og parkere her. Bestyrelsen overvejer at bestille container til levering i uge 24 eller 25 på henholdsvis Langkærvej og Dysseager, så der skulle der blive mulighed for at få hækklippet kørt væk uden, man selv skal putte affaldet i sække til grønt affald. Der afholdes fælles arbejdsdage - første søndag i maj og første søndag i september. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke de fremmødte på disse dage for den indsats, der ydes. Vi vil dog ikke lægge skjul på, at der altid er brug for flere hænder. Vi synes selv det er en hyggelig måde at møde naboer og genboer på. Inden årets udgang skal vore postkasser opstilles ud til vejen. Så har postbudet ikke så langt at gå med breve og reklamer. Man kan se den nøjere beskrivelse på POST s hjemmeside. Bestyrelsen har sammen med legepladsudvalget holdt nogle møder om at fremkomme med mulige løsninger på en renovering og en mulig vedligeholdelsesplan for legepladsen. Bestyrelsen og udvalget er endnu ikke nået til endelig enighed om, hvorledes en sådan løsning skal se ud.

2 Så vore drøftelser fortsætter. Jeg nævnte sidste år, at vi havde påbegyndt reparation af muren for enden af Dysseager. Arbejdet er ikke helt afsluttet. Der mangler et par sten på den mur, der støder vinkelret ind herpå. Og efterfølgende skal muren så pudses og kalkes færdigt. Jeg bekendtgjorde også, at man måtte hente grus og evt brædder fra petanquebanen, det må man stadigvæk. Det og de betonblomsterkummer der fylder op på legepladsen skal alligevel køres bort på et tidspunkt. Hvis vor beslutning om renovering af legepladsen, kan det være, at vi må påbegynde nogen oprydning. Dette har så været stillet i bero, indtil en plan for legepladsen har været klar. Selv om mange grundejere gør en stor indsats på de fælles arbejdsdage, vil det være nødvendigt, at få en gartner til at ordne fællesarealerne i de perioder imellem vore to arbejdsdage. Græs og hæk vokser jo også mellem maj og september. Københavns Energi der også står for afløbssystemet har udsendt en brochure der omhandler nedsivning af regnvand i egen grund. Derved belaster private grundejere ikke regnvandskloakkerne. Man bør tage kontakt til KE for at få de nærmere detaljer. Etableres et sådant nedsivningsanlæg på egen grund kan man få refusion for noget af spildevandsafgifen. Kommentarer til pkt. 2: Fælles indkøb af postkasser (rejst af Svend, Åbjergvej 9) Der spørges ind til om bestyrelsen har overvejet/undersøgt mulighed for fælles indkøb samt opsætning af postkasser. Svar: Med 76 grundejere kan det være svært at blive enige, men bestyrelsen vil gerne arbejde for en løsning, der som minimum sikrer ensartethed det kunne fx være et valg mellem 3 forskellige postkasser. Generalforsamlingen giver tilkendegivelse til projektet om ensartning af de kommende postkasser ved vejen. Bestyrelsen vil komme med et forslag. Gødningssti (rejst af Svend, Åbjergvej 9) Der opfordres til at alle sørger for at skuffe/fjerne ukrudt fra gødningsstierne. Svar: Petter tilslutter sig, og gør opmærksom på, at det er den enkelte grundejers pligt såvel på gødningssti, som på fortov/kantstensareal. Snerydning (rejst af Charlotte, Dysseager 9) Det foreslås at der indkøbes en roterende fejemaskine, som grundejere på skift kan anvende for at sikre at der bliver ryddet sne, så vi bl.a. kan sikre afhentning af vores affald. Svar: Petter oplyser at det tidligere har været oppe at vende, men at problemet generelt er at vi ikke har noget sted at feje sneen hen. Efter første rydning skal sneen løftes enten ind i forhaver eller ind ml. biler og det vil en fejemaskine ikke kunne løse. Det drøftes kort om opbevaring og forsikring af sådan en maskine. Hvis vi med det nye fællesareal får et skur, vil den kunne opbevares der. Det oplyses af Petter, at det ikke er nødvendigt med forsikring, udover tyveri den enkeltes ulykkes-/ansvarsforsikring skal dække såfremt der sker uheld. Det blev dog endelig konkluderet efter endt debat, at det for tiden ikke vil være aktuelt at indkøbe en fejemaskine. Problemet med parkerede trailere mm (rejst af Lars, Langkærvej 5B) Konstatere at der holder biler, lette lastvogne og trailere parkeret på første del af Langkærvej, og derfor optager vores p-pladser, samt ser rodet og grimt ud. Kunne man forestille sig at plante nogle træer, lave nogle bede så området ser mere indbydende ud. Svar: Petter orienterer at det er et retskrav at kunne parkere på privat vej, og at det derfor ikke er vores p-pladser. Trailere må derimod ikke efterlades i mere end 24 timer uden at være spændt for et køretøj. Der opfordres til at kontakte parkeringsservice, hvis det er generende, og de kommer gerne ud med p-bøder. Preben oplyser at arealet den østlige del af Langkærvej ikke er grundejerforeningens, men derimod grundejere på Ålekistevej/hhv. de nye rækkehuses. Det har tidligere ikke været bestyrelsen kendt. Vi råder derfor ikke over arealet men har ej heller vejvedligeholdelsespligten her. Nedgravning af el (præciseret af Preben, Åbjergvej 6A) Preben oplyser at det bliver i sommeren/efteråret 2012 at der graves ledninger ned. Bestyrelsen vil gå ind i et samarbejde med entreprenøren og få en god aftale i hus for vedligeholdelse af fortov, kant mm. Det oplyses at vi endnu ikke ved om der graves i grund. Men vi ved med sikkerhed at ledningerne ligges i fortov. Beskæring af træer (rejst af Uffe, Dysseager 21) Spørger ind til beskæring af træer i forhave, om hvorvidt det er foreningen der står for dette eller den enkelte grundejer. Svar: Petter oplyser at foreningen sørger for beskæring af træer, gennem gartner. Det er hhv. rønnebærtræer / kirsebær træer der bliver beskåret al anden beplantning skal den enkelte selv sørge for. Men er naturligvis velkommen til at entrepere med gartneren. Træerne bliver beskåret hvert tredje år. Udskiftning af træer i forhave (rejst af Charlotte, Dysseager 9) Der spørges ind til, om rønnebærtræ i forhave må udskiftes med et japansk kirsebærtræ. Svar: Der er ikke servitutter på hvilke træer vi skal have i forhaven. Men bestyrelsen opfordrer til ensartethed, således at der på de enkelte veje er den samme type træer. Bestyrelsen oplyser endvidere, at skal der udskiftes et træ, så

3 betaler foreningen for træet, men man står selv for nedgravningen. Det vurderes ikke nødvendigt med afstemning om forslaget vedr. postkasser, da der er stor tilslutning hertil. Formandens beretning godkendes. Pkt. 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2010/2011 Regnskab og budget er runddelt med indbydelse til generalforsamling. Carsten fremlagde de enkelte punkter, som alt i alt byder på et almindeligt år. Der er lagt forsikringer om, inkl. tegning af en bestyrelsesansvarsforsikring. Der har ikke været så mange udgifter i år, vi har brug kr. på reparation af veje, og har brugt lidt flere penge på bestyrelsesmøder pga. ind- /udtrædning i bestyrelsen. Alt i alt en velhavende forening med en god kapital. I vores passiver ligger hhv. hensættelser til gartner (beskæring af træer hvert 3. år), til fællesareal ( kr. afsat til renovering af legeplads), veje og muren på Dysseager, som endnu ikke er helt færdig. Budgettet for næste år er lagt udfra sammen kontingent som i 2010/2011. Kommentarer til pkt. 3: Veje udgift vs. Hensættelse (rejst af Uffe, Dysseager 21) Hvordan skal de ,50 kr. forstås vedr. veje. Hvor kan man se hvilken udgift der reelt har været? Svar: Carsten forklarer at der er brugt ,50 kr. på de små reparationer vi har fået foretaget i år. Resten, de kr., er hensat til senere. Man skal altså trække hensættelser fra det posterede beløb, for at få omkostningen. Regnskab og budget godkendes. Pkt.: 4: Valg af kasserer og ét bestyrelsesmedlem (Carsten Hvidberg; kasserer og Preben Larsen; næstformand) Dirigenten spørger ind til om der ønskes skriftlig afstemning, dette er ikke tilfældet. Carsten Hvidberg ønsker genvalg som kasserer, og genvælges. Preben Larsen ønsker genvalg som næstformand, og genvælges. Pkt. 5: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Jürgen Nickel og Niels Berner) Jürgen ønsker genvalg, og vælges Niels Berner er ikke tilstede, men Petter har fået tilkendegivelse om, at han ønsker genvalg, og genvælges hermed. Pkt. 6: Valg af revisor og en suppleant (Johan Strøm og Kirsten Nielsen) Johan Strøm, som ikke er tilstede, har tilkendegivet at han ønsker at fortsætte som revisor, og vælges hermed. Kirsten Nielsen er ikke tilstede, og har ikke tilkendegivet at hun ønsker genvalg. Laila, Åbjergvej 6B stiller sig til rådighed som revisor suppleant og vælges. Pkt.: 7: Fastsættelse af det kommende års kontingent På bestyrelsens opfordring behandles pkt. 8a og b inden fastlæggelse af kommende års kontingent. Pkt.: 8a: Forhandling og afstemning over forslag til renovering af fællesarealet (legeplads) Forslag indkommet rettidigt? (rejst af Flemming, Langkærvej 17) Der spørges ind til hvornår bestyrelsen har modtaget det indkomne forslag. Svar: Bestyrelsen drøftede forslaget første gang på bestyrelsesmøde d. 14. april. Bestyrelsen kunne ikke 100% gå ind for forslaget, og der blev derfor arbejdet videre med pgl. forslag til afstemning på generalforsamling. Det konstateres iht. vedtægterne, at forslag senest skal være bestyrelsen i hænde d. 20. april. Uffe Hundrup, Dysseager 21 fremlægger på vegne af legepladsudvalget (Jürgen, Dysseager 6, Lars, Dysseager 29, Niels Berner, Åbjergvej 7). Sidste år stillede Uffe og Camilla forslag om renovering af legeplads, bl.a. pga. sikkerhedsrisiko for børn der færdes der. Der blev sidste år afsat kr. samt nedsat et udvalg. Udvalget har nu arbejdet med opgaven et års tid. Der er arbejdet med en helhedsløsning, som alle grundejere kan have gavn af. Det har været svært, svært at få alles interesser med og det er blevet en realitet at det er dyre løsninger vi taler om. Sidste år blev det foreslået at en landskabsarkitekt skulle med ind over projektet, hvilket er umuligt med de midler der er afsat. Der er indhentet 3 tilbud, som beløber sig på inkl. moms og opefter. Således alle langt over som budgettet var. Udvalget har løbende været i dialog med bestyrelsen, for at prioritere projektet ned. Det er konkluderet at vi bør være mere realistiske og knap så ambitiøse for projektet. Der er søgt midler hos Vanløse Lokaludvalg, men givet afslag begrundet med, at det var af driftskarakter på trods af, at der specifikt blev søgt på et legeredskab. Der er naturligvis mulighed for at søge igen, og måske næste gang lægge vægt på at arealet er tilgængeligt for alle områdets børn. Udvalget har valgt at arbejde videre med det billigste tilbud. Der runddeles 2 skitser til forsamlingen. Udvalget har i sin prioritering lagt vægt på at skabe et område hvor børnene kan færdes og lege, samt et område der kan anvendes til fællesaktiviteter, som vejfest, fastelavn mm endvidere har det været vigtigt at skabe et område som er rart at komme i, for såvel voksne som børn. Uffe forklarer hvad tilbuddet på inkluderer: klippe hækken mod Dysseager, så der er frit udsyn til såvel børn som de natlige gæster, Fjerne alt trådhegn

4 Redskabsskur til samling af fællesredskaber, desto flere der kan trækkes over på arealet, desto mere vil det blive brugt Fjernelse af gl. legeredskaber; petanguebane, blomsterkummer mm. Fjerne græs/jord reetablering via rullegræs, inkl. en mindre bakke til leg og til at skabe variation i området Etablering af legeareal med faldunderlag (småsten). I dette areal genanvendes gyngestativ, hoppedyr og legehus (som dog alle kræver vedligehold ej i tilbud). Endvidere indkøbes balancebomme og pæle. Endvidere etablering af stisystem, dels som cykelsti, dels som adgangsvej, og dels som adskillelse mellem græs og legeareal. Uffe forklarer at der er strenge krav til legearealer og faldunderlag, når legeredskaberne kommer op i en vis højde. Endvidere er de legeredskaber man må sætte på sådant et offentlig tilgængeligt område relativt dyre at indkøbe. Da de afsatte midler ikke rækker så vidt, har udvalget nedprioriteret projektet til skitse 2, som er en løsning ala den første, men med såning af græs i stedet, som kræver en smule pasning og tager længere tid samt stierne er sparet væk. Hækken mod Dysseager er allerede klippet ned. Skitse 2 giver umiddelbart rum, via den store græsplæne til boldspil. Da det tidligere har været et problem med for meget boldspil, er planen at tilrettelægge området således, at dette ikke bliver muligt. Udvalget ønsker at arbejde sammen med bestyrelsen i de enkelte detaljer i dette forslag. Men endvidere ønsker der afsat flere midler, dels til stisystem, dels til et legeredskab til de større børn et sådant legeredskab kunne fx være et klatrestativ. Kommentarer til pkt. 8a: Løsningen diskuteres Der spørges ind til hvad det er vi får som vi ikke har i dag! Uffe forklarer, at det der koster dyrt, er at få en entreprenør ud med alle sine maskiner, rydningen i sig selv koster kr. + moms. Vedligeholdelse har været drøftet meget med bestyrelsen, og forskellige former for underlag har været på tale. Fx kunstgræs, men det er meget dyrt at etablere, pga. dræning mm. Stenmel har også været foreslået af Preben fra bestyrelsen. Der vil fremadrettet, som allerede nævnt, blive arbejdet videre med løsningen sammen med bestyrelsen, så såvel udvalg som alle bestyrelsens medlemmer kan komme til enighed. Der spørges ind til vedligeholdelse. Udvalget har indhentet tilbud fra Cirkelhaven, og konstateret at vi for årligt kr. kan få slået græs hver anden uge. Yderligere vedligeholdelse til 365,- per. time. Uffe fremlægger endvidere, at udvalget har foreslået løsninger som, grundejere holder arealet på skift, evt. med fritagelse for kontingent, gartner mm. Der vil fortsat blive arbejdet videre med løsningen for vedligeholdelse også men Petter konkludere, at ligegyldigt hvad, om det er arealet som i dag, eller et nyt, så kræver det en form for vedligehold de 2 arbejdsdage er ikke nok. Der udvises fra salen forståelse for at budgettet ikke har tilladt særligt meget, men der efterlyses mere. Der efterlyses et hyggeligt areal, et areal til alle børn, ikke en klat-løsning, som kun holder nogle få år. Der diskuteres hvem der vil komme til at bruge arealet. Tilslutning til at have et redskabsskur på arealet. Preben informerer, at arealet er tinglyst som et rekreativt område, og at det desuden ér besluttet at der skal være legeplads derovre. Generelt er der positiv stemning om renovering af området. Kommentarerne er bl.a. Der er sket forskønnelser på Langkærvej/Åbjergvej og vi på Dysseager ønsker også noget pænt at se på. Det faktum at området ér et allerede etableret område, en legeplads, gør også bare, at vi har et ansvar for at holde den pæn og i orden. Der er sket meget på legepladsen gennem grundejerforeningens tid, men der er ikke sket meget i rigtig mange år. Det sidste der blev gjort var petanguebane og platning af betonkrukker men det var ikke en løsning, det var en nødløsning for at bekæmpe problemet med boldspil. Der er stor stemning for at det nu er tid, at der skal ske noget nyt, og at vi bør have en fælles ånd og gejst for at holde området i orden i mange år fremover. Der henstilles til at der søges midler ved Lokal udvalget igen, og at der søges specifikt på et legeredskab, endvidere gøres opmærksom på, at arealet er offentligt tilgængeligt. Der henstilles til at der lægges en plan fremadrettet plan, fx 5 år frem i tiden, så vi har penge til at holde arealet, både med gartner og udskiftning af legeredskaber mm. Afstemning om forslaget Det diskuteres kort hvad der stemmes om. Petter orienterer, at redskabsskuret holder vi udenfor regnskabet, det er et andet anliggende vi ville formentlig have købt et skur alligevel kr. er afsat til renovering af legepladsen/fællesarealet ved generalforsamlingen sidste år så det stemmer vi ikke om igen. Det fremlagte forslag beløber sig på ,-. Den nedprioriterede løsning, skitse 2, beløber sig på kr. hvorfor det foreslås at stemme om ekstraordinært ,- til renovering af området. Preben spørger forsamlingen, om det er det konkrete forslag der stemmes om, eller om det er beløbet. Legepladsudvalget og forsamlingen er enig i, at det forelagte er skitser, og at der fremadrettet vil blive arbejdet sammen med bestyrelsen om den endelige løsning, hvorfor der stemmes om beløbet. 17 stemmer for, 3 stemmer imod Pkt. 8b: Forslag om valg af medlemmer til legepladsudvalg (Uffe Hundrup, Lars Jørgensen, Jürgen Nickel, Niels Berner) Niels Berner ønsker ikke genvalg. Resten vælges af forsamlingen. Endvidere stiller Iben, Dysseager 27 samt Inge, Langkærvej sig til rådighed som ad hoc medlem. Som afsluttende kommentar, fremlægger Uffe Hundrup, at udvalgets ønske for området er, at det også skal bruges til fastelavn, sommerfest mm, hvorfor der opfordres til at arrangerer sådanne fester på legepladsen. Er der desuden forslag, kommentarer mm er alle velkommen til at kigge forbi Uffe, Dysseager 21, eller sende en mail på

5 Efterbehandling: Pkt.: 7: Fastsættelse af det kommende års kontingent Der ønskes afstemning om en ekstraordinær indbetaling på 500 kr. pr. grundejer alene til dækning af det nu afstemte forslag. Kontingent ellers uændret. 1 stemte imod, 14 stemte for, 5 valgte ikke at stemme. Pkt. 9: Eventuelt Lars, Langkærvej orienterer, at de om kort tid vil påbegynde en tagrenovering, udskiftning af tag, facadehævning og efterisolering. Det opfylde ikke helt gld. Krav for isolering, men er alligevel blevet godkendt af Teknisk forvaltning, og Center for Bydesign (oplyser at den side af Langkævej er underlagt nogle særlige servitutter).tilbudsprisen er ,- pr. hus. Der spørges ind til regler for opsætning af skur i baghave. Der henstilles til at følge havereglerne, som bl.a. kan finde på vores hjemmeside (se adresse nederst). Der stilles forslag omkring bøde for ikke at møde op på arbejdsdag. Gunnar, Langkærvej oplyser at det forslag blev stillet for 5-6 år siden, og dengang blev det konkluderet, at der ikke juridisk kan pålægges krav om at møde op. Forslaget forkastes. Uffe, Dysseager 21 fortæller til information, at de natten ml. d. 2. og 3. maj havde indbrud. Fordøren var brudt op (ældre låsesystem, de runde nøgler), indbrudstyvene havde stjålet tasker, kamera samt nøgler til bil, som de herefter var forsvundet i. Carsten opfordrer til at bruge Bestyrelsen vil lægge forskelligt materiale herud, og vi vil også kunne bruge siden til vidensdeling, fx indbrud eller anbefalinger af håndværkere mm. Vanløse d. / Petter Dalgaard Hansen Svend Kühn Malene Østergaard Jørgensen Formand Dirigent Referent

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet.

Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet. referat Ordinær generalforsamling 25.2.2013 28 parceller repræsenteret, heraf 8 ved fuldmagt Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet.

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN 24. april 2016 Kontingent for 2016 På den ordinære generalforsamling den 16. marts 2016 blev det besluttet, at kontingentet for 2016 er kr. 950,00 (Der opkræves ikke snebidrag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A 1. Afbud Nicoline Varberg, suppleant 2. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. 3. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 Grundejerforeningen Fjordhusene Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 1) Valg af dirigent Anders (82) blev valgt. 2) Formandens beretning v. Jacob (152), se bilag 1. Generalforsamlingen godkendte

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 3/4-2007

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 3/4-2007 Referat af ordinær generalforsamling i den 3/4-2007 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Mødereferat Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Tid: Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19:00 Sted: Friskolen, Aabybro Deltagere: I alt 36

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter at de fremmødte var budt velkomne af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat. Generalforsamling i Grundejerforeningen Stærekasserne, Tønsbergvej 1-45 03-05-2011 Kl. 19.00-21.30 På Hospice Sjælland

Referat. Generalforsamling i Grundejerforeningen Stærekasserne, Tønsbergvej 1-45 03-05-2011 Kl. 19.00-21.30 På Hospice Sjælland Generalforsamling i Grundejerforeningen Stærekasserne, Tønsbergvej 1-45 03-05-2011 Kl. 19.00-21.30 På Hospice Sjælland Møde indkaldt af: Carsten, for bestyrelsen Deltagere: 19 husstande repræsenteret Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2014 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere