Referat af generalforsamlingen 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen 2011"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard Hansen, bød velkommen. Pkt. 1: Valg af dirigent Svend Kühn, Ledagervej 3, blev foreslået som dirigent og valgt ved akklamation. Dirigenten konstaterer at han selv, samt endvidere de fremmødte, har modtaget indkaldelse til generalforsamling 14 dage førend afholdelse, og derfor iht. vedtægterne er lovlig, beslutningsdygtig og hermed åbnet. Det konstateres ved håndsoprækkelse at 19 ud af 76 grundejere er fremmødt endvidere er der stillet fuldmagt til Uffe, Dysseager 21 af Niels Berner, Åbjergvej 7 til stemme vedr. pkt. 8. Pkt. 2: Formandens beretning Velkommen til alle, ikke mindst til de nye husejere, der evt. må være mødt frem. Bestyrelsen er bekendt med, at der er kommet tre nye medlemmer til siden sidste generalforsamling. Det vil sige, en af de nye har allerede været i gang med grundejerarbejdet, nemlig medlem af legepladsudvalget Uffe på Dysseager. Der har også været udskiftning i et af husene på Langkærvej og på Åbjergvej. Vi siger velkommen, og det er vort håb, at I vil befinde jer godt her. For første gang har vi - sidste efterår - fået pålæg fra kommunen om udbedring af huller i kørebanebelægningen. To steder på Åbjergvej. Det er vor opfattelse, at det ene, måske begge huller er opstået som følge af tung lastvognskørsel. Det ene hul opstod antageligt som følge af byggeriet af de nye rækkehuse på Åbjergvej 1. Det andet opstod sikkert ved, at Faktas leverandører netop på dette sted skal bakke ind til aflæsning, og forhjulene derfor skal vrides kraftigt fra side til side. Vi fik tilbud på reparation af hullerne samt nogle andre reparationer. Senere lykkedes det for bestyrelsen at aftale med Kornerup, ejeren af Åbjerghus, som Fakta ligger i, at de skulle reparere det ene hul, og det andet hul blev pludselig udbedret, formentlig af ejeren af Åbjergvej 1. Vi fik da lavet lidt brosten og regnvandsbrønde på Åbjergvej og noget kørebane og fortov på Langkærvej. Det forholder sig jo sådan, at da det er private fællesveje, er det grundejerene selv, der skal vedligeholde fortov og kørebane. Til gengæld har vi ingen indflydelse på, hvilke biler der må køre på vore veje. Derfor skal det også henstilles, at medlemmerne er opmærksomme på, når lastbiler kører ind over fortove især ved hjørnerne, at fliserne ikke beskadiges. Det samme gør sig gældende, når man entrerer med anlægsgartnere. Her skal man sikre sig, at der ikke sker skade på fortovskanter, asfalt og fliser hvis der benyttes tunge redskaber. Det er i princippet den enkelte grundejer der er ansvarlig for sit eget fortov og egen kørebanehalvdel. Nogle af jer har måske bemærket de skader der er opstået på fortovet længere nede af Åbjergvej (Peter Larsens gamle hus) Krydset ved Hvidtjørnevej. Vi mangler fortsat at igangsætte en del flisearbejde på fortovene hist og her. Bestyrelsen foretager jævnligt vejtilsyn og er opmærksom på skader og slid på vore veje. Det forventes, at DONG foretager nedgravning af El-ledninger i fortovsarealet i løbet af 2012, så i den side, hvor luftledningerne hænger er bestyrelsen tilbageholdende med fortovsreparationer. Her satser vi på, at omkostningen kan afholdes af DONG. Vi afventer derfor, denne op- og nedgravning, og vil se, hvad der bliver tilbage til os selv. Det har atter i år og sidste år været en hård og langvarig vinter. Flere har da også henvendt sig for at få en mulig afklaring på, en fælles snerydningsordning. Bestyrelsen har drøftet spørgsmålet. Når der falder så meget sne, er det svært at få en fejemaskine til at komme. Sneen skal jo fejes et sted hen. Her sidste vinter var der snedriver overalt, så overskydende sne skulle køres bort. Så det er ikke blot at købe en fejemaskine, og så feje sneen ind til siden, hvor de parkerede biler holder. Så vi må endnu en gang konstatere, at det er den enkelte grundejers forpligtelse at rydde eget fortov og halvdelen af kørebanen. Hele fortovet og ud til vejmidten. Magter man ikke selv at rydde sneen, må man alliere sig med en nabo, dennes søn eller få et firma til det. Det gælder forresten også sommerens spirer af græs, birketræer og andet ukrudt, der skyder op igennem fliser, brosten og kantsten. Og efterårets blade. Det vil nok blive et tiltagende problem med henstillede og parkerede biler på vore sædvanlige parkeringspladser. Der er bare ikke så meget at stille op. Det er private fællesveje vi har, og alle har lov at køre og parkere her. Bestyrelsen overvejer at bestille container til levering i uge 24 eller 25 på henholdsvis Langkærvej og Dysseager, så der skulle der blive mulighed for at få hækklippet kørt væk uden, man selv skal putte affaldet i sække til grønt affald. Der afholdes fælles arbejdsdage - første søndag i maj og første søndag i september. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke de fremmødte på disse dage for den indsats, der ydes. Vi vil dog ikke lægge skjul på, at der altid er brug for flere hænder. Vi synes selv det er en hyggelig måde at møde naboer og genboer på. Inden årets udgang skal vore postkasser opstilles ud til vejen. Så har postbudet ikke så langt at gå med breve og reklamer. Man kan se den nøjere beskrivelse på POST s hjemmeside. Bestyrelsen har sammen med legepladsudvalget holdt nogle møder om at fremkomme med mulige løsninger på en renovering og en mulig vedligeholdelsesplan for legepladsen. Bestyrelsen og udvalget er endnu ikke nået til endelig enighed om, hvorledes en sådan løsning skal se ud.

2 Så vore drøftelser fortsætter. Jeg nævnte sidste år, at vi havde påbegyndt reparation af muren for enden af Dysseager. Arbejdet er ikke helt afsluttet. Der mangler et par sten på den mur, der støder vinkelret ind herpå. Og efterfølgende skal muren så pudses og kalkes færdigt. Jeg bekendtgjorde også, at man måtte hente grus og evt brædder fra petanquebanen, det må man stadigvæk. Det og de betonblomsterkummer der fylder op på legepladsen skal alligevel køres bort på et tidspunkt. Hvis vor beslutning om renovering af legepladsen, kan det være, at vi må påbegynde nogen oprydning. Dette har så været stillet i bero, indtil en plan for legepladsen har været klar. Selv om mange grundejere gør en stor indsats på de fælles arbejdsdage, vil det være nødvendigt, at få en gartner til at ordne fællesarealerne i de perioder imellem vore to arbejdsdage. Græs og hæk vokser jo også mellem maj og september. Københavns Energi der også står for afløbssystemet har udsendt en brochure der omhandler nedsivning af regnvand i egen grund. Derved belaster private grundejere ikke regnvandskloakkerne. Man bør tage kontakt til KE for at få de nærmere detaljer. Etableres et sådant nedsivningsanlæg på egen grund kan man få refusion for noget af spildevandsafgifen. Kommentarer til pkt. 2: Fælles indkøb af postkasser (rejst af Svend, Åbjergvej 9) Der spørges ind til om bestyrelsen har overvejet/undersøgt mulighed for fælles indkøb samt opsætning af postkasser. Svar: Med 76 grundejere kan det være svært at blive enige, men bestyrelsen vil gerne arbejde for en løsning, der som minimum sikrer ensartethed det kunne fx være et valg mellem 3 forskellige postkasser. Generalforsamlingen giver tilkendegivelse til projektet om ensartning af de kommende postkasser ved vejen. Bestyrelsen vil komme med et forslag. Gødningssti (rejst af Svend, Åbjergvej 9) Der opfordres til at alle sørger for at skuffe/fjerne ukrudt fra gødningsstierne. Svar: Petter tilslutter sig, og gør opmærksom på, at det er den enkelte grundejers pligt såvel på gødningssti, som på fortov/kantstensareal. Snerydning (rejst af Charlotte, Dysseager 9) Det foreslås at der indkøbes en roterende fejemaskine, som grundejere på skift kan anvende for at sikre at der bliver ryddet sne, så vi bl.a. kan sikre afhentning af vores affald. Svar: Petter oplyser at det tidligere har været oppe at vende, men at problemet generelt er at vi ikke har noget sted at feje sneen hen. Efter første rydning skal sneen løftes enten ind i forhaver eller ind ml. biler og det vil en fejemaskine ikke kunne løse. Det drøftes kort om opbevaring og forsikring af sådan en maskine. Hvis vi med det nye fællesareal får et skur, vil den kunne opbevares der. Det oplyses af Petter, at det ikke er nødvendigt med forsikring, udover tyveri den enkeltes ulykkes-/ansvarsforsikring skal dække såfremt der sker uheld. Det blev dog endelig konkluderet efter endt debat, at det for tiden ikke vil være aktuelt at indkøbe en fejemaskine. Problemet med parkerede trailere mm (rejst af Lars, Langkærvej 5B) Konstatere at der holder biler, lette lastvogne og trailere parkeret på første del af Langkærvej, og derfor optager vores p-pladser, samt ser rodet og grimt ud. Kunne man forestille sig at plante nogle træer, lave nogle bede så området ser mere indbydende ud. Svar: Petter orienterer at det er et retskrav at kunne parkere på privat vej, og at det derfor ikke er vores p-pladser. Trailere må derimod ikke efterlades i mere end 24 timer uden at være spændt for et køretøj. Der opfordres til at kontakte parkeringsservice, hvis det er generende, og de kommer gerne ud med p-bøder. Preben oplyser at arealet den østlige del af Langkærvej ikke er grundejerforeningens, men derimod grundejere på Ålekistevej/hhv. de nye rækkehuses. Det har tidligere ikke været bestyrelsen kendt. Vi råder derfor ikke over arealet men har ej heller vejvedligeholdelsespligten her. Nedgravning af el (præciseret af Preben, Åbjergvej 6A) Preben oplyser at det bliver i sommeren/efteråret 2012 at der graves ledninger ned. Bestyrelsen vil gå ind i et samarbejde med entreprenøren og få en god aftale i hus for vedligeholdelse af fortov, kant mm. Det oplyses at vi endnu ikke ved om der graves i grund. Men vi ved med sikkerhed at ledningerne ligges i fortov. Beskæring af træer (rejst af Uffe, Dysseager 21) Spørger ind til beskæring af træer i forhave, om hvorvidt det er foreningen der står for dette eller den enkelte grundejer. Svar: Petter oplyser at foreningen sørger for beskæring af træer, gennem gartner. Det er hhv. rønnebærtræer / kirsebær træer der bliver beskåret al anden beplantning skal den enkelte selv sørge for. Men er naturligvis velkommen til at entrepere med gartneren. Træerne bliver beskåret hvert tredje år. Udskiftning af træer i forhave (rejst af Charlotte, Dysseager 9) Der spørges ind til, om rønnebærtræ i forhave må udskiftes med et japansk kirsebærtræ. Svar: Der er ikke servitutter på hvilke træer vi skal have i forhaven. Men bestyrelsen opfordrer til ensartethed, således at der på de enkelte veje er den samme type træer. Bestyrelsen oplyser endvidere, at skal der udskiftes et træ, så

3 betaler foreningen for træet, men man står selv for nedgravningen. Det vurderes ikke nødvendigt med afstemning om forslaget vedr. postkasser, da der er stor tilslutning hertil. Formandens beretning godkendes. Pkt. 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2010/2011 Regnskab og budget er runddelt med indbydelse til generalforsamling. Carsten fremlagde de enkelte punkter, som alt i alt byder på et almindeligt år. Der er lagt forsikringer om, inkl. tegning af en bestyrelsesansvarsforsikring. Der har ikke været så mange udgifter i år, vi har brug kr. på reparation af veje, og har brugt lidt flere penge på bestyrelsesmøder pga. ind- /udtrædning i bestyrelsen. Alt i alt en velhavende forening med en god kapital. I vores passiver ligger hhv. hensættelser til gartner (beskæring af træer hvert 3. år), til fællesareal ( kr. afsat til renovering af legeplads), veje og muren på Dysseager, som endnu ikke er helt færdig. Budgettet for næste år er lagt udfra sammen kontingent som i 2010/2011. Kommentarer til pkt. 3: Veje udgift vs. Hensættelse (rejst af Uffe, Dysseager 21) Hvordan skal de ,50 kr. forstås vedr. veje. Hvor kan man se hvilken udgift der reelt har været? Svar: Carsten forklarer at der er brugt ,50 kr. på de små reparationer vi har fået foretaget i år. Resten, de kr., er hensat til senere. Man skal altså trække hensættelser fra det posterede beløb, for at få omkostningen. Regnskab og budget godkendes. Pkt.: 4: Valg af kasserer og ét bestyrelsesmedlem (Carsten Hvidberg; kasserer og Preben Larsen; næstformand) Dirigenten spørger ind til om der ønskes skriftlig afstemning, dette er ikke tilfældet. Carsten Hvidberg ønsker genvalg som kasserer, og genvælges. Preben Larsen ønsker genvalg som næstformand, og genvælges. Pkt. 5: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Jürgen Nickel og Niels Berner) Jürgen ønsker genvalg, og vælges Niels Berner er ikke tilstede, men Petter har fået tilkendegivelse om, at han ønsker genvalg, og genvælges hermed. Pkt. 6: Valg af revisor og en suppleant (Johan Strøm og Kirsten Nielsen) Johan Strøm, som ikke er tilstede, har tilkendegivet at han ønsker at fortsætte som revisor, og vælges hermed. Kirsten Nielsen er ikke tilstede, og har ikke tilkendegivet at hun ønsker genvalg. Laila, Åbjergvej 6B stiller sig til rådighed som revisor suppleant og vælges. Pkt.: 7: Fastsættelse af det kommende års kontingent På bestyrelsens opfordring behandles pkt. 8a og b inden fastlæggelse af kommende års kontingent. Pkt.: 8a: Forhandling og afstemning over forslag til renovering af fællesarealet (legeplads) Forslag indkommet rettidigt? (rejst af Flemming, Langkærvej 17) Der spørges ind til hvornår bestyrelsen har modtaget det indkomne forslag. Svar: Bestyrelsen drøftede forslaget første gang på bestyrelsesmøde d. 14. april. Bestyrelsen kunne ikke 100% gå ind for forslaget, og der blev derfor arbejdet videre med pgl. forslag til afstemning på generalforsamling. Det konstateres iht. vedtægterne, at forslag senest skal være bestyrelsen i hænde d. 20. april. Uffe Hundrup, Dysseager 21 fremlægger på vegne af legepladsudvalget (Jürgen, Dysseager 6, Lars, Dysseager 29, Niels Berner, Åbjergvej 7). Sidste år stillede Uffe og Camilla forslag om renovering af legeplads, bl.a. pga. sikkerhedsrisiko for børn der færdes der. Der blev sidste år afsat kr. samt nedsat et udvalg. Udvalget har nu arbejdet med opgaven et års tid. Der er arbejdet med en helhedsløsning, som alle grundejere kan have gavn af. Det har været svært, svært at få alles interesser med og det er blevet en realitet at det er dyre løsninger vi taler om. Sidste år blev det foreslået at en landskabsarkitekt skulle med ind over projektet, hvilket er umuligt med de midler der er afsat. Der er indhentet 3 tilbud, som beløber sig på inkl. moms og opefter. Således alle langt over som budgettet var. Udvalget har løbende været i dialog med bestyrelsen, for at prioritere projektet ned. Det er konkluderet at vi bør være mere realistiske og knap så ambitiøse for projektet. Der er søgt midler hos Vanløse Lokaludvalg, men givet afslag begrundet med, at det var af driftskarakter på trods af, at der specifikt blev søgt på et legeredskab. Der er naturligvis mulighed for at søge igen, og måske næste gang lægge vægt på at arealet er tilgængeligt for alle områdets børn. Udvalget har valgt at arbejde videre med det billigste tilbud. Der runddeles 2 skitser til forsamlingen. Udvalget har i sin prioritering lagt vægt på at skabe et område hvor børnene kan færdes og lege, samt et område der kan anvendes til fællesaktiviteter, som vejfest, fastelavn mm endvidere har det været vigtigt at skabe et område som er rart at komme i, for såvel voksne som børn. Uffe forklarer hvad tilbuddet på inkluderer: klippe hækken mod Dysseager, så der er frit udsyn til såvel børn som de natlige gæster, Fjerne alt trådhegn

4 Redskabsskur til samling af fællesredskaber, desto flere der kan trækkes over på arealet, desto mere vil det blive brugt Fjernelse af gl. legeredskaber; petanguebane, blomsterkummer mm. Fjerne græs/jord reetablering via rullegræs, inkl. en mindre bakke til leg og til at skabe variation i området Etablering af legeareal med faldunderlag (småsten). I dette areal genanvendes gyngestativ, hoppedyr og legehus (som dog alle kræver vedligehold ej i tilbud). Endvidere indkøbes balancebomme og pæle. Endvidere etablering af stisystem, dels som cykelsti, dels som adgangsvej, og dels som adskillelse mellem græs og legeareal. Uffe forklarer at der er strenge krav til legearealer og faldunderlag, når legeredskaberne kommer op i en vis højde. Endvidere er de legeredskaber man må sætte på sådant et offentlig tilgængeligt område relativt dyre at indkøbe. Da de afsatte midler ikke rækker så vidt, har udvalget nedprioriteret projektet til skitse 2, som er en løsning ala den første, men med såning af græs i stedet, som kræver en smule pasning og tager længere tid samt stierne er sparet væk. Hækken mod Dysseager er allerede klippet ned. Skitse 2 giver umiddelbart rum, via den store græsplæne til boldspil. Da det tidligere har været et problem med for meget boldspil, er planen at tilrettelægge området således, at dette ikke bliver muligt. Udvalget ønsker at arbejde sammen med bestyrelsen i de enkelte detaljer i dette forslag. Men endvidere ønsker der afsat flere midler, dels til stisystem, dels til et legeredskab til de større børn et sådant legeredskab kunne fx være et klatrestativ. Kommentarer til pkt. 8a: Løsningen diskuteres Der spørges ind til hvad det er vi får som vi ikke har i dag! Uffe forklarer, at det der koster dyrt, er at få en entreprenør ud med alle sine maskiner, rydningen i sig selv koster kr. + moms. Vedligeholdelse har været drøftet meget med bestyrelsen, og forskellige former for underlag har været på tale. Fx kunstgræs, men det er meget dyrt at etablere, pga. dræning mm. Stenmel har også været foreslået af Preben fra bestyrelsen. Der vil fremadrettet, som allerede nævnt, blive arbejdet videre med løsningen sammen med bestyrelsen, så såvel udvalg som alle bestyrelsens medlemmer kan komme til enighed. Der spørges ind til vedligeholdelse. Udvalget har indhentet tilbud fra Cirkelhaven, og konstateret at vi for årligt kr. kan få slået græs hver anden uge. Yderligere vedligeholdelse til 365,- per. time. Uffe fremlægger endvidere, at udvalget har foreslået løsninger som, grundejere holder arealet på skift, evt. med fritagelse for kontingent, gartner mm. Der vil fortsat blive arbejdet videre med løsningen for vedligeholdelse også men Petter konkludere, at ligegyldigt hvad, om det er arealet som i dag, eller et nyt, så kræver det en form for vedligehold de 2 arbejdsdage er ikke nok. Der udvises fra salen forståelse for at budgettet ikke har tilladt særligt meget, men der efterlyses mere. Der efterlyses et hyggeligt areal, et areal til alle børn, ikke en klat-løsning, som kun holder nogle få år. Der diskuteres hvem der vil komme til at bruge arealet. Tilslutning til at have et redskabsskur på arealet. Preben informerer, at arealet er tinglyst som et rekreativt område, og at det desuden ér besluttet at der skal være legeplads derovre. Generelt er der positiv stemning om renovering af området. Kommentarerne er bl.a. Der er sket forskønnelser på Langkærvej/Åbjergvej og vi på Dysseager ønsker også noget pænt at se på. Det faktum at området ér et allerede etableret område, en legeplads, gør også bare, at vi har et ansvar for at holde den pæn og i orden. Der er sket meget på legepladsen gennem grundejerforeningens tid, men der er ikke sket meget i rigtig mange år. Det sidste der blev gjort var petanguebane og platning af betonkrukker men det var ikke en løsning, det var en nødløsning for at bekæmpe problemet med boldspil. Der er stor stemning for at det nu er tid, at der skal ske noget nyt, og at vi bør have en fælles ånd og gejst for at holde området i orden i mange år fremover. Der henstilles til at der søges midler ved Lokal udvalget igen, og at der søges specifikt på et legeredskab, endvidere gøres opmærksom på, at arealet er offentligt tilgængeligt. Der henstilles til at der lægges en plan fremadrettet plan, fx 5 år frem i tiden, så vi har penge til at holde arealet, både med gartner og udskiftning af legeredskaber mm. Afstemning om forslaget Det diskuteres kort hvad der stemmes om. Petter orienterer, at redskabsskuret holder vi udenfor regnskabet, det er et andet anliggende vi ville formentlig have købt et skur alligevel kr. er afsat til renovering af legepladsen/fællesarealet ved generalforsamlingen sidste år så det stemmer vi ikke om igen. Det fremlagte forslag beløber sig på ,-. Den nedprioriterede løsning, skitse 2, beløber sig på kr. hvorfor det foreslås at stemme om ekstraordinært ,- til renovering af området. Preben spørger forsamlingen, om det er det konkrete forslag der stemmes om, eller om det er beløbet. Legepladsudvalget og forsamlingen er enig i, at det forelagte er skitser, og at der fremadrettet vil blive arbejdet sammen med bestyrelsen om den endelige løsning, hvorfor der stemmes om beløbet. 17 stemmer for, 3 stemmer imod Pkt. 8b: Forslag om valg af medlemmer til legepladsudvalg (Uffe Hundrup, Lars Jørgensen, Jürgen Nickel, Niels Berner) Niels Berner ønsker ikke genvalg. Resten vælges af forsamlingen. Endvidere stiller Iben, Dysseager 27 samt Inge, Langkærvej sig til rådighed som ad hoc medlem. Som afsluttende kommentar, fremlægger Uffe Hundrup, at udvalgets ønske for området er, at det også skal bruges til fastelavn, sommerfest mm, hvorfor der opfordres til at arrangerer sådanne fester på legepladsen. Er der desuden forslag, kommentarer mm er alle velkommen til at kigge forbi Uffe, Dysseager 21, eller sende en mail på

5 Efterbehandling: Pkt.: 7: Fastsættelse af det kommende års kontingent Der ønskes afstemning om en ekstraordinær indbetaling på 500 kr. pr. grundejer alene til dækning af det nu afstemte forslag. Kontingent ellers uændret. 1 stemte imod, 14 stemte for, 5 valgte ikke at stemme. Pkt. 9: Eventuelt Lars, Langkærvej orienterer, at de om kort tid vil påbegynde en tagrenovering, udskiftning af tag, facadehævning og efterisolering. Det opfylde ikke helt gld. Krav for isolering, men er alligevel blevet godkendt af Teknisk forvaltning, og Center for Bydesign (oplyser at den side af Langkævej er underlagt nogle særlige servitutter).tilbudsprisen er ,- pr. hus. Der spørges ind til regler for opsætning af skur i baghave. Der henstilles til at følge havereglerne, som bl.a. kan finde på vores hjemmeside (se adresse nederst). Der stilles forslag omkring bøde for ikke at møde op på arbejdsdag. Gunnar, Langkærvej oplyser at det forslag blev stillet for 5-6 år siden, og dengang blev det konkluderet, at der ikke juridisk kan pålægges krav om at møde op. Forslaget forkastes. Uffe, Dysseager 21 fortæller til information, at de natten ml. d. 2. og 3. maj havde indbrud. Fordøren var brudt op (ældre låsesystem, de runde nøgler), indbrudstyvene havde stjålet tasker, kamera samt nøgler til bil, som de herefter var forsvundet i. Carsten opfordrer til at bruge Bestyrelsen vil lægge forskelligt materiale herud, og vi vil også kunne bruge siden til vidensdeling, fx indbrud eller anbefalinger af håndværkere mm. Vanløse d. / Petter Dalgaard Hansen Svend Kühn Malene Østergaard Jørgensen Formand Dirigent Referent

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A 1. Afbud Nicoline Varberg, suppleant 2. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. 3. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat ekstraordinær generalforsamling GF Sømod 3. august 2011

Referat ekstraordinær generalforsamling GF Sømod 3. august 2011 Ekstraordinær generalforsamling GF Sømod Onsdag d. 3 august 2011 kl. 19 Sted: Utterslev Kirkes Menighedssal Dagsorden: 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af referent 1.3. Fremlæggelse af anslået budget for

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert.

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen, Fløngvænget-Baveåsen, den 16. september 2008 kl. 19,30 på Fløng skole. Formanden bød velkommen og foreslog, at Mogens West, Fløngvænget 55 blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet.

Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet. referat Ordinær generalforsamling 25.2.2013 28 parceller repræsenteret, heraf 8 ved fuldmagt Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00 Generalforsamling afholdtes i Tunehallen. Der var medlemmer fra 31 parceller til stede. Formanden

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere