Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø"

Transkript

1 Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Midttrafik skal herved opfordre alle interesserede til at afgive tilbud på variabel kørsel på Samsø Tilbudsmateriale Tilbudsmaterialet indeholder følgende dokumenter: Disposition for tilbud: Reglerne for afgivelse af tilbud fremgår af Disposition for tilbud. Blanketter til afgivelse af tilbud. Bilag 1 oversigt over variabel kørsel: Oversigt over kørslen der skal afgives tilbud på. Bilag 2 Den udbudte kørsel: Nærmere beskrivelse af variabel kørsel på Samsø. Bilag 3 Krav til vognene og chauffører: Nærmere beskrivelse af hvilke vogntyper der kan bydes med samt krav til vognene og chaufførerne. Bilag 4 Den daglige drift: Beskrivelse af den daglige drift, herunder afholdelse af pauser. Bilag 5 Beskrivelse af kørselsordningerne Beskrivelse af de kørselsordninger entreprenøren kan blive sat til at udføre Bilag 6 Angivelse af hjemsted/byområder Nærmere beskrivelse af hvordan tilbudsgiver skal angive hjemsted/byområder i forbindelse med tilbudsafgivelsen Bilag 7 Afregning Beskrivelse af hvor entreprenørens betaling beregnes Bilag 8 Tildelingskriterium Beskrivelse af hvordan Midttrafik afgør hvem der får tildelt aftale. Bilag 9 Rammeaftale Kopi af rammeaftale gældende under hele aftaleperioden Januar

2 Udvælgelseskriterier De krav, der er stillet som udvælgelseskriterier, skal dokumentere tilbudsgivernes generelle egnethed til at udføre den udbudte specialkørsel. De i udvælgelseskriterierne og bilagene stillede krav er mindstekrav, som skal være opfyldt ved aflevering af tilbuddet. De stillede udvælgelseskriterier er: Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgivere har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige jf. Lovbekendtgørelse om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love nr. 336 af 13. maj Erklæringen er samtidig en samtykkeerklæring om, at Midttrafik må indhente oplysninger hos Skat om ubetalt forfalden moms eller skattegæld. Tro- og loveerklæring på at alle chauffører tilknyttet kørslen har en blank (negativ) børneattest. Tildelingskriterium Tildelingskriteriet for valg af tilbud er laveste pris. Der vil således ved valg af tilbud, udelukkende blive taget stilling til den tilbudte pris. Beregning af laveste pris fremgår af Bilag 8 Tildelingskriterium. Afgivelse af tilbud Reglerne for afgivelse af tilbud fremgår af Disposition for tilbud. Hvis der er spørgsmål til tilbudsindhentningen, bedes disse sendes via mail til snarest muligt og senest 11. februar 2014 mærket variabel kørsel på Samsø, spørgsmål. Spørgsmål og svar vil herefter blive offentliggjort på senest den 14. februar Tilbudsfristen er 19. februar 2014 kl. 12. Tilbud der afleveres efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud kan afleveres personligt eller ved fremsendelse af brev til Midttrafik Søren Nymarks Vej Højbjerg Att. Jan Ingebrigtsen Mærket Tilbud på variabel kørsel på Samsø Meddelelse om tildeling af kørslen forventes at ske i uge 9. Januar

3 Indgåelse af rammeaftale Midttrafik vil hurtigst muligt efter tildeling udsende rammeaftaler til de entreprenører der har fået tildelt kørsel. For at kunne opnå rammeaftale, skal entreprenør have en gyldig EP/OST-tilladelse eller en taxabevilling. Der skal derfor enten foreligge de nødvendige tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring efter Buslovens 1 eller alternativt hertil et forhåndstilsagn fra Trafikstyrelsen om, at der kan opnås de nødvendige tilladelser. For busser, minibusser og køretøjer indregistreret til højst ni personer og for taxier, som ikke udelukkende kører for Midttrafik, skal tilbudsgiver, i det omfang det er nødvendigt for lovligt at kunne udføre ordren, opfylde kvalifikationskravene i lov om taxikørsel, lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som senere ændret ved lov nr. 633 af 14. juni Der skal derfor foreligge de nødvendige tilladelser og/eller bevillinger efter Taxilovens 1. Derudover skal entreprenøren have en gyldig registreringsattest for hver af de tilbudte vogne. Bevillinger/tilladelser samt registreringsattester skal indsendes i forbindelse med afgivelse af tilbud. Januar

4 DISPOSITION FOR TILBUD Vejledning og information om brug af disposition for tilbud Disposition for tilbud er et værktøj, der skal lette tilbudsgiver i udarbejdelse af det materiale, som skal afleveres i forbindelse med tilbudsgivningen. Det skal bemærkes, at Midttrafik kan vælge at se bort fra tilbud, som ikke opfylder de i udbudsmaterialet anførte dispositioner. Afgivelse af pristilbud på specialkørsel Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud indsende følgende oplysninger: Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgivere har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige jf. Lovbekendtgørelse om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love nr. 336 af 13. maj Erklæringen er samtidig en samtykkeerklæring om, at Midttrafik må indhente oplysninger hos Skat om ubetalt forfalden moms eller skattegæld. Tro- og loveerklæring på at alle chauffører tilknyttet kørslen har en blank (negativ) børneattest. Udfyldt blanket Stamoplysninger om tilbudsgivers virksomhed. Udfyldt tilbudsblanket for hver vogn der tilbydes. Tilladelse/bevilling samt registreringsattest for hver vogn der tilbydes. Blanketterne der skal anvendes findes på side 8-18 HUSK at udfylde alle dokumenterne Tilbud afleveres eller sendes til Midttrafik Søren Nymarks Vej Højbjerg Att. Jan Ingebrigtsen Mærket Tilbud på variabel kørsel på Samsø Midttrafik skal have modtaget tilbud senest 19. februar 2014 kl. 12. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive afvist. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt. Januar

5 Oplysninger om vinder samt vognens hjemsted og vogntype vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang, medmindre tilbudsgiver kan påvise, at oplysningerne er undtaget aktindsigt efter offentlighedslovens regler. Udfyldelse af tilbudsblanket Tilbuddet skal udformes sådan, at alle oplysninger fremgår af tilbudsmaterialet. Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner ekskl. moms. Tilbudspriserne skal omfatte samtlige omkostninger ved den pågældende kørsel. For hver enkeltvogn eller vogngruppe anvendes et selvstændigt tilbudsskema. Følgende oplysninger afgives: Vognoplysninger Tilbudsgiver skal oplyse, hvilken vogntype der tilbydes. Hvis den tilbudte vogn allerede har rammeaftale på udførelse af variabel flexkørsel for FynBus, Sydtrafik eller Midttrafik, skal vognløbsnummer/vogngruppenavn oplyses på tilbudsblanketten. Registreringsnummer samt tilladelsesnummer for den tilbudte vogn skal oplyses på tilbudsblanketten. Krav til vognene fremgår af Bilag 3 Vogntyper og krav til vognene. Hjemsted Hjemstedet er defineret som det sted, hvor vognen starter og slutter. Hjemsted skal være på Samsø. Hver enkeltvogn eller vogngruppe skal have et hjemsted henholdsvis hjemzone, som entreprenøren selv fastlægger i tilbuddet, dog skal hjemstedet for taxier være i overensstemmelse med lov om taxikørsel. Hjemstedet kan ikke ændres i aftaleperioden. Hvis tilbudsgiver ikke oplyser et hjemsted, gælder forretningsstedet som hjemsted, medmindre tilbudsgiver udfører variabel flexkørsel for FynBus, Midttrafik eller Sydtrafik. I så fald vil det være hjemstedet for den variable flexkørsel, som er gældende. Tilbudspris Pris skal afgives på baggrund af de af Midttrafik stillede krav og betingelser i overensstemmelse med nærværende materiale. Der skal afgives en selvstændig pris for hver vogn eller vogngruppe. Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner, ekskl. moms. Januar

6 Tilbudsprisen skal omfatte samtlige omkostninger ved den pågældende kørsel i prisniveau for januar 2014, prisindeks 109,4, specificeret som pris pr. time. Den tilbudte timepris danner grundlag for den løbende afregning. For rammeaftaler der forlænges, jf. 4, vil betalingen i henhold til denne rammeaftale en gang årligt blive reguleret efter Trafikselskabernes månedlige omkostningsindeks. Første regulering vil ske pr. 1. marts 2015 (eller sidste hverdag inden 1. marts 2015). Der reguleres med forskellen til omkostningsindeks pr. 1. januar Midttrafik gør opmærksom på, at der ikke vil blive forhandlet pris før, under og efter, at tilbud er afgivet. Januar

7 Tilbudsblanketter til afgivelse af tilbud på variabel kørsel på Samsø Januar

8 Tro og loveerklæring om gæld til det offentlige Virksomhedens navn: Adresse: Postnr.: By: Oplysninger om gæld til det offentlige (sæt kryds) Ifølge lov nr. 336 af 13. maj 1997 skal offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. 1 Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 2 Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld overstiger ikke kr. (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 3 Virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld overstiger kr. (eller tilsvarende gæld i anden valuta) Punkt 4 og 5 skal kun udfyldes, hvis der er sat kryds i punkt 3 4 Der er overfor inddrivningsmyndighedens stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 5 Der vil over for overfor inddrivningsmyndighedens blive stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 6 Der er overfor inddrivningsmyndighedens indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og denne ordning er overholdt Inddrivningsmyndighedens navn: Inddrivningsmyndighedens adresse: Såfremt tilbudsgiver har en ubetalt forfalden gæld over kr., kan tilbud ikke accepteres, medmindre tilbudsgiver kan dokumentere, at der er stillet sikkerhed for betaling af den del af Januar

9 gælden, der overstiger kr. eller tilbudsgiveren i rimelig tid inden tilbudstidspunktet har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt. Uanset gældens størrelse kan en tilbudsgiver udelukkes fra at deltage i en udbudsforretning under henvisning til, at vedkommende har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Undertegnede erklærer, at ovennævnte oplysninger er korrekte. Dato: Firma: Underskrift Januar

10 Tro og loveerklæring om blank (negativ) børneattest Nærværende erklæring afgives på vegne af følgende virksomhed: CVR-nummer: Ovenstående virksomhed erklærer på tro og love at alle chauffører tilknyttet variabel kørsel på Samsø har en blank (negativ) børneattest. Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift 1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen 2. bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen Navn: Titel: Dato: Underskrift: Januar

11 Stamoplysninger om byders virksomhed Der skal kun udfyldes én blanket med stamoplysninger pr. byder. Virksomhedsoplysninger Byders (firma)navn: Adresse: Telefonnummer: CVR-nr.: Regnr./kontonr.: Januar

12 Tilbudsblanket enkeltvogn Tilbudsnummer: Der skal udfyldes én blanket for hver vogn. Vognoplysninger Vognløbsnr. Anfør vognens nuværende vognløbsnr. (i Planet), dog kun hvis den p.t. er omfattet af en aftale om variabel enkeltvognskørsel med FynBus, Sydtrafik eller Midttrafik: Vognløbsnr.: Vognens registreringsnummer Anfør vognens registreringsnummer. (2 bogstaver + 5 cifre, uden mellemrum og punktum): Registreringsnummer Dokumentation Kopi af registreringsattest indsendes sammen med tilbud. Kommunikation til Planet Anfør hvilket nummer Planetsystemet skal sende turene ud på: Telefonnummer Januar

13 Vogntype Anfør ved afkrydsning den tilbudte vogntype: Tilbudsblanket enkeltvogn (fortsat) Vogntype 1 Vogntype 2 Vogntype 3 Vogntype 4 Vogntype 5 Vogntype 6 Trappemaskine For vogntype 6 angives trappemaskinens maks. løfteevne 120 kg 160 kg Barnestole Angiv kategori hvis vognen er udstyret med barnestol 0-13 kg 9-18 kg 9-36 kg kg Integreret i sæde Januar

14 Hjemsted for vogn Anfør hjemadressen for den tilbudte vogn. Tilbudsblanket enkeltvogn (fortsat) Gade-/vejnavn: Gade-/vejnummer: Postnummer: By: 8305 Samsø Tilladelse Anfør ved markering om der besiddes taxitilladelse, begrænset EP-tilladelse, EP-tilladelse eller bustilladelse for den tilbudte vogn samt tilladelsesnummer: Tilladelsesnummer: Taxitilladelse (anfør tilladelsesnummer nedenfor) EP-tilladelse (anfør tilladelsesnummer nedenfor) Begrænset EP-tilladelse/tilladelse til offentlig servicetrafik (anfør tilladelsesnummer nedenfor) Bustilladelse (anfør tilladelsesnummer nedenfor) Dokumentation Kopi af tilladelse indsendes sammen med tilbud. Januar

15 Tilbudspriser for vogn Tilbudsblanket enkeltvogn (fortsat) Priser hverdage (man-fredag kl. 6-18) Opstartsgebyr: Timepris for køretid: Timepris for vente/servicetid: kr. kr. kr. Priser hverdage aften og nat (man-fredag kl. 18-6) Opstartsgebyr: Timepris for køretid: Timepris for vente/servicetid: kr. kr. kr. Priser weekender og helligdage Opstartsgebyr: Timepris for køretid: Timepris for vente/servicetid: kr. kr. kr. Løft med trappemaskine (kun vogntype 6) Hvis intet anføres, sættes prisen til 0 kr. pr. løft Pris pr. løft: kr. Januar

16 Tilbudsblanket vogngruppe Tilbudsnummer: Der skal udfyldes én blanket for hver vogngruppe. Vogngruppenavn Antal vogne i vogngruppen Vogntype Anfør ved afkrydsning den tilbudte vogntype: Vogntype 1 Vogntype 2 Vogntype 3 Vogntype 4 Vogntype 5 Vogntype 6 Trappemaskine For vogntype 6 angives trappemaskinens maks. løfteevne 120 kg 160 kg Januar

17 Barnestole Angiv kategori hvis vognen er udstyret med barnestol Tilbudsblanket vogngruppe (fortsat) 0-13 kg 9-18 kg 9-36 kg kg Integreret i sæde Hjemzone Angiv hjemzone på Samsø ved at indsende kort i PDF-format. Kortet optegnes på Hjemzonen skal dække mindst fire sammenhængende Planetzoner. Alternativt kan opgives en by, hvorefter Midttrafik vil fastsætte mindst fire sammenhængende zoner. Hjemzonen skal have udgangspunkt i: Tilladelse Anfør ved markering om der besiddes taxitilladelser, begrænset EP-tilladelser, EPtilladelser eller bustilladelser for de tilbudte vogne: Tilladelsesnumre: Taxitilladelser (anfør tilladelsesnumre nedenfor) EP-tilladelser (anfør tilladelsesnumre nedenfor) Begrænset EP-tilladelser/tilladelser til offentlig servicetrafik (anfør tilladelsesnumre nedenfor) Bustilladelser (anfør tilladelsesnumre nedenfor) Januar

18 Tilbudspriser for vogngruppe Tilbudsblanket vogngruppe (fortsat) Priser hverdage (man-fredag kl. 6-18) Opstartsgebyr: Timepris for køretid: Timepris for vente-/servicetid: kr. kr. kr. Priser hverdage aften og nat (man-fredag kl. 18-6) Opstartsgebyr: Timepris for køretid: Timepris for vente/servicetid: kr. kr. kr. Priser weekender og helligdage Opstartsgebyr: Timepris for køretid: Timepris for vente/servicetid: kr. kr. kr. Løft med trappemaskine (kun vogntype 6) Hvis intet anføres, sættes prisen til 0 kr. pr. løft Pris pr. løft: kr. Januar

19 Bilag 1 Oversigt over variabel kørsel på Samsø Kommune Flextur Teletaxi-/telekørsel Handicapkørsel Kommunal kørsel Samsø X X X X X = udbudt kørsel Kommunal kørsel på Samsø omfatter lægekørsel og kørsel til genoptræning. Januar

20 Bilag 2 Den udbudte kørsel Oversigt over den udbudte kørsel fremgår af Bilag 1 Oversigt over variabel kørsel på Samsø.. Den udbudte kørsel omfatter variabel kørsel, der bestilles fra gang til gang. Derudover omfatter den udbudte kørsel fast bestilt variabel kørsel, der er faste bestillinger af variabel kørsel for en længere periode. Ved variabel kørsel er der ingen garanti for kørselsomfanget. Kørselsomfanget er afhængigt af bestillinger og kan således variere fra dag til dag. Udbyder kan indgå rammeaftaler med flere tilbudsgivere, men udbyder er ikke forpligtet til at købe et bestemt antal kørsler eller overhovedet at købe nogen kørsler. Der tildeles rammeaftale på op til 8 vogne. Heraf maksimalt 4 vogne af vogntype 1-3. Tilbudsindhentningen omfatter følgende kørselsordninger: Kørselsordninger som er åbne for alle: Flextur i Midttrafiks område. Teletaxikørsel i Midttrafiks område. Kørselsordninger med visiterede kunder: Handicapkørsel Siddende patientbefordring Kommunal kørsel Beskrivelse af de enkelte kørselsordninger fremgår af Bilag 5 Beskrivelse af kørselsordningerne. Der kan i meget begrænset omfang forekomme yderligere åben kørsel for Midttrafik. Kørsel udenfor Region Midtjylland og Region Syddanmark En lille del af kørselsopgaverne vil foregå udenfor Region Midtjylland og Region Syddanmark. Indenfor den siddende patientbefordring, kan der endvidere forekomme kørsel til udenlandske sygehuse. Kørsel til udlandet hører under de 2 % af den udbudte kørsel, som Midttrafik vil planlægge manuelt, jf. Bilag 4 Den daglige drift. Den enkelte entreprenør er ikke forpligtet til at udføre kørsel i udlandet. Januar

21 Bilag 3 Krav til vogne og chauffører Vogntyper Kravene til vogntyper er minimumskrav. Disse minimumskrav skal opfyldes af alle vogne af de pågældende typer i hele aftaleperioden, inkl. ved eventuel udnyttelse af optionen på forlængelse. Type 1 Vognen skal have plads til fire personer (ekskl. fører) med en sådan rummelighed, at tre kunder på bagsædet kan sidde komfortabelt. I tvivlstilfælde er det Midttrafik der afgør, om kravet er opfyldt. Derudover skal vognen være udstyret med mindst fire indgangsdøre. Indstigningen skal være uden trin. Det skal være muligt for en kørestolsbruger, ved egen hjælp, at flytte sig fra sin kørestol over på vognens sæde. Hvis vognen er for høj til, at det kan lade sig gøre, skal den bydes ind som type 3. Der skal være plads til indvendig bagage svarende til mindst en sammenklappelig kørestol. Varsling: Fra aftalestart 2015 udgår vogntype 1. Type 2 Vognen skal opfylde samme krav som til vogntype 1 med den tilføjelse, at vognen skal have indvendig bagageplads svarende til mindst to sammenklappelige kørestole. Type 3 Vognen skal have plads til mindst fem personer (ekskl. fører). Vognen skal være udstyret med indgangstrin og være indrettet således, at der er gode adgangsforhold til samtlige siddepladser. Indstigningstrin og eventuelle efterfølgende trin skal være lavest mulige. Vognen skal have plads til bagage svarende til mindst en sammenklappelig kørestol. Firhjulstrækkere og vogne af - eller i lighed med - typen MPV hører til i denne kategori. Hvorvidt en vogn tilhører denne kategori, afgøres i tvivlstilfælde af Midttrafik. Varsling: Fra aftalestart 2015 udgår vogntype 3. Type 4 Vognen skal være forsynet med motordrevet lift, og indrettet til at kunne transportere kørestole med en maksimal størrelse (inkl. bruger) på 140 cm x 80 cm (længde x bredde). Der skal være plads til mindst en kørestol samt mindst tre siddepladser til øvrige passagerer. Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet. Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 80 cm (længde x bredde). Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. Der skal være automatisk afkørselsstop på lift. Døråbningen, hvor liften er monteret, skal have en størrelse på minimum 130 cm x 85 cm (højde x bredde). Afstanden mellem loft og gulv skal være mindst 180 cm. Liften skal have en bæreevne på min. 500 kg. Varsling: Fra aftalestart 2015 udgår vogntype 4. Januar

22 Type 5 Vognen skal være forsynet med motordrevet lift, og indrettet til at kunne transportere kørestole med en maksimal størrelse (inkl. bruger) på 145 cm x 80 cm (længde x bredde). Der skal være plads til mindst to kørestole samt mindst fem siddepladser til øvrige passagerer. Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet. Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde). Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. Der skal være automatisk afkørselsstop på lift. Døråbningen, hvor liften er monteret, skal have en størrelse på minimum 170 cm x 85 cm (højde x bredde). Afstanden mellem loft og gulv skal være mindst 180 cm. Liften skal have en bæreevne på min. 500 kg. Alle vogne af denne type, skal medbringe transportstol. Kunder må ikke befordres siddende i en transportstol. Transportstolen er kun beregnet til transport af kunden til og fra vognen. Type 6 Vognen skal opfylde samme krav som til type 5. Derudover skal vognen være udstyret med en trappemaskine med automatisk driftsbremse, der opfylder kravene i Arbejdsstyrelsens bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Trappemaskinen skal være indrettet til at kunne betjene manuelle kørestole med maksimal længde på 120 cm og hjulbredde fra 37 til 63 cm samt en vægtkapacitet på minimum 120 kg inklusiv både bruger og kørestol. Transportstol skal kunne anvendes på trappemaskinen. Kørestolskunder skal, hvor der er mere end et trin, transporteres i en trappemaskine. Kunden skal ved transport med trappemaskine være fastspændt til kørestolen, hvorfor der skal være en sele til rådighed i vognen. Trappemaskinen skal kunne anvendes på trapper med trindybde ned til og med 11 cm og trinhøjder på op til og med 20 cm. Trappemaskinen skal med påmonteret kørestol kunne dreje 180 grader på repos med en udvendig radius på ned til 120 cm. Midttrafik påtager sig ikke at transportere elektriske kørestole på trapper. Desuden er nogle kunder med andre ganghjælpemidler ikke i stand til at passere trapper med chaufførstøtte. Der skal i stedet tilbydes transportstol og trappemaskine. Varsling: Fra aftalestart 2015 vil det være et krav, at trappemaskiner har en vægtkapacitet på minimum 160 kg. Generelle krav til alle vogntyper Alle vogne skal til enhver tid opfylde alle love og myndighedskrav vedrørende personbefordring, samt være dækket af lovpligtig forsikring. Vogne og udstyr skal endvidere opfylde de krav om indretning og færdselssikkerhed, som myndighederne måtte stille hertil, herunder lovpligtige eftersyn af eks. handicaplifte m.v. Januar

23 I forbindelse med aftaleindgåelsen kan Midttrafik indhente mere detaljerede oplysninger om de enkelte vogne. Tilbudsgiver skal i hele aftaleperioden, inkl. eventuel forlængelse, have en gyldig registreringsattest for hver af de tilbudte vogne. Generelle krav: Vognene skal være vel vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable. Alle vogne der anvendes til kørslen, skal være røgfrie. Rygeforbuddet gælder også elektroniske cigaretter og lignende. Alle vogne skal være udstyret med førstehjælpskasse og ildslukker på mindst 1 kg. Alle vogne skal være forsynet med vinterdæk i perioden 1. november 31. marts Alle vogne skal i tilfælde af punktering være forsynet med udstyr, der som minimum gør det muligt at køre frem til nærmeste rasteplads eller frakørsel. Vognalderen må ikke overstige otte år i aftaleperioden inkl. eventuel forlængelse. Vognen skal på siderne have påskrevet tydeligt firmanavn svarende til firmanavnet angivet på tilbudsblanketten De vogne, der anvendes til kørslen, skal være egnede til kørselsopgaven. De forskellige ture stiller forskellige krav til vognudstyr og indretning. Midttrafik er bekendt med, at flere vogne kan ændre kapacitet, f.eks. ved at flytte eller fjerne sæder. Omkostninger til indkøb og vedligeholdelse af udstyr til vognene, betales af entreprenøren. Udskiftning af vogn Entreprenør kan i aftaleperioden foretage følgende udskiftninger: Vogne af type 1 kan udskiftes med vogne af type 2 og 3. Vogne af type 2 kan udskiftes med vogne af type 1 og 3. Vogne af type 3 kan udskiftes med vogne af type 1, 2, 4, 5 og 6. Vogne af type 4 kan udskiftes med vogne af type 3, 5 og 6. Vogne af type 5 kan udskiftes med vogne af type 3, 4 og 6. Ønsker entreprenør at skifte vogn flere gange i løbet af aftaleperioden, skal det godkendes af Midttrafik. Vogne af type 1 og 2 kan ikke først udskiftes med vogne af type 3 og derefter udskiftes med vogne af type 4, 5 og 6. Vogne af type 4, 5 og 6 kan ikke først udskiftes med vogne af type 3 og derefter udskiftes med vogne af type 1 og 2. Definition på vognalder Vognens alder baseres på datoen for første ibrugtagning af vognen. Formålet hermed er at undgå at produktionsmåned /-år afviger væsentligt fra første registreringsdato i Danmark, hvilket eksempelvis kan forekomme ved import af vogne, som har været registreret i udlandet og er importeret som brugte herfra. Tvivlstilfælde afgøres af Midttrafik. Januar

24 Skiltning Alle vogne skal som minimum være tydeligt mærket med to Flextrafik skilte, der skal placeres efter lovens forskrifter. Midttrafik leverer to skilte pr. vogn. Sikkerhedsseler/fastspænding Der er pligt til at anvende sikkerhedssele i henhold til gældende lovgivning. Dette er også gældende i de tilfælde, hvor der anvendes autostole. Fastspænding af kørestol (vogntype 4, 5 og 6): Enhver fastspænding af kørestol/passagerer skal altid opfylde lovgivningens krav, herunder at kørestole fastspændes med 4-punkts strop- eller sele- bespænding fastgjort til vognbunden. Derudover skal alle kunder og ledsagere inkl. kørestolsbrugere fastspændes i 3-punkts sikkerhedssele. Chaufføren er ansvarlig for, at både kørestol og passager er forsvarligt fastspændt i henhold til gældende regler. Såfremt en kørestol ikke kan fastgøres efter forskrifterne, må kunden ikke befordres i kørestolen, og Midttrafik skal underrettes. Øvrige hjælpemidler (sammenklappelige kørestole, gangstativer, rollatorer mv. samt iltflasker) skal være fastgjort under kørslen. Kommunikation Vognen skal sende GPS-positioner til Midttrafik minimum hvert minut. Det er entreprenørens ansvar at vognen kan følges på WinFleet. GPS positionering giver Midttrafik mulighed for at få oplyst vognens position og hastighed, når vognen udfører kørsel. Midttrafik samarbejder gennem FlexDanmark med Aalborg Universitet og Vejdirektoratet om projekter, der skal præcisere køretiderne i vores planlægningssystem. Et af projekterne går ud på at analysere GPS-positioner fra de vogne, der indsender GPS-signaler. Positionerne indsamles for at kunne beregne de reelle kørselshastigheder på veje på bestemte tidspunkter af døgnet, samt for at lokalisere de veje, der rammes i myldretiden. De GPS-positioner der anvendes, bliver anonymiseret således, at den enkelte vogn ikke kan identificeres. Hvert vognløb er én fysisk vogn med ét sæt modtageudstyr. Hver enkelt vogn vil få tildelt et vognløbsnummer. Midttrafik vil altså kun kommunikere data- og telefonmæssigt til én specifik vogn pr. vognløb, og der vil kun blive oprettet ét datanummer til modtagelse af ture og ét telefonnummer til vognløbet i Planet systemet. SMS-kommunikation SMS-udstyret skal kunne sende til femcifret GSM-mobiltelefoncenter. Der skal kunne modtages beskeder, der svarer til det maksimale antal tegn for normale SMSbeskeder, og som indeholder alle gyldige tegn. Beskederne skal kunne sendes til og kun via TDC s mobilnet med alt, hvad der i beskrivelsen til WinFleet kræves. Denne specifikation kan ses på Januar

25 SMS-kommunikation udfases i takt med at der indføres en ny telegram-standard. Når den nye telegramstandard er indført, bortfalder muligheden for at benytte SMS-kommunikation som primær kommunikationsform til Planet. Udgifter til kommunikation Entreprenøren betaler selv alle udgifter til hardware og software i forbindelse med opkobling til Planetsystemet. Omkostninger til udvikling af andet bilsoftware, der kan kommunikere med PLANET og WinFleet (Midttrafiks flådestyringsværktøj), påhviler entreprenøren og/eller producenten af bilsoftwaren. Udgifterne i forbindelse med kommunikationen fordeles på følgende måde: Beskeder fra Planetsystemet til de enkelte terminaler betales af Midttrafik. Beskeder fra de enkelte vogne til Midttrafiks Planetsystem betales af entreprenøren. Entreprenøren står frit i valget af leverandør. På FlexDanmarks hjemmeside findes en vejledende leverandørliste. Midttrafik kræver, at software til entreprenørens kommunikationssystem til PLANET altid er opdateret til nyeste tilgængelige version. Særligt for taxacentraler Hvis vognen er tilsluttet en bestillingscentral/-kontor, kan der forudsat at ovenstående er overholdt træffes aftale om en anden løsning. F.eks. kan bestillingscentralen/-kontoret automatisk være opkoblet til Planetsystemet. Ny telegramstandard I aftaleperioden kan der blive indført en ny telegramstandard. Med indførelsen af den nye standard, skal alle taxicentraler/entreprenører, tilpasse deres kommunikation mod PLANET, så den lever op til SUTI 2012, eller tilsvarende standard. Formålet med implementeringen af en ny standard, er at opnå en bedre kommunikation, samt at give adgang til flere selvbetjeningsmuligheder fra vognen. Når den nye standard er klar til implementering, vil Midttrafik kontakte de taxicentraler/entreprenører, der er omfattet af ændringerne. Implementeringen af SUTI 2012, eller tilsvarende standard, skal ske hurtigst muligt herefter. Udgiften i forbindelse med den fornødne modificering eller udvikling af software/hardware (herunder eventuelle udgifter i forbindelse med test) hos taxicentraler/entreprenører skal afholdes af den enkelte taxicentral/entreprenør. Krav til uddannelse af chauffører Entreprenøren skal sikre, at alle chauffører er bekendt med de til enhver tid gældende regler for de enkelte kørselsordninger. Januar

26 Det er ligeledes entreprenørens ansvar, at chaufførerne er uddannet i at anvende det foreskrevne tekniske udstyr. Førstehjælp Entreprenør er ansvarlig for, at chaufførerne til enhver tid har gennemgået et af Dansk Førstehjælpsråd godkendt førstehjælpskursus inden for de seneste tre år. Midttrafik kan til enhver tid bede om dokumentation for gennemførelsen. Hvis denne dokumentation ikke kan fremvises, vil de berørte vogne blive udelukket, indtil dokumentation er fremsendt. Det omtalte kursus udbydes bl.a. af AOF, FOF og Dansk Røde Kors. Entreprenøren står frit i valget af kursusudbyder. Befordring af bevægelseshæmmede Midttrafik stiller krav om, at alle der befordrer kørestole, har gennemført uddannelsen Befordring af bevægelseshæmmede inden de sættes til selvstændig tjeneste i den aftalte kørsel for Midttrafik. Entreprenør skal kunne dokumentere, at uddannelse er gennemført for samtlige chauffører, der anvendes til kørsel efter denne rammeaftale. Øvrige krav Tilbudsgiver skal være bekendt med og overholde relevant gældende lovgivning, herunder regelsæt vedrørende kørekort m.m. Midttrafik gør opmærksom på, at der gælder forskellige krav til kørekort, afhængig af hvilket vogntype man skal køre med. Januar

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune

Tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune Tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune FynBus har tidligere udbudt specialkørslen i Nyborg Kommune, senest som tilbudsindhentning af den 28. juni 2013 med tilbudsfrist den 15. juli 2013.

Læs mere

FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Januar 2012. Flextrafik

FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Januar 2012. Flextrafik Flextrafik 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbudt af trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik Udbud 2012 Udbudsvilkår og kontrakt Offentliggjort den 13. januar

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafik. Udbudsvilkår og kontrakt

Midttrafik og Sydtrafik. Udbudsvilkår og kontrakt Midttrafik og Sydtrafik 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2011-1 - Udbudsvilkår Indledning...3 1

Læs mere

Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2008

Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2008 Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2008 Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn).

Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2010 Region Syddanmark (minus Fyn) 2010 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 VI SIDDER KLAR VED TELEFONERNE PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER: KORTE REJSER (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00 FASTE REJSER alle hverdage 8.00-16.00

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Udbudsbetingelser. B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik

Udbudsbetingelser. B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Udbudsbetingelser B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia April 2010 B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : 1025871 Dok.nr.: 1025892 Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og

Læs mere

Udbudsbetingelser. B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik

Udbudsbetingelser. B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Udbudsbetingelser B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Marts 2009 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udbudets

Læs mere

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura 201704-16543 Bilag 7.2. Før kontraktindgåelse Nr. Kontraktkrav Henvisning Kontrolforanstaltning Inden tildeling af kontrakt 1 Forhåndstilsagn på anfordringsgaranti

Læs mere

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift TAXINÆVNET. AARHUS 13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift I Aarhus Kommune er 13 taxitilladelser ledige. Tilladelserne kan søges af både vognmænd og chauffører. Der stilles betingelse i tilladelsen

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Handicapkørsel Region Midtjylland HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND. September 2016

Handicapkørsel Region Midtjylland HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND. September 2016 1 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND September 2016 SÅDAN BESTILLER DU 3 INDHOLD Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) Bestil online på midttrafikflextur.dk Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik

Handicapkørsel. i Sydtrafik Handicapkørsel i Sydtrafik Gældende fra marts 2010 05 Velkommen til Handicapkørsel i Sydtrafik 06 Bestilling sådan gør du! Bestillingsfrist Oplysninger til Sydtrafik Jul og nytår Flere i én vogn Kirke,

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune: Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og unge med særlige behov for støtte kørsel til genoptræning kørsel

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016-2017

Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Tolkemyndigheden udbud 2016-2017. Bilag 2: priser og afregning side 1 R A M B L L 1. Indledning... 3 1.1 Oplysninger

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 2013 1 UDBUDSBETINGELSER 5 UDBYDER 5 FynBus 5 Midttrafik 5 Sydtrafik 5 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. FV5 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser. FV5 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV5 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia Marts 2015 FV5 Udbud af Flextrafik Variabel side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune 1/5 Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune Hvem kan blive medlem af ordningen? Sydtrafiks handicapkørselsordning er et kørselstilbud til svært bevægelses - handicappede borgere,

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia April 2014 FV4 Udbud af Flextrafik Variabel side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune Side 1 af 5 sider Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om trafikselskaber af 24. juni 2005, 11 om individuel handicapkørsel 11 Trafikselskabet

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2009

Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2009 Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2009 Midttrafik 3. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK 1 2 INDHOLD Forord...4 Daglige rutiner...5 Åbningstid...5 Tilmelding...5 Hjemzone...5 Køreordren...5 Specialtegn...6 Borgerens placering

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbudsbetingelser FV2 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser FV2 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV2 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2012 FV2 Udbud af Flextrafik Variabel Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015 Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for Taxikørsel som udbudt af DanPilot. Leverandøren

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG2 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG2 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG2 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark November 2012 1 UDBUDSBETINGELSER 5 UDBYDER 5 FynBus 5 Midttrafik 5 Sydtrafik 5 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER

Læs mere

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Handicapkørsel Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Handicapkørsel 2012 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 KVALITETSSTANDARD Indhold KVALITETSSTANDARD... 3 1. Hvad er ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for handicapkørsel

Kvalitetsstandard for handicapkørsel Kvalitetsstandard for handicapkørsel September 2012 1 KVALITETSSTANDARD Handicapkørsel 1. Hvad er ydelsen lovgrundlag? Lovgrundlaget er fastsat med hjemmel i 11 i Lov om trafikselskaber, nr. 582 af 24/6

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING TRO OG LOVE ERKLÆRING Undertegnede afgiver herved under strafansvar på tro og love nedenstående erklæring: Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: TRO OG LOVE ERKLÆRING Ifølge

Læs mere

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbud af F4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 014 1 UDBUDSBETINGELSER 5

Læs mere

Udbud af FV4 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FV4 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FV4 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark _ Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 UDBUDSBETINGELSER... 5 UDBYDER... 5 FynBus...

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Udbud efter forhandling December 2015-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 PRÆKVALIFIKATION... 3 Offentliggørelse af prækvalifikationsmateriale... 3 Udbyder... 3

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2017 Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af

Læs mere

Vejledning til operatører og chauffører om Flextrafik

Vejledning til operatører og chauffører om Flextrafik Vejledning til operatører og chauffører om Flextrafik Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Tlf. 36 13 14 15 www.moviatrafik.dk Movia Design/Mette Malling 03.15. Foto: Movia/T. Schiørring

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport.

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport. [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3 A 5856 Ryslinge www.faaborgmidtfyn.dk 13. maj 2008 Vedr.: Tilbud på mandskabsbiler til Værkstederne, Assens Kommune. Tak for Deres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

Formål. Ordningen er opdelt således at:

Formål. Ordningen er opdelt således at: Kvalitetsstandarder Flexhandicap 2015 1 Indhold Formål... 3 Ansøgning:... 4 Visitation:... 4 Serviceniveau... 5 Lovgrundlag:... 5 Klagevejledning:... 6 NT s handicapkørsel:... 7 Bestilling og åbningstider:...

Læs mere

Den siddende patienttransport nyt udbud

Den siddende patienttransport nyt udbud Den siddende patienttransport nyt udbud Baggrund Den siddende patienttransport var i udbud i 2005-2006. Kontrakten trådte i kraft pr. 1. oktober 2006. Den løb i 4 år med mulighed for 2 års forlængelse.

Læs mere

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009 1-47-70-2-07 20. november 2009 MLN Hvem visiterer og hvem visiteres Kommunerne visiterer og Midttrafik indlægger data i IT system. Ankemulighed Der er ikke mulighed for at anke visitators afgørelse, men

Læs mere

2 TILBUDSBLANKET RETTET

2 TILBUDSBLANKET RETTET 2 TILBUDSBLANKET RETTET Side 1 af 4 Tilbudsblanketten skal suppleres med skriftlig besvarelse på øvrige punkter i udbudsmaterialet. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 15/4 2015,

Læs mere

1. Udbud af kørsel til specialskoler, specialklasser, special institutioner og skærmede enheder i Horsens Kommune

1. Udbud af kørsel til specialskoler, specialklasser, special institutioner og skærmede enheder i Horsens Kommune 1. Udbud af kørsel til specialskoler, specialklasser, special institutioner og skærmede enheder i Horsens Kommune Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udbudsform... 4 Opbygning af udbudsmaterialet... 4 1

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser FV3 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser FV3 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV3 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2013 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

handicap kørsel i sydtrafik

handicap kørsel i sydtrafik handicap kørsel i sydtrafik 1 Handicapkørsel i Sydtrafik 05 06 08 09 velkommen Hvordan bestiller du? Rejser med bil/liftbus Rejser med bil/liftbus og tog Hvad koster det? Betaling Sådan kan du rejse Rejser

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S Spørgsmål & Svar opdateret d. 20.09.10 1 Spørgsmål & Svar Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S 159-24607 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Nordisk Transportpolitisk Netværk Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Flextrafik Samarbejde mellem kommuner, region(er) og trafikselskaber om planlægning og administrativ drift af offentligt

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

handicap kørsel i sydtrafik

handicap kørsel i sydtrafik handicap kørsel i sydtrafik 1 Handicapkørsel i Sydtrafik 05 06 08 14 velkommen Hvordan bestiller du? Rejser med bil/liftbus Rejser med bil/liftbus og tog Sådan kan du rejse Rejser med bil/liftbus Rejser

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca.

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2014 Sagsbehandler René Larsen Telefon direkte 76 16 14 45 E-mail relar@esbjergkommune.dk Notat Spørgsmål/svar individuel kørsel Spørgsmål 1 Deludbud 1 genoptræning.

Læs mere