Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø"

Transkript

1 Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Midttrafik skal herved opfordre alle interesserede til at afgive tilbud på variabel kørsel på Samsø Tilbudsmateriale Tilbudsmaterialet indeholder følgende dokumenter: Disposition for tilbud: Reglerne for afgivelse af tilbud fremgår af Disposition for tilbud. Blanketter til afgivelse af tilbud. Bilag 1 oversigt over variabel kørsel: Oversigt over kørslen der skal afgives tilbud på. Bilag 2 Den udbudte kørsel: Nærmere beskrivelse af variabel kørsel på Samsø. Bilag 3 Krav til vognene og chauffører: Nærmere beskrivelse af hvilke vogntyper der kan bydes med samt krav til vognene og chaufførerne. Bilag 4 Den daglige drift: Beskrivelse af den daglige drift, herunder afholdelse af pauser. Bilag 5 Beskrivelse af kørselsordningerne Beskrivelse af de kørselsordninger entreprenøren kan blive sat til at udføre Bilag 6 Angivelse af hjemsted/byområder Nærmere beskrivelse af hvordan tilbudsgiver skal angive hjemsted/byområder i forbindelse med tilbudsafgivelsen Bilag 7 Afregning Beskrivelse af hvor entreprenørens betaling beregnes Bilag 8 Tildelingskriterium Beskrivelse af hvordan Midttrafik afgør hvem der får tildelt aftale. Bilag 9 Rammeaftale Kopi af rammeaftale gældende under hele aftaleperioden Januar

2 Udvælgelseskriterier De krav, der er stillet som udvælgelseskriterier, skal dokumentere tilbudsgivernes generelle egnethed til at udføre den udbudte specialkørsel. De i udvælgelseskriterierne og bilagene stillede krav er mindstekrav, som skal være opfyldt ved aflevering af tilbuddet. De stillede udvælgelseskriterier er: Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgivere har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige jf. Lovbekendtgørelse om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love nr. 336 af 13. maj Erklæringen er samtidig en samtykkeerklæring om, at Midttrafik må indhente oplysninger hos Skat om ubetalt forfalden moms eller skattegæld. Tro- og loveerklæring på at alle chauffører tilknyttet kørslen har en blank (negativ) børneattest. Tildelingskriterium Tildelingskriteriet for valg af tilbud er laveste pris. Der vil således ved valg af tilbud, udelukkende blive taget stilling til den tilbudte pris. Beregning af laveste pris fremgår af Bilag 8 Tildelingskriterium. Afgivelse af tilbud Reglerne for afgivelse af tilbud fremgår af Disposition for tilbud. Hvis der er spørgsmål til tilbudsindhentningen, bedes disse sendes via mail til snarest muligt og senest 11. februar 2014 mærket variabel kørsel på Samsø, spørgsmål. Spørgsmål og svar vil herefter blive offentliggjort på https://www.midttrafik.dk/udbud/udbudflextrafik.aspx, senest den 14. februar Tilbudsfristen er 19. februar 2014 kl. 12. Tilbud der afleveres efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud kan afleveres personligt eller ved fremsendelse af brev til Midttrafik Søren Nymarks Vej Højbjerg Att. Jan Ingebrigtsen Mærket Tilbud på variabel kørsel på Samsø Meddelelse om tildeling af kørslen forventes at ske i uge 9. Januar

3 Indgåelse af rammeaftale Midttrafik vil hurtigst muligt efter tildeling udsende rammeaftaler til de entreprenører der har fået tildelt kørsel. For at kunne opnå rammeaftale, skal entreprenør have en gyldig EP/OST-tilladelse eller en taxabevilling. Der skal derfor enten foreligge de nødvendige tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring efter Buslovens 1 eller alternativt hertil et forhåndstilsagn fra Trafikstyrelsen om, at der kan opnås de nødvendige tilladelser. For busser, minibusser og køretøjer indregistreret til højst ni personer og for taxier, som ikke udelukkende kører for Midttrafik, skal tilbudsgiver, i det omfang det er nødvendigt for lovligt at kunne udføre ordren, opfylde kvalifikationskravene i lov om taxikørsel, lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som senere ændret ved lov nr. 633 af 14. juni Der skal derfor foreligge de nødvendige tilladelser og/eller bevillinger efter Taxilovens 1. Derudover skal entreprenøren have en gyldig registreringsattest for hver af de tilbudte vogne. Bevillinger/tilladelser samt registreringsattester skal indsendes i forbindelse med afgivelse af tilbud. Januar

4 DISPOSITION FOR TILBUD Vejledning og information om brug af disposition for tilbud Disposition for tilbud er et værktøj, der skal lette tilbudsgiver i udarbejdelse af det materiale, som skal afleveres i forbindelse med tilbudsgivningen. Det skal bemærkes, at Midttrafik kan vælge at se bort fra tilbud, som ikke opfylder de i udbudsmaterialet anførte dispositioner. Afgivelse af pristilbud på specialkørsel Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud indsende følgende oplysninger: Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgivere har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige jf. Lovbekendtgørelse om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love nr. 336 af 13. maj Erklæringen er samtidig en samtykkeerklæring om, at Midttrafik må indhente oplysninger hos Skat om ubetalt forfalden moms eller skattegæld. Tro- og loveerklæring på at alle chauffører tilknyttet kørslen har en blank (negativ) børneattest. Udfyldt blanket Stamoplysninger om tilbudsgivers virksomhed. Udfyldt tilbudsblanket for hver vogn der tilbydes. Tilladelse/bevilling samt registreringsattest for hver vogn der tilbydes. Blanketterne der skal anvendes findes på side 8-18 HUSK at udfylde alle dokumenterne Tilbud afleveres eller sendes til Midttrafik Søren Nymarks Vej Højbjerg Att. Jan Ingebrigtsen Mærket Tilbud på variabel kørsel på Samsø Midttrafik skal have modtaget tilbud senest 19. februar 2014 kl. 12. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive afvist. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt. Januar

5 Oplysninger om vinder samt vognens hjemsted og vogntype vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang, medmindre tilbudsgiver kan påvise, at oplysningerne er undtaget aktindsigt efter offentlighedslovens regler. Udfyldelse af tilbudsblanket Tilbuddet skal udformes sådan, at alle oplysninger fremgår af tilbudsmaterialet. Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner ekskl. moms. Tilbudspriserne skal omfatte samtlige omkostninger ved den pågældende kørsel. For hver enkeltvogn eller vogngruppe anvendes et selvstændigt tilbudsskema. Følgende oplysninger afgives: Vognoplysninger Tilbudsgiver skal oplyse, hvilken vogntype der tilbydes. Hvis den tilbudte vogn allerede har rammeaftale på udførelse af variabel flexkørsel for FynBus, Sydtrafik eller Midttrafik, skal vognløbsnummer/vogngruppenavn oplyses på tilbudsblanketten. Registreringsnummer samt tilladelsesnummer for den tilbudte vogn skal oplyses på tilbudsblanketten. Krav til vognene fremgår af Bilag 3 Vogntyper og krav til vognene. Hjemsted Hjemstedet er defineret som det sted, hvor vognen starter og slutter. Hjemsted skal være på Samsø. Hver enkeltvogn eller vogngruppe skal have et hjemsted henholdsvis hjemzone, som entreprenøren selv fastlægger i tilbuddet, dog skal hjemstedet for taxier være i overensstemmelse med lov om taxikørsel. Hjemstedet kan ikke ændres i aftaleperioden. Hvis tilbudsgiver ikke oplyser et hjemsted, gælder forretningsstedet som hjemsted, medmindre tilbudsgiver udfører variabel flexkørsel for FynBus, Midttrafik eller Sydtrafik. I så fald vil det være hjemstedet for den variable flexkørsel, som er gældende. Tilbudspris Pris skal afgives på baggrund af de af Midttrafik stillede krav og betingelser i overensstemmelse med nærværende materiale. Der skal afgives en selvstændig pris for hver vogn eller vogngruppe. Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner, ekskl. moms. Januar

6 Tilbudsprisen skal omfatte samtlige omkostninger ved den pågældende kørsel i prisniveau for januar 2014, prisindeks 109,4, specificeret som pris pr. time. Den tilbudte timepris danner grundlag for den løbende afregning. For rammeaftaler der forlænges, jf. 4, vil betalingen i henhold til denne rammeaftale en gang årligt blive reguleret efter Trafikselskabernes månedlige omkostningsindeks. Første regulering vil ske pr. 1. marts 2015 (eller sidste hverdag inden 1. marts 2015). Der reguleres med forskellen til omkostningsindeks pr. 1. januar Midttrafik gør opmærksom på, at der ikke vil blive forhandlet pris før, under og efter, at tilbud er afgivet. Januar

7 Tilbudsblanketter til afgivelse af tilbud på variabel kørsel på Samsø Januar

8 Tro og loveerklæring om gæld til det offentlige Virksomhedens navn: Adresse: Postnr.: By: Oplysninger om gæld til det offentlige (sæt kryds) Ifølge lov nr. 336 af 13. maj 1997 skal offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. 1 Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 2 Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld overstiger ikke kr. (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 3 Virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld overstiger kr. (eller tilsvarende gæld i anden valuta) Punkt 4 og 5 skal kun udfyldes, hvis der er sat kryds i punkt 3 4 Der er overfor inddrivningsmyndighedens stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 5 Der vil over for overfor inddrivningsmyndighedens blive stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 6 Der er overfor inddrivningsmyndighedens indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og denne ordning er overholdt Inddrivningsmyndighedens navn: Inddrivningsmyndighedens adresse: Såfremt tilbudsgiver har en ubetalt forfalden gæld over kr., kan tilbud ikke accepteres, medmindre tilbudsgiver kan dokumentere, at der er stillet sikkerhed for betaling af den del af Januar

9 gælden, der overstiger kr. eller tilbudsgiveren i rimelig tid inden tilbudstidspunktet har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt. Uanset gældens størrelse kan en tilbudsgiver udelukkes fra at deltage i en udbudsforretning under henvisning til, at vedkommende har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Undertegnede erklærer, at ovennævnte oplysninger er korrekte. Dato: Firma: Underskrift Januar

10 Tro og loveerklæring om blank (negativ) børneattest Nærværende erklæring afgives på vegne af følgende virksomhed: CVR-nummer: Ovenstående virksomhed erklærer på tro og love at alle chauffører tilknyttet variabel kørsel på Samsø har en blank (negativ) børneattest. Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift 1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen 2. bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen Navn: Titel: Dato: Underskrift: Januar

11 Stamoplysninger om byders virksomhed Der skal kun udfyldes én blanket med stamoplysninger pr. byder. Virksomhedsoplysninger Byders (firma)navn: Adresse: Telefonnummer: CVR-nr.: Regnr./kontonr.: Januar

12 Tilbudsblanket enkeltvogn Tilbudsnummer: Der skal udfyldes én blanket for hver vogn. Vognoplysninger Vognløbsnr. Anfør vognens nuværende vognløbsnr. (i Planet), dog kun hvis den p.t. er omfattet af en aftale om variabel enkeltvognskørsel med FynBus, Sydtrafik eller Midttrafik: Vognløbsnr.: Vognens registreringsnummer Anfør vognens registreringsnummer. (2 bogstaver + 5 cifre, uden mellemrum og punktum): Registreringsnummer Dokumentation Kopi af registreringsattest indsendes sammen med tilbud. Kommunikation til Planet Anfør hvilket nummer Planetsystemet skal sende turene ud på: Telefonnummer Januar

13 Vogntype Anfør ved afkrydsning den tilbudte vogntype: Tilbudsblanket enkeltvogn (fortsat) Vogntype 1 Vogntype 2 Vogntype 3 Vogntype 4 Vogntype 5 Vogntype 6 Trappemaskine For vogntype 6 angives trappemaskinens maks. løfteevne 120 kg 160 kg Barnestole Angiv kategori hvis vognen er udstyret med barnestol 0-13 kg 9-18 kg 9-36 kg kg Integreret i sæde Januar

14 Hjemsted for vogn Anfør hjemadressen for den tilbudte vogn. Tilbudsblanket enkeltvogn (fortsat) Gade-/vejnavn: Gade-/vejnummer: Postnummer: By: 8305 Samsø Tilladelse Anfør ved markering om der besiddes taxitilladelse, begrænset EP-tilladelse, EP-tilladelse eller bustilladelse for den tilbudte vogn samt tilladelsesnummer: Tilladelsesnummer: Taxitilladelse (anfør tilladelsesnummer nedenfor) EP-tilladelse (anfør tilladelsesnummer nedenfor) Begrænset EP-tilladelse/tilladelse til offentlig servicetrafik (anfør tilladelsesnummer nedenfor) Bustilladelse (anfør tilladelsesnummer nedenfor) Dokumentation Kopi af tilladelse indsendes sammen med tilbud. Januar

15 Tilbudspriser for vogn Tilbudsblanket enkeltvogn (fortsat) Priser hverdage (man-fredag kl. 6-18) Opstartsgebyr: Timepris for køretid: Timepris for vente/servicetid: kr. kr. kr. Priser hverdage aften og nat (man-fredag kl. 18-6) Opstartsgebyr: Timepris for køretid: Timepris for vente/servicetid: kr. kr. kr. Priser weekender og helligdage Opstartsgebyr: Timepris for køretid: Timepris for vente/servicetid: kr. kr. kr. Løft med trappemaskine (kun vogntype 6) Hvis intet anføres, sættes prisen til 0 kr. pr. løft Pris pr. løft: kr. Januar

16 Tilbudsblanket vogngruppe Tilbudsnummer: Der skal udfyldes én blanket for hver vogngruppe. Vogngruppenavn Antal vogne i vogngruppen Vogntype Anfør ved afkrydsning den tilbudte vogntype: Vogntype 1 Vogntype 2 Vogntype 3 Vogntype 4 Vogntype 5 Vogntype 6 Trappemaskine For vogntype 6 angives trappemaskinens maks. løfteevne 120 kg 160 kg Januar

17 Barnestole Angiv kategori hvis vognen er udstyret med barnestol Tilbudsblanket vogngruppe (fortsat) 0-13 kg 9-18 kg 9-36 kg kg Integreret i sæde Hjemzone Angiv hjemzone på Samsø ved at indsende kort i PDF-format. Kortet optegnes på Hjemzonen skal dække mindst fire sammenhængende Planetzoner. Alternativt kan opgives en by, hvorefter Midttrafik vil fastsætte mindst fire sammenhængende zoner. Hjemzonen skal have udgangspunkt i: Tilladelse Anfør ved markering om der besiddes taxitilladelser, begrænset EP-tilladelser, EPtilladelser eller bustilladelser for de tilbudte vogne: Tilladelsesnumre: Taxitilladelser (anfør tilladelsesnumre nedenfor) EP-tilladelser (anfør tilladelsesnumre nedenfor) Begrænset EP-tilladelser/tilladelser til offentlig servicetrafik (anfør tilladelsesnumre nedenfor) Bustilladelser (anfør tilladelsesnumre nedenfor) Januar

18 Tilbudspriser for vogngruppe Tilbudsblanket vogngruppe (fortsat) Priser hverdage (man-fredag kl. 6-18) Opstartsgebyr: Timepris for køretid: Timepris for vente-/servicetid: kr. kr. kr. Priser hverdage aften og nat (man-fredag kl. 18-6) Opstartsgebyr: Timepris for køretid: Timepris for vente/servicetid: kr. kr. kr. Priser weekender og helligdage Opstartsgebyr: Timepris for køretid: Timepris for vente/servicetid: kr. kr. kr. Løft med trappemaskine (kun vogntype 6) Hvis intet anføres, sættes prisen til 0 kr. pr. løft Pris pr. løft: kr. Januar

19 Bilag 1 Oversigt over variabel kørsel på Samsø Kommune Flextur Teletaxi-/telekørsel Handicapkørsel Kommunal kørsel Samsø X X X X X = udbudt kørsel Kommunal kørsel på Samsø omfatter lægekørsel og kørsel til genoptræning. Januar

20 Bilag 2 Den udbudte kørsel Oversigt over den udbudte kørsel fremgår af Bilag 1 Oversigt over variabel kørsel på Samsø.. Den udbudte kørsel omfatter variabel kørsel, der bestilles fra gang til gang. Derudover omfatter den udbudte kørsel fast bestilt variabel kørsel, der er faste bestillinger af variabel kørsel for en længere periode. Ved variabel kørsel er der ingen garanti for kørselsomfanget. Kørselsomfanget er afhængigt af bestillinger og kan således variere fra dag til dag. Udbyder kan indgå rammeaftaler med flere tilbudsgivere, men udbyder er ikke forpligtet til at købe et bestemt antal kørsler eller overhovedet at købe nogen kørsler. Der tildeles rammeaftale på op til 8 vogne. Heraf maksimalt 4 vogne af vogntype 1-3. Tilbudsindhentningen omfatter følgende kørselsordninger: Kørselsordninger som er åbne for alle: Flextur i Midttrafiks område. Teletaxikørsel i Midttrafiks område. Kørselsordninger med visiterede kunder: Handicapkørsel Siddende patientbefordring Kommunal kørsel Beskrivelse af de enkelte kørselsordninger fremgår af Bilag 5 Beskrivelse af kørselsordningerne. Der kan i meget begrænset omfang forekomme yderligere åben kørsel for Midttrafik. Kørsel udenfor Region Midtjylland og Region Syddanmark En lille del af kørselsopgaverne vil foregå udenfor Region Midtjylland og Region Syddanmark. Indenfor den siddende patientbefordring, kan der endvidere forekomme kørsel til udenlandske sygehuse. Kørsel til udlandet hører under de 2 % af den udbudte kørsel, som Midttrafik vil planlægge manuelt, jf. Bilag 4 Den daglige drift. Den enkelte entreprenør er ikke forpligtet til at udføre kørsel i udlandet. Januar

21 Bilag 3 Krav til vogne og chauffører Vogntyper Kravene til vogntyper er minimumskrav. Disse minimumskrav skal opfyldes af alle vogne af de pågældende typer i hele aftaleperioden, inkl. ved eventuel udnyttelse af optionen på forlængelse. Type 1 Vognen skal have plads til fire personer (ekskl. fører) med en sådan rummelighed, at tre kunder på bagsædet kan sidde komfortabelt. I tvivlstilfælde er det Midttrafik der afgør, om kravet er opfyldt. Derudover skal vognen være udstyret med mindst fire indgangsdøre. Indstigningen skal være uden trin. Det skal være muligt for en kørestolsbruger, ved egen hjælp, at flytte sig fra sin kørestol over på vognens sæde. Hvis vognen er for høj til, at det kan lade sig gøre, skal den bydes ind som type 3. Der skal være plads til indvendig bagage svarende til mindst en sammenklappelig kørestol. Varsling: Fra aftalestart 2015 udgår vogntype 1. Type 2 Vognen skal opfylde samme krav som til vogntype 1 med den tilføjelse, at vognen skal have indvendig bagageplads svarende til mindst to sammenklappelige kørestole. Type 3 Vognen skal have plads til mindst fem personer (ekskl. fører). Vognen skal være udstyret med indgangstrin og være indrettet således, at der er gode adgangsforhold til samtlige siddepladser. Indstigningstrin og eventuelle efterfølgende trin skal være lavest mulige. Vognen skal have plads til bagage svarende til mindst en sammenklappelig kørestol. Firhjulstrækkere og vogne af - eller i lighed med - typen MPV hører til i denne kategori. Hvorvidt en vogn tilhører denne kategori, afgøres i tvivlstilfælde af Midttrafik. Varsling: Fra aftalestart 2015 udgår vogntype 3. Type 4 Vognen skal være forsynet med motordrevet lift, og indrettet til at kunne transportere kørestole med en maksimal størrelse (inkl. bruger) på 140 cm x 80 cm (længde x bredde). Der skal være plads til mindst en kørestol samt mindst tre siddepladser til øvrige passagerer. Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet. Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 80 cm (længde x bredde). Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. Der skal være automatisk afkørselsstop på lift. Døråbningen, hvor liften er monteret, skal have en størrelse på minimum 130 cm x 85 cm (højde x bredde). Afstanden mellem loft og gulv skal være mindst 180 cm. Liften skal have en bæreevne på min. 500 kg. Varsling: Fra aftalestart 2015 udgår vogntype 4. Januar

22 Type 5 Vognen skal være forsynet med motordrevet lift, og indrettet til at kunne transportere kørestole med en maksimal størrelse (inkl. bruger) på 145 cm x 80 cm (længde x bredde). Der skal være plads til mindst to kørestole samt mindst fem siddepladser til øvrige passagerer. Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet. Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde). Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. Der skal være automatisk afkørselsstop på lift. Døråbningen, hvor liften er monteret, skal have en størrelse på minimum 170 cm x 85 cm (højde x bredde). Afstanden mellem loft og gulv skal være mindst 180 cm. Liften skal have en bæreevne på min. 500 kg. Alle vogne af denne type, skal medbringe transportstol. Kunder må ikke befordres siddende i en transportstol. Transportstolen er kun beregnet til transport af kunden til og fra vognen. Type 6 Vognen skal opfylde samme krav som til type 5. Derudover skal vognen være udstyret med en trappemaskine med automatisk driftsbremse, der opfylder kravene i Arbejdsstyrelsens bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Trappemaskinen skal være indrettet til at kunne betjene manuelle kørestole med maksimal længde på 120 cm og hjulbredde fra 37 til 63 cm samt en vægtkapacitet på minimum 120 kg inklusiv både bruger og kørestol. Transportstol skal kunne anvendes på trappemaskinen. Kørestolskunder skal, hvor der er mere end et trin, transporteres i en trappemaskine. Kunden skal ved transport med trappemaskine være fastspændt til kørestolen, hvorfor der skal være en sele til rådighed i vognen. Trappemaskinen skal kunne anvendes på trapper med trindybde ned til og med 11 cm og trinhøjder på op til og med 20 cm. Trappemaskinen skal med påmonteret kørestol kunne dreje 180 grader på repos med en udvendig radius på ned til 120 cm. Midttrafik påtager sig ikke at transportere elektriske kørestole på trapper. Desuden er nogle kunder med andre ganghjælpemidler ikke i stand til at passere trapper med chaufførstøtte. Der skal i stedet tilbydes transportstol og trappemaskine. Varsling: Fra aftalestart 2015 vil det være et krav, at trappemaskiner har en vægtkapacitet på minimum 160 kg. Generelle krav til alle vogntyper Alle vogne skal til enhver tid opfylde alle love og myndighedskrav vedrørende personbefordring, samt være dækket af lovpligtig forsikring. Vogne og udstyr skal endvidere opfylde de krav om indretning og færdselssikkerhed, som myndighederne måtte stille hertil, herunder lovpligtige eftersyn af eks. handicaplifte m.v. Januar

23 I forbindelse med aftaleindgåelsen kan Midttrafik indhente mere detaljerede oplysninger om de enkelte vogne. Tilbudsgiver skal i hele aftaleperioden, inkl. eventuel forlængelse, have en gyldig registreringsattest for hver af de tilbudte vogne. Generelle krav: Vognene skal være vel vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable. Alle vogne der anvendes til kørslen, skal være røgfrie. Rygeforbuddet gælder også elektroniske cigaretter og lignende. Alle vogne skal være udstyret med førstehjælpskasse og ildslukker på mindst 1 kg. Alle vogne skal være forsynet med vinterdæk i perioden 1. november 31. marts Alle vogne skal i tilfælde af punktering være forsynet med udstyr, der som minimum gør det muligt at køre frem til nærmeste rasteplads eller frakørsel. Vognalderen må ikke overstige otte år i aftaleperioden inkl. eventuel forlængelse. Vognen skal på siderne have påskrevet tydeligt firmanavn svarende til firmanavnet angivet på tilbudsblanketten De vogne, der anvendes til kørslen, skal være egnede til kørselsopgaven. De forskellige ture stiller forskellige krav til vognudstyr og indretning. Midttrafik er bekendt med, at flere vogne kan ændre kapacitet, f.eks. ved at flytte eller fjerne sæder. Omkostninger til indkøb og vedligeholdelse af udstyr til vognene, betales af entreprenøren. Udskiftning af vogn Entreprenør kan i aftaleperioden foretage følgende udskiftninger: Vogne af type 1 kan udskiftes med vogne af type 2 og 3. Vogne af type 2 kan udskiftes med vogne af type 1 og 3. Vogne af type 3 kan udskiftes med vogne af type 1, 2, 4, 5 og 6. Vogne af type 4 kan udskiftes med vogne af type 3, 5 og 6. Vogne af type 5 kan udskiftes med vogne af type 3, 4 og 6. Ønsker entreprenør at skifte vogn flere gange i løbet af aftaleperioden, skal det godkendes af Midttrafik. Vogne af type 1 og 2 kan ikke først udskiftes med vogne af type 3 og derefter udskiftes med vogne af type 4, 5 og 6. Vogne af type 4, 5 og 6 kan ikke først udskiftes med vogne af type 3 og derefter udskiftes med vogne af type 1 og 2. Definition på vognalder Vognens alder baseres på datoen for første ibrugtagning af vognen. Formålet hermed er at undgå at produktionsmåned /-år afviger væsentligt fra første registreringsdato i Danmark, hvilket eksempelvis kan forekomme ved import af vogne, som har været registreret i udlandet og er importeret som brugte herfra. Tvivlstilfælde afgøres af Midttrafik. Januar

24 Skiltning Alle vogne skal som minimum være tydeligt mærket med to Flextrafik skilte, der skal placeres efter lovens forskrifter. Midttrafik leverer to skilte pr. vogn. Sikkerhedsseler/fastspænding Der er pligt til at anvende sikkerhedssele i henhold til gældende lovgivning. Dette er også gældende i de tilfælde, hvor der anvendes autostole. Fastspænding af kørestol (vogntype 4, 5 og 6): Enhver fastspænding af kørestol/passagerer skal altid opfylde lovgivningens krav, herunder at kørestole fastspændes med 4-punkts strop- eller sele- bespænding fastgjort til vognbunden. Derudover skal alle kunder og ledsagere inkl. kørestolsbrugere fastspændes i 3-punkts sikkerhedssele. Chaufføren er ansvarlig for, at både kørestol og passager er forsvarligt fastspændt i henhold til gældende regler. Såfremt en kørestol ikke kan fastgøres efter forskrifterne, må kunden ikke befordres i kørestolen, og Midttrafik skal underrettes. Øvrige hjælpemidler (sammenklappelige kørestole, gangstativer, rollatorer mv. samt iltflasker) skal være fastgjort under kørslen. Kommunikation Vognen skal sende GPS-positioner til Midttrafik minimum hvert minut. Det er entreprenørens ansvar at vognen kan følges på WinFleet. GPS positionering giver Midttrafik mulighed for at få oplyst vognens position og hastighed, når vognen udfører kørsel. Midttrafik samarbejder gennem FlexDanmark med Aalborg Universitet og Vejdirektoratet om projekter, der skal præcisere køretiderne i vores planlægningssystem. Et af projekterne går ud på at analysere GPS-positioner fra de vogne, der indsender GPS-signaler. Positionerne indsamles for at kunne beregne de reelle kørselshastigheder på veje på bestemte tidspunkter af døgnet, samt for at lokalisere de veje, der rammes i myldretiden. De GPS-positioner der anvendes, bliver anonymiseret således, at den enkelte vogn ikke kan identificeres. Hvert vognløb er én fysisk vogn med ét sæt modtageudstyr. Hver enkelt vogn vil få tildelt et vognløbsnummer. Midttrafik vil altså kun kommunikere data- og telefonmæssigt til én specifik vogn pr. vognløb, og der vil kun blive oprettet ét datanummer til modtagelse af ture og ét telefonnummer til vognløbet i Planet systemet. SMS-kommunikation SMS-udstyret skal kunne sende til femcifret GSM-mobiltelefoncenter. Der skal kunne modtages beskeder, der svarer til det maksimale antal tegn for normale SMSbeskeder, og som indeholder alle gyldige tegn. Beskederne skal kunne sendes til og kun via TDC s mobilnet med alt, hvad der i beskrivelsen til WinFleet kræves. Denne specifikation kan ses på Januar

25 SMS-kommunikation udfases i takt med at der indføres en ny telegram-standard. Når den nye telegramstandard er indført, bortfalder muligheden for at benytte SMS-kommunikation som primær kommunikationsform til Planet. Udgifter til kommunikation Entreprenøren betaler selv alle udgifter til hardware og software i forbindelse med opkobling til Planetsystemet. Omkostninger til udvikling af andet bilsoftware, der kan kommunikere med PLANET og WinFleet (Midttrafiks flådestyringsværktøj), påhviler entreprenøren og/eller producenten af bilsoftwaren. Udgifterne i forbindelse med kommunikationen fordeles på følgende måde: Beskeder fra Planetsystemet til de enkelte terminaler betales af Midttrafik. Beskeder fra de enkelte vogne til Midttrafiks Planetsystem betales af entreprenøren. Entreprenøren står frit i valget af leverandør. På FlexDanmarks hjemmeside https://www.flexdanmark.dk/web/om-os/leverandorer findes en vejledende leverandørliste. Midttrafik kræver, at software til entreprenørens kommunikationssystem til PLANET altid er opdateret til nyeste tilgængelige version. Særligt for taxacentraler Hvis vognen er tilsluttet en bestillingscentral/-kontor, kan der forudsat at ovenstående er overholdt træffes aftale om en anden løsning. F.eks. kan bestillingscentralen/-kontoret automatisk være opkoblet til Planetsystemet. Ny telegramstandard I aftaleperioden kan der blive indført en ny telegramstandard. Med indførelsen af den nye standard, skal alle taxicentraler/entreprenører, tilpasse deres kommunikation mod PLANET, så den lever op til SUTI 2012, eller tilsvarende standard. Formålet med implementeringen af en ny standard, er at opnå en bedre kommunikation, samt at give adgang til flere selvbetjeningsmuligheder fra vognen. Når den nye standard er klar til implementering, vil Midttrafik kontakte de taxicentraler/entreprenører, der er omfattet af ændringerne. Implementeringen af SUTI 2012, eller tilsvarende standard, skal ske hurtigst muligt herefter. Udgiften i forbindelse med den fornødne modificering eller udvikling af software/hardware (herunder eventuelle udgifter i forbindelse med test) hos taxicentraler/entreprenører skal afholdes af den enkelte taxicentral/entreprenør. Krav til uddannelse af chauffører Entreprenøren skal sikre, at alle chauffører er bekendt med de til enhver tid gældende regler for de enkelte kørselsordninger. Januar

26 Det er ligeledes entreprenørens ansvar, at chaufførerne er uddannet i at anvende det foreskrevne tekniske udstyr. Førstehjælp Entreprenør er ansvarlig for, at chaufførerne til enhver tid har gennemgået et af Dansk Førstehjælpsråd godkendt førstehjælpskursus inden for de seneste tre år. Midttrafik kan til enhver tid bede om dokumentation for gennemførelsen. Hvis denne dokumentation ikke kan fremvises, vil de berørte vogne blive udelukket, indtil dokumentation er fremsendt. Det omtalte kursus udbydes bl.a. af AOF, FOF og Dansk Røde Kors. Entreprenøren står frit i valget af kursusudbyder. Befordring af bevægelseshæmmede Midttrafik stiller krav om, at alle der befordrer kørestole, har gennemført uddannelsen Befordring af bevægelseshæmmede inden de sættes til selvstændig tjeneste i den aftalte kørsel for Midttrafik. Entreprenør skal kunne dokumentere, at uddannelse er gennemført for samtlige chauffører, der anvendes til kørsel efter denne rammeaftale. Øvrige krav Tilbudsgiver skal være bekendt med og overholde relevant gældende lovgivning, herunder regelsæt vedrørende kørekort m.m. Midttrafik gør opmærksom på, at der gælder forskellige krav til kørekort, afhængig af hvilket vogntype man skal køre med. Januar

FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Januar 2012. Flextrafik

FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Januar 2012. Flextrafik Flextrafik 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbudt af trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik Udbud 2012 Udbudsvilkår og kontrakt Offentliggjort den 13. januar

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Udbudsbetingelser. B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik

Udbudsbetingelser. B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Udbudsbetingelser B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia April 2010 B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : 1025871 Dok.nr.: 1025892 Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 2013 1 UDBUDSBETINGELSER 5 UDBYDER 5 FynBus 5 Midttrafik 5 Sydtrafik 5 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia April 2014 FV4 Udbud af Flextrafik Variabel side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbud af F4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 014 1 UDBUDSBETINGELSER 5

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser FV3 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser FV3 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV3 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2013 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2012 FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015 Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for Taxikørsel som udbudt af DanPilot. Leverandøren

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia April 2014 FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

FG5 Udbud af Flextrafik Garanti Side 1. Udbudsbetingelser. FG5 Udbud af Flextrafik Garanti

FG5 Udbud af Flextrafik Garanti Side 1. Udbudsbetingelser. FG5 Udbud af Flextrafik Garanti FG5 Udbud af Flextrafik Garanti Side 1 Udbudsbetingelser FG5 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia Marts 2015 FG5 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Spørgsmål og Svar til FV1

Spørgsmål og Svar til FV1 Spørgsmål og Svar til FV1 Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den 9.

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse Indhold Introduktion... 4 Formålet med konceptbeskrivelsen... 5 Sådan læses konceptbeskrivelsen... 5 Hvad er flextrafik?.... 6 Flextrafik og lovgivningen.... 6 Lov om trafikselskaber...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca.

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2014 Sagsbehandler René Larsen Telefon direkte 76 16 14 45 E-mail relar@esbjergkommune.dk Notat Spørgsmål/svar individuel kørsel Spørgsmål 1 Deludbud 1 genoptræning.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2 / Værd at vide Velkommen Trafikselskabet Movia, Flextrafik har en kørselsordning i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster, Møn og brofaste øer), som betyder,

Læs mere

Udbud af flexkørsel. Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015

Udbud af flexkørsel. Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015 Udbud af flexkørsel Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst v/carsten Hyldborg 2. Status på arbejdsklausuler v/ingrid Dissing 3. Kommende udbud af specialkørsler for Odense

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel

Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel Favrskov Kommune April 2014 side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger... 6 Den udbudte kørsel... 6 Oversigt over pakker... 6 Vigtige datoer vedrørende kontrakterne...

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027204

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027204 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027204 (Poul Holm, Erik B. Christiansen) 6. februar 2013 K E N D E L S E Droskeselskabet Odense Taxa a.m.b.a. (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Midttrafik, FynBus

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) TA11P - TA17P. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten 2013 2016

Tilbudsliste (TBL) TA11P - TA17P. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten 2013 2016 6 Tilbudsliste (TBL) A - Primærruter: B - Sekundæreruter: D - Plov distrikter: Læssevagt: TA01 - TA07 + TRS TA11P - TA17P TB20 - TB29 TD01 - TD13 Sølsted depot UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S Udbud af turbinerevision Offentliggjort den XX. april 2014 Tro og love erklæring om

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Notat Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik Nedenstående er servicekrav, der sammen med øvrige udbudsbetingelser,

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013 Konceptbeskrivelse KONCEPTBESKRIVELSE Version 1.0 November 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen Hvad er Flextrafi

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014

FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014 FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014 INTRODUKTION 3 FLEXTRAFIK KATALOG VERSION 2.0 INTRODUKTION MIDTTRAFIKS FLEXTRAFIK VARETAGER: - INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL - KOLLEKTIV TRAFIK (FLEXTUR OG

Læs mere

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Trafikselskabet FynBus CVR nr.: 29 97 99 44 EAN nr.: 5798002496055 11. november 2014 Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Handelsbetingelser Telekørsel administreres af trafikselskabet

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

LEXTraFik. midttrafik

LEXTraFik. midttrafik LEXTraFik midttrafik FLexTRAFiK KATALoG version 1.0 Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner og Tony Brøchner Layout Kastrup &Grafisk design Tryk JYPA ApS. indhold! HvAD er FLexTRAFiK? 4-5 Flextrafik og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik

Værd at vide om Flextrafik Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel, 19. januar 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby 05.14. Movia Design/M. Malling Foto: Movia/J. Carlberg Tlf. 36 13 14 15 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. 1 Vedr.: Tilbud på biler til Nyborg Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Nyborg Kommune, indkøb af 24 stk. fabriks

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bruger kører 1-2 gange pr. uge t/r til aflastning på Skovriddergården, Jægerspris fra Esbønderup

Bruger kører 1-2 gange pr. uge t/r til aflastning på Skovriddergården, Jægerspris fra Esbønderup Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere