Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013"

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 19. marts 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Ingen Flemming Gjelstrup anmodede om, pkt. 13 blev taget af dagsordenen, da stens vandplaner ikke er endelige. Dette var der ikke opbakning til, og sagen behandles som foruds. 19. marts 2013

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Tønder Kommunes Borgerservice- og Kanalstregi Revisionsberetning nr. 14 og Låneramme Frigivelse af anlægsmidler kortlægning af spildevandsforhold i det åbne land 9 5 Frigivelse af anlægsmidler Opgradering af busstoppesteder 11 6 Frigivelse af anlægsmidler afvandingsprojekt ved Lakolk Sø 12 7 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af korttidscenter 13 8 Tillæg til anlægsbevilling Klosterparkens ombygning til senhjerneskadetilbud 15 9 Overførsel af anlægsbevillinger fra 2012 til Ansøgning om kommunegaranti fra Løgumkloster Fjernvarme Godkendelse af ny biomassekedel, Rejsby Landevej 12B, Resjby Ansøgning om kommunegaranti - Rejsby Kraftvarmeværk Vedtagelse af Spildevandsplan marts

3 Refer 14 Rottehandlingsplan Helikopterlandingsplads - Rømø Havn - Principbeslutning Vedtagelse af Lokalplan nr Oplagsplads på Rømø Havn Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr og Lokalplan Erhvervsområde ved Rømø Havn Vedtagelse af Lokalplan nr for et område til offentlig og priv service ved Tøndervej, Skærbæk Forslag til Kommuneplantillæg og forslag til Lokalplan , for udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme, Løgumkloster Finansiering Renoveringen af Tønder Sport og Fritidscenter samt Hal Styrelsesvedtægt Tønder Ungdomsskole Kommissorium for evaluering af Helhedsløsningens Fase Kommunalisering af den selvejende institution Reva Tønder Forslag til overordnet trafikpolitik på skoleområdet 47 Lukkede dagsordenspunkter 25 Salg af areal Salg af areal marts

4 Refer 1. Tønder Kommunes Borgerservice og Kanalstregi A Sagsfremstilling Borgerservice- og Kanalstregien er en ramme for, hvordan vi tilrettelægger vores kommunikion med borgere og virksomheder på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvor der er fokus på god borgerbetjening, som tager udgangspunkt i borgeres og virksomheders situion. Borgerservicestregien skal understøtte en udvikling, hvor kommunen går fra have en centralt organiseret borgerservice til en struktur, hvor der tages udgangspunkt i den helhedsorienterede borgerbetjening uanset, hvor en given opgave organisorisk er placeret. Kanalstregien skal understøtte en udvikling, hvor borgernes henvendelser kanaliseres hen på den kanal, som i den enkelte situion er mest effektiv for såvel borgeren som for kommunen. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstregi er målet, 80 % af alle ansøgninger, indberetninger, breve og anden skriftlig kommunikion med det offentlige skal foregå digitalt i Der er fokus på, kommunerne har en særlig forpligtelse over for de borgere, som ikke har mulighed for, eller ikke kan betjene sig selv via de digitale løsninger. Borgerservice- og Kanalstregien er udarbejdet med udgangspunkt i det særligt stregiske indssomåde "Borgerservice og borgerbetjening" i Tønder Kommunes Stregiplan og KLs oplæg til "Fælleskommunal Borgerbetjeningsstregi - Fra central borgerservice til helhedsbetjening". Oplæg til Borgerservice- og Kanalstregi er behandlet i Direktionen den 7. februar Lovgrundlag Lov om kommunale borgerservicecentre og Lov om obligorisk selvbetjening. Økonomi Aftale om kommunernes økonomi for 2013 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, hvor det er aftalt, beregnet potentiale ved Digital Selvbetjening, Digital Post m.m indgår i DUT-beregningerne. For Tønder Kommune udgør dette beløb i 2015 og fremefter 4 mio. kr. årligt. Bilag Tønder Kommunes borgerservice- og kanalstregi version marts

5 Refer Direktøren indstiller, Økonomiudvalget sender oplæg til Borgerservice- og Kanalstregi til høring i HMU, Handicaprådet og Ældrerådet, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 40: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. HovedMED-Udvalget, 26. februar 2013, pkt. 5: HMU har følgende høringssvar: HMU tilslutter sig oplægget. Med bemærkning om, HMU anerkender, stregien får betydning for arbejdstilrettelæggelsen - fx. på ældre- og handicapområdet. Handicaprådet, 11. marts 2013, pkt. 5: Handicaprådet finder, oplægget er rigtig fint. Det bør sikres, mennesker med funktionsnedsættelse, f.eks. svagtseende og blinde, selv kan bruge den digitale hjemmeside til f.eks. ansøgningsskemaer. Ældrerådet, 12. marts 2013, pkt. 6: Ælderådet udtaler, det er betryggende vide, Tønder Kommune prioriterer digitale løsninger, hvor borgeren betjener sig selv, men også til en hver tid aktivt vil guide, vejlede og hjæpe borgeren. Beslutning Godkendt. 19. marts

6 Refer 2. Revisionsberetning nr. 14 og K Sagsfremstilling Revisionen har fremsendt revisionsberetning nr. 14 Vedrørende revisionsaftale og revisionsberetning nr. 15 Løbende revision Ingen af de 2 beretninger indeholder revisionsbemærkninger til besvarelse. Lovgrundlag Styrelsesloven Bilag Beretning nr 15 Løbende revision 2012.pdf Beretning nr 14 Revisionsaftale.pdf Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, revisionsberetning nr. 14 og 15, som ikke indeholder bemærkninger til besvarelse, godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 3: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

7 Refer 3. Låneramme Ø Sagsfremstilling På baggrund af regnskab 2012 er der udarbejdet en opgørelse på de områder, hvor kommunen har låneadgang for Låneadgangen er reguleret ved bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 (Lånebekendtgørelsen). Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2013 og lån skal være optaget senest den 30. april Opgørelse af låneramme for priser Automisk låneadgang: Kr. Energibesparende foranstaltning Byfornyelse Lån til betaling af ejendomssk Mellemtotal Dispension/deponeringsfritagelse Dispension fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 24/ vedr. ekstraordinær efterregulering af selvbudgettering. Indenrigs- og Sundhedsministeriets dispension af 24/ fra den ordinære lånepulje. Indenrigs- og Sundhedsministeriets dispension af 24/ samt 9/ vedr. kvalitetsfondsprojekter og itinvesteringer Dispension i kr. Udnyttet lånemulighed i kr I alt for dispensioner Bloktilskudsfordelt låneadgang 0 0 Låneramme 2012 i alt Der er ikke hjemtaget lån i der var budgetteret med hjemtage lån for 28,6 mio.kr. Der er i 2013 budgetteret med låneoptagelse på 19,5 mio. kr. Låneadgang som ikke udnyttes bortfalder. Den gennemsnitlige likviditet har i de første måneder af 2013 været 185 mio. kr. og er budgetteret til falde i overslagsårene. I budgetforudsætningerne er indregnet kommunen nettoafvikler lån med 14,4 mio. kr i kraft af afdrag på 91,4 mio. kr og låneoptagelse på 77 mio. kr. 19. marts

8 Refer Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomichefen indstiller, der optages lån på 33,317 mio. kr. Lånet optages med maksimal løbetid på 25 år og i øvrigt i overensstemmelse med Finansiel stregi pkt. 5-7, borgmesteren bemyndiges til på hjemtagelsestidspunktet vælge det billigste lån i sædvanlig anerkendt låneinstitut samt indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Direktion, 7. marts 2013, pkt. 4: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 5: Økonomiudvalget indstiller, lånerammen udnyttes som foruds i budgettet for 2013 med 19,5 mio. kr. Beslutning Godkendt. 19. marts

9 Refer 4. Frigivelse af anlægsmidler kortlægning af spildevandsforhold i det åbne land S Sagsfremstilling Forvaltningen har igangs en kortlægning af spildevandsforholdene ved ejendomme i det åbne land i To autoriserede kloakmestre har besøgt ca. 330 ejendomme og fastlagt, hvilken form for rensning spildevandet har på ejendommene. Kortlægningen skal danne grundlag for gennemførelsen af en bedre spildevandsrensning i de oplande, der er udpeget i de nu ugyldige vandplaner. Erfaringerne fra kortlægningen har vist, der er stor uoverensstemmelse mellem det ejerne har oplyst som spildevandsrensning i BBR og de faktiske forhold. Næsten alle har udledning fra septiktank til vandmiljøet, næsten alle er registret med nedsivning (uden tilladelse) i BBR. Det forventes, vandplanerne vil blive sendt i en supplerende høring i løbet af kort tid, forvaltningen forventer ikke, der vil være ændringer i afgrænsningen af de områder, der skal have en forbedret spildevandsrensning. Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsmidler til fortsætte kortlægningen af spildevandsforholdene i det åbne land med hovedvægten i de oplande, der er peget på i vandplanen, for derved have grundlaget, for gennemføre en bedre spildevandsrensning i det åbne land klart, når vandplanen bliver endeligt vedtaget. Sten har brugt BBR som en del af grundlaget for fastlægge, hvilke indsser det er nødvendigt gennemføre, for få et godt vandmiljø. Det er kommunens ansvar BBR er opderet ifølge bekendtgørelse om ajourføring af Bygnigs- og Boligregistret. Disse forhold betyder, en fortsættelse af kortlægningen af spildevandsforholdene i det åbne land også vil forbedre dagrundlaget for fremtidige vandplaner. Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven, Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Økonomi I budget for 2013 er der afs kr til kortlægning af spildevand i det åbne land. Fagchef for Miljø- og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling på kr til fortsætte arbejdet med kortlægge spildevandsforholdene i det åbne land, med hovedvægt på de områder der var peget på i vandplanen det i budget 2013 afste rådighedsbeløb frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 2: Indstillingen anbefales. 19. marts

10 Refer Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 6: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

11 Refer 5. Frigivelse af anlægsmidler Opgradering af busstoppesteder P Sagsfremstilling Der søges om frigivelse af midler fra investeringsoversigten til nyanlæg og opgradering af busstoppesteder i Agerskov og Bredebro. Der er samlet afs kr. i 2013 og i hvert af de efterfølgende år. Midlerne søges anvendt til etablering af to buslommer i begge retninger på Bovvej ved Agerskov. Det vil forbinde Agerskov til X-bus 915 Esbjerg-Ribe-Aabenraa-Sønderborg, herunder forbedrede busforbindelserne mellem Toftlund og Agerskov. X-busruten finansieres af Regionen. Overskydende midler søges anvendt til busskure til stoppestedet på Søndergade ved Bredebro Skole. Der er pt. ingen busskure eller muligheder for søge læ i umiddelbar nærhed af stoppestedet, som fra næste skoleår vil være skifteplads for overbygningselever til og fra Løgumkloster. Eleverne fordeles her på 3 busruter. Økonomi Bygherreoverslaget for buslommer på Bovvej ligger på ca kr. Dertil kommer ca kr. til busskure, cykelstiv m.v. 2 busskure på Søndergade ved Bredebro Skole ca kr. Bilag Plan buslommer på Bovvej ved Agerskov Fagchef for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling til projekterne på kr. det i budget 2013 afste rådighedsbeløb på kr. frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 7: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

12 Refer 6. Frigivelse af anlægsmidler afvandingsprojekt ved Lakolk Sø Ø Sagsfremstilling På budget 2013 er afs 0,5 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. i 2014 ( der dog ikke er forhånds prioriterede ) til etablering af nyt afløb mød øst fra Lakolk Sø. Aktiviteten i 2013 forventes primært være afklaring og projektering. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. det i budget 2013 afste rådighedsbeløb 0,5 mio. kr. frigives. indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 8: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

13 Refer 7. Frigivelse af anlægsmidler til etablering af korttidscenter P Sagsfremstilling I strukturændringen på plejecenterområdet, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2012, indgik der en ændring af Leos Plejecenter til Korttidscenter. Etablering af Korttidscenter indebærer, hovedbygningen med 15 boliger og 3 midlertidige boliger skal ændres til 11 korttidspladser samt rehabiliteringsklinik og træningsfaciliteter m.v. Der er i budget 2012 og 2013 afs i alt 5,524 mio. kr. til projektet. Flytningen af beboere har taget længere tid end foruds, idet der efter Sundhedsudvalgets beslutning, er taget hensyn til beboerens ønsker ved flytning til andet plejecenter. Tidsplanen for ombygningen er derfor forskudt fra oktober til november Ifølge byggeprogrammets tidsplan forventes der udbud og licition i marts/april og byggefase fra 13. maj til 18. oktober med ibrugtagning i uge 45. Arkitekttegnestuen Aabenraa ApS har været rådgiver på projektet, og der har været neds en byggegruppe med repræsentanter fra Leos Plejecenter, Sygeplejen, Træningsafdelingen, ITafdelingen, Teknisk forvaltning og med repræsention fra Ældrerådet. Ved ombygningen etableres følgende: Stueplan: 1. sal: 2. sal: 3 boliger Opholdsrum for beboere fra Leos Alle 2 og 6 Opholdsrum og køkken for beboere fra Bargumsvej Lokaler til rehabilitering og træning 4 boliger Opholdsrum for borgere i korttidscenter Kontor/personalerum 4 boliger Projektet omfter ombygning og renovering af 733 m 2 i hovedbygningen og 30 m 2 i centerbygningen. Økonomi Der er afs rådighedsbeløb på i alt 5,524 mio. kr. til anlægsprojektet fordelt med 1,001 mio. kr. i 2012 og 4,523 mio. kr. i Rådighedsbeløbet fra 2012 indgår i anlægsoverførsler til I byggeprogrammet indgår der følgende overslag over anlægsudgifterne: 1. Byggeplads Håndværkerudgifter Inventar og udstyr Uforudseelige udgifter (10%) Omkostninger marts

14 Refer Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 5,500 mio. kr. til ombygning af Leos Plejecenter til Korttidscenter, der frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2013, Teknik og Miljø bemyndiges til gennemføre byggeprojektet, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, sagen efterfølgende sendes til orientering i Ældrerådet og FagMED Pleje og Omsorg. Sundhedsudvalgets, 11. marts 2013, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Birthe Haag Frikke og Johan Kristensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 10: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

15 Refer 8. Tillæg til anlægsbevilling Klosterparkens ombygning til senhjerneskadetilbud P Sagsfremstilling Det er i forbindelse med godkendelse af den fremtidige struktur på plejecenterområdet besluttet, Klosterparken skal varetage opgaver på området for fysisk handicappede og senhjerneskadede. Med henblik på ombygge institutionen fra 40 enkeltværelsesboliger til 20 to-rums-boliger er der tidligere meddelt en anlægsbevilling på 1,002 mio. kr. til indretning af 3 to-rums-boliger, incl. brandsikring, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af , samt en anlægsbevilling på 1,110 mio. kr. til indretning af 4 to-rums-boliger samt et træningskøkken, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af Der har primo februar 2013 været afholdt licition på anlægsarbejdet. Resultet er, udgiften til ombygning af boliger er blevet højere end forventet, mens brandsikringen er blevet billigere end forventet. Samlet set er der tale om en merudgift på kr. Der er samtidig i opgavebeskrivelsen til licitionen medtaget isætning af dør i træningskøkken til udeareal og stiforbindelse fra den nye dør. Det er ved planlægning af arbejdet fundet hensigtsmæssigt medtage dette arbejde for minimere generne på institutionen. Merudgiften udgør kr. Ifølge teknisk forvaltning udgør den samlede merudgift i alt kr., og forvaltningen foreslår, anlægsbevillingen forhøjes med beløbet. Finansiering kan ske fra restbeløb til træningsfaciliteter på kr. i Det er tidligere oplyst, rådighedsbeløbene for det resterende projekt vil blive søgt tilpasset de øgede brandkrav ved budgetlægningen for Fagchef for Psykiri og Handicap instiller, der meddeles et tillæg til anlægsbevilling vedrørende ombygning af 7 to-rumsboliger samt træningskøkken på kr., rådighedsbeløbet i 2013 forhøjes med kr. med finansiering fra restbeløb til træningsfaciliteter i 2013, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Socialudvalget, 5. marts 2013, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Birthe Haag Frikke deltog ikke i dette punkt på dagsordenen. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 11: Indstilles godkendt. 19. marts

16 Refer Beslutning Godkendt. 19. marts

17 Refer 9. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2012 til S Sagsfremstilling Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte/merforbrugte rådighedsbeløb til overførsel fra 2012 til Økonomi Forud for denne opgørelse er der godkendt overførsler på 5,2 mio. kr. fordelt med 2,8 mio. kr. til Jobcentret, 1,0 mio. kr. til Ulrikskollegiet, 1,0 mio. kr. til vagtcentral og 0,4 mio. kr. til Lakolk camping Ved halvårsregnskabet var den forventede overførsel opgjort til 36,1 mio. kr. Ved regnskabsaflæggelsen udgør den 43,2 mio. kr. Tillagt 5,2 mio. kr. som er tidligere godkendt udgør overførslerne 48,4 mio. kr. Forskellen skyldes primært usikkerheden ved anlægsprojektets igangsætning. Bilag Specifikion til ØK behandling efter DIR Økomomichefen indstiller, anlægsoverførslerne på 43,2 mio. kr.fra 2012 til 2013 godkendes overførte rådighedsbeløb frigives Direktion, 7. marts 2013, pkt. 6: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 12: Indstilles godkendt. 19. marts

18 Refer Beslutning Godkendt. 19. marts

19 Refer 10. Ansøgning om kommunegaranti fra Løgumkloster Fjernvarme Ø Sagsfremstilling Løgumkloster Fjernvarme ansøger om kommunegaranti på 10,6 mio. kr. til optagelse af lån i Kommunekredit. Projektet omfter distributionsledning samt en biomassekedel til udvidelse af forsyningsområdet i nordvest området i Løgumkloster. Det nye forsyningsomåde omfter 248 forbrugere. Den eksisterende ældre gaskedel kan ikke opfylde NOx udledningskravene og kører på dispension, derfor ønskes der opført en biomassekedel med en størrelse der svarer til udvidelsen af forsyningsområdet. Løgumkloster Fjernvarme samarbejder med rådgivere fra både Rambøll og DFP i hele projektforløbet. Tønder Kommune har haft et rådgivende ingenørfirma til foretage risikovurdering og konkluderer, træpillekedel understøtter den fornødne omkostningseffektive omstilling af energisektoren på både kort og lang sigt med hensyn til udfasning af fossile brændsler og en reduceret udledning af drivhusgasser. Ligeledes siger konklusionen, prisen på træpiller vil stige, men det antages ikke prisen på træpiller vil stige mere end de øvrige brændselstyper, der anvendes i sektoren. Endelig er der tale om en meget velafprøvet teknologi med mange års udvikling og drift bag sig, der samlet set er med til garantere en høj forsyningssikkerhed. I forhold til administrionspraksis for lån med kommunegaranti er vurderingen af projektetsog selskabets økonomi, der kan ydes kommunegaranti til det ansøgte. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 68 af 25. januar Økonomi Der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis Bilag Teknisk Vurdering Løgumkloster.pdf Sagsbehandlingsnot for kommunegaranti vedr. Løgumkloster Fjernvarme på 10,6 mio. kr. Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, der gives kommunegaranti på 10,6 mio. kr. 19. marts

20 Refer der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 13: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

21 Refer 11. Godkendelse af ny biomassekedel, Rejsby Landevej 12B, Resjby P Sagsfremstilling Tønder Kommune har modtaget et projektforslag fra Rejsby Kraftvarmeværk A.M.BA. Projektforslaget omftter godkendelse af en ny 995 kw (indfyret effekt) biomassekedel til varmeproduktion til fjernvarme. Det eksisterende anlæg bevares og omstilles til rådighed for det regulerbare elkraftmarked. Projektet er godkendelsespligtigt jf. Projektbekendtgørelsens 15 og godkendelsesbestemmelserne i kap. 5. Projektet er en direkte følge af den ændring der skete af Projektbekendtgørelsen i juli 2012, idet en række værker fik lempede vilkår. Projektforslaget er derfor i overenstemmelse med projektbekendtgørelsen og varmeforsyninglovens formål og kan derfor godkendes. Jf. lempelse i 21 stk. 2 skal der ikke udføres samfundsøkonomiske scenarieberegninger, hvorfor samfundsøkonomiske betragtninger udgår. Projektforslaget belyser i stedet de selskabsøkonomiske, brugerøkonomiske og energi- og miljømæssige konsekvenser. Gennemførelsen af projektet medfører en selskabsøkonomisk besparelse på ca kr. / år, set over den 20 årige investeringsperiode. Den selskabsøkonomiske besparelse kanaliseres videre til forbrugerbesparelser, som for et standardhus med et standardforbrug på 18 MW/år, udgør årlig besparelse på ca kr. inklusiv moms. Gennemførelse af projektet vil medføre et reduceret nurgasforbrug på ca m²/år og der forbruges i stedet maksimalt ca tons biomassebrændsel/år. Gennemførelse af projektet medfører der udledes ca. 758 tons CO 2 mindre/år. Det vurderes gennemførelse af Projektet ikke medfører andre væsentlige energimæssige eller miljømæssige konsekvenser. Tønder Kommune har den 5. februar 2013 truffet afgørelse om anlægget ikke er VVMpligtigt idet anlægget er VVM-screenet og anlægget ikke medfører væsentlige påvirkninger af nur og miljø. Klagefristen for denne afgørelse udløber 5. marts Lovgrundlag Varmeforsyningsloven, Projektbekendtgørelsen Økonomi Der er søgt om kommunegaranti på 2,9 mio. kr og der er indhentet teknisk risikovurdering. Bilag 30 sider: Revideret, Projektforslag for ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk, Landevejen 12B, 6780 Skærbæk udkast til godkendelsesskrivelse, Rejsby Landevej 12B, 6780 Skærbæk 19. marts

22 Refer Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, projektforslaget godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 13: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 14: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

23 Refer 12. Ansøgning om kommunegaranti - Rejsby Kraftvarmeværk Ø Sagsfremstilling Rejsby Kraftvarmeværk har søgt om kommunegaranti på 2,9 mio. kr. til opførelse af et træpillefyr. Projektet omfter opførelse af et træpillefyr med baggrund i Folketingets energiaftale den 22. marts 2012, hvor de 35 værker, her iblandt Rejsby Kraftvarmeværk, med højest varmepris får lov til installere en biomassekedel for den afgiftsbegunstigede biomasse kan erstte en del af den dyre nurgas med lavere varmepriser til følge. Tønder kommune har, forinden vedtagelse af den nye administionspraksis vedrørende kommunegaranti, haft et rådgivende ingenørfirma til foretage en risikovurdering og som konkluderer øget anvendelse af biomasse understøtter den fornødne omkostningseffektive omstilling af energisektoren på både kort og lang sigt med hensyn til udfasning af fossile brændsler og en reduceret udledning af drivhusgasser. Ligeledes siger konklusionen, prisen på biomasse vil stige, men det antages ikke prisen på biomasse vil stige markant mere end de øvrige brændselstyper, der anvendes i sektoren. Muligheden for anvende både træpiller og -flis på værket giver god mulighed for optimere varmeproduktionen og sikre en god tilpasning til såvel internionale, nionale og lokale markedsforhold. Endvidere må biomassekedler betragtes som en meget velafprøvet teknologi med mange års udvikling og drift bag sig, hvilket styrker projektets drifts- og forsyningssikkerhed. I forhold til administrionspraksis for lån med kommunegaranti er vurderingen af projektetsog selskabets økonomi, der kan ydes kommunegaranti til det ansøgte. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 68 af 25. januar Økonomi Der opkræves garantiprovison efter sædvanlig praksis. Bilag Sagsbehandlingsnot for ansøgning om kommunegaranti på 2,9 mio. kr. vedr. Rejsby Kraftvarmeværk Teknisk Vurdering biokedel Rejsby.pdf Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, der gives kommunegaranti på 2,9 mio. kr. der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis 19. marts

24 Refer indstillingen videresendes til kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 15: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

25 Refer 13. Vedtagelse af Spildevandsplan P Sagsfremstilling Den endelige spildevandsplan forelægges til vedtagelse. Et forslag til spildevandsplan blev sendt i offentlig høring fra den 9. oktober til den 4. december I høringsperioden kom der et høringsvar fra Tønder Forsyning A/S. Høringssvaret bestod hovedsageligt i korrektioner og forslag til opderinger af kort. Disse korrektioner er tilføjet, sammen med resultet af kortlægningen af spildevandsforholdene ved ejendomme i det åbne land. Spildevandsplanen er udarbejdet i overenstemmelse med Stens Vandplaner. Vandplanerne er kendt ugyldige af Miljø- og Nurklagenævnet i december Det forventes vandplanerne bliver vedtaget efter en ny høringsperiode. Det forventes ikke, der vil være væsentlige ændringer i forhold til krav om spildevandsrensning efter en ny høring. Som en konsekvens af de ugyldige vandplaner foreslår forvaltningen, kravene i spildevandsplanen om rensning af spildevand for ejendomme i det åbne land udsættes indtil sten har vedtaget vandplanen igen. Vandplanen udgør sammen med en godkendt spildevandsplan de planlægningsmæssige forudsætninger for gennemføre krav om bedre rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land. Planerne for forsyningens udbygning af renseanlæg, separ- og nykloakeringer er hovedsagelig begrundet i driftsøkonomi og er ikke afhængig af en godkendt vandplan og den del af spildevandsplanen foreslås fastholdt og gennemført, som planlagt. Indtil vandplanen er vedtaget igen, er det målsætningerne i Sønderjyllands amts regionplan, der gælder. Når vandplanerne er vedtaget, vil forvaltningen gennemføre planerne for en bedre spildevandsrensning i de udpegede oplande. Spildevandsplanen udgives digitalt via kommunens planportal og hjemmesiden. Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven Fagchef for Miljø- og Nur indstiller, spildevandsplanen godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 25: Indstilles godkendt med den bemærkning, den digitale spildevandsplan er udsendt ved et link til det elektroniske plansystem til Kommunalbestyrelsens medlemmer fredag den 8. marts sammen med Økonomiudvalgets dagsorden. 19. marts

26 Refer Beslutning Godkendt. 19. marts

27 Refer 14. Rottehandlingsplan P Sagsfremstilling Tønder Kommune har ansvaret for en effektiv rottebekæmpelse. I den nye bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter er det et krav, Kommunalbestyrelsen hvert 3. år skal vedtage en handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Forvaltningen har udarbejdet forslag til handlingsplan, hvor hovedmålet er, der ikke skal være rotter i beboelse, og bekæmpelsen skal foregå med så lidt gift som muligt. Der planlægges et udvidet samarbejde med Tønder Forsyning om indkøb af elektroniske rottefælder. Fælderne skal sættes op i Tønder Forsynings kloaknet på de steder, hvor der er konsteret rotteproblemer. Disse fælder er indrettet på en sådan måde, rotter dræbes, når de går i fælden og samtidig bliver rotten registreret, alt sammen uden forbrug af gift. Forvaltningen har kendskab til kommuner, der har haft stor succes med denne metode. Et andet tiltag er informere om, hvordan risikoen for rotteangreb kan minimeres både i det åbne land og i byområder. Informionen skal foregå via annoncer og hjemmesiden. Lovgrundlag Rottebekendtgørelsen Økonomi Alle husstande betaler et gebyr til rottebekæmpelsen over ejendomsskten. Gebyret fastsættes udfra ejendomsværdien for den enkelte ejendom. I 2013 er der budgetteret med udgifter på ca kr til rottebekæmpelsen. Udgiften er beregnet udfra kontrakt med rottebekæmpelsesfirmaet, administrion og IT-programmer. Fagchef for Miljø- og Nur indstiller, rottehandlingsplanen godkendes. planen offentliggøres digitalt på hjemmesiden/planportal, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 8: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 26: Indstilles godkendt med den bemærkning, den digitale spildevandsplan er udsendt via et link til det elektroniske plansystem til Kommunalbestyrelsens medlemmer fredag den 8. marts sammen med Økonomiudvalgets dagsorden. Beslutning Godkendt, idet henvisningen i ØK-referet retteligt skulle have været den digitale rotteplan i stedet for spildevandsplan. 19. marts

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat. Mødedato: 5. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 5, Rådhusstræde 2, Løgumkloster. Starttidspunkt for møde: 13:00.

Referat. Mødedato: 5. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 5, Rådhusstræde 2, Løgumkloster. Starttidspunkt for møde: 13:00. Refer Refer Mødedo: 5. marts 2013 Mødelokale: Mødelokale 5, Rådhusstræde 2, Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 13:00 Fraværende: 5. marts 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 12. marts 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. marts 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og referat 3 2 Orientering

Læs mere

Endvidere søges også om Tønder Kommune tinglyser en evt beslutning om forblivelsespligt på ejendommene.

Endvidere søges også om Tønder Kommune tinglyser en evt beslutning om forblivelsespligt på ejendommene. Tønder Kommune Teknik- og Miljøudvalget Møde den 6. maj 2014 9. Projektforslag for forblivelsespligt, Skærbæk Fjernvarme 13.03.20-P19-1-13 Sagsfremstilling Tønder Kommune har modtaget et projektforslag

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 16. november 2015

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 16. november 2015 Ekstraordinært møde Mødedato: 16. november 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter, Lisbeth B. Petersen, Bent Aabling Paulsen og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen 1. Indledning Dette er et tillæg til Spildevandsplanen 2014-2017 for

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet Afgørelsen og tilladelsens

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. april 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Bent Å. Poulsen ved afbud. Susanne Linnet deltog ikke i puntkerne 28-30,

Referat. Mødedato: 24. april 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Bent Å. Poulsen ved afbud. Susanne Linnet deltog ikke i puntkerne 28-30, Refer Refer Mødedo: 24. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Haag Frikke og Bent Å. Poulsen ved afbud. Susanne Linnet deltog ikke i puntkerne

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 16. november 2015. Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen

Dagsorden. Mødedato: 16. november 2015. Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen Ekstraordinært møde Mødedato: 16. november 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 16. november 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 13. august 2013 Mødelokale: Hasselvej 2, Handicap Løgumgård Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat. Mødedato: 1. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 5, Rådhusstræde 2, Løgumkloster. Starttidspunkt for møde: 14:00.

Referat. Mødedato: 1. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 5, Rådhusstræde 2, Løgumkloster. Starttidspunkt for møde: 14:00. Mødedo: 1. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 5, Rådhusstræde 2, Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 14:00 Fraværende: 1. april 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering

Læs mere

Referat. Mødedato: 9. september Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 9. september Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende: Mødedo: 9. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bent Aabling Paulsen 9. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere