Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013"

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 19. marts 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Ingen Flemming Gjelstrup anmodede om, pkt. 13 blev taget af dagsordenen, da stens vandplaner ikke er endelige. Dette var der ikke opbakning til, og sagen behandles som foruds. 19. marts 2013

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Tønder Kommunes Borgerservice- og Kanalstregi Revisionsberetning nr. 14 og Låneramme Frigivelse af anlægsmidler kortlægning af spildevandsforhold i det åbne land 9 5 Frigivelse af anlægsmidler Opgradering af busstoppesteder 11 6 Frigivelse af anlægsmidler afvandingsprojekt ved Lakolk Sø 12 7 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af korttidscenter 13 8 Tillæg til anlægsbevilling Klosterparkens ombygning til senhjerneskadetilbud 15 9 Overførsel af anlægsbevillinger fra 2012 til Ansøgning om kommunegaranti fra Løgumkloster Fjernvarme Godkendelse af ny biomassekedel, Rejsby Landevej 12B, Resjby Ansøgning om kommunegaranti - Rejsby Kraftvarmeværk Vedtagelse af Spildevandsplan marts

3 Refer 14 Rottehandlingsplan Helikopterlandingsplads - Rømø Havn - Principbeslutning Vedtagelse af Lokalplan nr Oplagsplads på Rømø Havn Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr og Lokalplan Erhvervsområde ved Rømø Havn Vedtagelse af Lokalplan nr for et område til offentlig og priv service ved Tøndervej, Skærbæk Forslag til Kommuneplantillæg og forslag til Lokalplan , for udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme, Løgumkloster Finansiering Renoveringen af Tønder Sport og Fritidscenter samt Hal Styrelsesvedtægt Tønder Ungdomsskole Kommissorium for evaluering af Helhedsløsningens Fase Kommunalisering af den selvejende institution Reva Tønder Forslag til overordnet trafikpolitik på skoleområdet 47 Lukkede dagsordenspunkter 25 Salg af areal Salg af areal marts

4 Refer 1. Tønder Kommunes Borgerservice og Kanalstregi A Sagsfremstilling Borgerservice- og Kanalstregien er en ramme for, hvordan vi tilrettelægger vores kommunikion med borgere og virksomheder på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvor der er fokus på god borgerbetjening, som tager udgangspunkt i borgeres og virksomheders situion. Borgerservicestregien skal understøtte en udvikling, hvor kommunen går fra have en centralt organiseret borgerservice til en struktur, hvor der tages udgangspunkt i den helhedsorienterede borgerbetjening uanset, hvor en given opgave organisorisk er placeret. Kanalstregien skal understøtte en udvikling, hvor borgernes henvendelser kanaliseres hen på den kanal, som i den enkelte situion er mest effektiv for såvel borgeren som for kommunen. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstregi er målet, 80 % af alle ansøgninger, indberetninger, breve og anden skriftlig kommunikion med det offentlige skal foregå digitalt i Der er fokus på, kommunerne har en særlig forpligtelse over for de borgere, som ikke har mulighed for, eller ikke kan betjene sig selv via de digitale løsninger. Borgerservice- og Kanalstregien er udarbejdet med udgangspunkt i det særligt stregiske indssomåde "Borgerservice og borgerbetjening" i Tønder Kommunes Stregiplan og KLs oplæg til "Fælleskommunal Borgerbetjeningsstregi - Fra central borgerservice til helhedsbetjening". Oplæg til Borgerservice- og Kanalstregi er behandlet i Direktionen den 7. februar Lovgrundlag Lov om kommunale borgerservicecentre og Lov om obligorisk selvbetjening. Økonomi Aftale om kommunernes økonomi for 2013 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, hvor det er aftalt, beregnet potentiale ved Digital Selvbetjening, Digital Post m.m indgår i DUT-beregningerne. For Tønder Kommune udgør dette beløb i 2015 og fremefter 4 mio. kr. årligt. Bilag Tønder Kommunes borgerservice- og kanalstregi version marts

5 Refer Direktøren indstiller, Økonomiudvalget sender oplæg til Borgerservice- og Kanalstregi til høring i HMU, Handicaprådet og Ældrerådet, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 40: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. HovedMED-Udvalget, 26. februar 2013, pkt. 5: HMU har følgende høringssvar: HMU tilslutter sig oplægget. Med bemærkning om, HMU anerkender, stregien får betydning for arbejdstilrettelæggelsen - fx. på ældre- og handicapområdet. Handicaprådet, 11. marts 2013, pkt. 5: Handicaprådet finder, oplægget er rigtig fint. Det bør sikres, mennesker med funktionsnedsættelse, f.eks. svagtseende og blinde, selv kan bruge den digitale hjemmeside til f.eks. ansøgningsskemaer. Ældrerådet, 12. marts 2013, pkt. 6: Ælderådet udtaler, det er betryggende vide, Tønder Kommune prioriterer digitale løsninger, hvor borgeren betjener sig selv, men også til en hver tid aktivt vil guide, vejlede og hjæpe borgeren. Beslutning Godkendt. 19. marts

6 Refer 2. Revisionsberetning nr. 14 og K Sagsfremstilling Revisionen har fremsendt revisionsberetning nr. 14 Vedrørende revisionsaftale og revisionsberetning nr. 15 Løbende revision Ingen af de 2 beretninger indeholder revisionsbemærkninger til besvarelse. Lovgrundlag Styrelsesloven Bilag Beretning nr 15 Løbende revision 2012.pdf Beretning nr 14 Revisionsaftale.pdf Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, revisionsberetning nr. 14 og 15, som ikke indeholder bemærkninger til besvarelse, godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 3: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

7 Refer 3. Låneramme Ø Sagsfremstilling På baggrund af regnskab 2012 er der udarbejdet en opgørelse på de områder, hvor kommunen har låneadgang for Låneadgangen er reguleret ved bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 (Lånebekendtgørelsen). Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2013 og lån skal være optaget senest den 30. april Opgørelse af låneramme for priser Automisk låneadgang: Kr. Energibesparende foranstaltning Byfornyelse Lån til betaling af ejendomssk Mellemtotal Dispension/deponeringsfritagelse Dispension fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 24/ vedr. ekstraordinær efterregulering af selvbudgettering. Indenrigs- og Sundhedsministeriets dispension af 24/ fra den ordinære lånepulje. Indenrigs- og Sundhedsministeriets dispension af 24/ samt 9/ vedr. kvalitetsfondsprojekter og itinvesteringer Dispension i kr. Udnyttet lånemulighed i kr I alt for dispensioner Bloktilskudsfordelt låneadgang 0 0 Låneramme 2012 i alt Der er ikke hjemtaget lån i der var budgetteret med hjemtage lån for 28,6 mio.kr. Der er i 2013 budgetteret med låneoptagelse på 19,5 mio. kr. Låneadgang som ikke udnyttes bortfalder. Den gennemsnitlige likviditet har i de første måneder af 2013 været 185 mio. kr. og er budgetteret til falde i overslagsårene. I budgetforudsætningerne er indregnet kommunen nettoafvikler lån med 14,4 mio. kr i kraft af afdrag på 91,4 mio. kr og låneoptagelse på 77 mio. kr. 19. marts

8 Refer Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomichefen indstiller, der optages lån på 33,317 mio. kr. Lånet optages med maksimal løbetid på 25 år og i øvrigt i overensstemmelse med Finansiel stregi pkt. 5-7, borgmesteren bemyndiges til på hjemtagelsestidspunktet vælge det billigste lån i sædvanlig anerkendt låneinstitut samt indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Direktion, 7. marts 2013, pkt. 4: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 5: Økonomiudvalget indstiller, lånerammen udnyttes som foruds i budgettet for 2013 med 19,5 mio. kr. Beslutning Godkendt. 19. marts

9 Refer 4. Frigivelse af anlægsmidler kortlægning af spildevandsforhold i det åbne land S Sagsfremstilling Forvaltningen har igangs en kortlægning af spildevandsforholdene ved ejendomme i det åbne land i To autoriserede kloakmestre har besøgt ca. 330 ejendomme og fastlagt, hvilken form for rensning spildevandet har på ejendommene. Kortlægningen skal danne grundlag for gennemførelsen af en bedre spildevandsrensning i de oplande, der er udpeget i de nu ugyldige vandplaner. Erfaringerne fra kortlægningen har vist, der er stor uoverensstemmelse mellem det ejerne har oplyst som spildevandsrensning i BBR og de faktiske forhold. Næsten alle har udledning fra septiktank til vandmiljøet, næsten alle er registret med nedsivning (uden tilladelse) i BBR. Det forventes, vandplanerne vil blive sendt i en supplerende høring i løbet af kort tid, forvaltningen forventer ikke, der vil være ændringer i afgrænsningen af de områder, der skal have en forbedret spildevandsrensning. Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsmidler til fortsætte kortlægningen af spildevandsforholdene i det åbne land med hovedvægten i de oplande, der er peget på i vandplanen, for derved have grundlaget, for gennemføre en bedre spildevandsrensning i det åbne land klart, når vandplanen bliver endeligt vedtaget. Sten har brugt BBR som en del af grundlaget for fastlægge, hvilke indsser det er nødvendigt gennemføre, for få et godt vandmiljø. Det er kommunens ansvar BBR er opderet ifølge bekendtgørelse om ajourføring af Bygnigs- og Boligregistret. Disse forhold betyder, en fortsættelse af kortlægningen af spildevandsforholdene i det åbne land også vil forbedre dagrundlaget for fremtidige vandplaner. Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven, Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Økonomi I budget for 2013 er der afs kr til kortlægning af spildevand i det åbne land. Fagchef for Miljø- og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling på kr til fortsætte arbejdet med kortlægge spildevandsforholdene i det åbne land, med hovedvægt på de områder der var peget på i vandplanen det i budget 2013 afste rådighedsbeløb frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 2: Indstillingen anbefales. 19. marts

10 Refer Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 6: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

11 Refer 5. Frigivelse af anlægsmidler Opgradering af busstoppesteder P Sagsfremstilling Der søges om frigivelse af midler fra investeringsoversigten til nyanlæg og opgradering af busstoppesteder i Agerskov og Bredebro. Der er samlet afs kr. i 2013 og i hvert af de efterfølgende år. Midlerne søges anvendt til etablering af to buslommer i begge retninger på Bovvej ved Agerskov. Det vil forbinde Agerskov til X-bus 915 Esbjerg-Ribe-Aabenraa-Sønderborg, herunder forbedrede busforbindelserne mellem Toftlund og Agerskov. X-busruten finansieres af Regionen. Overskydende midler søges anvendt til busskure til stoppestedet på Søndergade ved Bredebro Skole. Der er pt. ingen busskure eller muligheder for søge læ i umiddelbar nærhed af stoppestedet, som fra næste skoleår vil være skifteplads for overbygningselever til og fra Løgumkloster. Eleverne fordeles her på 3 busruter. Økonomi Bygherreoverslaget for buslommer på Bovvej ligger på ca kr. Dertil kommer ca kr. til busskure, cykelstiv m.v. 2 busskure på Søndergade ved Bredebro Skole ca kr. Bilag Plan buslommer på Bovvej ved Agerskov Fagchef for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling til projekterne på kr. det i budget 2013 afste rådighedsbeløb på kr. frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 7: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

12 Refer 6. Frigivelse af anlægsmidler afvandingsprojekt ved Lakolk Sø Ø Sagsfremstilling På budget 2013 er afs 0,5 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. i 2014 ( der dog ikke er forhånds prioriterede ) til etablering af nyt afløb mød øst fra Lakolk Sø. Aktiviteten i 2013 forventes primært være afklaring og projektering. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. det i budget 2013 afste rådighedsbeløb 0,5 mio. kr. frigives. indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 8: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

13 Refer 7. Frigivelse af anlægsmidler til etablering af korttidscenter P Sagsfremstilling I strukturændringen på plejecenterområdet, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2012, indgik der en ændring af Leos Plejecenter til Korttidscenter. Etablering af Korttidscenter indebærer, hovedbygningen med 15 boliger og 3 midlertidige boliger skal ændres til 11 korttidspladser samt rehabiliteringsklinik og træningsfaciliteter m.v. Der er i budget 2012 og 2013 afs i alt 5,524 mio. kr. til projektet. Flytningen af beboere har taget længere tid end foruds, idet der efter Sundhedsudvalgets beslutning, er taget hensyn til beboerens ønsker ved flytning til andet plejecenter. Tidsplanen for ombygningen er derfor forskudt fra oktober til november Ifølge byggeprogrammets tidsplan forventes der udbud og licition i marts/april og byggefase fra 13. maj til 18. oktober med ibrugtagning i uge 45. Arkitekttegnestuen Aabenraa ApS har været rådgiver på projektet, og der har været neds en byggegruppe med repræsentanter fra Leos Plejecenter, Sygeplejen, Træningsafdelingen, ITafdelingen, Teknisk forvaltning og med repræsention fra Ældrerådet. Ved ombygningen etableres følgende: Stueplan: 1. sal: 2. sal: 3 boliger Opholdsrum for beboere fra Leos Alle 2 og 6 Opholdsrum og køkken for beboere fra Bargumsvej Lokaler til rehabilitering og træning 4 boliger Opholdsrum for borgere i korttidscenter Kontor/personalerum 4 boliger Projektet omfter ombygning og renovering af 733 m 2 i hovedbygningen og 30 m 2 i centerbygningen. Økonomi Der er afs rådighedsbeløb på i alt 5,524 mio. kr. til anlægsprojektet fordelt med 1,001 mio. kr. i 2012 og 4,523 mio. kr. i Rådighedsbeløbet fra 2012 indgår i anlægsoverførsler til I byggeprogrammet indgår der følgende overslag over anlægsudgifterne: 1. Byggeplads Håndværkerudgifter Inventar og udstyr Uforudseelige udgifter (10%) Omkostninger marts

14 Refer Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 5,500 mio. kr. til ombygning af Leos Plejecenter til Korttidscenter, der frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2013, Teknik og Miljø bemyndiges til gennemføre byggeprojektet, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, sagen efterfølgende sendes til orientering i Ældrerådet og FagMED Pleje og Omsorg. Sundhedsudvalgets, 11. marts 2013, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Birthe Haag Frikke og Johan Kristensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 10: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

15 Refer 8. Tillæg til anlægsbevilling Klosterparkens ombygning til senhjerneskadetilbud P Sagsfremstilling Det er i forbindelse med godkendelse af den fremtidige struktur på plejecenterområdet besluttet, Klosterparken skal varetage opgaver på området for fysisk handicappede og senhjerneskadede. Med henblik på ombygge institutionen fra 40 enkeltværelsesboliger til 20 to-rums-boliger er der tidligere meddelt en anlægsbevilling på 1,002 mio. kr. til indretning af 3 to-rums-boliger, incl. brandsikring, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af , samt en anlægsbevilling på 1,110 mio. kr. til indretning af 4 to-rums-boliger samt et træningskøkken, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af Der har primo februar 2013 været afholdt licition på anlægsarbejdet. Resultet er, udgiften til ombygning af boliger er blevet højere end forventet, mens brandsikringen er blevet billigere end forventet. Samlet set er der tale om en merudgift på kr. Der er samtidig i opgavebeskrivelsen til licitionen medtaget isætning af dør i træningskøkken til udeareal og stiforbindelse fra den nye dør. Det er ved planlægning af arbejdet fundet hensigtsmæssigt medtage dette arbejde for minimere generne på institutionen. Merudgiften udgør kr. Ifølge teknisk forvaltning udgør den samlede merudgift i alt kr., og forvaltningen foreslår, anlægsbevillingen forhøjes med beløbet. Finansiering kan ske fra restbeløb til træningsfaciliteter på kr. i Det er tidligere oplyst, rådighedsbeløbene for det resterende projekt vil blive søgt tilpasset de øgede brandkrav ved budgetlægningen for Fagchef for Psykiri og Handicap instiller, der meddeles et tillæg til anlægsbevilling vedrørende ombygning af 7 to-rumsboliger samt træningskøkken på kr., rådighedsbeløbet i 2013 forhøjes med kr. med finansiering fra restbeløb til træningsfaciliteter i 2013, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Socialudvalget, 5. marts 2013, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Birthe Haag Frikke deltog ikke i dette punkt på dagsordenen. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 11: Indstilles godkendt. 19. marts

16 Refer Beslutning Godkendt. 19. marts

17 Refer 9. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2012 til S Sagsfremstilling Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte/merforbrugte rådighedsbeløb til overførsel fra 2012 til Økonomi Forud for denne opgørelse er der godkendt overførsler på 5,2 mio. kr. fordelt med 2,8 mio. kr. til Jobcentret, 1,0 mio. kr. til Ulrikskollegiet, 1,0 mio. kr. til vagtcentral og 0,4 mio. kr. til Lakolk camping Ved halvårsregnskabet var den forventede overførsel opgjort til 36,1 mio. kr. Ved regnskabsaflæggelsen udgør den 43,2 mio. kr. Tillagt 5,2 mio. kr. som er tidligere godkendt udgør overførslerne 48,4 mio. kr. Forskellen skyldes primært usikkerheden ved anlægsprojektets igangsætning. Bilag Specifikion til ØK behandling efter DIR Økomomichefen indstiller, anlægsoverførslerne på 43,2 mio. kr.fra 2012 til 2013 godkendes overførte rådighedsbeløb frigives Direktion, 7. marts 2013, pkt. 6: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 12: Indstilles godkendt. 19. marts

18 Refer Beslutning Godkendt. 19. marts

19 Refer 10. Ansøgning om kommunegaranti fra Løgumkloster Fjernvarme Ø Sagsfremstilling Løgumkloster Fjernvarme ansøger om kommunegaranti på 10,6 mio. kr. til optagelse af lån i Kommunekredit. Projektet omfter distributionsledning samt en biomassekedel til udvidelse af forsyningsområdet i nordvest området i Løgumkloster. Det nye forsyningsomåde omfter 248 forbrugere. Den eksisterende ældre gaskedel kan ikke opfylde NOx udledningskravene og kører på dispension, derfor ønskes der opført en biomassekedel med en størrelse der svarer til udvidelsen af forsyningsområdet. Løgumkloster Fjernvarme samarbejder med rådgivere fra både Rambøll og DFP i hele projektforløbet. Tønder Kommune har haft et rådgivende ingenørfirma til foretage risikovurdering og konkluderer, træpillekedel understøtter den fornødne omkostningseffektive omstilling af energisektoren på både kort og lang sigt med hensyn til udfasning af fossile brændsler og en reduceret udledning af drivhusgasser. Ligeledes siger konklusionen, prisen på træpiller vil stige, men det antages ikke prisen på træpiller vil stige mere end de øvrige brændselstyper, der anvendes i sektoren. Endelig er der tale om en meget velafprøvet teknologi med mange års udvikling og drift bag sig, der samlet set er med til garantere en høj forsyningssikkerhed. I forhold til administrionspraksis for lån med kommunegaranti er vurderingen af projektetsog selskabets økonomi, der kan ydes kommunegaranti til det ansøgte. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 68 af 25. januar Økonomi Der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis Bilag Teknisk Vurdering Løgumkloster.pdf Sagsbehandlingsnot for kommunegaranti vedr. Løgumkloster Fjernvarme på 10,6 mio. kr. Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, der gives kommunegaranti på 10,6 mio. kr. 19. marts

20 Refer der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 13: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

21 Refer 11. Godkendelse af ny biomassekedel, Rejsby Landevej 12B, Resjby P Sagsfremstilling Tønder Kommune har modtaget et projektforslag fra Rejsby Kraftvarmeværk A.M.BA. Projektforslaget omftter godkendelse af en ny 995 kw (indfyret effekt) biomassekedel til varmeproduktion til fjernvarme. Det eksisterende anlæg bevares og omstilles til rådighed for det regulerbare elkraftmarked. Projektet er godkendelsespligtigt jf. Projektbekendtgørelsens 15 og godkendelsesbestemmelserne i kap. 5. Projektet er en direkte følge af den ændring der skete af Projektbekendtgørelsen i juli 2012, idet en række værker fik lempede vilkår. Projektforslaget er derfor i overenstemmelse med projektbekendtgørelsen og varmeforsyninglovens formål og kan derfor godkendes. Jf. lempelse i 21 stk. 2 skal der ikke udføres samfundsøkonomiske scenarieberegninger, hvorfor samfundsøkonomiske betragtninger udgår. Projektforslaget belyser i stedet de selskabsøkonomiske, brugerøkonomiske og energi- og miljømæssige konsekvenser. Gennemførelsen af projektet medfører en selskabsøkonomisk besparelse på ca kr. / år, set over den 20 årige investeringsperiode. Den selskabsøkonomiske besparelse kanaliseres videre til forbrugerbesparelser, som for et standardhus med et standardforbrug på 18 MW/år, udgør årlig besparelse på ca kr. inklusiv moms. Gennemførelse af projektet vil medføre et reduceret nurgasforbrug på ca m²/år og der forbruges i stedet maksimalt ca tons biomassebrændsel/år. Gennemførelse af projektet medfører der udledes ca. 758 tons CO 2 mindre/år. Det vurderes gennemførelse af Projektet ikke medfører andre væsentlige energimæssige eller miljømæssige konsekvenser. Tønder Kommune har den 5. februar 2013 truffet afgørelse om anlægget ikke er VVMpligtigt idet anlægget er VVM-screenet og anlægget ikke medfører væsentlige påvirkninger af nur og miljø. Klagefristen for denne afgørelse udløber 5. marts Lovgrundlag Varmeforsyningsloven, Projektbekendtgørelsen Økonomi Der er søgt om kommunegaranti på 2,9 mio. kr og der er indhentet teknisk risikovurdering. Bilag 30 sider: Revideret, Projektforslag for ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk, Landevejen 12B, 6780 Skærbæk udkast til godkendelsesskrivelse, Rejsby Landevej 12B, 6780 Skærbæk 19. marts

22 Refer Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, projektforslaget godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 13: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 14: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

23 Refer 12. Ansøgning om kommunegaranti - Rejsby Kraftvarmeværk Ø Sagsfremstilling Rejsby Kraftvarmeværk har søgt om kommunegaranti på 2,9 mio. kr. til opførelse af et træpillefyr. Projektet omfter opførelse af et træpillefyr med baggrund i Folketingets energiaftale den 22. marts 2012, hvor de 35 værker, her iblandt Rejsby Kraftvarmeværk, med højest varmepris får lov til installere en biomassekedel for den afgiftsbegunstigede biomasse kan erstte en del af den dyre nurgas med lavere varmepriser til følge. Tønder kommune har, forinden vedtagelse af den nye administionspraksis vedrørende kommunegaranti, haft et rådgivende ingenørfirma til foretage en risikovurdering og som konkluderer øget anvendelse af biomasse understøtter den fornødne omkostningseffektive omstilling af energisektoren på både kort og lang sigt med hensyn til udfasning af fossile brændsler og en reduceret udledning af drivhusgasser. Ligeledes siger konklusionen, prisen på biomasse vil stige, men det antages ikke prisen på biomasse vil stige markant mere end de øvrige brændselstyper, der anvendes i sektoren. Muligheden for anvende både træpiller og -flis på værket giver god mulighed for optimere varmeproduktionen og sikre en god tilpasning til såvel internionale, nionale og lokale markedsforhold. Endvidere må biomassekedler betragtes som en meget velafprøvet teknologi med mange års udvikling og drift bag sig, hvilket styrker projektets drifts- og forsyningssikkerhed. I forhold til administrionspraksis for lån med kommunegaranti er vurderingen af projektetsog selskabets økonomi, der kan ydes kommunegaranti til det ansøgte. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 68 af 25. januar Økonomi Der opkræves garantiprovison efter sædvanlig praksis. Bilag Sagsbehandlingsnot for ansøgning om kommunegaranti på 2,9 mio. kr. vedr. Rejsby Kraftvarmeværk Teknisk Vurdering biokedel Rejsby.pdf Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, der gives kommunegaranti på 2,9 mio. kr. der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis 19. marts

24 Refer indstillingen videresendes til kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 15: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

25 Refer 13. Vedtagelse af Spildevandsplan P Sagsfremstilling Den endelige spildevandsplan forelægges til vedtagelse. Et forslag til spildevandsplan blev sendt i offentlig høring fra den 9. oktober til den 4. december I høringsperioden kom der et høringsvar fra Tønder Forsyning A/S. Høringssvaret bestod hovedsageligt i korrektioner og forslag til opderinger af kort. Disse korrektioner er tilføjet, sammen med resultet af kortlægningen af spildevandsforholdene ved ejendomme i det åbne land. Spildevandsplanen er udarbejdet i overenstemmelse med Stens Vandplaner. Vandplanerne er kendt ugyldige af Miljø- og Nurklagenævnet i december Det forventes vandplanerne bliver vedtaget efter en ny høringsperiode. Det forventes ikke, der vil være væsentlige ændringer i forhold til krav om spildevandsrensning efter en ny høring. Som en konsekvens af de ugyldige vandplaner foreslår forvaltningen, kravene i spildevandsplanen om rensning af spildevand for ejendomme i det åbne land udsættes indtil sten har vedtaget vandplanen igen. Vandplanen udgør sammen med en godkendt spildevandsplan de planlægningsmæssige forudsætninger for gennemføre krav om bedre rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land. Planerne for forsyningens udbygning af renseanlæg, separ- og nykloakeringer er hovedsagelig begrundet i driftsøkonomi og er ikke afhængig af en godkendt vandplan og den del af spildevandsplanen foreslås fastholdt og gennemført, som planlagt. Indtil vandplanen er vedtaget igen, er det målsætningerne i Sønderjyllands amts regionplan, der gælder. Når vandplanerne er vedtaget, vil forvaltningen gennemføre planerne for en bedre spildevandsrensning i de udpegede oplande. Spildevandsplanen udgives digitalt via kommunens planportal og hjemmesiden. Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven Fagchef for Miljø- og Nur indstiller, spildevandsplanen godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 25: Indstilles godkendt med den bemærkning, den digitale spildevandsplan er udsendt ved et link til det elektroniske plansystem til Kommunalbestyrelsens medlemmer fredag den 8. marts sammen med Økonomiudvalgets dagsorden. 19. marts

26 Refer Beslutning Godkendt. 19. marts

27 Refer 14. Rottehandlingsplan P Sagsfremstilling Tønder Kommune har ansvaret for en effektiv rottebekæmpelse. I den nye bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter er det et krav, Kommunalbestyrelsen hvert 3. år skal vedtage en handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Forvaltningen har udarbejdet forslag til handlingsplan, hvor hovedmålet er, der ikke skal være rotter i beboelse, og bekæmpelsen skal foregå med så lidt gift som muligt. Der planlægges et udvidet samarbejde med Tønder Forsyning om indkøb af elektroniske rottefælder. Fælderne skal sættes op i Tønder Forsynings kloaknet på de steder, hvor der er konsteret rotteproblemer. Disse fælder er indrettet på en sådan måde, rotter dræbes, når de går i fælden og samtidig bliver rotten registreret, alt sammen uden forbrug af gift. Forvaltningen har kendskab til kommuner, der har haft stor succes med denne metode. Et andet tiltag er informere om, hvordan risikoen for rotteangreb kan minimeres både i det åbne land og i byområder. Informionen skal foregå via annoncer og hjemmesiden. Lovgrundlag Rottebekendtgørelsen Økonomi Alle husstande betaler et gebyr til rottebekæmpelsen over ejendomsskten. Gebyret fastsættes udfra ejendomsværdien for den enkelte ejendom. I 2013 er der budgetteret med udgifter på ca kr til rottebekæmpelsen. Udgiften er beregnet udfra kontrakt med rottebekæmpelsesfirmaet, administrion og IT-programmer. Fagchef for Miljø- og Nur indstiller, rottehandlingsplanen godkendes. planen offentliggøres digitalt på hjemmesiden/planportal, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 8: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 26: Indstilles godkendt med den bemærkning, den digitale spildevandsplan er udsendt via et link til det elektroniske plansystem til Kommunalbestyrelsens medlemmer fredag den 8. marts sammen med Økonomiudvalgets dagsorden. Beslutning Godkendt, idet henvisningen i ØK-referet retteligt skulle have været den digitale rotteplan i stedet for spildevandsplan. 19. marts

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud. Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013 Referat mandag den 29. april 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Forslag

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er i forbindelse med spørgetiden forud for byrådets møde modtaget

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 27. marts 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:45 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere