Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013"

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 19. marts 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Ingen Flemming Gjelstrup anmodede om, pkt. 13 blev taget af dagsordenen, da stens vandplaner ikke er endelige. Dette var der ikke opbakning til, og sagen behandles som foruds. 19. marts 2013

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Tønder Kommunes Borgerservice- og Kanalstregi Revisionsberetning nr. 14 og Låneramme Frigivelse af anlægsmidler kortlægning af spildevandsforhold i det åbne land 9 5 Frigivelse af anlægsmidler Opgradering af busstoppesteder 11 6 Frigivelse af anlægsmidler afvandingsprojekt ved Lakolk Sø 12 7 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af korttidscenter 13 8 Tillæg til anlægsbevilling Klosterparkens ombygning til senhjerneskadetilbud 15 9 Overførsel af anlægsbevillinger fra 2012 til Ansøgning om kommunegaranti fra Løgumkloster Fjernvarme Godkendelse af ny biomassekedel, Rejsby Landevej 12B, Resjby Ansøgning om kommunegaranti - Rejsby Kraftvarmeværk Vedtagelse af Spildevandsplan marts

3 Refer 14 Rottehandlingsplan Helikopterlandingsplads - Rømø Havn - Principbeslutning Vedtagelse af Lokalplan nr Oplagsplads på Rømø Havn Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr og Lokalplan Erhvervsområde ved Rømø Havn Vedtagelse af Lokalplan nr for et område til offentlig og priv service ved Tøndervej, Skærbæk Forslag til Kommuneplantillæg og forslag til Lokalplan , for udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme, Løgumkloster Finansiering Renoveringen af Tønder Sport og Fritidscenter samt Hal Styrelsesvedtægt Tønder Ungdomsskole Kommissorium for evaluering af Helhedsløsningens Fase Kommunalisering af den selvejende institution Reva Tønder Forslag til overordnet trafikpolitik på skoleområdet 47 Lukkede dagsordenspunkter 25 Salg af areal Salg af areal marts

4 Refer 1. Tønder Kommunes Borgerservice og Kanalstregi A Sagsfremstilling Borgerservice- og Kanalstregien er en ramme for, hvordan vi tilrettelægger vores kommunikion med borgere og virksomheder på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvor der er fokus på god borgerbetjening, som tager udgangspunkt i borgeres og virksomheders situion. Borgerservicestregien skal understøtte en udvikling, hvor kommunen går fra have en centralt organiseret borgerservice til en struktur, hvor der tages udgangspunkt i den helhedsorienterede borgerbetjening uanset, hvor en given opgave organisorisk er placeret. Kanalstregien skal understøtte en udvikling, hvor borgernes henvendelser kanaliseres hen på den kanal, som i den enkelte situion er mest effektiv for såvel borgeren som for kommunen. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstregi er målet, 80 % af alle ansøgninger, indberetninger, breve og anden skriftlig kommunikion med det offentlige skal foregå digitalt i Der er fokus på, kommunerne har en særlig forpligtelse over for de borgere, som ikke har mulighed for, eller ikke kan betjene sig selv via de digitale løsninger. Borgerservice- og Kanalstregien er udarbejdet med udgangspunkt i det særligt stregiske indssomåde "Borgerservice og borgerbetjening" i Tønder Kommunes Stregiplan og KLs oplæg til "Fælleskommunal Borgerbetjeningsstregi - Fra central borgerservice til helhedsbetjening". Oplæg til Borgerservice- og Kanalstregi er behandlet i Direktionen den 7. februar Lovgrundlag Lov om kommunale borgerservicecentre og Lov om obligorisk selvbetjening. Økonomi Aftale om kommunernes økonomi for 2013 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, hvor det er aftalt, beregnet potentiale ved Digital Selvbetjening, Digital Post m.m indgår i DUT-beregningerne. For Tønder Kommune udgør dette beløb i 2015 og fremefter 4 mio. kr. årligt. Bilag Tønder Kommunes borgerservice- og kanalstregi version marts

5 Refer Direktøren indstiller, Økonomiudvalget sender oplæg til Borgerservice- og Kanalstregi til høring i HMU, Handicaprådet og Ældrerådet, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 21. februar 2013, pkt. 40: Indstilles godkendt. Ib Lindegaard var forhindret i deltage i behandlingen af denne sag. HovedMED-Udvalget, 26. februar 2013, pkt. 5: HMU har følgende høringssvar: HMU tilslutter sig oplægget. Med bemærkning om, HMU anerkender, stregien får betydning for arbejdstilrettelæggelsen - fx. på ældre- og handicapområdet. Handicaprådet, 11. marts 2013, pkt. 5: Handicaprådet finder, oplægget er rigtig fint. Det bør sikres, mennesker med funktionsnedsættelse, f.eks. svagtseende og blinde, selv kan bruge den digitale hjemmeside til f.eks. ansøgningsskemaer. Ældrerådet, 12. marts 2013, pkt. 6: Ælderådet udtaler, det er betryggende vide, Tønder Kommune prioriterer digitale løsninger, hvor borgeren betjener sig selv, men også til en hver tid aktivt vil guide, vejlede og hjæpe borgeren. Beslutning Godkendt. 19. marts

6 Refer 2. Revisionsberetning nr. 14 og K Sagsfremstilling Revisionen har fremsendt revisionsberetning nr. 14 Vedrørende revisionsaftale og revisionsberetning nr. 15 Løbende revision Ingen af de 2 beretninger indeholder revisionsbemærkninger til besvarelse. Lovgrundlag Styrelsesloven Bilag Beretning nr 15 Løbende revision 2012.pdf Beretning nr 14 Revisionsaftale.pdf Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, revisionsberetning nr. 14 og 15, som ikke indeholder bemærkninger til besvarelse, godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 3: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

7 Refer 3. Låneramme Ø Sagsfremstilling På baggrund af regnskab 2012 er der udarbejdet en opgørelse på de områder, hvor kommunen har låneadgang for Låneadgangen er reguleret ved bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 (Lånebekendtgørelsen). Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2013 og lån skal være optaget senest den 30. april Opgørelse af låneramme for priser Automisk låneadgang: Kr. Energibesparende foranstaltning Byfornyelse Lån til betaling af ejendomssk Mellemtotal Dispension/deponeringsfritagelse Dispension fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 24/ vedr. ekstraordinær efterregulering af selvbudgettering. Indenrigs- og Sundhedsministeriets dispension af 24/ fra den ordinære lånepulje. Indenrigs- og Sundhedsministeriets dispension af 24/ samt 9/ vedr. kvalitetsfondsprojekter og itinvesteringer Dispension i kr. Udnyttet lånemulighed i kr I alt for dispensioner Bloktilskudsfordelt låneadgang 0 0 Låneramme 2012 i alt Der er ikke hjemtaget lån i der var budgetteret med hjemtage lån for 28,6 mio.kr. Der er i 2013 budgetteret med låneoptagelse på 19,5 mio. kr. Låneadgang som ikke udnyttes bortfalder. Den gennemsnitlige likviditet har i de første måneder af 2013 været 185 mio. kr. og er budgetteret til falde i overslagsårene. I budgetforudsætningerne er indregnet kommunen nettoafvikler lån med 14,4 mio. kr i kraft af afdrag på 91,4 mio. kr og låneoptagelse på 77 mio. kr. 19. marts

8 Refer Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomichefen indstiller, der optages lån på 33,317 mio. kr. Lånet optages med maksimal løbetid på 25 år og i øvrigt i overensstemmelse med Finansiel stregi pkt. 5-7, borgmesteren bemyndiges til på hjemtagelsestidspunktet vælge det billigste lån i sædvanlig anerkendt låneinstitut samt indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Direktion, 7. marts 2013, pkt. 4: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 5: Økonomiudvalget indstiller, lånerammen udnyttes som foruds i budgettet for 2013 med 19,5 mio. kr. Beslutning Godkendt. 19. marts

9 Refer 4. Frigivelse af anlægsmidler kortlægning af spildevandsforhold i det åbne land S Sagsfremstilling Forvaltningen har igangs en kortlægning af spildevandsforholdene ved ejendomme i det åbne land i To autoriserede kloakmestre har besøgt ca. 330 ejendomme og fastlagt, hvilken form for rensning spildevandet har på ejendommene. Kortlægningen skal danne grundlag for gennemførelsen af en bedre spildevandsrensning i de oplande, der er udpeget i de nu ugyldige vandplaner. Erfaringerne fra kortlægningen har vist, der er stor uoverensstemmelse mellem det ejerne har oplyst som spildevandsrensning i BBR og de faktiske forhold. Næsten alle har udledning fra septiktank til vandmiljøet, næsten alle er registret med nedsivning (uden tilladelse) i BBR. Det forventes, vandplanerne vil blive sendt i en supplerende høring i løbet af kort tid, forvaltningen forventer ikke, der vil være ændringer i afgrænsningen af de områder, der skal have en forbedret spildevandsrensning. Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsmidler til fortsætte kortlægningen af spildevandsforholdene i det åbne land med hovedvægten i de oplande, der er peget på i vandplanen, for derved have grundlaget, for gennemføre en bedre spildevandsrensning i det åbne land klart, når vandplanen bliver endeligt vedtaget. Sten har brugt BBR som en del af grundlaget for fastlægge, hvilke indsser det er nødvendigt gennemføre, for få et godt vandmiljø. Det er kommunens ansvar BBR er opderet ifølge bekendtgørelse om ajourføring af Bygnigs- og Boligregistret. Disse forhold betyder, en fortsættelse af kortlægningen af spildevandsforholdene i det åbne land også vil forbedre dagrundlaget for fremtidige vandplaner. Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven, Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Økonomi I budget for 2013 er der afs kr til kortlægning af spildevand i det åbne land. Fagchef for Miljø- og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling på kr til fortsætte arbejdet med kortlægge spildevandsforholdene i det åbne land, med hovedvægt på de områder der var peget på i vandplanen det i budget 2013 afste rådighedsbeløb frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 2: Indstillingen anbefales. 19. marts

10 Refer Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 6: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

11 Refer 5. Frigivelse af anlægsmidler Opgradering af busstoppesteder P Sagsfremstilling Der søges om frigivelse af midler fra investeringsoversigten til nyanlæg og opgradering af busstoppesteder i Agerskov og Bredebro. Der er samlet afs kr. i 2013 og i hvert af de efterfølgende år. Midlerne søges anvendt til etablering af to buslommer i begge retninger på Bovvej ved Agerskov. Det vil forbinde Agerskov til X-bus 915 Esbjerg-Ribe-Aabenraa-Sønderborg, herunder forbedrede busforbindelserne mellem Toftlund og Agerskov. X-busruten finansieres af Regionen. Overskydende midler søges anvendt til busskure til stoppestedet på Søndergade ved Bredebro Skole. Der er pt. ingen busskure eller muligheder for søge læ i umiddelbar nærhed af stoppestedet, som fra næste skoleår vil være skifteplads for overbygningselever til og fra Løgumkloster. Eleverne fordeles her på 3 busruter. Økonomi Bygherreoverslaget for buslommer på Bovvej ligger på ca kr. Dertil kommer ca kr. til busskure, cykelstiv m.v. 2 busskure på Søndergade ved Bredebro Skole ca kr. Bilag Plan buslommer på Bovvej ved Agerskov Fagchef for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling til projekterne på kr. det i budget 2013 afste rådighedsbeløb på kr. frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 7: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

12 Refer 6. Frigivelse af anlægsmidler afvandingsprojekt ved Lakolk Sø Ø Sagsfremstilling På budget 2013 er afs 0,5 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. i 2014 ( der dog ikke er forhånds prioriterede ) til etablering af nyt afløb mød øst fra Lakolk Sø. Aktiviteten i 2013 forventes primært være afklaring og projektering. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. det i budget 2013 afste rådighedsbeløb 0,5 mio. kr. frigives. indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 4: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 8: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

13 Refer 7. Frigivelse af anlægsmidler til etablering af korttidscenter P Sagsfremstilling I strukturændringen på plejecenterområdet, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2012, indgik der en ændring af Leos Plejecenter til Korttidscenter. Etablering af Korttidscenter indebærer, hovedbygningen med 15 boliger og 3 midlertidige boliger skal ændres til 11 korttidspladser samt rehabiliteringsklinik og træningsfaciliteter m.v. Der er i budget 2012 og 2013 afs i alt 5,524 mio. kr. til projektet. Flytningen af beboere har taget længere tid end foruds, idet der efter Sundhedsudvalgets beslutning, er taget hensyn til beboerens ønsker ved flytning til andet plejecenter. Tidsplanen for ombygningen er derfor forskudt fra oktober til november Ifølge byggeprogrammets tidsplan forventes der udbud og licition i marts/april og byggefase fra 13. maj til 18. oktober med ibrugtagning i uge 45. Arkitekttegnestuen Aabenraa ApS har været rådgiver på projektet, og der har været neds en byggegruppe med repræsentanter fra Leos Plejecenter, Sygeplejen, Træningsafdelingen, ITafdelingen, Teknisk forvaltning og med repræsention fra Ældrerådet. Ved ombygningen etableres følgende: Stueplan: 1. sal: 2. sal: 3 boliger Opholdsrum for beboere fra Leos Alle 2 og 6 Opholdsrum og køkken for beboere fra Bargumsvej Lokaler til rehabilitering og træning 4 boliger Opholdsrum for borgere i korttidscenter Kontor/personalerum 4 boliger Projektet omfter ombygning og renovering af 733 m 2 i hovedbygningen og 30 m 2 i centerbygningen. Økonomi Der er afs rådighedsbeløb på i alt 5,524 mio. kr. til anlægsprojektet fordelt med 1,001 mio. kr. i 2012 og 4,523 mio. kr. i Rådighedsbeløbet fra 2012 indgår i anlægsoverførsler til I byggeprogrammet indgår der følgende overslag over anlægsudgifterne: 1. Byggeplads Håndværkerudgifter Inventar og udstyr Uforudseelige udgifter (10%) Omkostninger marts

14 Refer Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 5,500 mio. kr. til ombygning af Leos Plejecenter til Korttidscenter, der frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2013, Teknik og Miljø bemyndiges til gennemføre byggeprojektet, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, sagen efterfølgende sendes til orientering i Ældrerådet og FagMED Pleje og Omsorg. Sundhedsudvalgets, 11. marts 2013, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Birthe Haag Frikke og Johan Kristensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 10: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

15 Refer 8. Tillæg til anlægsbevilling Klosterparkens ombygning til senhjerneskadetilbud P Sagsfremstilling Det er i forbindelse med godkendelse af den fremtidige struktur på plejecenterområdet besluttet, Klosterparken skal varetage opgaver på området for fysisk handicappede og senhjerneskadede. Med henblik på ombygge institutionen fra 40 enkeltværelsesboliger til 20 to-rums-boliger er der tidligere meddelt en anlægsbevilling på 1,002 mio. kr. til indretning af 3 to-rums-boliger, incl. brandsikring, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af , samt en anlægsbevilling på 1,110 mio. kr. til indretning af 4 to-rums-boliger samt et træningskøkken, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af Der har primo februar 2013 været afholdt licition på anlægsarbejdet. Resultet er, udgiften til ombygning af boliger er blevet højere end forventet, mens brandsikringen er blevet billigere end forventet. Samlet set er der tale om en merudgift på kr. Der er samtidig i opgavebeskrivelsen til licitionen medtaget isætning af dør i træningskøkken til udeareal og stiforbindelse fra den nye dør. Det er ved planlægning af arbejdet fundet hensigtsmæssigt medtage dette arbejde for minimere generne på institutionen. Merudgiften udgør kr. Ifølge teknisk forvaltning udgør den samlede merudgift i alt kr., og forvaltningen foreslår, anlægsbevillingen forhøjes med beløbet. Finansiering kan ske fra restbeløb til træningsfaciliteter på kr. i Det er tidligere oplyst, rådighedsbeløbene for det resterende projekt vil blive søgt tilpasset de øgede brandkrav ved budgetlægningen for Fagchef for Psykiri og Handicap instiller, der meddeles et tillæg til anlægsbevilling vedrørende ombygning af 7 to-rumsboliger samt træningskøkken på kr., rådighedsbeløbet i 2013 forhøjes med kr. med finansiering fra restbeløb til træningsfaciliteter i 2013, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Socialudvalget, 5. marts 2013, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Birthe Haag Frikke deltog ikke i dette punkt på dagsordenen. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 11: Indstilles godkendt. 19. marts

16 Refer Beslutning Godkendt. 19. marts

17 Refer 9. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2012 til S Sagsfremstilling Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte/merforbrugte rådighedsbeløb til overførsel fra 2012 til Økonomi Forud for denne opgørelse er der godkendt overførsler på 5,2 mio. kr. fordelt med 2,8 mio. kr. til Jobcentret, 1,0 mio. kr. til Ulrikskollegiet, 1,0 mio. kr. til vagtcentral og 0,4 mio. kr. til Lakolk camping Ved halvårsregnskabet var den forventede overførsel opgjort til 36,1 mio. kr. Ved regnskabsaflæggelsen udgør den 43,2 mio. kr. Tillagt 5,2 mio. kr. som er tidligere godkendt udgør overførslerne 48,4 mio. kr. Forskellen skyldes primært usikkerheden ved anlægsprojektets igangsætning. Bilag Specifikion til ØK behandling efter DIR Økomomichefen indstiller, anlægsoverførslerne på 43,2 mio. kr.fra 2012 til 2013 godkendes overførte rådighedsbeløb frigives Direktion, 7. marts 2013, pkt. 6: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 12: Indstilles godkendt. 19. marts

18 Refer Beslutning Godkendt. 19. marts

19 Refer 10. Ansøgning om kommunegaranti fra Løgumkloster Fjernvarme Ø Sagsfremstilling Løgumkloster Fjernvarme ansøger om kommunegaranti på 10,6 mio. kr. til optagelse af lån i Kommunekredit. Projektet omfter distributionsledning samt en biomassekedel til udvidelse af forsyningsområdet i nordvest området i Løgumkloster. Det nye forsyningsomåde omfter 248 forbrugere. Den eksisterende ældre gaskedel kan ikke opfylde NOx udledningskravene og kører på dispension, derfor ønskes der opført en biomassekedel med en størrelse der svarer til udvidelsen af forsyningsområdet. Løgumkloster Fjernvarme samarbejder med rådgivere fra både Rambøll og DFP i hele projektforløbet. Tønder Kommune har haft et rådgivende ingenørfirma til foretage risikovurdering og konkluderer, træpillekedel understøtter den fornødne omkostningseffektive omstilling af energisektoren på både kort og lang sigt med hensyn til udfasning af fossile brændsler og en reduceret udledning af drivhusgasser. Ligeledes siger konklusionen, prisen på træpiller vil stige, men det antages ikke prisen på træpiller vil stige mere end de øvrige brændselstyper, der anvendes i sektoren. Endelig er der tale om en meget velafprøvet teknologi med mange års udvikling og drift bag sig, der samlet set er med til garantere en høj forsyningssikkerhed. I forhold til administrionspraksis for lån med kommunegaranti er vurderingen af projektetsog selskabets økonomi, der kan ydes kommunegaranti til det ansøgte. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 68 af 25. januar Økonomi Der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis Bilag Teknisk Vurdering Løgumkloster.pdf Sagsbehandlingsnot for kommunegaranti vedr. Løgumkloster Fjernvarme på 10,6 mio. kr. Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, der gives kommunegaranti på 10,6 mio. kr. 19. marts

20 Refer der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 13: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

21 Refer 11. Godkendelse af ny biomassekedel, Rejsby Landevej 12B, Resjby P Sagsfremstilling Tønder Kommune har modtaget et projektforslag fra Rejsby Kraftvarmeværk A.M.BA. Projektforslaget omftter godkendelse af en ny 995 kw (indfyret effekt) biomassekedel til varmeproduktion til fjernvarme. Det eksisterende anlæg bevares og omstilles til rådighed for det regulerbare elkraftmarked. Projektet er godkendelsespligtigt jf. Projektbekendtgørelsens 15 og godkendelsesbestemmelserne i kap. 5. Projektet er en direkte følge af den ændring der skete af Projektbekendtgørelsen i juli 2012, idet en række værker fik lempede vilkår. Projektforslaget er derfor i overenstemmelse med projektbekendtgørelsen og varmeforsyninglovens formål og kan derfor godkendes. Jf. lempelse i 21 stk. 2 skal der ikke udføres samfundsøkonomiske scenarieberegninger, hvorfor samfundsøkonomiske betragtninger udgår. Projektforslaget belyser i stedet de selskabsøkonomiske, brugerøkonomiske og energi- og miljømæssige konsekvenser. Gennemførelsen af projektet medfører en selskabsøkonomisk besparelse på ca kr. / år, set over den 20 årige investeringsperiode. Den selskabsøkonomiske besparelse kanaliseres videre til forbrugerbesparelser, som for et standardhus med et standardforbrug på 18 MW/år, udgør årlig besparelse på ca kr. inklusiv moms. Gennemførelse af projektet vil medføre et reduceret nurgasforbrug på ca m²/år og der forbruges i stedet maksimalt ca tons biomassebrændsel/år. Gennemførelse af projektet medfører der udledes ca. 758 tons CO 2 mindre/år. Det vurderes gennemførelse af Projektet ikke medfører andre væsentlige energimæssige eller miljømæssige konsekvenser. Tønder Kommune har den 5. februar 2013 truffet afgørelse om anlægget ikke er VVMpligtigt idet anlægget er VVM-screenet og anlægget ikke medfører væsentlige påvirkninger af nur og miljø. Klagefristen for denne afgørelse udløber 5. marts Lovgrundlag Varmeforsyningsloven, Projektbekendtgørelsen Økonomi Der er søgt om kommunegaranti på 2,9 mio. kr og der er indhentet teknisk risikovurdering. Bilag 30 sider: Revideret, Projektforslag for ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk, Landevejen 12B, 6780 Skærbæk udkast til godkendelsesskrivelse, Rejsby Landevej 12B, 6780 Skærbæk 19. marts

22 Refer Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, projektforslaget godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 13: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 14: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

23 Refer 12. Ansøgning om kommunegaranti - Rejsby Kraftvarmeværk Ø Sagsfremstilling Rejsby Kraftvarmeværk har søgt om kommunegaranti på 2,9 mio. kr. til opførelse af et træpillefyr. Projektet omfter opførelse af et træpillefyr med baggrund i Folketingets energiaftale den 22. marts 2012, hvor de 35 værker, her iblandt Rejsby Kraftvarmeværk, med højest varmepris får lov til installere en biomassekedel for den afgiftsbegunstigede biomasse kan erstte en del af den dyre nurgas med lavere varmepriser til følge. Tønder kommune har, forinden vedtagelse af den nye administionspraksis vedrørende kommunegaranti, haft et rådgivende ingenørfirma til foretage en risikovurdering og som konkluderer øget anvendelse af biomasse understøtter den fornødne omkostningseffektive omstilling af energisektoren på både kort og lang sigt med hensyn til udfasning af fossile brændsler og en reduceret udledning af drivhusgasser. Ligeledes siger konklusionen, prisen på biomasse vil stige, men det antages ikke prisen på biomasse vil stige markant mere end de øvrige brændselstyper, der anvendes i sektoren. Muligheden for anvende både træpiller og -flis på værket giver god mulighed for optimere varmeproduktionen og sikre en god tilpasning til såvel internionale, nionale og lokale markedsforhold. Endvidere må biomassekedler betragtes som en meget velafprøvet teknologi med mange års udvikling og drift bag sig, hvilket styrker projektets drifts- og forsyningssikkerhed. I forhold til administrionspraksis for lån med kommunegaranti er vurderingen af projektetsog selskabets økonomi, der kan ydes kommunegaranti til det ansøgte. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr. 68 af 25. januar Økonomi Der opkræves garantiprovison efter sædvanlig praksis. Bilag Sagsbehandlingsnot for ansøgning om kommunegaranti på 2,9 mio. kr. vedr. Rejsby Kraftvarmeværk Teknisk Vurdering biokedel Rejsby.pdf Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, der gives kommunegaranti på 2,9 mio. kr. der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis 19. marts

24 Refer indstillingen videresendes til kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 15: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. 19. marts

25 Refer 13. Vedtagelse af Spildevandsplan P Sagsfremstilling Den endelige spildevandsplan forelægges til vedtagelse. Et forslag til spildevandsplan blev sendt i offentlig høring fra den 9. oktober til den 4. december I høringsperioden kom der et høringsvar fra Tønder Forsyning A/S. Høringssvaret bestod hovedsageligt i korrektioner og forslag til opderinger af kort. Disse korrektioner er tilføjet, sammen med resultet af kortlægningen af spildevandsforholdene ved ejendomme i det åbne land. Spildevandsplanen er udarbejdet i overenstemmelse med Stens Vandplaner. Vandplanerne er kendt ugyldige af Miljø- og Nurklagenævnet i december Det forventes vandplanerne bliver vedtaget efter en ny høringsperiode. Det forventes ikke, der vil være væsentlige ændringer i forhold til krav om spildevandsrensning efter en ny høring. Som en konsekvens af de ugyldige vandplaner foreslår forvaltningen, kravene i spildevandsplanen om rensning af spildevand for ejendomme i det åbne land udsættes indtil sten har vedtaget vandplanen igen. Vandplanen udgør sammen med en godkendt spildevandsplan de planlægningsmæssige forudsætninger for gennemføre krav om bedre rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land. Planerne for forsyningens udbygning af renseanlæg, separ- og nykloakeringer er hovedsagelig begrundet i driftsøkonomi og er ikke afhængig af en godkendt vandplan og den del af spildevandsplanen foreslås fastholdt og gennemført, som planlagt. Indtil vandplanen er vedtaget igen, er det målsætningerne i Sønderjyllands amts regionplan, der gælder. Når vandplanerne er vedtaget, vil forvaltningen gennemføre planerne for en bedre spildevandsrensning i de udpegede oplande. Spildevandsplanen udgives digitalt via kommunens planportal og hjemmesiden. Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven Fagchef for Miljø- og Nur indstiller, spildevandsplanen godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 25: Indstilles godkendt med den bemærkning, den digitale spildevandsplan er udsendt ved et link til det elektroniske plansystem til Kommunalbestyrelsens medlemmer fredag den 8. marts sammen med Økonomiudvalgets dagsorden. 19. marts

26 Refer Beslutning Godkendt. 19. marts

27 Refer 14. Rottehandlingsplan P Sagsfremstilling Tønder Kommune har ansvaret for en effektiv rottebekæmpelse. I den nye bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter er det et krav, Kommunalbestyrelsen hvert 3. år skal vedtage en handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Forvaltningen har udarbejdet forslag til handlingsplan, hvor hovedmålet er, der ikke skal være rotter i beboelse, og bekæmpelsen skal foregå med så lidt gift som muligt. Der planlægges et udvidet samarbejde med Tønder Forsyning om indkøb af elektroniske rottefælder. Fælderne skal sættes op i Tønder Forsynings kloaknet på de steder, hvor der er konsteret rotteproblemer. Disse fælder er indrettet på en sådan måde, rotter dræbes, når de går i fælden og samtidig bliver rotten registreret, alt sammen uden forbrug af gift. Forvaltningen har kendskab til kommuner, der har haft stor succes med denne metode. Et andet tiltag er informere om, hvordan risikoen for rotteangreb kan minimeres både i det åbne land og i byområder. Informionen skal foregå via annoncer og hjemmesiden. Lovgrundlag Rottebekendtgørelsen Økonomi Alle husstande betaler et gebyr til rottebekæmpelsen over ejendomsskten. Gebyret fastsættes udfra ejendomsværdien for den enkelte ejendom. I 2013 er der budgetteret med udgifter på ca kr til rottebekæmpelsen. Udgiften er beregnet udfra kontrakt med rottebekæmpelsesfirmaet, administrion og IT-programmer. Fagchef for Miljø- og Nur indstiller, rottehandlingsplanen godkendes. planen offentliggøres digitalt på hjemmesiden/planportal, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2013, pkt. 8: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 14. marts 2013, pkt. 26: Indstilles godkendt med den bemærkning, den digitale spildevandsplan er udsendt via et link til det elektroniske plansystem til Kommunalbestyrelsens medlemmer fredag den 8. marts sammen med Økonomiudvalgets dagsorden. Beslutning Godkendt, idet henvisningen i ØK-referet retteligt skulle have været den digitale rotteplan i stedet for spildevandsplan. 19. marts

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 28. februar 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mehlsen, Preben Linnet

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 28. februar 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mehlsen, Preben Linnet Refer Refer Mødedo: 28. februar 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Eike Albrechtsen, Henrik Mehlsen, Preben Linnet 28. februar 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud. Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Referat. Mødedato: 8. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 5, Rådhusstræde 2, Løgumkloster. Starttidspunkt for møde: 13:00.

Referat. Mødedato: 8. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 5, Rådhusstræde 2, Løgumkloster. Starttidspunkt for møde: 13:00. Mødedo: 8. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 5, Rådhusstræde 2, Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 13:00 Fraværende: 8. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere