Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973"

Transkript

1 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr

2 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej 8, Svendborg Tlf Kasserer: Poul Hansen, Kystvænget 17, Svendborg Tlf Sekretær : Knud Madsen. Poulinevej 13, Svendborg Tlf Teknik og drift: Kaj Hansen, Sømarken 12, Ollerup Tlf Bladet: Ole Madsen, Nordgade 12, Ollerup Tlf Lift & beddingsvogn: Kurt Ishøj Tlf Mobil Kaj Rasmussen Tlf Slibemaskinen: Gustav Rosendahl, Elinevej 11, Svendborg Tlf Rantzausminde Bådelaug er medl. af Danmarks Tursejlerforening, Odensev 197 A, 5600 Fåborg. Tlf.; Rantzausminde Bådelaug s medlemmer kan tegne medlemskab i DT for 235,00 kr. i år 2007, hvilket samtidig indeholder ansvarsforsikring på medlemmets båd. Deadline for næste blad er 1. Juli 2007 Side 2

3 Siden sidst Bådelauget s arrangementer for vinterhalvåret 2006/2007 er nu afviklet. Det er bestyrelsens opfattelse, at der har været særlig interesse for arrangementerne og at deltagerne har opnået et godt fagligt udbytte af besøgene. Det var ligeledes positivt at møde så mange medlemmer til Bådelauget s fest den 10. marts. Desværre endte ca. halvdelen af festdeltagerne efterfølgende i sengen med mave/influenza lignende symptomer. Bådelauget beklager naturligvis meget situationen. Derfor har vi henvendt os til Fødevareregion Syd for der igennem at undersøge, om årsagerne til de mange sygdomsramte kan findes. Regionen har været meget interesseret i vores henvendelse, og de arbejder i øjeblikket på at udrede sagen. Venlig hilsen Bestyrelsen Tak til vore Handymen! Ved festen den 10.marts sagde bestyrelsen på foreningens vegne tak til vore 3 Handymen Mikkel, Leif og Gustav for deres store indsats i løbet af året, det kan ikke siges for tit at vi er glade for at de vil påtage sig det arbejde med at vedligeholde områderne omkring havnen og tage sig af de små daglige ting der hele tiden er. Formanden overrakte dem et par flasker vin som tak, Mikkel var desværre ikke tilstede, så han måtte undvære de rungende hurra. (Han har senere fået flaskerne, så har der sikkert været henne fest i Mikkel & Leif s Corner ) Side 3

4 Generalforsamling Ref. af generalforsamling afholdt d. 10. marts 2007 kl i Amatørsejlklubbens lokaler Færgevejen, SVBG. Der var ca. 30 fremmødte medlemmer. Nyeste vedtægter blev omdelt og man tog hul på seancen jvnf. vedtægterne.valg af dirigent. Tage Juul Jensen blev forslået og enstemmigt valgt. 2. Formandens beretning ved Steen Andersen (S.A.) Formanden indledte sin beretning med at slå fast at bestyrelsen nu er kommet godt i gang, at sammen sætningen er god og at samarbejdet fungerer godt. Formanden pointerede i sin beretning, at også denne bestyrelse er sig ganske bevidst om foreningens formål nemlig: at varetage bådejernes interesser og trivsel i og ved Rantzausminde Lystbådehavn. Den efter følgende fest skulle således ses som et ønske fra bestyrelsen om at tilgodese et af disse formål. S.A. nævnte endvidere at, der er i årets løb er blevet udført en del af de reparationsarbejder som er blevet påpeget af bestyrelsen og på det sidste er der blevet opsat en bom vest for kiosken, så der i fremtiden skal betales for at få adgang til isætning og optagning af både ved Strandgårdens bedding. Havnemesteren har givet tilsagn om at istandsætte lift og mastekran. S.A. omtalte, at der i det kommende år vil blive arbejdet på en udvidelse af parkeringsarealet ved havnen således at, arealerne vest for kontainerpladsen inddrages til korttidsparkering med mulighed for af- og pålæsning. (arealet har til dato været brugt til stadeplads for nogle lystbåde.) Der har været afholdt tre velbesøgte aftenarrangementer på henholdsvis: Simac, Troense Søfarts Museum, Thuco Yacht Værft. Formanden takkede for året der er gået og den overordentlige fine tilslutning til festen ( til festen havde der meldt sig 76 deltagere ) Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. Side 4

5 3. Aflæggelse af regnskab ved kasserer Poul Hansen Regnskabet forelagt og enstemmigt godkendt 4. Budget og fastsættelse af kontingent. Budget for 2008 godkendt. Kontingent foreslået uændret til kr. 100 pr hus stand. 5. Behandling af indkomne forslag. Der var indkommet 1 forslag om nedsættelse af kontingent, dette forslag blev efter behørig debat trukket tilbage af forslagsstilleren. 6. Valg til bestyrelse: på valg: Knud Madsen, Ebbe Jørgensen, alle modtog genvalg. Poul Hansen 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Ole Madsen valgt. 8.Valg af 2 revisorer Mogens Krüger-Olsen modtag genvalg. Carl Poulsgaard valgt 9.Valg af 1 revisorsuppleant. Erik Hansen valgt. 10. Eventuelt. Under punktet blev der drøftet el-priser i havnen S.A. lovede at undersøge sagen. Slibemaskinen blev nævnt og muligheden for at hjemlåne denne. Foreningens højtryksspuler blev efterlyst S.A. kunne her oplyse at maskinen er blevet vandskadet Steen har forsøgt at reparere den men uden held. En spørger ønskede at foreningen anskaffer sig en højtryksspuler til udlån. I forsamlingen enedes man om ikke at efterkomme dette ønske, fordi disse maskiner nu er blevet så billige, at den enkelte bruger selv må anskaffe sig en. Et medlem opfordrede til, at man genoplivede Skarøsejladsen d.v.s. en tur til Skarø med medbragt mad og fællesspisning som en markering af sejlsæsonens afslutning. Ref. Knud Madsen Side 5

6 Billeder fra generalforsamling 2007 Bestyrelsen samlet til de sidste forberedelser før generalforsamlingen De veloplagte medlemmer var klar til en livlig debat Tid til en pilsner efter en overstået generalforsamling Side 6

7 Aktivitetskalender Standerhejsning den 12. maj kl Tag ægtefælle/kæreste med og lad os få en hyggelig eftermiddag sammen. Foreningen er vært med en lille en til næsen, og vi allerede på nuværende tidspunkt bestilt godt vejr. PS! Hvis din stander eller kasket er ved at være lidt slidt i kanterne så er der sikkert mulighed for at du kan forny dig til standerhejsningen, Knud vil være til stede med sin Kræmmerbutik, der både har stander, kasketter og T-Shirts til rimelige priser. Indlæg til bladet: Har du et indlæg du vil have i bladet, så aflever det til Ole Madsen, eller send det til Side 7

8 Nostalgisk aften i Troense Søfartssamling Ikke færre end 24 personer mødte op til et interessant og spændende besøg den 17. januar. I den gamle skolestue bød museets leder Kjeld Søberg (Kalle) os velkommen. Om stedet berettede han, at huset oprindeligt er en af de otte børneskoler, som baronen på Valdemars Slot lod opføre rundt om på Tåsinge i årene omkring Formålet med skolerne var at indprente noget lærdom i øbefolkningens poder. Den gamle skolebygning i Troense er den eneste tilbageværende af de otte. I den gamle by i Århus har man dog reddet og genopført en tilsvarende til minde for eftertiden. Baronen, der i slutningen af det 18. århundrede var eneejer af Tåsinge, gjorde i øvrigt en stor indsats for at tilføre forskellige nye erhverv til øens landbefolkning. Man forsøgte sig bl.a. med vævning af klædestoffer i Troense, nærmere betegnet i Grønnegade. Frugtforædling og frugtavl generelt slog rigtig an og er stadig et kendetegn for Tåsinge. Skolen i Troense fungerede som børneskole frem til 1952 og blev herefter overtaget af den kendte shippingmand og skibsmægler Holm Petersen. Holm Petersen, hvis hovedinteresse var at indsamle alt tilgængeligt materiale om søfart, lod den gamle skole danne rammen om sin unikke samling, der på så glimrende måde skildrer søfartens historie. Holm Petersen overlod hele sin samling og stedet til Svendborg kommune i Kalle afsluttede sin beretning om stedet med at byde på en dram af den fra Marstal kendte Rigabalsam. Den næste halve times tid gik nu med at bese den utroligt omfattende samling. Bl.a. blev den enestående samling håndskårne krigsskibe fra verdensflåden anno 1941 beundret. Der er ikke færre end 6000 modeller, som en kirurg fra Vejle har fremstillet gennem en periode på 32 år. I et af baghusets udstillingsrum troner sømandsknarken Julius Nissen (tør og vissen) i fuld størrelse. I dette rum var der arrangeret siddepladser til alle i besøgsgruppen. Da vi var bænket, blev lyset slukket og filmen Around Kap Horn i 1929 forevist ledsaget af kaptajn Irwing Johnsens kommentarer.. Fortsættes næste side Side 8

9 Vi fulgte den firemastede fuldrigger, barken Peking på en 93 dages lang sørejse fra Hamborg til Chile, hvor den skulle hente guanogødning Vi fik et livagtigt indtryk af livet om bord i et virkelig stort sejlskib, om besætningens tilværelse i behageligt magsvejr vekslende med det hårde sømands liv i kolde og stormfulde dage. Vi så, hvordan man entrede mast og rig og kæmpede med de stive og udblæste sejl. Besætningens størrelse på en fuldrigger var sædvanligvis dimensioneret efter mand pr. mast. Efter filmforevisningen var det tid til en kaffetår. Skipperskrøner var der også tid til. Bl.a. fra Julius Nissens arkiv om sømanden Gregers forunderlige oplevelser på verdenshavene. Man hørte også historien om porcelænshundenes tilblivelse og formål. Stadig ses disse hunde trone i vindueskarmene i mange gamle skipperhjem. Kjeld Søberg går om ikke så længe på pension. Hans afløser på museet Erik Jensen, som hvad angår viden om skibe og sømands liv vil være en værdig afløser for Kalle. Stående ved modellen af ØK s skoleskib København gav han en interessant skildring om den femmastede fuldrigger, skibets bygning, konstruktion og formål. Som bekendt led København et tragisk forlis i Sydhavet lillejuleaften Skibet er formentlig løbet på et isbjerg og sunket på omkring 5.500m vand med hele sin besætning på 45 elever og 14 besætningsmedlemmer. Museumsbesøgets nostalgiske karakter skal ses i sammenhæng med, at museet skal lukke i løbet af Søfartssamlingen i Troense, der blot for få år siden havde et årligt besøgstal på ca , har i de seneste år kun kunnet mønstre besøgende. Svendborg Museum kan med det vigende besøgstal ikke fortsat holde gang i museet. Søfartssamlingen skal derfor pakkes ned og arkiveres, og det historiske sted skal sælges. Salgssummen skal sammen med andre midler anvendes til opbygning af et nyt museum i Svendborg. Her vil søfartssamlingen ad åre kunne genopstå som et væsentligt element i det nye museum. Det ser vi frem til! Vagn R Hansen Fortsættes næste side Side 9

10 Tak til vor trofaste Journalist Vagn for det gode indlæg (Red.) Billeder fra vores tur i Troensen Søfartssamling. Vi startede med en lille en til halsen og det var selvfølgelig en Rigabalsam En figur af en gæv gammel sejlmager. Erik Jensen fortæller om skoleskibet København s forlis Kjeld Søberg giver bla. Skrøner om de hvide hunde s historier, godt overvåget af søulken Julius Nissen tør og vissen Side 10

11 Ekskursion til TUCO Yacht Værft Elleve af Bådelaugets medlemmer havde om aftenen den 1. marts fundet frem til TUCO Yacht Værfts adresse i Faaborg Efter nogen søgen blandt værftets store bygninger fandt vi frem til en stor støbe- og apteringshal. Lidt efter stødte vores vært, Jacob Frost, til. Han er den ene af værftets to ejere. Jacob Frost bød velkommen og gav os en bred orientering om TUCO Yachts baggrund og aktiviteter: De to unge ejere af TUCO Yacht, Jacob Frost og Jonas Pedersen, begyndte som værft sejere for otte år siden. De er begge udlært som bådebyggere Jacob ved X-Yacht og Jonas ved Walsted. Starten på deres værftssamarbejde var hovedsagelig baseret på samarbejde med X-Yacht, til hvem de over nogle år byggede omkring 100 sejlbåde. Et samarbejde mellem LM, Royal Denship og TUCO medførte bl.a. produktion af vindmøllevinger. Denship har på TUCO s adresse opført en fabrikshal og investeret i en kolossal stor portalfræser til brug ved fremstilling af støbeforme dels til bådebyggeri og dels til møllevinger. Portalfræsning muliggør en hurtig fremstilling af støbeforme og med en stor frihedsgrad med hensyn til udformning af skroget. TUCO s mangeartede opgaver har medført store udvidelser af fabriksarealet med opførelse af produktionshaller dels egne og dels lejede bygninger. TUCO beskæftiger 45 håndværkere og 10 funktionærer, og årsomsætningen er på ca. 50 mio. kroner. Side 11

12 Mulighederne med den fleksible formfremstilling udnytter TUCO ved bygning af såvel forme som færdige skibsskrog. Vi så bl.a. en formopbygning til en 110 fods motoryacht. Bådskroget skal leveres til Århus Værft, der skal færdiggøre fartøjet. TUCO behersker et bredt spektrum af modrene metoder til bådfremstilling. Vi så bygningen af store alu-motorbåde, og vi så også tilblivelsen af vacuumstøbte sandwichplader i glas/ skum beregnet til skotindbygning i bådeskrog. TUCO s motto er, at ingen opgave er for lille, og ingen er for stor. Blandt opgaverne er også reparationer og overhaling af nyere og ældre sejl- og motorbåde. Vi hørte om Botved-motorbådene, som TUCO til flere af klassemodellerne nu har overtaget produktionsrettighederne til. Man har forventning om, at bådtyperne med tiden kan danne basis for TUCO s helt egne designtyper. Produktionen og de fremragende produktionsmetoder på TU- CO er virkelig imponerende. Herudover fornemmede besøgsgruppen den enestående foretagsomhed og iderigdom, de unge værftejere besidder, og som kendetegner fremdriften i TU- CO Yacht Værft. Vagn R Hansen Se billeder fra rundvisningen på næste side. Tak til Vagn for indlægget. Side 12

13 Fra rundturen i de forskellige haller Det travle aftenhold. Jacob Frost orienterer om driften Et kig ind i en 110 fods båd Der afsluttes med en lille forfriskning. Tak til Jacob Frost for en god og oplevelsesrig aften Side 13

14 Festen i forbindelse med generalforsamlingen. Der var 76 tilmeldte til vores fest lørdag aften efter at generalforsamlingen var overstået. Det var et festklædt og glad publikum der mødte op lørdag aften, stemningen var høj og snakken gik lystigt fra start. Efter at formanden havde budt velkommen og Knud havde fortalt lidt om aftenens forløb fik vi en velkomstdrink og Thomas i gang med at spille hyggemusik. Maden var efterhånden kommet til huse og de flittige hjælpere samt festudvalget gik i gang med at dele forretten rundt og så var festen i gang, da forretten var sat til livs blev bordene fyldt op med tilbehør til hovedretten, og jeg skal love for at det var noget af et måltid vi nu blev udsat for, rigtigt lækkert var det, maden blev sat til livs med stor appetit godt fulgt til vejs med at godt glas vin og stille musik i baggrunden. Så var der en lille pause hvor der blev solgt lotteri, med mange fine præmier fra vore flinke sponsorer, det var Knud, Ebbe og Kaj der stod for denne afdeling godt hjulpet at mange af vore dejlige piger der bistod ved lodtrækningen som lykkens gudinder, nogle var mere heldige end andre (Bruno tog, med megen hujen sin del af præmierne). Så blev desserten serveret, her var der mulighed for at købe en flaske Portvin eller Sherry (Vi sælger kun hele flasker annoncerede Knud, nogle fandt dog ud af at dele). Som afslutning på et godt måltid fik vi en kop kaffe og lidt småkager, imedens vi nød kaffen var der nogle af gæsterne der underholdt med lidt gode historier og vittigheder (latteren havde ingen ende). Så blev der lige igen en lille pause medens der blev flyttet lidt rundt på møblerne så der blev skabt et lille dansegulv. Da lokalet var røgfrit fik vore rygere også en chance for at komme ud og få en smøg, der var faktisk rigtig hyggelig ude i ryge afdelingen men det var nok på grund af de dejlige piger der var i flertal derude. Fortsættes næste Side 14

15 Så tog Thomas de andre noder frem, der blev spillet op til dans og det varede ikke mange minutter før de første var på dansegulvet, og så gik det ellers slag i slag lige til klokken blev eet (fotografen havde desværre travl med at danse så han glemte at fotografere de glade dansere Vild med dans var vand i forhold til det vi så her) Aftenen sluttede af med en god veltillavet gang Biksemad og spejlæg kreeret af bl.a. Formand Steen. Alt i alt en rigtig god aften, tak til festudvalget og deres ægtefæller for det store arbejde de havde lavet. Thomas klar med musikken Poul forsøger sig som tjener Veloplagte gæster Fortsættes næste Side 15

16 Flere billeder fra festen Maden blev fortæret Livlig aktivitet i Ryge afdelingen Lotteriet i fuld gang Finn, en glad vinder Side 16

17 Det sker også på havnen! I forbindelse med færdiggørelse af den sidste del af bro 6 var det store skyts kørt i stilling, her er Skyttes store gravemaskine. Den fylder godt i landskabet Liften fra en anden vinkel end vi plejer at se den Efter renovering Det sker også på havnen færtsættes næste side. Side 17

18 Foråret er kommet og der er atter aktivitet på havnen Der er gang i det hele I vandet igen efter en lang vinter Erling viser at han godt kan Selv om båden er lille så er det godt med en hjælpende hånd Kurt gør vognen klar så en af de store kan komme op Side 18

19 Så kom bommen ved slæbestedet. Fra i år skal dem der ønsker at bruge slæbestedet i Rantzausminde Havn for at søsætte båden, frem med pungen, det kommer til at koste 20 kr. for at få bommen til at gå op. Der vil blive opsat automater ved bommen og ved toiletbygningen hvor der kan købes kort, der skal betales et depositum på 50 kr. første gang du køber kortet og når beløbet er opbrugt kan der tankes op igen. Kortet skal bruges både til bad, bom og kranen, og det vil blive muligt at betale med både mønter og sedler og endvidere med både kroner som med Euro. Priserne vil være 5 kr. for bad, 20 kr. for bom og 30 kr. for kran. Indtil de nye automater er sat op vil bommen være oppe. Det er her vi skal åbne bommen. Bommen set fra øst og vest Side 19

20 Grillbaren klar til en ny sæson Så er borde og bænke ved Grillen sat frem og alt er klar til en ny sæson. Det er virkelig blevet flot med nyt hegn og flagende blafrer lystigt i forårs vinden. Vi ønsker en god sæson. Åbningstider: Alle dage (Eller senere efter behov) Nu også dagens ret mellem kl. 11,00 og 14,00 til 40,00 kr. Møllemarksvej Svendborg Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Porthusvej 129, 5700 Svendborg Tel Fax Velkommen hos Gnisten Marine IMPORT og FORHANDLING af MONTEREY GALEON YACHTS BELLA FLIPPER CASTELLO ÅBNINGSTIDER : Mandag til Fredag 7:30 til 17:00 Lørdag 10:00 til 14:00 ( Lørdag Lukket fra 1-10 til 1-3 ) FORHANDLING af ARVOR VALIANT LINDER QUICKSILVER MERCURY MERCRUISER VOLVO PENTA NANNI SUZUKI ASKELADDE ØRNVIK BRENDERUP MARINEBUTIKKEN Alt i tilbehør og instrumenter MARINEVÆRKSTEDET Klargøring, reparation og service. OLIEFYR Salg, installation, service og reparation VINTEROPBEVARING Både op til 50 fod i hal AUTO EL Salg, installation, service og reparation af: Fartskrivere Taxametre Alarmer Sidste nyt!!!!! Vi er blevet M-CENTER som blandt andet betyder salg af Askellade og Ørnvik.. Husk: Vores specialuddannede personale står klar når "du" kommer. Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Håndværkervænget 6, Tved, 5700 Svendborg Tlf

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 3 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1 Nr. 159 39. årgang september 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket >

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > 2 2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348 7964

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm NR. 331. ÅRGANG JULI - 2015 Indhold: Lederen side 3 Pinsetur med Marstal Sejlklub side 5 Aftenkapsejladser

Læs mere

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden Oktober 29. Årgang. Nr. 2 11 Stiftet 1877 Sejlsport til tiden Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Henning Andersen 8642 0605

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening August Besøg Landsforeningen På Mallorca Side 4 Side 6 generalforsamling i Postpensionisternes Landsforening Side 12 Vinteransøgning Side

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/april 2010 Nu kan alle gå på vandet 2 Thurø Sejlklub v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK- 5700 Svendborg Vi støber alt i bly Udstødningsmanifolde Udlejning og salg af skibscontainere

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Glyngøre Tennisklub 1956-2006. - en krønike frit efter klubbens protokoller, regnskabsbøger og udklip

Glyngøre Tennisklub 1956-2006. - en krønike frit efter klubbens protokoller, regnskabsbøger og udklip Glyngøre Tennisklub 1956-2006 - en krønike frit efter klubbens protokoller, regnskabsbøger og udklip Forsidefoto: Formand Jørgen Primdahl uddeler vinderpræmien efter en af 80 ernes klubturneringer. Ralf

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

NR 1 2011 74. ÅRGANG. To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet.

NR 1 2011 74. ÅRGANG. To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet. NR 1 74. ÅRGANG To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere