Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø"

Transkript

1 Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013

2 Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og olieudskillere i Helsingør kommune 1. Indledning Valg af rensning Dimensionering af olieudskiller Dimensionering af sandfang Andre forhold Olieudskillere til regnvand Automatisk flydelukke Alarm Tømning Indledning Hvor der er risiko for at spildevand med olie ledes til kommunal kloak, skal vandet renses i sandfang og olieudskiller for at undgå at forurene kloak, kommunalt renseanlæg samt vandløb søer og havet. Nærværende retningslinjer viser i hvilke tilfælde, kommunen stiller krav om sandfang og olieudskillere, samt giver et overblik over de mange krav, der skal tages hensyn til ved etablering og drift af sandfang og olieudskillere. Kommunen afgør dog alle sager individuelt, og skærper eller lemper nærværende retningslinjer, når noget særligt taler herfor. Retningslinjerne er udarbejdet ud fra 1. EN/DS Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) del 2: Valg af nominel størrelse, installation, drift og vedligeholdelse. 2. Rørcenter-anvisning 006 fra 2004 olieudskilleranlæg 3. Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra SBi-anvisning nr. 185 Afløbsinstallationer jf. kravene i DS 432, 2. udgave I teksten er der henvisning til disse kilder som fx /1/ I spildevandsplan 2012 står blandt andet For veje og parkeringsarealer skal der etableres olieudskiller og sandfang for grundejers regning. Tilladelse til udledning skal indhentes fra Center for Teknik og Miljø. Overfladevand fra nye veje og parkeringspladser skal overholde DS/EN når vandet ledes til offentlig kloak. Det vil sige, at der skal være sandfang og olieudskiller uanset vej- eller parkeringsarealets størrelse. 2

3 Disse retningslinjer gælder kun for spildevand, der ledes til offentlig kloak, og gælder derfor hverken for ukloakerede områder eller for spildevand, der nedsives eller ledes til recipient. Retningslinjerne gælder heller ikke for ejendomme med enfamiliehuse. 2. Valg af rensning Et olieudskilleranlæg består normalt af følgende: Olieudskiller 3. s- eller målebrønd 4. Rørledninger fra afløb til olieudskiller Forskel på olieudskiller og benzinudskiller Der er ikke forskel på en olieudskiller og en benzinudskiller. De er opbygget helt ens og godkendes som en benzin- og olieudskiller. Der er derimod forskel på produkterne olie og benzin. Benzin har en lavere vægtfylde end olie og fordamper lettere. Ved projektering af en olieudskiller til benzin er det således dampene, man skal være specielt opmærksom på. For nemhedens skyld anvendes i disse retningslinjer kun betegnelsen olieudskiller. Hvor skal der være en olieudskiller? Olieudskillere skal anvendes på afløb fra steder, hvor der er olieholdigt spildevand, eller hvor der er risiko for oliespild. Kommunen vil i hvert enkelt tilfælde afgøre, om der skal anvendes olieudskiller, se oversigt i nedenstående tabel./1/ Hvilken type olieudskiller? I en olieudskiller udskilles olie fra vand ved hjælp af gravitation (tyngdekraft). Der findes flere forskellige typer olieudskillere, som kan inddeles i to klasser efter rensegrad: Klasse I: Olieudskillere i klasse I har indbygget et særligt element, som kan samle meget små oliedråber, indtil de til sidst bliver så store, at de kan udskilles ved gravitation. Dette element kan være lameller eller se ud som en måtte, og kaldes koalescens. Er velegnet til spildevand med emulgeret olie, fx fra højtryksrensning eller ved brug af sæber. I test, skal en udskiller i klasse I rense ned til 5 mg olie pr. liter spildevand. Klasse II, Olieudskillere i klasse II er traditionelle olieudskiller, derudskiller olien alene ved hjælp af gravitation, hvor oliedråberne pga. en lavere vægtfylde end vand vil stige til væskeoverfladen i olieudskilleren. I test, skal en udskiller i klasse II rense ned til 100 mg olie pr. liter spildevand. /1/ 3

4 Aktivitet Bemærkning Rensning før udledning Forebyggende Spildevands kloak Regnvands kloak foranstaltninger 1 Overfladevand fra tankstation 2 Overfladevand fra olieoplag og arealer til omlastning af olie 3 Overfladevand fra parkeringspladser 4 Overfladevand fra veje og lign. i særlige tilfælde 5 Vaskevand og spild fra gulve i værksteder, testcentre, fabrikker, mm. Med vaskemidler Uden vaskemidler 6 Bilvask Med hånden Automatisk bilvask Med højtryksrenser uden forurening med olie Med højtryksrenser uden forurening med olie Vask af undervogn Vask af motor a Servicestation med højtryk 7 Vask (af andet end biler) Med højtryk Ikke vaskevand Fx afvandingsområde? Ikke motorvask. Vaskemidler må ikke indeholde organiske opløsningsmidler Ikke motorvask men gerne vask af undervogn. lavt tryk. Vaskemidler må ikke indeholde organiske opløsningsmidler Ikke motorvask. Vaskemidler må ikke indeholde organiske opløsningsmidler Rengøring af motorer og motordele Evt. omløb Evt. omløb Evt. omløb Afledning til regnvandskloak fra olieudskiller er ikke tilladt Bekendtgørelse kræver magasin på 1000 l Saml spild op med klude, kattegrus eller lign. Det anbefales at genbruge renset vaskevand 4

5 Med rotorcleaner 8 Fjernelse af paraffinvoks eller lign. fx fra nye biler samt anti-rustbehandling 9 Skrotpladser 10 Jordbehandling 11 Anlæg for behandling af slam og væske fra udskillere Saml spild op med klude, kattegrus eller lign. a: Krav til motorvask gælder ved tryk mindre end 60 bar, temperatur lavere end 60oC, ph neutral, vaskemidler med lav spaltningstid. : Emulsionsbrydende system eller anden yderligere behandling. 3. Dimensionering af olieudskiller Som udgangspunkt skal olieudskilleranlæg udformes og dimensioneres så olieprodukter i spildevandet tilbageholdes under normal drift og forudseelige uheld. Dimensioneringen skal tage højde for både type og mængde af det tilførte spildevand. Hvilken størrelse olieudskiller? Olieudskillerens størrelse bestemmes ved en vurdering af den nødvendige opsamlingskapacitet og en beregning af den nominelle størrelse. Beregning af nominel størrelse (NS) Den nødvendige størrelse af olieudskilleren betegnes den nominelle størrelse (NS), og angives i l/s. NS afhænger af følgende faktorer: Dimensionsgivende regnvandsstrøm. Dimensionsgivende spildevandsstrøm. Mulighederne for emulsioner (fx ved brug af sæbe eller højtryksrenser). Oliens vægtfylde. Denne dimensionering tager ikke hensyn til specielle tilfølde som fx transformerstationer og kompressorstationer. NS beregnes ud fra følgende formel (se evt. beregningseksempel sidst i dette afsnit): NS = (Qr + (fx x Qs1) + Qs2) x fd /1/ NS: olieudskillerens nominelle størrelse 5

6 Qr: den dimensionsgivende regnvandsstrøm Qs1: den del af den dimensionsgivende spildevandsstrøm, der er emulgeret Qs2: den del af den dimensionsgivende spildevandsstrøm, der ikke er emulgeret fx: emulsionsfaktor fd: densitetsfaktor, der bestemmes af vægtfylden for den olie, som skal udskilles Dimensionsgivende (Qr) regnvandsstrøm Det maksimale flow af regnvand beregnes efter følgende formel: Qr = ψ i A Ψ: afløbskoefficient (ved tæt underlag = 1) I: regnintensitet A: afstrømningsareal (m2) Regnintensiteten I er på 140 l/(sek*ha) både til fælles- og separate kloakker. Der skal regnes med at alt regnvand, der tilledes udskilleren, kommer fra tætte belægninger med en afløbskoefficient Ψ på 1,0. /4/ Dimensionsgivende spildevandsstrøm (Qs) Den maksimale totale spildevandsstrøm opgøres i 2 strømme Qs1 og Qs2, alt efter om den enkelte vandstrøm kan indeholde emulgeret olie, f.eks. hvis der bruges sæbeprodukter, alkaliske rensemidler eller højtryksrenser: Qs1: spildevandsstrøm, der kan indeholde emulgeret olie (l/s) Qs2: spildevandsstrøm, der ikke kan indeholde emulgeret olie (l/s) Spildevandsstrømmene beregnes som en sum af delstrømmene fra alle vandinstallationer, der afleder vand gennem olieudskilleren: Qs1 = Qs1,a + Qs1,b + Qs1,c +...osv. Qs2 = Qs2,a + Qs2,b + Qs2,c +...osv. a, b, c osv. angiver de forskellige delspildevandsstrømme, der kan komme fra vaskehaller, håndvaske, gulvafløb osv. Størrelsen af de enkelte delstrømme i l/sek kan enten måles eller opgøres ud fra følgende: /1/ Nominel diameter (DN) mm 1. tappested 2. tappested 3. tappested 4. tappested 5. og efterfølgende tappesteder 15 (½ ) 0,5 0,5 0,35 0,25 0, ,7 0,5 0,2 (3/4 ) 25 (1 ) 1,7 1,7 1,2 0,85 0,3 Vandmængderne gælder ved et vandtryk på 4 5 bar. Ved udregningen skal man starte med tappestederne med størst DN og slutte med den mindste. 6

7 Ved højtryksrensere skal der regnes med en vandstrøm på 2,0 l/s. Hvis der er mere end én højtryksrenser, skal spildevandsstrømmen fra de efterfølgende sættes til 1,0 l/s pr. stk. Emulsionsfaktor (fx) Spildevand, der kommer fra industrielle processer, bilvask, rensning af olieforurenede dele, fra højtryksrensere, vaskevand med rengøringsmidler samt overfladevand fra tankstationers forpladser kan indeholde emulsioner. Disse spildevandsstrømme skal derfor ganges med en emulsionsfaktor fx på 2. Koldaffedtningsmidler må ikke ledes til kloak. Det er midler, der indeholder petroleum (fx destilater (råolie) hydrogenbehandlet) og hvor der i sikkerhedsdataarket er oplysninger om flammepunkt eller et mærke om brandfare./4/ Densitetsfaktor (fd) Densitetsfaktoren giver mulighed for at skelne mellem forskellige typer olie og forskellige klasser udskillere. Fd bestemmes ud fra: /1/ Densitet < 0,85 0,85 0,90 >0,90 Eksempel Benzin og flybrændstoreolie Diesel og smø- fuelolie Klasse I Klasse II 1 1,5 2 Vurdering af behov for opsamlingskapacitet Opsamlingskapaciteten er den oliemængde, der kan opsamles i olieudskilleren. Normalt følger producenten kravet i DS/EN Men i særlige tilfælde, fx hvis der ved uheld kan tilføres større mængder olie/benzin til olieudskilleren, bør opsamlingskapaciteten tilpasses efter forholdene og risikoen. En større opsamlingskapacitet kan opnås ved At bruge en olieudskiller med større NS end beregnet At etablere en separat tank til den opsamlede olie eller ved At tømme olieudskilleren oftere end normalt. /1/ 4. Dimensionering af sandfang Et sandfang har et dobbelt formål: At tilbageholde sand og grus, samt at øge opholdstiden for vandet. et kan være en selvstændig del af anlægget eller er bygget ind i selv olieudskilleren. Hvilken størrelse sandfang? Størrelsen bestemmes ud fra forventet belastning, spildevandstype og vandstrøm (NS): /1/ Belastning Spildevandstype Nødvendig volumen i liter Ingen Kondensat Ikke nødvendig Lav Processpildevand med kendt lavt indhold af partikler. (NS*100)/fd a Overfladevand med lavt indhold af sand fra veje, pladser 7

8 og tilsvarende dvs. vand fra bassiner og fra overdækkede arealer på tankstationer. Middel Overfladevand fra tankstationer (NS*200)/fd b og parkeringspladser. Vaskevand fra håndvask af biler og busser, vask af dele. Spildevand fra autoværksteder Spildevand fra maskinfabrikker Høj Vaskeplads for lastbiler bygge- (NS*300)/fd b og anlægsmaskiner, landbrugsmaskiner. Automatisk bilvask c a: Gælder dog ikke for udskillere mindre end 10 l/sek b: Dog mindst 600 l c: Dog mindst 5000 l 5. Andre forhold 5.1. Olieudskillere til regnvand I forhold til andre spildevandsstrømme er regnvandsstrømme store, og det er ikke muligt at vide, hvor stor den største vandstrøm vil blive. Overbelastning af olieudskilleren kan være uheldigt, idet man ved overbelastning kan risikere at den allerede opsamlede olie rives med af den store vandstrøm, og føres ud af olieudskilleren. Der er derfor udviklet specielle udskillere til regnvand. Nogle med indsatser af lameller. Olieudskillere til regnvandssystemer bør etableres med omløb. I forbindelse med mindre regnhændelser vil alt vandet løbe gennem olieudskilleren. Men ved større regnhændelser, hvor afstrømningen overskrider 140 l/(sek* ha), vil omløbet træde i kraft, og en del af vandet løbe uden om olieudskilleren. Udskilleren belastes derfor kun med den mængde vand, som den er dimensioneret til. /4/ 5.2. Automatisk flydelukke Olieudskillere skal etableres med automatisk flydelukke, der sikrer, at den opsamlede olie ikke slipper ud af udskilleren til kloakken. /1/ 5.3. Alarm Olieudskillere skal etableres med: Alarm for lagtykkelse: Alarmen skal udløses når en given andel af den maksimale kapacitet for opsamling af olie er nået. Normalt 70%. Formålet er at undgå at overfylde udskilleren og spildevand stuves op, men at sikre at udskilleren bliver tømt i tide. /3 og DS/EN 858-1/ 8

9 Alarm for faldende væskestand: Alarmen skal udløses hvis væskestanden falder i forbindelse med en utæthed. /3 og DS/EN 858-1/ Alle alarmer skal tilses og tjekkes mindst en gang om året for at sikre, at de fungerer efter hensigten. Resultat af testen skal føres i journal. /3/ Alarm for overløb er ikke nødvendig, da alle udskillere skal have flydelukke Miljøstyrelsens vejledende grænse for spildevand til offentlig kloak er 10 mg olie pr. liter. /3/ For at kunne vise, at denne grænse er overholdt, skal alle udskilleranlæg etableres, så det er muligt at tage en prøve af det rensede spildevand. Prøven skal tages af en faldende væskestrøm. Nogle udskillere er fra fabrikanten bygget med denne mulighed. /1/ 5.5. Tømning Alle sandfang og olieudskillere skal tilses mindst en gang om året og skal tømmes efter behov. De aktuelle krav til den enkelte udskiller skal fastsættes i tilslutningstilladelsen efter miljøbeskyttelsesloven 28 eller 30. Alle sandfang og olieudskillere skal være tilmeldt den kommunale ordning for tømning og tilsyn, men kommunen kan dog dispensere herfor Tilladelse og hjemmel Enhver ændring i kloakforholdene kræver tilladelse efter byggeloven. Vurderer Center for Teknik og Miljø, at der er brug for at stille krav til indretning, grænser for udledning og egenkontrol, skal der desuden meddeles tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven 28. 9

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag Oplag af olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Indhold FORORD 5 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE 7 1.1 VEJLEDNINGENS INDHOLD 7 1.1.1 Hvilke

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Vejledning om kontrol med svømmebade

Vejledning om kontrol med svømmebade Vejledning om kontrol med svømmebade Titel: Vejledning om kontrol med svømmebade Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk År: 2013 ISBN nr. 978-87-7279-383-2 2 Vejledning

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1 Udgivet 01/10/2006 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Ansvar for indhold: Berit Carlson Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Afvanding af sporarealer Banenorm Udgivet 01/10/2006 Side 1 af 44

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Rørcentret,

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Tryk

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere