INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD"

Transkript

1 INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD

2 Forord Offentlige indkøb er underlagt regler og love i henhold til tilbudsloven og EUdirektiverne. Reglerne skal sikre en åben og fair konkurrence blandt potentielle virksomheder. Derudover er der et besparelsespotentiale forbundet med offentlige indkøb, som bl.a. kan realiseres ved at koordinere volumen og konkurrenceudsætte indkøbet. Udover det lovmæssige aspekt og besparelsesmulighederne giver koordineret indkøb mulighed for at sætte andre parametre såsom miljø, service, leveringssikkerhed mv. på indkøbsdagsordenen. En forudsætning for at den offentlige myndighed kan få det optimale ud af indkøb, både på kort og langt sigt er dog, at indkøb håndteres professionelt, seriøst og troværdigt. Der har været og er stadig stor fokus fra private leverandører på offentlige indkøb. I forbindelse med indførelsen af kontroldirektivet er der kommet yderligere klagemuligheder overfor offentlige myndigheder, der indgår indkøbsaftaler udenom regelsættet. Dette bevirker, at der er et væsentlig større behov for at udbyde indkøb iht. reglerne end der tidligere har været - uafhængig af besparelsespotentialet. På baggrund af de sager KLFU (Klagenævnte For Udbud) allerede har behandlet siden kontroldirektivets indtog (f.eks. KMD sagen), er det en nødvendighed at Kommunen overholder lovgivningen på indkøbsområdet, for at undgå at komme i et ubehageligt søgelys. Nærværende årsrapport beskriver resultaterne som indkøbsenheden i Faxe kommune har opnået i Rapporten fortæller ligeledes om de indkøbsrelaterede udfordringer, der har været for Faxe Kommune omkring indkøb i Sidst i årsrapporten beskrives visionerne for indkøbsområdet i 2012, herunder udbudsplanen for Indkøbsenheden Side 1

3 Indholdsfortegnelse Forord...1 Indholdsfortegnelse...2 Resumé...3 Resultater...4 Ressourceforbrug...6 Regler og lovgrundlag...7 Indkøbsanalyse og udbudsplaner...8 Strategi, plan og politik...8 Udbudsproces...9 Kommunikation og information Rådgivning, vejledning og bistand Indkøbsfællesskab Nyt koncept fra Staten og KL Konkurrenceudsættelser gennemført i Bleer til inkontinente børn og voksne Kaffe, the mv Legetøj Forbrugsartikler Rengøringsmidler og rekvisitter Briller til pensionister Kontormøbler Kopipapir Mobilt bredbånd Kontorartikler Elektronisk låsesystem Vejsalt Telefoni og data RFID løsning (Det åbne bibliotek) Tandproteser Fodpleje Konkurrenceudsættelser gennemført i 2011/ Administrative systemer Skoleartikler Fødevarer Kropsbårne hjælpemidler Serviceaftaler Beskæftigelsesmaterialer Plan for Indkøbsenheden Side 2

4 Resumé Indkøbsenheden i Faxe Kommune har nu været i gang i ca. 2 år, og vi er nået langt. Udover at have indgået en lang række indkøbsaftaler som er fordelagtige for vores indkøbene enheder, har vi fået skabt et godt fundament for det videre forløb med indkøb efter princippet bedst og billigst. Vi har haft dialogmøder med mange af de indkøbene enheder, og derudover er der nu flere områder som vi har en løbende og særdeles positiv dialog med. Vi kan konstatere ud fra de mange henvendelser vi får, at indkøb er kommet på dagsordenen mange steder i kommunen, og langt de fleste er opmærksomme på, at der er en central indkøbsenhed der kan bistå med viden, erfaring, rådgivning og sparring. Som en del af den vedtagne indkøbsstrategi er der udarbejdet en udbudsplan, der sikrer, at vi hele tiden har en fremadrettet plan, og at vi kan gennemføre strukturerede processor, samt at kommunens medarbejder kan holde sig orienteret om, hvilke indkøbsområder der i løbet af året vil blive bearbejdet. Udbudsplanen justeres løbende, og hvert år foreligges der en opdateret version. Der er i alt 34 centralt indgået indkøbsaftaler. Langt de fleste aftaler er indgået efter EUeller nationalt udbud, men også benchmarking ift. SKI og Statens rammeaftaler er benyttet, dette har givet fordelagtige aftaler for Faxe Kommune. Alle aftaler er indgået efter gældende lovgivning på indkøbsområdet. Indkøbsenheden har i 2011 haft gang i 28 udbudsforretninger. 5 af disse udbud blev startet op i 2010 men afsluttet i 2011, 6 af de 28 udbud er startet i 2011, men bliver først endelig afsluttet i 2012, de resterende 17 udbud er startet og gennemført i Der er total opnået besparelser for ,- i 2011 på indkøb. Den centrale andel (75%) udgør ,-. Det er dog ikke alle besparelser der er konteret i Der er i 2011 igangsat flere forskellige gode tiltag på indkøbsområdet, tiltag der meget gerne skulle sikre at vi får flere gode indkøbsaftaler med gode priser. I FUS (Fællesudbud Sjælland) er der sat gang i at få mere struktur, ensartethed og systematik, ligesom det forventes at processor og arbejdsgange digitaliseres og effektiviseres. Staten og KL har søsat et nyt koncept kaldet frivillige forpligtende aftaler, det er aftaler vi i indkøbsenheden ser positivt på og forventer os meget af. Alt i alt er Faxe Kommune inde i en positiv udvikling på udbuds og indkøbssiden. Indkøbsenheden Side 3

5 Antal Årsrapport 2011 Resultater Indkøbsenheden har i 2011 indgået 22 aftaler og har igangsat yderligere 6 udbud, der dog først i 2012 resultere i en aftale. Det store antal aftaler der er indgået har givet pæne besparelser. Der er dog aftaler der har givet mindre besparelser end forventet, ligesom der er aftaler der ingen besparelser har givet, dette skyldes dog primært at det udbudte er førstegangs køb hvor der ikke foreligger nogen historiske data. Antal udbudsforretninger: Antal udbudsforretninger Gennemført i 2010 med kontrakt start i 2010 Startet i 2010 med kontrakt start i 2011 Gennemført i 2011 med kontrakt start i 2011 Gennemført i 2011 med kontrakt start i 2012 Periode De samlede økonomiske besparelser for aftaler indgået i 2011: Nedenstående tabel viser de samlede besparelser opnået i 2011, både de besparelser der af forskellige grunde ikke blev konteret samt de besparelser der blev kontoret. Tabellen viser endvidere hvor meget den total besparelse har været, samt de besparelser der tilfalder den centrale kasse. Udover nedenstående aftaler, er der som nævnt indgået en del aftaler som ikke har givet besparelser, da disse aftaler f.eks. har været førstegangs køb. Nedenstående aftaler er indgået i 2011, og besparelsen er konteret i 2011: Aftaler Total 75% Mål, net og stregmaling , ,- ITV (videoovervågning) , ,- Biler til hjemmeplejen , ,- Kompressionsstrømper , ,- Totale besparelser , ,- Indkøbsenheden Side 4

6 Bleer til inkontinente børn og voksne Legetøj Forbrugsartikler og rengøringsrekvisitter Kontorartikler og kopipapir Kontormøbler Kroner Årsrapport 2011 Nedenstående aftaler er indgået i 2011, men besparelsen kan først konteres ud fra 2012: Aftaler Total 75% Bleer til børn og inkontinente , ,- Kaffe, the mv , ,- Kopipapir , ,- Legetøj , ,- Mobilt bredbånd , ,- Kontorartikler , ,- Forbrugsartikler , ,- Kontormøbler , ,- Telefoni & data , ,- Totale besparelser , ,- Besparelsesforventninger contra realiseret besparelser: Nedenstående grafiske opstilling viser de opnåede besparelser på de enkelte udbud i forhold til det forventede jf. indkøbsanalysen. Forventede contra realiserede besparelser Forventet besparelse Realiseret besparelse Områder På kontormøbler er det kun standart kontormøbler der er udbudt, derfor er den samlede udbudte volumen mindre end den samlede omsætning i Capacent analysen. På kontorartikler og kopipapir er besparelsen beregnet ud fra at de to aftaler på hvert område bruges mest optimalt. Hvilket betyder at de vare der købes, købes hos den leverandør der er billigst med det pågældende produkt. Der er i ovenstående graf kun medtaget 5 af de 22 udbud der har gennemført. Dette skyldes enten af der ikke har været estimeret en besparelse i analysen på det pågældende område, eller at udbuddet er blevet annulleret. Indkøbsenheden Side 5

7 Der er flere årsager til, at det ikke altid er lykkes at opnå den besparelse, som Capacent estimerede i indkøbsanalysen. Nogle af disse årsager er: Ændrede tildelingskriterier Ændrede krav Markedsændringer Fejlvurdering af Capacent Ændret volumen Besparelser fordelt på udvalg: Den primære indsats har været på vareindkøb til ældreområdet. Behovet for varer på området er stigende, og der findes ingen nationale aftaler fra f.eks. SKI eller Staten, som området kan købe fordelagtigt ind på. Men der har i 2011 også været fokus på de mere brede aftaler som inventar, kontorartikler, tele og data mv. Nedenstående grafik viser hvor stor en besparelse der er opnået fordelt på udvalgsniveau. Fordeling af bidrag BFU 6% ØKU 7% UUD 8% TMU 8% OMSU 4% EKU 4% SSU 63% Ressourceforbrug Opgaverne i indkøbsenheden er mangeartet. Den primære opgave er at indgå indkøbsaftaler på lovmedholdelig vis, hvilket i langt de fleste tilfælde betyder at der skal gennemføres en udbudsforretning. Dertil yder indkøbsenheden praktisk bistand, rådgivning og sparring til enheder i Faxe Kommune der selv gennemfører udbud. Endvidere holder indkøbsenheden sig løbende ajourført i forhold til lovgivningen, som er væsentligt for at kunne gennemføre udbud samt for at kunne tilgodese det behov der er i Faxe Kommune. Udbud der gennemføres i samarbejde med andre kommuner eller samarbejdspartnere (f.eks. i Fællesudbud Sjælland, SKI mv.) kræver at indkøbsenheden koordinerer en del Indkøbsenheden Side 6

8 internt i Faxe Kommune, så det sikres at den endelige aftale tilgodeser Faxe Kommunes behov, ønsker og krav. Udover opgaverne omkring udbud, bruger indkøbsenheden tid på at sikre et godt informationsniveau, både i forbindelse med de indgåede aftaler, og om generelle indkøbsrelaterede emner. Efter gennemførelse af en udbudsforretning er Faxe Kommune juridisk forpligtet til at benytte den valgte leverandør. Derfor har indkøbsenheden haft fokus på compliance (brugen af aftalerne), da en høj compliance sikre os at vi overholder lovgivningen, men også at de beregnede besparelser realiseres. Ressourceforbrug 4% 4%3% 3% 5% 5% 5% 32% Udbudsforretninger, eget regi Udbudsforretninger, FUS regi Bistand, rådgivning, sparring (udbud og kontrakter) Compliance Drift af igangværende aftaler Mødeaktivitet FUS generelt 7% 14% 18% Opdateret om relevant lovgivning Information, herunder nyhedsbreve mv. Implementering og udvikling på indkøbsområdet Diverse Regler og lovgrundlag Offentlige indkøb er underlagt regler og love, der blandt andet beskriver, hvorledes indkøbsaftaler skal indgås. Den samlede indkøbsvolumen afgør, i forhold til nogle fastsatte beløbsgrænser, hvilke regler, der gælder og dermed hvilken procedure og proces, der skal arbejdes efter. Ved fortløbende indkøb er det den totale indkøbsvolumen over 4 år, der er gældende. I henhold til reglerne skal Faxe Kommune betragtes som én samlet kunde. Dette betyder, at alle indkøb indenfor samme vare-/tjenesteydelseskategori tæller med i den samlede mængde, uanset hvilken indkøbende enhed i Faxe Kommune, der har foretaget købet. Beløbsgrænser i danske kroner (tærskelværdier): ,- Ingen lovkrav om særlige udbudsformer ca ,- Nationalt udbud efter tilbudsloven Ca EU udbud efter EU-direktiverne Ovenstående beløbsgrænser (også kaldt tærskelværdier) betyder, at indkøbet skal konkurrenceudsættes i enhver situation, hvor Faxe Kommunes samlede indkøb overstiger kr ,-. For at sikre en korrekt proces omkring konkurrenceudsættelse med en åben, gennemsigtig og fair konkurrence, bør der altid udarbejdes et udbudsmateriale. 1 Faxe Kommunes indkøbspolitik gælder uanset beløbsstørrelser. Indkøbsenheden Side 7

9 Indkøbsenheden har indgået samtlige aftaler iht. lovgivningen - enten via egne udbud, via udbud i FUS eller via koordinering på nationale aftaler (SKI, Staten). Indkøbsenheden har haft stor fokus på at kvalitetssikre sine udbud. På udbud, som Indkøbsenheden har gennemført, har der ikke været indgivet nogen klager til KLFU (Klagenævnet For Udbud) i Indkøbsenheden vil fortsætte processen, så vi også fremadrettet undgår officielle klager over Faxe Kommunes udbudsforretninger. Indkøbsanalyse og udbudsplaner For at få et overblik over Faxe Kommunes indkøb fik indkøbsenheden i 2010 foretaget en indkøbsanalyse af firmaet Capacent. Indkøbsanalysen viste blandt andet: at Faxe Kommune er udbuds-/annonceringspligtig på ca. 130 områder. at det samlede besparelsespotentiale i Faxe Kommune udgør millioner pr. år, alt afhængig af hvor mange områder, der kan konkurrenceudsættes samt hvilke kriterier, der tildeles efter i det enkelte udbud. At Faxe Kommune har ca leverandører. Derudover blev det i analysen oplyst: at en udbudsforretning i gennemsnit tager 250 arbejdstimer. at en erfaren indkøbsmedarbejder kan gennemføre 4-5 udbud pr. år alt afhængig af udbuddenes omfang samt mængden af øvrige indkøbsrelaterede opgaver. at centralt indgåede aftaler sikrer, at f.eks. grønne og miljørigtige krav gøres obligatoriske. Derudover sikres bedre kontrol med prisregulering osv. Med en gennemsnitlig løbetid på 3 år per aftale giver det ca. 43 udbuds- eller annonceringspligtige ydelser pr. år. Det vurderes, at maksimalt halvdelen af Faxe Kommunes udbuds-/annonceringspligtige områder kan dækkes af nationale aftaler (f.eks. SKI, Staten) eller via klyngesamarbejde (FUS). Koordinering via nationale aftaler eller via klyngesamarbejde er væsentlig mindre tidskrævende sammenlignet med, hvis indkøbsafdelingen selv gennemfører udbudsforretninger. Dette betyder, at skal Faxe Kommune udbyde alle udbudspligtige områder, skal vi selv udbyde mindst 22 udbud pr. år. Hertil kommer den løbende drift og udvikling af indkøb samt øvrige indkøbsrelaterede opgaver. Strategi, plan og politik Indkøbsenheden har udarbejdet en revideret indkøbspolitik, samt en indkøbsstrategi, der skal sikre en udmøntning af indkøbspolitikken og analysen i konkrete indkøbshandlinger og opnåelse af økonomiske gevinster. I den reviderede indkøbspolitik er der lagt vægt på, at alle centralt indgået indkøbsaftaler er forpligtende for alle indkøbene enheder i Faxe Kommune. Samtidig er der lagt øget vægt på klima og miljø. Endvidere lægger indkøbspolitikken op til et øget fokus på brugerinddragelse i forbindelse med gennemførsel af udbudsforretninger samt fokus på at skabe mere dialog mellem fagområderne og indkøbsenheden. Indkøbsstrategien dækker årene og har primær fokus på følgende 3 hovedområder: Gennemførelse af udbudsforretninger Indkøbsenheden Side 8

10 - Der er lagt vægt på en god proces, der sikrer brugerinddragelse, lovmedholdelighed og optimale aftalevilkår. Information - Det er væsentligt, at der sikres en nem og enkel tilgang for kommunens indkøbere til de centralt indgåede aftaler, samt løbende information om indkøbsrelaterede emner. Kommunikation - I indkøbsstrategien indgår der en kommunikationsplan, som i store træk går ud på, at der fokuseres på god dialog mellem de indkøbende enheder og indkøbsenheden. Som en del af indkøbsstrategien har indkøbsenheden udarbejdet en udbudsplan. Planen omfatter både områder, der skal udbydes i Faxe kommune regi, men også udbud, der skal udbydes i FUS regi (Kommunale indkøbssamarbejde) samt Statens og KL s forpligtende aftaler i det omfang det er kendte. Udbudsproces De udbudsforretninger, der bliver gennemført i Faxe Kommune med indkøbsenheden som projektleder, bliver gennemført på en ensartet og systematisk måde. Dette sikrer, at vi får alle facetter med, og at vi får inddraget arbejdsgrupper på en god og hensigtsmæssig måde, samt at intet bliver overladt til tilfældigheder eller bliver glemt. Ved fagspecifikke udbud nedsætter indkøbsenheden altid en arbejdsgruppe bestående af fagpersoner og budgetansvarlige fra de relevante afdelinger. Den valgte metode gør, at de første par udbudsforretninger, der gennemføres, vil være mere tidskrævende, idet der ligger en opgave i at introducere arbejdsgruppemedlemmer, som ikke tidligere har deltaget i udbudsprocesser, til alle de væsentligste elementer af en udbudsforretning. På længere sigt, når et arbejdsgruppemedlem er med i en udbudsproces for anden eller tredje gang, vil vi høste frugten af den ensartede og systematiske proces. Arbejdsgruppemedlemmerne vil da vide præcis, hvad der skal foregå og i hvilken rækkefølge, og de vil vide, hvad der forventes af det enkelte medlem, samt hvad de specifikt kan og skal bidrage med. Tid/opgaver i udbudsforretninger 2% 4% 2%2%2% 22% 4% 4% 8% Udarbejdelse af kravspecifikationer Udarbejdelse af tilbudslister og bilag Indkøbs-, markeds- og interessentanalyse Udarbejdelse af kommercielle betingelser Arbejdsgruppemøder Etablering af organisation Tilbudsvurdering 12% 22% Håndtering af henvendelser Prækvalifikation Håndtering af spørgsmål/svar Tildeling 16% Kontrakt Indkøbsenheden Side 9

11 Kommunikation og information I forbindelse med de nye tiltag der har været omkring indkøb i Faxe Kommune, hvor der er tale om en del ændringer, har indkøbsenheden i 2011 fokuseret meget på at kommunens indkøbere bliver informeret. Der er bl.a. oprettet et område på medarbejderportalen omkring indkøb. Her kan man finde de indgåede aftaler, den nye indkøbspolitik, de aftaler, som indkøbsenheden arbejder på samt generel information om indkøb. Derudover har indkøbsenheden udarbejdet en folder, Sådan køber vi ind i Faxe Kommune, som ligeledes er at finde på medarbejderportalen. Dertil har indkøbsenheden med jævne mellemrum udarbejdet nyhedsbreve omhandlende indkøb. Disse nyhedsbreve vil også være at finde på medarbejderportalen under indkøb. Indkøbsenheden har ligeledes udsendt nyhedsmails ved f.eks. indgåelse af nye aftaler, ændringer af indgåede aftaler mv. Indkøbsenheden har haft dialogmøder med mange af de indkøbende enheder i kommunen. Der har været afholdt møder med skole og institutioner, og oplevelsen har generelt været positiv. Efterfølgende har flere af de indkøbende enheder der har været afholdt dialog møder med, kontaktet indkøbsenheden for råd og vejledning. Udover dialogmøder har indkøbsenheden haft løbende samarbejde med flere af Faxe Kommunes indkøbende enheder i løbet af Rådgivning, vejledning og bistand Udover at indgå aftaler til fordel for kommunen yder indkøbsenheden også rådgivning, vejledning og bistand til de medarbejder der arbejder med indkøb til kommunen, både i forbindelse med konkrete indkøb, men også i forhold til udbud der ikke gennemføres i indkøbsenheden, samt bistand i forbindelse med håndtering af indkøbskontrakter. På grund af den øgede fokus fra private virksomheder på offentlige indkøb oplevede vi i 2011 en stort behov for rådgivning, vejledning og bistand. Fra 2008 til 2011 er antallet af klagesager som KLFU (Klagenævnet for udbud) har behandlet, steget til mere end det dobbelte. Dertil kommer et stigende antal aktindsigtssager, og udbud der annulleres og genudbydes pga. tilbudsgiver meddeler at de påtænker at klage osv. Reglerne omkring udbud og annoncering er blevet mere og mere komplekse over de seneste år, og den nedre grænse for hvornår man skal udbyde er, efter annonceringspligten trådte i kraft, blevet væsentlig lavere. Indkøbsfællesskab Faxe Kommune er med i indkøbsfællesskabet FUS (Fælles udbud Sjælland). Den primære opgave i FUS er at gennemføre fælles udbud på vegne af medlemskommunerne. De fleste planlagte udbud er blevet gennemført og med gode resultater. Dog har der været komplikationer, der gør at en del af de gennemførte udbudsforretninger har taget længere tid end forventet. Dermed er udbudsforretningerne trådt i kraft senere end planlagt, hvilket naturligvis påvirker Faxe Kommunes muligheder for besparelser i Endvidere er der planlagte udbud som ikke er blevet gennemført/færdiggjort i 2011, eller udbud hvor indkøbsenheden i samarbejde med det faglige område har vurderet, at Faxe Kommune ikke ønsker at være med. Dette har ligeledes påvirket vores muligheder for at opnå besparelser. Indkøbsenheden Side 10

12 Generelt er der ingen tvivl om, at udbud der gennemføres i FUS ender med et attraktivt resultat, hvor Faxe Kommune kan opnå pæne besparelser. Vi har i FUS arbejdet med at få en væsentlig bedre og mere effektivitet proces, så vi fremadrettet kan levere endnu mere. Bl.a. arbejder vi i FUS meget tæt sammen med SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service), for at drage nytte af SKI s viden, erfaringer og rutine med gennemførsel af udbudsforretninger, samt for at have størst mulig indflydelse på de udbud SKI gennemfører. Den enkelte medlemskommune skal gennemføre mindst et udbud hvert andet år på vegne af FUS kommunerne. Denne forpligtelse er Faxe Kommune i gang med at løfte, idet vi er tovholder på udbuddet af kontormaterialer (kontorartikler, kopipapir, data forbrugsstoffer og skoleartikler). Udbuddet har dog pga. en del problemer hos SKI, haft en langstrakt proces. Nyt koncept fra Staten og KL Staten og KL har i forbindelse med Økonomiaftalen 2012 indført et nyt koncept kaldt Frivillige forpligtende aftaler. Formålet med disse aftaler er endnu bedre priser til kommuner og regioner. Aftalerne indgås efter gennemførelse af EU udbud, hvor den enkelte kommune forpligter sig til at benytte aftalen. Forpligtelsen skal ske INDEN udbuddet annonceres, dog har den enkelte kommune mulighed for at se udbudsmaterialet igennem inden kommunen forpligter sig. Staten og KL har valgt SKI til at gennemfører udbudsprocesserne, og de første udbud er allerede i gang. SKI vælger en snæver kreds af repræsentanter fra kommuner og regioner til at deltage i projektgrupper omkring udarbejdelse af udbudsmaterialer på de forpligtende aftaler. Da FUS har en ikke uvæsentlig størrelse på det kommunale indkøbslandkort (16 kommuner), har FUS fået mulighed for altid at være repræsenteret i de arbejdsgrupper SKI nedsætter. I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale på kontormøbler har Faxe Kommune i samarbejde med Vordingborg og Roskilde Kommuner været FUS s repræsentanter i SKI s projektgruppe. Indkøbsenheden Side 11

13 Konkurrenceudsættelser gennemført i 2011 Følgende konkurrenceudsættelser er gennemført i 2011, og en endelig kontrakt er trådt i kraft i løbet af 2011 De nævnte besparelsesprocenter i nedenstående er den totale besparelse på den enkelte aftale. Bleer til inkontinente børn og voksne Levering af bleer til inkontinente børn og voksne Aftalestart: 1. maj 2011 Abena 27 % 2 år, med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 12 mdr. En arbejdsgruppe bestående af fagpersoner, ældrechef og indkøbsenheden blev nedsat til at gennemføre et. I arbejdsgruppen var der fra start stor fokus på en god proces, da bleer er et kritisk område, både for borgere, der skal bære produkterne, men også for kommunens personale, der skal håndtere produkterne. Det var derfor yderst væsentligt at alle aspekter og vinkler blev inddraget for at sikre, at der ville blive valgt et kvalitetsmæssigt godt produkt og en leverandør, der kunne sikre den økonomiske fokus, der er på området, samtidig med at prisen var attraktiv. Efter en omfattende udbudsforretning som gav en del udfordringer, blev der indgået en 2-årig kontrakt med Abena med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x12 mdr. Der var et godt samarbejde mellem fagpersoner, ældrechef og indkøbsenheden igennem hele processen. Kaffe, the mv. Levering af kaffe, the mv. samt køb/leje og servicering af brygmaskiner. Aftalestart: 1. juni % Frellsen Kaffe 3 år, med mulighed for forlængelse i yderligere 12 mdr. Udbuddet blev gennemført i samarbejde med FUS. Faxe Kommune var repræsenteret i arbejdsgruppen ved Cheføkonoma Bente Margit Rasmussen og Indkøbskoordinator Lars Engell. Implementering af aftalen i Faxe Kommune har været en længere proces. Aftalen fungere og der er god service fra leverandøren. Indkøbsenheden Side 12

14 Legetøj Levering af indendørs- og udendørslegetøj Aftalestart: 1. oktober 2011 Lekolar 52 % 2 år, med mulighed for forlængelse i yderligere 2x12 mdr. Aftalen blev indgået efter gennemførelse af. Der er en god dialog mellem leverandør og Faxe kommunes enheder. Forbrugsartikler Levering af forbrugsartikler Aftalestart: 1. oktober 2011 Multiline 2 år 20 % Udbuddet blev gennemført som et i samarbejde med FUS og IN (Indkøbsfællesskab Nordsjælland) samt SKI. Sortimentet er smalt, men priserne yderst konkurrencedygtige. Rengøringsmidler og rekvisitter Levering af rengøringsmidler og rekvisitter Aftalestart: 1. september 2011 Stadsing 2 år 20 % Udbuddet blev gennemført som et i samarbejde med FUS og IN (Indkøbsfællesskab Nordsjælland) samt SKI. Sortimentet er smalt, men priserne yderst konkurrencedygtige. Der har dog været visse starts vanskeligheder forbundet med aftalen. De fleste ting ser dog ud til at være løst. Briller til pensionister Levering af briller til pensionister Forhandling Aftalestart: 1. januar 2011 Dansk Erhvervsoptik 2 år Ingen Indkøbsenheden Side 13

15 Aftalen er indgået med Dansk Erhvervsoptik der er særdeles bredt repræsenteret i Faxe Kommune, hvilket sikrer at borgerne i kommune har nem adgang til en optiker. Kontormøbler Levering af standard kontormøbler Aftalestart: 1. januar 2011 Kinnarps 2 år 26 % Aftalen blev indgået via Statens rammeaftaler. Staten har udbudt en række aftaler, heriblandt kontormøbler, som kommuner kan tilslutte sig. Sortimentet på aftalerne er generelt smalt, men priserne er ofte særdeles attraktive. Kopipapir Levering af kopipapir Aftalestart: 1. januar 2011 Lyreco og Papyrus 2 år 25 % Aftalen med Papyrus blev indgået via Statens rammeaftaler. Staten har udbudt en række aftaler, heriblandt kopipapir, som kommuner kan tilslutte sig. Sortimentet på aftalerne er generelt smalt, men priserne er ofte særdeles attraktive. Aftalen med Lyreco er indgået via SKI s rammeaftaler. SKI s almindelige rammeaftaler har ofte et bredere sortiment, men priserne er som udgangspunkt knap så attraktive som Statens. Aftale med 2 leverandører sikrer dog at alle behov i Faxe Kommune kan dækkes, samtidig med at der stadig kan holdes fokus på pris, på mest benyttede varer. Mobilt bredbånd Levering af mobilt bredbånd inkl. udstyr Aftalestart: 1. januar år 76 % Aftalen blev indgået via Statens rammeaftaler. Staten har udbudt en række aftaler, heriblandt mobilt bredbånd, som kommuner kan tilslutte sig. Sortimentet på aftalerne er generelt smalt, men priserne er ofte særdeles attraktive. Indkøbsenheden Side 14

16 Kontorartikler Levering af kontorartikler Aftalestart: 1. marts 2011 Lyreco og Staples ca. 2 år 31 % Aftalen med Staples blev indgået via Statens rammeaftaler. Staten har udbudt en række aftaler, heriblandt kontorartikler, som kommuner kan tilslutte sig. Sortimentet på aftalerne er generelt smalt, men priserne er ofte særdeles attraktive. Aftalen med Lyreco er indgået via SKI s rammeaftaler. SKI s almindelige rammeaftaler har ofte et bredere sortiment, men priserne er som udgangspunkt knap så attraktive som Statens. Aftale med 2 leverandører sikrer dog at alle behov i Faxe Kommune kan dækkes, samtidig med at der stadig kan holdes fokus på pris, på mest benyttede varer. Elektronisk låsesystem Levering og opsætning af elektronisk låsesystem til hjemmeplejen. Nationalt udbud Aftalestart: 1. juli 2011 Låsepartner 3 år, med mulighed for forlængelse i yderligere 12 mdr. Ingen Udbuddet blev gennemført i samarbejde med ældrechef Tina Norking og relevante personer i ældreplejen. Der var 2 leverandører der bød ind. Begge leverandører blev efterfølgende indkaldt til et informationsmøde, hvor de havde mulighed for at fremvise deres produkt. Valget blev efterfølgende truffet ud fra pris og funktionalitet. Der er et godt samarbejde med Låsepartner. Vejsalt Levering af vejsalt Aftalestart: 1. september 2011 G. C. Riebers 2 år, med mulighed for forlængelse i yderligere 12 mdr. Ingen Indkøbsenheden Side 15

17 Udbuddet blev gennemført i samarbejde med FUS. Pga. store stigninger efter de sidste års hårde vintre, kan indkøbsenheden som udgangspunkt ikke påvise nogen besparelse Telefoni og data Levering af telefoni og data Aftalestart: 1. oktober 2011 TDC 3 år 46 % Aftalen blev indgået via en direkte tildeling på SKI s rammeaftaler. Aftalen opfylder Faxe Kommunes behov og giver god budget sikkerhed, da aftalen indeholder pakker med fri tale, fri sms samt meget data for faste beløb. RFID løsning (Det åbne bibliotek) Levering af RFID løsning til de åbne biblioteker Nationalt udbud Aftalestart: 1. september 2011 Ingen Biblioteket er tovholder på udbuddet med Indkøbsenheden som aktiv sparringspartner og proceskonsulent. Da der er tale om førstegangs køb har det ikke været muligt at beregne en besparelse. Tandproteser Aftalestart: Tandproteser til visiterede borgere Nationalt udbud Annulleret Ingen Udbuddet gennemføres i samarbejde med pensionsteamet. Der blev udarbejdet udbudsmateriale, desværre var de indkomne tilbud ikke konditionsmæssige, hvorfor udbuddet blev annulleret. Pensionsteamet og indkøbsenheden vurderede at der ikke var den tilstrækkelige interesse fra tilbudsgiverne, derved blev der ikke genudbudt. Fodpleje Aftalestart: Fodpleje til visiterede borgere Nationalt udbud Annulleret Ingen Udbuddet gennemføres i samarbejde med pensionsteamet. Faxe Kommune modtog ingen tilbud, hvorfor udbuddet blev Indkøbsenheden Side 16

18 annulleret. Pensionsteamet og indkøbsenheden vurderede at der ikke var den tilstrækkelige interesse fra tilbudsgiverne, derved blev der ikke genudbudt. Indkøbsenheden Side 17

19 Konkurrenceudsættelser gennemført i 2011/2012 Følgende er en oversigt over igangværende udbudsforretninger pr. 31. december Administrative systemer Levering økonomisystem, løn- og personalesystem, debitorsystem samt vagtplansystem. Aftalestart: Forventeligt 1. juni år + option på yderligere 3 år Skoleartikler Levering af skoleartikler. Miniudbud Aftalestart: Forventeligt 10. februar år Fødevarer Aftalestart: 2012 Levering af fødevarer til storkøkkener. Miniudbud Udbuddet gennemføres som et miniudbud under SKI s rammeaftaler. Desværre har udbuddet trukket ud, da der er problemer med SKI s aftaler Kropsbårne hjælpemidler Levering af kropsbårne hjælpemidler. Aftalestart: 2012 Udbuddet gennemføres i samarbejde med FUS. Indkøbsenheden Side 18

20 Serviceaftaler Aftalestart: 2012 Serviceaftaler på ventilationsanlæg samt elevatorer mv. Udbuddet gennemføres i samarbejde med Center for Teknik og Miljø. Beskæftigelsesmaterialer Levering af beskæftigelsesmaterialer Aftalestart: Forventeligt marts år Indkøbsenheden Side 19

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2012 INDKØB & UDBUD

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2012 INDKØB & UDBUD INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2012 INDKØB & UDBUD Forord Offentlige indkøb er underlagt regler og love i henhold til tilbudsloven og EU-direktiverne. Reglerne skal sikre en åben og fair konkurrence blandt

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne EUC SJÆLLAND Jagtvej 2 4700 Næstved Forord Direktør: Astrid Dahl S03 Indkøbspolitik for EUC Sjælland S05 EU s udbudsregler S06 Reglerne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Dette bilag indeholder en oversigt over de løbende udbud af varer, tjenesteydelser, it samt bygge og anlæg i Helsingør Kommune, der forventes konkurrenceudsat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune 7. marts 2011 Sammenfatning Potentiale Praksis Opmærksomhedspunkter Konsulentteamet har beregnet effektiviseringspotentialet samlet til 16,7 procent

Læs mere

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI 25. september 2013 1 Status på Forpligtende Aftaler E-kataloger i SKI 25. september 2013 2 Aftaletyper fra SKI Frivillige og Forpligtende Varer (klassisk) Rådgivere IT/Tele Forpligtende aftaler 25. september

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb KL/ Antivirus programmel RA 02.06 Standard software Udløber 31.03.2013. Kan ikke forlænges. oprindelig parter i Løber til 31.12.2011. Økonomistyrelsen har forlænget aftalen et år til udløb den 31.12.2012.

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning V E J LEDNING Januar 2012 Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning Denne vejledning beskriver kort, hvordan regnearkene til prissammenligning af indkøb anvendes. Overordnet kan redskabet bruges

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet 26.09.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FORMÅL OG OMFANG REGLER PRINCIPPER FOR INDKØB KRAV TIL KVALITET OG MILJØ SOCIALE KLAUSULER ANSVAR OG OPGAVER

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Udbudsjuraen Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Agenda Udbudsjura Beregning af tærskelværdier Teknisk dialog Sortimentsudbud En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er muligt at

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

Sådan køber vi ind i Esbjerg Kommune

Sådan køber vi ind i Esbjerg Kommune Sådan køber vi ind i Esbjerg Kommune tekst&grafik 75 57 70 77 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Tlf: 7616 1616. Fax: 7616 1617 raadhuset@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Indhold Forord Esbjerg Kommunes

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205

Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205 Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205 Emne Kommentarer den 15.01.2015 TOHV bemærkning til kommentarer den 15.01.2015 Budget og besparelser Materiel og materialer Hvad er det årlige beløb

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Ansvarligt og intelligent indkøb

Ansvarligt og intelligent indkøb 7. marts 2014 1 Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI 7. marts 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger

Læs mere

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Gå hjem møde i Dansk Kommunikationsforening 7. oktober 2010 Agenda Velkomst Hvorfor bør ansatte i den offentlige sektor vide noget om EU

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger,

Læs mere

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune

Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitikkens formål... 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 2 Indkøbspolitikkens indhold... 3 Indkøbsorganisationens opbygning...

Læs mere

Udbudsregler og valg af lovprogram

Udbudsregler og valg af lovprogram Udbudsregler og valg af lovprogram Norddjurs Kommune har modtaget et uopfordret tilbud fra EG Kommuneinformation på køb af deres lovprogram og økonomiprogram, NIS. Norddjurs Kommune har i forvejen en kommunelicens

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2012. Om effektive indkøb og institutionsforvaltning for selvejende institutioner

Nyhedsbrev oktober 2012. Om effektive indkøb og institutionsforvaltning for selvejende institutioner KONTAKT SKI Hvis du har spørgsmål omkring tilmelding eller generelt, er du velkommen til at kontakte SKI Kundeservice: kundeservice@ski.dk +45 33 42 70 00 Nyhedsbrev oktober 2012 Om effektive indkøb og

Læs mere

Reglerne for kommunens indkøb og anskaffelser er i hovedtræk som følger:

Reglerne for kommunens indkøb og anskaffelser er i hovedtræk som følger: Notat Centralforvaltningen Udbud og Indkøb Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49282250 Dato 13.09.2010 Helsingør Kommunes samhandel med lokale leverandører I dette notat beskrives de gældende regler for

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Dansk Erhvervs konference Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 2. juni 2009 9. januar 2009 1. Dansk Erhvervs konference, den 2. juni 2009 Offentlig-privat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere