Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015"

Transkript

1 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde Det talte ord gælder Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke For præcist et år siden var vi også samlet her i Aalborg. Vi var nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der har siden da ikke været meget tid til at slappe af. Reformtoget har buldret derudaf, og presset for at effektvisere og udvikle nye løsninger har været en daglig udfordring. Kommunerne har knoklet. Politikere og medarbejdere har alle leveret en kæmpe indsats. En stor tak for det. Viborg har arbejdet intensivt med at få én af verdens største virksomheder Apple til at slå sig ned i den lille midtjyske by Foulum. Den amerikanske it-gigant placerer deres hidtil største investering i Europa netop her. Hvorfor har Apple valgt at slå sig ned i Foulum? Fordi Viborg Kommune har formået at udnytte de muligheder, der er i området. Et forskningscenter i grøn energi og en transformatorstation med energi fra vindmøller og vandkraft er blevet til noget meget større. Ved at udnytte potentialet har de forvandlet en bar mark til et guldæg på 6,3 milliarder kroner. Det er en god nyhed for væksten i området og for Danmark. Det er et godt eksempel på, at fremskridtet ikke bare kommer af sig selv. Viborg er ét eksempel, men der er flere. Musikken i Roskilde, gartnerierne på Fyn, messer og events i Herning, vinden i Ringkøbing, fiskeriet i Hirtshals, ingeniørvidenskaben i Aalborg og procesindustrien i Kalundborg. Vi

2 skal hver især finde vores eget potentiale og helt egen identitet. For at skabe den fremtid, vi hver især ønsker. Vi har som kommunalpolitikere en vigtig opgave i at tage ansvar og rydde barrierer af vejen, så udviklingen får plads. Den opgave har politikerne på Christiansborg også. Lovgivningen må ikke være en barriere for, at vi lokalt kan udnytte vores muligheder fuldt ud. Borgerne har tillid til, at vi kan. Danmark er det land i Europa, hvor borgerne har den største tillid til de lokale politikere. Det giver et stærkt mandat. Et mandat med en forpligtelse til ikke bare passivt at gå fremtiden i møde, men proaktivt at præge udviklingen. Der er mange veje at gå. Nogle kan ende blindt. Andre kan føre til nye spændende resultater. Men ét er sikkert. Vi skal turde vælge, hvilken vej kommunen skal gå. Vi skal turde påtage os det politiske ansvar. Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke. Kommunale bud på et Danmark i vækst og balance Danmark står over for mange udfordringer. Arrene fra den økonomiske krise er ikke væk. Danmark har svært ved at komme ud af krisen. Svenskernes produktivitet er for eksempel steget næsten dobbelt så hurtigt som vores over de sidste par årtier. Samtidig er Danmark i markant forandring, der giver kommunerne vidt forskellige muligheder og udfordringer. Urbaniseringen er en af de helt store tendenser. Danmark er ét af de lande i EU, som oplever den største bevægelse fra land til by. Siden 2009 er 5,2 pct. flyttet fra landdistrikterne, mens befolkningen i byerne er steget med 7,6 pct. En indlysende udfordring for både fraflytterog tilflytterkommuner. 2

3 Men det er også en bevægelse, der giver muligheder og potentialer, som vi skal udnytte. Vi skal ikke bekæmpe urbaniseringen, og vi skal heller ikke gøre det umuligt at leve andre steder end i de store byer. Vi skal udnytte de særlige konkurrencefordele, den enkelte kommune har. KL mener, at vækstcentrene skal have de bedst mulige betingelser. Vi skal glæde os over væksten, uanset hvor i landet den vokser frem. For den vil gavne os alle. Men vi skal holde Danmark samlet i bestræbelserne på at sikre bæredygtig vækst i hele landet. Nye samarbejdsformer om vækst og udvikling ser dagens lys. De nye business regions er et godt eksempel. Her samarbejder kommuner og regioner omkring et vækstcenter og arbejdskraftopland. Det styrende er ikke geografiske eller administrative grænser. Men muligheden for at skabe bæredygtig vækst. Det sker gennem et tæt samarbejde om erhvervsudvikling, jobskabelse, kultur, turisme og adgang til kvalificeret arbejdskraft. Til gavn for alle i området. Ved at etablere en ny form for arbejdsdeling mellem kommunerne, trækker vi alle i samme retning og får gevinst. Ved at gå sammen gør vi os attraktive ud mod verden og kan bedre tiltrække investeringer til landet. Det er klogt og langt mere frugtbart end at konkurrere om de samme virksomheder og de samme attraktioner. Det får alle mere ud af. På topmødet sidste år præsenterede KL et omfattende analysemateriale under overskriften Danmark i forandring udvikling i lokal balance. Formålet var at rejse en politisk debat om, hvordan der på én gang kan skabes vækst og balance i hele landet. Der var et tydeligt behov for, at nogen satte den dagsorden. Og der var behov for et fagligt og solidt fundament for debatten. Siden er debatten taget til, og interessen for problemstillingen er kun blevet større. Men vi kan ikke snakke os ud af udfordringerne. Der er et påtrængende behov for konkrete handlinger. I KL s debatoplæg Fælles svar på fælles udfordringer, der ligger på bordene her i salen, finder I nogle af KL s forslag. 3

4 Jeg vil ikke gennemgå hele kataloget, men fremhæve tre af forslagene. For det første skal finansieringen og styringen af uddannelsesinstitutionerne reformeres. For det andet skal investeringerne i infrastruktur understøtte vækst og bosætning. For det tredje skal mobil- og bredbånd snarest dække hele landet. Når Danmark er i forandring, skal vores uddannelsesinstitutioner også tilpasses den nye virkelighed. Vi har i dag et uddannelsessystem, der er kommet for langt væk fra politisk indflydelse og styring. Uddannelsesinstitutionerne har lukket sig for meget om sig selv. Der er ikke altid tilstrækkeligt fokus på, hvad arbejdsmarkedet efterspørger. Basale samfundshensyn bør veje tungere i institutionernes beslutningsgrundlag. Vi ønsker en tættere kobling mellem uddannelse, beskæftigelse og vækst. Vi har brug for at sætte en klarere retning for, hvor mange studerende, der optages på de enkelte uddannelser. Så vi ikke uddanner kandidater til arbejdsløshed, som samfundet efterfølgende skal omskole. Det er spild af gode ressourcer for samfundet og en skæv start på arbejdslivet for de unge. Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse frem for en almen gymnasial uddannelse. Vi må ikke risikere at bremse udviklingen i Danmark, fordi vi mangler faglærte. Incitamenterne vender forkert for universiteter, gymnasier, professionshøjskoler og erhvervsskoler. Uddannelserne præmieres i dag for antallet af studerende og for at få så mange studerende igennem systemet som muligt. Som samfund har vi en interesse i, at så mange unge som muligt får en uddannelse, men vi skal uddanne de unge i de professioner, som arbejdsmarkedet rent faktisk efterspørger. Taxametersystemet og selvejeprincippet skal derfor reformeres, så andre samfundshensyn får større vægt. Det gælder først og fremmest hensynet til arbejdsmarkedet, men også hensynet til en balanceret udvikling i hele landet. 4

5 Det er efterhånden mange år siden, at Danmark var herre over Norden, og vikingerne slog sig løs i England. I dag er vi stadig et land med store ambitioner og store muligheder, men med meget kortere geografiske afstande. De korte afstande er der mange fordele ved. Fordele, som vi skal udnytte langt bedre, end vi gør i dag. Vi ved, at mennesker som udgangspunkt gerne vil bo uden for byerne. En times daglig transport synes at være den magiske grænse. Men forudsætningen for mobiliteten er, at der er gode muligheder for at pendle mellem arbejdspladsen og hjemmet. Derfor skal der investeres i bedre infrastruktur. Hvis vi danskere for alvor skal have gavn af de mange milliarder til infrastruktur, så skal det være lettere at komme til trafikkorridorer og knudepunkter. Her har vi et efterslæb, vi skal tage hånd om. Vores forslag er, at staten reserverer mindst 15 pct. af de fremtidige investeringer til at udbygge de veje og baner, der kan føre os hen til de motorveje og jernbaner, der forbinder landet. Og så skylder vi pendlerne at få køreplanerne til at passe endnu bedre sammen. Her må kommuner, regioner og trafikselskaber sætte sig sammen og lave en fælles strategi. Vi skal ved fælles hjælp have fjernet de unødvendige og uhensigtsmæssige barrierer for mobiliteten. Det tredje fokusområde KL peger på, er behovet for en velfungerende digital infrastruktur. Man tror næsten, det er løgn her i Men vi må konstatere, at markedskræfterne ikke har kunnet sikre alle danskere adgang til stabile mobil- og internetforbindelser. En væsentlig årsag er, at leverandørerne ikke har et økonomisk incitament til at levere ordentlige forbindelser i tyndt befolkede områder. Konsekvenserne er store større, end man måske umiddelbart skulle tro. Mange virksomheder kunne have fordel af at placere sig uden for byerne. Her er billigere lokaler, god plads og dygtig lokal arbejdskraft. 5

6 Det er bare et faktum, at der i dag stort set ikke findes en virksomhedstype, der ikke er afhængig af adgang til mobil- og internet. Det svarer næsten til behovet for vand, varme og elektricitet. Det er stort set umuligt at drive nutidens virksomheder i de områder, der kun har svag mobil- og internetdækning eller slet ingen. Og det er ikke kun erhvervslivet, det går ud over. Borgerne lever lige nu med, at internettet i mange områder af landet driller. Eller at man som jeg selv er nødt til at indtage et særligt hjørne i køkkenet, hvis jeg skal have forbindelse med omverdenen. Fred være med det. Men det er uacceptabelt, at en stor gruppe borgere helt er afskåret fra at bruge telemedicin. Eller at gymnasieeleverne ikke kan aflevere deres lektier på skolens it-portal. Eller når man skal gå 500 meter ned ad den ene markvej for at få dækning fra det ene teleselskab. Og hvis det ikke lige dur, skal gå 200 meter ned ad den anden markvej for at forsøge at få dækningen hos et andet teleselskab. Helt ærligt, det eneste man rigtigt har lyst at betale for med huller i, er da en si. Det giver simpelthen ikke mening, at man i 2015 skal lede efter mobildækningen. Vi vil ikke leve med at vente flere år på, at hullerne i netdækningen bliver lappet. KL foreslår, at en bedre netdækning blandt andet finansieres med indtægter fra salget af mobillicenser. De har alene de seneste fem år bidraget med omkring fem mia. kr. til statskassen. Vi bør også fremrykke udbudsrunden for licenser, så processen sættes hurtigt i gang. Og så bør der være fri roaming, som vil kunne give bedre kvalitet her og nu i områder med utilstrækkelig dækning. Og dermed skåne folk for at rende rundt på markerne i tide og utide. Vi skal have gang i udviklingen, så vi får internet- og mobildækning landet over til gavn for velfærd, vækst, virksomheder og borgere. Den nuværende planlov indeholder en række barrierer. Det er på høje tid, at vi får kigget på dem. Vi skal have vækst og udvikling, der hvor det er muligt og i balance med naturen. 6

7 Det er grotesk, når selv store virksomheder næsten pr. automatik får afslag, når de vil erstatte et utidssvarende anlæg med et moderne og mere miljøvenligt blot fordi det ligger i en forkert planzone. Eller når en kommune ikke må udnytte de attraktive strand- eller havneområder, der findes lige foran kystbyen, fordi de er omfattet af beskyttelseslinjer, der er tegnet på et kort i en anden tid. For ikke at tale om en kommune, der ikke må udlægge et nyt boligområde i forlængelse af en eksisterende by, blot fordi den ligger i en kystzone. Det dur ikke. Planloven skal være en rammelov, der sikrer kommunerne råderum. Kommunerne bør have mulighed for at udnytte de lokale potentialer. Men det skal naturligvis ske med respekt for natur og omgivelser. Vi har haft debatten mange gange. KL er i dag kommet med en række bud på, hvad der skal til. Vi synes, debatten har kørt længe nok. Nu er det tid til handling. Der er ingen tvivl om, at Danmark er i forandring. Befolkningen er flyttet ind mod de større byer de senere år. Men den fraflytning, de større byer oplevede med parcelhusbølgen for et par generationer siden, var faktisk langt kraftigere end den nuværende tilflytning til København og Aarhus tilsammen. Mon ikke der kommer en modtrend på et tidspunkt, hvor befolkningen igen søger uden for byerne. Det tror jeg. Historisk har pendulet altid bevæget sig frem og tilbage. Vi skal derfor sikre os, at der ikke bliver sat en pind i pendulet, så det ikke kan svinge tilbage igen. Jeg har det som politiker sådan, at når vi taler om, hvor folk bor, så skal vi gøre det med respekt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi holder en god tone i debatten og afholder os fra at pege fingre hverken af Djævleøen, den rådne banan eller udkanten. Lad os i stedet for bruge energien på sammen at skabe en ny vision for Danmark i vækst og balance, fordi nye tider kræver nye løsninger. 7

8 Store reformer på rette kurs Vi kritiserer ofte landspolitikerne, men de skal også have ros, når de fortjener det. Jeg vil gerne rose Folketinget og kvittere for, at der er lagt et nyt spor på reformområdet. Historisk set har landspolitikerne ikke interesseret sig ret meget for det, der skulle ske, når blækket på en ny lovgivning var tørt. Så var det videre til det næste. Og så måtte kommunerne selv rode med det praktiske. Ofte med urimelige tidsfrister. Regeringen og Folketinget skal i højere grad respektere kommunernes del af opgaven, når reformer skal gennemføres. Derfor er det positivt med det tættere samarbejde om implementeringsopgaverne. Flere store reformer har haft særlig kommunal bevågenhed det sidste år. En ny beskæftigelsesreform, en reform af den danske folkeskole og strukturændring af redningsberedskabet. Lad mig starte med beskæftigelsesreformen. Den lægger op til en bedre indsats over for de ledige og en bedre service til virksomhederne. De fem KKR har fået en ny og vigtig rolle. Reformen er rigtigt tænkt, og vi er i fuld gang med at forberede den. Reformen giver kommunerne et større økonomisk ansvar. De økonomiske incitamenter i kommunerne går nu hånd i hånd med det, der er bedst for borgerne. Nemlig at komme så hurtigt som muligt i varig beskæftigelse. Reformen indeholder også en ændring af styringen af beskæftigelsesindsatsen. Målet er at fjerne det kludetæppe af regler og bureaukrati, der har præget området de senere år. Vi holder øje med, at regeringen får ført intentionerne ud i livet, så kommunerne også reelt får flere frihedsgrader og færre regler. Forligspartierne har solgt reformen under overskriften Forenkling. Men vi mangler at få skrevet lovene igennem ud fra det princip. 8

9 Det ser vi frem til ellers sælges reformen under falsk varebetegnelse. Vi er i år ét for den nye folkeskole. Den er sat flot i søen. Ikke mindst takket være de mange dygtige ledere og medarbejdere i forvaltningerne og på skolerne. Det er jo ikke nogen let opgave og der er fortsat mange udfordringer. Det kan ikke undgås med så stor en forandring. Vi er ved at skabe en ny folkeskole til Danmarks børn. Vores politiske opgave er at fastholde målet med reformen: At skabe en folkeskole, hvor alle børn bliver så dygtige, som de kan samtidig med, at de trives. I år har vi arbejdet med at få reformens forskellige elementer til at fungere. Det er i sig selv en stor opgave. Men det tjener et større formål, nemlig at skabe bedre resultater for børnene. Den politiske opgave i de kommende år handler om sammen med skolerne at følge med i, hvordan resultaterne udvikler sig og tilpasse der, hvor der er brug for det. Det skal vi samarbejde om både på tværs af skoler og på tværs af kommuner. Vi kommer ikke i mål uden en stor indsats fra vores medarbejdere og uden stor opbakning fra forældrene. Det er vigtigt med et godt samarbejdsklima. Det er en afgørende ledelsesopgave, som vi politisk skal give høj prioritet. Her hjælper opbakningen fra forældrene. En stor andel af forældrene synes også, at folkeskolereformen har fået en god start. Selvom der stadig er et stykke vej igen. Det er vi meget glade for. Forældrenes opbakning er altafgørende for, at vi får udviklet en skole, hvor alle børn bliver dygtigere. Og det er jeg slet ikke i tvivl om, at vi vil lykkes med. 9

10 Vi har haft andre krævende opgaver bl.a. en ny struktur på beredskabsområdet. Vi er i mål med det første vigtige skridt. De nuværende 86 enheder sammenlægges til maksimalt 20. Det vil jeg gerne kvittere for. Det har ikke været nogen let øvelse. Men det er lykkedes. Kommunerne har taget ansvar og leveret. Men nu må staten også levere deres del. Aftalen omfatter både det statslige og det kommunale beredskab. Og statens løsninger har betydning for den præcise opgavefordeling. Så vi venter tålmodigt. Vi venter også på flere udeståender, som er temmelig afgørende for implementeringsarbejdet i kommunerne. Lad mig bruge anledningen til at sige, at når der er indgået en aftale eller vedtaget en reform, så skal staten bringe forudsætningerne på plads. Det er et afgørende princip for samarbejdet om at gennemføre reformer. Ellers kan kommunerne ikke opfylde deres del af en aftale. Ansvarlige overenskomster For et par uger siden fik vi en ny treårig overenskomstaftale for de medarbejdere i kommunerne. Aftalen giver mulighed for fortsat at udvikle kommunerne som effektive og attraktive arbejdspladser. Der er især opnået et gennembrud på døgnområdet. Her er vi blevet enige om forenklinger, der gør det lettere at planlægge vagter på ældreområdet og det pædagogiske døgnområde. Det giver mindre administration i kommunerne, og for medarbejderne betyder det mere ensartede og fleksible arbejdstidsregler. Det er godt, at vi sammen kunne finde ud af det. Der har af gode grunde været ekstra fokus på skoleområdet og forhandlingerne mellem KL og Lærernes Centralorganisation. 10

11 Med forliget er der skabt et godt grundlag for at fortsætte dialogen og arbejdet i kommunerne med at realisere folkeskolereformen. I disse dage er der afstemning blandt lærerne om forhandlingsresultatet. Vi kender resultatet i begyndelsen af næste uge. Kommunalt råderum i en stram økonomi Vi står i Danmark fortsat over for en stram økonomi, der nødvendiggør effektivisering og behov for politisk styring. Det er et grundvilkår for kommunalpolitikere. Igen i år er vi ved fælles indsats nået i hus med økonomiaftalen. Vi har overholdt aftalen. Til punkt og prikke. Vi kan bestemt godt klappe hinanden på skuldrene for den indsats og for den ansvarlige kurs. Alle kommuner er klar over, at effektivisering er et vilkår i fremtiden. Men jeg er bekymret for, om det især er kommunerne, der skal levere råderum, så universiteter og sygehuse kan få flere penge. Kommunerne effektiviserer naturligvis. Det er en del af økonomistyringen i kommunerne. Alene i år vil vi effektivisere med hele tre milliarder kroner. Men det kan ikke passe, at kommunerne skal udhule de basale velfærdsydelser for at finansiere væksten i udgifterne til fx universiteterne. Kommunerne skal tage hånd om flere ældre for færre penge. Mens uddannelsessektoren får flere penge, når der kommer flere studerende gennem systemet. Det kan da ikke være rigtigt? Derfor vil vi lægge op til, at vi ser kritisk på, hvordan der prioriteres på tværs af stat, regioner og kommuner. Det er selvfølgelig regeringen og Folketinget, der står for den nationale prioritering. Men med budgetloven er det også blevet legitimt, at vi udtrykker vores holdning til den prioritering. De seneste år er det den kommunale velfærdsservice, der har måttet holde for. Vi har fået flere brugere pr. medarbejder. 11

12 Jeg vil opfordre finansministeren til at undersøge, hvordan den tilsvarende udvikling har været i uddannelsessektoren. Kommunerne har høstet en lille halv milliard kroner ved at flytte opgaver til Udbetaling Danmark. Ingen opgave har været for lille til at flytte. Nu bør staten også flytte opgaver til Udbetaling Danmark. Vi har jo en fælles interessere i at sikre, at kronerne bruges bedst muligt i hele den offentlige sektor. Finansministeren har igen i år meldt ud, at vores anlæg skal bringes ned. Det kan næppe overraske, at vi ikke er helt enige i det synspunkt. Hvis vi ønsker et sammenhængende Danmark, så er vi nødt til at kunne investere i en tidssvarende offentlig sektor. Så enkelt er det. Undersøgelse af muligheder for en fusion mellem KL og Danske Regioner I eftermiddag og i morgen skal vi drøfte, om vi vil undersøge mulighederne for en fusion mellem KL og Danske Regioner. Det er det, papiret på bordene foran jer handler om. På delegeretmødet i morgen skal vi beslutte, om vi vil iværksætte en sådan undersøgelse. Lad mig sætte mange streger under ordet undersøgelse. For vi skal alene tage stilling til, om vi ønsker at undersøge mulighederne for en fusion. Det er altså ikke en beslutning om en fusion eller ej, vi skal tage stilling til i morgen. Men når vi overhovedet går ind i drøftelserne og her på delegeretmødet indstiller, at vi skal gå i gang med at undersøge mulighederne så er det jo fordi, vi umiddelbart ser nogle muligheder og gevinster. Undersøgelsen må så vise, om det holder vand hele vejen. Lad mig også understrege, at det er en undersøgelse af mulighederne for en fusion mellem to interesseorganisationer. 12

13 Det med, om vi skal ændre på strukturerne i den offentlige sektor. Det overlader vi til Folketinget at tage stilling til. 98 kommunale veje til Danmark i vækst og balance Den fremtid vi går i møde, er afhængig af de beslutninger, vi træffer i dag. Kan I huske de der hylder med videobånd på tankstationerne? Kan I huske Blockbuster? Før i tiden lå deres butikker spredt ud over hele landet. Det var der, man gik hen, når man skulle leje en videofilm fredag aften. Ja, sågar en Movieboks. Folk ser stadig film fredag aften, men nu skal man ikke længere forbi en Blockbuster, for at kunne gøre det. Nu er de væk. Forandringerne kommer uanset om vi vil det eller ej. Det har private virksomheder måtte sande på den hårde måde. Vi kommunalpolitikere står også med beslutninger, der har vidtrækkende betydning for vores fælles fremtid. Dem skal vi handle på vi skal ikke bare lade stå til men finde ind til vores kommunes særlige styrker og målrettet satse på dem. Hvad enten vi er kommunen man bor i eller kommunen man pendler til. Men det er ikke nok at beslutte hver for sig. Vi er nødt til at samarbejde. Vi skal i fællesskab finde svar på fremtidens udfordringer. Æblet faldt ikke tilfældigvis i Viborg. Det faldt netop i Viborg, fordi Viborg har satset målrettet på at udnytte netop deres lokale muligheder. Her var det satsningen på at få en grå transformatorstation til at lede ikke bare strømmen men milliarderne til Foulum. Vi skal spørge os selv. Hvad er det lokale potentiale hos os? Hvis vi vil skabe vækst og udvikling i hele landet, må vi kunne svare på det spørgsmål. Tak for ordet. 13

Session 3 Business Regions Resultater fra 22 dybdeinterviews

Session 3 Business Regions Resultater fra 22 dybdeinterviews Session 3 Business Regions Resultater fra 22 dybdeinterviews Af Peter Kvistgaard, Ph.D., og John Hird, M.A., Aalborg Universitet Kommunernes Landsforening Erhvervskonference, 24. august 2015 Formål og

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet, april 2014 Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet har en klar erhvervsinteresse i et mangfoldigt Danmark uden sorte pletter på landkortet. Denne interesse bunder

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Tilgængeligheden af hurtigt bredbånd i Nordjylland ligger under gennemsnittet set i forhold til det meste af resten landet.

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE Indlæg på DA s LBR/RBR-konference tirsdag den 13. marts 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut Københavns Universitet Baggrunden:

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Lindholm DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Forord Regeringen taler om at gøre noget for at sikre balance i hele landet, men i praksis fortsætter

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere