US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011

2 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser... 3 Udvalgets kommissorium... 3 Udvalgets sammensætning... 3 Akademiske råd på hovedområdeniveau Sammensætning og repræsentation Opgaver... 5 Råd på universitetsniveau udover de fire fora Sammensætning... 6 Opgaver... 6 Råd på institutniveau Institutforum... 7 Institutforums sammensætning mv Opgaver... 8

3 3 INDLEDNING Universitetslovens bestemmelser Rektor nedsætter et eller flere akademiske råd herunder for at sikre medbestemmelse og medinddragelse om akademiske forhold. Der kan nedsættes flere akademiske råd på samme og forskellige organisatoriske niveauer. De akademiske råd har som hidtil obligatoriske opgaver, fastsat i universitetsloven. Desuden kan Akademisk Råd få tillagt andre opgaver i universitetets vedtægt. Akademisk Råd kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for universitetets virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor forelægger. Akademisk Råd sammensættes af rektor eller den videnskabelige leder på det organisatoriske niveau, Akademisk Råd skal dække, og af medlemmer, der er valgt af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d. studerende, og de studerende. Akademisk Råd vælger en formand blandt sine medlemmer. De nærmere regler om etablering, sammensætning og opgaver for Akademisk Råd fastsættes i vedtægten. Udvalgets kommissorium Arbejdsgruppen skal inden 1. juli 2011 beskrive Aarhus Universitets model for organisering af arbejdet i akademiske råd og tilsvarende fora for rådgivning, medbestemmelse og medinddragelse i faglige anliggender. For hvert af de tre niveauer, hovedområde, institut og universitet, skal arbejdsgruppen udarbejde en forretningsorden, der i det relevante omfang beskriver pågældende forums størrelse, sammensætning, valg eller udpegningsmåde, opgaver, arbejdsform og samspil med andre rådgivende fora. Udvalgets sammensætning Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer: Svend Hylleberg (formand) Klaus Mølmer (næstformand) Mette Thunø (ledelsen) Hanne Lakkenborg Kristensen (Science and Technology) Søren Pold (Arts) Tonny Brems Knudsen (Business and Social Sciences) Peter Hokland (Health) Maja Kjær Sloth (studerende) Steffen Videbæk Petersen (studerende) Inger Merete Poulsen (TAP Health) Sekretariat Per Møller Madsen, AU Strategi Rebekka Sylvest, AU Strategi

4 4 AKADEMISKE RÅD PÅ HOVEDOMRÅDENIVEAU Sammensætning og repræsentation. i. Medlemmer og repræsentation VIP, TAP, STUD, antal Ifølge vedtægtens nuværende formulering beslutter rektor rådets sammensætning og størrelse efter indstilling fra dekanen. Det akademiske råd har mindst 8 medlemmer ud over formanden. De studerendes andel udgør 25 %. Der vælges et antal observatører blandt TAP erne. Antallet af observatører kan ikke overstige antallet af studerende. Det er den enkelte dekan, som inden for vedtægtens rammer fastsætter det præcise antal personer i hovedområdernes akademiske råd afhængig af eksempelvis antallet af studerende og institutter. Udvalget foreslår, at de fremtidige akademiske råd sammensættes på følgende måde: Højst 25 medlemmer inkl. observatører udover dekanen, som er født medlem VIP: det tilstræbes, at alle institutter er repræsenteret og der sikres bred faglig repræsentation 2 repræsentanter for de ph.d. studerende Studerende udgør 25 % af antal VIP, inkl. ph.d. 3 observatører fra TAP erne Loven giver mulighed for, at der vælges repræsentanter med observatørstatus til Akademisk Råd fra universitetets teknisk administrative personale. Udvalget anbefaler således, at der tilknyttes TAP er til hovedområdernes akademiske råd med observatørstatus. De valgbare TAP er til hovedområdernes akademiske råd vil være TAP er, som er ansat under hovedområdet (institutansatte og ansatte i dekansekretariaterne. Derimod er ansatte i de administrative centre ansat i fællesadministrationen). Det bør imidlertid sikres, at TAP ansatte i de administrative centre ad anden vej informeres om hovedområdernes faglige forhold. ii. Formand Ifølge de nuværende regler er dekanen født formand. Udvalget foreslår, at formanden for Akademisk Råd vælges blandt rådets medlemmer, og at dekanen ikke kan vælges som formand. Formanden er hovedansvarlig for dagsordenen og fungerer som mødeleder. iii. Dekanens opgaver

5 5 Dekanen har mødepligt til Akademisk Råds møder og skal sammen med formanden udarbejde en dagsorden til møderne. Dekanen skal sikre medbestemmelse om akademiske forhold i bred forstand gennem løbende og rettidig medinddragelse, herunder drøftelse af væsentlige spørgsmål inden for forskning, talentpleje, videnudveksling og uddannelse med Akademisk Råd. Prodekanerne deltager i Akademisk Råds møder efter behov. Opgaver i. Efter loven Efter universitetsloven skal nedsættelsen af Akademisk Råd sikre medbestemmelse og medinddragelse om akademiske forhold. Akademisk Råd har følgende opgaver: At udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger At udtale sig til rektor om centrale strategiske forsknings og uddannelsesområder og planer for videnudveksling At indstille til rektor om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger At tildele ph.d. og doktorgrader Andre opgaver i henhold til universitetets vedtægt ii. Yderligere opgaver 1. Akademisk Råd skal sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål. 2. Årshjul og regelmæssige møder Udvalget anbefaler, at det gøres obligatorisk for Akademisk Råd at udarbejde et årshjul og en mødeplan, så man sikrer, at alle relevante emner bliver drøftet planlagt og rettidigt. Årshjulet foreslås overordnet at indeholde følgende: Hovedområdets strategi (udformning og opfølgning) Temadrøftelser (hvor Akademisk Råd fungerer som tænketank for principielle diskussioner) Budgetdrøftelser (et møde før budgettet er færdigt og et par efterfølgende drøftelser, hvor dekanen orienterer om status for budgettet skal tilpasses budgetprocessen) Ansættelsespolitik (som både indeholder strategi for rekruttering af medarbejdere og studerende) Professorpolitik

6 6 Det anbefales, at Akademisk Råd afholder regelmæssige møder normalt 6, dog mindst 4 møder årligt. 3. Udtaleret til universitetsledelsen Det anbefales, at Akademisk Råd får mulighed for direkte at udtale sig til universitetsledelsen. Dette sker normalt gennem formandsforsamlingen på universitetsniveau, men kan også ske hovedområdevis. iii. Valg af medlemmer til fora vedrørende forskning, talent, videnudveksling og uddannelse 1. Valgbare Udvalget foreslår, at Akademisk Råd udpeger medlemmer til de tværgående fora. De udpegede medlemmer kan vælges bredt blandt kvalificerede kandidater og behøver ikke at være medlemmer af Akademisk Råd. 2. Hvor mange De tværgående fora består af max. 20 medlemmer inkl. dekanen og de fire prodekaner for de tværgående områder, som er fødte medlemmer. Akademisk Råd udpeger ca. halvdelen af de tværgående foras øvrige medlemmer. Den anden halvdel udpeges af universitetsledelsen. RÅD PÅ UNIVERSITETSNIVEAU Sammensætning i. Udvalget foreslår, at formændene for de 4 akademiske råd udgør en formandsforsamling. Opgaver i. Formandsforsamlingen afholder møder med universitetsledelsen 1 eller 2 gange årligt, hvor formændene fremlægger en samlet rapport vedrørende de akademiske råds arbejde i det forløbne (halv) år, og hvor universitetsledelsen orienterer formændene om forhold af interesse for de akademiske råd, specielt om de fremtidige tiltag. ii. Universitetsledelsen kan inddrage formandsforsamlingen i forbindelse med konkrete drøftelser. iii. Universitetsledelsen kan anmode formandsforsamlingen om rådgivning i udpegningssager. iv. Formandsforsamlingen kan være talerør for de akademiske råd og kan anmode om møder med universitetsledelsen i særlige sager. v. Formændene har pligt til at informere deres Akademiske Råd om drøftelserne i formandsforsamlingen

7 7 Andet I. Det anbefales, at rektor indbyder de samlede Akademiske Råd til drøftelse, når der skal ske væsentlige ændringer af universitetets overordnede strategi. RÅD PÅ INSTITUTNIVEAU Det foreslås, at der etableres et organ med betegnelsen Institutforum Institutforums sammensætning mv. i. Medlemmer og repræsentation VIP, TAP, STUD, antal. Institutterne ved Aarhus Universitet har i betydelig grad forskellig størrelse, forskellig opgaveprofil og forskellig vægt af medarbejdergrupper og studerende. Det er derfor efter udvalgets opfattelse ikke muligt at fastsætte en standardmodel, der passer alle institutter. Udvalget anbefaler i stedet for, at sammensætningen af Institutforum foretages individuelt for hvert institut efter følgende principper: Institutforum består af højst 25 medlemmer. Institutlederen fastsætter institutforums størrelse og struktur. Institutforums størrelse skal fastsættes således, at forum et er reelt funktionsdueligt til at løse sine opgaver. Institutforum sammensættes med udgangspunkt i principperne for akademiske råd dog således, at TAP er er ordinære medlemmer. Sammensætningen skal sikre en passende repræsentation for VIP, ph.d. studerende, TAP og studerende. Sammensætningen skal ske under hensyntagen til instituttets størrelse, sammensætning og diversitet. Dekanen godkender Institutforums størrelse og struktur. Medarbejdere og studerende vælges ved lokale valg. ii. Formand Udvalget foreslår, at formanden for Institutforum vælges blandt forum ets medlemmer og at institutlederen ikke kan vælges som formand. Formanden er ansvarlig for mødeindkaldelse og dagsorden og fungerer som mødeleder. iii. Institutlederens opgaver Institutlederen skal sikre medbestemmelse om akademiske forhold i bred forstand gennem

8 8 Opgaver løbende og rettidig medinddragelse, herunder drøftelse af væsentlige spørgsmål inden for forskning, talentpleje, videnudveksling og uddannelse med Institutforum. i. Institutforum skal: Sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål. Sikre instituttets faglige og sociale identitet og sammenhæng. ii. Årshjul og regelmæssige møder Udvalget anbefaler, at det gøres obligatorisk for Institutforum at udarbejde et årshjul og en mødeplan, så man sikrer, at alle relevante emner bliver drøftet planlagt og rettidigt. Årshjulet foreslås overordnet at indeholde følgende: Instituttets strategi (udformning og opfølgning), herunder sammenhængen mellem strategier og mål for forskning, talentpleje og udvikling og prioriteringer på uddannelsesområdet. Temadrøftelser (hvor Institutforum fungerer som tænketank for principielle diskussioner) Budgetdrøftelser (et møde før budgettet er færdigt og et par efterfølgende drøftelser, hvor institutlederen orienterer om status for budgettet skal tilpasses budgetprocessen) Ansættelsespolitik (som både indeholder strategi for rekruttering af medarbejdere og studerende). Professorpolitik. Instituttets fysiske og sociale rammer. Medinddragelse og udvikling af ledelsesstrukturer og former. Studentermiljø og trivsel. Det anbefales, at Institutforum afholder regelmæssige møder. iii. Udtaleret til dekanen Det anbefales, at Institutforum får mulighed for direkte at udtale sig til dekanen.

9 EELE FEMT MENT Aarhus Universitet Tlf.:

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Organisationsbeskrivelse

Organisationsbeskrivelse Organisationsbeskrivelse Forord var, og arbejdsformen er fortsat at være i bevægelse for at møde mennesker dér, hvor nøden er. Kirkens Korshær begyndte som en græsrodsbevægelse, og det er vigtigt, at der

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere