Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening Referat fra generalforsamlingen 20.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20."

Transkript

1 Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den 20. juni 2008 kl på Norsminde Kro med følgende dagsorden som udsendt til medlemmerne: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning a) Formandens beretning v. Anni Marquard b) Strandudvalgets beretning v. Lars Isaksen c) Vejudvalgets beretning v: Jørgen Overgaard Hansen d) Aktivitetsudvalgets beretning v. Anni Marquard 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab v. Jytte Rasmussen 5. Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter 6. Indkomne forslag 7. Fremlægning af budgetter og fastsættelse af kontingent 8. Valg: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Anni Marquard er på valg (villig til genvalg) Lars Isaksen er på valg (villig til genvalg) Jytte Rasmussen er på valg (villig til genvalg) 9. Valg af 2 suppleanter Hans Ole Larsen er på valg (IKKE villig til genvalg) Tove Pedersen er fratrådt som suppleant derfor skal vælges 1 suppleant (vælges for 1 år) 10. Valg af revisor Peter Laursen er på valg (villig til genvalg) 11. Valg af 1 revisorsuppleant Kristian Sørensen er på valg (villig til genvalg) 12. Eventuelt Generalforsamlingen 2008 havde et fint fremmøde. Der var fremmødt 154 medlemmer inkl. bestyrelsen 1 Generalforsamling 2008

2 Pkt. 1 - Velkomst Anni Marquard bød velkommen og takkede for det store fremmøde (154). Derpå startede vi, som traditionen byder, med en sang (Danmark nu blunder den lyse nat) Pkt. 2 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Ole Ravnsbo Ole Ravnsbo blev valgt Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derpå ordet til formanden Pkt. 3 Bestyrelsens beretning a) Anni Marquard aflagde følgende beretning omkring foreningens generelle aktiviteter i det forløbne år: Sidste år var omdrejningspunktet for min formandsberetning FORANDRING. Et ønske og et håb om at foreningen kunne skabe forandring i forhold til vejene, i forhold til det social liv i området og ikke mindst i forhold til engagement i foreningens aktiviteter. Når jeg nu skal kikke tilbage på det forgangne år i min formandsberetning må jeg konstatere at forandringer fryder på nogle af foreningens hylder. Og det er godt. Derfor vil omdrejningen for min formandsberetning i år tage af sæt i dialog. Min bevæggrund for at jeg vælger dialog er to: 1) Den først årsag er, at det er min oplevelse at det forgangne år har budt på mere dialog på tværs af medlemmer, bestyrelse og med andre foreninger. I de 8 år jeg har været medlem har jeg ikke tidligere sent et lignende aktivitetsniveau. Det er positivt og jeg tænker det er et tegn på at Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening er godt på vej til at rejse sig fra sit lidt støvet image som en passiv vejforening. 2) Den anden årsag til at jeg har lavet dialog være gennemgående i formandsberegningen i år er også fordi der fra mig i dag skal lyde en opfordring til at der fra foreningens medlemmer netop holdes fast i ordet dialog. Dialog når vi mødes over hækken med naboen. Dialog når vi kontakter bestyrelsen med et klagepunkt eller et forslag og dialog når vi i dag mødes for sammen at gøre Ajstrup Strand og Norsminde til et rart sted at bo. Et rart sted at mødes men hinanden. Sidste års store samtale emne ved generalforsamlingen var at vejene har været vedligeholdt på samme måde gennem mange år og med de samme problemer. Derfor blev det på sidste års generalforsamling diskuteret om, og i givet fald hvordan vi kan gribe vejvedligeholdelsen an for at få et bedre resultat. Oplæg med vejlaug blev forkastet og det blev dermed fastslået at vejvedligeholdelsen fortsat er et fælles anliggende. Vejtunger fra grusvejene i området og ud på den asfalterede Ajstrup Strandvej blev af forsamlingen opfattet som en god ide og bestyrelsen blev pålagt at arbejde for at etablere nogle forsøg med forskellige udformninger af disse. Da der sidste år var så meget fokus på vejene, var det meget vigtigt for bestyrelsen fra start at få nogle af de mange medlemmer, der på sidste års generalforsamling havde markante holdninger til vejenes tilstand, med i vejudvalget, hvorfor der som noget af det første blev runddelt en seddel på alle veje med opfordring til at træde ind i udvalget og være med til at påvirke udvalgets arbejde. Desværre var den ABSOLUT INGEN som ønskede at deltage med udvalgets arbejde. 2 Generalforsamling 2008

3 Heldigvis blev der sidste år indstillet et nyt medlem til bestyrelsen med kendskab og lyst til at arbejde med vejforholdene. Jørgen Overgaard blev sidste år indstillet og valgt ind i bestyrelsen ud fra begrundelse om hans kendskab til vejforhold. Hvorfor han derved naturligt ved konstitueringen af bestyrelsen blev formand for vejudvalget. Bestyrelsen besluttede hurtigt efter sidste generalforsamling, at efterkomme generalforsamlingens ønske om at etablere vejhalse og arbejde med vejforholde for at se om der kan opnås bedre resultater. Kun og såfremt det kunne etableres indenfor det godkendte budget. Naturligvis. Bestyrelsen definerede derfor en budgetramme for det kommende års vejarbejde, og bevilligede penge til etableringen. Bestyrelsen har givet vejudvalget kompetence til at udføre det konkrete og praktiske arbejde. Det vil vejformanden fortælle om under sin del af beretningen. Økonomi Jytte har foruden det kontinuerlige arbejde med at styre Ajstrup Strand og Norsmindegrundejerforening med refærdig og sikker hånd, det sidst år fortsat sit store arbejde med at modernisere kassererens rutiner. Det har f.eks. krævet mange aften af få omlagt alle betalinger til PBS. Der til kommer der et stort arbejde med at cykel rundt i området til de ca. 25 medlemmer som hvert år flytter adresse og glemte at oplyse det, således at breve, opkrævninger og indkaldelser kommer retur. Hjemmesiden Domænet ajstrupstrand.dk blev købt kort tid efter generalforsamlingen. Siden hen har sekretæren Per Dalskov lagt rigtig mange timer i at skabe en netbaseret platform til Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening. Her på siden er det nu muligt: læse referater finde info om udvalg, møder og adresese tilmelde sig automatisk til f.eks. generalforsamlingen se links til lokale foreninger, butikker m.m se billeder fra f.eks. havnefesten høre og lokalisere områdets fuglelyde og ikke mindst se den dialog der er mellem bestyrelsen og foreningen medlemmer hen over året. Udover arbejdet med de primære aktiviteter, har bestyrelsen det sidste år arbejdet med nogle mindre områder/sager: Fibernet Vi har henvendt os vedr. fibernet i området. Det har vi fået afslag på da de, som forventet, har valgt at nedprioriterer sommerhus områder. Drosselvænget... Børnenes kontor der ligger placeret på Drosselvænget, driver en lejr og må iflg. Vedtægterne for ejendommen kun udlejes i vinterhalvåret fra august til april, men udlejning skete i stor udstrækning udenfor dette tidsrum. Dette har været til gene for en del af grundejerne på Drosselvænget. Bestyrelsen gik ind i sagen og understøttede medlemmerne i deres kritik af forholdene på Børnenes Kontor ved at skrive til kommunen. Der skulle nu være sat en stopper for sagen. Fællesrådet 3 Generalforsamling 2008

4 Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening er medlem af Fællesrådet i Beder og Malling. Det betyder at vi med fordel kan samarbejde. F.eks. i forhold til at påvirke politikere er det en fordel at stå sammen. Vi har bedt Fællesrådet om, at de inddrage arbejdet med at etablere en cykelsti fra Lillenor og til Norsminde, samt fra rundkørsels og ned til Ajstrup Strand. Vi håber på at kunne kommer igennem med dette arbejde i forhold til den nye 4 års plan for kommunes veje som skal planlægges her i efteråret. Frivillighed og Engagement Jeg tager gerne min røde hat af for det frivillige arbejde udført af enkelte medlemmer her i foreningen. Der er i det forgangne år blevet lagt et meget stort frivilligt arbejde for at drive Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening af sted mod nye og mere moderne aktiviteter. Jeg er taknemmelig over at nogle vil bruge deres fritid på at få Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforeningen til at fungere. Tak for det. Et arbejde der ikke har været kø og ventelister til. På trods af talrige opfordringer er der ikke kommet flere medlemmer i udvalgene som udelukkende bliver trukket af bestyrelsen. Men jeg håber det kan ændres over årene. Med dialog når vi mødes over hækken. Med dialog når vi kontakter bestyrelsen. Min personlige motivation for at træde ind i Astrup Strand og Norsminde Grundejerforenings bestyrelse, først som bestyrelsesmedlem, og de seneste par år som formand, har været et ønske om at vi sammen kunne hæve overlæggeren så der kunne afsættes mere energi på arbejdet med at udvikle strandarealer, mere energi på arbejdet med at udvikle sociale aktiviteter til glæde for medlemmer i alle aldersgrupper, samtidig med at vi selvfølgelig fastholder de gode veje og udvikler dem yderligere og konstant. Men afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at konstatere at ca. 90 % af alle henvendelser/alt arbejde i bestyrelsen stadig gå på at tale om vejenes forhold. Det er her energien ligger i forhold til samtaler, i forhold til breve og i forhold til udvikling. Med det in mente og set i lyset af mine meget begrænsede kompetencer indenfor granulater, kantsten, vejtunger, reguleret skiltning og andre vejforholde, bliver denne beretning derfor også min sidste som formand og bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen. Jeg takker for tilliden gennem de sidste par år og giver stafetten videre til den kommende bestyrelse med ønske om god dialog over hækken, konstruktiv dialog med medlemmer og dialog på tværs af området. Igen i år vil jeg afslutte med at opfordre medlemmer med særlig interesse eller kompetence til at melde sig som medlemmer i et af foreningens stående udvalg (Trafikudvalget Strandudvalget Aktivitetsudvalget). b) Strandudvalget ved Lars Isaksen Lars Isaksen fortalte at strandudvalgets opgave er, at være bindeled mellem skovfoged (Sodemann)og grundejerforeningen. Foreningen har ingen egentlig kompetence til at foretage sig noget på stranden. Denne kompetence ligger udelukkende hos Sodemann og dermed kommunen. Udvalget har haft møde med Sodemann, hvor de har givet udtryk for foreningens ønsker omkring stranden. Der er rejst følgende punkter Motorkørsel på stranden 4 Generalforsamling 2008

5 Udvalget drøfter med Sodemann om der kan gøres noget effektivt for at forhindre dette. Det er efterhånden et problem at der køres med forskellige former for motorcykler såvel langs hele stranden som på den brede forstrand henne ved Norsminde. Så sent som i dag holdt der 2 store 4-hjulstrukne motorcykler på stranden. Udvalget opfordrede til at grundejerne IKKE selv fælder træer, slår græs eller lignende på stranden, da dette ikke er lovligt. Udvalget konstaterede at der er pænt ryddet på Strandbovej. Dette har været et af de tidligere punkter der har været drøftet. Skilte med at Hunde skal føres i snor drøftes med Kommunen c) Vejudvalget ved Jørgen Overgaard Efter generalforsamlingen den 21/6 blev vejene opmålt og vejhalsene optalt og vurderet. Der er 30 veje med 7,3 km vejbane Der er 24 vejhalse med forskellige forhold og belastningsgrader. De 2 mest belastede vurderede jeg til: Kastanievænget, der også fører trafik til Hyldevænget, Morbærvænget og Hasselvænget. Pileløkken, der også fører trafik til Hybenvænget, de nederste dele af Tjørnevænget og Lindevænget. Disse 2 veje og Syrenvænget havde simpelthen de største huller i vejhalsene. Samtidig kunne enhver trafik, ved disse vejhalse ledes ad andre veje under forsøgsarbejdet. Disse 3 blev udvalgt til prøvevejhalse, tilbud på 3 forskellige belægninger blev indhentet På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev den dyreste belægning, asfalten, sparet væk. Jeg blev på mødet af bestyrelsen pålagt, at indhente tilbud fra den sædvanlige lokale Malling entreprenør. Jeg oplyste at det netop indhentede tilbud alene var vejledende med henblik på godkendelse af udgiftsrammen. Jeg indhentede 2 lokale tilbud, et fra den sædvanlige Malling entreprenør og et fra Odder Maskinstation. Min entreprenør, Favrskov Entreprenør afgav også tilbud. Tilbuddene så således ud: Favrskov Entreprenør pr vejhals Odder Maskinstation pr vejhals Søren Peter Pedersen pr vejhals Det billigste tilbud blev valgt Det viste sig at vejene ikke har nogen bæredygtig bund, udgiften løb derfor op i kr Der var forskellige tilkendegivelser, de allerfleste roste arbejderne, en enkelt erklærede disse for ulovlige. Han oplyste, at han ikke havde deltaget i generalforsamlingen, hvorfor han afkrævede at jeg på stedet skulle aflægge referat. Personen respekterede end ikke, at den asfalt vi netop arbejdede med ville blive kold, eller at det var midt i min normale arbejdsdag. En enkelt trafikant kørte igennem entreprenørens arbejde med sin trailer. En mente ikke at vi kunne tillade os at spærre vejen. Set i lyset af de vanskeligheder et sådant prøvearbejde medfører for de der færdes på vejene vil jeg generelt give udtryk for, at brugerne har taget det rigtig pænt, der er kørt andre veje og har været rigtig søde. Vi har fået mange rosende ord. Den generelle vejvedligeholdelse er ændret fra en gang årligt med påfyldning af granulat til 10 x høvling af vejene og et mindre forbrug af granulat. Jeg har modtaget 2 kritiske henvendelser på høvling, en fra Lærkevænget hvor klager skriver at vi på Lærkevænget mener, at vejhøvlen ødelægger vejens asfalt. Lærkevænget er udtaget som forsøgsvej hvor der alene høvles på vejens nordside Der var på høvle-køretur en person der ganske enkelt spærrede vejen for mig. Personen oplyste at alle medlemmerne var enige om at jeg ikke skulle køre og ødelægge vejene. Der skulle ganske enkelt lægges en lille dynge i enden af hver vej og så skulle medlemmerne nok selv ordne det fornødne arbejde. 5 Generalforsamling 2008

6 Jeg gav udtryk for at det var en fantastisk god ide, nu alle er enige. Jeg opfordrede personen til, at stille forslag her til generalforsamlingen, det ville ganske enkelt blive enstemmigt vedtaget idet personen oplyste at alle er enige. En grundejer på Gyvelvænget har oplyst at de har problemer med store mængder regnvand/smeltevand fra den skrå nabomark. Det problem har de løst ved at grave en 30 cm bred og 90 cm dyb grøft i vejsiden og fyldt den op med ral. Det er et rigtig flot initiativ. Tak for det og tak for ideen til Lone Lumholdt Petersen, Gyvelvænget 15. En anden grundejer har haft problemer med en total opkørt stikvej, han har spurgt om lov til, selv at etablere vej med bund. Jeg gav selvfølgelig straks tilladelse til det flotte initiativ. Tak for det flotte arbejde til Niels Nicholaisen, Lindevænget 23. Vejene generelt: Der er ingen bund I foråret 2007 udlagde entreprenøren 227 tons, eller 126m 3, det svarer til 5mm/m 2, der blæser 3 mm/m 2 af, der er 2 mm/m 2 tilbage. På 10 år forøges bunden med 2 cm, eller intet at regne, perioden taget i betragtning. I år har jeg præcis det samme budget uden prisstigningstillæg, det skal altså alt andet lige blive ringere og ringere. I år gør jeg det på en bedre og billigere måde, det forøger vejenes brugbarheds kvalitet betydeligt, men det kan jeg kun gøre en gang. Skulle generalforsamlingen nu komme på det ønske, at vejene skal have en bærende bund, så skal jeg her høfligst forklare, at det ikke sådan ligger lige for. Hvis dette arbejde skulle udføres koster det i 2007 priser delt med 550 grundejere bliver det kr. til hver, det kunne så tages over 10 år med en ekstra kontingent stigning på 4.500, pr år eller over 5 år med ekstra pr. år pr. grundejer + de årlige prisstigninger fra 2007 prisen, regn med ekstra ekstra pr år. Vi kunne også vælge at udlægge 1,3 cm på hvert år, vi skal jo regne med at 3mm blæser af som støv hvert år. Vi ville så om 10 år have en 10 cm bedre bund. Nu begynder vejene at bære bedre, der skal være mindst 20 cm for at det kan regnes som bund i en vej, ikke en god bund, blot en bund. Der skal så 600 tons pr år, eller 332 m 3 = 13 mm pr m 2 = kr Dertil skal der lægges til høvling kr Jeg foreslår derfor at hæve kontingentet med 200 kr pr år d) Aktivitetsudvalget v. Anni Marquard Aktiviteter Social arrangementer Som ansvarlig for de sociale aktiviteter vil jeg fortælle lidt om hvad der er sket på dette felt. Generalforsamlingen gav sidste år sin opbakning til at vi i år kunne fortsætte initiativet med afholdelse af havnefest. Foreningen påtog sig også i år ansvaret for koordineringen af hele arrangementet. Dette var en rimelig stor opgave med de mange deltagende foreninger. Men også dialog på et tværs af rigtig mange foreninger. Et udbytterigt forløb som har dannet en god netværksrelation til de øvrige foreninger i området. En relation som vi forhåbentlig kan bygge flere oplevelser og aktiviteter på til glæde for mange medlemmer. Det var vigtigt for os at der var bredde i tilbuddene på dagen. Så både unge, ældre og børn ville føle det var hyggeligt at tage til Fulde sejl i Norsminde. Jørgen Overgaard fortalte kort om det nye bygningsreglement mht. bebyggelsesprocenter mv. Bemærkninger til beretningen / beretningerne Der blev til beretningen knyttet følgende kommentarer fra de fremmødte 6 Generalforsamling 2008

7 Med baggrund i Jørgen Overgaards beretning blev det fremhævet at det er uheldigt at de der frivilligt udfører arbejde for foreningen møder modstand i deres arbejde. Der blev opfordret til at vise dette arbejde respekt. Der er store huller i Strandbovej. Det blev fra Jørgen Overgaards side påpeget at det er Kommunen der har vedligeholdelsespligten på denne vej. Bestyrelsen kontakter Kommunen om dette. Vejhalse Klare konklusioner på forsøgene på Kastanjevænget og Pileløkken blev efterlyst fra flere medlemmer Hvis det ender med at der er forskellige belægninger ud for hver parcel vil det være et stort problem. Derfor opfordredes der til en stram styring Begrundelsen er en frygt for løbske vedligeholdelsesudgifter, hvis foreningen skal vedligeholde en lang række forskellige ambitiøse / individuelle belægninger. Dirigenten supplerede med, at man må IKKE lave noget udenfor EGEN grund Flere bemærkninger om adgangsforholdene til stranden (trapperne). Strandudvalget tager kontakt til kommunen. Fibernet - afslaget Bestyrelsen bør som et alternativ til fibernet undersøge muligheden for at få en forbedret dækning med Mobilt Bredbånd. Havnefesten Foreningen fik ros for arrangementet og der blev spurgt om det blev en tilbagevendende tradition Anni Marquard bekræftede at man ville forsøge at få det til at blive en tradition. Der blev spurgt til beløbets størrelse. Det blev ved håndsoprækning tilkendegivet hvor mange af de fremmødte der havde deltaget Det var der mange der havde. Det blev foreslået bestyrelsen at forsøge at skaffe sponsorpenge for at hjælpe med økonomien. Disse kunne så også bruges til at lade festen vokse med nye tiltag. Foreningen er jo medlem af fællesrådet og man har mulighed for at komme til orde i Fællesrådets Blad Fællesbladet. Der vil være mulighed for udsendelse til alle i området mod at betale merudgifter til trykning og distribution. Langs Ajstrup Strandvej blev det påpeget at der er en del selvbestaltede forskellige græsklipninger langs vejen. Dette er uhensigtsmæssigt, foreningen bør gå gennem Sodemann og forsøge at få en plan for vedligeholdelsen af vejsiden. Nogle grundejere har fået et brev om at udbedre vejen efter byggeri. Dirigenten supplerede med at det er lovmæssigt fastsat at denne pligt eksisterer for grundejerne. Der er et problem omkring Gyvelvænget, idet denne på de fleste GPS er stadig er gennemgående. Dette betyder at mange fortsætter ind ad vejen og senere må vende om ud for nr 15. Det giver et uforholdsmæssigt stort slid her. Problem med at mange vender pga GPS Hundeejere opfordres til at samle efterladenskaber op efter hunden. Der blev foreslået opsætning af HØMHØM. Strandudvalget arbejder med sagen. Det blev påpeget at træerne generelt er ved at være for store i området. Foreningen bør medvirke til en generel henstilling til alle grundejere om at holde beplantningen på et acceptabelt niveau. Bestyrelsen undersøger regler om træer over skel. Vejtunger Bestyrelsen ønskede at høre generalforsamlingens indstilling til det videre arbejde med vejtunger og foreslog at der blandt de fremmødte blev afholdt en vejledende afstemning om hvorvidt arbejdet med vejtunger skulle fortsætte. Bestyrelsen anbefalede at arbejdet med vejtungerne fortsættes. Dirigenten pointerede, at en sådan afstemning KUN kunne være vejledende. Og da meningen med en prøveperiode er at samle erfaringer. savnede dirigenten en mere præcis tilkendegivelse fra bestyrelsen af, hvad der i det år der er gået er indhentet af gode og/eller dårlige erfaringer. Der var en del debat om fordele og ulemper, samt bedste materiale og metode. 7 Generalforsamling 2008

8 Punktet genoptages under fremtidige aktiviteter Beretningen godkendt Pkt. 4 - Regnskab Kasserer Jytte Rasmussen læste regnskabets nøgletal op jævnfør det udsendte. Kommentarer fra medlemmerne til regnskabet Regnskabet ser pænt og stabilt ud bortset fra en enkelt post (Bestyrelsesmøder) der er steget med 300%. Denne stigning er begrundet i en ændret konteringspraksis og der er således ikke den stigning som det ser ud til. Regnskabet blev herefter godkendt Pkt 5 Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter Aktivitetsudvalget Anni Marquard tilbyder at fortsætte i aktivitetsudvalget og derved hjælpe den nye bestyrelse. Flere lokale foreninger var kommet med ved havnefesten. Responsen er, at alle gerne vil være med til næste år og der er allerede forslag til udvidede aktiviteter i forhold til i år. Alle foreninger mødes i august for at starte planlægningen og udveksle ideer og erfaringer. Planen er, at festen gøres til en tradition og altid afholdes 1 lørdag i juni Anni Marquard efterlyste ideer til nye aktiviteter og opfordrede medlemmerne til at melde sig og deltage i udvalgets arbejde. Strandudvalget - Lars Isaksen refererede til det voksende problem er motorkørsel. Der vil fra strandudvalgets side blive gjort en aktiv indsats for at få det stoppet Vejudvalget Jørgen Overgaard konstaterede at der ingen bund er i vejene. Hvis vejenes bæredygtighed skal forbedres i et rimeligt tempo (en 10 års periode), vil det medføre en kontingentstigning på ca. 165 kr pr medlem. Der planlægges at lave 2 3 vejtunger om året, hvis forsamlingen ønsker det. Derfor ønskes en vejledende afstemning om 2 3 vejtunger pr år. Time Out Vejledende afstemning blev til dødt løb Derfor pålægges bestyrelsen at gennemarbejde forslaget omkring vejtunger til næste års generalforsamling. Bestyrelsen blev opfordret til at fremlægge specificerede forslag INDEN generalforsamlingen, så medlemmerne kunne forberede sig inden. Der er en del skrald i området. Foreningens medlemmer opfordres til at deltage i REN STRAND arrangementet og lave det til en hyggelig tradition. Der blev spurgt om, hvem der står for vedligeholdelsen fysisk og økonomisk af den gamle kirkesti langs fjorden. Denne bør bevares, og derfor bør spørgsmålet afklares. Etablering af nyt fortov i Norsminde Foreningen spørger gennem fællesrådet Anni Glad for de mange forslag og tog til efterretning at forslagene fra bestyrelsen bør udsendes Pkt. 6 Indkomne forslag: Ingen forslag 8 Generalforsamling 2008

9 Pkt. 7 Fremlægning af budgetter og fastsættelse af kontingent: De 3 udsendte budgetter med henholdsvis samme kontingent, en stigning til 300 kr og en stigning til 400kr blev gennemgået Der blev generelt givet opbakning til en stigning. Efter en afstemning der viste dødt løb mellem 300 og 400 kr Derfor enedes man om en kontingentstigning til 350 kr pr år. Dirigenten påpegede at den øgede indtægt skulle medvirke til at forbedre foreningens formue, og ikke medføre større forbrug. Pkt. 8 - Valg Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer I stedet for Anni Marquard valgtes Kent Hein Kristensen Ahorn 16 Lars Isaksen og Jytte Rasmussen blev begge genvalgt I stedet for Jørgen Overgaard blev valgt Inge Fensten Valg af 2 suppleanter I stedet for Tove Pedersen blev valgt Poul Agger I stedet for Hans Ole Larsen blev valgt Kaj Børge Michelsen Valg af revisor - Peter Laursen blev genvalgt Valg af revisorsuppleant Kristian Sørensen blev genvalgt Pkt. 12 eventuelt: Forslag om næste år at vælge stemmetællere, så dirigenten slipper for dette. Flytning af generalforsamlingen til august eller september. Det var der ikke stemning for. Der SKAL være en mikrofon til næste år. Der opfordredes til en generel hastighedssænkning på Ajstrup Strandvej Foreningens hjemmeside blev rost Lars Isaksen takkede Anni Marquard for et godt samarbejde og overrakte en lille gave i form af vin og blomster på foreningens vegne. Anni Marquard sluttede generalforsamlingen og takkede Ole Ravnsbo for et flot udført dirigentarbejde Anni Marquard, afgående formand. PD / sekretær. 9 Generalforsamling 2008

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere