Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening Referat fra generalforsamlingen 20.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20."

Transkript

1 Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den 20. juni 2008 kl på Norsminde Kro med følgende dagsorden som udsendt til medlemmerne: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning a) Formandens beretning v. Anni Marquard b) Strandudvalgets beretning v. Lars Isaksen c) Vejudvalgets beretning v: Jørgen Overgaard Hansen d) Aktivitetsudvalgets beretning v. Anni Marquard 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab v. Jytte Rasmussen 5. Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter 6. Indkomne forslag 7. Fremlægning af budgetter og fastsættelse af kontingent 8. Valg: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Anni Marquard er på valg (villig til genvalg) Lars Isaksen er på valg (villig til genvalg) Jytte Rasmussen er på valg (villig til genvalg) 9. Valg af 2 suppleanter Hans Ole Larsen er på valg (IKKE villig til genvalg) Tove Pedersen er fratrådt som suppleant derfor skal vælges 1 suppleant (vælges for 1 år) 10. Valg af revisor Peter Laursen er på valg (villig til genvalg) 11. Valg af 1 revisorsuppleant Kristian Sørensen er på valg (villig til genvalg) 12. Eventuelt Generalforsamlingen 2008 havde et fint fremmøde. Der var fremmødt 154 medlemmer inkl. bestyrelsen 1 Generalforsamling 2008

2 Pkt. 1 - Velkomst Anni Marquard bød velkommen og takkede for det store fremmøde (154). Derpå startede vi, som traditionen byder, med en sang (Danmark nu blunder den lyse nat) Pkt. 2 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Ole Ravnsbo Ole Ravnsbo blev valgt Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derpå ordet til formanden Pkt. 3 Bestyrelsens beretning a) Anni Marquard aflagde følgende beretning omkring foreningens generelle aktiviteter i det forløbne år: Sidste år var omdrejningspunktet for min formandsberetning FORANDRING. Et ønske og et håb om at foreningen kunne skabe forandring i forhold til vejene, i forhold til det social liv i området og ikke mindst i forhold til engagement i foreningens aktiviteter. Når jeg nu skal kikke tilbage på det forgangne år i min formandsberetning må jeg konstatere at forandringer fryder på nogle af foreningens hylder. Og det er godt. Derfor vil omdrejningen for min formandsberetning i år tage af sæt i dialog. Min bevæggrund for at jeg vælger dialog er to: 1) Den først årsag er, at det er min oplevelse at det forgangne år har budt på mere dialog på tværs af medlemmer, bestyrelse og med andre foreninger. I de 8 år jeg har været medlem har jeg ikke tidligere sent et lignende aktivitetsniveau. Det er positivt og jeg tænker det er et tegn på at Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening er godt på vej til at rejse sig fra sit lidt støvet image som en passiv vejforening. 2) Den anden årsag til at jeg har lavet dialog være gennemgående i formandsberegningen i år er også fordi der fra mig i dag skal lyde en opfordring til at der fra foreningens medlemmer netop holdes fast i ordet dialog. Dialog når vi mødes over hækken med naboen. Dialog når vi kontakter bestyrelsen med et klagepunkt eller et forslag og dialog når vi i dag mødes for sammen at gøre Ajstrup Strand og Norsminde til et rart sted at bo. Et rart sted at mødes men hinanden. Sidste års store samtale emne ved generalforsamlingen var at vejene har været vedligeholdt på samme måde gennem mange år og med de samme problemer. Derfor blev det på sidste års generalforsamling diskuteret om, og i givet fald hvordan vi kan gribe vejvedligeholdelsen an for at få et bedre resultat. Oplæg med vejlaug blev forkastet og det blev dermed fastslået at vejvedligeholdelsen fortsat er et fælles anliggende. Vejtunger fra grusvejene i området og ud på den asfalterede Ajstrup Strandvej blev af forsamlingen opfattet som en god ide og bestyrelsen blev pålagt at arbejde for at etablere nogle forsøg med forskellige udformninger af disse. Da der sidste år var så meget fokus på vejene, var det meget vigtigt for bestyrelsen fra start at få nogle af de mange medlemmer, der på sidste års generalforsamling havde markante holdninger til vejenes tilstand, med i vejudvalget, hvorfor der som noget af det første blev runddelt en seddel på alle veje med opfordring til at træde ind i udvalget og være med til at påvirke udvalgets arbejde. Desværre var den ABSOLUT INGEN som ønskede at deltage med udvalgets arbejde. 2 Generalforsamling 2008

3 Heldigvis blev der sidste år indstillet et nyt medlem til bestyrelsen med kendskab og lyst til at arbejde med vejforholdene. Jørgen Overgaard blev sidste år indstillet og valgt ind i bestyrelsen ud fra begrundelse om hans kendskab til vejforhold. Hvorfor han derved naturligt ved konstitueringen af bestyrelsen blev formand for vejudvalget. Bestyrelsen besluttede hurtigt efter sidste generalforsamling, at efterkomme generalforsamlingens ønske om at etablere vejhalse og arbejde med vejforholde for at se om der kan opnås bedre resultater. Kun og såfremt det kunne etableres indenfor det godkendte budget. Naturligvis. Bestyrelsen definerede derfor en budgetramme for det kommende års vejarbejde, og bevilligede penge til etableringen. Bestyrelsen har givet vejudvalget kompetence til at udføre det konkrete og praktiske arbejde. Det vil vejformanden fortælle om under sin del af beretningen. Økonomi Jytte har foruden det kontinuerlige arbejde med at styre Ajstrup Strand og Norsmindegrundejerforening med refærdig og sikker hånd, det sidst år fortsat sit store arbejde med at modernisere kassererens rutiner. Det har f.eks. krævet mange aften af få omlagt alle betalinger til PBS. Der til kommer der et stort arbejde med at cykel rundt i området til de ca. 25 medlemmer som hvert år flytter adresse og glemte at oplyse det, således at breve, opkrævninger og indkaldelser kommer retur. Hjemmesiden Domænet ajstrupstrand.dk blev købt kort tid efter generalforsamlingen. Siden hen har sekretæren Per Dalskov lagt rigtig mange timer i at skabe en netbaseret platform til Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening. Her på siden er det nu muligt: læse referater finde info om udvalg, møder og adresese tilmelde sig automatisk til f.eks. generalforsamlingen se links til lokale foreninger, butikker m.m se billeder fra f.eks. havnefesten høre og lokalisere områdets fuglelyde og ikke mindst se den dialog der er mellem bestyrelsen og foreningen medlemmer hen over året. Udover arbejdet med de primære aktiviteter, har bestyrelsen det sidste år arbejdet med nogle mindre områder/sager: Fibernet Vi har henvendt os vedr. fibernet i området. Det har vi fået afslag på da de, som forventet, har valgt at nedprioriterer sommerhus områder. Drosselvænget... Børnenes kontor der ligger placeret på Drosselvænget, driver en lejr og må iflg. Vedtægterne for ejendommen kun udlejes i vinterhalvåret fra august til april, men udlejning skete i stor udstrækning udenfor dette tidsrum. Dette har været til gene for en del af grundejerne på Drosselvænget. Bestyrelsen gik ind i sagen og understøttede medlemmerne i deres kritik af forholdene på Børnenes Kontor ved at skrive til kommunen. Der skulle nu være sat en stopper for sagen. Fællesrådet 3 Generalforsamling 2008

4 Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening er medlem af Fællesrådet i Beder og Malling. Det betyder at vi med fordel kan samarbejde. F.eks. i forhold til at påvirke politikere er det en fordel at stå sammen. Vi har bedt Fællesrådet om, at de inddrage arbejdet med at etablere en cykelsti fra Lillenor og til Norsminde, samt fra rundkørsels og ned til Ajstrup Strand. Vi håber på at kunne kommer igennem med dette arbejde i forhold til den nye 4 års plan for kommunes veje som skal planlægges her i efteråret. Frivillighed og Engagement Jeg tager gerne min røde hat af for det frivillige arbejde udført af enkelte medlemmer her i foreningen. Der er i det forgangne år blevet lagt et meget stort frivilligt arbejde for at drive Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening af sted mod nye og mere moderne aktiviteter. Jeg er taknemmelig over at nogle vil bruge deres fritid på at få Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforeningen til at fungere. Tak for det. Et arbejde der ikke har været kø og ventelister til. På trods af talrige opfordringer er der ikke kommet flere medlemmer i udvalgene som udelukkende bliver trukket af bestyrelsen. Men jeg håber det kan ændres over årene. Med dialog når vi mødes over hækken. Med dialog når vi kontakter bestyrelsen. Min personlige motivation for at træde ind i Astrup Strand og Norsminde Grundejerforenings bestyrelse, først som bestyrelsesmedlem, og de seneste par år som formand, har været et ønske om at vi sammen kunne hæve overlæggeren så der kunne afsættes mere energi på arbejdet med at udvikle strandarealer, mere energi på arbejdet med at udvikle sociale aktiviteter til glæde for medlemmer i alle aldersgrupper, samtidig med at vi selvfølgelig fastholder de gode veje og udvikler dem yderligere og konstant. Men afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at konstatere at ca. 90 % af alle henvendelser/alt arbejde i bestyrelsen stadig gå på at tale om vejenes forhold. Det er her energien ligger i forhold til samtaler, i forhold til breve og i forhold til udvikling. Med det in mente og set i lyset af mine meget begrænsede kompetencer indenfor granulater, kantsten, vejtunger, reguleret skiltning og andre vejforholde, bliver denne beretning derfor også min sidste som formand og bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen. Jeg takker for tilliden gennem de sidste par år og giver stafetten videre til den kommende bestyrelse med ønske om god dialog over hækken, konstruktiv dialog med medlemmer og dialog på tværs af området. Igen i år vil jeg afslutte med at opfordre medlemmer med særlig interesse eller kompetence til at melde sig som medlemmer i et af foreningens stående udvalg (Trafikudvalget Strandudvalget Aktivitetsudvalget). b) Strandudvalget ved Lars Isaksen Lars Isaksen fortalte at strandudvalgets opgave er, at være bindeled mellem skovfoged (Sodemann)og grundejerforeningen. Foreningen har ingen egentlig kompetence til at foretage sig noget på stranden. Denne kompetence ligger udelukkende hos Sodemann og dermed kommunen. Udvalget har haft møde med Sodemann, hvor de har givet udtryk for foreningens ønsker omkring stranden. Der er rejst følgende punkter Motorkørsel på stranden 4 Generalforsamling 2008

5 Udvalget drøfter med Sodemann om der kan gøres noget effektivt for at forhindre dette. Det er efterhånden et problem at der køres med forskellige former for motorcykler såvel langs hele stranden som på den brede forstrand henne ved Norsminde. Så sent som i dag holdt der 2 store 4-hjulstrukne motorcykler på stranden. Udvalget opfordrede til at grundejerne IKKE selv fælder træer, slår græs eller lignende på stranden, da dette ikke er lovligt. Udvalget konstaterede at der er pænt ryddet på Strandbovej. Dette har været et af de tidligere punkter der har været drøftet. Skilte med at Hunde skal føres i snor drøftes med Kommunen c) Vejudvalget ved Jørgen Overgaard Efter generalforsamlingen den 21/6 blev vejene opmålt og vejhalsene optalt og vurderet. Der er 30 veje med 7,3 km vejbane Der er 24 vejhalse med forskellige forhold og belastningsgrader. De 2 mest belastede vurderede jeg til: Kastanievænget, der også fører trafik til Hyldevænget, Morbærvænget og Hasselvænget. Pileløkken, der også fører trafik til Hybenvænget, de nederste dele af Tjørnevænget og Lindevænget. Disse 2 veje og Syrenvænget havde simpelthen de største huller i vejhalsene. Samtidig kunne enhver trafik, ved disse vejhalse ledes ad andre veje under forsøgsarbejdet. Disse 3 blev udvalgt til prøvevejhalse, tilbud på 3 forskellige belægninger blev indhentet På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev den dyreste belægning, asfalten, sparet væk. Jeg blev på mødet af bestyrelsen pålagt, at indhente tilbud fra den sædvanlige lokale Malling entreprenør. Jeg oplyste at det netop indhentede tilbud alene var vejledende med henblik på godkendelse af udgiftsrammen. Jeg indhentede 2 lokale tilbud, et fra den sædvanlige Malling entreprenør og et fra Odder Maskinstation. Min entreprenør, Favrskov Entreprenør afgav også tilbud. Tilbuddene så således ud: Favrskov Entreprenør pr vejhals Odder Maskinstation pr vejhals Søren Peter Pedersen pr vejhals Det billigste tilbud blev valgt Det viste sig at vejene ikke har nogen bæredygtig bund, udgiften løb derfor op i kr Der var forskellige tilkendegivelser, de allerfleste roste arbejderne, en enkelt erklærede disse for ulovlige. Han oplyste, at han ikke havde deltaget i generalforsamlingen, hvorfor han afkrævede at jeg på stedet skulle aflægge referat. Personen respekterede end ikke, at den asfalt vi netop arbejdede med ville blive kold, eller at det var midt i min normale arbejdsdag. En enkelt trafikant kørte igennem entreprenørens arbejde med sin trailer. En mente ikke at vi kunne tillade os at spærre vejen. Set i lyset af de vanskeligheder et sådant prøvearbejde medfører for de der færdes på vejene vil jeg generelt give udtryk for, at brugerne har taget det rigtig pænt, der er kørt andre veje og har været rigtig søde. Vi har fået mange rosende ord. Den generelle vejvedligeholdelse er ændret fra en gang årligt med påfyldning af granulat til 10 x høvling af vejene og et mindre forbrug af granulat. Jeg har modtaget 2 kritiske henvendelser på høvling, en fra Lærkevænget hvor klager skriver at vi på Lærkevænget mener, at vejhøvlen ødelægger vejens asfalt. Lærkevænget er udtaget som forsøgsvej hvor der alene høvles på vejens nordside Der var på høvle-køretur en person der ganske enkelt spærrede vejen for mig. Personen oplyste at alle medlemmerne var enige om at jeg ikke skulle køre og ødelægge vejene. Der skulle ganske enkelt lægges en lille dynge i enden af hver vej og så skulle medlemmerne nok selv ordne det fornødne arbejde. 5 Generalforsamling 2008

6 Jeg gav udtryk for at det var en fantastisk god ide, nu alle er enige. Jeg opfordrede personen til, at stille forslag her til generalforsamlingen, det ville ganske enkelt blive enstemmigt vedtaget idet personen oplyste at alle er enige. En grundejer på Gyvelvænget har oplyst at de har problemer med store mængder regnvand/smeltevand fra den skrå nabomark. Det problem har de løst ved at grave en 30 cm bred og 90 cm dyb grøft i vejsiden og fyldt den op med ral. Det er et rigtig flot initiativ. Tak for det og tak for ideen til Lone Lumholdt Petersen, Gyvelvænget 15. En anden grundejer har haft problemer med en total opkørt stikvej, han har spurgt om lov til, selv at etablere vej med bund. Jeg gav selvfølgelig straks tilladelse til det flotte initiativ. Tak for det flotte arbejde til Niels Nicholaisen, Lindevænget 23. Vejene generelt: Der er ingen bund I foråret 2007 udlagde entreprenøren 227 tons, eller 126m 3, det svarer til 5mm/m 2, der blæser 3 mm/m 2 af, der er 2 mm/m 2 tilbage. På 10 år forøges bunden med 2 cm, eller intet at regne, perioden taget i betragtning. I år har jeg præcis det samme budget uden prisstigningstillæg, det skal altså alt andet lige blive ringere og ringere. I år gør jeg det på en bedre og billigere måde, det forøger vejenes brugbarheds kvalitet betydeligt, men det kan jeg kun gøre en gang. Skulle generalforsamlingen nu komme på det ønske, at vejene skal have en bærende bund, så skal jeg her høfligst forklare, at det ikke sådan ligger lige for. Hvis dette arbejde skulle udføres koster det i 2007 priser delt med 550 grundejere bliver det kr. til hver, det kunne så tages over 10 år med en ekstra kontingent stigning på 4.500, pr år eller over 5 år med ekstra pr. år pr. grundejer + de årlige prisstigninger fra 2007 prisen, regn med ekstra ekstra pr år. Vi kunne også vælge at udlægge 1,3 cm på hvert år, vi skal jo regne med at 3mm blæser af som støv hvert år. Vi ville så om 10 år have en 10 cm bedre bund. Nu begynder vejene at bære bedre, der skal være mindst 20 cm for at det kan regnes som bund i en vej, ikke en god bund, blot en bund. Der skal så 600 tons pr år, eller 332 m 3 = 13 mm pr m 2 = kr Dertil skal der lægges til høvling kr Jeg foreslår derfor at hæve kontingentet med 200 kr pr år d) Aktivitetsudvalget v. Anni Marquard Aktiviteter Social arrangementer Som ansvarlig for de sociale aktiviteter vil jeg fortælle lidt om hvad der er sket på dette felt. Generalforsamlingen gav sidste år sin opbakning til at vi i år kunne fortsætte initiativet med afholdelse af havnefest. Foreningen påtog sig også i år ansvaret for koordineringen af hele arrangementet. Dette var en rimelig stor opgave med de mange deltagende foreninger. Men også dialog på et tværs af rigtig mange foreninger. Et udbytterigt forløb som har dannet en god netværksrelation til de øvrige foreninger i området. En relation som vi forhåbentlig kan bygge flere oplevelser og aktiviteter på til glæde for mange medlemmer. Det var vigtigt for os at der var bredde i tilbuddene på dagen. Så både unge, ældre og børn ville føle det var hyggeligt at tage til Fulde sejl i Norsminde. Jørgen Overgaard fortalte kort om det nye bygningsreglement mht. bebyggelsesprocenter mv. Bemærkninger til beretningen / beretningerne Der blev til beretningen knyttet følgende kommentarer fra de fremmødte 6 Generalforsamling 2008

7 Med baggrund i Jørgen Overgaards beretning blev det fremhævet at det er uheldigt at de der frivilligt udfører arbejde for foreningen møder modstand i deres arbejde. Der blev opfordret til at vise dette arbejde respekt. Der er store huller i Strandbovej. Det blev fra Jørgen Overgaards side påpeget at det er Kommunen der har vedligeholdelsespligten på denne vej. Bestyrelsen kontakter Kommunen om dette. Vejhalse Klare konklusioner på forsøgene på Kastanjevænget og Pileløkken blev efterlyst fra flere medlemmer Hvis det ender med at der er forskellige belægninger ud for hver parcel vil det være et stort problem. Derfor opfordredes der til en stram styring Begrundelsen er en frygt for løbske vedligeholdelsesudgifter, hvis foreningen skal vedligeholde en lang række forskellige ambitiøse / individuelle belægninger. Dirigenten supplerede med, at man må IKKE lave noget udenfor EGEN grund Flere bemærkninger om adgangsforholdene til stranden (trapperne). Strandudvalget tager kontakt til kommunen. Fibernet - afslaget Bestyrelsen bør som et alternativ til fibernet undersøge muligheden for at få en forbedret dækning med Mobilt Bredbånd. Havnefesten Foreningen fik ros for arrangementet og der blev spurgt om det blev en tilbagevendende tradition Anni Marquard bekræftede at man ville forsøge at få det til at blive en tradition. Der blev spurgt til beløbets størrelse. Det blev ved håndsoprækning tilkendegivet hvor mange af de fremmødte der havde deltaget Det var der mange der havde. Det blev foreslået bestyrelsen at forsøge at skaffe sponsorpenge for at hjælpe med økonomien. Disse kunne så også bruges til at lade festen vokse med nye tiltag. Foreningen er jo medlem af fællesrådet og man har mulighed for at komme til orde i Fællesrådets Blad Fællesbladet. Der vil være mulighed for udsendelse til alle i området mod at betale merudgifter til trykning og distribution. Langs Ajstrup Strandvej blev det påpeget at der er en del selvbestaltede forskellige græsklipninger langs vejen. Dette er uhensigtsmæssigt, foreningen bør gå gennem Sodemann og forsøge at få en plan for vedligeholdelsen af vejsiden. Nogle grundejere har fået et brev om at udbedre vejen efter byggeri. Dirigenten supplerede med at det er lovmæssigt fastsat at denne pligt eksisterer for grundejerne. Der er et problem omkring Gyvelvænget, idet denne på de fleste GPS er stadig er gennemgående. Dette betyder at mange fortsætter ind ad vejen og senere må vende om ud for nr 15. Det giver et uforholdsmæssigt stort slid her. Problem med at mange vender pga GPS Hundeejere opfordres til at samle efterladenskaber op efter hunden. Der blev foreslået opsætning af HØMHØM. Strandudvalget arbejder med sagen. Det blev påpeget at træerne generelt er ved at være for store i området. Foreningen bør medvirke til en generel henstilling til alle grundejere om at holde beplantningen på et acceptabelt niveau. Bestyrelsen undersøger regler om træer over skel. Vejtunger Bestyrelsen ønskede at høre generalforsamlingens indstilling til det videre arbejde med vejtunger og foreslog at der blandt de fremmødte blev afholdt en vejledende afstemning om hvorvidt arbejdet med vejtunger skulle fortsætte. Bestyrelsen anbefalede at arbejdet med vejtungerne fortsættes. Dirigenten pointerede, at en sådan afstemning KUN kunne være vejledende. Og da meningen med en prøveperiode er at samle erfaringer. savnede dirigenten en mere præcis tilkendegivelse fra bestyrelsen af, hvad der i det år der er gået er indhentet af gode og/eller dårlige erfaringer. Der var en del debat om fordele og ulemper, samt bedste materiale og metode. 7 Generalforsamling 2008

8 Punktet genoptages under fremtidige aktiviteter Beretningen godkendt Pkt. 4 - Regnskab Kasserer Jytte Rasmussen læste regnskabets nøgletal op jævnfør det udsendte. Kommentarer fra medlemmerne til regnskabet Regnskabet ser pænt og stabilt ud bortset fra en enkelt post (Bestyrelsesmøder) der er steget med 300%. Denne stigning er begrundet i en ændret konteringspraksis og der er således ikke den stigning som det ser ud til. Regnskabet blev herefter godkendt Pkt 5 Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter Aktivitetsudvalget Anni Marquard tilbyder at fortsætte i aktivitetsudvalget og derved hjælpe den nye bestyrelse. Flere lokale foreninger var kommet med ved havnefesten. Responsen er, at alle gerne vil være med til næste år og der er allerede forslag til udvidede aktiviteter i forhold til i år. Alle foreninger mødes i august for at starte planlægningen og udveksle ideer og erfaringer. Planen er, at festen gøres til en tradition og altid afholdes 1 lørdag i juni Anni Marquard efterlyste ideer til nye aktiviteter og opfordrede medlemmerne til at melde sig og deltage i udvalgets arbejde. Strandudvalget - Lars Isaksen refererede til det voksende problem er motorkørsel. Der vil fra strandudvalgets side blive gjort en aktiv indsats for at få det stoppet Vejudvalget Jørgen Overgaard konstaterede at der ingen bund er i vejene. Hvis vejenes bæredygtighed skal forbedres i et rimeligt tempo (en 10 års periode), vil det medføre en kontingentstigning på ca. 165 kr pr medlem. Der planlægges at lave 2 3 vejtunger om året, hvis forsamlingen ønsker det. Derfor ønskes en vejledende afstemning om 2 3 vejtunger pr år. Time Out Vejledende afstemning blev til dødt løb Derfor pålægges bestyrelsen at gennemarbejde forslaget omkring vejtunger til næste års generalforsamling. Bestyrelsen blev opfordret til at fremlægge specificerede forslag INDEN generalforsamlingen, så medlemmerne kunne forberede sig inden. Der er en del skrald i området. Foreningens medlemmer opfordres til at deltage i REN STRAND arrangementet og lave det til en hyggelig tradition. Der blev spurgt om, hvem der står for vedligeholdelsen fysisk og økonomisk af den gamle kirkesti langs fjorden. Denne bør bevares, og derfor bør spørgsmålet afklares. Etablering af nyt fortov i Norsminde Foreningen spørger gennem fællesrådet Anni Glad for de mange forslag og tog til efterretning at forslagene fra bestyrelsen bør udsendes Pkt. 6 Indkomne forslag: Ingen forslag 8 Generalforsamling 2008

9 Pkt. 7 Fremlægning af budgetter og fastsættelse af kontingent: De 3 udsendte budgetter med henholdsvis samme kontingent, en stigning til 300 kr og en stigning til 400kr blev gennemgået Der blev generelt givet opbakning til en stigning. Efter en afstemning der viste dødt løb mellem 300 og 400 kr Derfor enedes man om en kontingentstigning til 350 kr pr år. Dirigenten påpegede at den øgede indtægt skulle medvirke til at forbedre foreningens formue, og ikke medføre større forbrug. Pkt. 8 - Valg Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer I stedet for Anni Marquard valgtes Kent Hein Kristensen Ahorn 16 Lars Isaksen og Jytte Rasmussen blev begge genvalgt I stedet for Jørgen Overgaard blev valgt Inge Fensten Valg af 2 suppleanter I stedet for Tove Pedersen blev valgt Poul Agger I stedet for Hans Ole Larsen blev valgt Kaj Børge Michelsen Valg af revisor - Peter Laursen blev genvalgt Valg af revisorsuppleant Kristian Sørensen blev genvalgt Pkt. 12 eventuelt: Forslag om næste år at vælge stemmetællere, så dirigenten slipper for dette. Flytning af generalforsamlingen til august eller september. Det var der ikke stemning for. Der SKAL være en mikrofon til næste år. Der opfordredes til en generel hastighedssænkning på Ajstrup Strandvej Foreningens hjemmeside blev rost Lars Isaksen takkede Anni Marquard for et godt samarbejde og overrakte en lille gave i form af vin og blomster på foreningens vegne. Anni Marquard sluttede generalforsamlingen og takkede Ole Ravnsbo for et flot udført dirigentarbejde Anni Marquard, afgående formand. PD / sekretær. 9 Generalforsamling 2008

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling 15. maj 2010 Referat: Jubilæums Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere