Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Andre faste ejendomme I alt bevilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687"

Transkript

1 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget Andre faste ejendomme I alt bevilling Drift af følgende ejendomme som anvendes inden for Børn- og Undervisningsudvalgets regi: Torvet 9, Ansager Møllegårdsvej 9, Tistrup Udgifter til skatter, afgifter, forsikringer, el, vand, varme, vedligeholdelsesudgifter samt lejeindtægter.

2 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 03. Undervisning og kultur Hovedfunktion: 22. Folkeskoler m.m. Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget Folkeskoler Fælles udgifter for kommunens skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 17 Specialpædagogisk bistand til voksne I alt bevilling Folkeskoler Folkeskoleområdet omfatter udgifter vedr. 16 folkeskoler, 4 filialskoler og 10iCampus og omfatter udgifter vedr.: Børnehaveklasser Undervisningstimer i klasse efter Varde Kommunes ressourcetildeling Drift af specialklasser Sprogundervisning Pædagogisk Central Skole IT Fællesudgifter og indtægter herunder mellemkommunale betalinger. Elevtal pr. 5. september 2009 Elevtal pr. 5. september 2010 Elevtal pr. 5. september 2011 Elevtal pr. 5. september 2012 Forventet elevtal pr. 5. september 2013 Elevtal bhv. Klasser Elevtal klasse Elevtal klasse Elevtal 10. klasse Elevtal specialklasser 269 (incl. Enkeltintegrered e) 221 (excl. Enkeltintegrered e) 209 (excl. Enkeltintegrered e) 179 (excl. Enkeltintegrered e) 170 (excl. Enkeltintegrered e)

3 Oversigt over antal skoler og elever: 2008/ / / / /2014 Folkeskoler Antal skoler Antal elever Antal klasser (excl. Specialklasser) Ressourcetildelingen er i henhold til den godkendte klassebaserede tildelingsmodel for folkeskolerne i Varde Kommune med baggrund i elevtallet pr. 5. september i skoleåret. Fra 1. august 2012 er det besluttet, at alle skoler skal give de vejledende timetal. Rådighedsbeløb tildeles for et kalenderår ad gangen. Elevtallet pr. 5. september året før ligger til grund for beregningen. Beløbet består af en grundtildeling pr. skole samt et beløb pr. elev. Der er afsat kr. pr. år til opgradering af det samlede skole-it område. Der er igangsat vidtgående plan med opgradering af trådløst net, vedligehold/udskiftning af it-udstyr, opgradering af kapacitet og hastighed af linjer mellem skoler og internet og uddannelse og opkvalificering af undervisningskorps. Der er afsat kr. vedr. ungdomshus i Varde By. Der er afsat kr. i 2014 og 2015 vedr. øgede driftsudgifter i forbindelse med skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen. Beskrivelse af reduktioner: Budgettet er reduceret som følge af et forventet fald i elevtallet med 124 elever samt færre klasser pr. 1. august For skoleåret 2014/15 er der indregnet et fald på 147 elever, for skoleåret 2015/16 et fald på 86 elever og for skoleåret 2016/17 et fald på 76 elever. Ovenstående betyder en reduktion i 2014 på kr. Udgifterne til støttetimer og følgeudgifter vedr. børn i andre kommuner forventes at bliver kr. mindre end oprindelig budgetteret. Der forventes en mindreudgift på kr. vedr. specialundervisning. Mindreudgiften skyldes, at der er færre elever i specialklasserne. Der er indarbejdet reduktioner i budgettet med kr. i 2014 (7/12) vedr. effektiv udnyttelse af lærerenes arbejdstid. (to-lærerordning). Vedr. KOMPAS kompetenceudviklingsprojekt som løber fra skete der en tidsmæssig forskydning, således at blev fremrykket kr. fra 2014 til I 2014 er der afsat kr. til projektet. I forhold til budget 2013 er budgettet reduceret med kr. i 2013 og med kr. i overslagsårene.

4 Der er afsat kr. til øget inklusionsindsats på udvalgte skoler. De afsatte midler skal bruges til ekstraindsats i de skoler, der har de mest belastede børne- og ungegrupper. Beløbet er afsat i og udgår herefter af budgettet i overslagsårene. Budgetbeløb på kr. vedr. IT-projekt på 3 overbygningsskoler udgår af budgettet fra Udgifterne til leasingaftale på Sct. Jacobi Skole forventes at blive kr. mindre i 2014, ligesom fællesudgifterne på 10iCampus forventes at blive kr. mindre. Beskrivelse af udvidelser: Der er afsat kr. (7/12) vedr. udvidelse af lektionstallet for 10iCampus. Lektionstalles udvides fra 28 lektioner til 30 lektioner fra 1. august Fra skoleåret 2013/2014 er der afsat kr. pr. år til to-lærerordning til klasser på mellemtrinet og overbygningen med et elevtal over 24. Helårsvirkning på kr. er indarbejdet i budgettet i 2014 og fremover Fælles udgifter for kommunens skolevæsen Udgifter vedr. skolernes brug af idræts- og svømmeundervisning, herunder betaling for livreddertimer Syge- og hjemmeundervisning Udgifter til syge- og hjemmeundervisning, bl.a. udgifter til undervisning af børn indlagt på sygehuse både indenfor regionen og udenfor regionen. Beløbet kan opdeles i 2 dele, den ene er udgifter til undervisning på Sydvestjysk Sygehus samt undervisning på psykiatriske sygehuse. Dette afregnes forhold til befolkningstal. Derudover skal påregnes udgifter til børn som indlægges udenfor Gl. Ribe Amt f. eks. Rigshospitalet og Universitetshospitaler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Virksomheden PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har et personale bestående af psykologer, konsulenter, og administrative medarbejdere.

5 PPR arbejder i de samme 3 distrikter som virksomheden Børn, Unge og Familie. Psykologerne og konsulenterne har indenfor disse distrikter egne områder fordelt efter nøgletal, så alle indenfor et givent fagområde i princippet får samme arbejdsbyrde og mulighed for at yde samme service Skolefritidsordninger Varde Kommune driver 20 skolefritidsordninger. Desuden er der 1 special-sfo i forbindelse med specialklasser. Desuden er der SFO 2 og SFO 3 i Oksbøl og i Varde. Antal børn pr. 5. september 2009 Antal børn pr. 5. september 2010 Antal børn pr. 5. septeber 2011 Antal børn pr. 5. septeber 2012 Forventet antal børn pr. 5. september 2013 SFO-Børn Special-SFO* Skoleklub Højgården Samuelsgården: SFO SFO Isbjergparken: Fritidsklub Juniorklub Varde Fritids- og Juniorklub: SFO-2 32 SFO-3 50 *Herudover er der budgetteret med 10 elever i andre kommunes special-sfo. For Skolefritidsordningerne sker tildeling af personaletimerne efter denne tildelingsmodel med baggrund i indmeldte børn pr. 5. september året før: Årlige løntimer Skoler med helhedsskole (25 lektioner pr. uge) Grundtildeling Pr. barn morgenmodul 30 Pr. barn eftermiddagsmodul 78 Pr. barn fuldtidsmodul 105 Rådighedsbeløbet tildeles på baggrund af antallet af indmeldte børn pr. 5. september året før regnskabsåret. Tildelingen består af en grundtildeling pr. skolefritidsordning, og et beløb pr. barn. Udover ovennævnte tildeling til løn og aktivitetsafhængige udgifter er der afsat budgetbeløb til arbejdsskadeforsikring. Der er desuden afsat beløb til ejendomsudgifter og rengøring på nogle skolefritidsordninger. For de øvrige skolefritidsordninger er ejendomsudgifter og rengøring en del af skolernes budget

6 For special-sfo tildeles personaletimer således med baggrund i antallet af indmeldte børn pr. 5. september. Tildelingen består af en grundtildeling, samt et beløb pr. barn/dag alt efter hvilket modul barnet er indmeldt på. Rådighedsbeløbet tildeles på baggrund af antallet af indmeldte børn. Beskrivelse af reduktioner: Budgettet er reduceret med kr. som følge af færre børn i special-sfo i Varde Kommunes egen special-sfo. I forbindelse med samling af specialklasserne og special-sfo var der usikkerhed omkring antallet af børn i special-sfo fra 1. august Det har vist sig, at der er færre elever end før. I special-sfo i andre kommuner forventes ligeledes færre elever, hvor budgettet er reduceret med kr Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever mellem skolen og hjemmet Specialundervisning i regionale tilbud Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner der varetages af regionerne. Betaling til andre kommuner vedr. specialundervisning i regionale tilbud. Der budgetteres med 3,94 elever i regionale specialskoler. Desuden er der afsat 0,3 mio. kr. til objektiv finansiering af regionale tilbud. Beskrivelse af udvidelser: Budgettet er reduceret med kr. da der ikke er kørselsudgifter til de elever der p.t. er i regionale tilbud Kommunale specialskoler

7 Varde Kommune Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på kommunale specialskoler, samt udgifter og indtægter vedr. skoledelen på Tippen. Specialundervisning i regionale tilbud og kommunale specialskoler Betaling til andre kommuner vedr. specialundervisning og kommunale specialskoler. Der er budgetteret med udgifter til 28 elever, som undervises på specialskoler i andre kommuner, heraf er der 17 elever på Præstegårdsskolen, Sønder Skole i Grindsted og Skjernåskolen. Der er budgetteret med 5 elever på Tippen. Derudover er der budgetteret med 11 elever i andre kommunes specialskoler. I alt er der budgetteret med 33 elever i kommunale specialskoler. Der er budgetteret med driftsudgifter og -indtægter vedr. Skolen ved Tippen. Der er budgetteret med 22 elever, heraf er 17 elever fra andre kommuner. Beskrivelse af reduktioner: Udgifterne til kommunale specialskoler er reduceret med kr. i 2014 på grund af færre elever i andre kommunes specialskoler, og færre elever på den interne skole på Tippen Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler, samt bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler. Taksten fastsættes af staten, særskilt for undervisning og skolefritidsordning, og kommunerne betaler efter det antal elever/sfo-børn der var pr. 5. september året i forvejen. Til private skoler er der afsat budgetbeløb svarende til 498 skoleelever og 168 elever i skolefritidsordninger. Udgiften beregnes på baggrund af elevtallet pr. 5. september året før. Beskrivelse af reduktioner: Budgettet er reduceret med kr. vedr. 5 elever færre i private skoler. Beløbet skyldes også en tilpasning af budgetbeløbet i forhold til det takstbeløb som der afregnes med overfor staten. Udgifterne til skolefritidsordninger ved private skoler forventes, at blive kr. mindre en oprindelig budgetteret. Der forventes 36 elever færre Efterskoler og ungdomskostskoler

8 Varde Kommune Bidrag til staten for elever på efterskoler. Taksten fastsættes af staten, og kommunerne betaler efter det antal elever under 18 år, der var pr. 5. september året i forvejen. Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.m., Taksten fastsættes af staten, og kommunerne betaler efter det antal elever under 18 år, der var pr. 5. september året i forvejen. Til efterskoleelever er der afsat budgetbeløb svarende til 505 elever. Der budgetteres med 12 elever i selvejende uddannelsesinstitutioner. Beskrivelse af udvidelser: Budgettet er forhøjet med kr. vedr. tilskud til elever i selvejende uddannelsesinstitutioner. Der budgetteres med 7 elever mere på ungdomskostskoler.. Der er fra 1. august 2013 indarbejdet budgetbeløb vedr. støtte til efterskoleophold for ordblinde. I 2013 er der indarbejdet kr. og helårsvirkningen på er indarbejdet i budgettet for 2014 og fremover Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejlederne i UU kan vejlede i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv, hvis man: Går i folkeskolens klasse Er ung under 19 år, som ikke er i gang med en uddannelse eller i job Er ung mellem 19 og 25 og gerne vil have en snak om uddannelse og erhvervsmuligheder. Fra 1. januar 2012 er UU organiseret på arbejdsmarkedsområdet. Der er under Virksomheden Skoler afsat kr. til sikring af sammenhæng i indsatsen mellem skoler- og arbejdsmarkedsområdet Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Udgifter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen.

9 Udgifterne vedr. objektiv finansiering af regionale tilbud. Der er afsat kr. til konkrete udgifter i Beskrivelse af udvidelser: Der forventes i 2014 at være udgifter på kr. udover den objektive finansiering. Der har ikke tidligere været afsat budget på området de seneste år Specialpædagogisk bistand til voksne Udgifter vedr. undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Specialpædagogisk bistand er udgifter til undervisning af voksne med særlige behov, samt kr. til objektive finansiering af regionale tilbud. Der er afsat kr. til køb af kurser m.m. Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 03. Undervisning og kultur

10 Hovedfunktion: 30. Ungdomsuddannelser Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget Produktionsskoler Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov I alt bevilling Produktionsskoler Kommunens udgifter vedr. produktionsskoler. Taksten fastsættes af staten i forbindelse med godkendelse af finansloven, og kommunerne betaler efter det antal elever der er bosiddende i kommunen pr. 5. september året før, som har været på produktionsskoler. I 2014 er der indregnet beløb til 39 elever under 18 år, 34 elever over 18 år, samt objektiv finansiering med kr. Beskrivelse af reduktioner: Budgettet er reduceret med kr. med baggrund i færre elever på produktionsskolen. Udgiften er beregnet i forhold til de faktiske udgifter i Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Udgifter vedr. uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. der gives i henhold til lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der budgetteres med i alt 68 elever på ungdomsuddannelsen, hvilket er en stigning på 13 elever i forhold til Budget Antallet af elever er beregnet i forhold til oplysninger fra UU. Der er regnet med en gennemsnitlig udgift på kr. pr. elev. Desuden er der afsat kr. til kørsel til ungdomsuddannelserne. Der er desuden afsat kr. vedr. fritidstilbud til unge udviklingshæmmede på Varde STU- Center. Beskrivelse af udvidelser:

11 Budgettet er forhøjet med kr. i 2014 med baggrund i det forventede elevtal. Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 03. Undervisning og kultur

12 Hovedfunktion: 38. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner I alt bevilling Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen består af afdelinger i hver af de fem gamle kommuner. Hver afdeling er tildelt budget, alt efter forudgående års aktivitetsniveau. Virksomheden Ungdomsskolen har et personale bestående af ungdomsskoleinspektør, afdelingsledere, SSP-ungdomskonsulenter, sekretær, klubledere samt et stort antal timelønnede medarbejdere. Ungdomsskolens målgruppe er de årige med dispensation vedr. 7.klasse med henblik på deltagelse i introarrangementer samt målrettet mindre grupper. Ligeledes dispensation vedr. de årige målrettet specielle grupper med henblik på samarbejde om tilrettelæggelse og udførelse af undervisning for Produktionsskolen, Lær Dansk samt UU. Desuden er der tilknyttet 19 junior- og ungdomsklubber til Ungdomsskolen. Juniorklubber for børn i 4 7 klasse og Ungdomsklubberne for årige. Budgettet indeholder midler til Ungeråd og Ungeguide. Projekt Perronen er et tilbud til Ikke Uddannelsesparate Unge, primært mellem år. Der fokuseres på at afdække, synliggøre og udvikle den unges potentialer, som kan styrke den unges mulighed for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Der vil således blive arbejdet med den unges faglige, sociale og personlige kompetencer. Der lægges vægt på at inddrage den unge og dennes forældre i tæt samarbejde. Der planlægges forløb på 20 uger Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Der budgetteres med udgifter til almen voksenuddannelse for unge under 18 år. Uddannelsen foregår på VUC, og er typisk målrettet den gruppe unge som ikke har opnået et tilfredsstillende resultat i 9. eller 10. klasse for at fortsætte en videregående uddannelse. Der budgetteres med 0,35 årselever, svarende til kr. Der er afsat kr. vedr. befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne.

13 Beskrivelse af reduktioner: Varde Kommune Budgettet er reduceret med kr. i 2014 på grund af færre elever på almen voksenuddannelse. Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 04. Sundhedsområdet

14 Hovedfunktion: 62. Sundhedsudgifter m.v. Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste I alt bevilling Kommunal tandpleje Området dækker udgiften til vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 18. år. (Sundhedslovens kap. 37). Det gælder således forebyggelse, undersøgelse og behandling, herunder også tandregulering for alle kommunens børn, uanset om børnene benytter kommunale klinikker eller privat praksis, som Varde Kommune har indgået aftale med. Desuden omfatter området også de børn, der benytter fritvalgsordningen, med en delvis egenbetaling. Kommunal tandpleje varetager endvidere Omsorgstandpleje og specialtandpleje, som hører under Udvalget for Social og Sundhed Kommunal sundhedstjeneste Området omfatter den kommunale sundhedstjeneste bestående af sundhedsplejen og skolelægeordningen. Budgettet omfatter udgifter til den kommunale sundhedstjeneste, som består af sundhedsplejen og skolelægeordningen. Udgiften omfatter fortrinsvis lønudgiften til sundhedsplejersker. Udvalg: Hovedkonto: Udvalget for Børn og Undervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse

15 Hovedfunktion: 22. Sociale opgaver og beskæftigelse Funktion: 07. Indtægter fra den centrale refusionsordning Sted: Dokumentation for budgetbeløb Regnskab 2012 Budget Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion fra staten i forbindelse med dyre enkeltsager. Budgetbeløbene omfatter refusion i forbindelse med dyre enkeltsager under funktionerne 5.20, 5.21, 5.23 og Funktion 5.20 (Plejefamilier og opholdssteder mv.) Funktion 5.21 (Forebyggende foranstaltninger) Funktion 5.23 (døgninstitutioner): Funktion 5.24 (sikrede institutioner): kr kr kr kr. Beskrivelse af udvidelser: Budgetbeløbet er udvidet med kr. på grund af øgede udgifter til anbringelsesområdet. Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 05. Sociale opgaver og beskæftigelse Hovedfunktion: 25. Dagtilbud til børn og unge Bevillingsniveau

16 Regnskab 2012 Budget Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 17 Særlige dagtilbud Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner I alt bevilling Fælles formål Området omfatter udgifter vedr. tilskud til privat pasning, udgifter vedr. søskendetilskud, inklusionspulje. Udgifter til PAU-elever (pædagogisk assistent elever). Udgifterne til sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen. Driftsudgifter og indtægter vedr. Go mad til børn. Udgifter til kompetenceudvikling (bedre kvalitet i dagtilbud). Der er afsat kr. vedr. bedre kvalitet i dagtilbud. Beløbet fordeler sig med: Intranet kr. pr. år. Digital bibliotek kr. i 2014, derefter kr. pr. år. Pædagogiske IT-medarbejder kr. pr. år. Kompetenceudvikling kr. i 2013 og kr. i 2014 Øget åbningstid kr. pr. år. Vuggestuepladser i Oksbøl og Nr. Nebel med kr. i 2014, og kr. fra Dagplejen kr. pr. år Bedre normering/inklusion kr. i 2014, og kr. pr. år fra Der er afsat kr. vedr. søskendetilskud. Privat pasning budgetteres med årige børn. Det er også muligt for de 3-5 årige børn at modtage tilskud, men der er ingen under denne ordning. Der er i alt afsat kr. til formålet.

17 Det kommunale tilskud til forældre, der vælger privat pasning (ung pige eller privat dagpleje) efter dagtilbudsloven udgør pr. barn 75 % af kommunens nettoudgift til et barn i den tilsvarende aldersgruppe i et kommunalt dagtilbud. Tilskuddet udgør i kr. pr. måned for de 0-2 årige, og kr. pr. måned for de 3-5 årige. Tilskud til pasning af egen børn er budgetteret med kr. Der gives tilskud til pasning i max. ½ år i barnets 2. leveår. Inklusionspuljen vedr. dagtilbud udgør kr., og uddannelsespuljen (kompetenceudvikling) udgør kr. Varde Kommune er dimensioneret til 11 PAU-elever om året. Uddannelsen varer 2 år og 3 mdr. Der er indregnet en årlig lønudgift på kr. Der er fratrukket lønrefusion i skoleperioder. Det afsatte budgetbeløb på kr. vedr. sprogstimulering dækker udgiften til ca. 98 børn. Beskrivelse af udvidelser: Der er indregnet yderligere kr. vedr. privat pasning. Der forventes udgifter til yderligere 22 pladser i 2014 i forhold til det godkendte budget for Beløbet er beregnet i forhold til 0-2 årige. Der er afsat kr. vedr. tilskud til pasning af egne børn Dagpleje Den kommunale dagpleje er fra 1. januar 2011 samlet i ét distrikt. Der er budgetteret med at der skal passes 822 børn. Der fratrækkes 8% til vikardækning m.v., således at der skal passes 756 børn. Der budgetteres med fast normering af dagplejeleder og souschef med 1,81 stilling samt administrationspersonale med 1,16 stilling. Normeringen af dagplejepædagoger er afhængig af antal passede børn. Der budgetteres med, at en dagplejer passer 4 børn. Der tildeles 1,41 pædagogtime pr. dagplejer. Fra 2013 sker der endelig afregning i forhold til antal passede børn. Der kommer endelig prognose i november 2013 for Der er afsat kr. vedr. fripladstilskud. Beskrivelse af reduktioner:

18 Budgettet er reduceret med kr. netto efter forældrebetaling som følge af færre børn. Der er indregnet et fald fra 860 børn til 756 børn i Børnehaver Der er 4 fælles ledede børnehave og 3 selvejende børnehaver. Der er budgetteret med 606 børn. Budgettet er baseret på prognose pr. 15. maj Endelig prognose foreligger 15. juli 2013 for 2013/2014. Et barn på deltid (højest 25 timer) udløser 80% i såvel ressourcer som forældrebetaling af hvad et barn på fuld tid udløser. Der er 4 børnehaver som p.t. har en busordning. Disse børnehaver får en pædagogtime ekstra pr. barn pr. uge for de 60 børn der er med i busordningen. Budgettet i den enkelte institution udgør 95% af den udarbejdede prognose. Merindskrivningskontoen tilføres 5% af den udarbejdede prognose. Midlerne fra merindskrivningskontoen tildeles de institutioner som i løbet af året i gennemsnit har haft børn udover de 95% af den udarbejdede prognose. Minimumstildelingen til en institution er 35 enheder. Beskrivelse af reduktioner: Budgettet er reduceret med kr. netto, da der forventes et fald på 17 pladser i forhold til budgettet for Integrerede daginstitutioner Der er 4 fælles ledede institutioner og 2 selvejende institutioner. Der er budgetteret med børn i 3-5 års alderen, og 140 børn i 0-2 års alderen.. Budgettet er baseret på prognosen pr. 15. juli 2013.

19 Et barn på deltid (højest 25 timer) udløser 80% i såvel ressourcer som forældrebetaling af hvad et barn på fuld tid udløser. Der er 1 integreret institution som p.t. har en busordning. Der tildeles en pædagogtime ekstra pr. barn pr. uge for de 20 børn der er med i busordningen. Budgettet i den enkelte institution udgør 95% af den udarbejdede prognose. Merindskrivningskontoen tilføres 5% af den udarbejdede prognose. Midlerne fra merindskrivningskontoen tildeles de institutioner som i løbet af året i gennemsnit har haft børn udover de 95% af den udarbejdede prognose. Der er afsat kr. til øget inklusionsindsats på dagtilbud. De afsatte midler skal bruges til ekstraindsats i de dagtilbud, der har de mest belastede børne- og ungegrupper. Beløbet er afsat i og udgår herefter af budgettet. Beskrivelse af reduktioner: Lønnivelleringen på dagtilbudsområdet blev gennemført xxssss, og i den forbindelse blev det besluttet, at reduktionen vedr. Vuggestuens lønbudget først skulle træde i kraft pr. 1. januar Budgettet er derfor reduceret med kr. Beskrivelse af udvidelser: Der er indarbejdet kr. vedr. ejendomsudgifter i 2 institutioner. Merudgiften skyldes bl.a. ændringer vedr. rengøring samt aftale om eftersyn af installationer Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Udgifter vedr. Juniorklubben Søndermarken. Beskrivelse af reduktioner: Budgettet er reduceret med kr. som følge af at, der ikke mere er legestue i Varde By Særlige dagtilbud Driftsudgifter vedr. specialbørnehaven Solsikken. Der budgetteres med 6 børn. Udgifter vedr. særlig særlige dagtilbud samt støtte til børn i egne institutioner. Budgetbeløbet svarer til ca. 200 timer pr. uge Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

20 Private institutioner efter servicelovens 20 og puljeordninger efter servicelovens 102. Der er afsat kr. til fripladstilskud til private institutioner og puljeordninger. Der er følgende puljeordninger/private institutioner: Regnskab 2011 Regnskab 2012 Forventet Puljeordninger dagpleje Puljeinstitutioner: Børnehavebørn SFO-børn Forventet 2014 Private institutioner: Kvong Børnehave Mejls Naturbørnehave Blåbjerg Børnehave Skovlund Børnehus (/0-2 års pl./bhv./sfo) Private institutioner i andre kommuner *antallet er i forhold til 3-6 års pladser. Bhv. 26 SFO 31 Vuggestue 7 Bhv. 26 SFO Bhv. 30 Vuggestue 20 Vuggestue * 9* Bhv. 30 Vuggestue 20 Udvalg: Hovedkonto: Udvalget for Børn og Undervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse

21 Hovedfunktion: 28. Tilbud til børn og unge med særlige behov Dokumentation for budgetbeløb Regnskab 2012 Budget Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23 Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge I alt bevilling Plejefamilier og opholdssteder Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge. Budgettet er beregnet på baggrund af godkendte bevillinger og forventede ændringer pr. primo maj Der er budgetteret med følgende antal personer: Antal personer Traditionel plejefamilie: 75,37 Netværksplejefamilie: 20,00 Kommunal plejefamilie 6,00 Opholdssteder: 8,33 Kost- og efterskoler: 1,00 Eget værelse: 2,36 Skibsprojekter 1,00 I alt 114,56 Udviklingen i antal og gennemsnitspriser for anbringelser fordelt på anbringelsesform i perioden år 2010 til år 2014 fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1: Udvikling i antal anbringelser og gennemsnitspriser for perioden år 2010 til år regnskab 2011 regnskab Antal 2012 regnskab regnskab Gns.pris pr. plads (årets priser) regnskab regnskab Trad. plejefamilier 62,77 64,05 68, , Netværksplejefamilier 10,11 12,84 16, Kommunal pl.familie 0,67 3, Opholdssteder 19,33 11,74 9,27 9 8, Kost- og efterskole 5,03 2, Eget værelse 4,42 5,9 2,96 1 2, Skibsprojekt 0 0 0, Ialt 101,66 97,28 102, ,56

22 Der er store forskelle på prisniveauet på den enkelte anbringelse selv inden for den samme anbringelsesform, da behovet for støtte afspejler prisen, Den billigste og dyreste anbringelse indenfor hver anbringelsesform fremgår af nedenstående tabel 2: Tabel 2: Oversigt over billigste og dyreste anbringelse i budget 2014 Anbringelsesform Billigste (årspris) Dyreste (årspris) Traditionel plejefamilie Netværksplejefamilie Kommunal plejefamilie Opholdssteder Kost- og efterskoler Eget værelse Skibsprojekt Beskrivelse af udvidelser: Budgettet er udvidet med kr., da anbringelsesantallet forventes at stige fra 107,42 til 114,56. Udvidelsen og det ændrede anbringelsestal fordeler sig på følgende måde: Traditionel plejefamilie: Netværksplejefamilie: Kommunal plejefamilie: Opholdssteder: Kost- og efterskoler: Skibsprojekter: Eget værelse: I alt 75,37 anbringelser, hvilket er en stigning på 1,37 anbringelser i forhold til udmeldt ramme. 20 anbringelser, hvilket er en stigning på 3 anbringelser i forhold til udmeldt ramme. 6 anbringelser, hvilket er en stigning på 2 anbringelser i forhold til udmeldt ramme 8,83 anbringelser, hvilket er et stigning på 1,83 anbringelser i forhold til udmeldt ramme 1 anbringelse, hvilket er uændret i forhold til udmeldt ramme 1 anbringelse, hvilket er en stigning på 1 anbringelse i forhold til udmeldt ramme 2,36 anbringelser, hvilket er et fald på 2,06 anbringelse i forhold til udmeldt ramme 114,56 anbringelser, hvilket er en stigning på7,14 i forhold til udmeldt ramme. Udgifterne til advokatbistand har været stigende og er beregnet ud fra de sidste års forbrug. Det har betydet, at budgettet netto er forøget med kr. Den indarbejdede rammebesparelse på kr. er nulstillet på grund af de øgede udgifter på området. Desuden er budgettet udvidet med kr. i 2014 og kr. i budgetoverslagsårene. Beløbet vedr. 2 projektmedarbejdere som har været ansat under Økonomiudvalgets område Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Praktisk, pæd. eller anden støtte i hjemmet efter 52, stk. 3 nr. 2 er budgetteret med køb af interne ydelser for kr. og køb af eksterne ydelser for kr.

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Nogle af forskellene på de enkelte hovedområder/funktioner i mellem budget i 14-priser og budget skyldes bl.a. ændret konteringspraksis og momsregler for sociale opholdssteder. Regeringen har lanceret

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere