BESKÆFTIGELSESMINISTERIET, TILSYNSENHEDEN. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESMINISTERIET, TILSYNSENHEDEN. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010"

Transkript

1 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal 2010

2 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn i 2. og 3. kvartal 2010 Udgiver: Beskæftigelsesministeriet, Tilsynsenheden Tryk: Beskæftigelsesministeriet, Tilsynsenheden 1. udgave, 1. oplag København, november 2011 Beskæftigelsesministeriet, Tilsynsenheden Njalsgade 72 C 2300 København S Tlf Hjemmeside: Denne publikation kan frit citeres med kildeangivelse

3 Indhold 1. INDLEDNING SAMMENFATNING VISITATIONSTILSYNET FOR 2. OG 3. KVARTAL ANBEFALINGER UDVIKLINGEN I KOMMUNERNE JOBINDSATS.DK Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal

4 1. Indledning Som led I udmøntningen af den politiske aftale Flere i arbejde blev det i juli 2004 besluttet, at Beskæftigelsesministeriet skulle føre tilsyn med, om kommunerne holder de lovpligtige jobsamtaler 1 med starthjælps- og kontanthjælpsmodtagere rettidigt det såkaldte visitationstilsyn. Hvis en kommune ikke har holdt jobsamtalen til tiden med de starthjælps- eller kontanthjælpsmodtagere, som Beskæftigelsesministeriet har udtaget til tilsynet, mister kommunen ret til statsrefusion for disse personer, i perioden fra jobsamtalen skulle være afholdt til den bliver holdt. På baggrund af resultaterne i visitationstilsynet og Rigsrevisionens beretning fra maj 2009 om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere blev det besluttet at intensivere og målrette visitationstilsynet mod de kommuner, der især har problemer med at holde jobsamtaler til tiden. Det betyder, at de kommuner, som har tilfredsstillende resultater, slipper for tilsynet. Ministeriet vælger kommunerne ud på baggrund af tilgængelige tal fra Nedenfor præsenterer vi en status på resultaterne fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn i 17 kommuner fra 2. og 3. kvartal Sammenfatning Resultaterne fra visitationstilsynet i 2. og 3. kvartal 2010 er samlet set uacceptable. Både fejlprocenten og det gennemsnitlige antal dage, som, er for nogle kommuners vedkommende væsentlige. Resultaterne skal dog ses i sammenhæng med, at der til tilsynet er fokuseret specielt på kommuner, der tilsyneladende har særlige problemer med rettidigheden. Tilsynet har omfattet 17 kommuner. Kun 7 af disse kommuner har en rettidighed over 90 pct. Det er Samsø, Fanø, Varde, Norddjurs, Egedal, Glostrup og Odder kommuner. Der er behandlet fra 2. og 3. kvartal I forhold til visitationstilsynet i 1. kvartal 2010 er fejlprocenten nærmest uændret den er faldet 1 pct. point til 20 pct. Der er sket en positiv udvikling i antallet af dage, som rettidigheden i gennemsnit er overskredet med. I første kvartal i 2010 var overskridelsen på i gennemsnit 42 dage, i 2. og 3. kvartal 2010 er den faldet til 34 dage. Det er også positivt at konstatere, at kommuner med tidligere meget dårlige resultater er i gang med forbedringer. Fx har Gribskov Kommune forbedret kommunens fejlprocent med 37 pct. point fra 55 pct. til 18 pct. Og kommunen har også en betydelig forbedring på det gennemsnitlige antal dage, nemlig en forbedring fra 252 dage til 32 dage. 1 En jobsamtale er en samtale mellem kommunen og en borger i det individuelle kontaktforløb. ne skal foretage bestemte sagsbehandlingsskridt ved de individuelle jobsamtaler jf. bekendtgørelse nr. 387 af 15. april 2010 om matchvurdering. Personer, der er omfattet af 2, nr. 2 og 3, i Arbejdsmarkedsstyrelsens lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011 om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal have en jobsamtale senest hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i et tilbud jf , i bekendtgørelsen. Personer under 30 år skal have en jobsamtale senest 1 måned efter første henvendelse til kommunen om hjælp. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal

5 3. Visitationstilsynet for 2. og 3. kvartal 2010 Beskæftigelsesministeriet har fra 2. og 3. kvartal 2010 undersøgt 17 kommuner: Egedal, Fanø, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikshavn, Glostrup, Gribskov, Kalundborg, København, Lemvig, Norddjurs, Odder, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Varde og Vesthimmerland. Ministeriet har gennemgået i alt 1.929, hvor der har været en jobsamtale mellem en kommune og en person på kontanthjælp, starthjælp eller en person der har været i tilbud efter lov en aktiv beskæftigelsesindsats. Alle jobsamtalerne har været holdt i 2. eller 3. kvartal Tilsynet er foretaget ved en stikprøvekontrol. Ministeriet trækker oplysninger til brug for tilsynet fra Arbejdsmarkedsportalen 2. Udvælgelsen af kommuner er sket blandt de kommuner, hvor andelen af jobsamtaler, der holdes til tiden er under 90 pct. i henholdsvis 2. og 3. kvartal i Udgangspunktet er den seneste opgørelse i Arbejdsmarkedsstyrelsens Jobindsats. Den endelige udvælgelse er sket efter dialog med beskæftigelsesregionerne. Tabel 1 viser resultaterne fra visitationstilsynet i 2. og 3. kvartal 2010 i de 17 kommuner. Tabel 1 Resultater i de undersøgte kommuner i 2. og 3. kvartal 2010 udtrukne Refusions beløb Fanø Samsø Norddjurs Varde Egedal Glostrup Odder Lemvig Silkeborg Gribskov Frederikshavn Fredensborg Kalundborg København Frederiksberg Vesthimmerland Ringkøbing Skjern I alt Arbejdsmarkedsportalen er en elektronisk portal med data om forsørgelse og indsats på personniveau. Den gør det muligt at lave beregninger og udtræk i forhold til fx jobsamtaler m.v. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal

6 erne i kommunerne i visitationstilsynet i 2. og 3. kvartal 2010 svinger mellem 0 og 35 pct. med et gennemsnit på 20 pct., som er 1 pct. point bedre end i kvartalet før. Det fremgår, at Fanø og Samsø kommuner begge har en fejlprocent på 0. Resultatet skal dog tages med et forbehold, da begge kommuner indgår med et væsentligt mindre antal personer end de øvrige kommuner. let af dage tidsfristerne i gennemsnit bliver overskredet med varierer meget kommunerne imellem. ne overskrider samlet set tidsfristen med gennemsnitlig godt 1 måned hvor Vesthimmerland Kommune står for den største overskridelse med et gennemsnit på 77 dage, mens der ikke er nogen overskridelser i Fanø og Samsø kommuner. Bag gennemsnitstallene ligger overskridelser i enkelte på mere end 6 måneder og en enkelt sag med et år. Overskridelser af dette omfang er helt uacceptable. ne har mistet mellem kr. og kr. i statsrefusion - i alt kr. Samlet set er resultaterne i de 17 kommuner uacceptable. Ministeriet vurderer fejlprocenterne efter nedenstående skala: Vurdering Tilfredsstillende 0-6 Ikke tilfredsstillende 7-15 Uacceptabelt Fire kommuner har opnået tilfredsstillende resultater. Det er Fanø, Samsø, Norddjurs og Varde kommuner, som har fejlprocenter mellem 0 og 4 pct. I fem kommuner er der utilfredsstillende resultater, da deres fejlprocenter er på pct. Det er kommunerne Egedal, Glostrup, Odder, Lemvig og Silkeborg. Endelig har 8 kommuner opnået uacceptable resultater, da deres fejlprocenter ligger over 16 pct. Der er tale om Gribskov, Frederikshavn, Fredensborg, Kalundborg, København, Frederiksberg, Vesthimmerland og Ringkøbing-Skjern kommuner. Det skal bemærkes, at resultaterne i visitationstilsynet skal ses i sammenhæng med, at de kommuner, der er udvalgt til tilsynet, er kommuner, der har særlige problemer med at overholde rettidigheden. Det målrettede og intensiverede visitationstilsyn har fået en del opmærksomhed i de lokale medier forskellige steder i landet. Dette kan forhåbentlig bidrage til, at der i kommunerne kommer et større politisk og ledelsesmæssigt fokus på at opnå rettidighed i forhold til jobsamtaler. 4. Anbefalinger Ministeriet opfordrer til fortsat fokus på området, så fejlprocenten kan reduceres og den positive udvikling med rettidigheden kan fastholdes og forbedres. Som tidligere nævnt er der fortsat potentiale for forbedringer i de undersøgte kommuner og der er stadig mange kommuner, der har problemer med at overholde rettidigheden. Derfor opfordrer Beskæftigelsesministeriet til en større udbredelse af best practice, således at de kommuner, der særligt har problemer med at holde jobsamtaler til tiden lærer af de kommuner, der har bedre resultater på området. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal

7 Ministeriet har tidligere på året kontaktet syv kommuner for at få deres bud på, hvad det var, der gjorde, at de generelt var bedre til at holde jobsamtaler til tiden. Det var kommuner, der gennem længere tid havde haft særlig gode resultater på rettidigheden. Resultatet af tilbagemeldingerne var, at følgende tiltag efter kommunernes egne vurderinger kan have betydning for overholdelse af rettidigheden: Et stort ledelsesmæssigt fokus på området Systematisk brug af arbejdsgangsbeskrivelser og elektroniske sagsstyringssystemer Fremrykning af jobsamtalen. Fx kan den første samtale holdes allerede, når borgeren henvender sig første gang eller borgeren kan indkaldes til samtale før falddato. Undgå at skulle aflyse jobsamtaler ved at medarbejderne fungerer som back up for hinanden ved sygdom og andet fravær. Flytte nogle af samtalerne ud på aktiveringsstedet Inddrage beskæftigelsesregionen og kommunens revisor i arbejdet med at optimere arbejdsgangene på området Ministeriet har samlet resultatet af undersøgelsen i et notat Syv kommuner med gode resultater for afholdelse af jobsamtaler til tiden. Notatet er offentliggjort på hjemmesiden og er sendt til alle kommuner som inspiration især til de kommuner, der har særlige problemer med at overholde rettidigheden. 5. Udviklingen i kommunerne I nedenstående tabeller er resultaterne for de enkelte kommuner. For hver kommune præsenteres resultatet fra visitationstilsynet fra 2. henholdsvis 3. kvartal 2010 og fra det forrige tilsyn i kommunen. Som det fremgår, har det ikke været muligt at trække stikprøver på minimum 100 i alle de udvalgte kommuner. Det skyldes, at nogle kommuner ikke har haft et tilstrækkeligt antal jobsamtaler. let af er typisk en smule mindre end stikprøven, da nogle udgår, bl.a. hvis personerne ikke er i målgruppen. Af nedenstående tabeller fremgår det, at 9 kommuner har forbedret deres fejlprocent mellem de to visitationstilsyn. 3 kommuner har en uændret fejlprocent og 5 kommuner har fået et dårligere resultat i det seneste tilsyn. Tabel 2 Fanø Kommune Fanø, Fanø, 1. kvt Gennemsnitlig antal dage Fanø Kommune har ikke haft nogen i de 2 tilsyn fra 2007 og let af har dog været så lille, at resultaterne skal tages med et vist forbehold. Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal

8 Tabel 3 Samsø Kommune Samsø, Samsø, 4. kvt Gennemsnitlig antal dage Samsø Kommune har forbedret sin fejlprocent fra 6 pct. i 2009 til 0 pct. i Resultatet skal som ved Fanø Kommune tages med forbehold, da der er tale om et mindre antal. Tabel 4 Norddjurs Kommune Norddjurs, Norddjurs, 3. kvt Norddjurs Kommune kommer ud med et meget fint tilsynsresultat. Andelen af fejl er faldet fra 32 pct. i 2007 til kun 3 pct. i 2010, samtidig er det gennemsnitlige antal dage rettidigheden er overskredet med faldet fra 109 dage til 14 dage, hvilket er et af de laveste antal dage i dette tilsyn. et på kr. hører også til blandt de mindste i dette tilsyn. Tabel 5 Varde Kommune Varde, Varde, 3. kvt Varde Kommune har også forbedret kommunens fejlprocent væsentligt mellem de to visitationstilsyn, så fejlprocenten er faldet fra 29 til 4. Rettidigheden er overskredet med 32 dage samme niveau som gennemsnittet for de 17 kommuner. Tabel 6 Glostrup Kommune Glostrup, 3. kvt 2010 Glostrup, 2. kvt Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal

9 Tabel 7 Egedal Kommune Egedal, 3. kvt 2010 Egedal, 2. kvt Tabel 8 Odder Kommune Odder, 3. kvt 2010 Odder, 4. kvt Glostrup, Egedal og Odder kommuner har samme fejlprocent på 10. Der er for Glostrup og Egedal kommuner tale om en forbedring fra sidste visitationstilsyn, hvor fejlprocenterne var på henholdsvis 17 og 25. Faldet i fejlprocenten betyder også at de refusionsbeløb, som kommunerne skal betale tilbage er faldet væsentligt hvilket også skyldes, at der specielt i Glostrup Kommune har været et stort fald i antallet af dage, hvor rettidigheden er overskredet. I Odder Kommune er fejlprocenten forværret mellem de to tilsyn; fejlprocenten er steget fra 5 pct. til 10 pct. På trods af denne udvikling er tilbagebetalingsbeløbet faldet, hvilket bl.a. skyldes et stort fald i det gennemsnitlige antal dage,. Tabel 9 Lemvig Kommune Lemvig, 2. kvt 2010 Lemvig, 1. kvt Lemvig Kommune har forbedret kommunens fejlprocent væsentligt i perioden fra 1. kvartal 2008 til 2. kvartal 2010, hvor fejlprocenten er gået ned fra 34 til 11. Det gennemsnitlige antal dage som er også faldet. Forbedringer der gør, at refusionsbeløbet falder betydeligt mellem de to tilsyn. Tabel 10 Silkeborg Kommune Silkeborg, Silkeborg, 2. kvt Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal

10 Silkeborg Kommune har dårligere resultater på alle tre parametre i det seneste tilsyn. en er steget fra 8 til 14, refusionsbeløbet er steget markant også fordi det gennemsnitlige antal dage også er steget. Tabel 11 Gribskov Kommune Gribskov, 2. kvt Gribskov, 2. kvt Gribskov Kommune har haft en meget positiv udvikling fra visitationstilsynet i 2007 til tilsynet i en er faldet fra 55 til 18. Kommunen står således for det største fald i fejlprocenten i dette tilsyn. let af dage som er faldet fra 252 dage til 32 dage. et er dermed også faldet meget. På trods af det store fald i kommunens fejlprocent er den dog endnu ikke nået et tilfredsstillende niveau. Tabel 12 Frederikshavn Kommune Frederikshavn, 2. kvt Frederikshavn, 4. kvt Tabel 13 Kalundborg Kommune Kalundborg, Kalundborg, 2. kvt I Frederikshavn og Kalundborg kommuner er fejlprocenten næsten fordoblet mellem de to visitationstilsyn. Stort set samme stigning er der i det gennemsnitlige antal dage, som rettidigheden er overskredet med. De store stigninger i refusionsbeløbene skyldes også, at antallet af er betydeligt større end i det tidligere tilsyn. Tabel 14 Fredensborg Kommune Fredensborg, 2. kvt Fredensborg, 3. kvt Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal

11 Fredensborg Kommune har halveret kommunens fejlprocent fra 50 til 23 mellem visitationstilsynene i 2007 og Kommunen har også i samme periode halveret det gennemsnitlige antal dage fra 133 til 62 dage. Da der er tale om en betydelig større stikprøve i 2010, er tilbagebetalingsbeløbet nærmes uændret. Tabel 15 København Kommune København, København, 1. kvt I Københavns Kommune er fejlprocenten faldet fra 44 i tilsynet i 2008 til 23 i tilsynet i Faldet i fejlprocenten betyder, at tilbagebetalingsbeløbet er mindre ved det sidste tilsyn, selv om antallet af er steget væsentligt. Det gennemsnitlige antal dage som rettidigheden er overskredet med er nærmest uændret. Tabel 16 Frederiksberg Kommune Frederiksberg, Frederiksberg, 4. kvt I Frederiksberg Kommune er fejlprocenten nærmest den samme i de to tilsyn. let af er mere end fordoblet mellem 2009 og 2010, hvilket har betydning for tilbagebetalingsbeløbet, som nu er kr. Det gennemsnitlige antal dage rettidigheden er overskredet med er inde i en god udvikling, idet det er faldet fra 84 dage til 62 dage. Det er dog stadig langt over gennemsnittet på 34 dage. Tabel 17 Vesthimmerland Kommune Vesthimmerland Vesthimmerland 2. kvt I Vesthimmerland Kommune er fejlprocenten uændret på 32 pct. Tilbagebetalingsbeløbet er næsten fordoblet i det sidste tilsyn på trods af at antallet af er mindre end i Der har været mere end en fordobling i antallet af dage fra 33 i 2009 til 77 i Denne udvikling gør, at Vesthimmerland Kommune har den største overskridelse i rettidigheden blandt de kommuner, der har været omfattet af tilsynet i 2. og 3. kvartal Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal

12 Tabel 18 Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern, 2. kvt Ringkøbing-Skjern 3. kvt Refusions beløb med fejl Ringkøbing-Skjern Kommune har den højeste fejlprocent i visitationstilsynet fra 2. og 3. kvartal en på 35 er lidt højere end kommunens fejlprocent på 31 fra Det fremgår, at kommunen har forbedret det gennemsnitlige antal dage, som, således at den nu er 33 dage som er på niveau med gennemsnittet for kommunerne i dette visitationstilsyn. 6. Jobindsats.dk Visitationstilsynet opgør i hvor stor en del af de udtrukne, jobsamtalen med kontant- og starthjælpsmodtagere ikke bliver holdt til tiden. er en oversigt på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside med forskellige nøgletal på beskæftigelsesområdet, herunder en oversigt over rettidigheden af samtlige jobsamtaler, der indkaldes til. Det er muligt på Jobindsats.dk at følge, i hvilken retning udviklingen i rettidigheden går. Figur 1 nedenfor er baseret på udtræk fra Jobindsats.dk og viser den procentvise udvikling i andelen af personer i hele landet, der mangler en jobsamtale i tiden fra august 2010 til september Figur 1 Andelen af personer der mangler en jobsamtale Pct aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal

13 Som det ses falder procentdelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler en jobsamtale, markant i løbet af perioden. Der er tale om mere end en halvering, idet andelen er faldet fra 19,0 pct. i august 2010 til 7,5 pct. i september I visitationstilsynets resultater har vi endnu ikke konstateret denne udvikling, hvilket formentlig skyldes, at det sidste tilsyn slutter ved udgangen af september Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 2. og 3. kvartal

14 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn i 2. og 3. kvartal 2010

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 978-87-91674-42-6 Arbejdsdirektoratet September 2010 1. Indledning Som led i udmøntningen af den politiske aftale Flere i Arbejde,

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN. Status fra det målrettede og intensiverede

PENSIONSSTYRELSEN. Status fra det målrettede og intensiverede Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 1. kvartal Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 1. kvartal Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave,

Læs mere

Rapport om det kommunale visitationstilsyn 2008 og 2009

Rapport om det kommunale visitationstilsyn 2008 og 2009 - en undersøgelse af de 98 kommuners sagsbehandlingsskridt i forbindelse jobsamtaler ISBN 978-87-91674-30-3 Arbejdsdirektoratet September 2009 Forord Som led i udmøntningen af den politiske aftale Flere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen 3. april 2009 Kommunernes ringere indsats rammer integrationen AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK OG KONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Mange indvandrere på kontanthjælp får ikke de lovpligtige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen 15. april 2009 Kommunernes ringere indsats rammer integrationen AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK OG KONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Mange indvandrere på kontanthjælp får ikke de lovpligtige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Rapport om det kommunale visitationstilsyn en undersøgelse af 43 kommuners sagsbehandlingsskridt forbindelse med kontaktsamtaler

Rapport om det kommunale visitationstilsyn en undersøgelse af 43 kommuners sagsbehandlingsskridt forbindelse med kontaktsamtaler - en undersøgelse af 43 kommuners sagsbehandlingsskridt forbindelse med kontaktsamtaler 978-87-91674-12-9 Arbejdsdirektoratet December 2007 Forord Som led i udmøntningen af den politiske aftale Flere i

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kommunernes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND KVARTALSRAPPORT. Overblik over resultater og udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND KVARTALSRAPPORT. Overblik over resultater og udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND KVARTALSRAPPORT Overblik over resultater og udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland 2. kvartal 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGNING I ARBEJDSKRAFTRESERVEN 2 Den seneste

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Indholdsfortegnelse Indhold Side Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs?

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Cecilia Lonning-Skovgaard E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 09-06-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-44

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal Resultatrevision 2008 I det følgende udarbejdes Resultatrevision 2008 for Hvidovre. Resultatrevisionen udarbejdes på baggrund af en lang række resultater, som Hvidovre får præsenteret i Arbejdsmarkedsstyrelsens

Læs mere

De fleste pilotkommuner yder ringere indsats

De fleste pilotkommuner yder ringere indsats Organisation for erhvervslivet 18. marts 2009 De fleste pilotkommuner yder ringere indsats AF CHEFKONSULENT THOMAS Q. CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Der er meget stor forskel på kommunernes indsats, når de skal

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

Det kommunale rådighedstilsyn 2010

Det kommunale rådighedstilsyn 2010 Det kommunale rådighedstilsyn 2010 Det kommunale rådighedstilsyn 2010 1 Det kommunale rådighedstilsyn 2010 En undersøgelse af 37 kommuners administration af reglerne om rådighed for modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere